บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย                           เป็นบริการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reference and information services

230 views

Published on

บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reference and information services

 1. 1. บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย เป็นบริการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้โดยตรง ให้บริการค้นหาสารสนเทศที่มีในห้องสมุดและ แหล่งสารสนเทศอื่นๆ ให้ผู้ใช้ได้รบความรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ที่มุ่งผู้ใช้เป็น ั ศูนย์กลางของบริการ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการทางานให้มีประสิทธิภาพใน ด้าน ความถูกต้อง ความรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ค้นหาสารนิเทศ ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการตอบคาถามและช่วยการ ขอบเขตการใช้บริการ การบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Service) แนะนาการใช้ห้องสมุดและการใช้เครื่องมือช่วยสืบค้นสารสนเทศ ตอบคาถามผู้ใช้บริการ เป็นการช่วยค้นหาสารสนเทศ (Information) เป็นการแนะนาผู้ใช้ที่ยังไม่เคยใช้หรือรู้จักห้องสมุดมาก่อนให้รู้จักการ การตอบคาถามทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ใช้ห้องสมุด วิธีสืบค้นและการใช้เครื่องมือช่วยค้นต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทรัพยากรห้องสมุด (WebOPAC) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้องสมุดจัด ช่วยเหลือและค้นหาตัวเล่มเอกสารต่าง ๆ ให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าและใช้เครื่องมือช่วยค้นของห้องสมุด รวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง ได้ด้วยตน เองแนะนาการทาผลงานทางวิชาการ การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง เป็นการแนะนาและให้คาปรึกษาแก่ผู้ใช้ในการจัดทาผลงานทางวิชาการ เช่น รายงาน ตาราวิชาการ บทความ วิจัยวิทยานิพนธ์ เป็นต้น นับตั้งแต่การค้นคว้าเอกสาร การเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม วิธีการจัดทารูปเล่มให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนด ตลอดจนให้คาแนะนาศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือการทารายงานหรือทาวิทยา นิพนธ์ที่มีอยู่ในห้องสมุด นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผูใช้ให้รู้จักวิธีรวบรวมบรรณานุกรม เพื่อประกอบการทาผลงาน และอธิบายถึงวิธีการลง ้รายการบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง ตลอดจนชี้แหล่งวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการด้วย แนะนาหรือชี้แนะแหล่งสารสนเทศ เป็นการช่วยผู้ใช้ในลักษณะชี้แนะโดยเชื่อมโยงผู้ใช้ที่ต้องการสารสนเทศกับ แหล่งสารสนเทศภายนอกที่ให้บริการได้ตรงตามความต้องการบริการสืบค้นการอ้างถึงผลงานทางวิชาการ (Cited Reference) เป็นการช่วยสืบคนการอ้างถึงผลงานทางวิชาการ (Cited Reference) แต่ละท่านของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักวิทยบริการให้บริการบริการยืมทรัพยากรกรณีพิเศษ บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย การรับเรื่องบริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความจาเป็นต้องใช้ เป็นบริการจัดห้องให้สาหรับ เป็นการรับเรื่องประสานคาขอยืมระหว่างหนังสือที่ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมออกได้ โดย คนที่ศกษาเรื่องเดียวกันได้อยูรวมกัน ห้องสมุดเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อของผู้ใช้ ึ ่บรรณารักษ์ต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นและความเหมาะสมที่อนุญาตให้ผู้ใช้ยมออก ื ช่องทางการติดต่อ 1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ดต่อผ่านเว็บไซต์ของสานักวิทยบริการ ได้ที่ http://www.library.kku.ac.th เลือกที่ถามบรรณารักษ์ (Ask a Librarian) หรือ e-mail: helplib@kku.ac.th 3. ติดต่อผ่านโทรสาร สานักวิทยบริการ ระบุ “บริการตอบคาถามฯ” ที่ โทรสาร 0-4320-2542

×