Annual report2550

280 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Annual report2550

 1. 1. Library Learning Resource Center ANNUAL REPORT 2007 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2. 2. สารบัญ หนาขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน ประจําป 2550 ประวัติและพัฒนาการ 1 ขอมูลทางกายภาพ 5 วิสัยทัศน 8 พันธกิจ 8 โครงสรางองคกร 11 คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ 13 ผูบริหารสํานักวิทยบริการ 14 บุคลากร 15 งบประมาณ 17 ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดหมวดหมูหนังสือ 20 และระบบหองสมุดอัตโนมัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 22รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550 27 การพัฒนาหองสมุดมีชีวิต 28 การพัฒนาระบบการบริการของหองสมุด 34 การพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 38 เกียรติบตรและรางวัลที่ไดรับ ั 43 รายงานผลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัตราชการ สํานักวิทยบริการ ิ 45ภาพกิจกรรมและโครงการ ในรอบป 2550 49แนวทางในการดําเนินงานป 2551 62
 3. 3. สํานักวิทยบริการ บทนํา รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550 สํานักวิทยบริการ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการสรุปผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยแสดงผลการการดําเนินงานที่มีเปาประสงคเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารงาน พ.ศ.2550 - 2553 ที่วา “การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค” และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 -2553 ที่วา “พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนใหเขมแข็ง” นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลประกอบการรายงานแผนการดําเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงสํานักวิทยบริการตอไปดวย ผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการในรอบป 2550 นั้น นับไดวาเปนไปตามความคาดหมาย โดยพิจารณาจากประเด็นหลักคือ โครงการพัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดที่มีชีวิตการเพิ่มแหลงสารสนเทศ การบริการเชิงรุกที่เขาถึงและตรงกับความตองการของผูใชมากขึ้นการพัฒนาระบบการบริการของหองสมุดใหมีคุณภาพที่มุงสนับสนุนการเรียนรู การวิจัย การเขาถึงสื่อและฐานความรูอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สําหรับแนวทางการดําเนินงานในป 2551 สํานักวิทยบริการมีความมุงมั่นเปนอยางยิ่งที่จะเปนสวนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแผนปฏิบัติการพ.ศ. 2550-2553 ที่ มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะโดดเด น เป น เอกลั ก ษณ ข องมหาวิทยาลัยขอนแกน และรองรับความตองการของสังคมและพัฒนาผลงานสรางสรรคและผลงานที่สรางองคความรูใหมบทนํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 4. 4. สํานักวิทยบริการ ประวัติและพัฒนาการ สํานักวิทยบริการป พ.ศ. 2507 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดตั้งขึ้นพรอมกับการกอตั้งมหาวิทยาลัยโดยอาศัยอาคารคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนที่ทําการชั่วคราว ในการจัดตั้งครั้งแรกนี้ไดรับความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยแมนิโตบา ประเทศแคนาดา จัดสงบรรณารักษชื่อนายดีเร็ก อาร ฟรานซิส (MR.DEREK R. FRANCIS) มาเปนที่ปรึกษาป พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดยายมาเปดทําการที่จังหวัดขอนแกน หอสมุดกลางจึงยายมาเปดทําการที่อาคารชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตรป พ.ศ. 2511 เดือนพฤษภาคม อาคารหอสมุดกลาง (ปจจุบันคือสํานักงานอธิการบดี อาคาร 2) ไดสรางเสร็จเรียบรอยดวยเงินงบประมาณ 2.5 ลานบาท ในระยะแรกที่อาคารสรางเสร็จ คณะศึกษาศาสตรมีความจําเปนเกี่ยวกับสถานที่เรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตรจึงไดดัดแปลงอาคารหอสมุดกลางเปนสถานที่เรียนชั่วคราว เปนเวลา 3 ปเศษประวัติและพัฒนาการ 1รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 5. 5. สํานักวิทยบริการป พ.ศ. 2515 เดือนเมษายน 2515 สํานักหอสมุดกลางจึงไดยายมาเปดทําการที่อาคารดังกลาว มีฐานะเปน กองหองสมุด สังกัดสํานักงานอธิการบดีป พ.ศ.2521 มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นความสําคัญในการจัดบริการกลางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไดรวมงานดานหองสมุด ดานโสตทัศนศึกษา ดานผลิตเอกสารและศูนยหนังสือไวดวยกันและไดเริ่มโครงการจัดตั้ง “สํานักวิทยบริการ” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อ 1. ดําเนินการจัดหาและใหบริการดานตําราเรียน วารสาร และวัสดุอ่น ๆ เพื่อประกอบ ื การเรียน การสอนและการวิจย ั 2. เปนแหลงกลางในการจัดหา การผลิต และการใหบริการดานโสตทัศนศึกษา 3. เปนแหลงกลางในการจัดพิมพ ตําราเรียน แบบฟอรม และเอกสารตางๆ 4. เปนศูนยกลางในการจําหนายตําราเรียนและอุปกรณการศึกษาอื่น ๆป พ.ศ. 2522 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 และจัดสรางอาคารหอสมุดกลางหลังใหมขึ้น ดวยงบประมาณ 12 ลานบาท พื้นที่ 4,032 ตารางเมตรเพื่อความสะดวกแกผูมาใชบริการ เนืองจากอยูใกลกับหอพักนักศึกษาและเปนศูนยกลางของ ่คณะตางๆ มากกวาอาคารหลังเกาป พ.ศ. 2524 ในเดือนกุมภาพันธ 2524 การกอสรางอาคารแลวเสร็จและไดยายหองสมุดมาทําการที่อาคารหลังใหมนี้ พรอมทั้งเริ่มการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ไดแก ฝายโสตทัศนศึกษา ฝายผลิตเอกสาร และฝายศูนยหนังสือป พ.ศ. 2536 สํานักวิทยบริการ ไดขยายบริการเพิ่มขึน โดยไดจัดสรางอาคารหลังใหมเพิ่มเติมขึ้นอีก ้หลังหนึ่ง เปนอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ 10,494 ตารางเมตร ดวยงบประมาณ 45 ลานบาทป พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการกอสรางอาคารศูนยสารสนเทศเพื่อเปนศูนยกลางในการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกดาน เริ่มดําเนินการกอสรางอาคารศูนยสารสนเทศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 ดวยงบประมาณการกอสราง 121.817 ลานบาทประวัติและพัฒนาการ 2รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 6. 6. สํานักวิทยบริการป พ.ศ. 2545 เพื่อเปนการสนองนโยบายภาครัฐและของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบบริหารงาน สํานักวิทยบริการ ไดเริ่มศึกษาโครงสรางองคกรและระบบบริหารงานสํานักวิทยบริการ โดยเชิญ ผูชวยศาสตราจายวิบูลสุข บัณฑิตย จากภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิ เ ทศศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสัง คมศาสตร และ รองศาสตราจารย มัณ ฑนาสามารถ จากภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มาทําการศึกษา เพื่อปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหเหมาะสม ยกระดับความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหเทียบเทาสากลพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและเกิ ด ความคล อ งตั ว ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากรายงานผลการศึกษารูปแบบโครงสรางระบบงานที่เหมาะสมสําหรับสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน สรุปไดวา ควรจัดงานที่มีลักษณะหนาที่เดียวกันอยูดวยกันเปนระบบเดียว โดยเสนอแนะรูปแบบโครงสราง แบงเปน 3 กลุมงาน คือ กลุมงานหลัก กลุมงานสนับสนุนและกลุมงานที่เกี่ยวของ ทั้งไดเสนอทางเลือกการดําเนินการในรูปแบบ One-stopprocess และ One-stop service จากนั้ นได นําเสนอต อที่ป ระชุมหั ว หนาฝ าย/งาน/หนว ย และสํานักวิทยบริการไดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาการปรับรูปแบบตามขอเสนอ ซึ่งคณะทํางานไดเสนอใหมี 4 กลุมงาน คือกลุม Management กลุม Technical Service กลุม Support และกลุม User Service ในขณะเดียวกันคณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีขอเสนอการปรับปรุงโครงสราง ศูนย/สถาบัน/สํานัก ที่เปนหนวยงานสนับสนุนป พ.ศ. 2548 สํานักวิทยบริการไดผสานแนวคิดและขอเสนอการปรับปรุงโครงสราง ทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน และนําเสนอแนวคิด ตามลําดับขั้นตอน และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 ไดใหความเห็นชอบในการปรับโครงสรางใหม โดยเปลี่ยนชื่อสํานักวิทยบริการ เปน “สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู”และแบงสวนราชการภายในออกเปน 6 กลุมภารกิจ ประกอบดวย กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรูกลุมภารกิจพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ และกลุมภารกิจสนับสนุนทั่วไป วัตถุประสงค 1. เพื่อเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ที่สงเสริมการเรียนรู 2. เพื่อเปนแหลงเรียนรู การแสวงหาความรูตลอดชีวิตแกอาจารย นักศึกษา บุคลากร และผูสนใจในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เพื่อเปนแหลงสนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สนับสนุนการคน ควาวิจัย ใหบริการวิชาการแกชมชนและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ุประวัติและพัฒนาการ 3รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 7. 7. สํานักวิทยบริการป 2550 เดือนมิถุนายน 2550 อาคารศูนยสารสนเทศดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอย และในเดือนตุลาคม 2550 ไดดําเนินการยายพื้นที่การปฏิบัติงานและการใหบริการของสวนจากอาคาร1 และอาคาร 2 มาที่อาคารศูนยสารสนเทศชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3ประวัติและพัฒนาการ 4รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 8. 8. สํานักวิทยบริการ ขอมูลทางกายภาพ สํานักวิทยบริการ สถานที่ตั้ง สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิทยาลัยขอนแกนตั้งอยูเลขที่ 123 หมู 16 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย 40002โทรศัพท 043-202409, 202541-2 โทรสาร 043-202543 เว็บไซต: http://library.kku.ac.th จํานวนหองสมุด สํานักวิทยบริการมีหองสมุดที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ ประกอบดวยหองสมุด จํานวน 14 แหง ดังนี้ หอสมุดกลาง จํานวน 1 แหง หองสมุดวิทยาเขต จํานวน 1 แหง หองสมุดคณะและสถาบัน จํานวน 12 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) หอสมุดกลาง 2) หองสมุดคณะเกษตรศาสตร 3) หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร 4) หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 5) หองสมุดคณะพยาบาลศาสตร 6) หองสมุดคณะแพทยศาสตร 7) หองสมุดคณะเทคนิคการแพทย 8) หองสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร 9) หองสมุดคณะทันตแพทยศาสตร 10) หองสมุดคณะเภสัชศาสตร 11) หองสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร 12) หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 13) หองสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา 14) หองสมุดวิทยาเขตหนองคายขอมูลทางกายภาพ 5รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 9. 9. สํานักวิทยบริการ อาคารและพื้นที่ สําหรับหอสมุดกลางปจจุบันประกอบดวย 3 อาคาร โดยมีพ้นที่รวม 18,399 ตาราง ืเมตร จําแนกไดดังนี้ อาคาร1 (4 ชั้น) ขนาดพื้นที่ 4,032 ตารางเมตร อาคาร 2 (6 ชั้น) ขนาดพื้นที่ 10,494 ตารางเมตร อาคารสารสนเทศ (3 ชั้น) ขนาดพื้นที่ 3,873 ตารางเมตรขอมูลทางกายภาพ 6รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 10. 10. สํานักวิทยบริการ แผนที่การเดินทาง หมายเลขที่ 21 คือ สถานที่ตั้งสํานักวิทยบริการขอมูลทางกายภาพ 7รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 11. 11. สํานักวิทยบริการ วิสัยทัศน “เปนแหลงเรียนรูและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน ที่ใหบริการอยางมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศนและพันธกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน” พันธกิจ เปนแหลงความรูที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ัชุมชน โดยการจัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษาและบริการทางวิชาการในรูปของสื่อตางๆ ทั้งสิ่งตีพิมพสิ่งไมตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวตแกผูใชบริการ เพื่อให ิสามารถเขาถึงสารสนเทศและแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ Vision Classify เปน แหลงเรียนรู และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน ที่ให บริการอยางมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศนและพันธกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน แหล งเรียนรู หมายถึ ง ที่ซึ่งใหขอมูล ความรู หรือเก็บ สิ่งที่ใช สําหรั บศึ กษา คนควาแสวงหาความรู เพื่อสรางความเขาใจ ใหเกิดความรู ความชํานาญ อาจจะเปนบุคคล สถานที่และ website ชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ ไดรับการอางถึง ติดกลุมผูนา เปนอันดับตนๆ เปน 1ใน 5 ของประเทศ และ1ใน 50 ของภูมิภาคอาเซียน ํ บริการอยางมีคุณภาพ หมายถึง การบริการโดยบุคลากรที่มีจิตสํานึกในการใหบริการคํานึงถึงผูใชบริการเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัย่การพัฒนาสํานักวิทยบริการ พ.ศ.2550 8รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 12. 12. แผนผัง วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายหลัก (ตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ) แผนผัง วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายหลัก วิสัยทัศน เปนแหลงเรียนรูและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน ที่ใหบริการอยางมีคุณภาพเพื่อสนับสนุน วิสัยทัศน และพันธกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน พันธกิจ เปนแหลงความรูที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจย ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และชุมชน โดยการจัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษาและบริการทางวิชาการในรูปของสื่อตางๆ ทั้งสิ่ง ั ตีพิมพ สิ่งไมตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกผูใชบริการ เพื่อใหสามารถเขาถึงสารสนเทศและแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปาหมายรวม 1.มีภาพลักษณที่ดเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ี 2.ไดรับการรับรองคุณภาพและจัดลําดับในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และไดรับรางวัล PMQA 3.เปนแหลงการเรียนรูที่บริหารจัดการโดยยึดหลักผูใชบริการเปนสําคัญ ประเด็น 1 2 3 4 5 สนับสนุน อนุรักษ พัฒนา ยุทธศาสตร สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ การบริการวิชาการที่สราง เผยแพรสารสนเทศ ดาน การบริหารจัดการองคกรอยาง พัฒนานักศึกษา ที่มุงสงเสริม สรางองคความรูใหเพิ่ม เสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและ มีประสิทธิภาพ ศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึง ศักยภาพและขีดความสามารถ การพัฒนาที่ยั่งยืน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ ประสงค ในการแขงขันของ วัฒนธรรมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเปาหมายหลัก 1.1มีสวนรวมพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลัก ษณะเฉพาะ โดดเดน 2.1พัฒนาระบบบริการ 3.1เปนแหลงเรียนรู 4.1เปนแหลงสารสนเทศ 5.1มีโครงสรางและระบบบริหารแบบกลุม หองสมุดและทรัพยากร ตลอดชีวิตของชุมชน ดานขนบธรรมเนียม ภารกิจที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง ดานการรูสารสนเทศ การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตล สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส 3.2ผลงานการบริการ ประเพณีและวัฒนธรรม 5.2เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรับ อดชีวิต ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีสวนผลักดันสู วิชาการที่เกีดจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเปลี่ยนแปลง ทักษะดานภาษา มหาวิทยาลัยวิจัย ความรวมมือของชุมชน 4.2เปนแหลงสารสนเทศ 5.3มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถใน และสงเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะ 2.2มีผลงานวิจัยและการ ภาครัฐและภาคเอกชน ดาน ประวัติและ การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 1.2มีทรัพยากรสารสนเทศ วิจัยสถาบันที่เกี่ยวของ พัฒนาการของ 5.4มีวฒนธรรมการอยูรวมกันแบบเอื้ออาทร มี ั สอดคลองกับหลักสูตรที่สงเสริมการวิจั ยถึงระดับปริญญาเอก ดานการบริหาร จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ภูมิคุมกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความเปนนานาชาติ หองสมุดและสารสนเทศ 5.5มีสารสนเทศที่มีคุณภาพใชในการตัดสินใจ 1.3มีบริการสารสนเทศรายบุคคลเพื่อส และ ประเมินสถานการณเพื่อรองรับการ นับสนุนและพัฒนา เปลี่ยนแปลง อาจารยเพื่อเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 5.6มีสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
 13. 13. สํานักวิทยบริการ สรุป ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ สรุป ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 1.สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา ที่มงสงเสริมศักยภาพใหเปน ุ บัณฑิตที่พึงประสงค 2.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีด ประเด็น ความสามารถในการแขงขันของ มหาวิทยาลัยขอนแกน ยุทธศาสตร 3.การบริการวิชาการที่สรางเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.สนับสนุน อนุรักษ พัฒนา เผยแพรสารสนเทศ ดานขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 1.1 มีสวนรวมพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเดน ดานการรูสารสนเทศ การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ ดานภาษา และสงเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะ 1.2มีทรัพยากรสารสนเทศ สอดคลองกับหลักสูตรที่สงเสริมการวิจัยถึงระดับ ปริญญาเอก และความเปนนานาชาติ 1.3มีบริการสารสนเทศรายบุคคลเพื่อสนับสนุนและพัฒนา อาจารยเพื่อเลื่อน ตําแหนงทางวิชาการ 2.1พัฒนาระบบบริการหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกสท่มีสวนี ผลักดันสู มหาวิทยาลัยวิจัย 2.2มีผลงานวิจัยและการวิจัยสถาบันที่เกี่ยวของดานการบริหาร จัดการหองสมุด และสารสนเทศ 3.1เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน เปาหมายหลัก 3.2ผลงานการบริการวิชาการที่เกีดจาก ความรวมมือของชุมชน ภาครัฐและ ภาคเอกชน 4.1เปนแหลงสารสนเทศดานขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.2เปนแหลงสารสนเทศดาน ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 5.1มีโครงสรางและระบบบริหารแบบกลุมภารกิจที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง 5.2เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 5.3มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 5.4มีวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบเอื้ออาทร มีภูมิคุมกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียง 5.5มีสารสนเทศที่มีคุณภาพใชในการตัดสินใจและ ประเมินสถานการณเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง 5.6มีสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขอมูลสารสนเทศทั่วไป : วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายหลัก 8รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 14. 14. สํานักวิทยบริการ 1)พัฒนา digital collection ใหทันสมัย หลากหลาย 2)รวบรวม เชื่อมโยง การเชื่อมโยง การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและแหลงเรียนรู อื่นๆ 3)จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก ใหเอื่อตอการเรียนรูดวย กลยุทธ 1.1 ตนเอง 4)สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา และคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานการรูสารสนเทศ การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะดานภาษา 5)สงเสริมการใชหองสมุดที่สะทอนการเปนจิตสาธารณะ กลยุทธ 1.2 1)จัดหาและสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคลองกับหลักสูตร การวิจัย ระดับปริญญาเอกและความเปนนานาชาติ 2)สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันกับสถาบันอื่น กลยุทธ 1.3 ทธ 1)สงเสริมชองทางการสื่อสารที่หลากหลายสําหรับ การขอรับสารสนเทศเฉพาะ บุคคล 2)พัฒนาบุคลากรใหมีคุณสมบัตและศักยภาพ ในการใหคําปรึกษาการเขาถึง ิ สารสนเทศและ บริการสารสนเทศคัดสรรตามความตองการของอาจารย กลยุทธ 2.1 1)มีบริการชวยการคนควาสารสนเทศและชวยเหลือในการวิจัย 2)รวบรวม วิเคราะห การไดรับการอางอิง Citation และคา impact factor 3)จัดหาฐานขอมูลที่สะทอนการอางถึงการวิจัย เชน JCR, Scopus เปนตน 4)จัดทําฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มงานวิจัยและวิทยานิพนธของ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย กลยุทธ 2.2 1)พัฒนาบุคลากรของสํานักฯ ใหมีศกยภาพการวิจัยอยางตอเนื่อง ั 2)พัฒนาระบบและกลไกในการวิจัยสถาบันควบคูกับการทํางานประจํา กลยุทธ 3.1 1)มีบริการใหคําปรึกษาแนะนํา การใชสารสนเทศ 2)จัดฝกอบรมดานหองสมุด สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3)เปนแหลงเรียนรูประสบการณวิชาชีพ 4)สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร ของสํานักเปนกรรมการหรือปฏิบัติงาน บริการ วิชาการและวิชาชีพแกองคกรภายนอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ กลยุทธ 3.2 1)มีสวนสนับสนุนและรวมดําเนินการโครงการ นํารองชุมชนตนแบบ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือกับมหาวิทยาลัย 2)สงเสริมการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือระบบงานของสวนราชการ ตางๆ การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานสารสนเทศหองสมุด ที่เพิ่มศักยภาพ ของบุคคลและความรวมมือ กับสวนราชการตางๆในการพัฒนาบุคลากร 3)สนับสนุนและจัดกิจกรรมรวมหรือชวยเหลือกิจกรรม ของหนวยงานในจังหวัดในขอมูลสารสนเทศทั่วไป : วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายหลัก 9รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 15. 15. สํานักวิทยบริการ ดานการรูสารสนเทศและ การเรียนรูตลอดชีวิต กลยุทธ 4.1 1)สนับสนุนใหเกิดการพัฒนา gateway และเชื่อมโยงฐานขอมูลภูมิปญญาอีสาน กลยุทธ 4.2 1)พัฒนาหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนศูนยรวมแหง ประวัติศาสตรและความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยขอนแกน 2)ปลูกฝงและสรางคานิยมความรักและภาคภูมิใจใน มหาวิทยาลัยโดยการบูรณา การเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกนเขาไปใน กระบวนงานและกิจกรรมตางๆของสํานักอยางสม่ําเสมอ กลยุทธ 5.1 1)พัฒนาระบบ บริหารคุณภาพของสํานักฯ 2)พัฒนาระบบการสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ การตลาดและการบริหารจัดการ เพื่อลูกคา 3)สรางวัฒนธรรมองคกรและเอกลักษณ สํานักฯ 4)พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารแบบกลุมภารกิจ กลยุทธ 5.2 1)พัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง 2)พัฒนากลยุทธและกระบวนการจัดการความรูของสํานักฯ กลยุทธ 5.3 1)พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของสํานักฯ และมหาวิทยาลัย 2)พัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Competency) เพื่อผลสัมฤทธิ์ของสํานักฯและ มหาวิทยาลัย กลยุทธ 5.4 1) สงเสริมปลูกฝงคานิยมและแนวคิดการอยูรวมกันบนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง ใหแกบุคลากรสํานักฯ กลยุทธ 5.5 1) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและ การบริการวิชาการ กลยุทธ 5.6 1) จัดทําแผนประหยัดพลังงานของสํานักฯ ครอบคลุมการออกแบบและปรับปรุง ภายในอาคาร การใชอุปกรณ การรณรงคและสงเสริมคานิยมดานการประหยัด พลังงาน และการใชทรัพยากรรวมกัน 2) พัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของสํานักฯ เพื่อการสงเสริม คุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร 3) พัฒนาดานกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และนันทนาการ ใหสอดคลองเชื่อมโยง กัน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต และความสุขของบุคลากรสํานักฯขอมูลสารสนเทศทั่วไป : วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายหลัก 10รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 16. 16. สํานักวิทยบริการ โครงสรางองคกร สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2548 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขา กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขา กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมภารกิจพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ กลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรู กลุมภารกิจสนับสนุนทั่วไปโครงสรางการบริหาร สํานักวิทยบริการ 11รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 17. 17. สํานักวิทยบริการ โครงสรางการบริหารงาน สํานักวิทยบริการ คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ รองผูอํานวยการฝายบริหาร รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา หัวหนากลุมภารกิจจัดการสารสนเทศ หัวหนากลุมภารกิจจัดการสารสนเทศ หัวหนากลุมภารกิจจัดการสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หัวหนากลุมภารกิจพิพิธภัณฑและ หัวหนากลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรู หัวหนากลุมภารกิจสนับสนุนทั่วไป หอจดหมายเหตุโครงสรางการบริหาร สํานักวิทยบริการ 12รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 18. 18. สํานักวิทยบริการ คณะกรรมการประจํา สํานักวิทยบริการ รศ.ดร.สุมนต สกลไชย รศ.กุลธิดา ทวมสุข ศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม รศ.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ รศ.ลําปาง แมนมาตย อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดีคณะแพทยศาสตร คณบดีคณะเกษตรศาสตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และวิเทศสัมพันธ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รศ.มันทนา สามารถ รศ.ศักดา ไชกิจภิญโญ ผศ.อนัตต เจาสกุล รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา รศ.สมาน ลอยฟา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยกร การเรียนรู) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิโครงสรางการบริหาร สํานักวิทยบริการ 13รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 19. 19. สํานักวิทยบริการโครงสรางการบริหาร สํานักวิทยบริการ 14รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 20. 20. สํานักวิทยบริการ ขอมูลดานบุคลากร สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 สํานักวิทยบริการ มีบุคลากรทั้งสิ้น 118 คน (รวมบรรณารักษวิทยาเขตหนองคายและเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร) จําแนกเปน 1. ขาราชการ จํานวน 90 คน 2. พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน 3. ลูกจางประจํา จํานวน 18 คน 4. ลูกจางชั่วคราว จํานวน 7 คน โดยปฏิบัติงานใน 25 ตําแหนงงาน ดังนี้ ตําแหนง บรรณารักษ จํานวน 43 คน ตําแหนง พนักงานหองสมุด จํานวน 29 คน ตําแหนงงานอื่นๆ จํานวน 46 คน บรรณารักษ 43 คน ประกอบดวย บรรณารักษเชี่ยวชาญ 9 จํานวน 1 คน บรรณารักษชานาญการ 7-8 ํ จํานวน 23 คน บรรณารักษ 3-6 จํานวน 19 คน บรรณารักษทเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ่ี 1 คนขอมูลบุคลากร สํานักวิทยบริการ 15รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 21. 21. สํานักวิทยบริการ ขอมูลบุคลากร สํานักวิทยบริการ ในป 2549 และป 2550 ขอมูลบุคลากร สํานักวิทยบริการ ป 2549 และ 2550 100 90 80 70 จํานวน (คน) 60 2549 50 40 2550 30 20 10 0 าว าร ํา ลัย ระจ คร ก ยา ราช างป ั่ว าวิท างช ขา จ มห ลูก จ ลูก าน ักง พน ขอมูลบุคลากร สํานักวิทยบริการ ป 2549 และป 2550 100 90 80 70 ข าราชการ จํานวน (คน) 60 50 พนักงานมหาวิทยาลัย 40 30 ลูกจางประจํา 20 ลูกจางชั่วคราว 10 0 2549 2550ขอมูลบุคลากร สํานักวิทยบริการ 16รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2550
 22. 22. สํานักวิทยบริการ ขอมูลดานงบประมาณ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 คาใชจายทั้งหมดของสํานักวิทยบริการที่ใชในการดําเนินงานระบบหองสมุดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 รวมทั้งสิน 118,845,443 บาท ้ 1. งบประมาณแผนดิน* 108,192,896 บาท 2. งบประมาณเงินรายได 10,652,546 บาท รวมทั้งสิ้น 118,845,443 บาท หมายเหตุ : * รวมงบสิ่งกอสราง (อาคารสารสนเทศ) 61,432,000 บาท 1. งบประมาณแผนดิน* 46,760,896 บาท 2. งบประมาณเงินรายได 10,652,546 บาท รวมทั้งสิ้น 57,413,442 บาท หมายเหตุ : * ไมรวมงบสิ่งกอสราง (อาคารสารสนเทศ) 61,432,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามหมวดเงิน ดังนี้ หมวดที่ 1 : งบบุคคล หมวดที่ 2 : งบดําเนินการ หมวดที่ 3 : งบวัสดุตําราวารสาร หมวดที่ 4 : งบลงทุน หมวดที่ 5 : งบเพิ่มเติม หมวดที่ 6 : เงินโอนจากแหลงอื่น หมวดที่ 7 : เงินสนับสนุนจากคณะขอมูลดานงบประมาณ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 17รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550
 23. 23. สํานักวิทยบริการ ตาราง แสดงคาใชจายทั้งหมดของสํานักวิทยบริการ  ที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 หมวดเงิน คาใชจาย แผนดิน รายได รวม1 งบบุคลากร เงินเดือน/คาจาง* 25,287,737.74 520,365.00 25,808,102.742 งบดําเนินงาน คาใชจายที่ไมใชคาวัสดุตําราฯ 2,143,029.36 3,560,226.10 5,703,255.463 งบวัสดุตําราวารสาร 11,543,554.45 3,542,085.63 15,085,640.08 คาวารสาร ตปท. 3,948,406.92 968,645.75 4,917,052.67 คาวารสาร&นสพ. 220,818.00 217,327.00 438,145.00 คาสื่ออิเล็กทรอนิกส 3,860,058.79 3,860,058.79 คาหนังสือ&โสตฯ 3,514,270.74 2,356,112.88 5,870,383.624 งบลงทุน 62,141,230.00 370,533.00 62,511,763.00 คาครุภัณฑ 709,230.00 370,533.00 1,079,763.00 สิ่งกอสราง*(อาคารสารสนเทศ) 61,432,000.00 61,432,000.005 งบเพิ่มเติม (จากเงินทุนสํารองสะสมของสํานักวิทยบริการ) 1,199,921.90 2,072,688.70 3,272,610.60 คาครุภัณฑ 1,847,500.00 1,847,500.00 คาใชจายเฉพาะคาวัสดุตําราฯ 1,199,921.90 155,188.70 1,355,110.60 สิ่งกอสราง 70,000.00 70,000.006 เงินโอนจากแหลงอื่น 277,441.80 277,441.80 คาใชจายที่ไมใชคาวัสดุตําราฯ 168,674.80 168,674.80 คาวารสารตางประเทศ 108,767.00 108,767.007 เงินสนับสนุนจากคณะ คาสื่ออิเล็กทรอนิกส 5,877,423.04 209,206.10 6,086,629.14 รวมทั้งสิ้น 108,192,896.49 10,652,546.33 118,845,442.82 หมายเหตุรวม 1. เงินเดือน/คาจาง 25,808,102.74 บาท 2. สิ่งกอสราง 61,432,000.00 บาท รวม 87,240,102.74 บาท ขอมูลดานงบประมาณ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 18 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550
 24. 24. สํานักวิทยบริการ ขอมูลงบประมาณ สํานักวิทยบริการในป 2549 และป 2550 47,080,632 46,760,896 50,000,000 40,000,000 2549 จํานวนเงิน(บาท) 30,000,000 2550 20,000,000 12,533,169 10,652,546 10,000,000 0 รายได แผนดิน หมายเหตุ : * ไมรวมงบสิ่งกอสราง (อาคารสารสนเทศ) 61,432,000 บาท 50,000,000 47,080,632 46,760,896 45,000,000 40,000,000 35,000,000 จํานวนเงิน (บาท) 30,000,000 รายได 25,000,000 20,000,000 แผนดิน 15,000,000 12,533,169 10,652,546 10,000,000 5,000,000 0 2549 2550 หมายเหตุ : * ไมรวมงบสิ่งกอสราง (อาคารสารสนเทศ) 61,432,000 บาทขอมูลดานงบประมาณ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 19รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550
 25. 25. สํานักวิทยบริการ ขอมูลดานทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 ทรัพยากรสารสนเทศสํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการ จํานวน 398,530 ชื่อเรื่อง 634,351 รายการ แบงตามประเภทของภาษา ไดดังนี้ ภาษาไทย 231,323 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ 164,620 ชื่อเรื่อง ภาษาอื่นๆ 2,587 ชื่อเรื่อง แบงตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ไดดงนี้ ั 1. สิ่งพิมพ - หนังสือทั่วไป 412,223 เลม - รายงานการวิจัย 48,149 เลม - วิทยานิพนธ 22,853 เลม - สารนิพนธ 18,547 เลม - เอกสารมาตรฐาน 4,347 เลม 2. วารสารฉบับพิมพ - วารสารฉบับพิมพภาษาไทย 1,575 ชื่อ - วารสารฉบับพิมพภาษาตางประเทศ 2,923 ชื่อ 3. หนังสือพิมพ - หนังสือพิมพภาษาไทย 12 ชื่อ - หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ 3 ชื่อ 4. โสตทัศนวัสดุ - VDO. 2,956 มวน - เทป 4,756 มวน - CD multimedia 4,774 แผนขอมูลดานทรัพยากรสารสนเทศและบริการ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 20รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550
 26. 26. สํานักวิทยบริการ 5. สื่ออิเล็กทรอนิกส - E-Book 7,913 ชื่อ - วิทยนิพนธ (Full text) 8,024 ชื่อ - งานวิจัย 2,173 ชื่อ - บทความวิชาการ 3,224 บทความ 6. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส - ฐานขอมูลที่ สกอ. บอกรับ 6 ฐาน - ฐานขอมูลที่สํานักวิทยบริการบอกรับ 21 ฐาน - ฐานขอมูลที่คณะ/หนวยงานบอกรับ 9 ฐาน - ฐานขอมูลที่สํานักวิทยบริการพัฒนาขึ้นเอง 4 ฐานขอมูลดานทรัพยากรสารสนเทศและบริการ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 21รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550
 27. 27. สํานักวิทยบริการ ระบบการจัดหมวดหมูหนังสือ สํานักวิทยบริการใชระบบการจัดหมวดหมูหนังสือ ระบบรัฐสภาอเมริกัน (Library ofCongress Classification System: LC) และหองสมุดคณะแพทยศาสตรใชระบบการจัดหมวดหมูหนังสือ ระบบหองสมุดแพทยแหงอเมริกน (NLM) ั ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่สานักวิทยบริการใชคือ ระบบ INNOPAC ประกอบดวย ํโมดูลยอยจํานวน 6 โมดูล และปจจุบันไดพัฒนาเปน Millennium เพื่อใหรองรับการใชงานบนระบบเว็บ เทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการมีอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตอไปนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศ ของหองสมุด (OPAC) จํานวน 31 เครื่อง 2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใหบริการ Video On Demand จํานวน 20 เครื่อง 3) จุดบริการเครือขายไรสาย (Access Point) จํานวน 38 จุด ครอบคลุมพื้นที่ภายในของอาคารหองสมุดทั้ง 2 อาคาร 4) จํานวนเครืองคอมพิวเตอรท่ใหบริการผูใช ่ ี จํานวน 365 เครื่อง 5) เครื่องแมขาย (Server) จํานวน 18 เครื่องขอมูลดานทรัพยากรสารสนเทศและบริการ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 22รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550
 28. 28. สํานักวิทยบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก 1) หองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 หอง 2) หองฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 หอง 3) หองประชุมใหญ ขนาด 240 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง 4) หองประชุมกลาง ขนาด 60 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง 5) หองประชุมเล็ก ขนาด 20 ที่นั่ง จํานวน 5 หอง 6) หองศึกษาคนควาเฉพาะกลุม จํานวน 34 หอง 7) หองบริการ Library Café จํานวน 1 หอง บริการของหองสมุด สํานักวิทยบริการ ดําเนินการใหบริการหองสมุด แกบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนและบุคคลภายนอก ดังนี้ 1) บริการพื้นฐาน ไดแก บริการยืม-คืน บริการยืมระหวางหองสมุด บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการสืบคนสารสนเทศ บริการถายเอกสาร บริการนําชมหองสมุด บริการแนะนําการใชหองสมุด บริการแนะนําการใชฐานขอมูลบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ อเมริกนศึกษา บริการเคเบิลทีวี บริการโสตทัศนศึกษา และบริการพิพธภัณฑและหอจดหมาย ั ้ ิเหตุ บริการหองประชุมกลุมยอย เปนตน  2) บริการพิเศษ ไดแก บริการรับ-สงทรัพยากรสารสนเทศ (Document DeliveryService) บริการจัดทําขอมูลทางบรรณานุกรมสิ่งพิมพบริการสืบคนการอางอิงผลงานวิชาการบริการสารสนเทศเลือกสรรเฉพาะสาขา บริการอีสานสนเทศ และบริการขอมูลสําหรับการเปดหลักสูตรใหม เปนตนขอมูลดานทรัพยากรสารสนเทศและบริการ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 23รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550
 29. 29. สํานักวิทยบริการ การเปดใหบริการ หอสมุดกลาง เปดใหบริการแกผใชทุกวัน (จันทร- อาทิตย) ู ยกเวน วันหยุดนักขัตฤกษ - วันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 22.30 น. - วันเสาร เวลา 09.00 - 20.00 น. - วันอาทิตย เวลา 09.00 - 17.00 น. ผูเขาใชบริการ จํานวนผูเขาใชบริการ ในรอบป 2550 จํานวนทั้งสิ้น 600,631 คน - ในเวลา จํานวน 307,722 คน - นอกเวลา จํานวน 292,909 คน - สมาชิกหองสมุดที่เปนบุคคลภายใน จํานวน 558,361 คน - สมาชิกหองสมุดที่เปนบุคคลภายนอก จํานวน 42,270 คน จํานวนผูใชบริการผานเว็บไซต (Web counter) มีจํานวน 765,855 ครั้ง (จาก 83,058 IP)ขอมูลดานทรัพยากรสารสนเทศและบริการ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 24รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550
 30. 30. สํานักวิทยบริการ ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ ในป 2549 และ 2550 ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ ในป 2549 และป 2550 700,000 634,351 563,138 600,000 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 500,000 398,530 400,000 348,904 ชื่อเรื่อง 300,000 รายการ 200,000 100,000 0 2549 2550 700,000 634,351 600,000 563,138 500,000 จํานวนทรัพยากร 398,530 400,000 348,904 2549 300,000 2550 200,000 100,000 0 ชื่อเรื่อง รายการขอมูลดานทรัพยากรสารสนเทศและบริการ สํานักวิทยบริการ ประจําป 2550 25รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550

×