Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสารแนบท้าย 5 ปฏิทินแนบประกาศปี ๖๑

805 views

Published on

เอกสารแนบท้าย 5 ปฏิทินการดำเนินการรับสมัครแนบประกาศปี ๒๕๖๑

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เอกสารแนบท้าย 5 ปฏิทินแนบประกาศปี ๖๑

  1. 1. แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา) ๑. สรุปรายละเอียดการดาเนินการรับสมัคร ที่ กิจกรรม วัน / เวลา สถานที่ หมายเหตุ ๑ - การสมัครตรง ๓ ม.ค. – ๒ ก.พ. ๖๑ - โรงเรียนกีฬาที่ผู้สมัครประสงค์ จะเข้าเรียน - รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การสมัครผ่าน ๓ ม.ค. – ๒ ก.พ. ๖๑ - โรงเรียนกีฬาทุกแห่ง/ - สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตที่ มีรายชื่อตามประกาศสถาบัน การพลศึกษา - เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นโรงเรียนกีฬารับสมัคร ทุกวัน) - การสมัครทาง ไปรษณีย์ ๓ ม.ค. – ๓๑ ม.ค. ๖๑ ที่ทาการไปรษณีย์ทุกแห่ง - จะถือว่าวันพุธที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราลงรับเป็นวัน สุดท้าย ๒ การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ๗ ก.พ. ๖๑ โรงเรียนกีฬาที่ผู้สมัครประสงค์จะ เข้าเรียน/ หรือทางเว็บไซต์ โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียน (ตามรายละเอียด เอกสารแนบท้าย ๒) ๓ การทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย ความถนัด และความสามารถทาง ทักษะกีฬา) ๑๐ – ๑๑ก.พ.๖๑ โรงเรียนกีฬาที่ผู้สมัครประสงค์ จะเข้าเรียน ให้ผู้สมัครมารายงานตัวในวัน เสาร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. หากไม่ มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ๔ การประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ ภาคปฏิบัติ ๑๔ ก.พ. ๖๑ โรงเรียนกีฬาที่ผู้สมัครประสงค์จะ เข้าเรียน/ หรือทางเว็บไซต์โรงเรียน นั้นๆ (ตามรายละเอียด เอกสารแนบท้าย ๒) เอกสารแนบท้าย ๔
  2. 2. (ต่อ) ที่ กาหนดการ วัน / เวลา สถานที่ หมายเหตุ ๕ การสอบวัดความรู้ พื้นฐานทางการเรียน ในระดับชั้น ๑๗ ก.พ. ๖๑ โรงเรียนกีฬาที่ผู้สมัครประสงค์ จะเข้าเรียน สอบ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๖ ตรวจสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลที่โรงเรียนกีฬา นั้นๆ กาหนด เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หรือตามที่โรงเรียนกีฬานั้นๆ กาหนด ๗ การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ๒๘ ก.พ. ๖๑ - โรงเรียนกีฬาทุกแห่ง - สานักงานอธิการบดี สถาบัน การพลศึกษา ทางเว็บไซต์สถาบันการพลศึกษา (www.ipe.ac.th) หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าสอบ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ๒) ๘ รายงานตัว ๓ มี.ค. ๖๑ โรงเรียนกีฬาที่ผู้สมัครประสงค์ จะเข้าเรียน ตามประกาศฯ ของโรงเรียนกีฬานั้นๆ ๒. การดาเนินการ ๒.๑ เอกสารและสิ่งที่ต้องนามาในวันสอบ ๒.๑.๑ บัตรประจาตัวผู้สมัคร สาหรับใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ กรณีที่ทาบัตรหาย ให้ผู้สมัครไป ติดต่อทาบัตรใหม่ ณ โรงเรียนกีฬาที่ประสงค์จะเข้าเรียน ๒.๑.๒ บัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารในการสมัครสอบ ๒.๑.๓ ปากกาและอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับใช้เขียนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.๑.๔ ชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบ และรองเท้ากีฬาตามชนิดกีฬาที่สมัครสอบ ๒.๒ ผู้สมัครพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ ๒.๒.๑ สอบภาคปฏิบัติให้แต่งกายชุดกีฬาที่ตนสมัครสอบ ๒.๒.๒ สอบภาคทฤษฎีให้แต่งกายชุดนักเรียน ๓. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงเรียนกีฬาที่ประสงค์จะเข้าเรียน (ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ๒)

×