Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Niezamówiona informacja handlowa w Internecie

2,673 views

Published on

Prezentacja na temat prawnych aspektów spammingu

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Niezamówiona informacja handlowa w Internecie

 1. 1. Niezamówiona informacja handlowa w Internecie Krzysztof Jarosiński Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.
 2. 2. I . Wprowadzenie <ul><li>Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. </li></ul><ul><li>www.urowska.com.pl </li></ul><ul><li>SLC/Kancelaria </li></ul><ul><li>www.blaszyk-jarosinski.pl </li></ul><ul><li>www.slc.poznan.pl </li></ul>
 3. 3. II . Nieco anglojęzycznej terminologii <ul><li>Opt-out model </li></ul><ul><li>Opt-in model </li></ul><ul><li>Spamming (pills, p.... and casinos) </li></ul>
 4. 4. III . Regulacje prawne UE <ul><li>Dyrektywa o handlu elektronicznym z 2000 r. </li></ul><ul><li>(część postanowień implementowana u.ś.u.d.e. i k.c.) </li></ul><ul><li>Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej z 2002 r. </li></ul><ul><li>(implementowana pr.tel.) </li></ul>
 5. 5. IV . Jaki model w Polsce? system opt-in w odniesieniu do niezamawianych informacji handlowych (dotyczy także przedsiębiorców będących odbiorcami)
 6. 6. V . Gdzie szukać odpowiednich przepisów prawnych? <ul><li>Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną </li></ul><ul><li>Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji </li></ul><ul><li>Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów </li></ul><ul><li>Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym </li></ul><ul><li>Kodeks cywilny </li></ul>
 7. 7. VI . Spamming w u.ś.u.d.e. <ul><li>Art. 10 ust. 1 u.ś.u.d.e. </li></ul><ul><li>„ Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.” </li></ul><ul><li>informacja handlowa a reklama </li></ul><ul><li>zakaz dotyczy pojedynczych wiadomości </li></ul><ul><li>zakaz spammingu chroni także odbiorców będących przedsiębiorcami </li></ul>
 8. 8. VII . Spamming w u.ś.u.d.e. <ul><li>Art. 24 ust. 1 i 2 u.ś.u.d.e. </li></ul><ul><li>„ 1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. </li></ul><ul><li>2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego. </li></ul><ul><li>sprawca zamieszkujący w Polsce (odpowiedzialny za naruszenie zakazu) </li></ul><ul><li>sprawca ma wpływ na treść informacji </li></ul><ul><li>sprawca nie musi być usługodawcą </li></ul><ul><li>grzywna do 5.000 PLN </li></ul><ul><li>usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo nie są karalne </li></ul>
 9. 9. VIII . Spamming a dobra osobiste (Kodeks cywilny) <ul><li>Art. 23 i 24 k.c. </li></ul><ul><li>„ Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.” </li></ul><ul><li>odpowiedzialność za spamming każdego rodzaju informacji (nie tylko handlowych) </li></ul><ul><li>naruszenie prawa do prywatności </li></ul><ul><li>prawo do anonimowości, wolności komunikowania się </li></ul>
 10. 10. IX . Spamming a dobra osobiste (Kodeks cywilny) <ul><li>Art. 23 i 24 k.c. </li></ul><ul><li>Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie </li></ul><ul><li>(sygn. I ACa 584/06) </li></ul><ul><li>sprawa przesyłania przez towarzystwo ubezpieczeniowe SMS'ów do byłego współpracownika (brokera); </li></ul><ul><li>sąd stwierdził, że doszło w sprawie do zawinionego naruszenia prywatności i zasądził wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 5.000 PLN; </li></ul>
 11. 11. X . Spamming jako czyn nieuczciwej konkurencji <ul><li>spamming jako czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w u.ś.u.d.e. </li></ul><ul><li>u.z.n.k. – uwaga, konkurencja nie śpi... </li></ul><ul><li>pozostałe przepisy u.z.n.k. </li></ul>
 12. 12. XI . Czyny nieuczciwej konkurencji <ul><li>wypowiedzi wprowadzające w błąd, np. co do pochodzenia towarów/usług </li></ul><ul><li>wypowiedzi pozornie neutralne </li></ul><ul><li>reklama uciążliwa </li></ul>
 13. 13. XII . Czyny nieuczciwej konkurencji <ul><li>roszczenia przedsiębiorcy przeciwko przedsiębiorcy </li></ul><ul><ul><li>zaniechanie niedozwolonych działań </li></ul></ul><ul><ul><li>złożenie oświadczenia </li></ul></ul><ul><ul><li>odszkodowanie </li></ul></ul>
 14. 14. XIII . Nieuczciwe praktyki rynkowe <ul><li>odrębna ustawa - u.p.n.p.r. </li></ul><ul><li>spamming jako tzw. agresywna praktyka rynkowa </li></ul><ul><li>konsument może wystąpić z roszczeniami określonymi w u.p.n.p.r. </li></ul><ul><li>powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów </li></ul><ul><li>wykroczenia </li></ul>
 15. 15. XIV . Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów <ul><li>nieuczciwa reklama </li></ul><ul><li>reklama wprowadzająca w błąd </li></ul><ul><li>reklama uciążliwa </li></ul><ul><li>czyny nieuczciwej konkurencji </li></ul><ul><li>nieuczciwe praktyki rynkowe </li></ul>
 16. 16. XV . Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów <ul><li>zawiadomienie do Prezesa UOKiK może zgłosić każdy; </li></ul><ul><li>Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu za rok poprzedzający </li></ul><ul><li>nieumyślność nie zwalnia od odpowiedzialności </li></ul>
 17. 17. XVI . Bać się, czy nie? <ul><li>czy system ochrony jest skuteczny (ten od niebieskich tabletek raczej się przejmuje, ale czy polski start-up może robić tak samo?) </li></ul><ul><li>można narazić się na działania kilku organów (Prezes UOKiK, GIODO, Policja, rzecznik konsumentów etc.) </li></ul><ul><li>odszkodowania, kary pieniężne </li></ul>
 18. 18. XVII . Zakończenie Pytania? Dziękuję za uwagę! www.urowska.com.pl www.blaszyk-jarosinski.pl

×