Successfully reported this slideshow.

Search

185 views

Published on

บริการเทคนิคการสืบคัน

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Search

  1. 1. เทคนิคการสืบค้นข้อมูล เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 1. การค้นหาแบบพื้นฐาน (Basic Search) เป็นการค้นหาสารสนเทศอย่างง่าย ๆ โดยคาโดด หรือผสมคา ในการสืบค้นข้อมูล 1.1 ผู้แต่งคนไทย (Author)ค้นหาโดยการใช้ชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล นามปากกา หรือชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่เป็นผู้แต่งหรือผู้เขียน มีหลักการง่าย ๆ ดังนี้ 1.ผู้แต่งคนไทย ค้นหาชื่อบุคคล ให้ตัวคานาหน้าชื่ออก เช่น นาย นางสาว หรือหากเป็นบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ให้นายศศักดิมา ์ ต่อท้ายชื่อ หากเป็นฉายา นามปากกา หรือสมณศักดิ์ ให้ค้นหาตามฉายา นามปากกา หรือสมณศักดิ์ตัวอย่าง นางกุลธิดา ท้วมสุข ชื่อที่ใช้ค้นคือ กุลธิดา ท้วมสุข ให้ตัดคานาหน้าชื่อออก 2.ผู้แต่งชาวต่างชาติ ให้ค้นหาด้วยนามสกุลตามด้วยชื่อกลางและชื่อต้นตัวอย่าง “Judith G. Voet” ชื่อที่ใช้ค้นคือ Voet, Judith G. 3.ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน/องค์กร ให้ค้นหาตามชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อน แล้วตามด้วยหน่วยงานย่อย หากเป็นชื่อย่อให้ใส่ชื่อเต็มเมื่อค้นตัวอย่าง สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อที่ใช้ค้นคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สานักวิทยบริการ 1.2 ชื่อเรื่อง (Title) ค้นหาข้อมูล ด้วยชื่อเรื่อง เช่น ชื่อบทความ ชื่อเรื่องสั้น ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือวิจัย เป็นต้นตัวอย่าง เรื่อง เพลงรักในสายลมหนาว เรื่อง อินเตอร์เน็ตสาหรับผู้เริ่มต้น 1.3 หัวเรื่อง (Subject Heading) คาหรือวลีที่กาหนดขึ้นมาอย่างกว้าง ๆ เพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ ทั้งนี้หัวเรื่องที่ใช้ในการค้นหา โดยปกติได้มาจากคู่มือ หัวเรื่องที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในห้องสมุดหรือหน่วยงานบริการสารสนเทศ 1.4 คาสาคัญ (Keywords) ค้นหาด้วยคาหรือวลีที่กาหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนเรื่องที่ต้องการค้นหา คาสาคัญจะมีลักษณะสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ มีความหมาย 2. การค้นหาแบบขั้นสูง (Advanced Search) 2.1 การสืบค้นข้อมูล โดยการใช้ตรรกบูลีน (Boolean Logic) โดยการใช้คาเชื่อม 3ตัว คือ And ใช้เชื่อมคาค้น เพื่อจากัดขอบเขตการค้นหาให้แคบลง หมายถึงค้นทั้ง 2 คา OR ใช้เชื่อมคาค้น เพื่อขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น หมายถึงค้นคาใดคาหนึงก็ได้ ่ NOT ใช้เชื่อมคาค้น เพื่อจากัดขอบเขตให้แคบลง โดยใช้ Notตัดเรื่องที่ไม่ต้องการ 2.2 เทคนิคการตัดคา เป็นเทคนิคการค้นที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่กว้างขึ้น เทคนิคการตัดคาโดยใช้ Truncation เป็นเทคนิคการใช้สัญลักษณ์ * # หรือ $ เพื่อละบางตัวอักษร ตัวอย่าง พิมพ์คาค้น *nternet ระบบจะทาการค้นหาคาว่า internet เป็นต้น เทคนิคการตัดคาโดยใช้ Wildcards เป็นเทคนิคการตัดคาใช้สัญลักษณ์เช่น ? # หรือ $ จะคล้ายกับเทคนิคการ ตัดคาโดยใช้ Truncation การใช้เครื่องหมาย “................................” เป็นเทคนิคการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของวลีหรือกลุ่มคาตั้งแต่ 2 คาขึ้นไป เพื่อเป็นการบังคับให้หากลุมคาที่อยู่ตดกัน ่ ิ ตัวอย่าง “Information literacy” ระบบจะค้นหาคาว่า Information literacy เป็นกลุ่มคาที่อยู่ตดกัน โดยไม่แยกคา ิ เข้าดูวิธีใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับได้ที่ URL http://lib20.kku.ac.th/infoliteracy/online_db.htm

×