Inngåelse og oppfølging av it kontrakter

Kjell Steffner
Kjell SteffnerAttorney-at-law
IT-kontrakter
Inngåelse og oppfølging av
23. og 24. april 2014
advokat Kjell Steffner
1	
  
Tema for todagerskurset
1.  Hva	
  er	
  en	
  IT-­‐kontrakt	
  
2.  Outsourcing	
  
3.  Standardavtaler	
  
4.  Kontraktsre=	
  
5.  Kravspesifikasjon	
  
6.  Opphavsre=	
  
7.  Risikoanalyse	
  
8.  SLA	
  /	
  tjenestenivå	
  
9.  Oppfølging	
  av	
  kontrakt	
  
10. Prosjektstyring	
  
11. Skytjenester	
  og	
  
personvern	
  
12. Særegenheter	
  ved	
  
forhandling	
  av	
  IT-­‐
kontrakter	
  
13. Intensjonskunngjøring	
  
2
Budskapet er: gjør det enkelt
•  Bruk	
  kontrakten	
  som	
  et	
  verktøy	
  –	
  vær	
  
pedagogisk	
  ved	
  uUorming	
  
– Få	
  kontrakten	
  opp	
  av	
  skuffen	
  
•  Risikoanalyse	
  –	
  fly=	
  fokus	
  og	
  innsats	
  fremover	
  
i	
  prosessen	
  –	
  mindre	
  opprydding	
  
•  Service	
  level	
  agreements	
  
•  Lær	
  av	
  andres	
  feil	
  -­‐	
  alle	
  feil	
  er	
  gjort	
  før	
  
•  Det	
  er	
  vanligvis	
  de	
  enkleste	
  og	
  små	
  
hendelsene	
  som	
  velter	
  lasset	
  
3
Husk at kontrakten påvirker og understøtter
Strategi	
  
Teknologi	
  
Økonomi	
  
4
skuffen
Få kontrakten opp fra
5	
  
Kontrakten	
  er	
  
et	
  fundament	
  i	
  
vår	
  sivilisasjon	
  
6	
  
7	
  
8	
  
Kontrakt:
”skriftlig eller
muntlig enighet
mellom to eller flere
parter om forhold av
rettslig karakter”
 9	
  
Hva er en
IT-kontrakt
1
Kan være en kombinasjon av
Maskinvare	
  
Programvare	
  
Tjenester	
  
11
Formålet
Gjensidige	
  forpliktelser	
  
KonflikUorebyggende	
  
Konfliktløsende	
  
Fordeling	
  av	
  risiko	
  mellom	
  partene	
  
12
Hovedkategoriene av Ytelser / avtaler
Kjøp	
  (programvare	
  &	
  maskinvare)	
  
Utvikling	
  
Vedlikehold	
  
Dric	
  
Tjenester	
  (oppdrag/bistand)	
  
13
Historikk
•  Vilkår	
  ble	
  i	
  stor	
  grad	
  uUormet	
  av	
  
leverandørene	
  på	
  1970	
  og	
  1980	
  tallet	
  
– Preget	
  av	
  angloamerikansk	
  re=	
  
•  Standardavtaler	
  uUormet	
  av	
  henholdsvis	
  miljø	
  
på	
  kundesiden	
  og	
  leverandørsiden	
  
•  Ingen	
  balanserte	
  avtaler	
  i	
  ordets	
  re=e	
  
forstand,	
  men	
  ikke	
  så	
  aller	
  verst	
  
•  Alminnelig	
  kontraktsre=	
  –	
  bransjekutymer?	
  
14
Grunnleggende
BEGREPER
Maskinvare
•  Prosessor	
  og	
  RAM	
  
•  Lagring	
  
– NAS	
  –	
  Network	
  A=ached	
  Storage	
  (filsystem)	
  
– SAN	
  –	
  Storage	
  Area	
  Network	
  (blokknivå)	
  
•  Ne=verk	
  	
  
16
Raid for feiltoleranse i lagring
Mirroring	
  without	
  
parity	
  or	
  striping	
   Block-­‐level	
  striping	
  with	
  double	
  distributed	
  parity	
  
17
Masterdata
Én	
  kilde	
  
for	
  mange	
  
systemer	
  
Tradisjonell applikasjonsstabel
”applicajon	
  stack”	
  
19
Applikasjonsstabelen i skyen
20
Tradisjonell appliksjonsarkitektur
21
application programming interface (API)
22
api kan koble mange tjenester
23
Author:	
  Sam	
  Johnston	
  
Salesforce	
  
Office365	
  
MS	
  Azure	
  
Amazon	
  EC2	
  
SaaS	
  
PaaS	
  
IaaS	
  
24
Skytjenester
Aktualiserer	
  særlig	
  
– Personvern	
  
– SLA	
  –	
  Service	
  Level	
  Agreements	
  
(tjenestenivå)	
  
25
kontraktstyper
	
  
	
  
26
kjøp
• Programvare	
  (metrikk)	
  
• Maskinvare	
  
27
tjenestekjøp
•  Bistand	
  -­‐	
  innsatsforpliktelse	
  
•  Oppdrag	
  /	
  prosjekt	
  –	
  
resultatansvar	
  
•  Tilpasning	
  
28
vedlikehold
	
  
	
  
29
drift
	
  
	
  
30
Utvikling &
	
  
	
  
Tilpasning
31
prismodeller
	
  
	
  
32
Enhet / time
	
  
	
  
33
fastpris
	
  
	
  
34
målpris
	
  
	
  
35
kostpluss
	
  
	
  
36
Justert
	
  
	
  
Valuta/inflasjon
37
Outsourcing
2
Outsourcing av it
•  Overføring	
  av	
  akjva	
  i	
  form	
  av	
  infrastruktur,	
  
informasjonssystemer	
  eller	
  personell	
  fra	
  en	
  
bedric	
  jl	
  en	
  annen	
  
•  Tilbakekjøp	
  av	
  tjenester	
  
•  Krav	
  jl	
  tjenestenivå	
  /	
  SLA	
  
•  Høy	
  grad	
  av	
  avhengighet	
  
	
  
Formålet:	
  Fokusere	
  på	
  kjernevirksomheten	
  
39
Hvorfor?
•  Fokusere	
  
•  Skalerbarhet	
  
•  Tilgang	
  på	
  eksperter	
  og	
  kompetanse	
  
•  Økt	
  redundans	
  /	
  redusert	
  risiko	
  
•  Prosesseffekjvisering	
  
•  Adgang	
  jl	
  nye	
  tjenester	
  
40
Infrastrukturtjenester
•  Applikasjonsstyring	
  
•  Kommunikasjonsforvaltning	
  
•  Dataadministrasjon	
  
•  IT-­‐administrasjon	
  
•  Sikkerhet	
  
•  Arkitektur	
  og	
  standarder	
  
•  Kanalstyring	
  
•  IT-­‐forskning	
  og	
  –utvikling	
  
•  IT-­‐utdanning	
  
41
Fire kategorier sourcing
1. Total	
  outsourcing	
  
2. Total	
  insourcing	
  
3. Selekjv	
  sourcing	
  
4. De	
  facto	
  sourcing	
  
42
Total outsoucring
•  Overføring	
  av	
  alle	
  IT-­‐eiendeler,	
  lisenser,	
  
ressurser	
  og	
  leveransestyring	
  av	
  IT-­‐tjenster	
  
•  Typisk:	
  Over	
  80%	
  av	
  IT-­‐budsje=et	
  hos	
  ekstern	
  
tjenesteleverandør	
  
43
Total insourcing
•  Bedricen	
  beholder	
  IT-­‐ledelse	
  
•  Inkluderer	
  kjøp	
  av	
  bistand	
  for	
  å	
  møte	
  
midlerjdige	
  behov	
  
•  Typisk:	
  Minst	
  80%	
  av	
  IT-­‐budsje=et	
  internt	
  
44
Selektiv sourcing
•  Utvalgte	
  områder	
  legges	
  hos	
  eksterne	
  
tjenestejlbydere	
  
•  Typisk:	
  Mellom	
  20	
  og	
  80%	
  av	
  IT-­‐budsje=et	
  
internt	
  
45
De facto sourcing
•  Alt	
  er	
  ved	
  det	
  gamle	
  
•  Intern	
  IT-­‐avdeling	
  leverer	
  det	
  den	
  bestandig	
  
har	
  levert	
  
•  Det	
  som	
  har	
  vært	
  kjøpt	
  eksternt,	
  kjøpes	
  
fremdeles	
  eksternt	
  
46
Forutsetninger for å lykkes
•  Ikke	
  undervurdere	
  kompleksitet	
  og	
  
samarbeidsmiljø	
  
•  Krever	
  grundig	
  og	
  realisjsk	
  plan	
  
•  Fleksibilitet	
  i	
  kontrakten	
  
– Ta	
  høyde	
  for	
  endrede	
  behov	
  
•  Kunden	
  må	
  beholde	
  og	
  ha	
  kompetanse	
  på	
  
oppfølging	
  av	
  leverandøren	
  
47
fordeler
•  Fokusert	
  kjernevirksomhet	
  –	
  le=ere	
  å	
  lede	
  
•  Kostnadsdrevet	
  
•  Reklamasjonsadgang	
  
•  Spisskompetanse	
  
•  Redundans	
  og	
  servicegrad	
  
– Men	
  ikke	
  bedre	
  enn	
  ”godt	
  nok”?	
  
48
ulemper
•  Lojalitet	
  og	
  mojvasjon	
  hos	
  outsourcet	
  
personell	
  
•  Taushetsplikt	
  og	
  forretningshemmeligheter	
  
•  Mindre	
  kontroll	
  
•  Vanskelig	
  reversere	
  
•  Risiko	
  for	
  lavere	
  innsparing	
  /måloppnåelse	
  
•  Tap	
  av	
  konjnuitet	
  
•  Omdømme	
  
49
Utfordringer og Klassiske feiltrinn
•  Outsourcer	
  akjviteter	
  som	
  burde	
  bli=	
  værende	
  
•  IT	
  utny=es	
  ikke	
  homogent	
  
–  Inkludert	
  /	
  innarbeidet	
  som	
  del	
  av	
  bedricens	
  akjviteter	
  
–  Noen	
  applikasjoner	
  er	
  krijske	
  –	
  andre	
  ikke	
  
•  Valg	
  av	
  feil	
  leverandør	
  
–  F.eks:	
  Forstår	
  ikke	
  forretningsprosessene	
  i	
  bedricen	
  
•  Mangelfull	
  og	
  dårlig	
  kontrakt	
  
•  Undervurdering	
  av	
  personalaspektet	
  
•  Mister	
  kontroll	
  
•  IT	
  er	
  i	
  konjnuerlig	
  utvikling	
  –	
  vanskelig	
  å	
  forutse	
  behov	
  
•  Får	
  nye	
  /	
  skjulte	
  kostnader	
  -­‐	
  BYTTEKOSTNAD	
  
•  Glemmer	
  exit-­‐strategi	
  
50
Exit-strategi
•  Heller	
  ikke	
  outsourcing	
  avtaler	
  varer	
  evig	
  
•  Hvordan	
  håndteres	
  transisjon	
  jl	
  ny	
  
leverandør,	
  evt.	
  hel	
  eller	
  delvis	
  insourcing	
  
•  Tenk	
  særlig	
  på	
  
– Retgheter	
  jl	
  data	
  
– Retgheter	
  jl	
  programvare	
  
– Retgheter	
  jl	
  dokumentasjon	
  
•  Kvalitet	
  på	
  dokumentasjon	
  
51
Arbeidstakernes rettigheter ved
virksomhetsoverdragelse
Kapi2el	
  16	
  i	
  arbeidsmiljøloven	
  
•  Lønns-­‐	
  og	
  arbeidsvilkår	
  
•  Reservasjonsre=	
  
•  Vern	
  mot	
  oppsigelse	
  
•  Informasjon	
  og	
  drøcing	
  med	
  jllitsvalgte	
  
•  Informasjon	
  jl	
  arbeidstakerne	
  
52
Norske
Standardavtaler
3
Standardkontrakter
•  Statens	
  Standardavtaler	
  –	
  DIFI	
  
•  PS2000	
  –	
  Dataforeningen	
  
•  IKT-­‐Norge	
  
54
Statens standardavtaler - ssa
•  Konsulen=jenester	
  (SSA-­‐O,	
  SSA-­‐B)	
  
•  Kjøpsavtalene	
  (SSA-­‐K)	
  
•  Tilpasningsavtalen	
  (SSA-­‐T)	
  
•  Programutviklingsavtalen	
  (SSA-­‐U)	
  
•  Smidigavtalen	
  (SSA-­‐S)	
  
•  Vedlikeholdsavtalene	
  (SSA-­‐V)	
  
•  Dricsavtalen	
  (SSA-­‐D)	
  
h=p://anskaffelser.no/ikt/temasider/statens-­‐standardavtaler-­‐ssa	
  
55
SSA-D bilagsliste
56
IKT-Norge
57
•  ASP-­‐tjenester	
  
•  Ekomtjenester	
  
•  IT-­‐dricsytelser	
  (outsourcing)	
  
•  Kjøp	
  av	
  utstyr	
  og	
  disposisjonsre=	
  jl	
  standardprogrammer	
  
•  Kjøp	
  av	
  utstyr	
  og	
  tjenester	
  samt	
  disposisjonsre=	
  jl	
  
standardprogrammer	
  
•  Konsulentbistand	
  
•  Rammeavtale	
  
•  Socware	
  as	
  a	
  Service	
  
•  Systemutvikling	
  
•  Systemutviklingsprosjekt	
  
•  Vedlikehold	
  og	
  programservice	
  
•  Vedlikehold	
  av	
  spesialutviklede	
  programmer	
  
dataforeningen
58
•  PS2000	
  SOL	
  (Smidige	
  
Oppdragsbaserte	
  Leveranser)	
  
•  PS2000	
  SOL	
  (English	
  version)	
  
•  PS2000	
  kontraktsstandard	
  
•  PS2000	
  Smidig	
  kontraktsstandard	
  
•  Dataforeningens	
  Forvaltningsavtale	
  
•  Kontraktsstandard	
  for	
  IT-­‐dric	
  
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Kontraktsstandarden består av 3 deler
Del	
  I	
  -­‐	
  Kontraktsdokument	
  
Definerer	
  kontraktspartene	
  og	
  kontraktsinnhold	
  
og	
  –struktur	
  
Del	
  II	
  -­‐	
  Generelle	
  kontraktsbestemmelser	
  
Standardtekst	
  som	
  legger	
  alle	
  generelle	
  føringer	
  
(komple=	
  uUylt)	
  
Del	
  III	
  -­‐	
  Spesifikke	
  forhold	
  (Bilag)	
  
Bilag	
  som	
  regulerer	
  den	
  spesifikke	
  leveranse	
  
(delvis	
  uUylt)	
  
60
Viktigste elementer
•  Effekjvisering	
  av	
  jlbudsprosessen	
  
•  Erfaringer	
  basert	
  på	
  dokumentert	
  "beste	
  praksis"	
  
innebygd	
  
•  Håndtering	
  av	
  usikkerhet	
  er	
  jlre=elagt	
  
•  Trinnvis	
  og	
  iterajv	
  systemutvikling	
  legges	
  jl	
  grunn	
  i	
  
den	
  beskrevne	
  gjennomføringsmodell	
  
•  Samarbeid	
  mellom	
  kunde	
  og	
  leverandør	
  er	
  jlre=elagt	
  
•  Incenjv-­‐	
  og	
  sanksjonsordninger	
  beny=es	
  sammen	
  med	
  
målpris	
  
•  Rujner	
  for	
  konfliktløsning	
  ved	
  bruk	
  av	
  uavhengig	
  
ekspert	
  inkludert	
  
61
Kontraktsrett &
Obligasjonsrett
4
Tolknings-
	
  
	
  prinsipper#Re=skildelære	
  
63
Bakgrunnsrett & Rettskildefaktorer
1.  Lovtekster	
  eller	
  forskricer	
  	
  
2.  Lovforarbeider	
  og	
  e=erfølgende	
  u=alelser	
  
3.  Re2spraksis,	
  særlig	
  fra	
  Høyestere=.	
  
4.  Andre	
  myndigheters	
  praksis	
  
5.  Privates	
  praksis	
  (for	
  eksempel	
  kontraktspraksis).	
  
6.  Juridisk	
  teori	
  
7.  Reelle	
  hensyn	
  
Innholdet	
  i	
  en	
  re=sregel	
  64
Superior
Specialis
posterior
lex
65	
  
Lex superior
rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang
66
Lex specialis
spesielle regler går foran generelle regler
67
Lex posterior
yngre regler går foran eldre regler
68
✔	
  
✔	
  
✔	
  
✔	
  
69	
  
Pkt 1.3 i SSA-T Tolking – rangordning
1.  Den	
  generelle	
  avtaleteksten	
  går	
  foran	
  bilagene.	
  
2.  Bilag	
  1	
  går	
  foran	
  de	
  øvrige	
  bilagene.	
  	
  
3.  I	
  den	
  utstrekning	
  det	
  fremgår	
  klart	
  og	
  utvetydig	
  
hvilket	
  punkt	
  eller	
  hvilke	
  punkter	
  som	
  er	
  endret,	
  
ersta=et	
  eller	
  gjort	
  jllegg	
  jl,	
  skal	
  følgende	
  
motstridprinsipper	
  gjelde:	
  
a)	
  Bilag	
  2	
  går	
  foran	
  bilag	
  1.	
  
b)	
  Bilag	
  8	
  går	
  foran	
  den	
  generelle	
  avtaleteksten.	
  
c)	
  Hvis	
  den	
  generelle	
  avtaleteksten	
  henviser	
  endringer	
  jl	
  et	
  
annet	
  bilag	
  enn	
  bilag	
  8,	
  går	
  slike	
  endringer	
  foran	
  den	
  
generelle	
  avtaleteksten.	
  
d)	
  Bilag	
  9	
  går	
  foran	
  de	
  øvrige	
  bilagene.	
  
70
Obligasjonsrettslige
	
  
	
  prinsipperLes	
  kjøpsloven!	
  
71
Mangler og forsinkelse
avtalt	
  
-­‐levert	
  
=mangel	
  
•  Kontraktsbrudd	
  
•  Forsinkelse	
  
•  Vesentlig	
  
kontraktsbrudd	
  
Retng	
  /	
  omlevering	
  /	
  prisavslag	
  /	
  jlbakehold	
  
av	
  kjøpesum	
  /	
  erstatning	
  /	
  dagbot	
  /	
  heving	
  
72
reklamasjon
73
§	
  32.Reklamasjon.	
  
	
  
(1)	
  Kjøperen	
  taper	
  sin	
  re=	
  jl	
  å	
  gjøre	
  en	
  mangel	
  gjeldende	
  
dersom	
  han	
  ikke	
  innen	
  rimelig	
  jd	
  e=er	
  at	
  han	
  oppdaget	
  
eller	
  burde	
  ha	
  oppdaget	
  den,	
  gir	
  selgeren	
  melding	
  som	
  
angir	
  hva	
  slags	
  mangel	
  det	
  gjelder. 	
  	
  
	
  
(2)	
  Reklamerer	
  kjøperen	
  ikke	
  innen	
  to	
  år	
  e=er	
  den	
  dag	
  da	
  
han	
  overtok	
  jngen,	
  kan	
  han	
  ikke	
  seinere	
  gjøre	
  mangelen	
  
gjeldende.	
  De=e	
  gjelder	
  ikke	
  dersom	
  selgeren	
  ved	
  garanj	
  
eller	
  annen	
  avtale	
  har	
  påta=	
  seg	
  ansvar	
  for	
  mangler	
  i	
  
lengre	
  jd.	
  
74
Når / på hvilken måte?
•  Står	
  i	
  kontrakten,	
  men	
  uanse=	
  fordel	
  med	
  så	
  
snart	
  som	
  mulig	
  
•  Ikke	
  vær	
  redd	
  for	
  å	
  være	
  upopulær	
  
	
  
•  Skriclig	
  reklamasjon	
  –	
  må	
  kunne	
  
dokumenteres	
  
•  Kan	
  tape	
  din	
  re=	
  ved	
  manglende	
  reklamasjon	
  
75
mangel
76
Mangler
•  Urikjge	
  opplysninger	
  om	
  produktet	
  
•  Tilbakeholdt	
  vesentlig	
  informasjon	
  om	
  
produktet	
  
•  Produktet	
  avviker	
  fra	
  krav	
  i	
  avtalen	
  
77
Ikke reklamasjonsadgang
•  Negajve	
  egenskaper	
  kjøper	
  kjente	
  jl	
  
•  Kjøper	
  ikke	
  hadde	
  rimelig	
  grunn	
  jl	
  å	
  være	
  
uvitende	
  
•  Grovt	
  uaktsomt	
  å	
  ikke	
  avdekke	
  mangel	
  før	
  
avtaleinngåelse	
  
•  Uten	
  rimelig	
  grunn	
  har	
  unnla=	
  å	
  undersøke	
  
produktet	
  e=er	
  risikoovergang	
  
78
Rettsmangler
§	
  41.	
  Re,smangler.	
  Andre	
  tredjemannskrav.	
  
	
  
(1)	
  Har	
  tredjemann	
  eiendomsre=,	
  pantere=	
  eller	
  annen	
  re=	
  i	
  jngen	
  
(re=smangel),	
  gjelder	
  reglene	
  om	
  mangler	
  jlsvarende	
  dersom	
  det	
  ikke	
  følger	
  
av	
  avtalen	
  at	
  kjøperen	
  skal	
  overta	
  jngen	
  med	
  den	
  begrensning	
  tredjemanns	
  
re=	
  medfører.	
  Toårsfristen	
  for	
  reklamasjon	
  i	
  §	
  32	
  (2)	
  gjelder	
  likevel	
  ikke. 	
  	
  
	
  
(2)	
  Kjøperen	
  kan	
  i	
  alle	
  høve	
  kreve	
  erstatning	
  for	
  tap	
  som	
  følge	
  av	
  re=smangel	
  
som	
  forelå	
  ved	
  kjøpet	
  og	
  som	
  han	
  verken	
  kjente	
  eller	
  burde	
  ha	
  kjent	
  jl. 	
  	
  
	
  
(3)	
  Gjør	
  tredjemann	
  krav	
  på	
  å	
  ha	
  re=	
  i	
  jngen	
  og	
  de=e	
  bestrides,	
  gjelder	
  
reglene	
  i	
  første	
  og	
  andre	
  ledd	
  jlsvarende	
  når	
  kravet	
  ikke	
  er	
  klart	
  ugrunnet.	
  	
  
	
  
(4)	
  For	
  tredjemannskrav	
  som	
  bygger	
  på	
  immaterialre=	
  (jf	
  §	
  96)	
  gjelder	
  
reglene	
  i	
  første	
  ledd	
  jlsvarende.	
  
79
Vesentlig mangel
80
forsinkelse
Prisavslag	
  /	
  dagbot	
  /	
  erstatning	
  
81
Detensjonsrett
§	
  42.Kjøperens	
  7lbakeholdsre,.	
  
Har	
  kjøperen	
  krav	
  som	
  følger	
  av	
  selgerens	
  
kontraktbrudd,	
  kan	
  kjøperen	
  holde	
  jlbake	
  så	
  
mye	
  av	
  kjøpesummen	
  som	
  vil	
  sikre	
  at	
  han	
  får	
  
kravet	
  dekket.	
  
82
Retting /
omlevering
83
§	
  34.Krav	
  på	
  re;ng	
  og	
  omlevering	
  (avhjelp).	
  
	
  
(1)	
  Kjøperen	
  kan	
  kreve	
  at	
  selgeren	
  for	
  egen	
  rekning	
  re=er	
  mangel	
  
dersom	
  de=e	
  kan	
  skje	
  uten	
  å	
  volde	
  selgeren	
  urimelig	
  kostnad	
  eller	
  
ulempe.	
  Selgeren	
  kan	
  isteden	
  foreta	
  omlevering	
  e=er	
  §	
  36. 	
  	
  
	
  
(2)	
  Kjøperen	
  kan	
  kreve	
  omlevering	
  når	
  mangelen	
  er	
  vesentlig.	
  De=e	
  
gjelder	
  ikke	
  dersom	
  det	
  foreligger	
  hindring	
  eller	
  misforhold	
  som	
  nevnt	
  
i	
  §	
  23.	
  Omlevering	
  kan	
  heller	
  ikke	
  kreves	
  når	
  kjøpet	
  gjelder	
  en	
  jng	
  som	
  
foreligger	
  ved	
  kjøpet	
  og	
  har	
  slike	
  egenskaper	
  at	
  den	
  ut	
  fra	
  partenes	
  
forutsetninger	
  ikke	
  med	
  rimelighet	
  kan	
  ersta=es	
  med	
  en	
  annen.	
  	
  
	
  
(3)	
  Oppfyller	
  ikke	
  selgeren	
  sin	
  plikt	
  jl	
  å	
  re=e	
  eller	
  omlevere,	
  kan	
  
kjøperen	
  kreve	
  erstatning	
  for	
  sine	
  forsvarlige	
  utgicer	
  ved	
  å	
  få	
  
mangelen	
  re=et. 	
  	
  
	
  
84
§	
  36.Selgerens	
  re,	
  7l	
  re;ng	
  eller	
  omlevering	
  (avhjelp).	
  
	
  
(1)	
  Selv	
  om	
  kjøperen	
  ikke	
  krever	
  det,	
  kan	
  selgeren	
  for	
  egen	
  kostnad	
  re=e	
  
mangel	
  eller	
  foreta	
  omlevering,	
  når	
  de=e	
  kan	
  skje	
  uten	
  vesentlig	
  ulempe	
  for	
  
kjøperen	
  og	
  uten	
  risiko	
  for	
  at	
  kjøperen	
  ikke	
  får	
  dekket	
  sine	
  utlegg	
  av	
  selgeren.
	
  	
  
	
  
(2)	
  Dersom	
  selgeren	
  spør	
  om	
  kjøperen	
  vil	
  godta	
  retng	
  eller	
  omlevering,	
  eller	
  
underre=er	
  kjøperen	
  om	
  at	
  han	
  vil	
  re=e	
  eller	
  omlevere	
  innen	
  en	
  angi=	
  jd,	
  
men	
  kjøperen	
  ikke	
  svarer	
  innen	
  rimelig	
  jd	
  e=er	
  at	
  han	
  har	
  få=	
  meldingen,	
  
kan	
  selgeren	
  foreta	
  det	
  nødvendige	
  innen	
  den	
  jd	
  som	
  er	
  angi=. 	
  	
  
	
  
(3)	
  Selgeren	
  kan	
  ikke	
  gjøre	
  gjeldende	
  at	
  han	
  ikke	
  har	
  få=	
  høve	
  jl	
  å	
  re=e	
  eller	
  
omlevere,	
  dersom	
  kjøperen	
  har	
  sørget	
  for	
  å	
  få	
  re=et	
  mangelen	
  og	
  det	
  e=er	
  
forholdene	
  ville	
  være	
  urimelig	
  å	
  kreve	
  at	
  han	
  ventet	
  på	
  selgerens	
  retng	
  eller	
  
omlevering.	
  
85
prisavslag
86
erstatning
Direkte	
  tap	
  
Indirekte	
  tap	
  
	
  
87
heving
Vesentlig	
  kontraktsbrudd	
  
Vesentlig	
  mangel	
  
Vesentlig	
  forsinkelse	
  
Flere	
  mangler	
  eller	
  forsinkelser	
  samlet	
  
	
   88
Forskjell på å ha rett
og få rett
Le=ere	
  å	
  lage	
  en	
  god	
  avtale	
  enn	
  å	
  løse	
  problemer	
  i	
  re=en	
  
89
Vurdering av prosessrisiko
Leverandør	
  
Erstatning	
  /	
  dagbøter,	
  
saksomkostninger,	
  
omdømme	
  
Oppdragsgiver	
  
forsinkelse,	
  saksomkostninger,	
  
erstatning,	
  omdømme	
  
	
  90
Kravspesifikasjon
5
Funksjonelle krav
92
tekniske krav
93
HIGH LEVEL DESIGN
LOW LEVEL DESIGN
94
High level Design (HLD)
Gives	
  the	
  overall	
  System	
  Design	
  in	
  terms	
  of	
  
FuncUonal	
  Architecture	
  and	
  Database	
  design.	
  This	
  
is	
  very	
  useful	
  for	
  the	
  developers	
  to	
  understand	
  the	
  
flow	
  of	
  the	
  system.	
  
In	
  this	
  phase	
  design	
  team,	
  review	
  team	
  (testers)	
  
and	
  customers	
  plays	
  a	
  major	
  role.	
  For	
  this	
  the	
  entry	
  
criteria	
  are	
  the	
  requirement	
  document	
  that	
  is	
  SRS.	
  
And	
  the	
  exit	
  criteria	
  will	
  be	
  HLD,	
  projects	
  standards,	
  
the	
  funcjonal	
  design	
  documents,	
  and	
  the	
  database	
  
design	
  document.	
  
95
LOW LEVEL DESIGN (LLD)
During	
  the	
  detailed	
  phase,	
  the	
  view	
  of	
  the	
  
applicajon	
  developed	
  during	
  the	
  high	
  level	
  design	
  
is	
  broken	
  down	
  into	
  modules	
  and	
  programs.	
  Logic	
  
design	
  is	
  done	
  for	
  every	
  program	
  and	
  then	
  
documented	
  as	
  program	
  specificaUons.	
  For	
  every	
  
program,	
  a	
  unit	
  test	
  plan	
  is	
  created.	
  
	
  	
  
The	
  entry	
  criteria	
  for	
  this	
  will	
  be	
  the	
  HLD	
  document.	
  
And	
  the	
  exit	
  criteria	
  will	
  the	
  program	
  specificajon	
  
and	
  unit	
  test	
  plan	
  (LLD).	
  
96
PILOTERING
PROOF OF CONCEPT
97
IPR &
Opphavsrett
6
INDUSTRIELT RETTSVERN
OPPHAVSRETT
99
PATENT
Nyhetskrav	
  
Registrering	
  
100
VAREMERKE
Disjnkjvt	
  i	
  vareklasse	
  
Registrering	
  og	
  innarbeidelse	
  
	
  
101
DESIGN
102
Opphavsrett
Verkshøyde	
  
Tilblivelse	
  
103
Opphavsrett	
  
	
  Til kildekode
104
Åndsverkloven - eksemplarfremstilling
§	
  2.	
  Opphavsre=en	
  gir	
  innen	
  de	
  grenser	
  som	
  er	
  
angi=	
  i	
  denne	
  lov,	
  enere=	
  jl	
  å	
  råde	
  over	
  
åndsverket	
  ved	
  å	
  fremsjlle	
  varig	
  eller	
  
midlerjdig	
  eksemplar	
  av	
  det	
  og	
  ved	
  å	
  gjøre	
  det	
  
jlgjengelig	
  for	
  almenheten,	
  i	
  opprinnelig	
  eller	
  
endret	
  skikkelse,	
  i	
  overse=else	
  eller	
  
bearbeidelse,	
  i	
  annen	
  li=eratur-­‐	
  eller	
  kunstart	
  
eller	
  i	
  annen	
  teknikk.	
  
105
Viktige lisensvilkår
•  Bruksre=	
  
•  Evigvarende	
  eller	
  element	
  av	
  lisens	
  i	
  
vedlikeholdsavtalen?	
  
•  Eksklusiv	
  /	
  ikke-­‐eksklusiv?	
  
•  Geografisk	
  begrensning	
  /	
  verdensomspennende?	
  
•  ”Sitelisens”	
  
•  Hvor	
  omfa=ende	
  er	
  egentlig	
  den?	
  
•  Overdragelse	
  jlla=?	
  
•  Salg	
  av	
  virksomhet	
  /	
  aksjer	
  /	
  outsourcing	
  
•  Hvilke	
  retgheter	
  har	
  kunden	
  jl	
  spesialjlpasninger?	
  
Gjenbrukbart?	
  Eksklusivt?	
  
106
Spesialitetsprinsippet i åvl.
§	
  39a.Har	
  opphavsmannen	
  overdra=	
  
re=	
  jl	
  å	
  bruke	
  verket	
  på	
  en	
  bestemt	
  
måte	
  eller	
  ved	
  bestemte	
  midler,	
  har	
  
erververen	
  ikke	
  re=	
  jl	
  å	
  gjøre	
  det	
  på	
  
andre	
  måter	
  eller	
  ved	
  andre	
  midler.	
  
107
spesialitetsprinsippet
•  Avtaler	
  skal	
  tolkes	
  i	
  opphavsmannens	
  
favør	
  
•  Kan	
  ikke	
  utny=e	
  verket	
  på	
  andre	
  måter	
  
enn	
  avtalt	
  
•  F.eks.	
  ikke	
  endre	
  kildekoden	
  selv,	
  ikke	
  
oppre=holde	
  et	
  historisk	
  arkiv	
  (read	
  
only)	
  uten	
  jllatelse	
  
108
escrow
109
Deponering	
  av	
  kildekode	
  
bruksrett
Evigvarende	
  /	
  
verdensomfa=ende	
  /	
  ikke-­‐
eksklusiv	
  /	
  kun	
  for	
  
virksomheten	
  /	
  ikke-­‐overførbar	
  
110
Risikoanalyse av
IT-kontrakter
7
Risikoanalyse
Bedre føre var enn etter snar
av it-kontrakter
advokat Kjell Steffner
Bruk risikoanalyse og
målrettet innsats i
innledende faser, fremfor
kostbar opprydding når det
skjærer seg.!
Essensen!
113
Risikoer eller risiki?!
Risiko og konto "
Likheten mellom risiko og konto er at begge
ordene har italiensk opphav.

Bøyningen på bokmål er: "
en risiko – risikoen – flere risikoer – alle risikoene     "
en konto – kontoen – flere kontoer  el. konti – alle
kontoene el. Kontiene
Språkrådet
kontrakten
115
Analyser risiko i
Det er helt greit
å ta risiko du
kjenner
Sannsynlighet x Konsekvens = RISIKO
1 2 3 4 5
Konsekvens
Veldig alvorlig 5
Alvorlig 4
Moderat 3
Liten 2
Ubetydelig 1
Veldig lav Lav Moderat Høy Veldig høy
Sannsynlighet
116
Finn
 Hva kan skje?
Analyser
Sannsynlighet x Konsekvens = RISIKO
Reduser
Håndter
Overvåk
Planlegg
Gjenta og
oppdater
risikoanalysen
gjennom hele
prosessen
120
Systemet kan gjøres veldig
avansert og raffinert.!
Enkle, selvforklarende rutiner gir
høy sannsynlighet for etterlevelse.!
Lag et enkelt system
for risikoanalyser
121
”KVIKK LUNSJ”-METODEN
FINN
ANALYSER
REDUSER
122
Del av helhetlig system!
Finansiell
Teknisk
Juridisk
RISIKOANALYSE
123
Juridisk risikoanalyse!
Compliance
Rettssaker
Kontrakt
Før inngåelse (tilbud/forespørsel)
Forhandling
Leveranse
 124
Sannsynlighet x Konsekvens = RISIKO
Kategori! Poeng! Varsle!
Lav
 1-3
  
Medium
 4-9
 Prosjektleder
Høy
 10-14
 Ledelse
Veldig høy
 15-25
 Styret
125
1
 2
 3
 4
 5
Konsekvens!
Veldig alvorlig! 5
 10
 15
 20
 25
 5
Alvorlig! 4
 8
 12
 16
 20
 4
Moderat! 3
 6
 9
 12
 15
 3
Liten! 2
 4
 6
 8
 10
 2
Ubetydelig! 1
 2
 3
 4
 5
 1
Veldig lav! Lav! Moderat! Høy! Veldig høy!
Sannsynlighet!
Plan hvis risikoen inntreffer!
126
Eksempel!
127
Referanse! Klausul! Risiko
(kortnavn)!
S! K! N! Analyse! Tiltak for å minimere
risiko!
Plan hvis risikoen
inntreffer!
SSA-K
11.5.6
Erstatning for indirekte tap
kan ikke kreves. Tap av
data anses som indirekte
tap, bortsett fra hvor dette
skyldes datahåndtering som
er Leverandørens ansvar
under avtalen.
 
 1
 5
 5
Uklart formulering
mht. erstatning for
tap av data gir uklar
bestemmelse om
erstatningsansvar.
Reformuler klausul. Sørg
for maxgrense for
erstatning.
 
SSA-D
11.5.5
Kunden kan kreve erstattet
ethvert direkte tap,
herunder tap som skyldes
merarbeid og andre direkte
kostnader i forbindelse med
forsinket driftsstart eller
driftsavbrudd, som med
rimelighet kan tilbakeføres til
forsinkelse, mangel eller
annet mislighold fra
Leverandørens side, med
mindre Leverandøren
godtgjør at misligholdet eller
årsaken til misligholdet ikke
skyldes Leverandøren.
Innfører
merarbeid
som direkte
tap
1
 5
 5
Utvidelse av
alminnelig
erstatningsansvar
Argumenter for at
alminnelig kontraktsrett må
følges.
 
Policy-dokument for klausuler!
Føringer for hvordan ulike klausuler skal
håndteres.
Hva er akseptabelt?
Hva bør reforhandles?
Hvor er motstandspunktet?
Begynn med de viktigste klausulene og utvikle underveis
129
Klausuler som bør
analyseres
Ansvar
130
Begrensning
Direkte og indirekte tap
Tap av data
Dagbøter
Bruksrett
131
Betaling
132
Formålsparagraf
133
Gjør den at kravene fra kunden er ”uendelige”?
Finnes det en negativ avgrensning av det som skal
leveres?
Lovvalg og verneting
134
+tvisteløsningsmetode i tingretten eller voldgift?
135
Bilag som bør
analyseres
Milepæler
Kravspesifikasjon
Akseptansekriterier
Det beste
alternativet til en
perfekt kontrakt
er skikkelige
risikoanalyser og
målrettede tiltak
136
Kontraktsgjennomføring - fallgruver!
i. 
Prosjektledelse
ii. 
Kompetanse
iii. 
Endring av forutsetninger underveis
iv. 
Venter til risiko / mislighold er realisert før noe gjøres
v. 
For komplekst eller mangelfull medvirkning fra kunden
vi. 
Forholdet til frister / fravær av frister
vii. 
Tapsbegrensningsplikt
viii. 
Informasjonsflyt i egen organisasjon
ix. 
Informasjonsflyt i kontraktsmotpartens organisasjon –
interessentanalysen (forankring)
x. 
Er de egentlige suksesskriteriene med i kontrakten?
137
-Rapporterer bare risikoene som er
lettest å håndtere!
-Overser eller undervurderer
faresignalene!
-Utsetter problemhåndtering!
Selektivt utvalg av
risikoer?
138
Når tvist har oppstått!
139
Risikoanalyse for viderekomne!
COSO
 ISO 31000
140
Alternativ!
risikoanalyse!
141
Oppsummering
142
Service level
Agreements
8
Service Level
Tjenestenivåavtaler
Agreements
advokat Kjell Steffner
#SLA
Krav - tjenesteavtale!
• Beskriver krav til tjenester som
virksomheten må ha for å
understøtte egen forretning/
virksomhet 
• Angivelse av tjenestenivå og –kvalitet
• Innebygget i avtalen eller inntatt som
bilag
145
Kunden må klarlegge!
•  Reelle behov – hva er godt nok?
–  Tjenestenivå påvirker pris
•  Krever høyt presisjonsnivå og detaljerte
spesifikasjoner
–  Minst mulig tolkningsrom
146
Garanterte ytelsesnivåer!
•  Oppetid for applikasjon 
•  Responstid for applikasjon
•  Svartid på helpdesk 
•  Responstid på helpdesk 
•  Oppretting/ sperring av brukere
147
Oppetid i samsvar med definisjonene!
!
•  Server- eller applikasjonsnivå
•  Kan differensiere oppetidskrav
–  Høyest i arbeidstiden
•  Planlagt vedlikeholdsvindu unntas
•  Målepunkt
148
Automatisert kompensasjon!
•  Leverandøren presenterer uoppfordret
rapport
•  Krediterer automatisk tjenestevederlaget
med kompensasjonen
149
Oppfølging av
IT-kontrakter
9
Endringsordrer
reklamasjon
metodikk &
Prosjektstyring
10
Fossefall
Eller smidig
Prince2
PMBOK
RUP
scrum
Upresise	
  kontraktsvilkår	
  
Leverandør	
  
TilbudsuUorming	
  er	
  
ikke	
  fakturerbart	
  
Kunde	
  
Kravspesifisering	
  
samjdig	
  med	
  
andre	
  oppgaver	
  
156	
  
”Det er
dessverre
ikke
forbudt å
inngå en
dårlig
avtale”
 157	
  
…prosjektlederen	
  overlates	
  
jl	
  å	
  kjempe	
  med	
  vilkårene	
  i	
  
kontrakten	
  
158	
  
interessentanalyse
Hvem har interesser i leveransen?
159	
  
Scope	
  –	
  innenfor	
  og	
  utenfor	
  
kontrakt	
  
•  Unngå	
  å	
  levere	
  for	
  mye	
  
•  Må	
  ha	
  detaljert	
  forståelse	
  
av	
  hva	
  som	
  skal	
  leveres	
  
•  Angi	
  hva	
  som	
  ligger	
  
utenfor	
  
•  Forsinkelser,	
  overforbruk	
  og	
  
ukontrollerte	
  endringer	
  
Scope creep
This	
   phenomenon	
   can	
  
occur	
  when	
  the	
  scope	
  of	
  
a	
   project	
   is	
   not	
   properly	
  
defined,	
   documented,	
   or	
  
controlled	
  
	
   160	
  
Fastprisspøkelset
Tjenester:	
  ✖

Standardiserte	
  ytelser:	
  ✔	
  
•  Stålkontroll	
  på	
  scope	
  
•  Hvem	
  vet	
  best	
  av	
  kunde	
  og	
  
leverandør	
  –	
  hvor	
  bør	
  
risikoen	
  ligge?	
  Varierer	
  
•  Medvirkningsforpliktelse	
  
•  Skikkelige	
  risikoanalyser	
  
161	
  
Tjenester:	
  ✔

Standardiserte	
  ytelser:	
  ✔	
  
Ikke	
  fullt	
  så	
  
skummelt,	
  men	
  
likevel	
  vikjg	
  å	
  ha	
  
kontroll	
  
162	
  
0	
   5	
   10	
   15	
   20	
   25	
   30	
  
Aldri	
  
Ikke	
  så	
  oce	
  
Varierer	
  
Oce	
  
Bestandig	
  
-Jeg ber prosjektmedarbeiderne lese kontrakten
Spørreundersøkelse	
  gjennomført	
  i	
  april	
  2012	
  mot	
  prosjektledere	
  i	
  NFP/TEKNA	
  i	
  samarbeid	
  med	
  LYNX	
  advokaKirma	
  
163	
  
Sørg	
  for	
  at	
  alle	
  
prosjektmedarbeidere	
  
kjenner	
  kravene	
  i	
  
kontrakten	
  	
  
…og	
  vurder	
  om	
  enkelte	
  
interessenter	
  også	
  skal	
  få	
  slik	
  informasjon	
  164	
  
165	
  
personvern &
Skytjenester
11 Reserve
 
	
  
Skytjenester
advokat	
  Kjell	
  Steffner	
  
Ta i bruk
på lovlig vis
167	
  
tema
1. Et	
  lite	
  utvalg	
  av	
  tjenestevilkår	
  
2. Personvernreglene	
  og	
  -­‐
prinsippene	
  
3. Håndhevelse	
  av	
  
personvernreglene	
  
168	
  
Lisensiering og drift av
programvare som
en tjeneste 169	
  
Skytjenester
Applikasjoner
plattform
infrastruktur
170	
  
Noen egenskaper ved skytjenester
Fordeler	
  
•  Lav	
  pris	
  
•  Tilgjengelighet	
  av	
  
informasjon	
  
•  Datasikkerhet	
  
•  Skalerbarhet	
  for	
  
ytelse	
  og	
  lagring	
  
Ulemper	
  
•  Datasikkerhet	
  
•  Innlåsing	
  av	
  data	
  
•  Standardisert	
  /	
  lite	
  
fleksibelt	
  
•  Håndtering	
  av	
  
personvern	
  
171	
  
datatilsynet
”Virksomheter	
  som	
  tar	
  i	
  bruk	
  
ne=skytjenester	
  er	
  juridisk	
  ansvarlig,	
  
og	
  må	
  sørge	
  for	
  at	
  
personopplysningene	
  behandles	
  i	
  tråd	
  
med	
  personvernregelverket.”	
  
172	
  
Europeiske	
  menneskeretghetskonvensjon	
  
Art	
  8.	
  ReOen	
  Pl	
  respekt	
  for	
  privatliv	
  og	
  
familieliv	
  	
  
”Enhver	
  har	
  re=	
  jl	
  respekt	
  for	
  si=	
  privatliv	
  og	
  
familieliv,	
  si=	
  hjem	
  og	
  sin	
  korrespondanse.”	
  
173	
  
Utfordring
Lovlig håndtering av
på tvers av jurisdiksjoner
personopplysninger	
  
174	
  
 
	
  
tjenestevilkår
Et lite utvalg av
175	
  
Tjenestene	
  er	
  
interessante,	
  men	
  
både	
  bransjen	
  og	
  
tjenestevilkårene	
  
fremstår	
  i	
  dag	
  som	
  
176	
  
Tilgjengelighet	
  
Forpliktelser	
  
Sikkerhet	
  
Personvern	
  
Erstatning	
  
Jurisdiksjon	
  
Data	
  innelåst	
  
Opphavsre=	
  
Svake vilkår
177	
  
178	
  
Lovvalg & verneting
Switzerland	
  if	
  domiciled	
  in	
  Europe	
  
California,	
  USA	
  
Kunde:	
  Irland	
  –	
  Microsoc:	
  kundens	
  hjemjng	
  
Laws	
  of	
  California,	
  San	
  Fransisco	
  legal	
  venue	
  
Norge	
  
Switzerland	
  
179	
  
Oppetid
Available	
  24	
  hours	
  a	
  day,	
  7	
  days	
  a	
  week	
  
99.9%	
  
99.9%	
  
strives	
  for	
  100%	
  upjme	
  and	
  availability	
  
e=erstrebe	
  god	
  kvalitet	
  på	
  tjenesten	
  jl	
  enhver	
  jd	
  
The	
  Service	
  Is	
  Available	
  “As	
  Is”	
  
180	
  
Tap av data
YOU	
  EXPRESSLY	
  UNDERSTAND	
  AND	
  AGREE	
  THAT	
  GOOGLE	
  AND	
  PARTNERS	
  SHALL	
  NOT	
  BE	
  LIABLE	
  TO	
  YOU	
  FOR	
  ANY	
  
DIRECT,	
  INDIRECT,	
  INCIDENTAL,	
  SPECIAL,	
  CONSEQUENTIAL	
  OR	
  EXEMPLARY	
  DAMAGES,	
  INCLUDING	
  BUT	
  NOT	
  
LIMITED	
  TO,	
  DAMAGES	
  FOR	
  LOSS	
  OF	
  PROFITS,	
  GOODWILL,	
  USE,	
  DATA	
  OR	
  OTHER	
  INTANGIBLE	
  LOSSES	
  	
  
You	
  are	
  responsible	
  for	
  maintaining	
  and	
  protecjng	
  all	
  of	
  your	
  stuff.	
  Dropbox	
  will	
  not	
  be	
  liable	
  for	
  any	
  loss	
  or	
  
corrupjon	
  of	
  your	
  stuff,	
  or	
  for	
  any	
  costs	
  or	
  expenses	
  associated	
  with	
  backing	
  up	
  or	
  restoring	
  any	
  of	
  your	
  stuff.	
  
påtar	
  seg	
  ikke	
  ansvar	
  for	
  feil,	
  mangler,	
  tap	
  av	
  Kundens	
  data	
  
YOU	
  EXPRESSLY	
  UNDERSTAND	
  AND	
  AGREE	
  THAT	
  EVERNOTE,	
  ITS	
  SUBSIDIARIES,	
  AFFILIATES	
  AND	
  LICENSORS,	
  AND	
  
OUR	
  AND	
  THEIR	
  RESPECTIVE	
  OFFICERS,	
  EMPLOYEES,	
  AGENTS	
  AND	
  SUCCESSORS	
  SHALL	
  NOT	
  BE	
  LIABLE	
  TO	
  YOU	
  FOR	
  
ANY	
  DIRECT,	
  INDIRECT,	
  INCIDENTAL,	
  SPECIAL,	
  CONSEQUENTIAL	
  OR	
  EXEMPLARY	
  DAMAGES,	
  INCLUDING	
  BUT	
  NOT	
  
LIMITED	
  TO,	
  DAMAGES	
  FOR	
  LOSS	
  OF	
  PROFITS,	
  GOODWILL,	
  USE,	
  DATA,	
  COVER	
  OR	
  OTHER	
  INTANGIBLE	
  LOSSES	
  181	
  
ERSTATNING
$500,000	
  OR	
  THE	
  AMOUNT	
  PAID	
  BY	
  YOU	
  HEREUNDER	
  IN	
  THE	
  12	
  MONTHS	
  
INGEN	
  AV	
  PARTENE	
  KAN	
  HOLDES	
  ANSVARLIG	
  UNDER	
  DENNE	
  AVTALEN	
  FOR	
  
MER	
  ENN	
  BELØPET	
  SOM	
  KUNDEN	
  BETALTE	
  TIL	
  GOOGLE	
  I	
  LØPET	
  AV	
  DE	
  TOLV	
  
MÅNEDENE	
  FØR	
  AKTIVITETEN	
  SOM	
  FØRTE	
  TIL	
  ERSTATNINGSANSVARET.	
  
$100,000	
  OR	
  THE	
  AMOUNT	
  PAID	
  BY	
  CUSTOMER	
  TO	
  DROPBOX	
  DURING	
  THE	
  
TWELVE	
  MONTHS	
  PRIOR	
  TO	
  THE	
  EVENT	
  GIVING	
  RISE	
  TO	
  LIABILITY	
  
under	
  ingen	
  omstendighet	
  utbetale	
  noen	
  erstatning	
  som	
  oversjger	
  det	
  
Kunden	
  har	
  innbetalt	
  siste	
  12	
  måneder	
  
SHALL	
  IN	
  NO	
  EVENT	
  EXCEED	
  THE	
  AMOUNT	
  OF	
  FEES	
  PAYABLE	
  BY	
  CUSTOMER	
  
TO	
  EVERNOTE	
  UNDER	
  THIS	
  AGREEMENT	
  DURING	
  THE	
  TWELVE	
  MONTH	
  
PERIOD	
  IMMEDIATELY	
  PRECEDING	
  THE	
  INITIATON	
  OF	
  ANY	
  CLAIM	
   182	
  
Personvern-
Litt om
reglene	
  	
  
183	
  
Menneskerettighetsutvalget
Ny	
  GRL	
  §	
  102	
  	
  
Enhver	
  har	
  Ret	
  jl	
  Respekt	
  for	
  sit	
  Privatliv	
  og	
  
Familieliv,	
  sit	
  Hjem	
  og	
  sin	
  Kommunikajon.	
  	
  
	
  
Det	
  paaligger	
  Statens	
  Myndigheder	
  at	
  sikre	
  et	
  Værn	
  
om	
  den	
  personlige	
  Integritet	
  og	
  om	
  personlige	
  
Oplysninger.	
  Systemajsk	
  Indhenjng,	
  Opbevaring	
  
og	
  Brug	
  af	
  Oplysninger	
  om	
  Andres	
  personlige	
  
Forhold	
  kan	
  kun	
  finde	
  Sted	
  i	
  Henhold	
  jl	
  Lov.	
  	
  
	
   184	
  
Personopplysningsloven
§	
  1.	
  Lovens	
  formål	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Formålet	
  med	
  denne	
  loven	
  er	
  å	
  besky=e	
  den	
  
enkelte	
  mot	
  at	
  personvernet	
  blir	
  krenket	
  
gjennom	
  behandling	
  av	
  personopplysninger.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Loven	
  skal	
  bidra	
  jl	
  at	
  personopplysninger	
  
blir	
  behandlet	
  i	
  samsvar	
  med	
  grunnleggende	
  
personvernhensyn,	
  herunder	
  behovet	
  for	
  
personlig	
  integritet,	
  privatlivets	
  fred	
  og	
  
jlstrekkelig	
  kvalitet	
  på	
  personopplysninger.	
  	
  
	
  
185	
  
Personopplysninger
”Opplysninger	
  og	
  
vurderinger	
  som	
  kan	
  
kny=es	
  jl	
  en	
  
enkeltperson”	
  
186	
  
Behandling
”enhver	
  bruk	
  av	
  
personopplysninger,	
  som	
  f.eks.	
  
innsamling,	
  registrering,	
  
sammensjlling,	
  lagring	
  og	
  
utlevering	
  eller	
  en	
  kombinasjon	
  
av	
  slike	
  bruksmåter”	
  
187	
  
Behandlingsansvarlig
”den	
  som	
  bestemmer	
  formålet	
  
med	
  behandlingen	
  av	
  
personopplysninger	
  og	
  hvilke	
  
hjelpemidler	
  som	
  skal	
  brukes”	
  
188	
  
databehandler
”den	
  som	
  behandler	
  
personopplysninger	
  på	
  vegne	
  av	
  
den	
  behandlingsansvarlige”	
  
189	
  
Sensitive personopplysninger
a)	
  rasemessig	
  eller	
  etnisk	
  bakgrunn,	
  eller	
  
polijsk,	
  filosofisk	
  eller	
  religiøs	
  oppfatning,	
  
b)	
  at	
  en	
  person	
  har	
  vært	
  mistenkt,	
  siktet,	
  
jltalt	
  eller	
  dømt	
  for	
  en	
  stra‚ar	
  handling,	
  
c)	
  helseforhold,	
  
d)	
  seksuelle	
  forhold,	
  
e)	
  medlemskap	
  i	
  fagforeninger	
  
190	
  
Vilkår for å behandle personopplysnger
Samtykke	
  
Behandling	
  er	
  fastsa=	
  i	
  lov	
  	
  
Oppfylle	
  en	
  avtale	
  med	
  den	
  registrerte	
  
Behandlingsansvarlige	
  skal	
  kunne	
  oppfylle	
  en	
  re=slig	
  
forpliktelse	
  
Ivareta	
  den	
  registrertes	
  vitale	
  interesser	
  
UUøre	
  en	
  oppgave	
  av	
  allmenn	
  interesse	
  
Utøve	
  offentlig	
  myndighet	
  
191	
  
Behandling av sensitive opplysninger
Behandlingen	
  oppfyller	
  et	
  av	
  de	
  alminnelige	
  vilkårene	
  
for	
  behandling	
  av	
  personopplysninger	
  
Den	
  registrerte	
  samtykker	
  
Behandling	
  	
  er	
  fastsa=	
  i	
  lov	
  
Behandlingen	
  er	
  nødvendig	
  for	
  å	
  besky=e	
  en	
  persons	
  
vitale	
  interesser,	
  og	
  den	
  registrerte	
  ikke	
  er	
  i	
  stand	
  jl	
  å	
  
samtykke	
  
Behandling	
  av	
  frivillig	
  registrerte	
  opplysninger	
  	
  
	
  
	
  
	
   192	
  
Konsesjon
Det	
  kreves	
  konsesjon	
  fra	
  
Datajlsynet	
  for	
  å	
  behandle	
  
sensijve	
  personopplysninger	
  
De=e	
  gjelder	
  likevel	
  ikke	
  for	
  behandling	
  av	
  sensijve	
  personopplysninger	
  som	
  er	
  avgi=	
  uoppfordret.	
  
193	
  
personvernprinsippene
1.  Samtykke	
  eller	
  annet	
  re=slig	
  grunnlag	
  
2.  Proporsjonalitet	
  
3.  Formålsbestemthet	
  
4.  Relevans	
  og	
  minimalitet	
  
5.  Fullstendighet	
  og	
  kvalitet	
  
6.  Informasjon	
  og	
  innsyn	
  
7.  Informasjonssikkerhet	
  
8.  Særlig	
  strenge	
  regler	
  ved	
  behandling	
  av	
  
sensijve	
  personopplysninger	
  
9.  Anonymitet	
  og	
  sporfri	
  ferdsel	
  
194	
  
Samtykke
Behandling	
  av	
  
personopplysninger	
  skal	
  i	
  
størst	
  mulig	
  grad	
  være	
  
basert	
  på	
  
•  frivillig,	
  	
  
•  u2rykkelig	
  og	
  	
  
•  informert	
  	
  
samtykke.	
   195	
  
Informert
•  Navn	
  og	
  adresse	
  på	
  behandlingsansvarlig	
  
•  Hva	
  opplysningene	
  skal	
  brukes	
  jl	
  
•  Om	
  opplysningene	
  skal	
  utleveres	
  jl	
  andre,	
  og	
  
eventuelt	
  jl	
  hvem	
  	
  	
  
•  Om	
  det	
  er	
  frivillig	
  å	
  gi	
  fra	
  seg	
  opplysningene	
  
•  Informasjon	
  om	
  innsyn	
  i,	
  retng	
  og	
  sletng	
  av	
  	
  
•  Hvor	
  lenge	
  personopplysningene	
  vil	
  bli	
  behandlet	
  
eller	
  oppbevart	
  
•  At	
  samtykket	
  kan	
  trekke	
  
196	
  
Frivillig
•  Hva	
  spørres	
  det	
  e=er?	
  
•  Hvor	
  belastende	
  vil	
  et	
  samtykke	
  
være?	
  
•  Er	
  konsekvensene	
  uforholdsmessige	
  
om	
  du	
  ikke	
  samtykker?	
  
Typisk	
  for	
  å	
  mo=a	
  en	
  tjeneste	
  eller	
  bli	
  ansa=	
  
197	
  
uttrykkelig
Akjv	
  handling	
  
– at	
  du	
  har	
  samtykket	
  
– hvilke	
  behandlinger	
  samtykket	
  
gjelder	
  
– hvilke	
  virksomheter	
  samtykket	
  er	
  
gi=	
  jl	
  
198	
  
proporsjonalitet
•  Innsamling	
  og	
  behandling	
  i	
  overensstemmelse	
  
med	
  lovverket	
  
•  Rimelig	
  i	
  forhold	
  jl	
  den	
  registrerte	
  
•  Registreringen	
  av	
  opplysninger	
  må	
  være	
  
proporsjonal	
  med	
  formålet	
  
•  I	
  valget	
  av	
  to	
  alternajve	
  løsninger	
  ved	
  
behandling	
  av	
  personopplysninger	
  skal	
  man	
  
velge	
  det	
  alternajvet	
  som	
  er	
  minst	
  
personverninngripende	
  
199	
  
 
	
  
Regelbrudd
Konsekvenser av
200	
  
Tilsyn og sanksjoner
Datajlsynet	
  
•  Systemajsk	
  og	
  offentlig	
  fortegnelse	
  over	
  innmeldte	
  
behandlinger	
  
•  Behandle	
  konsesjonssøknader	
  
•  Kontrollere	
  at	
  lover	
  og	
  forskricer	
  blir	
  fulgt	
  
	
  
Konsekvens	
  
•  Overtredelsesgebyr	
  
•  Pålegg	
  om	
  endring	
  eller	
  opphør	
  av	
  ulovlige	
  behandlinger	
  
•  Erstatning	
  
•  Straff	
  
201	
  
Særegenheter i
Forhandlinger
12
Program- og maskinvarekjøp
•  Ejkk	
  og	
  respekt	
  for	
  leverandørens	
  
forretningsmodell	
  
•  ”Det	
  finnes	
  ingen	
  faste	
  priser”	
  
•  Prising	
  og	
  forhandling	
  
– Trenering	
  av	
  prisforhandlingen	
  
– Hierarkisk	
  godkjenningssystem	
  
– Ketchupeffekt	
  
•  Mulig	
  å	
  oppnå	
  jlsynelatende	
  gode	
  
raba=nivåer	
  
– Kvartalsavslutninger	
  
– Bli	
  kvi=	
  konkurrenter	
   203
204
Vedlikeholdsavgift for gammel programvare
”utenfor support”
•  Leverandør	
  
– Kostbart	
  å	
  bevare	
  kompetanse	
  på	
  gamle	
  
løsninger	
  
– Elementet	
  av	
  lisens/bruksre=	
  
•  Kunde	
  
– Får	
  lite	
  igjen	
  for	
  supportavgicen	
  
– Leverandør	
  har	
  reelt	
  se=	
  lavere	
  kostnader	
  
kny=et	
  jl	
  det	
  spesifikke	
  vedlikehold	
  nå	
  
Intensjons-	
  
	
  kunngjøring
Med	
  henvisninger	
  jl	
  forsyningsforskricen	
  
advokat	
  Kjell	
  Steffner	
  
13
Når
Utforming
krav til hjemmel
?
NOU 2010:2
”intensjonskunngjøring	
  for	
  å	
  
avskjære	
  muligheten	
  for	
  
sanksjoner,	
  hvis	
  anskaffelsen	
  
likevel	
  skulle	
  vise	
  seg	
  å	
  være	
  
en	
  ulovlig	
  direkte	
  anskaffelse”	
  
Leverandører	
  får	
  mulighet	
  jl	
  å	
  stoppe	
  anskaffelsen	
  
transparens
Oppdragsgiver
unngår1. Gebyr	
  
2. Uten	
  virkning	
  
3. Avkortning	
  
karens”jdsrommet	
  mellom	
  
meddelelsen	
  om	
  
kontraktsjldeling	
  og	
  det	
  
jdspunktet	
  oppdragsgiver	
  
jdligst	
  kan	
  inngå	
  kontrakten”	
  
FOA	
  §	
  4-­‐1	
  
suspensjonav	
  oppdragsgivers	
  
adgang	
  jl	
  å	
  inngå	
  
kontrakt	
  
§ 22-3a.Suspensjon av oppdragsgivers
adgang til å inngå kontrakt
1. Ved	
  begjæring	
  om	
  midlerjdig	
  forføyning	
  e=er	
  oppdragsgivers	
  beslutning	
  om	
  
kontraktsjldeling,	
  suspenderes	
  oppdragsgivers	
  adgang	
  jl	
  å	
  inngå	
  kontrakt	
  når:	
  
a.	
  oppdragsgiver	
  har	
  fastsa=	
  en	
  karensperiode	
  e=er	
  §	
  22-­‐3	
  (meddelelse	
  om	
  kontraktsjldeling	
  og	
  karensjd	
  før	
  inngåelse	
  av	
  kontrakt)	
  tredje	
  
ledd,	
  og	
  begjæringen	
  er	
  fremsa=	
  innen	
  utløpet	
  av	
  karensperioden,	
  eller	
  
b.	
  oppdragsgiver	
  har	
  kunngjort	
  i	
  tråd	
  med	
  §	
  18-­‐3a	
  (intensjonskunngjøring),	
  og	
  begjæringen	
  er	
  fremsa=	
  innen	
  j	
  dager	
  regnet	
  fra	
  dagen	
  e=er	
  
datoen	
  for	
  kunngjøringen.	
  
2.	
  Suspensjon	
  inntrer	
  når	
  begjæringen	
  er	
  forkynt	
  for	
  saksøkte.	
  Saksøkte	
  informeres	
  
om	
  suspensjonsvirkningen	
  ved	
  forkynnelsen.	
  
3.	
  Tingre=en	
  skal	
  samjdig	
  som	
  begjæringen	
  sendes	
  jl	
  forkynnelse	
  beramme	
  muntlig	
  
forhandling	
  jl	
  behandling	
  av	
  begjæringen.	
  Partene	
  kan	
  samtykke	
  i	
  at	
  behandlingen	
  i	
  
stedet	
  skal	
  være	
  skriclig.	
  
4.	
  Suspensjonen	
  varer	
  innjl	
  jngre=en	
  har	
  ta=	
  sjlling	
  jl	
  begjæringen.	
  Suspensjonen	
  
opphører	
  likevel	
  jdligst	
  ved	
  utløpet	
  av	
  karensperioden	
  eller	
  j	
  dager	
  regnet	
  fra	
  dagen	
  
e=er	
  datoen	
  for	
  intensjonskunngjøringen.	
  
5.	
  Det	
  inntrer	
  ikke	
  suspensjon	
  ved	
  anke	
  over	
  jngre=ens	
  avgjørelse.	
  
FORS	
  §	
  11-­‐4a	
  
§13A-1
ulovligdirekteanskaffelse
”idømme	
  
oppdragsgiver	
  et	
  
overtredelsesgebyr”	
  
foa
Tilsvarende	
  
FOA	
  §	
  22A-­‐2	
  
FORS	
  §	
  12a-­‐1	
  
Uten
virkning
ulovligdirekteanskaffelse
FOA	
  §§	
  13A-­‐1/22A-­‐1	
  
FORS	
  §	
  12a-­‐1	
  
Avkortning
§	
  13A-­‐1	
  Re=en	
  skal	
  avkorte	
  kontraktens	
  løpejd	
  (…)	
  når	
  
oppdragsgiver	
  har	
  foreta=	
  en	
  ulovlig	
  direkte	
  anskaffelse.	
  
ulovligdirekteanskaffelse FORS	
  §	
  12a-­‐1	
  
§ 18-3a Intensjonskunngjøring
Oppdragsgiver	
  som	
  anser	
  at	
  det	
  foreligger	
  
hjemmel	
  for	
  å	
  jldele	
  en	
  kontrakt	
  uten	
  å	
  
kunngjøre	
  konkurransen	
  i	
  samsvar	
  med	
  
§	
  18-­‐3	
  (kunngjøring	
  av	
  konkurranse),	
  kan	
  
e=er	
  at	
  jldeling	
  er	
  beslu=et,	
  kunngjøre	
  at	
  
kontrakt	
  vil	
  bli	
  inngå=.	
  
Tilsvarende	
  i	
  FOA	
  §	
  9-­‐1a	
  
FORS	
  §	
  8-­‐5a	
  
Ikke krav til
aktsomhet
NOU	
  2010:2	
  
“E=er	
  utvalgets	
  
oppfatning	
  må	
  
direkjvet	
  forstås	
  
slik	
  at	
  det	
  ikke	
  
gjelder	
  et	
  
aktsomhetskrav.”	
  
Prinsippene	
  i	
  LOA	
  §	
  5	
  er	
  både	
  føringer	
  for	
  prosedyren	
  og	
  tolkningsmomenter	
  for	
  reglene	
  i	
  LOA/FOA	
  
Løsningen?	
  
Tidsfrister?	
  
Alle	
  vilkår?	
  
Anskaffelsesprotokoll?	
  
Hva skal være klart når
”Tildeling er besluttet”
Midlertidigforføyning
Må	
  ha	
  krav	
  &	
  
sikringsgrunn	
  
Forskjell på å ha rett
og få rett
Risikoen for å tape saken
Potensiell	
  leverandør	
  
Erstatning	
  +	
  
saksomkostninger,	
  oppnår	
  
i	
  beste	
  fall	
  ordinær	
  
konkurranse	
  
Oppdragsgiver	
  
forsinkelse,	
  saksomkostninger,	
  
gebyr,	
  erstatning,	
  omdømme	
  
	
  
Utforming
Min anbefaling til utforming
•  Forklar	
  formålet	
  og	
  foranledningen	
  for	
  
anskaffelsen	
  
•  Angi	
  hjemmel	
  for	
  anskaffelsen,	
  gjerne	
  med	
  
enkel	
  subsumsjon	
  
•  Gjør	
  det	
  enkelt	
  for	
  potensielle	
  leverandører	
  å	
  
vurdere	
  om	
  intensjonskunngjøringen	
  er	
  
korrekt	
  gjennomført	
  eller	
  ei	
  
Et godt eksempel
”Det	
  skal	
  gjøres	
  endringer	
  i	
  kildekoden	
  for	
  Artemis-­‐porteføljen	
  i„m.	
  
løcing	
  av	
  jlpasninger	
  av	
  programvare	
  på	
  Windows	
  XP	
  jl	
  Windows	
  7.	
  
Artemis	
  Internajonal,	
  inc	
  har	
  opphavsre=	
  jl	
  programvaren	
  og	
  råder	
  
således	
  over	
  jlgang	
  jl	
  og	
  jlpasninger	
  av	
  kildekoden.	
  Mejer	
  AS	
  er	
  
eneleverandør	
  av	
  applikasjonene	
  i	
  Artemis-­‐porteføljen	
  i	
  Norge.	
  
Enere=en	
  gjelder	
  både	
  salg,	
  implementering,	
  jlpassing	
  og	
  support	
  i	
  
det	
  geografiske	
  området	
  Norge,	
  Danmark	
  og	
  Sverige.	
  Opphavsre=en	
  
jl	
  programvaren	
  innebærer	
  at	
  Artemis	
  Internajonal	
  /	
  Mejer	
  har	
  
enere=	
  jl	
  å	
  "fremsjlle	
  varig	
  eller	
  midlerjdig	
  eksemplar",	
  samt	
  at	
  
programvaren	
  kun	
  kan	
  beny=es	
  "på	
  en	
  bestemt	
  måte",	
  kfr.	
  
åndsverkloven	
  §§	
  2	
  og	
  39a.	
  Vilkåret	
  "for	
  å	
  besky=e	
  en	
  enere="	
  i	
  FOA	
  
§	
  14-­‐4	
  c	
  anses	
  derfor	
  oppfylt.”	
  
Et dårlig annet eksempel
Malvik	
  kommune	
  er	
  oppdragsgiver	
  for	
  den	
  forestående	
  kontrakten.	
  Intensjonskunngjøringen	
  er	
  
kny=et	
  jl	
  at	
  kommunestyret	
  i	
  Malvik	
  kommune	
  fa=et	
  vedtak	
  16/12-­‐2013	
  om	
  å	
  innføre	
  
eiendomsska=.	
  Vedtaket	
  lyder	
  som	
  følger:	
  Eiendomsska=	
  utskrives	
  for	
  verker/bruk,	
  næring	
  og	
  
bolig	
  i	
  2014	
  med	
  ska=esats	
  2	
  promille.	
  
Hovedrammer	
  for	
  takseringsarbeidet	
  vedtas	
  i	
  egen	
  sak	
  januar	
  2014.	
  
Malvik	
  kommune	
  har	
  jl	
  hensikt	
  å	
  inngå	
  kontrakt	
  med	
  ESKAN	
  AS	
  om	
  totalleveranse	
  av	
  
takseringstjenster	
  ved	
  innføring	
  av	
  eiendomsska=.	
  Eiendomsska=etakseringen	
  skjer	
  e=er	
  
eiendomsska=elovens	
  §	
  3	
  a.	
  Det	
  skal	
  beny=es	
  ne=bre=	
  besikjger-­‐app	
  ved	
  taksering	
  av	
  boliger	
  
og	
  frijdseiendommer.	
  ESKAN	
  AS	
  har	
  kompetanse	
  og	
  kapasitet	
  jl	
  å	
  gjennomføre	
  prosjektet	
  innen	
  
fristen	
  30.	
  juni	
  2014.	
  ESKAN	
  AS	
  har	
  kompetanse	
  på	
  jlre=elegging	
  for	
  besikjgelse,	
  både	
  i	
  KOMTEK	
  
eiendomsska=	
  og	
  for	
  ne=bre=	
  besikjger-­‐app.	
  ESKAN	
  AS	
  har	
  kompetanse	
  og	
  kapasitet	
  jl	
  å	
  føre	
  
Matrikkelen	
  for	
  kommunen,	
  og	
  registrere	
  besikjgerdata	
  inn	
  i	
  fagprogrammet	
  KOMTEK.	
  
Besikjgerdata	
  fra	
  ne=bre=	
  besikjger-­‐app	
  importeres	
  direkte	
  inn	
  i	
  fagsystemet	
  via	
  egne	
  rujner.	
  
Nøkkelpersonell	
  hos	
  ESKAN	
  AS	
  som	
  skal	
  arbeide	
  med	
  prosjektet	
  har	
  lokalkunnskap	
  om	
  Malvik	
  
kommune.	
  Selskapet	
  har	
  også	
  et	
  gjennomarbeidet	
  konsept	
  for	
  informasjonsbrosjyrer	
  og	
  
kommunikasjon	
  med	
  kommunens	
  eiendomsbesi=ere.	
  
19.12.2013	
  
Når passer det med en
Intensjonskunngjøring?
•  Vanskelig	
  å	
  få	
  jl	
  reell	
  konkurranse?	
  
•  Eneleverandørsituasjon?	
  
–  Forlenge	
  varighet	
  av	
  avtale?	
  
–  Integrasjon?	
  
–  Mer	
  av	
  samme	
  vare/tjeneste?	
  
•  Ny	
  tjeneste?	
  
•  Teste	
  markedet?	
  
•  Tilknytning	
  på	
  eksisterende	
  
rammeavtale?	
  Jf.	
  §	
  6-­‐1(3)	
  
•  Høy	
  by=ekostnad?	
  
Diskusjon Bare Unntaksbestemmelsene?
kjøp	
  av	
  flere	
  
programvarelisenser	
  
bistand	
  jl	
  endring	
  i	
  kildekode	
  
forlengelse	
  av	
  
vedlikeholdsavtale	
  
eneleverandørsituasjonene
Ulovlig	
  ✖

Lovlig	
  ✔	
  
	
  
Intensjonskunngjøring	
  
Anbudskonkurranse	
  
Oppsummering
Oppsummering – når/situasjoner
•  Unntaksbestemmelsene,	
  f.eks.	
  FOA	
  §	
  14-­‐4	
  
•  Typisk	
  de	
  li=	
  usikre	
  
eneleverandørsituasjonene	
  
•  Forlengelse	
  av	
  vedlikeholdsavtaler	
  
•  Kjøp	
  av	
  flere	
  lisenser	
  jl	
  eksisterende	
  
programvare	
  
•  Bistand	
  jl	
  å	
  endre	
  kildekode,	
  jf	
  åvl	
  §§	
  2	
  og	
  39a	
  
Oppsummering - hjemmel
•  Ikke	
  aktsomhetskrav,	
  men	
  det	
  må	
  foreligge	
  en	
  
hjemmel	
  
•  Prinsippene	
  i	
  LOA	
  §	
  5	
  gjelder	
  alle	
  anskaffelser	
  
–  Husk	
  særlig	
  på	
  både	
  god	
  forretningsskikk	
  og	
  høy	
  
forretningsejsk	
  standard	
  i	
  den	
  interne	
  
saksbehandlingen	
  
–  En	
  anskaffelse	
  skal	
  så	
  langt	
  det	
  er	
  mulig	
  være	
  basert	
  
på	
  konkurranse	
  
–  Sikre	
  at	
  det	
  ikke	
  finner	
  sted	
  forskjellsbehandling	
  
mellom	
  leverandører	
  
Oppsummering – anbefaling til utforming
•  Forklar	
  formålet	
  og	
  foranledningen	
  for	
  
anskaffelsen	
  
•  Angi	
  hjemmel	
  for	
  anskaffelsen,	
  gjerne	
  med	
  
enkel	
  subsumsjon	
  
•  Gjør	
  det	
  enkelt	
  for	
  potensielle	
  leverandører	
  å	
  
vurdere	
  om	
  intensjonskunngjøringen	
  er	
  
korrekt	
  gjennomført	
  eller	
  ei	
  
Oppsummering - Forberedelser
•  Vær	
  forberedt	
  på	
  krav	
  om	
  innsyn	
  i	
  
saksdokumenter	
  på	
  svært	
  kort	
  varsel	
  
•  Ferdigsjll	
  kontrakt	
  med	
  alle	
  vilkår	
  og	
  
anskaffelsesprotokoll	
  
•  I	
  komplekse	
  saker;	
  lag	
  et	
  internt	
  notat	
  med	
  
drøcelse	
  av	
  hjemmel,	
  prosessrisiko	
  og	
  
omdømmerisiko	
  
•  Lag	
  en	
  liten	
  plan	
  for	
  hva	
  dere	
  skal	
  gjøre	
  ved	
  
innsigelser	
  eller	
  begjæring	
  om	
  midlerjdig	
  
forføyning	
  
LYNX	
  advoka]irma	
  DA	
  
Hieronymus	
  Heyerdahls	
  gate	
  1	
  
N-­‐0160	
  Oslo	
  
Kjell	
  Steffner	
  
ks@lynxlaw.no	
  
Tlf	
  905	
  11	
  901	
  
Twi=er:	
  @KSteffner	
  
h=p://lynxlaw.no/menneskene/kjell-­‐steffner/	
  
	
  
Flere	
  presentasjoner	
  på	
  h=p://www.slideshare.net/kjellsteffner/	
  	
  
236	
  
1 of 236

More Related Content

Viewers also liked(9)

Risikostyring av it-kontrakterRisikostyring av it-kontrakter
Risikostyring av it-kontrakter
Kjell Steffner5.4K views
IntensjonskunngjøringIntensjonskunngjøring
Intensjonskunngjøring
Kjell Steffner5.4K views
-Å selge til det offentlige-Å selge til det offentlige
-Å selge til det offentlige
Kjell Steffner499 views
Kontrakten som verktøy for prosjektledereKontrakten som verktøy for prosjektledere
Kontrakten som verktøy for prosjektledere
LYNX advokatfirma DA1.5K views
Hvordan selge til det offentligeHvordan selge til det offentlige
Hvordan selge til det offentlige
LYNX advokatfirma DA3K views
ForhandlingsteknikkForhandlingsteknikk
Forhandlingsteknikk
Kjell Steffner6.4K views
India Agile Week 2015India Agile Week 2015
India Agile Week 2015
Sonata Software2K views

Similar to Inngåelse og oppfølging av it kontrakter(20)

Risiko basert testing i praksisRisiko basert testing i praksis
Risiko basert testing i praksis
Minh Nguyen843 views
Fra silo til micro servicesFra silo til micro services
Fra silo til micro services
Tormod Varhaugvik1.9K views
Frokostseminar 25.november 2020Frokostseminar 25.november 2020
Frokostseminar 25.november 2020
Thorbjørn Værp39 views
Semantisk integrasjonSemantisk integrasjon
Semantisk integrasjon
Lars Marius Garshol708 views
IT tjenester, omstruktureringIT tjenester, omstrukturering
IT tjenester, omstrukturering
Ole Kristian Gravrok299 views
Contract managementContract management
Contract management
Kjell Steffner615 views
Kvalitetssikring av feideforvaltningen i eget hus 13102015Kvalitetssikring av feideforvaltningen i eget hus 13102015
Kvalitetssikring av feideforvaltningen i eget hus 13102015
Senter for IKT i utdanningen, redaksjon513 views

More from Kjell Steffner(18)

GDPR-helsesjekkGDPR-helsesjekk
GDPR-helsesjekk
Kjell Steffner774 views
Investorer engler eller togrøvereInvestorer engler eller togrøvere
Investorer engler eller togrøvere
Kjell Steffner245 views
Endringer i kontraktsperiodenEndringer i kontraktsperioden
Endringer i kontraktsperioden
Kjell Steffner407 views
GDPR datainnsamling på webGDPR datainnsamling på web
GDPR datainnsamling på web
Kjell Steffner584 views
GDPR i offentlige anskaffelserGDPR i offentlige anskaffelser
GDPR i offentlige anskaffelser
Kjell Steffner1.6K views
Nye regler for offentlige anskaffelserNye regler for offentlige anskaffelser
Nye regler for offentlige anskaffelser
Kjell Steffner1.1K views
Risikostyring av kontrakterRisikostyring av kontrakter
Risikostyring av kontrakter
Kjell Steffner799 views
Risikostyring og kravspesifikasjonRisikostyring og kravspesifikasjon
Risikostyring og kravspesifikasjon
Kjell Steffner1.4K views
Risikoanalyse av it-kontrakterRisikoanalyse av it-kontrakter
Risikoanalyse av it-kontrakter
Kjell Steffner2.7K views
Cloud computingCloud computing
Cloud computing
Kjell Steffner382 views
Binding corporate rulesBinding corporate rules
Binding corporate rules
Kjell Steffner908 views
YtringsfrihetYtringsfrihet
Ytringsfrihet
Kjell Steffner694 views

Inngåelse og oppfølging av it kontrakter

 • 1. IT-kontrakter Inngåelse og oppfølging av 23. og 24. april 2014 advokat Kjell Steffner 1  
 • 2. Tema for todagerskurset 1.  Hva  er  en  IT-­‐kontrakt   2.  Outsourcing   3.  Standardavtaler   4.  Kontraktsre=   5.  Kravspesifikasjon   6.  Opphavsre=   7.  Risikoanalyse   8.  SLA  /  tjenestenivå   9.  Oppfølging  av  kontrakt   10. Prosjektstyring   11. Skytjenester  og   personvern   12. Særegenheter  ved   forhandling  av  IT-­‐ kontrakter   13. Intensjonskunngjøring   2
 • 3. Budskapet er: gjør det enkelt •  Bruk  kontrakten  som  et  verktøy  –  vær   pedagogisk  ved  uUorming   – Få  kontrakten  opp  av  skuffen   •  Risikoanalyse  –  fly=  fokus  og  innsats  fremover   i  prosessen  –  mindre  opprydding   •  Service  level  agreements   •  Lær  av  andres  feil  -­‐  alle  feil  er  gjort  før   •  Det  er  vanligvis  de  enkleste  og  små   hendelsene  som  velter  lasset   3
 • 4. Husk at kontrakten påvirker og understøtter Strategi   Teknologi   Økonomi   4
 • 6. Kontrakten  er   et  fundament  i   vår  sivilisasjon   6  
 • 9. Kontrakt: ”skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter” 9  
 • 11. Kan være en kombinasjon av Maskinvare   Programvare   Tjenester   11
 • 12. Formålet Gjensidige  forpliktelser   KonflikUorebyggende   Konfliktløsende   Fordeling  av  risiko  mellom  partene   12
 • 13. Hovedkategoriene av Ytelser / avtaler Kjøp  (programvare  &  maskinvare)   Utvikling   Vedlikehold   Dric   Tjenester  (oppdrag/bistand)   13
 • 14. Historikk •  Vilkår  ble  i  stor  grad  uUormet  av   leverandørene  på  1970  og  1980  tallet   – Preget  av  angloamerikansk  re=   •  Standardavtaler  uUormet  av  henholdsvis  miljø   på  kundesiden  og  leverandørsiden   •  Ingen  balanserte  avtaler  i  ordets  re=e   forstand,  men  ikke  så  aller  verst   •  Alminnelig  kontraktsre=  –  bransjekutymer?   14
 • 16. Maskinvare •  Prosessor  og  RAM   •  Lagring   – NAS  –  Network  A=ached  Storage  (filsystem)   – SAN  –  Storage  Area  Network  (blokknivå)   •  Ne=verk     16
 • 17. Raid for feiltoleranse i lagring Mirroring  without   parity  or  striping   Block-­‐level  striping  with  double  distributed  parity   17
 • 18. Masterdata Én  kilde   for  mange   systemer  
 • 23. api kan koble mange tjenester 23
 • 24. Author:  Sam  Johnston   Salesforce   Office365   MS  Azure   Amazon  EC2   SaaS   PaaS   IaaS   24
 • 25. Skytjenester Aktualiserer  særlig   – Personvern   – SLA  –  Service  Level  Agreements   (tjenestenivå)   25
 • 28. tjenestekjøp •  Bistand  -­‐  innsatsforpliktelse   •  Oppdrag  /  prosjekt  –   resultatansvar   •  Tilpasning   28
 • 31. Utvikling &     Tilpasning 31
 • 33. Enhet / time     33
 • 39. Outsourcing av it •  Overføring  av  akjva  i  form  av  infrastruktur,   informasjonssystemer  eller  personell  fra  en   bedric  jl  en  annen   •  Tilbakekjøp  av  tjenester   •  Krav  jl  tjenestenivå  /  SLA   •  Høy  grad  av  avhengighet     Formålet:  Fokusere  på  kjernevirksomheten   39
 • 40. Hvorfor? •  Fokusere   •  Skalerbarhet   •  Tilgang  på  eksperter  og  kompetanse   •  Økt  redundans  /  redusert  risiko   •  Prosesseffekjvisering   •  Adgang  jl  nye  tjenester   40
 • 41. Infrastrukturtjenester •  Applikasjonsstyring   •  Kommunikasjonsforvaltning   •  Dataadministrasjon   •  IT-­‐administrasjon   •  Sikkerhet   •  Arkitektur  og  standarder   •  Kanalstyring   •  IT-­‐forskning  og  –utvikling   •  IT-­‐utdanning   41
 • 42. Fire kategorier sourcing 1. Total  outsourcing   2. Total  insourcing   3. Selekjv  sourcing   4. De  facto  sourcing   42
 • 43. Total outsoucring •  Overføring  av  alle  IT-­‐eiendeler,  lisenser,   ressurser  og  leveransestyring  av  IT-­‐tjenster   •  Typisk:  Over  80%  av  IT-­‐budsje=et  hos  ekstern   tjenesteleverandør   43
 • 44. Total insourcing •  Bedricen  beholder  IT-­‐ledelse   •  Inkluderer  kjøp  av  bistand  for  å  møte   midlerjdige  behov   •  Typisk:  Minst  80%  av  IT-­‐budsje=et  internt   44
 • 45. Selektiv sourcing •  Utvalgte  områder  legges  hos  eksterne   tjenestejlbydere   •  Typisk:  Mellom  20  og  80%  av  IT-­‐budsje=et   internt   45
 • 46. De facto sourcing •  Alt  er  ved  det  gamle   •  Intern  IT-­‐avdeling  leverer  det  den  bestandig   har  levert   •  Det  som  har  vært  kjøpt  eksternt,  kjøpes   fremdeles  eksternt   46
 • 47. Forutsetninger for å lykkes •  Ikke  undervurdere  kompleksitet  og   samarbeidsmiljø   •  Krever  grundig  og  realisjsk  plan   •  Fleksibilitet  i  kontrakten   – Ta  høyde  for  endrede  behov   •  Kunden  må  beholde  og  ha  kompetanse  på   oppfølging  av  leverandøren   47
 • 48. fordeler •  Fokusert  kjernevirksomhet  –  le=ere  å  lede   •  Kostnadsdrevet   •  Reklamasjonsadgang   •  Spisskompetanse   •  Redundans  og  servicegrad   – Men  ikke  bedre  enn  ”godt  nok”?   48
 • 49. ulemper •  Lojalitet  og  mojvasjon  hos  outsourcet   personell   •  Taushetsplikt  og  forretningshemmeligheter   •  Mindre  kontroll   •  Vanskelig  reversere   •  Risiko  for  lavere  innsparing  /måloppnåelse   •  Tap  av  konjnuitet   •  Omdømme   49
 • 50. Utfordringer og Klassiske feiltrinn •  Outsourcer  akjviteter  som  burde  bli=  værende   •  IT  utny=es  ikke  homogent   –  Inkludert  /  innarbeidet  som  del  av  bedricens  akjviteter   –  Noen  applikasjoner  er  krijske  –  andre  ikke   •  Valg  av  feil  leverandør   –  F.eks:  Forstår  ikke  forretningsprosessene  i  bedricen   •  Mangelfull  og  dårlig  kontrakt   •  Undervurdering  av  personalaspektet   •  Mister  kontroll   •  IT  er  i  konjnuerlig  utvikling  –  vanskelig  å  forutse  behov   •  Får  nye  /  skjulte  kostnader  -­‐  BYTTEKOSTNAD   •  Glemmer  exit-­‐strategi   50
 • 51. Exit-strategi •  Heller  ikke  outsourcing  avtaler  varer  evig   •  Hvordan  håndteres  transisjon  jl  ny   leverandør,  evt.  hel  eller  delvis  insourcing   •  Tenk  særlig  på   – Retgheter  jl  data   – Retgheter  jl  programvare   – Retgheter  jl  dokumentasjon   •  Kvalitet  på  dokumentasjon   51
 • 52. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse Kapi2el  16  i  arbeidsmiljøloven   •  Lønns-­‐  og  arbeidsvilkår   •  Reservasjonsre=   •  Vern  mot  oppsigelse   •  Informasjon  og  drøcing  med  jllitsvalgte   •  Informasjon  jl  arbeidstakerne   52
 • 54. Standardkontrakter •  Statens  Standardavtaler  –  DIFI   •  PS2000  –  Dataforeningen   •  IKT-­‐Norge   54
 • 55. Statens standardavtaler - ssa •  Konsulen=jenester  (SSA-­‐O,  SSA-­‐B)   •  Kjøpsavtalene  (SSA-­‐K)   •  Tilpasningsavtalen  (SSA-­‐T)   •  Programutviklingsavtalen  (SSA-­‐U)   •  Smidigavtalen  (SSA-­‐S)   •  Vedlikeholdsavtalene  (SSA-­‐V)   •  Dricsavtalen  (SSA-­‐D)   h=p://anskaffelser.no/ikt/temasider/statens-­‐standardavtaler-­‐ssa   55
 • 57. IKT-Norge 57 •  ASP-­‐tjenester   •  Ekomtjenester   •  IT-­‐dricsytelser  (outsourcing)   •  Kjøp  av  utstyr  og  disposisjonsre=  jl  standardprogrammer   •  Kjøp  av  utstyr  og  tjenester  samt  disposisjonsre=  jl   standardprogrammer   •  Konsulentbistand   •  Rammeavtale   •  Socware  as  a  Service   •  Systemutvikling   •  Systemutviklingsprosjekt   •  Vedlikehold  og  programservice   •  Vedlikehold  av  spesialutviklede  programmer  
 • 58. dataforeningen 58 •  PS2000  SOL  (Smidige   Oppdragsbaserte  Leveranser)   •  PS2000  SOL  (English  version)   •  PS2000  kontraktsstandard   •  PS2000  Smidig  kontraktsstandard   •  Dataforeningens  Forvaltningsavtale   •  Kontraktsstandard  for  IT-­‐dric  
 • 60. Kontraktsstandarden består av 3 deler Del  I  -­‐  Kontraktsdokument   Definerer  kontraktspartene  og  kontraktsinnhold   og  –struktur   Del  II  -­‐  Generelle  kontraktsbestemmelser   Standardtekst  som  legger  alle  generelle  føringer   (komple=  uUylt)   Del  III  -­‐  Spesifikke  forhold  (Bilag)   Bilag  som  regulerer  den  spesifikke  leveranse   (delvis  uUylt)   60
 • 61. Viktigste elementer •  Effekjvisering  av  jlbudsprosessen   •  Erfaringer  basert  på  dokumentert  "beste  praksis"   innebygd   •  Håndtering  av  usikkerhet  er  jlre=elagt   •  Trinnvis  og  iterajv  systemutvikling  legges  jl  grunn  i   den  beskrevne  gjennomføringsmodell   •  Samarbeid  mellom  kunde  og  leverandør  er  jlre=elagt   •  Incenjv-­‐  og  sanksjonsordninger  beny=es  sammen  med   målpris   •  Rujner  for  konfliktløsning  ved  bruk  av  uavhengig   ekspert  inkludert   61
 • 64. Bakgrunnsrett & Rettskildefaktorer 1.  Lovtekster  eller  forskricer     2.  Lovforarbeider  og  e=erfølgende  u=alelser   3.  Re2spraksis,  særlig  fra  Høyestere=.   4.  Andre  myndigheters  praksis   5.  Privates  praksis  (for  eksempel  kontraktspraksis).   6.  Juridisk  teori   7.  Reelle  hensyn   Innholdet  i  en  re=sregel  64
 • 66. Lex superior rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang 66
 • 67. Lex specialis spesielle regler går foran generelle regler 67
 • 68. Lex posterior yngre regler går foran eldre regler 68
 • 69. ✔   ✔   ✔   ✔   69  
 • 70. Pkt 1.3 i SSA-T Tolking – rangordning 1.  Den  generelle  avtaleteksten  går  foran  bilagene.   2.  Bilag  1  går  foran  de  øvrige  bilagene.     3.  I  den  utstrekning  det  fremgår  klart  og  utvetydig   hvilket  punkt  eller  hvilke  punkter  som  er  endret,   ersta=et  eller  gjort  jllegg  jl,  skal  følgende   motstridprinsipper  gjelde:   a)  Bilag  2  går  foran  bilag  1.   b)  Bilag  8  går  foran  den  generelle  avtaleteksten.   c)  Hvis  den  generelle  avtaleteksten  henviser  endringer  jl  et   annet  bilag  enn  bilag  8,  går  slike  endringer  foran  den   generelle  avtaleteksten.   d)  Bilag  9  går  foran  de  øvrige  bilagene.   70
 • 72. Mangler og forsinkelse avtalt   -­‐levert   =mangel   •  Kontraktsbrudd   •  Forsinkelse   •  Vesentlig   kontraktsbrudd   Retng  /  omlevering  /  prisavslag  /  jlbakehold   av  kjøpesum  /  erstatning  /  dagbot  /  heving   72
 • 74. §  32.Reklamasjon.     (1)  Kjøperen  taper  sin  re=  jl  å  gjøre  en  mangel  gjeldende   dersom  han  ikke  innen  rimelig  jd  e=er  at  han  oppdaget   eller  burde  ha  oppdaget  den,  gir  selgeren  melding  som   angir  hva  slags  mangel  det  gjelder.       (2)  Reklamerer  kjøperen  ikke  innen  to  år  e=er  den  dag  da   han  overtok  jngen,  kan  han  ikke  seinere  gjøre  mangelen   gjeldende.  De=e  gjelder  ikke  dersom  selgeren  ved  garanj   eller  annen  avtale  har  påta=  seg  ansvar  for  mangler  i   lengre  jd.   74
 • 75. Når / på hvilken måte? •  Står  i  kontrakten,  men  uanse=  fordel  med  så   snart  som  mulig   •  Ikke  vær  redd  for  å  være  upopulær     •  Skriclig  reklamasjon  –  må  kunne   dokumenteres   •  Kan  tape  din  re=  ved  manglende  reklamasjon   75
 • 77. Mangler •  Urikjge  opplysninger  om  produktet   •  Tilbakeholdt  vesentlig  informasjon  om   produktet   •  Produktet  avviker  fra  krav  i  avtalen   77
 • 78. Ikke reklamasjonsadgang •  Negajve  egenskaper  kjøper  kjente  jl   •  Kjøper  ikke  hadde  rimelig  grunn  jl  å  være   uvitende   •  Grovt  uaktsomt  å  ikke  avdekke  mangel  før   avtaleinngåelse   •  Uten  rimelig  grunn  har  unnla=  å  undersøke   produktet  e=er  risikoovergang   78
 • 79. Rettsmangler §  41.  Re,smangler.  Andre  tredjemannskrav.     (1)  Har  tredjemann  eiendomsre=,  pantere=  eller  annen  re=  i  jngen   (re=smangel),  gjelder  reglene  om  mangler  jlsvarende  dersom  det  ikke  følger   av  avtalen  at  kjøperen  skal  overta  jngen  med  den  begrensning  tredjemanns   re=  medfører.  Toårsfristen  for  reklamasjon  i  §  32  (2)  gjelder  likevel  ikke.       (2)  Kjøperen  kan  i  alle  høve  kreve  erstatning  for  tap  som  følge  av  re=smangel   som  forelå  ved  kjøpet  og  som  han  verken  kjente  eller  burde  ha  kjent  jl.       (3)  Gjør  tredjemann  krav  på  å  ha  re=  i  jngen  og  de=e  bestrides,  gjelder   reglene  i  første  og  andre  ledd  jlsvarende  når  kravet  ikke  er  klart  ugrunnet.       (4)  For  tredjemannskrav  som  bygger  på  immaterialre=  (jf  §  96)  gjelder   reglene  i  første  ledd  jlsvarende.   79
 • 81. forsinkelse Prisavslag  /  dagbot  /  erstatning   81
 • 82. Detensjonsrett §  42.Kjøperens  7lbakeholdsre,.   Har  kjøperen  krav  som  følger  av  selgerens   kontraktbrudd,  kan  kjøperen  holde  jlbake  så   mye  av  kjøpesummen  som  vil  sikre  at  han  får   kravet  dekket.   82
 • 84. §  34.Krav  på  re;ng  og  omlevering  (avhjelp).     (1)  Kjøperen  kan  kreve  at  selgeren  for  egen  rekning  re=er  mangel   dersom  de=e  kan  skje  uten  å  volde  selgeren  urimelig  kostnad  eller   ulempe.  Selgeren  kan  isteden  foreta  omlevering  e=er  §  36.       (2)  Kjøperen  kan  kreve  omlevering  når  mangelen  er  vesentlig.  De=e   gjelder  ikke  dersom  det  foreligger  hindring  eller  misforhold  som  nevnt   i  §  23.  Omlevering  kan  heller  ikke  kreves  når  kjøpet  gjelder  en  jng  som   foreligger  ved  kjøpet  og  har  slike  egenskaper  at  den  ut  fra  partenes   forutsetninger  ikke  med  rimelighet  kan  ersta=es  med  en  annen.       (3)  Oppfyller  ikke  selgeren  sin  plikt  jl  å  re=e  eller  omlevere,  kan   kjøperen  kreve  erstatning  for  sine  forsvarlige  utgicer  ved  å  få   mangelen  re=et.       84
 • 85. §  36.Selgerens  re,  7l  re;ng  eller  omlevering  (avhjelp).     (1)  Selv  om  kjøperen  ikke  krever  det,  kan  selgeren  for  egen  kostnad  re=e   mangel  eller  foreta  omlevering,  når  de=e  kan  skje  uten  vesentlig  ulempe  for   kjøperen  og  uten  risiko  for  at  kjøperen  ikke  får  dekket  sine  utlegg  av  selgeren.       (2)  Dersom  selgeren  spør  om  kjøperen  vil  godta  retng  eller  omlevering,  eller   underre=er  kjøperen  om  at  han  vil  re=e  eller  omlevere  innen  en  angi=  jd,   men  kjøperen  ikke  svarer  innen  rimelig  jd  e=er  at  han  har  få=  meldingen,   kan  selgeren  foreta  det  nødvendige  innen  den  jd  som  er  angi=.       (3)  Selgeren  kan  ikke  gjøre  gjeldende  at  han  ikke  har  få=  høve  jl  å  re=e  eller   omlevere,  dersom  kjøperen  har  sørget  for  å  få  re=et  mangelen  og  det  e=er   forholdene  ville  være  urimelig  å  kreve  at  han  ventet  på  selgerens  retng  eller   omlevering.   85
 • 88. heving Vesentlig  kontraktsbrudd   Vesentlig  mangel   Vesentlig  forsinkelse   Flere  mangler  eller  forsinkelser  samlet     88
 • 89. Forskjell på å ha rett og få rett Le=ere  å  lage  en  god  avtale  enn  å  løse  problemer  i  re=en   89
 • 90. Vurdering av prosessrisiko Leverandør   Erstatning  /  dagbøter,   saksomkostninger,   omdømme   Oppdragsgiver   forsinkelse,  saksomkostninger,   erstatning,  omdømme    90
 • 94. HIGH LEVEL DESIGN LOW LEVEL DESIGN 94
 • 95. High level Design (HLD) Gives  the  overall  System  Design  in  terms  of   FuncUonal  Architecture  and  Database  design.  This   is  very  useful  for  the  developers  to  understand  the   flow  of  the  system.   In  this  phase  design  team,  review  team  (testers)   and  customers  plays  a  major  role.  For  this  the  entry   criteria  are  the  requirement  document  that  is  SRS.   And  the  exit  criteria  will  be  HLD,  projects  standards,   the  funcjonal  design  documents,  and  the  database   design  document.   95
 • 96. LOW LEVEL DESIGN (LLD) During  the  detailed  phase,  the  view  of  the   applicajon  developed  during  the  high  level  design   is  broken  down  into  modules  and  programs.  Logic   design  is  done  for  every  program  and  then   documented  as  program  specificaUons.  For  every   program,  a  unit  test  plan  is  created.       The  entry  criteria  for  this  will  be  the  HLD  document.   And  the  exit  criteria  will  the  program  specificajon   and  unit  test  plan  (LLD).   96
 • 101. VAREMERKE Disjnkjvt  i  vareklasse   Registrering  og  innarbeidelse     101
 • 104. Opphavsrett    Til kildekode 104
 • 105. Åndsverkloven - eksemplarfremstilling §  2.  Opphavsre=en  gir  innen  de  grenser  som  er   angi=  i  denne  lov,  enere=  jl  å  råde  over   åndsverket  ved  å  fremsjlle  varig  eller   midlerjdig  eksemplar  av  det  og  ved  å  gjøre  det   jlgjengelig  for  almenheten,  i  opprinnelig  eller   endret  skikkelse,  i  overse=else  eller   bearbeidelse,  i  annen  li=eratur-­‐  eller  kunstart   eller  i  annen  teknikk.   105
 • 106. Viktige lisensvilkår •  Bruksre=   •  Evigvarende  eller  element  av  lisens  i   vedlikeholdsavtalen?   •  Eksklusiv  /  ikke-­‐eksklusiv?   •  Geografisk  begrensning  /  verdensomspennende?   •  ”Sitelisens”   •  Hvor  omfa=ende  er  egentlig  den?   •  Overdragelse  jlla=?   •  Salg  av  virksomhet  /  aksjer  /  outsourcing   •  Hvilke  retgheter  har  kunden  jl  spesialjlpasninger?   Gjenbrukbart?  Eksklusivt?   106
 • 107. Spesialitetsprinsippet i åvl. §  39a.Har  opphavsmannen  overdra=   re=  jl  å  bruke  verket  på  en  bestemt   måte  eller  ved  bestemte  midler,  har   erververen  ikke  re=  jl  å  gjøre  det  på   andre  måter  eller  ved  andre  midler.   107
 • 108. spesialitetsprinsippet •  Avtaler  skal  tolkes  i  opphavsmannens   favør   •  Kan  ikke  utny=e  verket  på  andre  måter   enn  avtalt   •  F.eks.  ikke  endre  kildekoden  selv,  ikke   oppre=holde  et  historisk  arkiv  (read   only)  uten  jllatelse   108
 • 110. bruksrett Evigvarende  /   verdensomfa=ende  /  ikke-­‐ eksklusiv  /  kun  for   virksomheten  /  ikke-­‐overførbar   110
 • 112. Risikoanalyse Bedre føre var enn etter snar av it-kontrakter advokat Kjell Steffner
 • 113. Bruk risikoanalyse og målrettet innsats i innledende faser, fremfor kostbar opprydding når det skjærer seg.! Essensen! 113
 • 114. Risikoer eller risiki?! Risiko og konto " Likheten mellom risiko og konto er at begge ordene har italiensk opphav. Bøyningen på bokmål er: " en risiko – risikoen – flere risikoer – alle risikoene     " en konto – kontoen – flere kontoer  el. konti – alle kontoene el. Kontiene Språkrådet
 • 115. kontrakten 115 Analyser risiko i Det er helt greit å ta risiko du kjenner
 • 116. Sannsynlighet x Konsekvens = RISIKO 1 2 3 4 5 Konsekvens Veldig alvorlig 5 Alvorlig 4 Moderat 3 Liten 2 Ubetydelig 1 Veldig lav Lav Moderat Høy Veldig høy Sannsynlighet 116
 • 117. Finn Hva kan skje?
 • 121. Systemet kan gjøres veldig avansert og raffinert.! Enkle, selvforklarende rutiner gir høy sannsynlighet for etterlevelse.! Lag et enkelt system for risikoanalyser 121
 • 123. Del av helhetlig system! Finansiell Teknisk Juridisk RISIKOANALYSE 123
 • 124. Juridisk risikoanalyse! Compliance Rettssaker Kontrakt Før inngåelse (tilbud/forespørsel) Forhandling Leveranse 124
 • 125. Sannsynlighet x Konsekvens = RISIKO Kategori! Poeng! Varsle! Lav 1-3   Medium 4-9 Prosjektleder Høy 10-14 Ledelse Veldig høy 15-25 Styret 125 1 2 3 4 5 Konsekvens! Veldig alvorlig! 5 10 15 20 25 5 Alvorlig! 4 8 12 16 20 4 Moderat! 3 6 9 12 15 3 Liten! 2 4 6 8 10 2 Ubetydelig! 1 2 3 4 5 1 Veldig lav! Lav! Moderat! Høy! Veldig høy! Sannsynlighet!
 • 126. Plan hvis risikoen inntreffer! 126
 • 127. Eksempel! 127 Referanse! Klausul! Risiko (kortnavn)! S! K! N! Analyse! Tiltak for å minimere risiko! Plan hvis risikoen inntreffer! SSA-K 11.5.6 Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tap av data anses som indirekte tap, bortsett fra hvor dette skyldes datahåndtering som er Leverandørens ansvar under avtalen.   1 5 5 Uklart formulering mht. erstatning for tap av data gir uklar bestemmelse om erstatningsansvar. Reformuler klausul. Sørg for maxgrense for erstatning.   SSA-D 11.5.5 Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinket driftsstart eller driftsavbrudd, som med rimelighet kan tilbakeføres til forsinkelse, mangel eller annet mislighold fra Leverandørens side, med mindre Leverandøren godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Leverandøren. Innfører merarbeid som direkte tap 1 5 5 Utvidelse av alminnelig erstatningsansvar Argumenter for at alminnelig kontraktsrett må følges.  
 • 128. Policy-dokument for klausuler! Føringer for hvordan ulike klausuler skal håndteres. Hva er akseptabelt? Hva bør reforhandles? Hvor er motstandspunktet? Begynn med de viktigste klausulene og utvikle underveis
 • 130. Ansvar 130 Begrensning Direkte og indirekte tap Tap av data Dagbøter
 • 133. Formålsparagraf 133 Gjør den at kravene fra kunden er ”uendelige”? Finnes det en negativ avgrensning av det som skal leveres?
 • 134. Lovvalg og verneting 134 +tvisteløsningsmetode i tingretten eller voldgift?
 • 136. Det beste alternativet til en perfekt kontrakt er skikkelige risikoanalyser og målrettede tiltak 136
 • 137. Kontraktsgjennomføring - fallgruver! i. Prosjektledelse ii. Kompetanse iii. Endring av forutsetninger underveis iv. Venter til risiko / mislighold er realisert før noe gjøres v. For komplekst eller mangelfull medvirkning fra kunden vi. Forholdet til frister / fravær av frister vii. Tapsbegrensningsplikt viii. Informasjonsflyt i egen organisasjon ix. Informasjonsflyt i kontraktsmotpartens organisasjon – interessentanalysen (forankring) x. Er de egentlige suksesskriteriene med i kontrakten? 137
 • 138. -Rapporterer bare risikoene som er lettest å håndtere! -Overser eller undervurderer faresignalene! -Utsetter problemhåndtering! Selektivt utvalg av risikoer? 138
 • 139. Når tvist har oppstått! 139
 • 145. Krav - tjenesteavtale! • Beskriver krav til tjenester som virksomheten må ha for å understøtte egen forretning/ virksomhet • Angivelse av tjenestenivå og –kvalitet • Innebygget i avtalen eller inntatt som bilag 145
 • 146. Kunden må klarlegge! •  Reelle behov – hva er godt nok? –  Tjenestenivå påvirker pris •  Krever høyt presisjonsnivå og detaljerte spesifikasjoner –  Minst mulig tolkningsrom 146
 • 147. Garanterte ytelsesnivåer! •  Oppetid for applikasjon •  Responstid for applikasjon •  Svartid på helpdesk •  Responstid på helpdesk •  Oppretting/ sperring av brukere 147
 • 148. Oppetid i samsvar med definisjonene! ! •  Server- eller applikasjonsnivå •  Kan differensiere oppetidskrav –  Høyest i arbeidstiden •  Planlagt vedlikeholdsvindu unntas •  Målepunkt 148
 • 149. Automatisert kompensasjon! •  Leverandøren presenterer uoppfordret rapport •  Krediterer automatisk tjenestevederlaget med kompensasjonen 149
 • 156. Upresise  kontraktsvilkår   Leverandør   TilbudsuUorming  er   ikke  fakturerbart   Kunde   Kravspesifisering   samjdig  med   andre  oppgaver   156  
 • 157. ”Det er dessverre ikke forbudt å inngå en dårlig avtale” 157  
 • 158. …prosjektlederen  overlates   jl  å  kjempe  med  vilkårene  i   kontrakten   158  
 • 159. interessentanalyse Hvem har interesser i leveransen? 159  
 • 160. Scope  –  innenfor  og  utenfor   kontrakt   •  Unngå  å  levere  for  mye   •  Må  ha  detaljert  forståelse   av  hva  som  skal  leveres   •  Angi  hva  som  ligger   utenfor   •  Forsinkelser,  overforbruk  og   ukontrollerte  endringer   Scope creep This   phenomenon   can   occur  when  the  scope  of   a   project   is   not   properly   defined,   documented,   or   controlled     160  
 • 161. Fastprisspøkelset Tjenester:  ✖ Standardiserte  ytelser:  ✔   •  Stålkontroll  på  scope   •  Hvem  vet  best  av  kunde  og   leverandør  –  hvor  bør   risikoen  ligge?  Varierer   •  Medvirkningsforpliktelse   •  Skikkelige  risikoanalyser   161  
 • 162. Tjenester:  ✔ Standardiserte  ytelser:  ✔   Ikke  fullt  så   skummelt,  men   likevel  vikjg  å  ha   kontroll   162  
 • 163. 0   5   10   15   20   25   30   Aldri   Ikke  så  oce   Varierer   Oce   Bestandig   -Jeg ber prosjektmedarbeiderne lese kontrakten Spørreundersøkelse  gjennomført  i  april  2012  mot  prosjektledere  i  NFP/TEKNA  i  samarbeid  med  LYNX  advokaKirma   163  
 • 164. Sørg  for  at  alle   prosjektmedarbeidere   kjenner  kravene  i   kontrakten     …og  vurder  om  enkelte   interessenter  også  skal  få  slik  informasjon  164  
 • 165. 165  
 • 167.     Skytjenester advokat  Kjell  Steffner   Ta i bruk på lovlig vis 167  
 • 168. tema 1. Et  lite  utvalg  av  tjenestevilkår   2. Personvernreglene  og  -­‐ prinsippene   3. Håndhevelse  av   personvernreglene   168  
 • 169. Lisensiering og drift av programvare som en tjeneste 169  
 • 171. Noen egenskaper ved skytjenester Fordeler   •  Lav  pris   •  Tilgjengelighet  av   informasjon   •  Datasikkerhet   •  Skalerbarhet  for   ytelse  og  lagring   Ulemper   •  Datasikkerhet   •  Innlåsing  av  data   •  Standardisert  /  lite   fleksibelt   •  Håndtering  av   personvern   171  
 • 172. datatilsynet ”Virksomheter  som  tar  i  bruk   ne=skytjenester  er  juridisk  ansvarlig,   og  må  sørge  for  at   personopplysningene  behandles  i  tråd   med  personvernregelverket.”   172  
 • 173. Europeiske  menneskeretghetskonvensjon   Art  8.  ReOen  Pl  respekt  for  privatliv  og   familieliv     ”Enhver  har  re=  jl  respekt  for  si=  privatliv  og   familieliv,  si=  hjem  og  sin  korrespondanse.”   173  
 • 174. Utfordring Lovlig håndtering av på tvers av jurisdiksjoner personopplysninger   174  
 • 175.     tjenestevilkår Et lite utvalg av 175  
 • 176. Tjenestene  er   interessante,  men   både  bransjen  og   tjenestevilkårene   fremstår  i  dag  som   176  
 • 177. Tilgjengelighet   Forpliktelser   Sikkerhet   Personvern   Erstatning   Jurisdiksjon   Data  innelåst   Opphavsre=   Svake vilkår 177  
 • 178. 178  
 • 179. Lovvalg & verneting Switzerland  if  domiciled  in  Europe   California,  USA   Kunde:  Irland  –  Microsoc:  kundens  hjemjng   Laws  of  California,  San  Fransisco  legal  venue   Norge   Switzerland   179  
 • 180. Oppetid Available  24  hours  a  day,  7  days  a  week   99.9%   99.9%   strives  for  100%  upjme  and  availability   e=erstrebe  god  kvalitet  på  tjenesten  jl  enhver  jd   The  Service  Is  Available  “As  Is”   180  
 • 181. Tap av data YOU  EXPRESSLY  UNDERSTAND  AND  AGREE  THAT  GOOGLE  AND  PARTNERS  SHALL  NOT  BE  LIABLE  TO  YOU  FOR  ANY   DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  CONSEQUENTIAL  OR  EXEMPLARY  DAMAGES,  INCLUDING  BUT  NOT   LIMITED  TO,  DAMAGES  FOR  LOSS  OF  PROFITS,  GOODWILL,  USE,  DATA  OR  OTHER  INTANGIBLE  LOSSES     You  are  responsible  for  maintaining  and  protecjng  all  of  your  stuff.  Dropbox  will  not  be  liable  for  any  loss  or   corrupjon  of  your  stuff,  or  for  any  costs  or  expenses  associated  with  backing  up  or  restoring  any  of  your  stuff.   påtar  seg  ikke  ansvar  for  feil,  mangler,  tap  av  Kundens  data   YOU  EXPRESSLY  UNDERSTAND  AND  AGREE  THAT  EVERNOTE,  ITS  SUBSIDIARIES,  AFFILIATES  AND  LICENSORS,  AND   OUR  AND  THEIR  RESPECTIVE  OFFICERS,  EMPLOYEES,  AGENTS  AND  SUCCESSORS  SHALL  NOT  BE  LIABLE  TO  YOU  FOR   ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  CONSEQUENTIAL  OR  EXEMPLARY  DAMAGES,  INCLUDING  BUT  NOT   LIMITED  TO,  DAMAGES  FOR  LOSS  OF  PROFITS,  GOODWILL,  USE,  DATA,  COVER  OR  OTHER  INTANGIBLE  LOSSES  181  
 • 182. ERSTATNING $500,000  OR  THE  AMOUNT  PAID  BY  YOU  HEREUNDER  IN  THE  12  MONTHS   INGEN  AV  PARTENE  KAN  HOLDES  ANSVARLIG  UNDER  DENNE  AVTALEN  FOR   MER  ENN  BELØPET  SOM  KUNDEN  BETALTE  TIL  GOOGLE  I  LØPET  AV  DE  TOLV   MÅNEDENE  FØR  AKTIVITETEN  SOM  FØRTE  TIL  ERSTATNINGSANSVARET.   $100,000  OR  THE  AMOUNT  PAID  BY  CUSTOMER  TO  DROPBOX  DURING  THE   TWELVE  MONTHS  PRIOR  TO  THE  EVENT  GIVING  RISE  TO  LIABILITY   under  ingen  omstendighet  utbetale  noen  erstatning  som  oversjger  det   Kunden  har  innbetalt  siste  12  måneder   SHALL  IN  NO  EVENT  EXCEED  THE  AMOUNT  OF  FEES  PAYABLE  BY  CUSTOMER   TO  EVERNOTE  UNDER  THIS  AGREEMENT  DURING  THE  TWELVE  MONTH   PERIOD  IMMEDIATELY  PRECEDING  THE  INITIATON  OF  ANY  CLAIM   182  
 • 184. Menneskerettighetsutvalget Ny  GRL  §  102     Enhver  har  Ret  jl  Respekt  for  sit  Privatliv  og   Familieliv,  sit  Hjem  og  sin  Kommunikajon.       Det  paaligger  Statens  Myndigheder  at  sikre  et  Værn   om  den  personlige  Integritet  og  om  personlige   Oplysninger.  Systemajsk  Indhenjng,  Opbevaring   og  Brug  af  Oplysninger  om  Andres  personlige   Forhold  kan  kun  finde  Sted  i  Henhold  jl  Lov.       184  
 • 185. Personopplysningsloven §  1.  Lovens  formål                Formålet  med  denne  loven  er  å  besky=e  den   enkelte  mot  at  personvernet  blir  krenket   gjennom  behandling  av  personopplysninger.                Loven  skal  bidra  jl  at  personopplysninger   blir  behandlet  i  samsvar  med  grunnleggende   personvernhensyn,  herunder  behovet  for   personlig  integritet,  privatlivets  fred  og   jlstrekkelig  kvalitet  på  personopplysninger.       185  
 • 186. Personopplysninger ”Opplysninger  og   vurderinger  som  kan   kny=es  jl  en   enkeltperson”   186  
 • 187. Behandling ”enhver  bruk  av   personopplysninger,  som  f.eks.   innsamling,  registrering,   sammensjlling,  lagring  og   utlevering  eller  en  kombinasjon   av  slike  bruksmåter”   187  
 • 188. Behandlingsansvarlig ”den  som  bestemmer  formålet   med  behandlingen  av   personopplysninger  og  hvilke   hjelpemidler  som  skal  brukes”   188  
 • 189. databehandler ”den  som  behandler   personopplysninger  på  vegne  av   den  behandlingsansvarlige”   189  
 • 190. Sensitive personopplysninger a)  rasemessig  eller  etnisk  bakgrunn,  eller   polijsk,  filosofisk  eller  religiøs  oppfatning,   b)  at  en  person  har  vært  mistenkt,  siktet,   jltalt  eller  dømt  for  en  stra‚ar  handling,   c)  helseforhold,   d)  seksuelle  forhold,   e)  medlemskap  i  fagforeninger   190  
 • 191. Vilkår for å behandle personopplysnger Samtykke   Behandling  er  fastsa=  i  lov     Oppfylle  en  avtale  med  den  registrerte   Behandlingsansvarlige  skal  kunne  oppfylle  en  re=slig   forpliktelse   Ivareta  den  registrertes  vitale  interesser   UUøre  en  oppgave  av  allmenn  interesse   Utøve  offentlig  myndighet   191  
 • 192. Behandling av sensitive opplysninger Behandlingen  oppfyller  et  av  de  alminnelige  vilkårene   for  behandling  av  personopplysninger   Den  registrerte  samtykker   Behandling    er  fastsa=  i  lov   Behandlingen  er  nødvendig  for  å  besky=e  en  persons   vitale  interesser,  og  den  registrerte  ikke  er  i  stand  jl  å   samtykke   Behandling  av  frivillig  registrerte  opplysninger           192  
 • 193. Konsesjon Det  kreves  konsesjon  fra   Datajlsynet  for  å  behandle   sensijve  personopplysninger   De=e  gjelder  likevel  ikke  for  behandling  av  sensijve  personopplysninger  som  er  avgi=  uoppfordret.   193  
 • 194. personvernprinsippene 1.  Samtykke  eller  annet  re=slig  grunnlag   2.  Proporsjonalitet   3.  Formålsbestemthet   4.  Relevans  og  minimalitet   5.  Fullstendighet  og  kvalitet   6.  Informasjon  og  innsyn   7.  Informasjonssikkerhet   8.  Særlig  strenge  regler  ved  behandling  av   sensijve  personopplysninger   9.  Anonymitet  og  sporfri  ferdsel   194  
 • 195. Samtykke Behandling  av   personopplysninger  skal  i   størst  mulig  grad  være   basert  på   •  frivillig,     •  u2rykkelig  og     •  informert     samtykke.   195  
 • 196. Informert •  Navn  og  adresse  på  behandlingsansvarlig   •  Hva  opplysningene  skal  brukes  jl   •  Om  opplysningene  skal  utleveres  jl  andre,  og   eventuelt  jl  hvem       •  Om  det  er  frivillig  å  gi  fra  seg  opplysningene   •  Informasjon  om  innsyn  i,  retng  og  sletng  av     •  Hvor  lenge  personopplysningene  vil  bli  behandlet   eller  oppbevart   •  At  samtykket  kan  trekke   196  
 • 197. Frivillig •  Hva  spørres  det  e=er?   •  Hvor  belastende  vil  et  samtykke   være?   •  Er  konsekvensene  uforholdsmessige   om  du  ikke  samtykker?   Typisk  for  å  mo=a  en  tjeneste  eller  bli  ansa=   197  
 • 198. uttrykkelig Akjv  handling   – at  du  har  samtykket   – hvilke  behandlinger  samtykket   gjelder   – hvilke  virksomheter  samtykket  er   gi=  jl   198  
 • 199. proporsjonalitet •  Innsamling  og  behandling  i  overensstemmelse   med  lovverket   •  Rimelig  i  forhold  jl  den  registrerte   •  Registreringen  av  opplysninger  må  være   proporsjonal  med  formålet   •  I  valget  av  to  alternajve  løsninger  ved   behandling  av  personopplysninger  skal  man   velge  det  alternajvet  som  er  minst   personverninngripende   199  
 • 201. Tilsyn og sanksjoner Datajlsynet   •  Systemajsk  og  offentlig  fortegnelse  over  innmeldte   behandlinger   •  Behandle  konsesjonssøknader   •  Kontrollere  at  lover  og  forskricer  blir  fulgt     Konsekvens   •  Overtredelsesgebyr   •  Pålegg  om  endring  eller  opphør  av  ulovlige  behandlinger   •  Erstatning   •  Straff   201  
 • 203. Program- og maskinvarekjøp •  Ejkk  og  respekt  for  leverandørens   forretningsmodell   •  ”Det  finnes  ingen  faste  priser”   •  Prising  og  forhandling   – Trenering  av  prisforhandlingen   – Hierarkisk  godkjenningssystem   – Ketchupeffekt   •  Mulig  å  oppnå  jlsynelatende  gode   raba=nivåer   – Kvartalsavslutninger   – Bli  kvi=  konkurrenter   203
 • 204. 204 Vedlikeholdsavgift for gammel programvare ”utenfor support” •  Leverandør   – Kostbart  å  bevare  kompetanse  på  gamle   løsninger   – Elementet  av  lisens/bruksre=   •  Kunde   – Får  lite  igjen  for  supportavgicen   – Leverandør  har  reelt  se=  lavere  kostnader   kny=et  jl  det  spesifikke  vedlikehold  nå  
 • 205. Intensjons-    kunngjøring Med  henvisninger  jl  forsyningsforskricen   advokat  Kjell  Steffner   13
 • 207. NOU 2010:2 ”intensjonskunngjøring  for  å   avskjære  muligheten  for   sanksjoner,  hvis  anskaffelsen   likevel  skulle  vise  seg  å  være   en  ulovlig  direkte  anskaffelse”  
 • 208. Leverandører  får  mulighet  jl  å  stoppe  anskaffelsen   transparens
 • 210. karens”jdsrommet  mellom   meddelelsen  om   kontraktsjldeling  og  det   jdspunktet  oppdragsgiver   jdligst  kan  inngå  kontrakten”   FOA  §  4-­‐1  
 • 211. suspensjonav  oppdragsgivers   adgang  jl  å  inngå   kontrakt  
 • 212. § 22-3a.Suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt 1. Ved  begjæring  om  midlerjdig  forføyning  e=er  oppdragsgivers  beslutning  om   kontraktsjldeling,  suspenderes  oppdragsgivers  adgang  jl  å  inngå  kontrakt  når:   a.  oppdragsgiver  har  fastsa=  en  karensperiode  e=er  §  22-­‐3  (meddelelse  om  kontraktsjldeling  og  karensjd  før  inngåelse  av  kontrakt)  tredje   ledd,  og  begjæringen  er  fremsa=  innen  utløpet  av  karensperioden,  eller   b.  oppdragsgiver  har  kunngjort  i  tråd  med  §  18-­‐3a  (intensjonskunngjøring),  og  begjæringen  er  fremsa=  innen  j  dager  regnet  fra  dagen  e=er   datoen  for  kunngjøringen.   2.  Suspensjon  inntrer  når  begjæringen  er  forkynt  for  saksøkte.  Saksøkte  informeres   om  suspensjonsvirkningen  ved  forkynnelsen.   3.  Tingre=en  skal  samjdig  som  begjæringen  sendes  jl  forkynnelse  beramme  muntlig   forhandling  jl  behandling  av  begjæringen.  Partene  kan  samtykke  i  at  behandlingen  i   stedet  skal  være  skriclig.   4.  Suspensjonen  varer  innjl  jngre=en  har  ta=  sjlling  jl  begjæringen.  Suspensjonen   opphører  likevel  jdligst  ved  utløpet  av  karensperioden  eller  j  dager  regnet  fra  dagen   e=er  datoen  for  intensjonskunngjøringen.   5.  Det  inntrer  ikke  suspensjon  ved  anke  over  jngre=ens  avgjørelse.   FORS  §  11-­‐4a  
 • 213. §13A-1 ulovligdirekteanskaffelse ”idømme   oppdragsgiver  et   overtredelsesgebyr”   foa Tilsvarende   FOA  §  22A-­‐2   FORS  §  12a-­‐1  
 • 215. Avkortning §  13A-­‐1  Re=en  skal  avkorte  kontraktens  løpejd  (…)  når   oppdragsgiver  har  foreta=  en  ulovlig  direkte  anskaffelse.   ulovligdirekteanskaffelse FORS  §  12a-­‐1  
 • 216. § 18-3a Intensjonskunngjøring Oppdragsgiver  som  anser  at  det  foreligger   hjemmel  for  å  jldele  en  kontrakt  uten  å   kunngjøre  konkurransen  i  samsvar  med   §  18-­‐3  (kunngjøring  av  konkurranse),  kan   e=er  at  jldeling  er  beslu=et,  kunngjøre  at   kontrakt  vil  bli  inngå=.   Tilsvarende  i  FOA  §  9-­‐1a   FORS  §  8-­‐5a  
 • 217. Ikke krav til aktsomhet NOU  2010:2   “E=er  utvalgets   oppfatning  må   direkjvet  forstås   slik  at  det  ikke   gjelder  et   aktsomhetskrav.”  
 • 218. Prinsippene  i  LOA  §  5  er  både  føringer  for  prosedyren  og  tolkningsmomenter  for  reglene  i  LOA/FOA  
 • 219. Løsningen?   Tidsfrister?   Alle  vilkår?   Anskaffelsesprotokoll?   Hva skal være klart når ”Tildeling er besluttet”
 • 220. Midlertidigforføyning Må  ha  krav  &   sikringsgrunn  
 • 221. Forskjell på å ha rett og få rett
 • 222. Risikoen for å tape saken Potensiell  leverandør   Erstatning  +   saksomkostninger,  oppnår   i  beste  fall  ordinær   konkurranse   Oppdragsgiver   forsinkelse,  saksomkostninger,   gebyr,  erstatning,  omdømme    
 • 224. Min anbefaling til utforming •  Forklar  formålet  og  foranledningen  for   anskaffelsen   •  Angi  hjemmel  for  anskaffelsen,  gjerne  med   enkel  subsumsjon   •  Gjør  det  enkelt  for  potensielle  leverandører  å   vurdere  om  intensjonskunngjøringen  er   korrekt  gjennomført  eller  ei  
 • 225. Et godt eksempel ”Det  skal  gjøres  endringer  i  kildekoden  for  Artemis-­‐porteføljen  i„m.   løcing  av  jlpasninger  av  programvare  på  Windows  XP  jl  Windows  7.   Artemis  Internajonal,  inc  har  opphavsre=  jl  programvaren  og  råder   således  over  jlgang  jl  og  jlpasninger  av  kildekoden.  Mejer  AS  er   eneleverandør  av  applikasjonene  i  Artemis-­‐porteføljen  i  Norge.   Enere=en  gjelder  både  salg,  implementering,  jlpassing  og  support  i   det  geografiske  området  Norge,  Danmark  og  Sverige.  Opphavsre=en   jl  programvaren  innebærer  at  Artemis  Internajonal  /  Mejer  har   enere=  jl  å  "fremsjlle  varig  eller  midlerjdig  eksemplar",  samt  at   programvaren  kun  kan  beny=es  "på  en  bestemt  måte",  kfr.   åndsverkloven  §§  2  og  39a.  Vilkåret  "for  å  besky=e  en  enere="  i  FOA   §  14-­‐4  c  anses  derfor  oppfylt.”  
 • 226. Et dårlig annet eksempel Malvik  kommune  er  oppdragsgiver  for  den  forestående  kontrakten.  Intensjonskunngjøringen  er   kny=et  jl  at  kommunestyret  i  Malvik  kommune  fa=et  vedtak  16/12-­‐2013  om  å  innføre   eiendomsska=.  Vedtaket  lyder  som  følger:  Eiendomsska=  utskrives  for  verker/bruk,  næring  og   bolig  i  2014  med  ska=esats  2  promille.   Hovedrammer  for  takseringsarbeidet  vedtas  i  egen  sak  januar  2014.   Malvik  kommune  har  jl  hensikt  å  inngå  kontrakt  med  ESKAN  AS  om  totalleveranse  av   takseringstjenster  ved  innføring  av  eiendomsska=.  Eiendomsska=etakseringen  skjer  e=er   eiendomsska=elovens  §  3  a.  Det  skal  beny=es  ne=bre=  besikjger-­‐app  ved  taksering  av  boliger   og  frijdseiendommer.  ESKAN  AS  har  kompetanse  og  kapasitet  jl  å  gjennomføre  prosjektet  innen   fristen  30.  juni  2014.  ESKAN  AS  har  kompetanse  på  jlre=elegging  for  besikjgelse,  både  i  KOMTEK   eiendomsska=  og  for  ne=bre=  besikjger-­‐app.  ESKAN  AS  har  kompetanse  og  kapasitet  jl  å  føre   Matrikkelen  for  kommunen,  og  registrere  besikjgerdata  inn  i  fagprogrammet  KOMTEK.   Besikjgerdata  fra  ne=bre=  besikjger-­‐app  importeres  direkte  inn  i  fagsystemet  via  egne  rujner.   Nøkkelpersonell  hos  ESKAN  AS  som  skal  arbeide  med  prosjektet  har  lokalkunnskap  om  Malvik   kommune.  Selskapet  har  også  et  gjennomarbeidet  konsept  for  informasjonsbrosjyrer  og   kommunikasjon  med  kommunens  eiendomsbesi=ere.   19.12.2013  
 • 227. Når passer det med en Intensjonskunngjøring?
 • 228. •  Vanskelig  å  få  jl  reell  konkurranse?   •  Eneleverandørsituasjon?   –  Forlenge  varighet  av  avtale?   –  Integrasjon?   –  Mer  av  samme  vare/tjeneste?   •  Ny  tjeneste?   •  Teste  markedet?   •  Tilknytning  på  eksisterende   rammeavtale?  Jf.  §  6-­‐1(3)   •  Høy  by=ekostnad?   Diskusjon Bare Unntaksbestemmelsene?
 • 229. kjøp  av  flere   programvarelisenser   bistand  jl  endring  i  kildekode   forlengelse  av   vedlikeholdsavtale  
 • 230. eneleverandørsituasjonene Ulovlig  ✖ Lovlig  ✔     Intensjonskunngjøring   Anbudskonkurranse  
 • 232. Oppsummering – når/situasjoner •  Unntaksbestemmelsene,  f.eks.  FOA  §  14-­‐4   •  Typisk  de  li=  usikre   eneleverandørsituasjonene   •  Forlengelse  av  vedlikeholdsavtaler   •  Kjøp  av  flere  lisenser  jl  eksisterende   programvare   •  Bistand  jl  å  endre  kildekode,  jf  åvl  §§  2  og  39a  
 • 233. Oppsummering - hjemmel •  Ikke  aktsomhetskrav,  men  det  må  foreligge  en   hjemmel   •  Prinsippene  i  LOA  §  5  gjelder  alle  anskaffelser   –  Husk  særlig  på  både  god  forretningsskikk  og  høy   forretningsejsk  standard  i  den  interne   saksbehandlingen   –  En  anskaffelse  skal  så  langt  det  er  mulig  være  basert   på  konkurranse   –  Sikre  at  det  ikke  finner  sted  forskjellsbehandling   mellom  leverandører  
 • 234. Oppsummering – anbefaling til utforming •  Forklar  formålet  og  foranledningen  for   anskaffelsen   •  Angi  hjemmel  for  anskaffelsen,  gjerne  med   enkel  subsumsjon   •  Gjør  det  enkelt  for  potensielle  leverandører  å   vurdere  om  intensjonskunngjøringen  er   korrekt  gjennomført  eller  ei  
 • 235. Oppsummering - Forberedelser •  Vær  forberedt  på  krav  om  innsyn  i   saksdokumenter  på  svært  kort  varsel   •  Ferdigsjll  kontrakt  med  alle  vilkår  og   anskaffelsesprotokoll   •  I  komplekse  saker;  lag  et  internt  notat  med   drøcelse  av  hjemmel,  prosessrisiko  og   omdømmerisiko   •  Lag  en  liten  plan  for  hva  dere  skal  gjøre  ved   innsigelser  eller  begjæring  om  midlerjdig   forføyning  
 • 236. LYNX  advoka]irma  DA   Hieronymus  Heyerdahls  gate  1   N-­‐0160  Oslo   Kjell  Steffner   ks@lynxlaw.no   Tlf  905  11  901   Twi=er:  @KSteffner   h=p://lynxlaw.no/menneskene/kjell-­‐steffner/     Flere  presentasjoner  på  h=p://www.slideshare.net/kjellsteffner/     236