It

209 views

Published on

บริการสำหรับบุคคลภายนอก

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

It

  1. 1. บริการสาหรับบุคคลภายนอกบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น : ค่าธรรมเนียมการใช้คอม ฯ 50 บ./ 2 ช.ม. ค่าปรินช์ ขาวดาแผ่นละ 2 บ.บริการสืบค้นสารสนเทศจาก WebOPAC : ดาเนินการโดยห้องสมุดในอัตรา 100 บ./เรื่อง รวบรวมบรรณานุกรมที่มีอยู่ในฐานข้อมูล WebOPAC มข.บริการสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : ดาเนินการโดยห้องสมุดให้บริการ ไม่เกิน 3 ฐาน ในอัตรา 200 บ./เรื่องรวบรวมบรรณานุกรมและบทคัดย่อบริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด ค่าดาเนินการ 50 บาท / 1 คาขอ บทความที่ขอในประเทศ มัดจารายการละ 50 บาท บทความที่ขอในต่างประเทศ มัดจารายการละ 800 บาท หนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการอื่นๆสาเนาทั้งเล่มมัดจารายการละ 500 บาท วิทยานิพนธ์ที่ขอจากต่างประเทศ เล่มละ 2880 บาท+ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน 100 บาท จากฐานDissertation Abstracts Online : DAO เท่านั้นบริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า : ช่วยเหลือในการค้นหาสารสนเทศในห้องสมุด และชี้แหล่งทีเ่ กี่ยวข้องบริการสารสนเทศเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา : ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา วัฒนธรรม การเมือง การสืบค้นข้อมูลจากอืนเทอร์เน็ต บริการEdutainment ผ่านเคเบิลทีวีการแลกเปลียนประสบการณ์และการทากิจกรรม ติดต่อที่ ชั้น 2 อาคาร 1 ้ ่บริการอีสานสนเทศ : ให้บริการชีแหล่งอีสานสนเทศ ตอบคาถามและช่วยค้นคว้าภูมิปัญญาอีสานสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 2 ้บริการสารสนเทศด้านการเงิน การออม และลงทุน : บริการหนังสือ เอกสารเฉพาะทางด้านการเงิน การออม และการลงทุน ที่มุมตลาดความรู้สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หลักฐานการสมัครสมาชิกหนังสือทั่วไป 5 เล่ม 14 วัน ประเภทไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสเทศ 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูปวิจัย วิทยานิพนธ์ 5 เล่ม 7 วัน 1. รายวัน 20 บาท/ต่อ 2. สาเนาบัตรประชาชนวารสารฉบับปลีก 2 รายการ 1 วัน 2. รายปี 400 บาท 3. สาเนาทะเบียนบ้านโสตทัศนวัสดุ 2 รายการ 7 วัน 4. หลักฐานทางการศึกษา /หลักฐานการเป็นนักศึกษา บุคลากร / ใบรับรองจากหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท ค่าสมาชิก/ปี ค่าประกันของเสียหาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1000 บาท ศิษย์เก่า อดีตราชการ มข. นักศึกษาในโครงการแลกเปลียนของมหาวิทยาลัย ่ /โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 500 บาท นักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบันที่มีข้อตกลง 2000 บาท ความร่วมมือกับ มข. นักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบันสมทบ 700 บาท นักเรียนระดับอาชีวะศึกษา นักศึกษา 1000 บาท 2000 บาท บุคคลทั่วไป * หมายเหตุ ค่าประกันของเสียหายจะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสภาพการเป็นสามชิกและไม่มีหนีสิ้นกับห้องสมุด หากไม่มารับใน 1 ปี ้ นับจากวัน พ้นสภาพจะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

×