Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

History

161 views

Published on

การจัดเก็บประวัติการสืบค้น

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

History

  1. 1. การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรห้องสมุด การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรห้องสมุด เป็นการตั้งค่าให้โปรแกรมทาการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรจากห้องสมุดของสมาชิกแต่ละรายการ ซึ่งผู้เป็นสมาชิกฯ สามารถเลือกที่จะตั้งค่านี้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิก โดยทั่วไปโปรแกรมจะตั้งค่าเอาไว้โดยไม่ให้มีการจัดเก็บประวัติการยืม ซึ่งสามชิกท่านใดที่ต้องการให้ระบบจัดเก็บประวัติการยืมของตอนเองต้องเข้าไปตั้งค่าการจัดเก็บประวัติการยืมด้วยตนเอง ดังนี้ - เข้าไปที่ http://www.library.kku.ac.th/library/ - คลิกที่ ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง - เมื่อคลิกที่ ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง จะปรากฏหน้าจอ ให้กรอกชื่อ – สกุล กรอกตัวเลขรหัสบาร์โค้ดบนบัตรนักศึกษา - คลิก Submit ขั้นตอนการตั้งค่า เพื่อจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร ขั้นตอนการตั้งค่าคาสั่ง เพื่อให้โปรแกรมมาการจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรของห้องสมุดสมาชิกต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกของห้องสมุด “My Account” ก่อน จากนั้นให้ดาเนินรายการ ดังนี้ - คลิกที่ My Reading History - เมื่อคลิกที่ My Reading History จะปรากฏหน้าจอ ให้คลิกที่ Opt in เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าประวัติการยืมทรัพยากรของห้องสมุด หลังจากตั้งค่าดังกล่าวแล้ว เมื่อใดที่มีการยืมฯ ระบบจะทาการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่แฟ้มข้อมูลส่วนตัวซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาตรวจสอบประวัติการยืมได้ การตั้งค่าจะทาเพียงครั้งเดียว จากนั้นระบบก็จะทาการจัดเก็บให้อัตโนมัติ หากต้องการยกเลิกก็ให้คลิกที่ Opt Out ระบบก็จะการยกเลิกประวัติการจัดเก็บทันที - เมื่อตั้งค่าให้ระบบฯ จัดเก็บประวัติการยืมเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้เป็นต้นไป เมื่อมีการยืม สามารุเข้าไปตรวจสอบประวัติการยืมได้โดย คลิกที่ My Reading History สำนักวิทยบริกำร : http//library.kku.ac.th โทรศัพท์ 0-4320-2541-2 โทรศัพท์ภำยใน 12103 โทร 0-4320-2543

×