Nye regler for offentlige anskaffelser

Kjell Steffner
Kjell SteffnerAttorney-at-law
offentlige
Morgenmøte hos LYNX advokatfirma 30.11.2016
v/ advokatene Hanne Torkelsen og Kjell Steffner
Nye regler for
anskaffelser
Forenkling
Nasjonale	regler	
EU-regler	over	terskel
Formålet med revisjonen
•  Øke fleksibiliteten og redusere de administrative
byrdene for oppdragsgivere og leverandører
•  Avklare rettsspørsmål
•  Ivareta andre samfunnshensyn, som miljø, sosiale
forhold, innovasjon og lettere tilgang til offentlige
kontrakter for små og mellomstore bedrifter
Implementerer 3 nye EU direktiver
Kritikk av regelverket
”De senere årene har det vært økende
kritikk av at anskaffelsesregel­verket er blitt
for detaljert, komplisert og formalistisk.”
Nytt regelverk er
Lov om offentlige anskaffelser
Ny anskaffelsesforskrift
Endring i KOFA-forskriften
Ny forsyningsforskrift
Ny konsesjonskontraktforskrift
Hvor i prosessen er det endringer?
Planlegging
Konkurransegjennomføring
Kontrakt
Endringer 
•  Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen
•  Markedsundersøkelser
•  Anskaffelsesprosedyrer
•  Frister 
•  Kvalifikasjonskrav
•  Forhandling og avklaringer
•  Tildelingskriterier
•  Avvisning
•  Endringer i kontrakter
•  Egenregi og offentlige samarbeidsformer
•  Gjeninnføring av KOFAs overtredelsesgebyr
§ 1 Formål
Loven skal fremme effektiv bruk av
samfunnets ressurser. Den skal også bidra til
at det offentlige opptrer med integritet, slik at
allmennheten har tillit til at offentlige
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig
måte.
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 8
§ 3 Rettighetshavere
Rettighetshavere etter loven er virksomheter
som er opprettet i samsvar med lovgivningen
i en EØS-stat og har sitt sete,
hovedadministrasjon eller hovedforetak i en
slik stat. Det samme gjelder virksomheter
som er gitt rettigheter etter WTO-avtalen om
offentlige innkjøp eller andre internasjonale
avtaler som Norge er forpliktet av, i det
omfang som følger av slike avtaler.
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 9
§ 4 Grunnleggende prinsipper
Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med
grunnleggende prinsipper om konkurranse,
likebehandling, forutberegnelighet,
etterprøvbarhet og forholdsmessighet.
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 10
Forholdsmessighet
Likebehandling
Forutberegnelighet
Gjennomsigtighet
Etterprøvbarhet
Forretningsskikk
Konkurranse
Prinsippene før
Forholdsmessighet
Likebehandling
Forutberegnelighet
Gjennomsigtighet
Etterprøvbarhet
Forretningsskikk
Konkurranse
Prinsippene nå
Regler og tolkningsprinsipper
•  Alle reglene skal tolkes i samsvar med
prinsippene
•  Men ingen tilsiktet endring av prinsippene
– Etterprøvbarhet + forutberegnelighet =
gjennomsiktighet
– Effektiv bruk + integritet -> forretningsskikk
Oppdragsgiver og leverandører skal bruke
elektronisk kommunikasjon, jf. FOA §22-1
Elektronisk kommunikasjon
Markedsundersøkelse
FOA §§ 8-1 og 12-1 flg.
Gammel FOA § 3-8"
Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av
spesifikasjoner
Oppdragsgiver skal ikke søke eller motta råd
som kan bli benyttet under utarbeidelsen av
spesifikasjoner for en bestemt anskaffelse fra
noen som kan ha økonomisk interesse i
anskaffelsen, når dette skjer på en måte som
vil kunne utelukke konkurranse.
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 16
Nye FOA"
§§ 8-1 / 12-1
(1) Oppdragsgiveren
kan gjennomføre
markedsundersøkels
er for å forberede
anskaffelsen og gi
informasjon til
leverandørene om
sine planer og behov.
NY § 8-1/12-1 Forberedende undersøkelser
(2) Oppdragsgiveren kan søke eller motta råd
fra uavhengige eksperter, myndigheter,
leverandører eller andre markedsaktører.
Rådene kan brukes i planleggingen og
gjennomføringen av anskaffelsen.
Forutsetningen er at rådene ikke har
konkurransevridende effekt eller fører til
brudd på likebehandlingsprinsippet.
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 18
§ 8-2/§12-2"
Dialog med leverandører før konkurransen

Leverandøren kan delta i konkurransen der
oppdragsgiver har
•  truffet egnede tiltak for å sikre at leverandøren
ikke får en urimelig konkurransefordel"
- eks alle får de samme relevante
opplysningene som er utvekslet
–  tilstrekkelig frist for mottak av tilbud for å utjevne
eventuelle fordeler
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 19
Konkurranseutforming
Fra VG («Unibuss»)
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/unibuss-korrupsjonen-trekker-
inn-ruter/a/10015377/

«En vellykket konsulent er en person med tilgang til de ansvarlige
anbudsutformerne, som forklarer fordelene av enkelte systemer og
MANs produkter. Hvis dette gjøres riktig, vil anbudsgrunnlaget
skrives på en måte som favoriserer oss.»


Tips: Kontakt alltid flere leverandører
§ 2-4 Nye tjenester som unntas helt
•  Lånekontrakter
•  Kontrakter om offentlig persontransport
•  Kontrakter om enkelte forsvars- og
beredskapstjenester som ytes av ideelle
•  Visse juridiske tjenester: 
–  Advokat bistand i tvistesaker for nasjonale eller
internasjonale domstoler, nemnder, offentlige
myndigheter eller institusjoner, eller ved nasjonal
eller internasjonal voldgift eller mekling
–  Rådgivning til forberedelse av slik (mulig) tvistesak
Anskaffelsesprosedyrer
Nasjonal
terskelverdi
endret til

MNOK 1,1 fra
NOK 500.000,-
Terskelverdier
Loven gjelder fra 100.000,-
Nasjonal grense, del II 1.100.000,-
Statlig, del III 1.100.000,-
Kommunal / andre, del III 1.750.000,-
Bygg og anlegg, del III 44.000.000,-
Del II gjelder altså i praksis ikke for statlig virksomhet
§ 13-4 Vilkår for anskaffelser uten konkurranse
Oppdragsgiveren kan gjennomføre en
anskaffelse uten konkurranse dersom
b)
anskaffelsen gjelder ytelser som bare en
bestemt leverandør kan levere fordi 

1. 
formålet er å skape eller anskaffe et unikt
kunstnerisk verk eller en unik kunstnerisk fremføring,
2. 
konkurranse er umulig av tekniske årsaker eller 

3. 
leverandøren har en enerett, inkludert immaterielle
rettigheter. 


30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 25
Del II - Tillatte anskaffelsesprosedyrer
•  Forhandlingsforbudet faller bort
•  Prosedyrene: Åpen og begrenset
anbudskonkurranse, jf §8-3
•  Valgfri adgang til å gå i dialog i alle
tilbudskonkurranser – Foa §9-3
–  Dialog om alle sider ved tilbudene, inkludert
avklaring og forhandlinger
–  Dialogen og forhandlinger kan avgjøres etter at
tilbud er åpnet
Forutberegnelighet…?
Del III - Tillatte anskaffelsesprosedyrer
•  Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse.
•  Konkurranse med forhandling etter
forutgående kunngjøring
•  Konkurransepreget dialog
•  Konkurranse om innovasjonspartnerskap
•  Konkurranse med forhandling uten
forutgående kunngjøring
•  Anskaffelse uten konkurranse
Del III Forhandlingsadgang:
Fortsatt forhandlingsforbud, men:"

§13-2 Utvider adgang til forhandlinger og dialog:
a) oppdragsgiverens behov ikke kan oppfylles uten at det
foretas tilpasninger i allerede tilgjengelige løsninger,
b) Anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger,
c) Anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige eller
finansielle sammensetning eller tilknyttede risiko gjør det
nødvendig å forhandle
d) Oppdragsgiveren kan ikke uforme kravsspesifikasjonene
tilstrekkelig presist ved henvisning til standard
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 28
Del III Forhandlingsadgang:
§13-2 Bokstav e) «det tidligere bare er mottatt «uakseptable tilbud»

Eks: «Avvik fra anskaffelsesdokumentene»… eller 
«overstiger oppdragsgiverens budsjett som er dokumentert fastsatt
før iverksettelsen av konkurransen…»
Innovasjonspartnerskap (kap 26)
•  Skal legge til rette for at oppdragsgiver skal
kunne utvikle et innovativt produkt, tjeneste
eller bygge- og anleggsarbeid sammen med
en eller flere utvalgte partnere, og deretter
kjøpe de utviklede varer, tjenester eller bygg-
og anlegg i samme konkurranse
–  Øker mulighet for salg av den utviklede løsning til
oppdragsgivere ved samlet anskaffelse
–  Reduserer mulighet for inhabilitet ved samarbeid og
etterfølgende anskaffelse
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 30
Kvalifikasjonskrav
§ 16-1 Kvalifikasjonskrav, del III
(1) Oppdragsgiveren kan stille krav til leverandørens
kvalifikasjoner. Kravene kan bare gjelde registrering,
autorisasjoner mv., jf. § 16-2, økonomisk og finansiell
kapasitet, jf. § 16-3, og tekniske og faglige kvalifikasjoner,
jf. § 16-5. Kravene skal ha tilknytning til og stå i forhold til
leveransen."

(2) Oppdragsgiveren kan bare kreve attester, erklæringer
eller andre typer dokumentasjon som angitt i § 16-2, §
16-4, § 16-6 eller § 16-7 som dokumentasjon for
oppfyllelse av kvalifikasjonskravene."


(3) Oppdragsgiveren skal angi kvalifikasjonskravene
sammen med de tilhørende dokumentasjonskravene i
kunngjøringen eller invitasjonen til å bekrefte interesse.
Økonomisk og finansielle "
kapasitet, del III
Oppdragsgiveren kan bare stille krav som er
relevante for å sikre at leverandøren har den
økonomiske og finansielle kapasiteten til å
utføre kontrakten, inkludert krav om at
leverandøren har en årlig minimums-
omsetning innenfor det området kontrakten
gjelder. Kravet skal ikke overstige to ganger
den anslåtte verdien av kontrakten.
§ 16-5 Krav til leverandørens
tekniske og faglige kvalifikasjoner
(1)  krav som er relevante .. inkludert
menneskelige og tekniske ressurser og
erfaringer, til å utføre kontrakten.

(2)  Ved anskaffelser av varer som inkluderer
monterings- og installasjonsarbeid, tjenester
eller bygge- og anleggsarbeid, kan
oppdragsgiveren vurdere leverandørens
faglige kvalifikasjoner på grunnlag av hans
ferdigheter, effektivitet, erfaring og pålitelighet
knyttet til utførelsen av slike tjenester og
arbeider
Forebygge arbeidslivskriminalitet
-  Krav til bruk av underleverandører
-  Krav til undersøkelsesplikt ved unormalt
lave tilbud og avvisningsplikt i visse tilfeller
- krav til lærlinger og krav til lønns- og

arbeidsvilkår.


30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 35
Bruk av underleverandører
Del II §8-13: Bygge- og anleggsarbeider over 1,1
mill (stat) og 1,75 mill: Skal være begrenset til
maksimalt to ledd i leverandørkjeden
Del III, §19-3 omfatter både bygg- og anlegg og
renholdstjenester
Unntak: Hvis nødvendig for å sikre konkurranse:
Det maksimale antallet ledd oppdragsgiveren kan
godta, skal angis i anskaffelsesdokumentene. Etter at
kontrakten er inngått, kan oppdragsgiveren godta
flere ledd dersom det på grunn av uforutsette
omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført
kontrakten.
§ 19-2 Bruk av underleverandører
Oppdragsgiver kan 
•  Kreve at leverandøren angir i tilbudet hvilke
deler av kontrakten han planlegger at
underleverandøren skal utføre og navngi
disse
•  Kontraktsfeste at underleverandørens
kontaktopplysninger og signaturrett oppgis
Egenerklæring FOA §8-7/17-1
•  Del II
•  Oppdragsgiver kan kreve
egenerklæring
•  Kan kreve oppdaterte
dokumentasjon fra
leverandør
•  Egenerklæringsskjema kan
danne grunnlag for endelig
kvailfikasjonskrav, jf. Foa
§8-10(3), jf. 8-7(3)
•  Underleverandører? 

•  Del III
•  Leverandør skal levere det
europeiske
egenerklæringsskjemaet
sammen med forespørsel
om å delta i konkurransen
•  Dokumentasjon for
oppfyllelse av krav må
innhentes for valgte
leverandør 
•  Hovedleverandøren støtter
seg på underleverandør –
må også fylle ut skjema
(§17-1(6)
Del III – Evaluering - §23-3
Ved åpen anbudskonkurranse:

Kan velge å evaluere tilbudene før det
kontrolleres at kvalifikasjonskrav er oppfylt
eller at det foreligger andre avvisningsgrunner.

30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 39
Avklaringer og "
dokumentasjon
Leverandøren har
risikoen for
uklarheter i tilbudet
Del II - Avklaringer
Ikke lenger avvisningsplikt ved «relativ
bedømmelsestvil» - dvs. at det medfører tvil
om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold
til de øvrige tilbudene, jf. «gamle» §11-11 f)30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 41
Ettersending av dokumentasjon
Del II – tilbudet er mangelfullt? 
•  Foa Del II –
forhandlingsforbudet er
bortfalt – vid adgang til
dialog om avklaring og
forhandling
•  Kan også be om
ettersendelse av
dokumentasjon
Del III Foa §23-5 
•  Oppdragsgiver kan be
leverandørene ettersende,
supplere, avklare eller utfylle
mottatte opplysninger og
dokumentasjon innen en kort
tilleggsfrist dersom
opplysningene eller
dokumentasjonen synes å
inneholde feil eller uklarheter
eller dersom bestemte
opplysninger eller dokumenter
mangler.
•  Men: Dette skal ikke medføre at
tilbudet forbedres
Tildelingskriterier
Litt forskjell mellom
del II og del III
Tildelingskriterier
Del II: §8-11 Oppdragsgiver skal velge tilbud på
grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i
prioritert rekkefølge
- Eksempler i forskriften er : pris, kvalitet,
livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og
innovasjon
Del III §18-1 (1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på
grunnlag av

a) 
den laveste prisen, 

b) 
den laveste kostnaden eller

c) 
det beste forholdet mellom pris eller kostnad og
kvalitet.
Del II - Tildelingskriterier
FOA § 8-11(3), Oppdragsgiveren kan bruke
det samme vurderingstemaet både som
kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium,
forutsatt at vurderingstemaet har tilknytning til
leveransen.
Lianakis-dommen synliggjorde en regel som skal hindre overlapping
mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Oppmyking i Kofa praksis.
Nå slipper vi regelen i del II, men for anskaffelser etter del III gjelder den
fremdeles – med en presisering.
Del III - Tildelingskriterier
FOA § 18-3(3), Tildelingskriteriene kan f.eks.
omfatte…:
(3)b) «den tilbudte bemanningens
organisering, kvalifikasjoner og erfaringer,
forutsatt at kvaliteten på bemanningen er av
stor betydning for utførelsen av kontrakten»
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 46
Del III § 18-1 Tildelingskriterier
(4) Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen. 
Presisering og utvidelse i §18-1
-  Kan ta hensyn til hele livssyklus, for eksempel under
produksjonsprossesen, i levering av eller handel med
varene/tjenestene/anlegget – selv om slike faktorer ikke
påvirker deres egenskaper. 
-  Ikke bare oppdragsgivers, men også andres kostnader,
inkludert samfunnsmessige kostnader, kan vektlegges
"

(5) Tildelingskriteriene skal ikke være så skjønnspregede at
de gir oppdragsgiveren en ubegrenset valgfrihet 
(NB: gjelder også for del II).
Del III Tildelingskriterier
§18-2 Beregning av livssykluskostnader: "

Beregningsmetode skal angis:

Relevante kostnader er:
•  Kostnader knyttet til anskaffelsen
•  Driftskostnader
•  Vedlikeholdskostnader
•  Kostnader ved livssyklusens slutt, f.eks. innsamlings og
gjenvinningskostnader.
•  Kostnadene som skyldes miljøbelastninger, bl.a. klimagasser ol
dersom verdien kan tallfestes og etterprøves
•  Krav til metoden
Del III § 18-1 Tildelingskriterier
(6) Ved valg av tilbud på grunnlag av det
beste forholdet mellom pris eller kostnad og
kvalitet skal oppdragsgiveren angi
tildelingskriterienes relative vekt.
Oppdragsgiveren kan angi vekten innenfor en
ramme med et passende maksimalt utslag.
Dersom det av objektive grunner ikke er mulig
å vekte tildelingskriteriene, skal
oppdragsgiveren angi dem i prioritert
rekkefølge.
Avvisning
Oppmykede regler
Del II - § 9-4 flg.
Del III – kapittel 24
Del III Avvisning pga leverandør
Nye avvisningsgrunner: «Skal» avvise leverandør som
§24-2(1)d) «har deltatt i forberedelsen av konkurransen og med dette oppnådd en
urimelig konkurransefordel som ikke kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak,
jf. 

§12-2. Før leverandøren skal avvises, skal oppdragsgiveren gi ham en mulighet til
å sannsynliggjøre at deltakelsen i forberedelsen ikke vil medføre
konkurransevridning.»

Også etter del II (§9-5 c) 

Før: avvisningsplikt dersom leverandør «har blitt benyttet under utarbeidelsen av
spesifikasjoner i strid med §3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av
spesifikasjoner»
Del III Avvisning pga leverandør
Nye avvisningsgrunner: «Skal» avvise leverandør som
§24-2 (2) er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for visse straffbare
forhold, listet opp i a-f (korrupsjon, bedrageri…)

Utvidet listen over straffbare forhold:

Terrorhandlinger / terroraktivitet

Finansiering av terrorisme

Barnearbeid og andre former for menneskehandel

Også etter del II §9-5 (2)


Før: «..oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i
en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller
hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det
nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren»
Del III Avvisning pga leverandør
§24-3 Identifikasjon : Skal avvise etter §24-2 (2):

«Oppdragsgiver skal sidestille feil eller overtredelser begått
av en person i leverandørens administrasjons-, ledelses-
eller kontrollorgan, eller som har kompetanse til å
representere, kontrollere eller treffe beslutninger i slike
organer, med feil eller overtredelser begått av leverandøren
selv.»

«Kan» sidestille hvor det er «kan» avvise

…Kan selskapet identifiseres med en utro tjener?
Del III Avvisning pga leverandør
§24-3 (3) Identifikasjon 

Oppdragsgiver kan eller skal sidestille feil eller
overtredelser begått av en annen juridisk person med
leverandøren selv basert på «vurdering av graden av
tilknytning mellom virksomhetene, inkludert
personfellesskap og styrefellesskap, og
omgåelsesbetraktninger.» 

- Selskapsrettslige gjennomskjæringsbetraktninger…
Del III Avvisning pga leverandør
§24-2 (3) Kan avvise med mindre avvisningen vil være
«uforholdsmessig»:
f) «Som tidligere har begått et vesentlig kontraktsbrudd i
forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver
som er omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet
har ført til heving av kontrakten, erstatning eller lignende
sanksjoner»
g) Har gitt grovt uriktige eller misvisende opplysninger som kan få
vesentlig innflytelse på oppdragsgiverens beslutninger om
avvisning, utvelgelse eller tildeling, eller som har unnlatt å gi slike
opplysninger»
h) Som har forsøkt å påvirke oppdragsgiverens beslutninger eller få
tilgang til fortrolige opplysninger som kan gi leverandøren en
urettmessig konkurransefordel»30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 55
Del III Avvisning pga leverandør
§24-2 (3) Kan avvise med mindre avvisningen vil være «uforholdsmessig»:
c) Når oppdragsgiveren kan dokumentere at leverandøren har begått alvorlige eller
gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som
følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler som
angitt i vedlegg 5.

d) Når det foreligger en interessekonflikt mellom oppdragsgiveren og leverandøren
som kan ha en negativ innvirkning på kontraktsoppfyllelsen.

e) Når oppdragsgiveren har klare holdepunkter for at leverandøren har inngått
avtaler med hensikt å vri konkurransen»

eks: Ulovlig anbudssamarbeid, prissamarbeid, markedsdeling…Før:...kan avvise dersom leverandøren ved «rettskraftig dom er kjent skyldig i
straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel» eller
I sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i
vedkommende bransje»
Del III Avvisning pga leverandør
§24-2 (4) Kan unnlate å avvise en leverandør
etter første ledd bokstav b) [unnlatelse av å
betale skatter og avgifter], bokstav c [habilitet]
eller etter annet ledd [korrupsjon osv] «når
allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå
kontrakten med leverandøren»

«Avvisning kan skje for handlinger eller
unnlatelser som er foretatt både før og under
konkurransen»
Del III Utskifting av under - leverandør

§24-3 Dersom oppdragsgiver blir kjent med
at underleverandøren er i en situasjon som
nevnt i §24-2 første ledd bokstav b-d eller
annet ledd, kan han kreve at leverandøren
skifter ut underleverandøren.


30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 58
Del III «Self Cleaning»
§24-5 Tiltak for å unngå avvisning etter §24-2 
Oppdragsgiver kan ikke avvise dersom leverandøren
kan dokumentere tiltak som viser at han har den
nødvendige integritet som kontraktspart, dersom:
a) Betalt erstatning som leverandøren er pålagt for
eventuelle tap som følge av forholdet, eller gitt tilsagn
om slik betaling,
b) Aktivt samarbeidet med ansvarlige myndigheter for
å klargjøre fakta om omstendigheter ved forholdet og 
c) Truffet egnede tekniske, organisatoriske og
personalmessige tiltak for å forebygge gjentakelser»
Avvisningsperiode
Ikke avvisningsrett og plikt til «evig tid»!

§24-6: §24-2 annet ledd
(1) På dato fra rettskraftig dom eller
vedtakelse av forelegg: inntil 5 år
(2)  §24-2 tredje ledd bokstav c, e, f, og i,
inntil 3 år «fra den relevante hendelsen»
Del III Avvisning pga tilbud
Foa §24-8: Skal avvise tilbud som
a)  Ikke kan anses bindende 
b)  Inneholder vesentlige avvik fra anskaffelses-
dokumentene
Kan avvise:
- Inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene eller
uklarheter som ikke må anses ubetydelige


30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 61
Del III Avvisning pga tilbud
«Unormalt lave tilbud» 
Foa §24-9: Viderefører rett til avvisning dersom et tilbud
virker «unormalt lavt i forhold til ytelsen»:
Plikt til å avvise dersom årsaken er at tilbudet: «ikke
oppfyller bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og
sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-
regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler som angitt i
vedlegg 5»Før: «kan» avvise – men i juridisk teori antatt at det er plikt til å avvise i helt
spesielle tilfeller (eks konkursfare o.l. hos leverandør)
Del III Avvisning pga tilbud
§24-9 «Dersom et tilbud virker unormalt lavt i forhold til ytelsen,
skal oppdragsgiveren skriftlig kreve at leverandøren redegjør for
tilbudets sammensetning, for eksempel i form av opplysninger om
a)  Besparelsene ved fremstillingsmåten, utførelsen av tjenestene
eller byggemetoden; 
b)  Tekniske løsninger eller usedvanlig fordelaktige vilkår som er
tilgjengelige for leverandøren,
c)  Ytelsens nyskapende karakter, 
d)  Oppfyllelsen av bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og
sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler,
tariffavtaler eller internasjonale avtaler som angitt i vedlegg 5.»
e)  Eventuell offentlig støtte han har mottatt»
Endringer av kontrakten
Pressetext
Del II - § 11-2 Endringer i kontrakten
(1) Oppdragsgiveren kan foreta endringer som
ikke er vesentlige i en kontrakt uten å
gjennomføre en ny konkurranse etter
forskriften.
"

(2) En endring er vesentlig dersom den fører til
at innholdet i kontrakten blir vesentlig
forskjellig fra den opprinnelige kontrakten.


30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 65
Del III - § 28-1 Tillatte endringer
•  Endringer i samsvar med endringsklausul.
•  Nødvendige tilleggsleveranser som ikke
inngikk i opprinnelig kontrakt.
•  Nødvendige endringer som følge av
omstendigheter som en aktsom
oppdragsgiver ikke kunne forutse
•  Skifte av leverandøren som følge av en
omstrukturering (overtakelse, fusjon,
oppkjøp eller konkurs).
Del III - § 28-1 c) Tillatte endringer
Når ”skifte av leverandøren ikke kan skje av
tekniske eller økonomiske grunner, for
eksempel fordi tilleggsleveransene må kunne
erstatte eller være kompatible med
eksisterende utstyr, software, tjenester eller
installasjoner som ble anskaffet ved den
opprinnelige kontrakten”.
30/11/16
 Nye regler for offentlige anskaffelser
 67
Del III - § 28-2 Vesentlige endringer
En endring er ikke tillatt etter § 28-1 første ledd bokstav f dersom
den fører til at innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den
opprinnelige kontrakten. En endring er alltid vesentlig dersom den
a) 
gjelder nye betingelser som, dersom de hadde vært en del av
den opprinnelige konkurransen, ville ha ført til at andre leverandører
potensielt kunne ha deltatt, eller at oppdragsgiveren kunne tildelt
kontrakten til en annen leverandør, 

b) 
endrer kontraktens økonomiske balanse til fordel for
leverandøren, 

c) 
utvider kontraktens omfang betydelig eller

d)  gjelder skifte av leverandøren i andre tilfeller enn dem som er
nevnt i § 28-1 første ledd bokstav e.  Går oppdragsgiver for langt = ulovlig direkte anskaffelse!
Takk for oppmerksomheten!
Hieronymus Heyerdahls gate 1
N-0160 Oslo
Kjell Steffner 
ks@lynxlaw.no
Tlf. 905 11 901
Hanne S. Torkelsen
ht@lynxlaw.no
Tlf. 970 41 624
1 of 70

Recommended

Nye spilleregler offentlige anskaffelser difi by
Nye spilleregler offentlige anskaffelser difiNye spilleregler offentlige anskaffelser difi
Nye spilleregler offentlige anskaffelser difiKjell Steffner
1.2K views42 slides
Nye anskaffelsesregler - heldagskurs fra Nima by
Nye anskaffelsesregler - heldagskurs fra NimaNye anskaffelsesregler - heldagskurs fra Nima
Nye anskaffelsesregler - heldagskurs fra NimaKjell Steffner
1.3K views155 slides
Seminar forsyningsforskriften - 18. november 2016 by
Seminar forsyningsforskriften - 18. november 2016Seminar forsyningsforskriften - 18. november 2016
Seminar forsyningsforskriften - 18. november 2016Arntzen de Besche
735 views66 slides
Anskaffelsesforum 11. november 2016 by
Anskaffelsesforum 11. november 2016Anskaffelsesforum 11. november 2016
Anskaffelsesforum 11. november 2016Arntzen de Besche
559 views74 slides
Leverandørrettigheter - Anskaffelsesforum september 2016 by
Leverandørrettigheter - Anskaffelsesforum september 2016Leverandørrettigheter - Anskaffelsesforum september 2016
Leverandørrettigheter - Anskaffelsesforum september 2016Arntzen de Besche
222 views45 slides
Leverandørrettigheter anskaffelsesforum september 2016 slide share by
Leverandørrettigheter  anskaffelsesforum september 2016 slide shareLeverandørrettigheter  anskaffelsesforum september 2016 slide share
Leverandørrettigheter anskaffelsesforum september 2016 slide shareRonny Rosenvold
75 views45 slides

More Related Content

Similar to Nye regler for offentlige anskaffelser

Et skråblikk på det nye anskaffelsesregelverket - erfaringer fra de første se... by
Et skråblikk på det nye anskaffelsesregelverket - erfaringer fra de første se...Et skråblikk på det nye anskaffelsesregelverket - erfaringer fra de første se...
Et skråblikk på det nye anskaffelsesregelverket - erfaringer fra de første se...Ronny Rosenvold
117 views24 slides
Adgangen til å forhandle i offentlige anskaffelser by
Adgangen til å forhandle i offentlige anskaffelserAdgangen til å forhandle i offentlige anskaffelser
Adgangen til å forhandle i offentlige anskaffelserRonny Rosenvold
272 views28 slides
-Å selge til det offentlige by
-Å selge til det offentlige-Å selge til det offentlige
-Å selge til det offentligeKjell Steffner
499 views17 slides
Bruksbegrensning -foredrag_på_forum_telekom_2009 by
Bruksbegrensning -foredrag_på_forum_telekom_2009Bruksbegrensning -foredrag_på_forum_telekom_2009
Bruksbegrensning -foredrag_på_forum_telekom_2009jenscg
200 views21 slides
Teknologifrokost 8 11 by
Teknologifrokost 8 11Teknologifrokost 8 11
Teknologifrokost 8 11Stian Hultin Oddbjørnsen
121 views35 slides
It-kontrakter for løsningsarkitekter by
It-kontrakter for løsningsarkitekterIt-kontrakter for løsningsarkitekter
It-kontrakter for løsningsarkitekterKjell Steffner
678 views75 slides

Similar to Nye regler for offentlige anskaffelser(20)

Et skråblikk på det nye anskaffelsesregelverket - erfaringer fra de første se... by Ronny Rosenvold
Et skråblikk på det nye anskaffelsesregelverket - erfaringer fra de første se...Et skråblikk på det nye anskaffelsesregelverket - erfaringer fra de første se...
Et skråblikk på det nye anskaffelsesregelverket - erfaringer fra de første se...
Ronny Rosenvold117 views
Adgangen til å forhandle i offentlige anskaffelser by Ronny Rosenvold
Adgangen til å forhandle i offentlige anskaffelserAdgangen til å forhandle i offentlige anskaffelser
Adgangen til å forhandle i offentlige anskaffelser
Ronny Rosenvold272 views
-Å selge til det offentlige by Kjell Steffner
-Å selge til det offentlige-Å selge til det offentlige
-Å selge til det offentlige
Kjell Steffner499 views
Bruksbegrensning -foredrag_på_forum_telekom_2009 by jenscg
Bruksbegrensning -foredrag_på_forum_telekom_2009Bruksbegrensning -foredrag_på_forum_telekom_2009
Bruksbegrensning -foredrag_på_forum_telekom_2009
jenscg200 views
It-kontrakter for løsningsarkitekter by Kjell Steffner
It-kontrakter for løsningsarkitekterIt-kontrakter for løsningsarkitekter
It-kontrakter for løsningsarkitekter
Kjell Steffner678 views
Intensjonskunngjøring og midlertidigforføyning by Kjell Steffner
Intensjonskunngjøring og midlertidigforføyningIntensjonskunngjøring og midlertidigforføyning
Intensjonskunngjøring og midlertidigforføyning
Kjell Steffner569 views
Revisjon av ikt kontrakter ssa-konferansen 2012.pptx by Eva Jarbekk
Revisjon av ikt kontrakter ssa-konferansen 2012.pptxRevisjon av ikt kontrakter ssa-konferansen 2012.pptx
Revisjon av ikt kontrakter ssa-konferansen 2012.pptx
Eva Jarbekk496 views
Foredrag for nirf om hvordan avdekke misligheter i offentlig sektor.pptx by Eva Jarbekk
Foredrag for nirf om hvordan avdekke misligheter i offentlig sektor.pptxForedrag for nirf om hvordan avdekke misligheter i offentlig sektor.pptx
Foredrag for nirf om hvordan avdekke misligheter i offentlig sektor.pptx
Eva Jarbekk549 views
Adgangen til å endre kontrakter inngått etter anskaffelsesregelverket by Ronny Rosenvold
Adgangen til å endre kontrakter inngått etter anskaffelsesregelverketAdgangen til å endre kontrakter inngått etter anskaffelsesregelverket
Adgangen til å endre kontrakter inngått etter anskaffelsesregelverket
Ronny Rosenvold161 views
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010 by Devoteam daVinci
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Devoteam daVinci1.3K views

More from Kjell Steffner

GDPR-helsesjekk by
GDPR-helsesjekkGDPR-helsesjekk
GDPR-helsesjekkKjell Steffner
774 views45 slides
Investorer engler eller togrøvere by
Investorer engler eller togrøvereInvestorer engler eller togrøvere
Investorer engler eller togrøvereKjell Steffner
245 views25 slides
GDPR datainnsamling på web by
GDPR datainnsamling på webGDPR datainnsamling på web
GDPR datainnsamling på webKjell Steffner
585 views42 slides
GDPR i offentlige anskaffelser by
GDPR i offentlige anskaffelserGDPR i offentlige anskaffelser
GDPR i offentlige anskaffelserKjell Steffner
1.6K views38 slides
Risikostyring av kontrakter by
Risikostyring av kontrakterRisikostyring av kontrakter
Risikostyring av kontrakterKjell Steffner
801 views47 slides
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter by
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterKjell Steffner
1.2K views160 slides

More from Kjell Steffner(20)

Investorer engler eller togrøvere by Kjell Steffner
Investorer engler eller togrøvereInvestorer engler eller togrøvere
Investorer engler eller togrøvere
Kjell Steffner245 views
GDPR i offentlige anskaffelser by Kjell Steffner
GDPR i offentlige anskaffelserGDPR i offentlige anskaffelser
GDPR i offentlige anskaffelser
Kjell Steffner1.6K views
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter by Kjell Steffner
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Kjell Steffner1.2K views
Legal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakter by Kjell Steffner
Legal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakterLegal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakter
Legal risk management: Hvordan styre risiko i kontrakter
Kjell Steffner1.2K views
Risikostyring og kravspesifikasjon by Kjell Steffner
Risikostyring og kravspesifikasjonRisikostyring og kravspesifikasjon
Risikostyring og kravspesifikasjon
Kjell Steffner1.4K views
Risikostyring av it-kontrakter by Kjell Steffner
Risikostyring av it-kontrakterRisikostyring av it-kontrakter
Risikostyring av it-kontrakter
Kjell Steffner5.4K views
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter by Kjell Steffner
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Kjell Steffner6.3K views
Risikoanalyse av it-kontrakter by Kjell Steffner
Risikoanalyse av it-kontrakterRisikoanalyse av it-kontrakter
Risikoanalyse av it-kontrakter
Kjell Steffner2.7K views
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter by Kjell Steffner
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekterKontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kontrakten som verktøy i ikt-prosjekter
Kjell Steffner1K views
Nima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelser by Kjell Steffner
Nima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelserNima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelser
Nima - Intensjonskunngjøring av ikt-anskaffelser
Kjell Steffner692 views
Nima NHO Hvordan selge til det offentlige by Kjell Steffner
Nima NHO Hvordan selge til det offentligeNima NHO Hvordan selge til det offentlige
Nima NHO Hvordan selge til det offentlige
Kjell Steffner447 views
Kontrakten som verktøy for prosjektledere by Kjell Steffner
Kontrakten som verktøy for prosjektledereKontrakten som verktøy for prosjektledere
Kontrakten som verktøy for prosjektledere
Kjell Steffner681 views

Nye regler for offentlige anskaffelser

 • 1. offentlige Morgenmøte hos LYNX advokatfirma 30.11.2016 v/ advokatene Hanne Torkelsen og Kjell Steffner Nye regler for anskaffelser
 • 3. Formålet med revisjonen •  Øke fleksibiliteten og redusere de administrative byrdene for oppdragsgivere og leverandører •  Avklare rettsspørsmål •  Ivareta andre samfunnshensyn, som miljø, sosiale forhold, innovasjon og lettere tilgang til offentlige kontrakter for små og mellomstore bedrifter Implementerer 3 nye EU direktiver
 • 4. Kritikk av regelverket ”De senere årene har det vært økende kritikk av at anskaffelsesregel­verket er blitt for detaljert, komplisert og formalistisk.”
 • 5. Nytt regelverk er Lov om offentlige anskaffelser Ny anskaffelsesforskrift Endring i KOFA-forskriften Ny forsyningsforskrift Ny konsesjonskontraktforskrift
 • 6. Hvor i prosessen er det endringer? Planlegging Konkurransegjennomføring Kontrakt
 • 7. Endringer •  Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen •  Markedsundersøkelser •  Anskaffelsesprosedyrer •  Frister •  Kvalifikasjonskrav •  Forhandling og avklaringer •  Tildelingskriterier •  Avvisning •  Endringer i kontrakter •  Egenregi og offentlige samarbeidsformer •  Gjeninnføring av KOFAs overtredelsesgebyr
 • 8. § 1 Formål Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 8
 • 9. § 3 Rettighetshavere Rettighetshavere etter loven er virksomheter som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en EØS-stat og har sitt sete, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en slik stat. Det samme gjelder virksomheter som er gitt rettigheter etter WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av, i det omfang som følger av slike avtaler. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 9
 • 10. § 4 Grunnleggende prinsipper Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 10
 • 13. Regler og tolkningsprinsipper •  Alle reglene skal tolkes i samsvar med prinsippene •  Men ingen tilsiktet endring av prinsippene – Etterprøvbarhet + forutberegnelighet = gjennomsiktighet – Effektiv bruk + integritet -> forretningsskikk
 • 14. Oppdragsgiver og leverandører skal bruke elektronisk kommunikasjon, jf. FOA §22-1 Elektronisk kommunikasjon
 • 16. Gammel FOA § 3-8" Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Oppdragsgiver skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for en bestemt anskaffelse fra noen som kan ha økonomisk interesse i anskaffelsen, når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 16
 • 17. Nye FOA" §§ 8-1 / 12-1 (1) Oppdragsgiveren kan gjennomføre markedsundersøkels er for å forberede anskaffelsen og gi informasjon til leverandørene om sine planer og behov.
 • 18. NY § 8-1/12-1 Forberedende undersøkelser (2) Oppdragsgiveren kan søke eller motta råd fra uavhengige eksperter, myndigheter, leverandører eller andre markedsaktører. Rådene kan brukes i planleggingen og gjennomføringen av anskaffelsen. Forutsetningen er at rådene ikke har konkurransevridende effekt eller fører til brudd på likebehandlingsprinsippet. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 18
 • 19. § 8-2/§12-2" Dialog med leverandører før konkurransen Leverandøren kan delta i konkurransen der oppdragsgiver har •  truffet egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig konkurransefordel" - eks alle får de samme relevante opplysningene som er utvekslet –  tilstrekkelig frist for mottak av tilbud for å utjevne eventuelle fordeler 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 19
 • 20. Konkurranseutforming Fra VG («Unibuss») http://www.vg.no/nyheter/innenriks/unibuss-korrupsjonen-trekker- inn-ruter/a/10015377/ «En vellykket konsulent er en person med tilgang til de ansvarlige anbudsutformerne, som forklarer fordelene av enkelte systemer og MANs produkter. Hvis dette gjøres riktig, vil anbudsgrunnlaget skrives på en måte som favoriserer oss.» Tips: Kontakt alltid flere leverandører
 • 21. § 2-4 Nye tjenester som unntas helt •  Lånekontrakter •  Kontrakter om offentlig persontransport •  Kontrakter om enkelte forsvars- og beredskapstjenester som ytes av ideelle •  Visse juridiske tjenester: –  Advokat bistand i tvistesaker for nasjonale eller internasjonale domstoler, nemnder, offentlige myndigheter eller institusjoner, eller ved nasjonal eller internasjonal voldgift eller mekling –  Rådgivning til forberedelse av slik (mulig) tvistesak
 • 24. Terskelverdier Loven gjelder fra 100.000,- Nasjonal grense, del II 1.100.000,- Statlig, del III 1.100.000,- Kommunal / andre, del III 1.750.000,- Bygg og anlegg, del III 44.000.000,- Del II gjelder altså i praksis ikke for statlig virksomhet
 • 25. § 13-4 Vilkår for anskaffelser uten konkurranse Oppdragsgiveren kan gjennomføre en anskaffelse uten konkurranse dersom b) anskaffelsen gjelder ytelser som bare en bestemt leverandør kan levere fordi 1. formålet er å skape eller anskaffe et unikt kunstnerisk verk eller en unik kunstnerisk fremføring, 2. konkurranse er umulig av tekniske årsaker eller 3. leverandøren har en enerett, inkludert immaterielle rettigheter. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 25
 • 26. Del II - Tillatte anskaffelsesprosedyrer •  Forhandlingsforbudet faller bort •  Prosedyrene: Åpen og begrenset anbudskonkurranse, jf §8-3 •  Valgfri adgang til å gå i dialog i alle tilbudskonkurranser – Foa §9-3 –  Dialog om alle sider ved tilbudene, inkludert avklaring og forhandlinger –  Dialogen og forhandlinger kan avgjøres etter at tilbud er åpnet Forutberegnelighet…?
 • 27. Del III - Tillatte anskaffelsesprosedyrer •  Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse. •  Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring •  Konkurransepreget dialog •  Konkurranse om innovasjonspartnerskap •  Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring •  Anskaffelse uten konkurranse
 • 28. Del III Forhandlingsadgang: Fortsatt forhandlingsforbud, men:" §13-2 Utvider adgang til forhandlinger og dialog: a) oppdragsgiverens behov ikke kan oppfylles uten at det foretas tilpasninger i allerede tilgjengelige løsninger, b) Anskaffelsen inkluderer design eller innovative løsninger, c) Anskaffelsens karakter, kompleksitet, rettslige eller finansielle sammensetning eller tilknyttede risiko gjør det nødvendig å forhandle d) Oppdragsgiveren kan ikke uforme kravsspesifikasjonene tilstrekkelig presist ved henvisning til standard 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 28
 • 29. Del III Forhandlingsadgang: §13-2 Bokstav e) «det tidligere bare er mottatt «uakseptable tilbud» Eks: «Avvik fra anskaffelsesdokumentene»… eller «overstiger oppdragsgiverens budsjett som er dokumentert fastsatt før iverksettelsen av konkurransen…»
 • 30. Innovasjonspartnerskap (kap 26) •  Skal legge til rette for at oppdragsgiver skal kunne utvikle et innovativt produkt, tjeneste eller bygge- og anleggsarbeid sammen med en eller flere utvalgte partnere, og deretter kjøpe de utviklede varer, tjenester eller bygg- og anlegg i samme konkurranse –  Øker mulighet for salg av den utviklede løsning til oppdragsgivere ved samlet anskaffelse –  Reduserer mulighet for inhabilitet ved samarbeid og etterfølgende anskaffelse 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 30
 • 32. § 16-1 Kvalifikasjonskrav, del III (1) Oppdragsgiveren kan stille krav til leverandørens kvalifikasjoner. Kravene kan bare gjelde registrering, autorisasjoner mv., jf. § 16-2, økonomisk og finansiell kapasitet, jf. § 16-3, og tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-5. Kravene skal ha tilknytning til og stå i forhold til leveransen." (2) Oppdragsgiveren kan bare kreve attester, erklæringer eller andre typer dokumentasjon som angitt i § 16-2, § 16-4, § 16-6 eller § 16-7 som dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene." (3) Oppdragsgiveren skal angi kvalifikasjonskravene sammen med de tilhørende dokumentasjonskravene i kunngjøringen eller invitasjonen til å bekrefte interesse.
 • 33. Økonomisk og finansielle " kapasitet, del III Oppdragsgiveren kan bare stille krav som er relevante for å sikre at leverandøren har den økonomiske og finansielle kapasiteten til å utføre kontrakten, inkludert krav om at leverandøren har en årlig minimums- omsetning innenfor det området kontrakten gjelder. Kravet skal ikke overstige to ganger den anslåtte verdien av kontrakten.
 • 34. § 16-5 Krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner (1)  krav som er relevante .. inkludert menneskelige og tekniske ressurser og erfaringer, til å utføre kontrakten. (2)  Ved anskaffelser av varer som inkluderer monterings- og installasjonsarbeid, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid, kan oppdragsgiveren vurdere leverandørens faglige kvalifikasjoner på grunnlag av hans ferdigheter, effektivitet, erfaring og pålitelighet knyttet til utførelsen av slike tjenester og arbeider
 • 35. Forebygge arbeidslivskriminalitet -  Krav til bruk av underleverandører -  Krav til undersøkelsesplikt ved unormalt lave tilbud og avvisningsplikt i visse tilfeller - krav til lærlinger og krav til lønns- og arbeidsvilkår. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 35
 • 36. Bruk av underleverandører Del II §8-13: Bygge- og anleggsarbeider over 1,1 mill (stat) og 1,75 mill: Skal være begrenset til maksimalt to ledd i leverandørkjeden Del III, §19-3 omfatter både bygg- og anlegg og renholdstjenester Unntak: Hvis nødvendig for å sikre konkurranse: Det maksimale antallet ledd oppdragsgiveren kan godta, skal angis i anskaffelsesdokumentene. Etter at kontrakten er inngått, kan oppdragsgiveren godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten.
 • 37. § 19-2 Bruk av underleverandører Oppdragsgiver kan •  Kreve at leverandøren angir i tilbudet hvilke deler av kontrakten han planlegger at underleverandøren skal utføre og navngi disse •  Kontraktsfeste at underleverandørens kontaktopplysninger og signaturrett oppgis
 • 38. Egenerklæring FOA §8-7/17-1 •  Del II •  Oppdragsgiver kan kreve egenerklæring •  Kan kreve oppdaterte dokumentasjon fra leverandør •  Egenerklæringsskjema kan danne grunnlag for endelig kvailfikasjonskrav, jf. Foa §8-10(3), jf. 8-7(3) •  Underleverandører? •  Del III •  Leverandør skal levere det europeiske egenerklæringsskjemaet sammen med forespørsel om å delta i konkurransen •  Dokumentasjon for oppfyllelse av krav må innhentes for valgte leverandør •  Hovedleverandøren støtter seg på underleverandør – må også fylle ut skjema (§17-1(6)
 • 39. Del III – Evaluering - §23-3 Ved åpen anbudskonkurranse: Kan velge å evaluere tilbudene før det kontrolleres at kvalifikasjonskrav er oppfylt eller at det foreligger andre avvisningsgrunner. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 39
 • 40. Avklaringer og " dokumentasjon Leverandøren har risikoen for uklarheter i tilbudet
 • 41. Del II - Avklaringer Ikke lenger avvisningsplikt ved «relativ bedømmelsestvil» - dvs. at det medfører tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, jf. «gamle» §11-11 f) 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 41
 • 42. Ettersending av dokumentasjon Del II – tilbudet er mangelfullt? •  Foa Del II – forhandlingsforbudet er bortfalt – vid adgang til dialog om avklaring og forhandling •  Kan også be om ettersendelse av dokumentasjon Del III Foa §23-5 •  Oppdragsgiver kan be leverandørene ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist dersom opplysningene eller dokumentasjonen synes å inneholde feil eller uklarheter eller dersom bestemte opplysninger eller dokumenter mangler. •  Men: Dette skal ikke medføre at tilbudet forbedres
 • 44. Tildelingskriterier Del II: §8-11 Oppdragsgiver skal velge tilbud på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert rekkefølge - Eksempler i forskriften er : pris, kvalitet, livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon Del III §18-1 (1) Oppdragsgiveren skal velge tilbud på grunnlag av a) den laveste prisen, b) den laveste kostnaden eller c) det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.
 • 45. Del II - Tildelingskriterier FOA § 8-11(3), Oppdragsgiveren kan bruke det samme vurderingstemaet både som kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium, forutsatt at vurderingstemaet har tilknytning til leveransen. Lianakis-dommen synliggjorde en regel som skal hindre overlapping mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Oppmyking i Kofa praksis. Nå slipper vi regelen i del II, men for anskaffelser etter del III gjelder den fremdeles – med en presisering.
 • 46. Del III - Tildelingskriterier FOA § 18-3(3), Tildelingskriteriene kan f.eks. omfatte…: (3)b) «den tilbudte bemanningens organisering, kvalifikasjoner og erfaringer, forutsatt at kvaliteten på bemanningen er av stor betydning for utførelsen av kontrakten» 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 46
 • 47. Del III § 18-1 Tildelingskriterier (4) Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen. Presisering og utvidelse i §18-1 -  Kan ta hensyn til hele livssyklus, for eksempel under produksjonsprossesen, i levering av eller handel med varene/tjenestene/anlegget – selv om slike faktorer ikke påvirker deres egenskaper. -  Ikke bare oppdragsgivers, men også andres kostnader, inkludert samfunnsmessige kostnader, kan vektlegges " (5) Tildelingskriteriene skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren en ubegrenset valgfrihet (NB: gjelder også for del II).
 • 48. Del III Tildelingskriterier §18-2 Beregning av livssykluskostnader: " Beregningsmetode skal angis: Relevante kostnader er: •  Kostnader knyttet til anskaffelsen •  Driftskostnader •  Vedlikeholdskostnader •  Kostnader ved livssyklusens slutt, f.eks. innsamlings og gjenvinningskostnader. •  Kostnadene som skyldes miljøbelastninger, bl.a. klimagasser ol dersom verdien kan tallfestes og etterprøves •  Krav til metoden
 • 49. Del III § 18-1 Tildelingskriterier (6) Ved valg av tilbud på grunnlag av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet skal oppdragsgiveren angi tildelingskriterienes relative vekt. Oppdragsgiveren kan angi vekten innenfor en ramme med et passende maksimalt utslag. Dersom det av objektive grunner ikke er mulig å vekte tildelingskriteriene, skal oppdragsgiveren angi dem i prioritert rekkefølge.
 • 50. Avvisning Oppmykede regler Del II - § 9-4 flg. Del III – kapittel 24
 • 51. Del III Avvisning pga leverandør Nye avvisningsgrunner: «Skal» avvise leverandør som §24-2(1)d) «har deltatt i forberedelsen av konkurransen og med dette oppnådd en urimelig konkurransefordel som ikke kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak, jf. §12-2. Før leverandøren skal avvises, skal oppdragsgiveren gi ham en mulighet til å sannsynliggjøre at deltakelsen i forberedelsen ikke vil medføre konkurransevridning.» Også etter del II (§9-5 c) Før: avvisningsplikt dersom leverandør «har blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner i strid med §3-8 (bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner»
 • 52. Del III Avvisning pga leverandør Nye avvisningsgrunner: «Skal» avvise leverandør som §24-2 (2) er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for visse straffbare forhold, listet opp i a-f (korrupsjon, bedrageri…) Utvidet listen over straffbare forhold: Terrorhandlinger / terroraktivitet Finansiering av terrorisme Barnearbeid og andre former for menneskehandel Også etter del II §9-5 (2) Før: «..oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren»
 • 53. Del III Avvisning pga leverandør §24-3 Identifikasjon : Skal avvise etter §24-2 (2): «Oppdragsgiver skal sidestille feil eller overtredelser begått av en person i leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, eller som har kompetanse til å representere, kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, med feil eller overtredelser begått av leverandøren selv.» «Kan» sidestille hvor det er «kan» avvise …Kan selskapet identifiseres med en utro tjener?
 • 54. Del III Avvisning pga leverandør §24-3 (3) Identifikasjon Oppdragsgiver kan eller skal sidestille feil eller overtredelser begått av en annen juridisk person med leverandøren selv basert på «vurdering av graden av tilknytning mellom virksomhetene, inkludert personfellesskap og styrefellesskap, og omgåelsesbetraktninger.» - Selskapsrettslige gjennomskjæringsbetraktninger…
 • 55. Del III Avvisning pga leverandør §24-2 (3) Kan avvise med mindre avvisningen vil være «uforholdsmessig»: f) «Som tidligere har begått et vesentlig kontraktsbrudd i forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver som er omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving av kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner» g) Har gitt grovt uriktige eller misvisende opplysninger som kan få vesentlig innflytelse på oppdragsgiverens beslutninger om avvisning, utvelgelse eller tildeling, eller som har unnlatt å gi slike opplysninger» h) Som har forsøkt å påvirke oppdragsgiverens beslutninger eller få tilgang til fortrolige opplysninger som kan gi leverandøren en urettmessig konkurransefordel» 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 55
 • 56. Del III Avvisning pga leverandør §24-2 (3) Kan avvise med mindre avvisningen vil være «uforholdsmessig»: c) Når oppdragsgiveren kan dokumentere at leverandøren har begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler som angitt i vedlegg 5. d) Når det foreligger en interessekonflikt mellom oppdragsgiveren og leverandøren som kan ha en negativ innvirkning på kontraktsoppfyllelsen. e) Når oppdragsgiveren har klare holdepunkter for at leverandøren har inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen» eks: Ulovlig anbudssamarbeid, prissamarbeid, markedsdeling… Før:...kan avvise dersom leverandøren ved «rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel» eller I sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje»
 • 57. Del III Avvisning pga leverandør §24-2 (4) Kan unnlate å avvise en leverandør etter første ledd bokstav b) [unnlatelse av å betale skatter og avgifter], bokstav c [habilitet] eller etter annet ledd [korrupsjon osv] «når allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakten med leverandøren» «Avvisning kan skje for handlinger eller unnlatelser som er foretatt både før og under konkurransen»
 • 58. Del III Utskifting av under - leverandør §24-3 Dersom oppdragsgiver blir kjent med at underleverandøren er i en situasjon som nevnt i §24-2 første ledd bokstav b-d eller annet ledd, kan han kreve at leverandøren skifter ut underleverandøren. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 58
 • 59. Del III «Self Cleaning» §24-5 Tiltak for å unngå avvisning etter §24-2 Oppdragsgiver kan ikke avvise dersom leverandøren kan dokumentere tiltak som viser at han har den nødvendige integritet som kontraktspart, dersom: a) Betalt erstatning som leverandøren er pålagt for eventuelle tap som følge av forholdet, eller gitt tilsagn om slik betaling, b) Aktivt samarbeidet med ansvarlige myndigheter for å klargjøre fakta om omstendigheter ved forholdet og c) Truffet egnede tekniske, organisatoriske og personalmessige tiltak for å forebygge gjentakelser»
 • 60. Avvisningsperiode Ikke avvisningsrett og plikt til «evig tid»! §24-6: §24-2 annet ledd (1) På dato fra rettskraftig dom eller vedtakelse av forelegg: inntil 5 år (2)  §24-2 tredje ledd bokstav c, e, f, og i, inntil 3 år «fra den relevante hendelsen»
 • 61. Del III Avvisning pga tilbud Foa §24-8: Skal avvise tilbud som a)  Ikke kan anses bindende b)  Inneholder vesentlige avvik fra anskaffelses- dokumentene Kan avvise: - Inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene eller uklarheter som ikke må anses ubetydelige 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 61
 • 62. Del III Avvisning pga tilbud «Unormalt lave tilbud» Foa §24-9: Viderefører rett til avvisning dersom et tilbud virker «unormalt lavt i forhold til ytelsen»: Plikt til å avvise dersom årsaken er at tilbudet: «ikke oppfyller bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS- regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler som angitt i vedlegg 5» Før: «kan» avvise – men i juridisk teori antatt at det er plikt til å avvise i helt spesielle tilfeller (eks konkursfare o.l. hos leverandør)
 • 63. Del III Avvisning pga tilbud §24-9 «Dersom et tilbud virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, skal oppdragsgiveren skriftlig kreve at leverandøren redegjør for tilbudets sammensetning, for eksempel i form av opplysninger om a)  Besparelsene ved fremstillingsmåten, utførelsen av tjenestene eller byggemetoden; b)  Tekniske løsninger eller usedvanlig fordelaktige vilkår som er tilgjengelige for leverandøren, c)  Ytelsens nyskapende karakter, d)  Oppfyllelsen av bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler som angitt i vedlegg 5.» e)  Eventuell offentlig støtte han har mottatt»
 • 65. Del II - § 11-2 Endringer i kontrakten (1) Oppdragsgiveren kan foreta endringer som ikke er vesentlige i en kontrakt uten å gjennomføre en ny konkurranse etter forskriften. " (2) En endring er vesentlig dersom den fører til at innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 65
 • 66. Del III - § 28-1 Tillatte endringer •  Endringer i samsvar med endringsklausul. •  Nødvendige tilleggsleveranser som ikke inngikk i opprinnelig kontrakt. •  Nødvendige endringer som følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse •  Skifte av leverandøren som følge av en omstrukturering (overtakelse, fusjon, oppkjøp eller konkurs).
 • 67. Del III - § 28-1 c) Tillatte endringer Når ”skifte av leverandøren ikke kan skje av tekniske eller økonomiske grunner, for eksempel fordi tilleggsleveransene må kunne erstatte eller være kompatible med eksisterende utstyr, software, tjenester eller installasjoner som ble anskaffet ved den opprinnelige kontrakten”. 30/11/16 Nye regler for offentlige anskaffelser 67
 • 68. Del III - § 28-2 Vesentlige endringer En endring er ikke tillatt etter § 28-1 første ledd bokstav f dersom den fører til at innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten. En endring er alltid vesentlig dersom den a) gjelder nye betingelser som, dersom de hadde vært en del av den opprinnelige konkurransen, ville ha ført til at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller at oppdragsgiveren kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør, b) endrer kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren, c) utvider kontraktens omfang betydelig eller d)  gjelder skifte av leverandøren i andre tilfeller enn dem som er nevnt i § 28-1 første ledd bokstav e. Går oppdragsgiver for langt = ulovlig direkte anskaffelse!
 • 70. Hieronymus Heyerdahls gate 1 N-0160 Oslo Kjell Steffner ks@lynxlaw.no Tlf. 905 11 901 Hanne S. Torkelsen ht@lynxlaw.no Tlf. 970 41 624