สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลTags: สมุนไพร เห็ดหลินจือ เจียวกู้หลาน ลดไขมันในเส้นเลือด ลดคลอเรสเตอรอลสมุนไพรทีใช...
ไขมันคอเลสเตอรอลลส่วนใหญ่มำจำก ไขมันจำกสัตว์และพืชบำงชนิด เช่น นำ้ำมันปำล์ม นำ้ำมันมะพร้ำว (นำ้ำมันพืชชนิดอื่น เช่น รำำ ถั...
มีรำยงำนผลกำรศึกษำทำงคลินิกโดยนักวิจัยชำวญีปุ่นในผู้ปวย 70 รำยหลังจำกให้ผู้                        ...
ในเลือดตำ่ำลง และจำกผลกำรวิจัยในสัตว์ทดลองและในคน พบว่ำ เมล็ดนำ้ำมันดอกคำำฝอยช่วยทำำให้ปริมำณคอเลสเตอรอลในเลือด ลดลงได้จริ...
รู้อย่ำงนี้แล้ว ลองหันมำทำนอำหำรทั้ง 6 ประเภทนี้ดู เพื่อลดคอเรสเตอรอลในร่ำงกำยกันดีกว่ำ.เรื่องจำก : เดลินิวส์Create Date :...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอล

13,968 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอล

 1. 1. สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลTags: สมุนไพร เห็ดหลินจือ เจียวกู้หลาน ลดไขมันในเส้นเลือด ลดคลอเรสเตอรอลสมุนไพรทีใช้ลดไขมันในเส้นเลือด ลดคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรค์ ได้แก่ ่กระเจี๊ยบแดง ดอกคำำฝอย เห็ดหลินจือ ปัญจขันธ์(เจียวกู้หลำน)หรือที่เรียกว่ำโสมภำคใต้ และอำร์ติโชค ส่วนสมุนไพรที่ช่วยเพิ่ม HDL ไขมันดี ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง อำร์ติโชคไขมันในเส้นเลือด แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ คลอเรสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรค์ (Triglyceride) ไขมันทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นไขมันที่ให้พลังงำนให้แก่ร่ำงกำย เกิดจำกอำหำรที่รบประทำน ได้แก่ ไข่แดง ไข่ปลำ กุ้ง ปู ปลำหมึก หอย เครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ ัติดมัน และนำ้ำมันหมู นำ้ำมันไก่ เป็นต้นเกิดจำกร่ำงกำยสร้ำงขึ้นเองจำกกำรทำำงำนของตับและลำำไส้เกิดจำกยำ เช่น ยำต้ำนไวรัสบำงชนิด ยำฮอร์โมน steroidปัญหำของคลอเรสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรค์ (Triglyceride) ก็คือ ถ้ำร่ำงกำยมีคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรค์ มำกเกินไป มันจะไปเกำะตัวอยู่ตรงผนังด้ำนในของหลอดเลือด ถ้ำสะสมมำกขึ้น จะทำำให้หลอดเลือดตีบ โลหิตไหลเวียนยำกคลอเรสเตอรอล (Cholesterol) ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือLDL Cholesteral หรือไขมันไม่ดี เป็นไขมันที่เป็นต้นเหตุกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและ หลอดเลือดสมองตีบตันHDL Cholesteral หรือไขมันที่ดี เป็นไขมันที่มีหน้ำที่ป้องกันและต่อต้ำนกำรเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง ช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบค่ำไขมันคลอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรค์ สำมำรถตรวจวัดได้โดยกำรเจำะเลือดและต้องอดนำ้ำอดอำหำรไม่น้อยกว่ำ 12 ชม. ก่อนตรวจเลือดค่ำมำตรฐำนของคลอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรค์ เป็นดังนี้คอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesteral) ค่ำปกติไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ำ Total Cholesteral ที่สูง จะเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบLDL Cholesteral หรือไขมันไม่ดี ค่ำปกติไม่ควรเกิน 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ค่ำ LDLที่สูงจะเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจ เนื่องจำกไขมันจะเกำะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแดงHDL Cholesteral หรือไขมันที่ดี ค่ำปกติต้องสูงกว่ำ 35 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งโดยทัวไปแล้วผู้ชำยควรมีระดับ HDL ระหว่ำง 40-50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในขณะที่ผู้หญิง ่ควรมีระดับ HDL อยู่ระหว่ำง 50-60 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ค่ำ HDL ที่สูง จะลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบไตรกลีเซอไรด์ ( Triglyceride ) ค่ำปกติไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่สูงก็เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งเช่นเดียวกันCholesteral = HDL + LDL + [ Triglyceride / 5 ]แนวทางการป้องกันไขมันและคอเลสเตอรอลบริโภคอำหำรครบ 5 หมู่ และหลีกเลียงอำหำรที่มไขมันคอเลสเตอรอลสูง ี
 2. 2. ไขมันคอเลสเตอรอลลส่วนใหญ่มำจำก ไขมันจำกสัตว์และพืชบำงชนิด เช่น นำ้ำมันปำล์ม นำ้ำมันมะพร้ำว (นำ้ำมันพืชชนิดอื่น เช่น รำำ ถัวเหลือง ข้ำวโพด ไม่มี ่คอเลสเตอรอล) ดังนั้นหลักสำำคัญ ของกำรลดระดับไขมันในเลือดคือกำร ควบคุมอำหำรหลีกเลี่ยงอำหำรที่เรำเห็นๆว่ำมีไขมันสูง เช่น หมูสำมชั้น เนื้อติดมัน หนังเป็ด หนังไก่ข้ำงขำหมู ข้ำวมันไก่ กะทิ เนย พิซซำ เบอร์เกอร์ เป็นต้น คอเลสเตอรอลยังมีมำกในเครื่องในสัตว์ สมองสัตว์ ไข่แดงจำกไข่ทุกประเภท (แต่ไม่พบในไข่ขำว) อำหำร ทะเลบำงชนิด เช่น กุ้ง ปลำหมึก หอยนำงรม มันปูควบคุมคอเลสเตอรอล, LDL Cholesteral และไตรกลีเซอไรด์ ไม่ให้สูงเกินมำตรฐำนเพิ่ม HDL Cholesteral ให้สูง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบออกกำำลังกำยสมำ่ำเสมอ นอกจำกจะทำำให้ร่ำงกำยแข็งแรงแล้ว กำรออกกำำลังกำยยังทำำให้ HDL Cholesteral เพิ่มสูงขึ้นด้วยไขมันเลว ไขมันดี มีอะไรบ้ำงไขมันเลว (ถ้ำมีปริมำณมำกจะเป็นโทษต่อร่ำงกำย) ได้แก่ คอเลสเตอรอล,ไตรกลีเซอไรด์, LDL , ไขมันอิ่มตัว (ในฉลำกอำหำร, ฉลำกข้ำงขวดนำ้ำมันพืชบำงยี่ห้อจะเขียนเป็นภำษำอังกฤษว่ำ SATURATED FAT. นั่นหมำยถึงไขมันอิ่มตัวนั่นเอง)ไขมันดี เช่น HDL ,ไขมันไม่อิ่มตัว (UNSATURATED FAT) (รวมถึงโอเมก้ำ 3 ด้วย), เลซิติน พวกนี้จัดเป็นไขมันดี ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจและทำำให้มีสุขภำพดี สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือดปัญจขันธ์ (เจียวกู้หลาน)มีสรรพคุณในกำรลดไขมันในเลือด เนื่องจำกมีสำรโพลีฟีนอล ( Polyphenols ) มีฤทธิ์ในกำรลดคลอเรสเตอรอล ช่วยปรับลดระดับคลอเลสเตอรอลชนิด LDL ( LDL: กรดไขมันที่เสียที่ทำำให้เกิดกำรอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจ) จึงเท่ำกับ ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดหัวใจวำยเฉียบพลัน รักษำสมดุลให้กรดไขมัน ชนิด HDL กรดไขมันดี ทำำให้เกิดกำรเผำผลำญไขมันได้ดี และลดกรดไขมันอิสระที่เกิดขึ้นเกิดจำกกำรแปรสภำพของกรดไขมันเสีย นอกจำกนั้นยังป้องกันกำรเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว ลดควำมเสี่ยงกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหมำยเหตุLDL Cholesterol คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี ยิงมำกยิงไม่ดี ่ ่HDL Cholesterol คอเลสเตอรอลที่ดี ยิงมำกยิ่ง ดี ่[ทีมำ กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ] ่เห็ดหลินจือพบว่ำ ภำยในเห็ดหลินจือ มีสำรที่ใช้ลดไขมันในเส้นเลือด รักษำและป้องกันกำรอุดตันของไขมันในเส้นเลือดได้ นันคือ กรดกำโนเดอริค ( Ganoderic acid ) และ กรดลูซิเดนิ ่ค (Lucidenic acid ) นอกจำกนี้ยงพบกลุ่มสำร นิวคลีโอไทด์ (Nucleotides) มี ัสรรพคุณในกำรป้องกันเส้นเลือดอุดตันจำกลิ่มเลือด (Antithrombotic activity) ส่งผลช่วยลดอัตรำกำรเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพำต ลงได้
 3. 3. มีรำยงำนผลกำรศึกษำทำงคลินิกโดยนักวิจัยชำวญีปุ่นในผู้ปวย 70 รำยหลังจำกให้ผู้ ่ ่ป่วยกินเห็ดหลินจือแบบสกัดเป็นเวลำ 3 เดือน พบว่ำสำมำรถลดคลอเรสเตอรอลได้74.2% ซึ่งตรงกันกับรำยงำนผลกำรศึกษำทำงคลินิกที่มหำวิทยำลัยแพทย์ศำสตร์เมืองเซียงไฮ้ พบว่ำ สำมำรถลดไขมันในเลือดคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ได้เช่นกันทำำให้กำรไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและช่วยลดกำรอุดตันภำยในเส้นเลือดของอวัยวะต่ำงๆ ได้อ่ำนบทควำมเรื่องเห็ดหลินจือ เพิ่มเติมกระเจี๊ยบแดงกลีบเลียงของดอก เป็นยำลดไขมันในเส้นเลือด ขับปัสสำวะ ลดควำมดันโลหิตโดยไม่มี ้ผลร้ำยแต่อย่ำงใดดอก แก้โรคนิวในไต นิ่วในกระเพรำะปัสสำวะ และ ละลำยไขมันในเส้นเลือด ่ผล ลดไขมันในเส้นเลือด แก้กระหำยนำ้ำ รักษำแผลในกระเพำะเมล็ด บำำรุงธำตุ บำำรุงกำำลัง แก้ดีพิกำร ขับปัสสำวะ ลดไขมันในเส้นเลือดรศ.ดร.เนตรนภิส ธีระวัลย์ชัย ภำควิชำชีวเคมี คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำลมหำวิทยำลัยมหิดล ได้ศึกษำคุณสมบัติของกระเจี๊ยบแดงต่อกำรเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี (เอชดีแอล) และยับยั้งคอเลสเตอรอลชนิดร้ำย (แอลดีแอล) จนพบว่ำ สำรสกัดกระเจี๊ยบแดงออกฤทธิ์ ยับยั้งไขมันตัวร้ำยและเพิ่มปริมำณไขมันดีอย่ำงเห็นได้ชัด จึงเหมำะนำำไปพัฒนำเป็นยำลดไขมันในเลือดได้ในอนำคตสำเหตุของโรคหัวใจเกิดจำกภำวะไขมันในเลือดสูง เกิดจำกกำรสะสมของไขมันเป็นเวลำนำน ก่อให้เกิดก้อนไขมันเกำะและอุดตันอยู่บริเวณหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มควำมเสี่ยงต่อภำวะหัวใจล้มเหลว และหำกเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองขำดเลือด มีควำมเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพำตในที่สุด ผูที่ประสบภำวะไขมันในเลือดสูงมักจะไม่รู้ตัว เนื่องจำก ้ไม่มีอำกำรแสดงออก แต่รู้ได้ด้วยกำรเจำะเลือดตรวจในปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภำวะไขมันในเลือดสูง จำำเป็นต้องรับประทำนยำลดไขมัน ซึ่งมีควำมเป็นพิษต่อตับสูง ทีมวิจัยจึงศึกษำสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมัน เพื่อนำำมำพัฒนำเป็นยำลดไขมันจำกสมุนไพร ทีรำคำถูกและปลอดภัย จนกระทั่งพบว่ำกระเจี๊ยบแดงมีคุณสมบัติดัง ่กล่ำว แต่ยังไม่มีผลกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ยืนยันประสิทธิภำพ จึงยังไม่มีผู้ผลิตตัวยำจำกสมุนไพรชนิดนี้“ยำลดไขมันที่ใช้อยู่ในกลุมผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นยำนำำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำขำยอยู่ ่ที่เม็ดละ ๖๐ บำท ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกต้องกินต่อเนื่อง แต่หำกทีมงำนสำมำรถพัฒนำยำลดไขมันจำกสมุนไพรได้สำำเร็จ จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนนีไปได้ ้มำก”ดอกคำาฝอยดอกคำำฝอยเป็นยำบำำรุงโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือด ลดควำมดันโลหิตสูง บำำรุงหัวใจบำำรุงประสำท ป้องกันไขมันอุดตัน ฟอกโลหิต ช่วยระบำยอ่อนๆ และยังประกอบด้วยไขมันไม่อิ่มตัวหลำยชนิดเช่น โปรตีน เบต้ำแคโรทีน ไวตำมินอี เป็นต้นนำ้ำมันของดอกคำำฝอยมีส่วนประกอบของกรดไลโนเลอิก ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว(ไขมันดี) ในประมำณสูง ประมำณร้อยละ 75 จึงเชื่อว่ำจะทำำให้ประมำณคอเลสเตอรอล
 4. 4. ในเลือดตำ่ำลง และจำกผลกำรวิจัยในสัตว์ทดลองและในคน พบว่ำ เมล็ดนำ้ำมันดอกคำำฝอยช่วยทำำให้ปริมำณคอเลสเตอรอลในเลือด ลดลงได้จริงทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกรดไลโนเลอิกจะไปทำำปฏิกิริยำกับคอเลสเตอรอลในเลือด ได้เป็นคอเลสเตอรอลไลโนเลเอท (choloesterol linoleate) และยังมีรำยงำนว่ำ นำ้ำมันดอกคำำฝอยทำำให้ฤทธิ์ของเอนไซม์ ทีใช้ในกำรสังเครำะห์กรดไขมันลดลงอีกด้วย จำกผล ่กำรวิจัยในสัตว์ทดลอง และในคนพบว่ำ นำ้ำมันดอกคำำฝอย จะช่วยให้กำรอุดตันของไขมันในหลอดเลือดลดลง และช่วยป้องกันกำรอุดตันของไขมันในเลือดได้ ทังนี้อำจเป็น ้ผลมำจำกนำ้ำมันดอกคำำฝอยมีฤทธิ์ลดกำรจับตัวของเกล็ดเลือดคนจีนใช้รักษำโรคหัวใจและหลอดเลือดชำดอกคำำฝอย ช่วยเสริมสุขภำพ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด โดยใช้ดอกแห้ง 3 กรัม ชงนำ้ำร้อนครึ่งแก้ว ดื่มเป็นชำได้ 3 เวลำ ประมำณ 2-3 อำทิตย์ ไปตรวจดูไขมันในเลือดลดหรือยัง ถ้ำลดแล้วก็หยุดดื่มได้อาร์ติโชคในอำร์ติโชคมีสำรไซนำริน (cynarin) ช่วยลดไขมันในเลือด ลดได้ทั้งคอเลสเตอรอลLDL และไตรกลีเซอไรด์ แถมช่วยเพิ่ม HDL และยังช่วยบำำรุงตับ ทำำให้ตับทำำงำนได้ดียิ่งขึ้นhttp://www.alternativecomplete.com/alternative6.php อาหารช่วยลดคอเลสเตอรอล“คอเลสเตอรอล” เป็นตัวกำรสำำคัญที่ทำำให้เกิด โรคควำมดันโลหิตสูง รวมไปถึงโรคหัวใจ วันนี้เกร็ดควำมรู้เลยมีอำหำรที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลมำบอกกัน....1. มะเขือต่ำง ๆ : มะเขือเทศ, มะเขือเปรำะ หรือมะเขือพวง อย่ำงมะเขือเทศก็จะมีทั้งวิตำมินซี รวมทั้งสำรเบต้ำแคโรทีนและแร่ธำตุที่เป็นประโยชน์อีกหลำยชนิด2. หอมหัวใหญ่ : ช่วยป้องกันโรคควำมดันโลหิตสูง ลดระดับไขมัน คอเรสเตอรอลในเส้นเลือด และสำรที่สกัดจำกหัวหอมใหญ่ยังสำมำรถลดนำ้ำตำลในเส้นเลือดได้อีกด้วย3. กระเทียมสด : ช่วยป้องกันโรคควำมดันโลหิตสูง ลดระดับไขมัน และคอเรสเตอรอลในเส้นเลือด4. ถั่วเหลือง : พืชตระกูลถัวจะให้โปรตีนสูง ่5. แอปเปิ้ล : ผลไม้สำรพัดประโยชน์ทมีเพคติน ซึงเป็นไฟเบอร์ที่ละลำยนำ้ำได้ ซึ่ง ี่ ่ไฟเบอร์ประเภทนี้ จะดึงคอเลสเตอรอล และขับออกมำจำกร่ำงกำยได้ นอกจำกนั้นก็ยังช่วยบำำรุงหัวใจ ลดควำมดัน รวมถึงกำรควบคุมปริมำณนำ้ำตำลในร่ำงกำย6. โยเกิร์ต : ทีนอกจำกจะช่วย ลดระดับคอเลสเตอรอล ในเลือดได้แล้วก็ยังบำำรุงผิว ่พรรณ ให้เปล่งปลั่งอีกด้วย
 5. 5. รู้อย่ำงนี้แล้ว ลองหันมำทำนอำหำรทั้ง 6 ประเภทนี้ดู เพื่อลดคอเรสเตอรอลในร่ำงกำยกันดีกว่ำ.เรื่องจำก : เดลินิวส์Create Date : 19 กันยำยน 2550http://prasitwiset.is.in.th/?md=content&ma=show&id=310

×