Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Information2012

446 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Information2012

  1. 1. แวดวงสำนักฯพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศนานาชาติสานักวิทยบริการ และฉลองครบรอบ 33 ปีสานักวิทยบริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 สานักวิทยบริการจัดพิธี เปิ ดศู น ย์ ส ารสนเทศนานาชาติ (ARC – IIC: International Information Center) และฉลองวันครบรอบสถาปนา 33 ปี สานัก วิทยบริการ มี ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานตัด ริบบิ้นและกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอาทิ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.มันทนา สามารถ คณบดีคณะ วิทยาการจัดการ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัย การปกครองท้ อ งถิ่ น ศ.นพ.ยศอนั น ต์ ยศไพบู ล ย์ กรรมการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยนางสุ ด ใจ ธนไพศาล ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ย บริการ กล่าวรายงานถึงการเปิดศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สานัก วิท ยบริ ก าร ว่ า เนื่ อ งในโอกาสของการฉลองวาระการสถาปนา สานักวิทยบริการ ครบ 33 ปีในวันนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการ เปิดศูนย์สารสนเทศนานาชาติ เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนทัก ษะการเรี ย นรู้ด้า นภาษา สังคม วัฒนธรรม สาหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชน ในการผลักดัน ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศของชาติต่างๆตามหลักสูตร การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. 2. สานักวิทยบริการ มข. – ม.อ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นคู่เทียบผลการดาเนินงาน เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 ที่ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีลงนามระหว่ า ง นางสุ ด ใจ ธนไพศาล ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้อานวยการสานักวิท ยบริก าร มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ (วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ) ซึ่ ง ได้จั ด ท าบั น ทึ กข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) การเป็นคู่เทียบผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้ วัดผลการดาเนินงาน โดยการทาบันทึ ก ข้อตกลงในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์ เพื่ อยื นยันว่า ส านัก วิท ยบริการ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น กั บ ส านัก วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเจตจานงที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้นาองค์กรมีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดาเนินงานขององค์ก รมีคุ ณภาพดีขึ้ นอย่ างต่อเนื่องและยั่ งยืน เพื่ อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จึงทาความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน และสรุปสาระสาคัญดังนี้ 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการเป็นคู่เทียบผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด จานวน 15 ตัว 2. ส่งเสริมให้บุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและประสานประโยชน์ ร่วมกัน 3. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลตามตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัวดังกล่าวตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการพัฒนาผลการดาเนินงานซึ่งกันและกัน โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลของ แต่ละฝ่ายให้กับผู้อื่นหากไม่ได้รับอนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน
  3. 3. ผู้บริหารสานักวิทยบริการได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ น บุค ลากรสายสนั บ สนุ น ผู้ มี ผลการปฏิบั ติ ง านด้า นบริ ห ารดี เด่ น ประจ าปี 2554 จากสภาข้ า ราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ า งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสงวน พงศ์กิจวิทูร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านบริการดีเด่น ประจาปี 2554 ในโอกาสนี้ตัวแทนบุคลากรสานักวิทยบริการได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กับสภาข้าราชการฯ ด้วย สานักวิทยบริการ คว้า 2 รางวัลดีเด่นจากเวทีสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2555 สานักวิทยบริการ นาโดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ และตัวแทนบุคลากรสานักวิทยบริการเข้าร่วม สัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 2 “ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้” ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จานวน 20 แห่งทั่วประเทศ ได้เวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา PULINET วิชาการ โดยกาหนดการจัดสัมมนาปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดต่างๆทั่วประเทศไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ในงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีผลงานวิชาการเข้าร่วมทั้งสิ้น 87 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทการนาเสนอโดยวาจา 39 ผลงานและการนาเสนอโดยโปสเตอร์ 48 ผลงาน
  4. 4. สานักวิทยบริการได้รับรางวัลดีเด่นจากการนาเสนอทั้ง 2 ประเภทเป็นจานวน 2 รางวัล จากทั้งหมด 6 รางวัล 1. รางวั ล ดี เ ด่ น การน าเสนอผลงานวิ ช าการโดยโปสเตอร์ ผลงานเสริมศักยภาพการจัดกิจกรรมของห้องสมุดด้วยระบบถ่ายทอดสดออนไลน์เจ้าของผลงาน นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ นายธีรยุทธ บาลชน นายภานุวัตรอุทัยบาล 2. รางวัลดีเด่นการนาเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา ผลงาน การศึกษาความต้องการและความพีงพอใจของผู้รับบริการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอีสานสนเทศสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงาน นางนายิกา เดิดขุนทด นามาซึ่งความภาคภูมิใจของสานักวิทยบริการ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ สานักวิทยบริการคว้า 2 รางวัลจากโครงการ U-Save มข.รักษ์พลังรักษ์โลก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. บุคลากรสานัก วิทยบริก ารเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมโล่ และรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท จาก เข้าร่วมส่งภาพยนตร์โฆษณาประหยัดพลังงาน ในโครงการ U-Save มข.รักษ์พลังรักษ์โลก ชื่อผลงาน Just Do It ภายใต้แนวคิด “ปิดไฟ เดินไป ปั่นใกล้ ใช้รถฟรี ” เจ้าของผลงานโดยนายธี รยุทธ์ บาลชน นายวันชาติภูมี นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงบ่ายได้นาเงินรางวัลส่วนหนึ่งมอบให้แก่โครงการพา น้องท่องฝัน โรงพยาบาลขอนแก่น นาโดยนายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมตัวแทนบุคลากรสานัก วิทยบริการโดยมี นพ.วีรพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อานวนการ โรงพยาบาลให้การต้อนรับและรับมอบ รวมยอดสมทบจากบุคลากร สานักวิทยบริการทั้งสิ้น 6,000 บาท และใคร่ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้
  5. 5. สานักวิทยบริการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 สานักวิทยบริการเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2555 ณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาโดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานัก วิทยบริการและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้แก่ 1.กิจกรรมรดน้าขอพรผู้อาวุโส 2.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไทย สานักวิทยบริการได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาประเภทตีบักกลิ้งล้อ รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาประเภทวิ่งกระสอบ และรางวัลชมเชยกีฬาประเภทวิ่ง 4 ขา รักษาของนามาซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรชาวสานักวิทยบริการทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และในวันที่ 12 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สานักวิทยบริการ จัดกิจกรรมสงกรานต์สานักวิทยบริการ ประจาปี 2555ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการเป็นประธานเปิดงาน มีพิธีรดน้าดาหัวผู้อาวุโสและผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว กิจกรรมการประกวดแต่งกายผ้าไทย ก่อกองทรายปักธงอธิษฐาน ราวงสงกรานต์ การจั ด ปาเป้ า เพื่ อ หาทุ น สวั ส ดิ ก าร มี ห น่ ว ยงานต่ า งๆเข้ า ร่ ว มงานได้ แ ก่ ศู น ย์ ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โรงพิ ม พ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภายในอาคารศูนย์สารสนเทศ ตลอดจนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสร้างความสนุกสนานต่อผู้มาร่วมงาน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีและความผูกพันของบุคลากรในสานักวิทยบริการอีกด้วย สำนักวิทยบริกำรจัดพืนทีสำหรับนังอ่ำนตลอด 24 ชัวโมง ้ ่ ่ ่ เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของนักศึกษำ ในระยะก่อนสอบปลำยภำค สำนัก วิทยบริกำรจึงได้จัดพื้นที่สำหรับนั่งอ่ำนตลอด 24 ชั่วโมง ที่บริเวณโถงทำงเข้ำของ อำคำรศูนย์สำรสนเทศ จำนวน 100 ที่นั่ง พร้อมจุดบริกำรเครือข่ำยไร้สำย
  6. 6. การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ประธานองคมนตรี พร้อมคณะจากประเทศภูฏานเยือนสานักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 11.00 น. สานักงานวิเทศ สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาคณะผู้แทนจากประเทศภูฏาน นาโดย Dasho Sangay Wangchug ประธานองคมนตรี และคณะสงฆ์ รวม 11 คน เข้าเยี่ยมชมสานักวิทยบริการ ในโอกาสที่ไ ด้อั ญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากประเทศภูฏาน มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีสนามหน้า ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวงในวโรกาส 84 พรรษา ให้การต้อนรับโดยนายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสงวน พงศ์กิจวิทูร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ และนางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับและนาชมกิจการของสานักวิทยบริการ ซึ่งทางคณะผู้ดูงานให้ ความสนใจทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ใ ห้ บ ริ ก าร รวมถึ ง บริ ก ารต่า งๆ ที่ ห้องสมุดจัดให้ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศต่อไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.นาคณะอาจารย์นักศึกษาจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมสานักวิทยบริการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.นาคณะอาจารย์ และนัก ศึก ษาจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จานวน 50คน เข้าเยี่ยมชมสานักวิทยบริการ มีนางสงวน พงศ์กิจวิทูย์ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการให้การต้อนรับ นางสมถวิล เพ็ชร์เจริญและนางสาวนิติยา ชุ่มอภัย นาชมภายในอาคาร การจัดการพื้นที่บริการพร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมสานักวิทยบริการในครั้ ง นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเดิ น ทางมา ร่ ว มจั ด แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการระหว่างสถาบัน และทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เห็นว่าทางสานักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่ได้ รับการออกแบบที่ดี รวมทั้งมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้มารับบริการเป็น อย่างดีสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมได้
  7. 7. สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงานสานักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ สานัก วิทยบริก ารและเทคโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 7 คน เข้าศึกษาดู งานและเยี่ ย มชมส านั ก วิ ท ยบริ ก าร มี น างสุ ด ใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการให้การต้อนรับ และตัวแทนบุคลากร จากกลุ่ ม ภารกิ จ ต่ า งๆร่ ว มให้ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาดู ง านในครั้ ง นี้ อยู่ ภ ายใต้ โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว เพื่ อ น าความรู้ ม าพั ฒ นางานด้ า นบริ ก าร งานประกั น คุณภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้ านพิพิธภัณฑ์และ หอจดหมายเหตุ คณะผู้บริหาร School of Medicine, Ateneo de Zamboanga University ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น.นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ และหัวหน้า กลุ่มภารกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ Dr.Fortunato Cristobal คณบดี School of Medicine, Ateneo de Zamboanga Universityประเทศฟิลิปปินส์ และคณะรวม 5 ท่าน ในการมาเยี่ยมชมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่มาหารือความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล บุคลากรจากประเทศภูฎานเข้าฝึกงานด้านการจัดการห้องสมุด ณ สานักวิทยบริการ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารร่ ว มกั บ ส านั ก งานเกษตรนานาชาติ และคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกงานและดู งานด้ า นการจั ดการห้ อ งสมุ ด (Library Management) ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ บรรณารั ก ษ์ จากสถาบั น COLLEGE OF NATURAL RESOURCES, LOBESA, ROYAL UNIVERSITY OF BHUTAN จานวน 3 คนเข้ารับการ ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งสานักวิทยบริการได้มี ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว

×