Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบง านที่ 6 เรือง โครงงานประเภท"การประยุกต์ใช้งาน”   โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเ...
ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี    Sim city social โปรแกรมทดลองการสร้างและดูแลเมืองบนคอมพิวเตอร์      Proteus ...
Need for speed wold โปรแกรมทดลองการแข่งขันรถ   iCommerce โปรแกรมทดลองการเล่นหุ้น
แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7http://www.bbznet.pukpik.comhttp://www.safedriver.co....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานที่6

196 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงานที่6

 1. 1. ใบง านที่ 6 เรือง โครงงานประเภท"การประยุกต์ใช้งาน” โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็นโครงงานที่ผู้ศึกษาต้องศึกษารวบรวมความรูหลักการข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้ งในเรื่อง ที่ตองการศึกษา ้แล้วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยูในรูปของสูตรสมการ หรือคาอธิบายพร้อทั้งการจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ ดีขึ้นการทาโครงงานประเภทนี้ มีจุดสาคัญอยูที่ผู้ทาต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดีตัวอย่างโครงงานทดลองทฤษฎี1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์3. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์4. ปัจจัยต่างๆกับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน5. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
 2. 2. ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี Sim city social โปรแกรมทดลองการสร้างและดูแลเมืองบนคอมพิวเตอร์ Proteus โปรแกรมที่ใช้ในการจาลองการทางานของวงจรไฟฟ้า
 3. 3. Need for speed wold โปรแกรมทดลองการแข่งขันรถ iCommerce โปรแกรมทดลองการเล่นหุ้น
 4. 4. แหล่งที่มาของข้อมูล:http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7http://www.bbznet.pukpik.comhttp://www.safedriver.co.th/simulator.htmlhttp://www.sherwin-williams.com/visualizerhttp://www.downloadhunt.com

×