Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำสันธาน นางสุปราณี กันทาปัน อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเข...
1. ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความหมายของคำสันธานได้ 2. ผู้ศึกษาสามารถจำแนกคำสันธานได้ 3. ผู้ศึกษาสามารถใช้คำสันธานได้ถูกต้อง ...
สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ทุกคน วันนี้ จุกจะพาเพื่อน ๆ มารู้จักกับคำสันธาน จากบทเรียนนี้กันนะครับบทเรียนนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ รู...
1. ก่อนจะศึกษาให้เพื่อน ๆ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. บทเรียนนี้ไม่ใช่ข้อสอบ เพื่อน ๆไม่ต้องกังวลใจ พยายามทำไปช้าๆ 3. เริ่ม...
 1. คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยค หรือ ข้อความ  2. พ่อของฉันดุราวกับเสือ  3. “ ก่อนเธอจะมาถึงก็สายเสียแล้ว ...
 6. จุก ทำข้อสอบได้คะแนนมาก เขาจึงขยันอ่านหนังสือ  7. ผู้ชายชอบดูกีฬา เพราะผู้หญิงชอบดูเกมโชว์  8. คำว่า และ , ...
ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความให้ได้ใจความ สมบูรณ์ สละสลวย กะทัดรัด เช่น กับ จึง แต่ ฯลฯ ตัวอย่าง...
ถูกต้องครับ คลิกเรียนกรอบต่อไปเลยนะครับ
ผิดครับ ทบทวนหน่อยนะครับ คำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยคหรือข้อความให้สมบูรณ์ สละสลวย และกะทัดรัด เรียกว่า  คำสันธาน  คลิกเรี...
คำสันธาน  แบ่งออกตามลักษณะการเชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความ เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. คำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน เช่...
คำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน เช่น คำว่า และ , แล้วก็ , พอ … . ก็ ฯลฯ ตัวอย่าง ฉัน และ เพื่อนชอบเล่นฟุตบอล พอ แสงแดดส...
เลือกเติมคำสันธานโดยคลิกท้ายข้อที่ต้องการ นะครับ 1. ฉันอาบน้ำ ................ รีบแต่งตัว ก . และ ข . แล้ว ค . ก็ ...
ถูกต้องแล้วครับ ต้องใช้คำว่า “แล้ว”  คลิกทำข้อต่อไปได้เลยครับ
ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
2. สุชาติ …… . สมพงษ์ เป็นพี่น้องกัน ก . กับ ข . แล้ว ค . ก็ ง . จึง
ถูกต้องแล้วครับ ต้องใช้คำว่า “กับ”  คลิกทำข้อต่อไปได้เลยครับ
ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
3. ……… ถึงชายทะเลทุกคน …… . รีบวิ่งลงเล่นน้ำ ก . ก็ ........... จึง ข . พอ ........ จึง ค . กว่า ........ ก็ ง . ครั้...
ตอบ ข้อ ง . “ ครั้น ...... ก็” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปเรียนคำสันธานประเภทต่อไปครับ
ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
คำสันธาน ประเภทที่ 2 คำสันธาน เชื่อมความขัดแย้งกัน เช่น แต่ , แต่ว่า , กว่า … . ก็ ตัวอย่าง กว่า ถั่วจะสุก งา ก็ ...
เลือกเติมคำสันธานโดยคลิกท้ายข้อที่ต้องการ นะครับ 1. พ่อชอบไปตลาดนัด …… แม่ชอบไปห้างสรรพสินค้า ก . และ ข . แล้ว ค . ...
ตอบ ข้อ ง . “ แต่” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปทำข้อต่อไปนะครับ
ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
2. …… จะอ่านหนังสือจบ …… ดึกมากแล้ว ก . กว่า ........ ก็ ข . พอ ........ ก็ ค . กว่า ....... และ ง . กว่า ..........
ตอบ ข้อ ก . “ กว่า ....... ก็” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปเรียนคำสันธานประเภทต่อไปนะครับ
ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
คำสันธาน ประเภทนี้  เป็นคำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่ เพราะ , จึง , จน , ดังนั้น , เพราะฉะนั้น , ฯล...
รู้จักคำสันธานประเภทนี้แล้ว ลองหาคำมาเติมในช่องว่างหน่อยครับ 1. ป๋อมแป๋มไม่สบาย …… ควรพักผ่อน ก . เพราะ ข . จึง ค ...
ตอบ ข้อ ข . “ จึง” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปทำข้อต่อไปนะครับ
ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
2. …………. ฝนตกหนักน้ำ ………… .. ท่วม ก . ฉะนั้น .......... จึง ข . เพราะ .......... จน ค . เพราะ .......... จึง ง . เพร...
ตอบ ข้อ ค . “ เพราะ .... จึง” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปเรียนต่อไปนะครับ
ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
ทบทวนคำสันธานที่เรียนมาก่อนนะครับ คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความให้ได้ใจความ สมบูรณ์ สละสลวย กะทัด...
คำสันธานเชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หรือ , มิฉะนั้น , ไม่เช่นนั้น ฯลฯ ตัวอย่าง เธอจะไปกับฉัน หรือ จะไ...
เลือกคำสันธาน เติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ 1. โตขึ้นเธออยากเป็นทหาร …… ตำรวจ ก . หรือ ข . กับ ค . และ ง . จึง
ตอบ ข้อ ก . “ หรือ” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปทำข้อต่อไปนะครับ
ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
2. นักเรียนต้องตั้งใจเรียน …… จะสอบได้คะแนนไม่ดี ก . เพราะ ข . และ ค . มิฉะนั้น ง . ฉะนั้น
ตอบ ข้อ ค . “ มิฉะนั้น” ถูกต้องแล้วครับ คลิกเรียนต่อไปนะครับ
ผิดครับ ต้องเติมคำว่า “มิฉะนั้น” จึงจะถูกต้อง คือ นักเรียนต้องตั้งใจเรียน มิฉะนั้น  จะสอบได้คะแนนไม่ดี เข้าใจแล้วคลิกเร...
คำสันธานประเภทที่ 5 คือคำสันธานเชื่อมความแสดงความเปรียบเทียบ ได้แก่ ราวกับ , กว่า , เหมือน , คล้าย , ดุจ , ดังฯลฯ ...
เลือกคำสันธาน เติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ 1. พ่อแม่รักลูก ............ แก้วตาดวงใจ ก . เท่า ข . ดัง ค . กับ ง . ก็
ตอบ ข้อ ข . “ ดัง” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปทำข้อต่อไปนะครับ
ผิดครับ ต้องเติมคำว่า “ดัง” จึงจะถูกต้องที่สุด คือ พ่อแม่รักลูก ดัง แก้วตาดวงใจ คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
2. เรารักชาติ ............... ชีพ ก . กว่า ข . ราวกับ ค . เหมือน ง . ยิ่ง
ตอบ ข้อ ง . “ ยิ่ง” ถูกต้องที่สุด คลิกต่อไปครับ
ผิดครับ ต้องเติมคำว่า “ยิ่ง” จึงจะถูกต้องที่สุด คือ เรารักชาติ ยิ่ง ชีพ คลิกต่อไปครับ
เรามาช่วยกันสรุปเรื่องคำสันธานกันเถอะ คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความให้ได้ใจความ สมบูรณ์ สละสลวย ก...
 1. คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยค หรือ ข้อความ  2. สมพรพูดความจริงเสมอ แล้วเขาได้รับความเชื่อถือ  3. “ ก่อน...
 6. เจ๋งทำข้อสอบได้คะแนนมาก เขาจึงขยันอ่านหนังสือ  7. ฉันชอบเที่ยวทะเล แต่น้องชอบเที่ยวภูเขา คำว่า แต่ เป็นคำสันธา...
ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกต่อไปครับ
ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกต่อไปครับ
ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกต่อไปครับ
ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกต่อไปครับ
เป็นไงบ้าง ตอบถูกกี่ข้อจำไว้นะครับ คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
ไชโย!ตอบถูกมากกว่าก่อนเรียน ผ่านแล้ว ตามจุดประสงค์
สวัสดีครับ พบกับจุกใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สันธาน

6,105 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สันธาน

 1. 1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำสันธาน นางสุปราณี กันทาปัน อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดย
 2. 2. 1. ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความหมายของคำสันธานได้ 2. ผู้ศึกษาสามารถจำแนกคำสันธานได้ 3. ผู้ศึกษาสามารถใช้คำสันธานได้ถูกต้อง จุดประสงค์ของบทเรียน
 3. 3. สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ทุกคน วันนี้ จุกจะพาเพื่อน ๆ มารู้จักกับคำสันธาน จากบทเรียนนี้กันนะครับบทเรียนนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ รู้จักความหมาย ประเภท ตัวอย่างคำสันธาน และการใช้คำสันธาน แต่ละประเภท เรามาศึกษากันเลยนะครับ
 4. 4. 1. ก่อนจะศึกษาให้เพื่อน ๆ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. บทเรียนนี้ไม่ใช่ข้อสอบ เพื่อน ๆไม่ต้องกังวลใจ พยายามทำไปช้าๆ 3. เริ่มทำทีละกรอบตั้งแต่กรอบแรก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในแต่ละกรอบ 4. ขณะที่ศึกษาแต่ละกรอบ จะพบคำถาม ให้ตอบคำถามโดยการเลือกคลิก คำตอบที่ต้องการ 5. ให้เพื่อน ๆ ทำไปช้าๆ ไม่ต้องรีบร้อน ถ้าเหนื่อยหรือเมื่อยให้พักสักครู่ แล้วค่อยทำต่อไป 6. เพื่อน ๆ ที่ดีต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำทุกกรอบ เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้วให้ทำแบบทดสอบวัดผลหลังเรียน คำชี้แจง ขอให้เพื่อนๆ ปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้นะครับ
 5. 5. 1. คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยค หรือ ข้อความ 2. พ่อของฉันดุราวกับเสือ 3. “ ก่อนเธอจะมาถึงก็สายเสียแล้ว ” 4. เพราะเขากินจุ เขาจึงอ้วนมาก 5. สมพรพูดความจริงเสมอ แล้วเขาได้รับความเชื่อถือ แบบทดสอบก่อนเรียน ให้เพื่อนๆ ตอบคำถามต่อไปนี้แล้วบันทึกคำตอบไว้เพื่อเปรียบเทียบกับการตอบคำถามหลังเรียน ถูก ผิด ถูก ถูก ถูก ถูก ผิด ผิด ผิด ผิด คลิก
 6. 6. 6. จุก ทำข้อสอบได้คะแนนมาก เขาจึงขยันอ่านหนังสือ 7. ผู้ชายชอบดูกีฬา เพราะผู้หญิงชอบดูเกมโชว์ 8. คำว่า และ , แล้วก็ เป็นคำสันธานที่เชื่อมประโยคที่มี ใจความคล้อยตามกัน 9. ฉันชอบเที่ยวทะเล แต่น้องชอบเที่ยวภูเขา คำว่า แต่ เป็นคำสันธานที่ความขัดแย้งกัน 10. ประโยคที่มีใจความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง มักจะมีคำว่า หรือ เป็นคำเชื่อม ถูก ผิด ถูก ถูก ถูก ถูก ผิด ผิด ผิด ผิด คลิก
 7. 7. ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
 8. 8. ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
 9. 9. ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
 10. 10. ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
 11. 11. คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความให้ได้ใจความ สมบูรณ์ สละสลวย กะทัดรัด เช่น กับ จึง แต่ ฯลฯ ตัวอย่าง รองเท้า กับ ถุงเท้าเป็นของใช้ส่วนตัว ถึงฝนจะตก แต่ น้ำในคลองก็ยังแห้ง ความหมายของคำสันธาน ลองตอบคำถามดูนะครับว่า คำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยคหรือข้อความ ให้สมบูรณ์ สละสลวย กะทัดรัดเรียกว่า คำสันธาน ใช่ ไม่ใช่
 12. 12. ถูกต้องครับ คลิกเรียนกรอบต่อไปเลยนะครับ
 13. 13. ผิดครับ ทบทวนหน่อยนะครับ คำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยคหรือข้อความให้สมบูรณ์ สละสลวย และกะทัดรัด เรียกว่า คำสันธาน คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
 14. 14. คำสันธาน แบ่งออกตามลักษณะการเชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความ เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. คำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน เช่น คำว่า และ , แล้วก็ , พอ … . ก็ ฯลฯ 2. คำสันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน เช่น คำว่า แต่ , แต่ว่า , กว่า … . ก็ ฯลฯ 3. คำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน เช่นคำว่า เพราะ , ดังนั้น , จึง ฯลฯ 4. คำสันธานเชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นคำว่าหรือ , มิฉะนั้น , ไม่เช่นนั้น ฯลฯ 5. คำสันธานเชื่อมใจความขยายกับใจความหลัก เช่นคำว่าเมื่อ , ก่อน , เหมือน , ดุจฯลฯ ประเภทของคำสันธาน คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
 15. 15. คำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน เช่น คำว่า และ , แล้วก็ , พอ … . ก็ ฯลฯ ตัวอย่าง ฉัน และ เพื่อนชอบเล่นฟุตบอล พอ แสงแดดส่อง ฉัน ก็ ซักผ้าเสร็จพอดี "มารู้จักคำสันธานประเภทที่ 1 กันก่อนนะครับ" คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
 16. 16. เลือกเติมคำสันธานโดยคลิกท้ายข้อที่ต้องการ นะครับ 1. ฉันอาบน้ำ ................ รีบแต่งตัว ก . และ ข . แล้ว ค . ก็ ง . จึง
 17. 17. ถูกต้องแล้วครับ ต้องใช้คำว่า “แล้ว” คลิกทำข้อต่อไปได้เลยครับ
 18. 18. ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
 19. 19. 2. สุชาติ …… . สมพงษ์ เป็นพี่น้องกัน ก . กับ ข . แล้ว ค . ก็ ง . จึง
 20. 20. ถูกต้องแล้วครับ ต้องใช้คำว่า “กับ” คลิกทำข้อต่อไปได้เลยครับ
 21. 21. ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
 22. 22. 3. ……… ถึงชายทะเลทุกคน …… . รีบวิ่งลงเล่นน้ำ ก . ก็ ........... จึง ข . พอ ........ จึง ค . กว่า ........ ก็ ง . ครั้น ........ ก็
 23. 23. ตอบ ข้อ ง . “ ครั้น ...... ก็” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปเรียนคำสันธานประเภทต่อไปครับ
 24. 24. ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
 25. 25. คำสันธาน ประเภทที่ 2 คำสันธาน เชื่อมความขัดแย้งกัน เช่น แต่ , แต่ว่า , กว่า … . ก็ ตัวอย่าง กว่า ถั่วจะสุก งา ก็ ไหม้ ฉันชอบปลูกต้นไม้ แต่ ฉันชอบอ่านหนังสือ "มารู้จักคำสันธานประเภทที่ 2 กันต่อไปนะครับ" คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
 26. 26. เลือกเติมคำสันธานโดยคลิกท้ายข้อที่ต้องการ นะครับ 1. พ่อชอบไปตลาดนัด …… แม่ชอบไปห้างสรรพสินค้า ก . และ ข . แล้ว ค . ก็ ง . แต่
 27. 27. ตอบ ข้อ ง . “ แต่” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปทำข้อต่อไปนะครับ
 28. 28. ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
 29. 29. 2. …… จะอ่านหนังสือจบ …… ดึกมากแล้ว ก . กว่า ........ ก็ ข . พอ ........ ก็ ค . กว่า ....... และ ง . กว่า ........ แต่
 30. 30. ตอบ ข้อ ก . “ กว่า ....... ก็” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปเรียนคำสันธานประเภทต่อไปนะครับ
 31. 31. ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
 32. 32. คำสันธาน ประเภทนี้ เป็นคำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่ เพราะ , จึง , จน , ดังนั้น , เพราะฉะนั้น , ฯลฯ ตัวอย่าง เขาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จึง มีสุขภาพแข็งแรง เพราะ สมพรเป็นคนสุภาพ จึง เป็นที่รักใคร่ของเพื่อน ๆ "เพื่อนๆรู้จักคำสันธานมา 2 ประเภทแล้ว ตอนนี้เราไปรู้จักกับคำสันธานอีกประเภทหนึ่งนะครับ" คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
 33. 33. รู้จักคำสันธานประเภทนี้แล้ว ลองหาคำมาเติมในช่องว่างหน่อยครับ 1. ป๋อมแป๋มไม่สบาย …… ควรพักผ่อน ก . เพราะ ข . จึง ค . จน ง . มิฉะนั้น
 34. 34. ตอบ ข้อ ข . “ จึง” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปทำข้อต่อไปนะครับ
 35. 35. ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
 36. 36. 2. …………. ฝนตกหนักน้ำ ………… .. ท่วม ก . ฉะนั้น .......... จึง ข . เพราะ .......... จน ค . เพราะ .......... จึง ง . เพราะ ........... ฉะนั้น
 37. 37. ตอบ ข้อ ค . “ เพราะ .... จึง” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปเรียนต่อไปนะครับ
 38. 38. ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
 39. 39. ทบทวนคำสันธานที่เรียนมาก่อนนะครับ คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความให้ได้ใจความ สมบูรณ์ สละสลวย กะทัดรัด เช่น กับ จึง แต่ ฯลฯ คำสันธาน แบ่งออกตามลักษณะการเชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความ เป็น 5 ประเภท ซึ่งเราได้เรียนมา 3 ประเภทดังนี้ 1. คำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน เช่น คำว่า และ , แล้วก็ , พอ … . ก็ ฯลฯ 2. คำสันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน เช่น คำว่า แต่ , แต่ว่า , กว่า … . ก็ ฯลฯ 3. คำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน เช่นคำว่า เพราะ , ดังนั้น , จึง ฯลฯ ส่วนประเภทที่ 4 และ 5 เรามาคลิกเพื่อเรียนกันต่อไปนะครับ
 40. 40. คำสันธานเชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หรือ , มิฉะนั้น , ไม่เช่นนั้น ฯลฯ ตัวอย่าง เธอจะไปกับฉัน หรือ จะไปกับแม่ ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ มิฉะนั้น จะถูกลงโทษ "ตอนนี้มาถึงคำสันธานประเภทที่ 4 ครับ" คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
 41. 41. เลือกคำสันธาน เติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ 1. โตขึ้นเธออยากเป็นทหาร …… ตำรวจ ก . หรือ ข . กับ ค . และ ง . จึง
 42. 42. ตอบ ข้อ ก . “ หรือ” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปทำข้อต่อไปนะครับ
 43. 43. ผิดครับ คลิกกลับไป ทำใหม่นะครับ
 44. 44. 2. นักเรียนต้องตั้งใจเรียน …… จะสอบได้คะแนนไม่ดี ก . เพราะ ข . และ ค . มิฉะนั้น ง . ฉะนั้น
 45. 45. ตอบ ข้อ ค . “ มิฉะนั้น” ถูกต้องแล้วครับ คลิกเรียนต่อไปนะครับ
 46. 46. ผิดครับ ต้องเติมคำว่า “มิฉะนั้น” จึงจะถูกต้อง คือ นักเรียนต้องตั้งใจเรียน มิฉะนั้น จะสอบได้คะแนนไม่ดี เข้าใจแล้วคลิกเรียนต่อไป
 47. 47. คำสันธานประเภทที่ 5 คือคำสันธานเชื่อมความแสดงความเปรียบเทียบ ได้แก่ ราวกับ , กว่า , เหมือน , คล้าย , ดุจ , ดังฯลฯ ตัวอย่าง กำพลส่งเสียงดัง ราวกับ ฟ้าผ่า สิริภพสูง กว่า อภิชาติ 5 เซนติเมตร " คำสันธานประเภทสุดท้าย" คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
 48. 48. เลือกคำสันธาน เติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ 1. พ่อแม่รักลูก ............ แก้วตาดวงใจ ก . เท่า ข . ดัง ค . กับ ง . ก็
 49. 49. ตอบ ข้อ ข . “ ดัง” ถูกต้องแล้วครับ คลิกไปทำข้อต่อไปนะครับ
 50. 50. ผิดครับ ต้องเติมคำว่า “ดัง” จึงจะถูกต้องที่สุด คือ พ่อแม่รักลูก ดัง แก้วตาดวงใจ คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
 51. 51. 2. เรารักชาติ ............... ชีพ ก . กว่า ข . ราวกับ ค . เหมือน ง . ยิ่ง
 52. 52. ตอบ ข้อ ง . “ ยิ่ง” ถูกต้องที่สุด คลิกต่อไปครับ
 53. 53. ผิดครับ ต้องเติมคำว่า “ยิ่ง” จึงจะถูกต้องที่สุด คือ เรารักชาติ ยิ่ง ชีพ คลิกต่อไปครับ
 54. 54. เรามาช่วยกันสรุปเรื่องคำสันธานกันเถอะ คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความให้ได้ใจความ สมบูรณ์ สละสลวย กะทัดรัด เช่น กับ จึง แต่ ฯลฯ คำสันธาน แบ่งออกตามลักษณะการเชื่อมคำ ประโยค หรือข้อความ เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. คำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน เช่น คำว่า และ , แล้วก็ , พอ … . ก็ ฯลฯ 2. คำสันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน เช่น คำว่า แต่ , แต่ว่า , กว่า … . ก็ ฯลฯ 3. คำสันธานเชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน เช่นคำว่า เพราะ , ดังนั้น , จึง ฯลฯ 4. คำสันธานเชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นคำว่า หรือ , มิฉะนั้น , ไม่เช่นนั้น ฯลฯ 5. คำสันธานเชื่อมความแสดงความเปรียบเทียบ เช่นคำว่า เมื่อ , ก่อน , เหมือน , ดุจ ฯลฯ จบแล้วคลิกไปทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับ
 55. 55. 1. คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยค หรือ ข้อความ 2. สมพรพูดความจริงเสมอ แล้วเขาได้รับความเชื่อถือ 3. “ ก่อนเธอจะมาถึงก็สายเสียแล้ว ” 4. พ่อของฉันดุราวกับเสือ 5. เพราะเขากินจุ เขาจึงอ้วนมาก แบบทดสอบหลังเรียน ให้เพื่อนๆ คลิกตรงคำว่า ถูก เมื่อเห็นว่าถูกต้อง และคลิกตรงคำว่า ผิด เมื่อเห็นว่าผิด ถูก ผิด ถูก ถูก ถูก ถูก ผิด ผิด ผิด ผิด
 56. 56. 6. เจ๋งทำข้อสอบได้คะแนนมาก เขาจึงขยันอ่านหนังสือ 7. ฉันชอบเที่ยวทะเล แต่น้องชอบเที่ยวภูเขา คำว่า แต่ เป็นคำสันธานที่ความขัดแย้งกัน 8. คำว่า และ , แล้วก็ เป็นคำสันธานที่เชื่อมประโยคที่มี ใจความคล้อยตามกัน 9. ผู้ชายชอบดูกีฬา เพราะผู้หญิงชอบดูเกมโชว์ 10. ประโยคที่มีใจความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง มักจะมีคำว่า หรือ เป็นคำเชื่อม ถูก ผิด ถูก ถูก ถูก ถูก ผิด ผิด ผิด ผิด
 57. 57. ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
 58. 58. ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
 59. 59. ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
 60. 60. ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกทำข้อต่อไปครับ
 61. 61. ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกต่อไปครับ
 62. 62. ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกต่อไปครับ
 63. 63. ถูกต้องแล้วครับ ได้ 1 คะแนน คลิกต่อไปครับ
 64. 64. ผิดครับ ข้อนี้ไม่ได้คะแนน คลิกต่อไปครับ
 65. 65. เป็นไงบ้าง ตอบถูกกี่ข้อจำไว้นะครับ คลิกเรียนต่อไปได้ครับ
 66. 66. ไชโย!ตอบถูกมากกว่าก่อนเรียน ผ่านแล้ว ตามจุดประสงค์
 67. 67. สวัสดีครับ พบกับจุกใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับ

×