Successfully reported this slideshow.

Intensjonskunngjøring

0

Share

Upcoming SlideShare
GDPR-helsesjekk
GDPR-helsesjekk
Loading in …3
×
1 of 26
1 of 26

Intensjonskunngjøring

0

Share

Download to read offline

Difis fagdag IKT-anskaffelser, 16. januar 2014, Gardermoen. Intensjonskunngjøring er et svært nyttig verktøy for oppdragsgivere og bør brukes riktig. Sentrale spørsmål som når kan eller bør man benytte intensjonskunngjøring, hvordan bør intensjonskunngjøringen utformes og hvilke krav bør man stille til bakenforliggende hjemmel blir drøftet.

Difis fagdag IKT-anskaffelser, 16. januar 2014, Gardermoen. Intensjonskunngjøring er et svært nyttig verktøy for oppdragsgivere og bør brukes riktig. Sentrale spørsmål som når kan eller bør man benytte intensjonskunngjøring, hvordan bør intensjonskunngjøringen utformes og hvilke krav bør man stille til bakenforliggende hjemmel blir drøftet.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Intensjonskunngjøring

 1. 1. Intensjonskunngjøring Difis  fagdag  IKT-­‐anskaffelser,  16.  januar  2014       advokat  Kjell  Steffner  
 2. 2. Når Utforming krav til hjemmel ?
 3. 3. NOU 2010:2 ”intensjonskunngjøring  for  å   avskjære  muligheten  for   sanksjoner,  hvis  anskaffelsen   likevel  skulle  vise  seg  å  være   en  ulovlig  direkte  anskaffelse”  
 4. 4. transparens Leverandører  får  mulighet  Hl  å  stoppe  anskaffelsen  
 5. 5. Oppdragsgiver 1. Gebyr   unngår 2. Uten  virkning   3. Avkortning  
 6. 6. karens ”Hdsrommet  mellom   meddelelsen  om   kontraktsHldeling  og  det   Hdspunktet  oppdragsgiver   Hdligst  kan  inngå  kontrakten”  
 7. 7. suspensjon av  oppdragsgivers   adgang  Hl  å  inngå   kontrakt  
 8. 8. ulovlig direkte anskaffelse f1oAa1 §3- ”idømme   oppdragsgiver  et   overtredelsesgebyr”  
 9. 9. ulovlig direkte anskaffelse Uten virkning
 10. 10. ulovlig direkte anskaffelse Avkortning §  13A-­‐1  ReRen  skal  avkorte  kontraktens  løpeHd  (…)  når   oppdragsgiver  har  foretaR  en  ulovlig  direkte  anskaffelse.  
 11. 11. § 18-3a Intensjonskunngjøring Oppdragsgiver  som  anser  at  det  foreligger   hjemmel  for  å  Hldele  en  kontrakt  uten  å   kunngjøre  konkurransen  i  samsvar  med   §  18-­‐3  (kunngjøring  av  konkurranse),  kan   eRer  at  Hldeling  er  besluRet,  kunngjøre  at   kontrakt  vil  bli  inngåR.   Tilsvarende  i  FOA  §  9-­‐1a  
 12. 12. NOU  2010:2   “ERer  utvalgets   oppfatning  må   direkHvet  forstås   slik  at  det  ikke   gjelder  et   aktsomhetskrav.”   Ikke krav til aktsomhet
 13. 13. Prinsippene  i  LOA  §  5  
 14. 14. Hva skal være klart når ”Tildeling er besluttet” Løsningen?   Tidsfrister?   Alle  vilkår?   Anskaffelsesprotokoll?  
 15. 15. Midlertidig forføyning Må  ha  krav  &   sikringsgrunn  
 16. 16. Forskjell på å ha rett og få rett
 17. 17. Risikoen for å tape saken Leverandør   Erstatning  +   saksomkostninger,  oppnår   i  beste  fall  ordinær   konkurranse   Oppdragsgiver   forsinkelse,  saksomkostninger,   gebyr,  erstatning,  omdømme    
 18. 18. Når passer det med en Intensjonskunngjøring?
 19. 19. Diskusjon Unntaksbestemmelse? •  •  •  •  •  •  •  Vanskelig  å  få  Hl  reell  konkurranse?   Eneleverandørsituasjon?   Forlenge  varighet  av  avtale?   Integrasjon?   Mer  av  samme  vare/tjeneste?   Ny  tjeneste?   Teste  markedet?  
 20. 20. De siste innen teknologi & programvare 72000000   72200000   72230000   72232000   48000000   48400000   48000000   72210000   72212000   72212400   72212420   48900000   48980000  
 21. 21. Oppsummering
 22. 22. Oppsummering – når/situasjoner •  Unntaksbestemmelsene,  f.eks.  FOA  §  14-­‐4   •  Typisk  de  liR  usikre   eneleverandørsituasjonene   •  Forlengelse  av  vedlikeholdsavtaler   •  Kjøp  av  flere  lisenser  Hl  eksisterende   programvare   •  Bistand  Hl  å  endre  kildekode,  jf  åvl  §§  2  og  39a  
 23. 23. Oppsummering - hjemmel •  Ikke  aktsomhetskrav,  men  det  må  foreligge  en   hjemmel   •  Prinsippene  i  LOA  §  5  gjelder  alle  anskaffelser   –  Husk  særlig  på  både  god  forretningsskikk  og  høy   forretningseHsk  standard  i  den  interne   saksbehandlingen   –  En  anskaffelse  skal  så  langt  det  er  mulig  være  basert   på  konkurranse   –  Sikre  at  det  ikke  finner  sted  forskjellsbehandling   mellom  leverandører  
 24. 24. Oppsummering – anbefaling til utforming •  Forklar  formålet  og  foranledningen  for   anskaffelsen   •  Angi  hjemmel  for  anskaffelsen,  gjerne  med   enkel  subsumsjon   •  Gjør  det  enkelt  for  potensielle  leverandører  å   vurdere  om  intensjonskunngjøringen  er   korrekt  gjennomført  eller  ei  
 25. 25. Oppsummering - Forberedelser •  Vær  forberedt  på  krav  om  innsyn  i   saksdokumenter  på  svært  kort  varsel   •  FerdigsHll  kontrakt  med  alle  vilkår  og   anskaffelsesprotokoll   •  I  komplekse  saker;  lag  et  internt  notat  med   drøkelse  av  hjemmel,  prosessrisiko  og   omdømmerisiko   •  Lag  en  liten  plan  for  hva  dere  skal  gjøre  ved   innsigelser  eller  begjæring  om  midlerHdig   forføyning  
 26. 26. LYNX  advoka4irma  DA   Hieronymus  Heyerdahls  gate  1   N-­‐0160  Oslo   Kjell  Steffner   ks@lynxlaw.no Tlf  905  11  901   TwiRer:  @KSteffner   hRp://lynxlaw.no/menneskene/kjell-­‐steffner/      

×