Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nye spilleregler
I kraft 01.01.2017
Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift om offentlige anskaffelser
Statens innkjøpsse...
Forenkling
Nasjonale	regler
EU-regler	over	terskel
Formålet med revisjonen
• Øke fleksibiliteten og redusere de
administrative byrdene for oppdragsgivere
og leverandører og
...
Kritikk av regelverket
”De senere årene har det vært økende
kritikk av at anskaffelsesregelverket er blitt
for detaljert, ...
Endringer
• Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen
• Markedsundersøkelser
• Anskaffelsesprosedyrer
• Kvalifikasjonskrav...
§ 1 Formål
Loven skal fremme effektiv bruk av
samfunnets ressurser. Den skal også bidra til
at det offentlige opptrer med ...
§ 3 Rettighetshavere
Rettighetshavere etter loven er virksomheter
som er opprettet i samsvar med lovgivningen
i en EØS-sta...
§ 4 Grunnleggende prinsipper
Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med
grunnleggende prinsipper om konkurranse,
likebehand...
Forholdsmessighet
Likebehandling
Forutberegnelighet
Gjennomsigtighet
Etterprøvbarhet
Forretningsskikk
Konkurranse
Prinsipp...
Forholdsmessighet
Likebehandling
Forutberegnelighet
Gjennomsigtighet
Etterprøvbarhet
Forretningsskikk
Konkurranse
Prinsipp...
Regler og tolkningsprinsipper
• Alle reglene skal tolkes i samsvar med
prinsippene
• Men ingen tilsiktet endring av prinsi...
Oppdragsgiver og leverandører skal bruke
elektronisk kommunikasjon, jf. FOA §22-1
Elektronisk kommunikasjon
Markedsundersøkelse
FOA §§ 8-1 og 12-1 flg.
Gammel FOA § 3-8
Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av
spesifikasjoner
Oppdragsgiver skal ikke søke eller motta råd
som ka...
Nye FOA
§§ 8-1 / 12-1
(1) Oppdragsgiveren
kan gjennomføre
markedsundersøkels
er for å forberede
anskaffelsen og gi
informa...
NY § 12-1 Forberedende undersøkelser
(2) Oppdragsgiveren kan søke eller motta råd
fra uavhengige eksperter, myndigheter,
l...
§ 12-2
Dialog med leverandører før konkurransen
• ...treffe egnede tiltak for å sikre at
leverandøren ikke får en urimelig...
Anskaffelsesprosedyrer
Nasjonal
terskelverdi
endret til
MNOK 1,1 fra
NOK 500.000,-
Terskelverdier
Loven gjelder fra 100.000,-
Nasjonal grense, del II 1.100.000,-
Statlig, del III 1.100.000,-
Kommunal / and...
Del II - Tillatte anskaffelsesprosedyrer
• Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse.
• Oppdragsgiveren skal etter tilbudsfr...
Del III - Tillatte anskaffelsesprosedyrer
• Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse.
• Konkurranse med forhandling etter
f...
§ 13-4 Vilkår for anskaffelser uten konkurranse
Oppdragsgiveren kan gjennomføre en
anskaffelse uten konkurranse dersom
b) ...
Kvalifikasjonskrav
§ 16-1 Kvalifikasjonskrav
(1) Oppdragsgiveren kan stille krav til leverandørens
kvalifikasjoner. Kravene kan bare gjelde r...
Økonomisk og finansielle kapasitet
Oppdragsgiveren kan bare stille krav som er
relevante for å sikre at leverandøren har d...
§ 16-5 Krav til leverandørens
tekniske og faglige kvalifikasjoner
(1) Oppdragsgiveren kan bare stille krav som
er relevant...
Tildelingskriterier
Litt forskjell mellom
del II og del III
Del II - Tildelingskriterier
FOA § 8-11(3), Oppdragsgiveren kan bruke
det samme vurderingstemaet både som
kvalifikasjonskr...
Del III § 18-1 Tildelingskriterier
(1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på
grunnlag av
a) den laveste prisen,
b) den lave...
Del III § 18-1 Tildelingskriterier
(4) Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen.
Tildelingskriteriene har t...
Del III § 18-1 Tildelingskriterier
(6) Ved valg av tilbud på grunnlag av det
beste forholdet mellom pris eller kostnad og
...
Avklaringer
Leverandøren har
risikoen for
uklarheter i tilbudet
Del II - Avklaringer
• Oppdragsgiveren skal etter tilbudsfristens
utløp beslutte om han skal ha dialog med
leverandørene, ...
Del III – Avklaringer § 23-5
(1) Oppdragsgiveren kan skriftlig be
leverandørene ettersende, supplere, avklare eller
utfyll...
Avvisning
Oppmykede regler
Del II - § 9-4 flg.
Del III – kapittel 24
Endringer av kontrakten
Pressetext
Del II - § 11-2 Endringer i kontrakten
(1) Oppdragsgiveren kan foreta endringer som
ikke er vesentlige i en kontrakt uten ...
Del III - § 28-1 Tillatte endringer
• Endringer i samsvar med endringsklausul.
• Nødvendige tilleggsleveranser som ikke
in...
Del III - § 28-1 c) Tillatte endringer
Når ”skifte av leverandøren ikke kan skje av
tekniske eller økonomiske grunner, for...
Del III - § 28-2 Vesentlige endringer
En endring er ikke tillatt etter § 28-1 første ledd bokstav f dersom
den fører til a...
Hieronymus Heyerdahls gate 1
N-0160 Oslo
Flere presentasjoner på
http://www.slideshare.net/kjellsteffner/
Kjell Steffner
k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nye spilleregler offentlige anskaffelser difi

931 views

Published on

Nye spilleregler - offentlige anskaffelser DIFI

Published in: Business
 • Be the first to comment

Nye spilleregler offentlige anskaffelser difi

 1. 1. Nye spilleregler I kraft 01.01.2017 Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Statens innkjøpssenter / Difi 30.09.2016 v/ advokat Kjell Steffner
 2. 2. Forenkling Nasjonale regler EU-regler over terskel
 3. 3. Formålet med revisjonen • Øke fleksibiliteten og redusere de administrative byrdene for oppdragsgivere og leverandører og å avklare rettsspørsmål • Ivareta andre samfunnshensyn, slik som hensynene til miljø, sosiale forhold, innovasjon og lettere tilgang til offentlige kontrakter for små og mellomstore bedrifter
 4. 4. Kritikk av regelverket ”De senere årene har det vært økende kritikk av at anskaffelsesregelverket er blitt for detaljert, komplisert og formalistisk.” Prop. 51 L 2015-2016
 5. 5. Endringer • Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen • Markedsundersøkelser • Anskaffelsesprosedyrer • Kvalifikasjonskrav • Avklaringer • Tildelingskriterier • Avvisning • Endringer i kontrakter • Egenregi • Gjeninnføring av KOFAs overtredelsesgebyr
 6. 6. § 1 Formål Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 30.09.2016 Nye regler for offentlige anskaffelser 6
 7. 7. § 3 Rettighetshavere Rettighetshavere etter loven er virksomheter som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en EØS-stat og har sitt sete, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en slik stat. Det samme gjelder virksomheter som er gitt rettigheter etter WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av, i det omfang som følger av slike avtaler. 30.09.2016 Nye regler for offentlige anskaffelser 7
 8. 8. § 4 Grunnleggende prinsipper Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 30.09.2016 Nye regler for offentlige anskaffelser 8
 9. 9. Forholdsmessighet Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsigtighet Etterprøvbarhet Forretningsskikk Konkurranse Prinsippene før
 10. 10. Forholdsmessighet Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsigtighet Etterprøvbarhet Forretningsskikk Konkurranse Prinsippene nå
 11. 11. Regler og tolkningsprinsipper • Alle reglene skal tolkes i samsvar med prinsippene • Men ingen tilsiktet endring av prinsippene – Etterprøvbarhet + forutberegnelighet = gjennomsiktighet – Effektiv bruk + integritet -> forretningsskikk
 12. 12. Oppdragsgiver og leverandører skal bruke elektronisk kommunikasjon, jf. FOA §22-1 Elektronisk kommunikasjon
 13. 13. Markedsundersøkelse FOA §§ 8-1 og 12-1 flg.
 14. 14. Gammel FOA § 3-8 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Oppdragsgiver skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for en bestemt anskaffelse fra noen som kan ha økonomisk interesse i anskaffelsen, når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. 30.09.2016 Nye regler for offentlige anskaffelser 14
 15. 15. Nye FOA §§ 8-1 / 12-1 (1) Oppdragsgiveren kan gjennomføre markedsundersøkels er for å forberede anskaffelsen og gi informasjon til leverandørene om sine planer og behov.
 16. 16. NY § 12-1 Forberedende undersøkelser (2) Oppdragsgiveren kan søke eller motta råd fra uavhengige eksperter, myndigheter, leverandører eller andre markedsaktører. Rådene kan brukes i planleggingen og gjennomføringen av anskaffelsen. Forutsetningen er at rådene ikke har konkurransevridende effekt eller fører til brudd på likebehandlingsprinsippet. 30.09.2016 Nye regler for offentlige anskaffelser 16
 17. 17. § 12-2 Dialog med leverandører før konkurransen • ...treffe egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig konkurransefordel • de samme relevante opplysningene som er utvekslet • tilstrekkelig frist for mottak av tilbud for å utjevne eventuelle fordeler 30.09.2016 Nye regler for offentlige anskaffelser 17
 18. 18. Anskaffelsesprosedyrer
 19. 19. Nasjonal terskelverdi endret til MNOK 1,1 fra NOK 500.000,-
 20. 20. Terskelverdier Loven gjelder fra 100.000,- Nasjonal grense, del II 1.100.000,- Statlig, del III 1.100.000,- Kommunal / andre, del III 1.750.000,- Bygg og anlegg, del III 44.000.000,- Del II gjelder altså i praksis ikke for statlig virksomhet
 21. 21. Del II - Tillatte anskaffelsesprosedyrer • Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse. • Oppdragsgiveren skal etter tilbudsfristens utløp beslutte om han skal ha dialog med leverandørene, jf. FOA § 9-2(3). • Dialogen kan gjelde alle sider ved tilbudene og kan blant annet omfatte avklaringer og forhandlinger, jf. § 9-3(1).
 22. 22. Del III - Tillatte anskaffelsesprosedyrer • Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse. • Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring • Konkurransepreget dialog • Konkurranse om innovasjonspartnerskap • Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring • Anskaffelse uten konkurranse
 23. 23. § 13-4 Vilkår for anskaffelser uten konkurranse Oppdragsgiveren kan gjennomføre en anskaffelse uten konkurranse dersom b) anskaffelsen gjelder ytelser som bare en bestemt leverandør kan levere fordi 1. formålet er å skape eller anskaffe et unikt kunstnerisk verk eller en unik kunstnerisk fremføring, 2. konkurranse er umulig av tekniske årsaker eller 3. leverandøren har en enerett, inkludert immaterielle rettigheter.
 24. 24. Kvalifikasjonskrav
 25. 25. § 16-1 Kvalifikasjonskrav (1) Oppdragsgiveren kan stille krav til leverandørens kvalifikasjoner. Kravene kan bare gjelde registrering, autorisasjoner mv., jf. § 16-2, økonomisk og finansiell kapasitet, jf. § 16-3, og tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-5. Kravene skal ha tilknytning til og stå i forhold til leveransen. (2) Oppdragsgiveren kan bare kreve attester, erklæringer eller andre typer dokumentasjon som angitt i § 16-2, § 16- 4, § 16-6 eller § 16-7 som dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. (3) Oppdragsgiveren skal angi kvalifikasjonskravene sammen med de tilhørende dokumentasjonskravene i kunngjøringen eller invitasjonen til å bekrefte interesse.
 26. 26. Økonomisk og finansielle kapasitet Oppdragsgiveren kan bare stille krav som er relevante for å sikre at leverandøren har den økonomiske og finansielle kapasiteten til å utføre kontrakten, inkludert krav om at leverandøren har en årlig minimums- omsetning innenfor det området kontrakten gjelder. Kravet skal ikke overstige to ganger den anslåtte verdien av kontrakten.
 27. 27. § 16-5 Krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner (1) Oppdragsgiveren kan bare stille krav som er relevante for å sikre at leverandøren har de tekniske og faglige kvalifikasjonene, inkludert menneskelige og tekniske ressurser og erfaringer, til å utføre kontrakten.
 28. 28. Tildelingskriterier Litt forskjell mellom del II og del III
 29. 29. Del II - Tildelingskriterier FOA § 8-11(3), Oppdragsgiveren kan bruke det samme vurderingstemaet både som kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium, forutsatt at vurderingstemaet har tilknytning til leveransen. Lianakis-dommen synliggjorde en regel som skal hindre overlapping mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Mange oppdragsgivere kjenner ikke til dette og regelen brytes jevnlig. Nå slipper vi regelen i del II, men for anskaffelser etter del III gjelder den fremdeles.
 30. 30. Del III § 18-1 Tildelingskriterier (1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av a) den laveste prisen, b) den laveste kostnaden eller c) det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.
 31. 31. Del III § 18-1 Tildelingskriterier (4) Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen. Tildelingskriteriene har tilknytning til leveransen når de relaterer seg til varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som kontrakten gjelder. Dette omfatter alle sider av og trinn i deres livssyklus, inkludert faktorer som inngår i produksjonsprosessen, leveringen av eller handelen med dem eller en annen prosess i livssyklusen. Dette gjelder også når slike faktorer ikke påvirker deres egenskaper. (5) Tildelingskriteriene skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren en ubegrenset valgfrihet.
 32. 32. Del III § 18-1 Tildelingskriterier (6) Ved valg av tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet skal oppdragsgiveren angi tildelingskriterienes relative vekt. Oppdragsgiveren kan angi vekten innenfor en ramme med et passende maksimalt utslag. Dersom det av objektive grunner ikke er mulig å vekte tildelingskriteriene, skal oppdragsgiveren angi dem i prioritert rekkefølge.
 33. 33. Avklaringer Leverandøren har risikoen for uklarheter i tilbudet
 34. 34. Del II - Avklaringer • Oppdragsgiveren skal etter tilbudsfristens utløp beslutte om han skal ha dialog med leverandørene, jf. § 9-2(3). • Dialogen kan gjelde alle sider ved tilbudene og kan blant annet omfatte avklaringer og forhandlinger, jf. § 9-3(1).
 35. 35. Del III – Avklaringer § 23-5 (1) Oppdragsgiveren kan skriftlig be leverandørene ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler. (2) En ettersending, supplering, avklaring eller utfylling etter første ledd skal ikke medføre at tilbudet forbedres.
 36. 36. Avvisning Oppmykede regler Del II - § 9-4 flg. Del III – kapittel 24
 37. 37. Endringer av kontrakten Pressetext
 38. 38. Del II - § 11-2 Endringer i kontrakten (1) Oppdragsgiveren kan foreta endringer som ikke er vesentlige i en kontrakt uten å gjennomføre en ny konkurranse etter forskriften. (2) En endring er vesentlig dersom den fører til at innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten.
 39. 39. Del III - § 28-1 Tillatte endringer • Endringer i samsvar med endringsklausul. • Nødvendige tilleggsleveranser som ikke inngikk i opprinnelig kontrakt. • Nødvendige endringer som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse • Skifte av leverandøren som følge av en omstrukturering (overtakelse, fusjon, oppkjøp eller konkurs).
 40. 40. Del III - § 28-1 c) Tillatte endringer Når ”skifte av leverandøren ikke kan skje av tekniske eller økonomiske grunner, for eksempel fordi tilleggsleveransene må kunne erstatte eller være kompatible med eksisterende utstyr, software, tjenester eller installasjoner som ble anskaffet ved den opprinnelige kontrakten”.
 41. 41. Del III - § 28-2 Vesentlige endringer En endring er ikke tillatt etter § 28-1 første ledd bokstav f dersom den fører til at innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten. En endring er alltid vesentlig dersom den a) gjelder nye betingelser som, dersom de hadde vært en del av den opprinnelige konkurransen, ville ha ført til at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller at oppdragsgiveren kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør, b) endrer kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren, c) utvider kontraktens omfang betydelig eller d) gjelder skifte av leverandøren i andre tilfeller enn dem som er nevnt i § 28-1 første ledd bokstav e.
 42. 42. Hieronymus Heyerdahls gate 1 N-0160 Oslo Flere presentasjoner på http://www.slideshare.net/kjellsteffner/ Kjell Steffner ks@lynxlaw.no Tlf. 905 11 901 Blogg: steffner.no

×