Interlibrary service

136 views

Published on

บริการยืมทรัพยากรห้องสมุด เป็นบริการยืมทรัพยากรที่มีในห้องสมุด มข.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Interlibrary service

  1. 1. บริการยืมทรัพยากรห้องสมุด เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดให้สมาชิกเพื่อใช้บริการยืม ที่ห้องสมุดอนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้การสมัครสมาชิกห้องสมุด นักศึกษา อาจารย์/ข้าราชการและลูกจ้างที่ไม่มีห้องสมุดสังกัดคณะ อาจารย์/ข้าราชการและลูกจ้างที่มีห้องสมุดสังกัดคณะ 1. ใบเสร็จรับเงินบารุงห้องสมุด 1. บัตรประจาตัวข้าราชการ/ลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. บัตรประตัวข้าราชการ/ลูกจ้างมหาลัยขอนแก่น 2. บัตรประจาตัวนักศึกษา 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว 2รูป 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว 2รูป 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว 2รูป อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว บุคคลภายนอกประเภทยืมได้ 1. หนังสือรับรองการเป็น 1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานทีระบุเวลาการ 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว 3รูป ่ อาจารย์พิเศษจากคณะ ว่าจ้าง 2. บัตรประจาตัวประชาชน 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว 2รูป 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว 2รูป 3. สาเนาทะเบียนบ้าน 3. หนังสือคาประกัน 4. ใบรับรองจากหน่วยงาน 5. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิก การชดใช้กรณีที่ทรัพยากรสูญหาย/ชารุด1. นักศึกษาต้องต่ออายุทุกภาคเรียน โดยนาใบเสร็จค่าบารุงห้องสมุดมาเป็นหลักฐาน 1. กรณีสญหาย – ซือทดแทน ู2. อาจารย์ ราชการ และลูกจ้างประจา ต่ออายุเมื่อบัตรหมดอายุ - ชดใช้เป็นเงิน3. อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อบัตรหมดอายุต่อได้โดยแสดงหนังสือรับรอง 2. กรณีชารุด ต้องชดใช้ค่าซ่อมแซม 3. การชาระค่าเสียหายทุกกรณี นอกจากข้อ 1 และ 2สิทธิการยืมและค่าปรับ ทรัพยากรห้องสมุด ผู้มีสิทธิ์ยืม กาหนด หมายเหตุ จานวนเล่ม จานวนวันยืม1. หนังสือทั่วไป นักศึกษาปริญญาตรี 19 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา/ข้าราชการ 25 อาจารย์พิเศษ 20 15 อาจารย์ประจา 35 ลูกจ้าง 12 บุคคลภายนอก 72. วิจัย เอกสาร สมาชิกทุกประภท ในโควต้า3. วิทยานิพนธ์ (ฉบับซา) สมาชิกทุกประเภท หนังสือ 74. วารสารฉบับเก่า (เล่มปลีก) สมาชิกทุกประเภท 5 ฉบับ 15. เทปภาษา บุคคลภายนอก6. เทปดนตรี ยืมทุกรายการ ยืมรายการ4-117. เทปบรรยาย รวมกันไม่เกิน รวมกันได้ไม่เกิน8.วิดีทัศน์ สมาชิกทุกประเภท 5 รายการ 7 2 รายการ9. สื่ออิเล็กทรอนิกส์10. แผ่นดิสเกตต์และซีดรอมที่มาพร้อมกับหนีงสือ ี11. เทปที่มาพร้อมกับหนังสือ สำนักวิทยบริกำร : http//library.kku.ac.th โทรศัพท์ 0-4320-2541-2 โทรศัพท์ภำยใน 12103 โทร 0-4320-2543

×