V 282

534 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
534
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 282

  1. 1. ฉบับที่ 282 ประจาวันที่ 16 - 31 มกราคม 2555 1529. สานักวิทยบริการ คว้า 2 รางวัลดีเด่นจากเวทีสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2555 สานักวิทยบริการ นาโดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ และตัวแทนบุคลากรสานักวิทยบริการเข้าร่วม สัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 2 “ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้” ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จานวน 20 แห่งทั่วประเทศ ได้เวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา PULINET วิชาการ โดยกาหนดการจัดสัมมนาปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดต่างๆทั่วประเทศไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่สานักวิทยบริการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ จานวน 5 ผลงานดังนี้ 1. ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง 2. บริการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวกิตติยา สุทธิประภา นางสาววราภรณ์ พนมศิริ นางจรูญลักษณ์ นารี 3. เสริม ศั ก ยภาพการจัดกิ จกรรมของห้องสมุดด้วยระบบถ่ายทอดสดกิ จกรรมออนไลน์ โดย นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์นายธีรยุทธ บาลชน นายภานุวัตร อุทัยบาล 4. เก็บเศษมาสร้างคุณค่า โดย นายกุศล เหลาธิ 5. ที่ทางานน่าอยู่กับกิจกรรม 5ส โดย นางมุกดา ดวงพิมพ์ นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ นางนงนุช คงวัฒนานนท์ นางฐิติรัชทน์ปักกะทานัง นางณัฐธิดา หนุ่มเพชร นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์ นางสมถวิล สว่างวงศ์ นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์ และตัวแทนบุคลากรสานักวิทยบริการร่วมนาเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา จานวน 2 ผลงานดังนี้ 1. การศึ ก ษาความต้ อ งการและความพี ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล อี ส านสนเทศ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางนายิกา เดิดขุนทด มีต่อหน้า 2
  2. 2. 2. การใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศจากการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก ในงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีผลงานวิชาการเข้าร่วมทั้งสิ้น 87 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทการนาเสนอโดยวาจา 39 ผลงานและการนาเสนอโดยโปสเตอร์ 48 ผลงาน สานักวิทยบริการได้รับรางวัลดีเด่นจากการนาเสนอทั้ง 2 ประเภท เป็นจานวน 2 รางวัลจากทั้งหมด 6 รางวัล 1. รางวัลดีเด่นการนาเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ ผลงาน เสริมศักยภาพการจัดกิจกรรมของห้องสมุดด้วยระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ เจ้าของผลงาน นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นายธีรยุทธ บาลชน นายภานุวัตร อุทัยบาล 2. รางวัลดีเด่นการนาเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา ผลงาน การศึกษาความต้องการและความพีงพอใจของผู้รับบริการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอีสานสนเทศ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงาน นางนายิกา เดิดขุนทด นามาซึ่งความภาคภูมิใจของสานักวิทยบริการ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ 1530. สานักวิทยบริการ มข. – ม.อ. พร้อมสู่การเป็นคู่เทียบในการประเมินคุณภาพ ตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ว่ า ด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระเพณี มข . – ม.อ. ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมี เจตนารมณ์ ที่จะร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์ กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้นามีเป้าหมายและคาดหวังให้ผลการดาเนินงานขององค์กรมีคุณภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ได้ทาความตกลงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดส่งเสริมและสนับสนุนซึ่ง กั นและกั นแล้วนั้น เมื่ อวันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรจากส านัก วิทยบริก ารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จานวน 4 คน เข้าพบคณะผู้บริหารสานักวิทยบริการ เพื่อขอความร่วมมือในการเป็นคู่เทียบในการประเมินคุณภาพ มีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการให้การต้อนรับพร้อมคณะผู้บริหารสานักวิทยบริการ และได้แลกเปลี่ยนประเด็นการเป็นคู่ เทียบเคียงในการประเมินคุณภาพ ตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน โดยได้ข้อสรุปที่ดี และพร้อมสู่การเป็นคู่เทียบในการประเมินคุณภาพต่อไป
  3. 3. 1531. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ขอเชิญสืบค้นข้อมูลจาก MD Consult ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล MD Consult ผ่านโทรศัพท์ Smart phone หรือ Tablet ได้แล้ว โดยต้องเข้าไปCreate Account จากฐานข้อมูล MD Consult เพื่อขอ Username และ Password ที่ http://www.md.kku.ac.th/library > E-Journals >MD Consult > Create Account จึงจะสามารถเข้าไปใช้ผ่านโทรศัพท์ Smart phone หรือ Tablet ได้ที่ http://mobile.mdconsult.com หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการ One-Stop Service ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โทร. 63983 ทุกเวลาที่ห้องสมุดเปิดทาการหรือที่อีเมล์ ussahgij@kku.ac.th ตรวจสอบค่า Impact Factor ได้ทีไหน? ่ ในเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี บริษัท ISI Thompson Reuters จะผลิตฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า Journal Citation Reports (JCR) ซึ่งจัดทาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี Journal Citation Reports (JCR) เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลออนไลน์ของ ISI Web of Knowledge รวบรวม วารสารวิชาการที่มีการอ้างอิงถึง มากกว่า 9,600 รายชื่อ แยกเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ (JCR Science Edition) จานวน 7,387 รายชื่อ และสาขาสังคมศาสตร์ (JCR Social Sciences Edition) จานวน 2,257 รายชื่อ จากสานักพิ มพ์ต่าง ๆ มากกว่า 3,300 แห่ง ใน 60 กว่าประเทศ โดย JCR ให้ข้อมูลการใช้วารสารในด้านต่างๆ เช่น วารสารที่มีค่า Journal Impact Factor (JIF) สูงสุด วารสาร ที่ถูกอ้างอิงบ่อยครั้งที่สุด วารสารซึ่งเป็นที่นิยม เป็ นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นวารสารแยกตามสาขาวิชาย่อย แยกตาม สานักพิมพ์และตามประเทศ ในปี 2011 เป็ นการค านวณค่ า Impact Factor ของวารสาร จากจานวนครั้งที่ไ ด้รับการอ้างอิงในปี 2010 ต่อจานวน บทความซึ่งตีพิมพ์ในสองปีย้อนหลัง คือปี 2008 และ 2009 นอกจากค่า Impact Factor แล้ว ในฐานข้อมูล JCR ยังมีดัชนีชี้วัดอื่นๆ ซึ่งใช้ประเมินคุณภาพของวารสารได้ด้วย เช่น Total Cites, Immediacy Index, Cited Half-life เป็นต้น พร้อมนี้สานักวิทยบริก ารมหาวิทยาลัย ขอนแก่นใคร่ขอขอบพระคุณฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่ไ ด้ส นับสนุน งบประมาณในการบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้มาโดยตลอด
  4. 4. แนะนำฐำนข้อมูลออนไลน์ทน่ำสนใจ ี่ฐานข้ วันแห่งความรัก...มาบอกรักห้องสมุดกันเถอะ!!! วัฒนธรมองค์กรสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอาสา สร้างสรรค์พฒนา สามัคคีทีมงาน เชียวชาญความรู้ มุงสูคณภาพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×