Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studverkstedmodell okt 10

631 views

Published on

Dokument om studieverkstedmodellen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studverkstedmodell okt 10

 1. 1. Studieverkstedmodellen i kombinasjon med nettstøtta opplæring 1
 2. 2. Dette dokumentet er en beskrivelse av studieverkstedmodellen som Nordlandfylkeskommunehovedsak bruker for å gi voksne utdanningssøkende et opplæringstilbud fram tilønsket sluttkompetanse. • Modellen skal muliggjøre stor grad av fleksibilitet for den voksne utdanningssøkeren og hans/hennes behov. Det er den enkeltes søkers realkompetanse og individuelle behov skal legges til grunn for planlegging og gjennomføring av opplæringen. • Modellen skal tilby deltakerne en opplæringsform som er tilpasset krav i læreplaner og nasjonale prinsipper for opplæring og regjeringens satsing på e-Norge/e-Borger. • Deltakerne i studieverkstedet skal ha tilgang til faglige nettressurser fra Den Åpne Skolen eller andre tilbydere når Den Åpne Skolen ikke har tilbud • Modellen skal være tilpasset forskjellige fag, utdanningsnivåer og målgrupperBakgrunnVed innføringen av Kompetansereformen (2002/03) og voksnes rett til videregående opplæringble det lagt føringer for at opplæringa kan/skal tilbys på ulike måter bl.a. for at voksne skalkunne kombinere utdanning med andre oppgaver slik som familie og arbeid. Opplæringslovanevner fjernundervisning, nettundervisning, fleksible tilbud osv.I kompetansemålene i læreplanene for fag er mål for fem grunnleggende ferdigheter integrert pådet enkelte fags premisser. De grunnleggende ferdighetene er: • å kunne uttrykke seg muntlig • å kunne uttrykke seg skriftlig • å kunne lese • å kunne regne • å kunne bruke digitale verktøyDet legges vekt på at voksne må gis ikt-kompetanse som gjøre at de kan fungere godt i etsamfunn hvor det stilles stadig større krav til digitale ferdigheter.VoksenpedagogikkHvordan lærer voksne?Læringsprosessen blant voksen er ikke grunnleggende forskjellig fra læring hos ungdom og barn.Forskjeller ligger motivasjon og ansvar for læringa som i større grad er knyttet til erfaringer fratidligere opplæring og praksis hos de voksne. Voksne lærer alene Lærer sammen med andre Lærer det som er meningsfullt å lære 2
 3. 3. Den individuelle læringa.Voksne som tar opplæring har med seg erfaring fra praksissituasjoner. Praksiserfaringer er ikkebare knyttet til faglige kunnskaper og ferdigheter. Erfaringer fra både arbeidsliv, tidligereskolegang, privatliv og samfunnsliv får innvirkning på vilkårene for opplæringa til de voksne. Deter derfor viktig at vi legger til rette for å oppleve mestring i læringsarbeidet, spesielt for de somhar med seg dårlige erfaringer fra tidligere skolegang. Det krever høy grad av individualisering avopplæring for å koble teori til de enkelte deltakernes egen livserfaring.Opplæringsmodellen legger et stort ansvar på deltakeren, men gir også frihet til deltakerstyringog aktivitet. Slik frihet og åpenhet i opplæringa vil for noen være en fordel for andre kan det føretil passivitet. Behovet for pedagogisk ledelse vil variere svært mye mellom deltakerne.Den sosiale læringaErfaring kan være en plattform for videre læring. Det forutsetter at tidligere praksis blir gjenstandfor refleksjon. Denne refleksjonen ønsker vi å legge til rette for, både i forhold til nettveileder og iforhold til andre voksne i studieverkstedet. Det ligger et læringspotensiale i å utveksle erfaringermellom deltakere på veien hver enkelt må gå fra å lese teori til å ta i bruk læringa i egen praksis.Vi ønsker både i studieverksted og i Den Åpne Skolen å legge til rette for slik erfaringsutvekslingmellom deltakerne.Den meningsfulle læringaLæring i et eksistensielt perspektiv. Et hovedpunkt i voksnes læring er at teori skal væreanvendelig i deres livs- eller arbeidssituasjon. Teorien må være anvendbar for å ha verdi. Atteorien voksne skal tilegne seg gir hjelp til å takle den daglige situasjonen i arbeid er en viktigmotivasjonsfaktor som gir energi til å gjennomføre opplæringa. Undersøkelser Vox har gjort viserat de opplæringstilbud for voksne som lykkes best er der koblingen til arbeidsstedet er nær. Foross blir det viktig å legge til rette for refleksjon rundt egen praksis både gjennom deltakelse istudieverksted og Den Åpne Skolen.Mål for opplæringsmodell • tilby opplæring av faglig høy kvalitet mht. metode og faglig innhold • tilby opplæringssøkeren målretta opplæring basert på deres realkompetanse • tilby opplæringssøkeren en sosial arena knyttet til utdanning • gi flere adgang til å ta opplæring og øke antall deltakere pr. tidsenhet som kan delta • øke fleksibiliteten i opplæringstilbudene ved å o tilby oppstart når det passer den enkelte (kontinuerlig opptak) o tilby opplæringssøkere over alt i fylket mest mulig like muligheter ved å redusere behov for reiser/flytting (geografisk uavhengighet) o gi rom for individuell framdrift i alle fag o redusere deltakernes kostnader knyttet til opplæring • integrere ikt som en naturlig del av opplæringen for at deltakeren skal kunne o anvende ikt i arbeidsliv, privat sammenheng og i opplæring (e-borger perspektiv) o nå de mål som Kunnskapsløftet setter for grunnleggende kompetanse i ikt • gi deltakeren kunnskap om hvordan de kan ta i bruk opplæringstilbud via Internett • legge til rette for behovstilpassa lokal og nettstøtta opplæring 3
 4. 4. Aktører og organiseringFor å imøtekomme ulike behov hos utdanningssøkerne, tar Voksenopplæringen i brukstudieverkstedmodellen i kombinasjon med nettstøtta opplæring. Hensikten er å kombinerestyrken i den nettstøtta opplæringsmodellen med styrken i en modell basert på et lokaltopplæringslæringsmiljø.Aktører: • Voksenopplæringen med overordna fylkeskommunalt ansvar for voksenopplæring innenfor videregående nivå. • Leverandør av nettstøtta opplæring med ansvar for faglige nettressurser (digitale ressurser) og fagkompetanse via internett. I Nordland benytter en hovedsakelig det fylkeskommunale tilbudet Den Åpne Skolen (http://www.aapenskole.no), men det kan også være andre tilbydere dersom Den Åpne Skolen ikke kan levere fag som etterspørres • Lokale kursarrangør som har ansvar for studieverksted der deltakerne kan samles, arbeide med fag, få behovstilpassa faglig veiledning og rådgiving. Studieverksted må ikke forveksles med klasseromsbasert opplæring. Pr. 01.01.2009 er det 15 studieverksted fordelt rundt omkring i fylket og tallet er økende. De lokale kursarrangørene er i dag OPUS, videregående skoler, studiesenter og Folkeuniversitetet. Studieverksted kan i likhet med karrieresenter for yrker og utdanning, være en naturlig del av et studiesenter. Midler til driften gis fra fylkeskommunens voksenopplæring. • Godkjenningssentralen som har ansvar for realkompetansegodkjenning • Karrieresenter med ansvar for veiledning av voksne som søker utdanning. Kan være del av et studiesenter.OrganiseringFor at en slik modell skal kunne realiseres, er det behov for dataverktøy som støtte til aktiviteten.Nordland fylke har valgt å bruke • RealDok som administrativt verktøy knyttet til søknad om voksenopplæring, realkompetansevurdering, oppfølging av utdanningsløp, dokumentering og rapportering. RealDok benyttes av Godkjenningssentralen, karrieresentrene, studieverkstedene og Opplæringssenteret • TP som skoleadministrativt system for registrering og utskriving av dokumentasjon. TP benyttes av studieverkstedene • It’s learning som elektronisk læringsplattform (LMS) for kommunikasjon, formidling og samhandling knyttet til faglig aktivitet. It’s learning benyttes av nettveiledere, lokale veiledere, deltakere, administrasjonen i Den Åpne Skolen og Opplæringssenteret. 4
 5. 5. Internett og lokal digitale nettverk binder samme det aller meste av aktivitet mellom aktører ogprogramvare.Skissen nedenfor viser aktørene i denne modellen og de viktigste oppgaven den enkelte skal løse/ressurser en skal levere. Opplæringssenteret Godkjennings- Lokale tilbydere / Nett-tilbydere Karrieresenter Voksenopplæringa sentralen Studieverksted DÅS Økonomi Overordna planlegging Kvalitetssikring Realkompetanse- vurdering Rettsavgjørelse Lokaler / iktutstyr Studieveiledning Studieveiledning Studieveiledning Elevinntak Elevinntak Elev- Elev- Elev-administrasjon administrasjon administrasjon Faglig lokal Faglig nettstøtta veiledning veiledning Evaluering Evaluering Kommunikasjon Kommunikasjon Sosial arena Sosial arena 5
 6. 6. Når mange aktører skal samhandle for å gi deltakeren det tilbudet vedkommende har behov for,er det viktig at ting gjennomføres i riktig rekkefølge. Et sentralt krav er at deltakeren får tilpassetog god veiledning helt fra starten av slik at det ikke foretas feilvalg el. Skissen nedenfor viserhvordan de forskjellige aktørene kommer inn i arbeidet og noen av de oppgavene somgjennomføres i de forskjellige leddene. Det er viktig at informasjonsstrømmen og dialogen meddeltakeren er god. Prosessen starter med et karrieresenter og avsluttes med et studieverksted ogDen Åpne Skolen. Den voksne utdanningssøkeren er plassert i sentrum. 6
 7. 7. Om de ulike aktørene, deres roller og oppgaverNedenfor beskrives de enkelte aktørens organisering, oppgaver, roller til nøkkelpersonell oglignende i forhold til studieverkstedmodellen i kombinasjon med nettstøtta opplæring.Utdanningsavdelinga ved VoksenopplæringenVoksenopplæringen er en del av Utdanningsavdelinga og har et overordnet ansvar for å giopplæring til voksne utdanningssøkere. Utdanningsavdelinga ønsker å etablere studieverkstedsom ett av flere opplæringstilbud i regioner der det viser seg å være grunnlag og behov for dette.Det er inntaksgruppa innenfor Voksenopplæringen som innstiller til ”Fylkesråden for utdanning”om etablering av et studieverksted. Fylkesråden fatter endelig vedtak om dette.Voksenopplæringen skal sørge for • forvalting av økonomiske ressurser • tilstrekkelig informasjon om voksenopplæring til alle involverte aktører • at det gis handlingsfrihet for det enkelte studieverksted til å utforme aktiviteten i henhold til de lokale behovene innenfor gitte rammer • at det lages inntaks-, oppfølgings- og rapporteringsrutiner • at inntaket av søkere til voksenopplæringen fungerer tilfredsstillende • at aktørene får muligheter til å ta aktivt del i å videreutvikle studieverkstedmodellen kontinuerlig evaluering av studieverkstedmodellen • at nødvendige administrative ikt-systemer er tilgjengelig for aktøreneGodkjenningssentralenGodkjenningssentralen er en del av Opplæringssenteret og har ansvar for å gjennomførerealkompetansevurdering og skrive ut dokumentasjon knyttet til dette til voksne som ber omdette i søknad om voksenopplæring.KarrieresentreneKarrieresentrene er et samarbeid mellom flere offentlige etater, deriblant Nordlandfylkeskommune. Det finnes i dag 5 slike senter i Nordland (sett inn url).Karrieresentrene kan hjelpe voksne med • karriereveiledning • kartlegging av egen kompetanse • informasjon om yrker, utdanningsmuligheter og rettigheter innenfor utdanning • utfylling av søknader og oppdatering/registrering i RealDoc • ta stilling til voksnes rett til videregående opplæringKarrieresentrene skal også sørge for at utdanningstilbyderne/studieverkstedene til enhver tid haroppdatert informasjon om voksne i Nordland som ønsker opplæring innenfor et fagområde. 7
 8. 8. Lokal kursarrangør og studieverkstedeneLokal kursarrangør ogstudieverkstedene hengerorganisatorisk sammen på en slikmåte at et studieverksted alltid eren del av aktiviteten til en lokalkursarrangør. I enkelte tilfeller erdet slik at studieverkstedene erden eneste aktiviteten til en lokalkursarrangør slik at disse toenhetene blir sammenfallende.I mange tilfeller er det også slik atansvarlig administrator hos denlokale kursarrangøren også er densamme som lokalekontaktpersonen i studieverkstedet.Den lokale kursarrangørTilsagn om å starte studieverksted gis til en lokal kursarrangør som kan være en videregåendeskole, Opus/kompetansesenter, et studiesenter eller et studieforbund. Før tilsagn blir gitt, må etstudieverksted ha et nødvendig antall søkere/deltakere. Tilsagnet gir lokal kursarrangør mulighettil å drive kontinuerlig studieverkstedsaktivitet i en tidsbegrensa periode eller så lengevoksenopplæringen finner behov for det.Etter at tilsagn er gitt, vil lokal kursarrangør ha følgende oppgaver. • opprette et fysisk tilrettelagt arbeidsmiljø med datamaskiner, skrivere, skanner, fax og internettforbindelse der studieverkstedaktiviteten drives. Studieverkstedet bør også være innrettet slik at det er mulighet for gruppesamarbeid og skjermede arbeidsplasser. Modellen tar utgangspunkt i at lokal kursarrangør stiller med lokaler og utstyr. • engasjere og administrere lokal koordinator og lokale veiledere etter behov og økonomisk ramme • gi deltakerne nødvendig informasjon om studieverkstedet som modell for opplæring • behandle lånesøknader til Statens Lånekasse for deltakere i studieverkstedet • informere voksenopplæringsansvarlig i Nordland fylkeskommune om organisering og aktivitet i studieverkstedet • være ansvarlig for økonomiske disposisjoner innenfor tilsagnsrammaStudieverkstedEt studieverksted etableres alltid hos en lokal kursarrangør og denne vil kunne tilbystudieverkstedmodellen i kombinasjon med nettstøtta opplæring som en av flereopplæringsmodeller. Der en videregående skole/et OPUS er lokal kursarrangør, har rektor etoverordnet ansvar for studieverkstedtilbudet på lik linje med andre tilbud som gis. 8
 9. 9. Et studieverksted er en møteplass for voksne som skal være tilgjengelig for målgruppen på dagtidså vel som kveldstid. Åpningstider for studieverkstedet følger ikke nødvendigvis skoleruten for devideregående skolene i Nordland. Studieverkstedet skal være tilgjengelig for deltakerne allevirkedager i året med unntak av ukene fom. 26 tom. 32. Innenfor åpningstiden skal det væretilgjengelig studieveileder i et gitt antall timer. Innenfor tildelt ressurs og i samråd medkoordinator for voksenopplæring i Opplæringssenteret, fastsettes åpningstid med og utenstudieveileder.Deltakerne i studieverkstedet skal tilbys behovsretta studieveiledning. Det skal også tilbysopplæring i studieteknikk spesielt knytta til nettstøtta opplæring. Alle som tas inn istudieverkstedet skal tilbys å gjennomføre kurset "Studiearbeid og Læring i Den Åpne Skolen"Inntak av nye deltakere i studieverkstedet skal skje kontinuerlig. For deltakere i yrkesfagligestudieprogram skal det foreligge resultat av realkompetansevurdering før inntak. Skolene kan vedinntak ta hensyn til sammensetting av grupper i studieverkstedet. Retningslinjer for inntak iforskrift til Opplæringslova skal følges.Studieverkstedene skal være organisert slik at deltakerne gis gode muligheter til å arbeide medsitt nettstøtta opplæringsprogram fra Den Åpne Skolen eller andre tilbydere. Det skal også kunnegis lokal faglig veiledning. Lokalitetene må være tilrettelagt slik at de kan benyttes tilgruppearbeid, selvstendige studier og gruppeveiledning. Studieverkstedene er ansvarlige for atlokale fagveilederne er kompetente og motiverte.Det skal være tilgang til nødvendig ikt-utstyr i studieverkstedet. Studieverkstedet skal også ha enutlånsordning der voksne som ikke har egen PC kan få tilgang til PC mens de fysisk er istudieverkstedet. Studieverkstedet skal etter behov, tilby grunnleggende generell ikt-opplæringog grunnleggende opplæring i bruk av læringsplattformen it’s learning som Den Åpne Skolenbenytter.Voksne har krav på gratis trykte og/eller digitale læremidler. Det må derfor opprettes en ordningfor utlån av lærebøker. Dette kan skje i samarbeid med en lokal videregående skole.For en del deltakere vil det være hensiktsmessig å samarbeide med bedrifter og virksomheter omopplæringa. Studieverkstedene er ansvarlige for å inngå avtaler om utplassering,arbeidspraksis og gjennomføring av prosjekt til fordypning.Studieverkstedet skal i samarbeid med Den Åpen Skolen, legge til rette for å avvikle gjennomføreprøver og praksisøvinger som er nødvendig for å sette standpunktkarakter i fagene.Studieverkstedet må ha tilgang til lånekoder fra Statens lånekasse for de kursene som arrangeresi verkstedet og Den Åpne skolen.Voksne som melder fra om at de har lese- skrivevansker eller andre lærevansker, skal få hjelp tilå kartlegge og dokumentere sine behov. Det skal legges til rette for at minoritetsspråklige vedbehov får ekstra støtte. Studieverkstedet skal også legge til rette for å ta i bruk hjelpemidler hvisdisse deltakerne har behov for det. Det kan bevilges ekstra midler både til minoritetsspråklige ogpersoner med andre tilretteleggingsbehov som kan dokumenteres. 9
 10. 10. Lokal kontaktperson for studieverkstedetFor at studieverkstedmodellen i kombinasjon med nettstøtta opplæring skal kunne fungere, er deten forutsetning at det ansettes/utpekes en lokal kontaktperson i hvert studieverksted. Dissepersonene er på mange måter ”et nav” i opplæringsmodellen, og skal modellen fungere, er detekstremet viktig at den lokale kontaktpersonen forstår modellen, sin rolle i sammenhengen og taransvar for sine oppgaver.I figuren nedenfor har en forsøkt å vise en del av de aktørene som den lokale kontaktpersonenmå forhold seg til og den informasjon/kommunikasjonen som denne personen må holde kontrollpå.Pilene viser hvordan kommunikasjonen om faglige/pedagogiske ting og andre tema som opptardeltakerne i opplæringssituasjonen går i systemet. I tillegg viser figuren tre andre aktører (gråbokser) som den lokale kontaktpersonen vil ha kommunikasjon og samarbeid med til ulike tider ideltakernes opplæringsløp.Fordi studieverkstedene er organisert forskjellig avhengig av størrelse og lokal tilknytning, måoppgavene som er listet opp nedenfor anses som generelle. Kontaktpersonens overordnaoppgaver er å organisere, planlegge og lede daglig aktivitet i studieverkstedet. Herunder kommerå • disponere tildelte ressurser i samarbeid med deltakerne og lokal kursarrangør • registrere og holde oversikt på samtlige deltakere i studieverkstedet • opprette kontakt mellom nettveilederne i Den Åpne Skolen og deltakerne • være aktiv i arbeidet med å finne løsninger når det oppstår problemer knyttet til opplæringen eller motivasjonen for deltakerne • ved behov organisere lokal fagveiledning og i den forbindelse informere veilederne om deres oppgave/rolle i studieverkstedet og sørge for at det opprettes kontakt mellom de lokale veilederne og nettveilederne i Den Åpne Skolen • holde oversikt over deltakere som velger standpunktevaluering og i forbindelse med dette o bekrefte at studieverkstedet tar ansvar for å organisere arbeidet omkring standpunktevaluering for en deltaker o melde disse deltakerne opp som elever ved en videregående skole o informere nettveilederne og administrasjonen i Den Åpne Skolen om deltakere som velger standpunktevaluering 10
 11. 11. o i samarbeid med deltakere som velger standpunktvurdering vurdere og godta framdriftsplaner som nettveilederne i Den Åpne Skolen utarbeider for deltakerne o rapportere/tilbakemelde regelmessig til nettveiledere og administrasjonen i Den Åpne Skolen om situasjonen for elever som skal ha standpunktveiledning o legge til rette for og organisere kontrollerbare test og prøver for elever som skal ha standpunktvurdering o være ansvarlig for at det informeres om meldingsrutiner knyttet til evaluering og gjennomføres • legge til rette for eventuelle tester for kartlegging av faglig nivå, lese- skrivevansker og språkkompetanse hos minoritetsspråkligeLokal fagveileder skalLokale fagveiledere engasjeres etter behov for å gi deltakerer som har faglige problemer, faglighjelp som ikke nettveilederne kan gi eller som er vanskelig å formidle via nett. Lokale fagveiledereskal • gi faglig veiledning etter behov og individuelt tilpassa den enkelte deltaker • organisere veiledningen i samråd med lokal kontaktperson og nettveileder i fagetDen Åpne SkolenDen Åpne Skolen er ikke en videregående skole, men et tiltak innenfor Nordland fylkeskommunesom tilbyr nettstøtta opplæring. Tiltaket er organisert under Opplæringssenteret. Den Åpne Skolendisponerer nettveiledere som gir nettstøtta fagveiledning til deltakere via internett. Den ÅpneSkolen skal • gi deltakerer tilgang til fagressurser og nettveileder via it’s learning • sikre kvalitet på vurdering • avslutte deltakerer som er inaktiv i et fag over en viss tid • samarbeide med lokal kursarrangører og videregående skoler om opplæringstiltak for voksneNettveiledere i Den Åpne SkolenDen Åpne Skolen har knyttet til seg pedagogisk personell som er nettveiledere i fag som DenÅpne Skolen tilbyr via internett. Dere oppgaver vil bl.a. omfatte • å være ansvarlig for faglig innhold og informasjon på fagenes nettsteder • å gi faglig veiledning på henvendelser, tester, innleveringer og prøver fra deltakerne • å holde oversikt over deltakere som velger standpunktevaluering og i den forbindelse o lage framdriftsplan i fag i samarbeid med deltakerne og lokal fagveileder/lokal kontaktperson for studieverksted o jevnlig rapportere om status for elever til kontaktperson for studieverkstedene o følge opp meldingsrutiner knyttet til forhold rundt standpunktevaluering o evaluere deltakere som velger standpunktevaluering • å samarbeide med lokal kontaktperson for studieverkstedet og lokale fagveiledere 11

×