สรุปผลเครือข่าย 3 July 2013

1,087 views

Published on

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับแก้ไข

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,087
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปผลเครือข่าย 3 July 2013

 1. 1. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. 1 คํานํา การสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน อาคาร 1 สํานักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูลของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นให้ เข้มแข็ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการดําเนินงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกของเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ สมาชิกของเครือข่ายได้ดําเนินงานเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีความร่วมมือกัน มีการประสานงานหรือจัดกิจกรรม ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น จํานวน 17 แห่ง เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการ ข้อมูล จังหวัดขอนแก่น เล่มนี้ประกอบด้วยสาระสําคัญดังนี้ ส่วนที่ 1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายละเอียด ของการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ส่วนที่ 3 การระดมความคิดเห็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัด ขอนแก่น ส่วนที่ 4 สรุปผลการสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการ จัดการการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ครั้ง ที่ 1 และส่วนสุดท้ายคือ ภาคผนวก ประกอบด้วย แบบสํารวจความพึงพอใจ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา/ผู้รับผิดชอบ และภาพกิจกรรมการสัมมนา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดําเนินงานของการ สัมมนานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายฯ และผู้สนใจได้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไป สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรกฎาคม 2556
 3. 3. 2 สารบัญ หน้า คํานํา สารบัญ ส่วนที่ 1 1 2 บทสรุปสําหรับผู้บริหารการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และ ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น 3 ส่วนที่ 2 รายละเอียดของการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น 5 ส่วนที่ 3 การระดมความคิดเห็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการ ข้อมูล จังหวัดขอนแก่น 7 ส่วนที่ 4 ผลการสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เครือข่ายฯ ต่อการจัดการการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น 11 ภาคผนวก ภาคผนวก 1 แบบสอบถาม ภาคผนวก 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 ภาคผนวก 3 ภาพกิจกรรม 17 18 20 22
 4. 4. 3 ส่วนที่ 1 บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีหน่วยงาน มาร่วมประชุม จํานวน 17 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 37 คน โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูลจังหวัดขอนแก่นให้ เข้มแข็งและยั่งยืน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการดําเนินงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกของเครือข่าย 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายได้ดําเนินงานเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีความร่วมมือกัน มีการประสานงาน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 2. กิจกรรมหลัก ปี 2556 ยังไม่มีกิจกรรมของเครือข่าย แต่สมาชิกขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายร่วมกิจกรรม ดังนี้ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสร้างขวัญกําลังใจเครือข่ายทางวัฒนธรรม (โรงทาน) ที่ มมร. โคกสี วัตถุประสงค์เพื่อมอบเกียรติบัตรแก่บุคคล/หน่วยงานที่มีผลงาน สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด บริจาค 5,000 บาทขึ้นไปรับ โล่จาก รมต.วัฒนธรรม สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมดังนี้ (1) นิทรรศการและเล่าเรื่องขอนแก่นมื่อวาน วันที่ 9 ก.ค.56 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องโถง อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) จัดกิจกรรมพบนักเขียน วันที่ 8 ส.ค.56 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องโถงอาคารศูนย์ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. กิจกรรมหลัก (ต่อ) ปี 2557 ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 1. จัดทอดผ้าป่าหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ณ วัดสุคนธาราม ตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 2. จัดแสดงผลงานของเครือข่าย Khon Kaen Networking Show and Share 3. อบรมการทํา Application สื่อส่งเสริมการอ่านบน Smart Phone 4. จัดกิจกรรมบริการชุมชน/ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น ด้านการเงิน การลงทุน การดูแล สุขภาพ และส่งเสริมการอ่าน 5. ประชุมเครือข่ายสัญจร
 5. 5. 4 ปี 2558 1. จัดกิจกรรมบริการชุมชน/ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น ด้านการเงิน การลงทุน การดูแล สุขภาพ และส่งเสริมการอ่าน 2. อบรมการดําเนินงานด้าน Human Library และจัดกิจกรรม 3. จัดประกวดการทําคลิปหนังสั้นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่าน 4. จัดเสวนานักเขียนและเชิญเครือข่ายเข้าร่วม 5. จิตอาสาช่วยงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน 6. จิตอาสาจัดห้องสมุดโรงเรียน 7. ประชุมเครือข่ายสัญจร 3. คุณสมบัติของสมาชิก เป็นหน่วยงานที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น 4. ข้อตกลงร่วม 1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน 5. คณะกรรมบริหาร • ประธาน : นางนายิกา เดิดขุนทด • รองประธาน คนที่ 1 : นางวิมล ค้ําชู • รองประธาน คนที่ 2 : นางรัชนี ประสีระเก • ปฏิคม : นางสาวฐานิตา โสภะสุนทร, นายกรินทร์ สีดาเหลือง, นางสาวประกายรัตน์ ใจเที่ยง • ประชาสัมพันธ์ : นางสาวอามรรัตน์ ศรีสร้อย, นางเปรมขวัญ กรายไทยสงค์ • เลขานุการ : นางวัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์ • ผู้ช่วยเลขานุการ : นางสาวกฤติกา สุนทร
 6. 6. 5 ส่วนที่ 2 รายละเอียดของการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น 1. หลักการและเหตุผล นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายของการพัฒนา คือ การทํา ให้คนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการแข่งขัน ระดับสากลแก่ประชาชนไทย โดยการพัฒนาประชาชนที่อยู่ในวัยศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรมตั้งแต่เด็กแรกเกิด เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้ ให้กระจายไปทั่วภูมิภาค รวมทั้งดําเนินการเชื่อมเครือข่ายความรู้ ของทุกสถาบันการศึกษา ส่วนราชการและองค์กรเอกชนเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556-2559 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ มาตรฐานสากล ที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น จึงมีบทบาทที่จะต้องชี้นําสังคมและมีพันธกิจหลักที่จะต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงต้องสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารของสํานักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2556-2559 เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสํานักวิทยบริการ กล่าวคือ “เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศเพื่อสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ของ ประชาชนและชุมชนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการทุกประเภท โดยไม่จํากัด ระดับการศึกษา ศาสนา และความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและก้าวสู่ระดับสากล การที่จะดําเนินงานเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบายของรัฐบาล สํานักวิทยบริการจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการ ข้อมูลของสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นให้เข้มแข็ง 2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการดําเนินงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ สมาชิกของเครือข่าย 2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 2.4 เพื่อให้สมาชิกของเครือข่ายได้ดําเนินงานเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีความร่วมมือกัน มี การประสานงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 4. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะทํางานและผู้บริหารของคณะทํางานเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น จํานวนประมาณ 50 คน
 7. 7. 6 5. วิธีดําเนินการและระยะเวลา จัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง คณะทํางานและผู้บริหารของคณะทํางานเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 ครั้ง เพื่อหาแนวทางความร่วมมือและ ลงนามข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 6. สถานที่ดําเนินการ ห้องประชุมดอกคูน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. งบประมาณที่ต้องการ (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) หมวด/รายการ จํานวนเงิน (บาท) ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 10,000.- 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 10,000.- รวมทั้งสิ้น 20,000 .- 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8.1 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่นที่ เข้มแข็ง 8.2 มีการดําเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน และมีการประสานงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในเครือข่ายร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน และประเทศชาติร่วมกัน 9. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ 9.1 จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 9.2 จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 8. 8. 7 ส่วนที่ 3 การระดมความคิดเห็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ชื่อหน่วยงาน ผู้ ประสานงาน บริการและ กิจกรรมของ หน่วยงาน ทรัพยากร สารสนเทศ ความ คาดหวังกับ เครือข่าย ความร่วมมือ อบจ. นางจิราพร ศิลปะเทศ (นักวิชาการ ศึกษา 7ว) สนับสนุนและ ส่งเสริม ห้องสมุด โรงเรียนใน สังกัด อบจ. ได้รับความ ร่วมมือด้าน ข้อมูลที่ยังขาด ร่วมจัดกิจกรรม มข. นายิกา 1.บริการ พื้นฐาน 2. บริการพิเศษ 3. บริการเชิงรุก 4. บริการ ออนไลน์ 5. มุมอีสาน สนเทศ 6. มุมบริการ สารสนเทศ นานาชาติ 1. หนังสือ ทั่วไป ตํารา หนังสืออ้างอิง วารสาร + นิตยสาร + หนังสือพิมพ์ ฉบับพิมพ์ 2. สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 3. E-books, E-journals 4. Matichon e-Library 5. ฐานข้อมูล กฎหมาย ออนไลน์ 6. ฐานข้อมูลที่ พัฒนาขึ้น เช่น อีสานสนเทศ, วิทยานิพนธ์, การประชุม วิชาการทาง เกษตร เป็นต้น ได้รับความ ร่วมมือจาก เครือข่ายใน การจัด กิจกรรม ร่วมกันและ แลกเปลี่ยน ความรู้ 1 . ร่ ว ม จั ด กิจกรรม 2. แลกเปลี่ยน ความรู้ 3. ใช้ทรัพยากร สารสนเทศ ร่วมกัน 4. แลกเปลี่ยน ท รั พ ย า ก ร สารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาว ประกายรัตน์ ใจเที่ยง สนับสนุน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย ของนศ. บุคลากร หนังสือ e-journal ผลงานวิชาการ ของ อจ. วิทยานิพนธ์ Share e- journal, e- thesis ร่วมจัดกิจกรรม
 9. 9. 8 ชื่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน บริการและกิจกรรม ของหน่วยงาน ทรัพยากร สารสนเทศ ความคาดหวัง ความร่วมมือ มทร.อีสาน (ขอนแก่น) นางสาวธนภร ลองศรี (ผศ. พิศาล โพธิ์ทอง แสงอรุณ) สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของนศ. บุคลากร หนังสือ ผลงานวิชาการ ของ อจ. วิทยานิพนธ์ Share e- journal, e- thesis ข้อมูลด้าน เศรษฐกิจและ การเงิน ร่วมจัด กิจกรรม มหาวิทยาลัย บัณฑิตเอเซีย โรงพยาบาล ขอนแก่น นางรัชนี ประสี ระเก -บริการทรัพยากร สารสนเทศ -Printed -E-database -e-journal -ผลงานวิจัย สาขาการแพทย์ และการ พยาบาล -ขอนแก่นเวช สาร Share resources ร่วมจัด กิจกรรม โรงพยาบาลจิต เวชขอนแก่น ราชนครินทร์ นางสาวฐานิตา โสภะสุนทร บริการส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรสารนิเทศ ด้านสุขภาพ -ฐานข้อมูล งานวิจัยด้าน สุขภาพจิตและ จิตเวช (Abstract) -หนังสือ -รายงานการ วิจัยกรม สุขภาพจิต -วารสาร โรงพยาบาลจิต เวชขอนแก่น ราชนครินทร์ -Share e- journal วารสารด้านจิต เวช ร่วมจัด กิจกรรม วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี ขอนแก่น นายกรินทร์ สี ดาเหลือง สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของนศ. บุคลากร -หนังสือ -ผลงานวิชาการ ของ อจ. -รายงาน การศึกษา อิสระนศ -สื่อโสตฯ -Cinahl Database -การมีส่วนร่วม ในการใช้ ฐานข้อมูล -E-journal -E-Book -Free user member -ร่วมจัด กิจกรรม
 10. 10. 9 ชื่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน บริการและกิจกรรม ของหน่วยงาน ทรัพยากร สารสนเทศ ความ คาดหวัง ความ ร่วมมือ สํานักงาน กศน.จังหวัด ขอนแก่น นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ -ส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัย -รถส่งเสริมการ อ่านเคลื่อนที่ -หสม.ในกํากับ 26 แห่ง -มข.และทุก หน่วยใน เครือข่ายเป็น หน่วยบริการ วิชาการ ให้กศน. -เป็นหน่วย ปชส. -เชื่อมโยง ข้อมูล ระหว่างหสม. ทางเว็บไซต์ -ส่งเสริม และ สนับสนุน การ ดําเนินงาน การศึกษา ตาม อัธยาศัย และร่วมจัด กิจกรรม ส่งเสริมการ อ่านตาม อัธยาศัย ห้องสมุด ประชาชน เฉลิมพระ เกียรติฯ นางสาวอามรรัตน์ ศรีสร้อย ให้บริการสื่อหนังสือ ให้กับประชาชน -ให้บริการการศึกษา ตามอัธยาศัยให้กับ ประชาชน หนังสือ -สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยง ข้อมูลกับทุก หน่วยงานใน เครือข่าย ร่วมจัด กิจกรรม ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ นางวิมล ค้ําชู (นักวิเคราะห์ อาวุโส ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ) เป็นเครื่องมือในการ สนับสนุนให้ความรู้ ทางการเงินแก่ ประชาชนทั่วไปรวมทั้ง มีการจัดบรรยายให้ ความรู้ทางการเงิน ทรัพยากร เฉพาะด้าน เศรษฐกิจและ การเงิน การได้ใช้ ทรัพยากร ร่วมกัน -มีกิจกรรม ร่วมกันกับ เครือข่าย ยินดีให้ ความ ร่วมมือและ สนับสนุน การจัด กิจกรรมของ เครือข่าย สํานักงาน วัฒนธรรม จังหวัด ขอนแก่น นายอดิศักดิ์ อุดมทรัพย์ (ฝ่าย อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ จังหวัด) -นางเปรมขวัญ กรายไทยสงค์ การส่งเสริมสนับสนุน งานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ฐานข้อมูลกลาง ทางวัฒนธรรม (www.m- culture.in.th) เชื่อมโยงหสม. มข.เข้ากับเว็บ สนง. วัฒนธรรม จังหวัด ส่งเสริมการ จัดกิจกรรม ของ เครือข่าย
 11. 11. 10 ชื่อหน่วยงาน ผู้ประสานงาน บริการและกิจกรรม ของหน่วยงาน ทรัพยากร สารสนเทศ ความ คาดหวัง ความ ร่วมมือ เทศบาลนคร ขอนแก่น นางสาวภูวิชญา ภูเหมือนบุตร หสม.เด็ก สวนดอกคูน และสวนรัชดานุสรณ์ -Mini library 7 แห่ง ในเขตเทศบาล -Book bike 2 คัน (รถจักรยานยนต์พ่วง ข้าง) -ศูนย์ ICT -โฮงมูนมังเมือง ขอนแก่น -ศูนย์เยาวชนและ ครอบครัว เทศบาล นครขอนแก่น หนังสือเด็ก หนังสือภาพ นิทาน ความร่วมมือ ด้านการจัด กิจกรรมกับ เครือข่าย -ขอความรู้ ด้านการ บริหาร จัดการหสม, การจัดทํา e- Book -การใช้ ทรัพยากร สารสนเทศ ร่วมกันกับ สํานักวิทย บริการ มข. ร่วมทํา กิจกรรมกับ เครือข่าย สํานักงาน อุตสาหกรรม จังหวัด ขอนแก่น นางณัฐนิภา ศักดาอัศวิน -นางปุณณดา วัฒนสุข บริการจดทะเบียน โรงงาน -ขอรับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน -ให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านอุตสาหกรรม -จัดฝึกอบรมแก่ ผู้ประกอบการโรงงาน/ วิสาหกิจชุมชน -บริการข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม -บริการข้อมูล มอก. และ มผช.(มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน) ฐานข้อมูล โรงงาน อุตสาหกรรม ของจังหวัด ขอนแก่น -รายงานความ เคลื่อนไหวการ ลงทุนในจังหวัด ขอนแก่น ประจําเดือน -รายงานชี้นํา เตือนภัย อุตสาหกรรม จังหวัด ขอนแก่นราย 6 เดือน เกิดการ แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง เครือข่าย -Link แลกเปลี่ยน ข้อมูลซึ่งกัน และกัน -ต้องการ อบรมด้านการ จัดทํา ฐานข้อมูล เรียนรู้รูปแบบ การให้บริการ ข้อมูลด้านห สม. และการ สืบค้นข้อมูล โรงงาน ร่วมทํา กิจกรรมกับ เครือข่าย
 12. 12. 11 ส่วนที่ 4 ผลการสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาเครือข่ายฯ ต่อการจัดการการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น 2.1 วิธีการดําเนินการศึกษา ผลการสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายฯ ต่อ ”การจัดการการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัด ขอนแก่น” มีวิธีการดําเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้ 2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ตัวแทนจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการ ข้อมูล ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และมีความประสงค์จะร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่ง เรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น จํานวน 18 แห่ง 2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสํารวจที่ผู้จัดทําสร้างขึ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) แบบสํารวจความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึง พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายฯ ที่มีต่อ ”การจัดการการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น” โดยแบบสํารวจแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคําถามปลายเปิด สอบถามข้อมูล ตําแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด ส่วนที่ 2 แบบสํารวจความคาดหวังต่อการสัมมนาฯ เป็นข้อคําถามปลายเปิดที่ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะความคาดหวัง จํานวน 3 ประเด็น คือ 1. ท่านคาดหวังที่จะได้อะไรจากการ ประชุมสัมมนาครั้งนี้ 2. ท่านคาดหวังให้เครือข่ายความร่วมมือฯ เป็นอย่างไร 3. ท่านคิดว่าเครือข่ายความร่วมมือฯ ควรมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรทําเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติร่วมกัน ส่วนที่ 3 แบบสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการและจัด กิจกรรม เป็นข้อคําถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการและจัดกิจกรรม จํานวน 5 ประเด็น คือ 1. ด้านการจัดการ 2. ด้านการจัดกิจกรรม 3. ด้านวิทยากร 4. ด้านทีมงานจัดกิจกรรม และผลของการให้บริการ และจัดกิจกรรม โดยลักษณะคําถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเกณฑ์ การให้คะแนน คือ ระดับไม่พอใจมาก มีค่าคะแนน 1 ระดับไม่พอใจ มีค่าคะแนน 2 ระดับค่อนข้างพอใจ มีค่าคะแนน 3 ระดับพอใจ มีค่าคะแนน 4 ระดับพอใจมาก มีค่าคะแนน 5 ส่วนที่ 4 ภาพรวมของการจัดกิจกรรม เป็นข้อคําถามที่มีลักษณะคําถามเป็นแบบ มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 10 ระดับ จาก 0 ถึง 10 (ไม่ดี ถึง ดีมาก) ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นข้อคําถามปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 13. 13. 12 2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สํารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1 ครั้ง โดยแจกและเก็บรวบรวมแบบสํารวจภายหลังการสัมมนา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ประมวลผลด้วยโปรแกรมแบบสอบถามออนไลน์ http://docs.google.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) การอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาใช้สถิติพรรณนา ในการอธิบายข้อมูล ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น จํานวน 16 แห่ง ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสัมมนา ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยที่ คํานวณได้และนํามาแปลความหมาย ดังนี้ 0.00 -0.99 หมายความว่า ไม่พอใจมาก 1.00 -1.99 หมายความว่า ไม่พอใจ 2.00 -2.99 หมายความว่า ค่อนข้างพอใจ 3.00 -3.99 หมายความว่า พอใจ 4.00 -4.99 หมายความว่า พอใจมาก 2.2 ผลการศึกษา สํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายฯ ต่อ ”การจัดการการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัด ขอนแก่น” ผลการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.2.1 จํานวนผู้ตอบแบสอบถาม การรวบรวมแบบสํารวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาเครือข่ายฯ ที่มีต่อ ”การจัดการการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ ศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น” ครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสํารวจรวมทั้งสิ้น 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 ของกลุ่ม ตัวอย่าง 2.2.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 16 คน (จากข้อมูลการส่งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา/ผู้รับผิดชอบ) ตามตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นบรรณารักษ์ จํานวน 6 คน เป็นนักวิชาการ 2 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน นักวิเคราะห์อาวุโส 1 คน หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 1 คน เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด 1 คน ครู 1 คน ผู้อํานวยการ 1 คน และพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ดังตารางที่ 1
 14. 14. 13 ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ บรรณารักษ์ 6 37.5 นักวิชาการ 2 12.5 ผู้วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 12.5 นักวิเคราะห์อาวุโส 1 6.3 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 1 6.3 เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 6.3 ครู 1 6.3 ผู้อํานวยการ 1 6.3 พยาบาลวิชาชีพ 1 6.3 รวม 16 100 2.2.3 ความคาดหวังในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ จากกลุ่มตัวอย่าง ความคาดหวังของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 16 คน มีความคิดเห็นดังนี้ ประเด็นที่ 1 ท่านคาดหวังที่จะได้อะไรจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ ต้องการเป็นเครือข่าย (ภาคี) ห้องสมุด หากมีการลงมติที่ประชุมแล้ว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงที่มา จุดประสงค์ ของเครือข่ายความร่วมมือ หน่วยงานบูรณาการส่งเสริมองค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล ด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม เครือข่ายกํากับดูแลร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ มีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มขึ้น ได้รู้จักและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ความร่วมมือจากสํานักวิทยบริการ ม.ขอนแก่น กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น เกิดความ ร่วมมือกันระหว่างห้องสมุด ความเป็นกัลยาณมิตร เทคโนโลยีความก้าวหน้า เช่น ฐานข้อมูลการสืบค้น WEB OPAC การพัฒนาของห้องสมุดยุคใหม่ ได้ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในขอบเขตการให้บริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่ทรัพยากร เทคโนโลยี บริการ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ซึ่งมีความเป็นปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มต่างๆ ทั้งนี้ควรอยู่ภายใต้ความร่วมมือ ของห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลต่างๆ ภายในจังหวัดขอนแก่นในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจและการให้บริการด้านข้อมูลต่างๆของหน่วยงานในเครือข่าย ได้รู้จักและเกิดเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดและขยายผลเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น เช่น เครือข่ายระดับภาค เป็นต้น เกิดความร่วมมือภายในจังหวัด แนวทางความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์บริการข้อมูลจังหวัดขอนแก่น คาดหวังอยากให้ห้องสมุดประชาชนเข้าร่วมเครือข่ายระหว่างห้องสมุด ต้องการทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงที่มา จุดประสงค์ของเครือข่ายความร่วมมือ ได้รับทราบแนวทางการดําเนินงานของเครือข่ายฯ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุดในเครือข่าย ความรวดเร็วของการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
 15. 15. 14 การบริการสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการสารสนเทศด้านการเงิน การออม และการลงทุน บริการตอบคําถามและช่วยการสืบค้น เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างจริงจัง มีความต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการติดต่อประสานงานกัน ใกล้ชิด ประเด็นที่ 2 ท่านคาดหวังให้เครือข่ายความร่วมมือฯ เป็นอย่างไร มีรายละเอียด ดังนี้ ให้หน่วยงานเป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล เพื่อบริการประชาชนทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม เครือข่ายบูรณาการกํากับดูแล ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย เป็นหน่วยให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความต้องการ เช่น วิทยากรด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วิทยากรด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคนิค การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานเครือข่าย เชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดทางเว็บไซต์ การเป็นที่ปรึกษา เพื่อพัฒนางานห้องสมุดให้มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการยืม-คืนหนังสือ การเป็น User ในสํานักวิทยบริการ ม.ขอนแก่น การขอร่วมใช้ฐานข้อมูล สามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อจํากัด อยากให้จัดโครงการสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันได้สูงสุด สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว มีการร่วมกิจกรรมต่างๆภายในเครือข่าย เช่น การอบรม มีความยั่งยืน สามารถติดต่อประสานงาน มีระบบ ในการร่วมเครือข่าย พร้อมทั้งมีเงื่อนไขในการร่วมเครือข่ายอย่างชัดเจนให้ผู้เข้าร่วมเครือข่าย สามารถ ปฏิบัติได้และความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มความต้องการของเครือข่าย คาดหวังว่าอยากให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดที่เข้มแข็งและเป็นองค์กรที่มั่นคง ต้องการให้ เป็นองค์กรกลางประสานความร่วมมือในจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง มี ความเข้มแข็งเพื่อที่จะต่อยอดเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังองค์กรความร่วมมืออื่นๆ เพื่อให้เครือข่ายนําความรู้ ที่ได้รับในการสัมมนาไปเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีช่องทางในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร พัฒนาระบบห้องสมุด / การใช้ทรัพยากรร่วมกัน / ร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ศูนย์บริการข้อมูล เป็นเครือข่ายที่ เข้มแข็งและยั่งยืน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน มีการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานได้จริง ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าเครือข่ายความร่วมมือฯ ควรมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรทําเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคมและ ประเทศชาติร่วมกัน มีรายละเอียด ดังนี้ สํารวจ สืบค้น และจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น และเผยแพร่ผลงานทาง สื่อสารทุกแขนง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ห้องสมุดเคลื่อนที่ เสวนาวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ เช่น จากนักเขียนที่มีชื่อเสียงเพื่อกระตุ้นความสนใจ จัดดนตรีในชุมชน เน้นบันเทิงศึกษา และให้ความสําคัญกับการอ่านหนังสือ
 16. 16. 15 ผลิตสารคดี หนังสือ ที่มุ้งเน้นปัญญาที่เกิดจากการอ่าน จัดตั้งห้องสมุดเล็กๆ ในทุกชุมชนและดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายร่วมกัน ประกวดนักอ่านดีเด่น นักเขียนดีเด่น คลิปดีเด่นเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านหนังสือ ยกย่องเชิดชูผู้รู้ ผู้อาวุโสที่เป็นผู้นําในด้านการค้นคว้าแล้วประสบความสําเร็จจากการอ่าน การค้นคว้า และ ประกาศให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องชมเชย อยากให้มีกิจกรรมเพิ่มเป็น 2 วัน โดยเพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายหลังการประชุมเครือข่ายร่วมกัน อยากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้ระบบการให้บริการของสํานักวิทยบริการ เช่น การเข้าไปใช้งานของ ห้องโสตทัศนศึกษา การทดลองยืม-คืนด้วยตนเอง เป็นต้น อยากให้มีกิจกรรมบริการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน มีกิจกรรมการแข่งขันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกัน มีกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อทางสารสนเทศให้กับประชากรกลุ่มต่างๆ กิจกรรมสร้างสังคมรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฯลฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมของเครือข่ายในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคการศึกษา หน่วยงาน เป็นศูนย์ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) มีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ การนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนร่วมกัน เช่น การให้ความรู้ทางการเงิน การให้ความรู้ด้านต่างๆ การศึกษาดูงานภายนอก การจัดสัมมนาให้ความรู้ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ให้บริการสารสนเทศด้านสุขภาพและจิตเวชแก่สังคม 2.2.3 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการและจัดกิจกรรม จากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการและจัด กิจกรรมในการสัมมนาของกลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้น 16 คน ตามตารางที่ 2 พบว่า ด้านการบริหารจัดการการ สัมมนาโดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.48) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านการจัดการ กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.48) โดยมีประเด็นที่พอใจมาก 5 ประเด็น คือ 1. สถานที่มีความสะอาด (คะแนนเฉลี่ย 4.62) 2. สื่อ/อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ ประชุมให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอ (คะแนนเฉลี่ย 4.46) 3. ความเหมาะสมของวัน/เวลาที่กําหนดไว้ (คะแนน เฉลี่ย 4.23) 4. การอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาของเจ้าหน้าที่ (คะแนนเฉลี่ย 4.54) 5. การ ประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.54) ด้านการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.42) โดยมีประเด็นที่พอใจ มาก 2 ประเด็น คือ 1. กิจกรรมประชุมสัมมนา (คะแนนเฉลี่ย 4.46) 2. กิจกรรมนําชมห้องสมุด (คะแนนเฉลี่ย 4.38) ด้านวิทยากร กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52) โดยมีประเด็นที่พึงพอใจมาก ที่สุด 2 ประเด็น คือ 1. ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร (คะแนนเฉลี่ย 4.46) 2. การเปิด โอกาสให้ซักถาม (คะแนนเฉลี่ย 4.58) ด้านทีมงานจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) โดยมีประเด็นที่พึง พอใจมากที่สุด 3 ประเด็น คือ 1. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการของทีมงานต้อนรับ (คะแนน เฉลี่ย 4.69) 2. การประสานงานและความพร้อมของทีมงานผู้จัดกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.62) 3. การแนะนํา/ให้ ข้อมูลที่ชัดเจน และตอบข้อสงสัย/ข้อซักถามได้เป็นอย่างดีของทีมงานนําชมห้องสมุด (คะแนนเฉลี่ย 4.70)
 17. 17. 16 ด้านผลของการให้บริการและจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.39) โดยมีประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุด 4 ประเด็น คือ 1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ (คะแนนเฉลี่ย 4.23) 2. ได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ (คะแนนเฉลี่ย 4.46) 3. สามารถนําไปใช้ประโยชน์/นําไปปรับใช้ในการทํางาน (คะแนนเฉลี่ย 4.31) 4. ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามที่คาดหวัง (คะแนนเฉลี่ย 4.46) ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสัมมนาของกลุ่มตัวอย่าง รายการ คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 1. ด้านการจัดการ 4.48 พอใจมาก 1.1 สถานที่มีความสะอาด 4.62 พอใจมาก 1.2 สื่อ/อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุมให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม อย่างเพียงพอ 4.46 พอใจมาก 1.3 ความเหมาะสมของวัน/เวลาที่กําหนดไว้ 4.23 พอใจมาก 1.4 การอํานวยความสะดวกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.54 พอใจมาก 1.5 การประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.54 พอใจมาก 2. ด้านการจัดกิจกรรม 4.42 พอใจมาก 2.1 กิจกรรมประชุมสัมมนา 4.46 พอใจมาก 2.2 กิจกรรมนําชมห้องสมุด 4.38 พอใจมาก 3. ด้านวิทยากร 4.52 พอใจมาก 3.1 ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.46 พอใจมาก 3.2 การเปิดโอกาสให้ซักถาม 4.58 พอใจมาก 4. ด้านทีมงานจัดกิจกรรม 4.67 พอใจมาก 4.1 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการของทีมงานต้อนรับ 4.69 พอใจมาก 4.2 การประสานงานและความพร้อมของทีมงานผู้จัดกิจกรรม 4.62 พอใจมาก 4.3 การแนะนํา/ให้ข้อมูลที่ชัดเจน และตอบข้อสงสัย/ข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ของทีมงานนําชมห้องสมุด 4.70 พอใจมาก 5. ผลของการให้บริการและจัดกิจกรรม 4.39 พอใจมาก 5.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.23 พอใจมาก 5.2 ได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ 4.46 พอใจมาก 5.3 สามารถนําไปใช้ประโยชน์/นําไปปรับใช้ในการทํางาน 4.31 พอใจมาก 5.4 ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามที่คาดหวัง 4.46 พอใจมาก คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสัมมนาโดยรวม 4.48 พอใจมาก 2.2.4 ภาพรวมของการจัดกิจกรรม การวิเคราะห์ภาพรวมของการจัดกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 16 คน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ที่ คะแนนเฉลี่ย 9.13 2.2.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง จากการรวบรวมข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ อยากเห็นเครือข่ายเข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 18. 18. 17 ภาคผนวก
 19. 19. 18 ภาคผนวก 1 แบบสอบถาม ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คําชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและทําเครื่องหมาย ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.1 ตําแหน่ง........................................................................................................................................ 1.2 สังกัด (โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่สังกัด) ………………………………………………………………………… 2. ความคาดหวัง 2.1 ท่านคาดหวังที่จะได้อะไรจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... 2.2 ท่านคาดหวังให้เครือข่ายความร่วมมือฯ เป็นอย่างไร ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... 2.3 ท่านคิดว่าเครือข่ายความร่วมมือฯ ควรมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรทําเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคมและ ประเทศชาติร่วมกัน ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
 20. 20. 19 3. ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการและจัดกิจกรรม รายการ ระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 1. ด้านการจัดการ 1.1 สถานที่มีความสะอาด พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 1.2 สื่อ/อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอ พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 1.3 ความเหมาะสมของวัน/เวลาที่กําหนดไว้ พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 1.4 การอํานวยความสะดวกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 1.5 การประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการกับผู้เข้าร่วม กิจกรรม พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 2. ด้านการจัดกิจกรรม 2.1 กิจกรรมประชุมสัมมนา พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 2.2 กิจกรรมนําชมห้องสมุด พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 3. ด้านวิทยากร 3.1 ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 3.2 การเปิดโอกาสให้ซักถาม พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 4. ด้านทีมงานจัดกิจกรรม 4.1 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการของ ทีมงานต้อนรับ พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 4.2 การประสานงานและความพร้อมของทีมงานผู้จัด กิจกรรม พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 4.3 การแนะนํา/ให้ข้อมูลที่ชัดเจน และตอบข้อสงสัย/ข้อ ซักถามได้เป็นอย่างดีของทีมงานนําชมห้องสมุด พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 5. ผลของการให้บริการและจัดกิจกรรม 5.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 5.2 ได้รับความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 5.3 สามารถนําไปใช้ประโยชน์/นําไปปรับใช้ในการทํางาน พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 5.4 ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามที่ คาดหวัง พอใจมาก พอใจ ค่อนข้างพอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 4. ภาพรวมของการจัดกิจกรรม ไม่ดี 0 1 2 3 4 5 ดีมาก 5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... โปรดส่งแบบสอบถามนี้ที่กล่องรับความคิดเห็นหน้างาน ขอขอบคุณสําหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน ข้อมูลที่ได้จะใช้เพื่อการปรับปรุงการจัดงานครั้งต่อไป
 21. 21. 20 ภาคผนวก 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น *************************** ลําดั บที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สถาบัน E-mail 1 นายสุวัฒน์ วิเชียรศิริ ผู้บริหารทีม ธนาคารแห่งประเทศ สาขาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ - 2 นางวิมล ค้ําชู นักวิเคราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศ สาขาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ wimonk@bot.or.th 3 นางเสาวรส นามบุตรดี นักวิชาอุตสาหกรรม ปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 - 4 นางเปรมขวัญ กรายไทยสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรม ชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอนแก่น premkhwanyok@gmail.co m 5 นายภูมิศักดิ์ บุเกตุ บรรณารักษ์ สํานักหอสมุดกลาง วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย - 6 นายชาตรี ประสมศรี นักวิชาการศึกษา 7ว. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น Chatree2020@hotmail.com 7 น.ส.ฐานิตา โสภะสุนทร เจ้าพนักงานห้องสมุด ชํานาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช นครินทร์ Jvkk2204@hotmail.com 8 น.ส.ธนภร ลองศรี บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Waeotakkc89@gmail.com 9 นางสุพัตรา กองเพชร พยาบาลวิชาชีพชํานาญ การ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น SUPUTRA3010@hotmail.co m 10 นายกรินทร์ ลีดาเหลือง บรรณารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น Karin_See@hotmail.com 11 นายศราวุธ มหาโชติ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น - 12 นางรัชนี ประสีระเก บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น ratchanid@gmail.com 13 น.ส.พรณิสา วัฒนศิริ บรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น lib707@gmail.com 14 น.ส.ปวีณา ทองเป๊ะ บรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น Paweenna.lib@gamil.com
 22. 22. 21 ลําดั บที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สถาบัน E-mail 15 น.ส.ภูวิชญา ภูเหมือนบุตร บรรณารักษ์ 4 สํานักการศึกษา เทศบาลนคร ขอนแก่น phuwishaya@hotmail.com 16 นางณัฐนิภา ศักดาอัศวิน นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชํานาญการ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ขอนแก่น Nutnipa.s@gmail.com 17 น.ส.อามรรัตน์ ศรีสร้อย บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระ เกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น (กศน. อําเภอเมือง) Rmonrat556@gmail.com 18 นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น Duangcha_2@hotmail.com 19 น.ส.ธนภร ลองศรี บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Waeotakkc89@gmail.com 20 น.ส.ประกาย รัตน์ ใจเที่ยง ผู้อํานวยการ สํานัก วิทยบริการ มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ Prakairat.cha@neu.ac.th 21 นางปุณณดา วัฒนสุข นักวิชาการ อุตสาหกรรมชํานาญ การ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ขอนแก่น Punnada_1968@hotmail.c om
 23. 23. 22 ภาคผนวก 3 ภาพกิจกรรม
 24. 24. 23
 25. 25. 24
 26. 26. 25 รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ นางนายิกา เดิดขุนทด บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ที่ปรึกษาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ

×