Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nye regler for offentlige anskaffelser

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 70 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Nye regler for offentlige anskaffelser (20)

More from Kjell Steffner (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Nye regler for offentlige anskaffelser

 1. 1. offentlige Morgenmøte hos LYNX advokatfirma 30.11.2016 v/ advokatene Hanne Torkelsen og Kjell Steffner Nye regler for anskaffelser
 2. 2. Forenkling Nasjonale regler EU-regler over terskel
 3. 3. Formålet med revisjonen •  Øke fleksibiliteten og redusere de administrative byrdene for oppdragsgivere og leverandører •  Avklare rettsspørsmål •  Ivareta andre samfunnshensyn, som miljø, sosiale forhold, innovasjon og lettere tilgang til offentlige kontrakter for små og mellomstore bedrifter Implementerer 3 nye EU direktiver
 4. 4. Kritikk av regelverket ”De senere årene har det vært økende kritikk av at anskaffelsesregel­verket er blitt for detaljert, komplisert og formalistisk.”
 5. 5. Nytt regelverk er Lov om offentlige anskaffelser Ny anskaffelsesforskrift Endring i KOFA-forskriften Ny forsyningsforskrift Ny konsesjonskontraktforskrift
 6. 6. Hvor i prosessen er det endringer? Planlegging Konkurransegjennomføring Kontrakt
 7. 7. Endringer •  Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen •  Markedsundersøkelser •  Anskaffelsesprosedyrer •  Frister •  Kvalifikasjonskrav •  Forhandling og avklaringer •  Tildelingskriterier •  Avvisning •  Endringer i kontrakter •  Egenregi og offentlige samarbeidsformer •  Gjeninnføring av KOFAs overtredelsesgebyr
 8. 8. § 1 Formål Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 8
 9. 9. § 3 Rettighetshavere Rettighetshavere etter loven er virksomheter som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en EØS-stat og har sitt sete, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en slik stat. Det samme gjelder virksomheter som er gitt rettigheter etter WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av, i det omfang som følger av slike avtaler. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 9
 10. 10. § 4 Grunnleggende prinsipper Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 10
 11. 11. Forholdsmessighet Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsigtighet Etterprøvbarhet Forretningsskikk Konkurranse Prinsippene før
 12. 12. Forholdsmessighet Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsigtighet Etterprøvbarhet Forretningsskikk Konkurranse Prinsippene nå
 13. 13. Regler og tolkningsprinsipper •  Alle reglene skal tolkes i samsvar med prinsippene •  Men ingen tilsiktet endring av prinsippene – Etterprøvbarhet + forutberegnelighet = gjennomsiktighet – Effektiv bruk + integritet -> forretningsskikk
 14. 14. Oppdragsgiver og leverandører skal bruke elektronisk kommunikasjon, jf. FOA §22-1 Elektronisk kommunikasjon
 15. 15. Markedsundersøkelse FOA §§ 8-1 og 12-1 flg.
 16. 16. Gammel FOA § 3-8" Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Oppdragsgiver skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for en bestemt anskaffelse fra noen som kan ha økonomisk interesse i anskaffelsen, når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 16
 17. 17. Nye FOA" §§ 8-1 / 12-1 (1) Oppdragsgiveren kan gjennomføre markedsundersøkels er for å forberede anskaffelsen og gi informasjon til leverandørene om sine planer og behov.
 18. 18. NY § 8-1/12-1 Forberedende undersøkelser (2) Oppdragsgiveren kan søke eller motta råd fra uavhengige eksperter, myndigheter, leverandører eller andre markedsaktører. Rådene kan brukes i planleggingen og gjennomføringen av anskaffelsen. Forutsetningen er at rådene ikke har konkurransevridende effekt eller fører til brudd på likebehandlingsprinsippet. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 18
 19. 19. § 8-2/§12-2" Dialog med leverandører før konkurransen Leverandøren kan delta i konkurransen der oppdragsgiver har •  truffet egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig konkurransefordel" - eks alle får de samme relevante opplysningene som er utvekslet –  tilstrekkelig frist for mottak av tilbud for å utjevne eventuelle fordeler 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 19
 20. 20. Konkurranseutforming Fra VG («Unibuss») http://www.vg.no/nyheter/innenriks/unibuss-korrupsjonen-trekker- inn-ruter/a/10015377/ «En vellykket konsulent er en person med tilgang til de ansvarlige anbudsutformerne, som forklarer fordelene av enkelte systemer og MANs produkter. Hvis dette gjøres riktig, vil anbudsgrunnlaget skrives på en måte som favoriserer oss.» Tips: Kontakt alltid flere leverandører
 21. 21. § 2-4 Nye tjenester som unntas helt •  Lånekontrakter •  Kontrakter om offentlig persontransport •  Kontrakter om enkelte forsvars- og beredskapstjenester som ytes av ideelle •  Visse juridiske tjenester: –  Advokat bistand i tvistesaker for nasjonale eller internasjonale domstoler, nemnder, offentlige myndigheter eller institusjoner, eller ved nasjonal eller internasjonal voldgift eller mekling –  Rådgivning til forberedelse av slik (mulig) tvistesak
 22. 22. Anskaffelsesprosedyrer
 23. 23. Nasjonal terskelverdi endret til
 MNOK 1,1 fra NOK 500.000,-
 24. 24. Terskelverdier Loven gjelder fra 100.000,- Nasjonal grense, del II 1.100.000,- Statlig, del III 1.100.000,- Kommunal / andre, del III 1.750.000,- Bygg og anlegg, del III 44.000.000,- Del II gjelder altså i praksis ikke for statlig virksomhet
 25. 25. § 13-4 Vilkår for anskaffelser uten konkurranse Oppdragsgiveren kan gjennomføre en anskaffelse uten konkurranse dersom b) anskaffelsen gjelder ytelser som bare en bestemt leverandør kan levere fordi 1. formålet er å skape eller anskaffe et unikt kunstnerisk verk eller en unik kunstnerisk fremføring, 2. konkurranse er umulig av tekniske årsaker eller 3. leverandøren har en enerett, inkludert immaterielle rettigheter. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 25
 26. 26. Del II - Tillatte anskaffelsesprosedyrer •  Forhandlingsforbudet faller bort •  Prosedyrene: Åpen og begrenset anbudskonkurranse, jf §8-3 •  Valgfri adgang til å gå i dialog i alle tilbudskonkurranser – Foa §9-3 –  Dialog om alle sider ved tilbudene, inkludert avklaring og forhandlinger –  Dialogen og forhandlinger kan avgjøres etter at tilbud er åpnet Forutberegnelighet…?
 27. 27. Del III - Tillatte anskaffelsesprosedyrer •  Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse. •  Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring •  Konkurransepreget dialog •  Konkurranse om innovasjonspartnerskap •  Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring •  Anskaffelse uten konkurranse
 28. 28. Del III Forhandlingsadgang: Fortsatt forhandlingsforbud, men:" §13-2 Utvider adgang til forhandlinger og dialog: a) oppdragsgiverens behov ikke kan oppfylles uten at det foretas tilpasninger i allerede tilgjengelige løsninger, b) Anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger, c) Anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige eller finansielle sammensetning eller tilknyttede risiko gjør det nødvendig å forhandle d) Oppdragsgiveren kan ikke uforme kravsspesifikasjonene tilstrekkelig presist ved henvisning til standard 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 28
 29. 29. Del III Forhandlingsadgang: §13-2 Bokstav e) «det tidligere bare er mottatt «uakseptable tilbud» Eks: «Avvik fra anskaffelsesdokumentene»… eller «overstiger oppdragsgiverens budsjett som er dokumentert fastsatt før iverksettelsen av konkurransen…»
 30. 30. Innovasjonspartnerskap (kap 26) •  Skal legge til rette for at oppdragsgiver skal kunne utvikle et innovativt produkt, tjeneste eller bygge- og anleggsarbeid sammen med en eller flere utvalgte partnere, og deretter kjøpe de utviklede varer, tjenester eller bygg- og anlegg i samme konkurranse –  Øker mulighet for salg av den utviklede løsning til oppdragsgivere ved samlet anskaffelse –  Reduserer mulighet for inhabilitet ved samarbeid og etterfølgende anskaffelse 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 30
 31. 31. Kvalifikasjonskrav
 32. 32. § 16-1 Kvalifikasjonskrav, del III (1) Oppdragsgiveren kan stille krav til leverandørens kvalifikasjoner. Kravene kan bare gjelde registrering, autorisasjoner mv., jf. § 16-2, økonomisk og finansiell kapasitet, jf. § 16-3, og tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-5. Kravene skal ha tilknytning til og stå i forhold til leveransen." (2) Oppdragsgiveren kan bare kreve attester, erklæringer eller andre typer dokumentasjon som angitt i § 16-2, § 16-4, § 16-6 eller § 16-7 som dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene." (3) Oppdragsgiveren skal angi kvalifikasjonskravene sammen med de tilhørende dokumentasjonskravene i kunngjøringen eller invitasjonen til å bekrefte interesse.
 33. 33. Økonomisk og finansielle " kapasitet, del III Oppdragsgiveren kan bare stille krav som er relevante for å sikre at leverandøren har den økonomiske og finansielle kapasiteten til å utføre kontrakten, inkludert krav om at leverandøren har en årlig minimums- omsetning innenfor det området kontrakten gjelder. Kravet skal ikke overstige to ganger den anslåtte verdien av kontrakten.
 34. 34. § 16-5 Krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner (1)  krav som er relevante .. inkludert menneskelige og tekniske ressurser og erfaringer, til å utføre kontrakten. (2)  Ved anskaffelser av varer som inkluderer monterings- og installasjonsarbeid, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid, kan oppdragsgiveren vurdere leverandørens faglige kvalifikasjoner på grunnlag av hans ferdigheter, effektivitet, erfaring og pålitelighet knyttet til utførelsen av slike tjenester og arbeider
 35. 35. Forebygge arbeidslivskriminalitet -  Krav til bruk av underleverandører -  Krav til undersøkelsesplikt ved unormalt lave tilbud og avvisningsplikt i visse tilfeller - krav til lærlinger og krav til lønns- og arbeidsvilkår. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 35
 36. 36. Bruk av underleverandører Del II §8-13: Bygge- og anleggsarbeider over 1,1 mill (stat) og 1,75 mill: Skal være begrenset til maksimalt to ledd i leverandørkjeden Del III, §19-3 omfatter både bygg- og anlegg og renholdstjenester Unntak: Hvis nødvendig for å sikre konkurranse: Det maksimale antallet ledd oppdragsgiveren kan godta, skal angis i anskaffelsesdokumentene. Etter at kontrakten er inngått, kan oppdragsgiveren godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten.
 37. 37. § 19-2 Bruk av underleverandører Oppdragsgiver kan •  Kreve at leverandøren angir i tilbudet hvilke deler av kontrakten han planlegger at underleverandøren skal utføre og navngi disse •  Kontraktsfeste at underleverandørens kontaktopplysninger og signaturrett oppgis
 38. 38. Egenerklæring FOA §8-7/17-1 •  Del II •  Oppdragsgiver kan kreve egenerklæring •  Kan kreve oppdaterte dokumentasjon fra leverandør •  Egenerklæringsskjema kan danne grunnlag for endelig kvailfikasjonskrav, jf. Foa §8-10(3), jf. 8-7(3) •  Underleverandører? •  Del III •  Leverandør skal levere det europeiske egenerklæringsskjemaet sammen med forespørsel om å delta i konkurransen •  Dokumentasjon for oppfyllelse av krav må innhentes for valgte leverandør •  Hovedleverandøren støtter seg på underleverandør – må også fylle ut skjema (§17-1(6)
 39. 39. Del III – Evaluering - §23-3 Ved åpen anbudskonkurranse: Kan velge å evaluere tilbudene før det kontrolleres at kvalifikasjonskrav er oppfylt eller at det foreligger andre avvisningsgrunner. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 39
 40. 40. Avklaringer og " dokumentasjon Leverandøren har risikoen for uklarheter i tilbudet
 41. 41. Del II - Avklaringer Ikke lenger avvisningsplikt ved «relativ bedømmelsestvil» - dvs. at det medfører tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, jf. «gamle» §11-11 f) 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 41
 42. 42. Ettersending av dokumentasjon Del II – tilbudet er mangelfullt? •  Foa Del II – forhandlingsforbudet er bortfalt – vid adgang til dialog om avklaring og forhandling •  Kan også be om ettersendelse av dokumentasjon Del III Foa §23-5 •  Oppdragsgiver kan be leverandørene ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler. •  Men: Dette skal ikke medføre at tilbudet forbedres
 43. 43. Tildelingskriterier Litt forskjell mellom del II og del III
 44. 44. Tildelingskriterier Del II: §8-11 Oppdragsgiver skal velge tilbud på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert rekkefølge - Eksempler i forskriften er : pris, kvalitet, livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon Del III §18-1 (1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av a) den laveste prisen, b) den laveste kostnaden eller c) det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.
 45. 45. Del II - Tildelingskriterier FOA § 8-11(3), Oppdragsgiveren kan bruke det samme vurderingstemaet både som kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium, forutsatt at vurderingstemaet har tilknytning til leveransen. Lianakis-dommen synliggjorde en regel som skal hindre overlapping mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Oppmyking i Kofa praksis. Nå slipper vi regelen i del II, men for anskaffelser etter del III gjelder den fremdeles – med en presisering.
 46. 46. Del III - Tildelingskriterier FOA § 18-3(3), Tildelingskriteriene kan f.eks. omfatte…: (3)b) «den tilbudte bemanningens organisering, kvalifikasjoner og erfaringer, forutsatt at kvaliteten på bemanningen er av stor betydning for utførelsen av kontrakten» 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 46
 47. 47. Del III § 18-1 Tildelingskriterier (4) Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen. Presisering og utvidelse i §18-1 -  Kan ta hensyn til hele livssyklus, for eksempel under produksjonsprossesen, i levering av eller handel med varene/tjenestene/anlegget – selv om slike faktorer ikke påvirker deres egenskaper. -  Ikke bare oppdragsgivers, men også andres kostnader, inkludert samfunnsmessige kostnader, kan vektlegges " (5) Tildelingskriteriene skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren en ubegrenset valgfrihet (NB: gjelder også for del II).
 48. 48. Del III Tildelingskriterier §18-2 Beregning av livssykluskostnader: " Beregningsmetode skal angis: Relevante kostnader er: •  Kostnader knyttet til anskaffelsen •  Driftskostnader •  Vedlikeholdskostnader •  Kostnader ved livssyklusens slutt, f.eks. innsamlings og gjenvinningskostnader. •  Kostnadene som skyldes miljøbelastninger, bl.a. klimagasser ol dersom verdien kan tallfestes og etterprøves •  Krav til metoden
 49. 49. Del III § 18-1 Tildelingskriterier (6) Ved valg av tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet skal oppdragsgiveren angi tildelingskriterienes relative vekt. Oppdragsgiveren kan angi vekten innenfor en ramme med et passende maksimalt utslag. Dersom det av objektive grunner ikke er mulig å vekte tildelingskriteriene, skal oppdragsgiveren angi dem i prioritert rekkefølge.
 50. 50. Avvisning Oppmykede regler Del II - § 9-4 flg. Del III – kapittel 24
 51. 51. Del III Avvisning pga leverandør Nye avvisningsgrunner: «Skal» avvise leverandør som §24-2(1)d) «har deltatt i forberedelsen av konkurransen og med dette oppnådd en urimelig konkurransefordel som ikke kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak, jf. §12-2. Før leverandøren skal avvises, skal oppdragsgiveren gi ham en mulighet til å sannsynliggjøre at deltakelsen i forberedelsen ikke vil medføre konkurransevridning.» Også etter del II (§9-5 c) Før: avvisningsplikt dersom leverandør «har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med §3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner»
 52. 52. Del III Avvisning pga leverandør Nye avvisningsgrunner: «Skal» avvise leverandør som §24-2 (2) er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for visse straffbare forhold, listet opp i a-f (korrupsjon, bedrageri…) Utvidet listen over straffbare forhold: Terrorhandlinger / terroraktivitet Finansiering av terrorisme Barnearbeid og andre former for menneskehandel Også etter del II §9-5 (2) Før: «..oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren»
 53. 53. Del III Avvisning pga leverandør §24-3 Identifikasjon : Skal avvise etter §24-2 (2): «Oppdragsgiver skal sidestille feil eller overtredelser begått av en person i leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, eller som har kompetanse til å representere, kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, med feil eller overtredelser begått av leverandøren selv.» «Kan» sidestille hvor det er «kan» avvise …Kan selskapet identifiseres med en utro tjener?
 54. 54. Del III Avvisning pga leverandør §24-3 (3) Identifikasjon Oppdragsgiver kan eller skal sidestille feil eller overtredelser begått av en annen juridisk person med leverandøren selv basert på «vurdering av graden av tilknytning mellom virksomhetene, inkludert personfellesskap og styrefellesskap, og omgåelsesbetraktninger.» - Selskapsrettslige gjennomskjæringsbetraktninger…
 55. 55. Del III Avvisning pga leverandør §24-2 (3) Kan avvise med mindre avvisningen vil være «uforholdsmessig»: f) «Som tidligere har begått et vesentlig kontraktsbrudd i forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver som er omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving av kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner» g) Har gitt grovt uriktige eller misvisende opplysninger som kan få vesentlig innflytelse på oppdragsgiverens beslutninger om avvisning, utvelgelse eller tildeling, eller som har unnlatt å gi slike opplysninger» h) Som har forsøkt å påvirke oppdragsgiverens beslutninger eller få tilgang til fortrolige opplysninger som kan gi leverandøren en urettmessig konkurransefordel» 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 55
 56. 56. Del III Avvisning pga leverandør §24-2 (3) Kan avvise med mindre avvisningen vil være «uforholdsmessig»: c) Når oppdragsgiveren kan dokumentere at leverandøren har begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler som angitt i vedlegg 5. d) Når det foreligger en interessekonflikt mellom oppdragsgiveren og leverandøren som kan ha en negativ innvirkning på kontraktsoppfyllelsen. e) Når oppdragsgiveren har klare holdepunkter for at leverandøren har inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen» eks: Ulovlig anbudssamarbeid, prissamarbeid, markedsdeling… Før:...kan avvise dersom leverandøren ved «rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel» eller I sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje»
 57. 57. Del III Avvisning pga leverandør §24-2 (4) Kan unnlate å avvise en leverandør etter første ledd bokstav b) [unnlatelse av å betale skatter og avgifter], bokstav c [habilitet] eller etter annet ledd [korrupsjon osv] «når allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakten med leverandøren» «Avvisning kan skje for handlinger eller unnlatelser som er foretatt både før og under konkurransen»
 58. 58. Del III Utskifting av under - leverandør §24-3 Dersom oppdragsgiver blir kjent med at underleverandøren er i en situasjon som nevnt i §24-2 første ledd bokstav b-d eller annet ledd, kan han kreve at leverandøren skifter ut underleverandøren. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 58
 59. 59. Del III «Self Cleaning» §24-5 Tiltak for å unngå avvisning etter §24-2 Oppdragsgiver kan ikke avvise dersom leverandøren kan dokumentere tiltak som viser at han har den nødvendige integritet som kontraktspart, dersom: a) Betalt erstatning som leverandøren er pålagt for eventuelle tap som følge av forholdet, eller gitt tilsagn om slik betaling, b) Aktivt samarbeidet med ansvarlige myndigheter for å klargjøre fakta om omstendigheter ved forholdet og c) Truffet egnede tekniske, organisatoriske og personalmessige tiltak for å forebygge gjentakelser»
 60. 60. Avvisningsperiode Ikke avvisningsrett og plikt til «evig tid»! §24-6: §24-2 annet ledd (1) På dato fra rettskraftig dom eller vedtakelse av forelegg: inntil 5 år (2)  §24-2 tredje ledd bokstav c, e, f, og i, inntil 3 år «fra den relevante hendelsen»
 61. 61. Del III Avvisning pga tilbud Foa §24-8: Skal avvise tilbud som a)  Ikke kan anses bindende b)  Inneholder vesentlige avvik fra anskaffelses- dokumentene Kan avvise: - Inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 61
 62. 62. Del III Avvisning pga tilbud «Unormalt lave tilbud» Foa §24-9: Viderefører rett til avvisning dersom et tilbud virker «unormalt lavt i forhold til ytelsen»: Plikt til å avvise dersom årsaken er at tilbudet: «ikke oppfyller bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS- regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler som angitt i vedlegg 5» Før: «kan» avvise – men i juridisk teori antatt at det er plikt til å avvise i helt spesielle tilfeller (eks konkursfare o.l. hos leverandør)
 63. 63. Del III Avvisning pga tilbud §24-9 «Dersom et tilbud virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, skal oppdragsgiveren skriftlig kreve at leverandøren redegjør for tilbudets sammensetning, for eksempel i form av opplysninger om a)  Besparelsene ved fremstillingsmåten, utførelsen av tjenestene eller byggemetoden; b)  Tekniske løsninger eller usedvanlig fordelaktige vilkår som er tilgjengelige for leverandøren, c)  Ytelsens nyskapende karakter, d)  Oppfyllelsen av bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler som angitt i vedlegg 5.» e)  Eventuell offentlig støtte han har mottatt»
 64. 64. Endringer av kontrakten Pressetext
 65. 65. Del II - § 11-2 Endringer i kontrakten (1) Oppdragsgiveren kan foreta endringer som ikke er vesentlige i en kontrakt uten å gjennomføre en ny konkurranse etter forskriften. " (2) En endring er vesentlig dersom den fører til at innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 65
 66. 66. Del III - § 28-1 Tillatte endringer •  Endringer i samsvar med endringsklausul. •  Nødvendige tilleggsleveranser som ikke inngikk i opprinnelig kontrakt. •  Nødvendige endringer som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse •  Skifte av leverandøren som følge av en omstrukturering (overtakelse, fusjon, oppkjøp eller konkurs).
 67. 67. Del III - § 28-1 c) Tillatte endringer Når ”skifte av leverandøren ikke kan skje av tekniske eller økonomiske grunner, for eksempel fordi tilleggsleveransene må kunne erstatte eller være kompatible med eksisterende utstyr, software, tjenester eller installasjoner som ble anskaffet ved den opprinnelige kontrakten”. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 67
 68. 68. Del III - § 28-2 Vesentlige endringer En endring er ikke tillatt etter § 28-1 første ledd bokstav f dersom den fører til at innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten. En endring er alltid vesentlig dersom den a) gjelder nye betingelser som, dersom de hadde vært en del av den opprinnelige konkurransen, ville ha ført til at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller at oppdragsgiveren kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør, b) endrer kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren, c) utvider kontraktens omfang betydelig eller d)  gjelder skifte av leverandøren i andre tilfeller enn dem som er nevnt i § 28-1 første ledd bokstav e. Går oppdragsgiver for langt = ulovlig direkte anskaffelse!
 69. 69. Takk for oppmerksomheten!
 70. 70. Hieronymus Heyerdahls gate 1 N-0160 Oslo Kjell Steffner ks@lynxlaw.no Tlf. 905 11 901 Hanne S. Torkelsen ht@lynxlaw.no Tlf. 970 41 624

×