Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Risikoanalyse av it-kontrakter

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 62 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Risikoanalyse av it-kontrakter (20)

More from Kjell Steffner (20)

Advertisement

Risikoanalyse av it-kontrakter

 1. 1. Risikoanalyse Bedre føre var enn etter snar av it-kontrakter Frokostmøte hos LYNX torsdag 15. mai kl 0830 advokat Kjell Steffner Umulig /
 2. 2. Om denne presentasjonen! •  Dette er en presentasjon fra et foredrag holdt 15. mai 2014 •  Neste foredrag om temaet er 11. juni 2014, men varigheten forlenges da til 1,5 time med dypere analyse av klausuler •  Påmelding via nima.no
 3. 3. Agenda 1.  Hva er risiko? 2.  Kontrakten som verktøy 3.  Risikostyring 4.  Juridisk risikoanalyse 5.  Metode for risikoanalyse av it-kontrakter 6.  Klausuler 7.  Håndtering av bilag 8.  Fallgruver i gjennomføringen
 4. 4. Bruk risikoanalyse og målrettet innsats i innledende faser, fremfor kostbar opprydding når det skjærer seg.! Essensen! 4
 5. 5. Unngå uønskede situasjoner.! Iverksett risikoreduserende tiltak.! Vær forberedt når det uønskede inntreffer.! Poenget er! 5
 6. 6. Risikoer eller risiki?! Risiko og konto " Likheten mellom risiko og konto er at begge ordene har italiensk opphav. Bøyningen på bokmål er: " en risiko – risikoen – flere risikoer – alle risikoene     " en konto – kontoen – flere kontoer  el. konti – alle kontoene el. Kontiene Språkrådet
 7. 7. kontrakten 7 Analyser risiko i Det er helt greit å ta risiko du kjenner
 8. 8. Hva er risiko? 1
 9. 9. Virkningen av usikkerhet på organisasjonens mål på en positiv eller negativ måte! Virkningen er en kombinasjon av sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og konsekvensen dersom den gjør det. Risikostyring er aktiviteter for å avdekke og kontrollere risiko i organisasjonen. ISO 31000 Risiko
 10. 10. Sannsynlighet x Konsekvens = RISIKO 1 2 3 4 5 Konsekvens Veldig alvorlig 5 Alvorlig 4 Moderat 3 Liten 2 Ubetydelig 1 Veldig lav Lav Moderat Høy Veldig høy Sannsynlighet 10
 11. 11. Kontrakten som verktøy 2
 12. 12. Kontrakten fordeler risiko Konfliktforebyggende! Konfliktløsende! Ikke undervurder verdien av å skrive det selvsagte i kontrakten. Og bruke den.
 13. 13. Husk at kontrakten" påvirker og understøtter Strategi Teknologi Økonomi
 14. 14. Risikostyring 3
 15. 15. Risikostyring •  Risikovurdering •  Risikoanalyse •  Avdekke farekilder •  Identifisere uønskede hendelser •  Angi frekvens og konsekvens •  Sette opp risikobilde •  Risikoevaluering •  Vurdere risiko •  Foreslå risikoreduserende tiltak •  Vurdere alternative løsninger •  Risikokontroll/-reduksjon •  Beslutninger om risikoreduserende tiltak •  Iverksette risikoreduserende tiltak •  Følge opp og kommunisere risiko Basert på IEC 60300-3-9
 16. 16. Risikoanalyse for viderekomne COSO 16 ISO 31000
 17. 17. Juridisk risikoanalyse 4
 18. 18. Juridisk risikoanalyse Etterlevelse av lovregler Kontrakter Immaterielle rettigheter Prosessrisiko 18
 19. 19. juridisk metode 19 Bruk! ved juridisk risikoanalyse!
 20. 20. Bakgrunnsrett & Rettskildefaktorer 1.  Lovtekster eller forskrifter 2.  Lovforarbeider og etterfølgende uttalelser 3.  Rettspraksis, særlig fra Høyesterett. 4.  Andre myndigheters praksis 5.  Privates praksis 6.  Juridisk teori 7.  Reelle hensyn Innholdet i en rettsregel
 21. 21. Superior Specialis posterior lex
 22. 22. Lex superior rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang
 23. 23. Lex specialis spesielle regler går foran generelle regler
 24. 24. Lex posterior yngre regler går foran eldre regler
 25. 25. ✔   ✔   ✔   ✔  
 26. 26. Pkt 1.3 i SSA-T Tolking – rangordning 1.  Den generelle avtaleteksten går foran bilagene. 2.  Bilag 1 går foran de øvrige bilagene. 3.  I den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter som er endret, erstattet eller gjort tillegg til, skal følgende motstridprinsipper gjelde: a) Bilag 2 går foran bilag 1. b) Bilag 8 går foran den generelle avtaleteksten. c) Hvis den generelle avtaleteksten henviser endringer til et annet bilag enn bilag 8, går slike endringer foran den generelle avtaleteksten. d) Bilag 9 går foran de øvrige bilagene.
 27. 27. Forskjell på å ha rett og få rett
 28. 28. Risikoen for å tape saken Erstatning, saksomkostninger, ressurskrevende, omdømme
 29. 29. Prosessrisiko Hvor gode er advokater til å bedømme prosessrisiko og hvorfor går det ofte galt? Saksøkere gjør oftere feil enn saksøkte, men når saksøkte først tar feil, er konsekvensene mye større. Sverre Blandhol, Lov og Rett 10/2011
 30. 30. Metode for it-kontrakter 5
 31. 31. Finn Hva kan skje?
 32. 32. Analyser Sannsynlighet x Konsekvens = RISIKO
 33. 33. Reduser Håndter Overvåk Planlegg
 34. 34. Gjenta og oppdater risikoanalysen gjennom hele prosessen 34
 35. 35. Systemet kan gjøres veldig avansert og raffinert.! Enkle, selvforklarende rutiner gir høy sannsynlighet for etterlevelse.! Lag et enkelt system for risikoanalyser 35
 36. 36. Sannsynlighet x Konsekvens = RISIKO Kategori! Poeng! Varsle! Lav 1-3   Medium 4-9 Prosjektleder Høy 10-14 Ledelse Veldig høy 15-25 Styret 36 1 2 3 4 5 Konsekvens! Veldig alvorlig! 5 10 15 20 25 5 Alvorlig! 4 8 12 16 20 4 Moderat! 3 6 9 12 15 3 Liten! 2 4 6 8 10 2 Ubetydelig! 1 2 3 4 5 1 Veldig lav! Lav! Moderat! Høy! Veldig høy! Sannsynlighet!
 37. 37. Del av helhetlig system! Finansiell Teknisk Juridisk RISIKOANALYSE 37
 38. 38. Policy-dokument for klausuler! Norm / føringer for hvordan ulike klausuler skal håndteres (kjøpsloven) Hva er akseptabelt? Hva bør reforhandles? Hvor er motstandspunktet? Begynn med de viktigste klausulene og utvikle underveis
 39. 39. Klausuler 6
 40. 40. Hva bør prioriteres høyest av kontraktsklausuler og bilag?! ! (konsentrer deg om bilagene om du må velge)!
 41. 41. Formålsparagraf Tolkningsmoment. Gjør den at kravene fra kunden er ”uendelige”? Finnes det en negativ avgrensning av det som skal leveres? Skal passe til det formål kjøper hadde, ref. prinsippet i kjl §17(2)(b)
 42. 42. Ansvar 42 Begrensning Direkte og indirekte tap Tap av data Dagbøter
 43. 43. Mangler og forsinkelse! 43 avtalt   -­‐levert   =mangel   •  Kontraktsbrudd •  Forsinkelse •  Vesentlig kontraktsbrudd Re.ng  /  omlevering  /  prisavslag  /  4lbakehold   av  kjøpesum  /  erstatning  /  dagbot  /  heving  
 44. 44. Erstatning for økonomisk tap! •  Unngå kumulerende sanksjoner –  Dagbot=erstatning for økonomisk tap –  SLA-refusjon=erstatning for økonomisk tap •  Sanksjonene skal ikke overstige kundens tap •  Tilbakeholdsrett i forhold til kundens tap
 45. 45. Bruksrett 45 Ikke-eksklusiv Evigvarende Verdensomspennende Overførbar
 46. 46. Lovvalg og verneting 46 Tvisteløsning i tingretten eller voldgift? Ikke velg voldgift hvis du ikke vet hva det er.
 47. 47. Betaling 47
 48. 48. Håndtering av bilag 7
 49. 49. 49 Bilag som bør gjennomgås Krav uttømmende og avgrenset? Leveransebeskrivelse presis? Milepæler (dagbotklausulert?) Akseptansekriterier
 50. 50. Sørg for høyt presisjonsnivå •  Egne leveranser – negativ avgrensning •  Forutsetninger tydeliggjort •  Forbehold •  Avhengigheter •  Medvirkningsforpliktelse Forsiktig: Fristende å for leverandører å ”selge” og love mye bilag
 51. 51. Fallgruver i gjennomføringen 8
 52. 52. -Rapporterer bare risikoene som er lettest å håndtere! -Overser eller undervurderer faresignalene! -Utsetter problemhåndtering! Selektivt utvalg av risikoer? 52
 53. 53. Kontraktsgjennomføring - fallgruver! i. Prosjektledelse ii. Kompetanse iii. Endring av forutsetninger underveis iv. Venter til risiko / mislighold er realisert før noe gjøres v. For komplekst eller mangelfull medvirkning fra kunden vi. Forholdet til frister / fravær av frister vii. Tapsbegrensningsplikt viii. Informasjonsflyt i egen organisasjon ix. Informasjonsflyt i kontraktsmotpartens organisasjon – interessentanalysen (forankring) x. Er de egentlige suksesskriteriene med i kontrakten? 53
 54. 54. Interessentanalyse 54 Utenforliggende forhold kan påvirke aksept Snakker du med de rette folkene?
 55. 55. Når en tvist har oppstått 55
 56. 56. Alternativ! risikoanalyse!
 57. 57. Mulighets-! analyse! Den positive storebroren til risikoanalysen?
 58. 58. Oppsummering 58 Umulig/
 59. 59. Vellykket risikoreduksjon! •  Ikke vær så nøye på om en risiko er juridisk, finansiell, teknisk eller noe annet. •  Det er viktigere å fange og evaluere risikoen enn å plassere den i riktig kategori. •  Sørg for forankring og oppmerksomhet i ledelsen. Risikoanalyser som ikke leses, etterspørres eller følges opp har liten verdi. •  Opplæring og endringsledelse er viktig. Fine regneark og programvare er ikke nok. Det må skapes oppslutning om ønsket retning. Endringsprosesser må skapes og ledes.
 60. 60. Vellykket risikoreduksjon! •  La risikoanalysene leve gjennom hele prosessen fra et behov oppstår –  forhandling, levering og termineres. –  Ofte har noen tenkt noe klokt på et tidlig stadium som noen andre ikke har tid til eller forutsetninger for å tenke på senere. •  Vær på vakt mot selektivt utvalg av risikoer. Det er fristende å ikke rapportere ubehagelige risikoer, særlig hvis de er vanskelig å håndtere. •  Stadig gjentagelse av risikoanalyser er en kilde til suksess. •  Ha en plan hvis risikoen inntreffer.
 61. 61. Det beste alternativet til en perfekt kontrakt er skikkelige risikoanalyser og målrettede tiltak 61
 62. 62. LYNX advokatfirma DA Hieronymus Heyerdahls gate 1 N-0160 Oslo Kjell Steffner
 ks@lynxlaw.no
 Tlf 905 11 901
 Twitter: @KSteffner http://lynxlaw.no/menneskene/kjell-steffner/ Flere presentasjoner på http://www.slideshare.net/kjellsteffner/ 62

×