Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ฉบับที่ 286 ประจำวันที่ 16 - 31 มีนำคม 2555  1542. สำนักวิทยบริกำรเร่งปลูกฝังจริยธรรมด้วยโครงกำรไหว้พระฟังธรรมเสริมสร้ำง...
1544. ห้องสมุดคณะสำธำรณสุขศำสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล Citation  ส่งเสริมผลงำนวิจัยให้ได...
1545. ห้องสมุดคณะสำธำรณสุขศำสตร์ปรับปรุงระบบจัดหมวดหมู่หนังสือใหม่และจัด Collection เพิ่มเติม    ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

V 286

466 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

V 286

 1. 1. ฉบับที่ 286 ประจำวันที่ 16 - 31 มีนำคม 2555 1542. สำนักวิทยบริกำรเร่งปลูกฝังจริยธรรมด้วยโครงกำรไหว้พระฟังธรรมเสริมสร้ำงจรรยำบรรณ ประจำปี2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สานักวิทยบริการ จัดโครงการไหว้พระฟังธรรม ณ วัดป่าบ้านค้อ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุ ดรธานี และวั ดโพธ์ ชั ย (หลวงพ่ อพระใส) จัง หวั ดหนองคาย นาโดยนางจรูญลัก ษณ์ นารี ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการทั่วไป และนางสงวน พงศ์กิจวิทูร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ พร้อมด้วยบุคลากรสานักวิทยบริการ และผู้ติดตามรวม 36คน การจัดกิ จกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุ คลากรของส านักวิทยบริการ เข้าวัดไหว้พระทาบุญเพื่อความเป็นสิริ มงคล อีกทั้งให้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของศิลปวัฒนธรรมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในด้านพระพุทธศาสนาให้ดารงอยู่ต่อไป 1543. คณะผู้บริหำร School of Medicine, Ateneo de Zamboanga University ประเทศฟิลิปปินส์ เยียมชม ่ ห้องสมุดคณะแพทยศำสตร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น.นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ และหัวหน้า กลุ่มภารกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ Dr.Fortunato Cristobal คณบดี School of Medicine, Ateneo de Zamboanga Universityประเทศฟิลิปปินส์ และคณะรวม 5 ท่าน ในการมาเยี่ยมชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่มาหารือความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
 2. 2. 1544. ห้องสมุดคณะสำธำรณสุขศำสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูล Citation ส่งเสริมผลงำนวิจัยให้ได้รับกำรอ้ำงอิง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องสมุดคณะ สาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติก ารเรื่องการใช้สารสนเทศจาก ฐานข้อมู ล Citation ส่งเสริม ผลงานวิ จัย ให้ไ ด้ รับการอ้ างอิ ง ณ ห้อ ง PH1301 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะ สาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงผู้ส นใจทั่วไป จานวน 29 คน วิทยากรโดย นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาว จีรภา สิมะจารึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางเยาวพร ศานติ วิ วั ฒ น์ บ ร ร ณ า รั ก ษ์ ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วม อบรมได้ รั บ ทราบวิ ธี ก ารสื บ ค้ น และตรวจสอบการอ้ า งถึ ง ในผลงาน ตลอดจนส่งเสริม /สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นถึงความเป็นมาและ ความส าคั ญของตัวชี้ วัดร้ อยละที่เ พิ่ มขึ้น ของบทความวิ จัย ที่ ไ ด้รั บการ อ้างอิง (Citation) และวิธีการได้ข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ที่จ ะตอบสนองนโยบาย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะในการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย และ การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการต่อไป สืบค้นครังเดียว..เจอหลายฐานข้อมูลกับ “Summon” ้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารขอเชิ ญ ผู้ ใ ช้ ทุ ก ท่ า นทดลองใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ลอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน้าจอเดียวโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จาก ThaiLISTจานวน 9 ฐานข้อมูล สืบค้นได้ที่ http://kku.summon.serialssolutions.com/ ได้ตงแต่บดนีจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ั้ ั ้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็นได้ที่: นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ e-mail:yaosir@kku.ac.th
 3. 3. 1545. ห้องสมุดคณะสำธำรณสุขศำสตร์ปรับปรุงระบบจัดหมวดหมู่หนังสือใหม่และจัด Collection เพิ่มเติม ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรับเปลี่ยนระบบการจัดหมู่หนังสือใหม่และจัด Collection เพิ่มเติม เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บหนังสือมีจากัด ดังนี้ 1.ปรับปรุงระบบจัดหมวดหมู่หนังสือใหม่ โดยใช้ระบบจัดหมวดหมู่หนังสือ 2 ระบบ คือ ระบบจัดหมู่หนังสือหอสมุดแพทย์แห่งชาติ (NLM) เป็นระบบหลัก และระบบจัดหมู่หนังสือรัฐสภาอเมริกัน (LC) เป็นระบบรอง เพื่อความสะดวกในการดาเนินงานด้านเทคนิค (Cataloging) ซึ่งในฐานข้อมูล Millennium อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงหมวดหมู่ใหม่ (recatalog) 2. เพิ่ม Collection หนังสือ old stack ติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน (ระบบหมวดหมู่หนังสือยังคงเป็นระบบจัดหมู่หนังสือ LC) สามารถสอบถามข้ อมู ล เพิ่ ม เติม ได้ที่ : โทร.: 0-4300-9700 ต่อ 11962, 0-4334-7057 ต่อ 137 ; ภายใน มข.:12480,12482,12484 ต่อ 137 e-mail:tyuwad@kku.ac.th MSN: phlibkku@hotmail.com 1546. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศำสตร์แนะนำวำรสำรออนไลน์ Archives of Orafacial Sciences วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ.../ที่ปรึกษา

×