Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

V 290

360 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

V 290

  1. 1. ฉบับที่ 290 ประจำวันที่ 16 - 31 พฤษภำคม 2555 1559. สำนักวิทยบริกำรจัดสัมมนำเรื่อง “บทบำทของบุคลำกรในกำรมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริกำร” และ ศึกษำดูงำนสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมขามแก่น ชั้น 1 อาคาร 2 สานักวิทยบริการจัดสัมมนาบุคลากรประจาปี 2555 เรื่อง “บทบาทของบุคลากรในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการ” มี ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิด งาน นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานัก วิทยบริการ กล่าวรายงานและบรรยายหัวข้อ “บทบาทของบุคลากรในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการ” เสร็จสิ้นการบรรยายมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองในหัวข้อ “บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาสานักวิทยบริการสู่ความเป็นเลิศ ” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของตนเองที่มีบทบาทต่อความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการให้บุคลากรได้ทบทวนผลการดาเนินงานของตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้ได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และได้มีโอกาสศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น และได้ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ดีงามและหลากหลายเพื่อนาความรู้มาปรับใช้ในงาน โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ได้เข้าศึกษาดูงานสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านการบริหารจัดการและการให้บ ริ ก ารสารสนเทศ ต่ อจากนั้น ได้ เดิ นทางไปทั ศนศึ ก ษาเชิงศิ ล ปวั ฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 160 คน
  2. 2. 1560. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศำสตร์แนะนำกำรใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษำใหม่ เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2555 ห้ อ งสมุ ด คณะทั น ต แพทยศาสตร์บรรยายแนะนาการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลให้กับ นักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดยนายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักวิทยบริการ และ หัวหน้าห้องสมุดคณะทัตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา ใหม่เข้าร่วมฟังเป็นจานวนมาก ห้องสมุดคณะแพทยศำสตร์ ขอแนะนำ Your Citation in Scopus ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ใคร่ขอแนะนาวิธีการตรวจสอบข้อมูล Citation ด้วยตนเอง ทาได้โดยเข้ามาที่ http://www.md.kku.ac.th/library/main/ แล้วคลิกฐาน Scopus ภายใต้เมนู Reference Databasesจากนั้นพิมพ์นามสกุล ตามด้วยอักษรตัวแรกของชื่อ ในเมนู Advanced Search ดังตัวอย่าง PisakeLumbiganon พิมพ์เป็น ref(lumbiganon p) คลิกปุ่ม Search เพียงเท่านี้ ก็จะทราบว่าผลงานวิชาการของท่านมีใครนาไปอ้างอิงที่ใดบ้าง หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อง Connect ผ่าน vpn2.kku.ac.th ก่อนเข้าสู่ฐานข้อมูลดังกล่าว มีปัญหาในการใช้ฐานข้อมูล โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่จุดบริการ One-stop serviceหรือโทร. 63983 ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-363983 วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×