Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Refleksi Trends n Issues

3,084 views

Published on

Published in: Education

Refleksi Trends n Issues

 1. 1. Tajuk: Perbezaan Pencapaian Matematik Antara Sekolah Bandar dengan Sekolah Luar BandarKumpulan: 1Hari: IsninTarikh: 17/1/2011Masa: 8.00 – 11.00 a.mISI-ISI PENTING1. Guru merupakan faktor yang paling penting dalam memainkan peranan di dalam kelas agar proses pengajaran dan pembelajaran menjadi menarik serta dapat menarik minat pelajar.2. Pembelajaran Matematik bukannya berkaitan dengan pengiraan semata-mata.3. Pelajar tidak boleh mengharapkan guru semata-mata untuk mempelajari Matematik akan tetapi diri pelajar itu sendiri hendaklah menanamkan sifat minat akan mata pelajaran ini.4. Ibu bapa di luar bandar kurang memberi pengharapan kepada anak mereka untuk melanjutkan pengajian. Sebagai ibu bapa, mereka perlulah memberi galakkan dan dorongan kepada anak mereka.5. Pembelajaran Matematik dalam bahasa Inggeris tidak menjadi punca perbezaan pencapaian Matematik antara sekolah bandar dengan sekolah luar bandar kerana sebelum menggunakan bahasa Inggeris sudah terdapat perbezaan. 1
 2. 2. SOALAN1. Adakah guru yang berpengalaman dan cemerlang perlu dihantar ke sekolah luar bandar?2. Adakah dengan menggunakan alat bantu mengajar yang canggih dapat meningkatkan pencapaian Matematik pelajar di sekolah luar bandar?3. Adakah kedudukan sesebuah sekolah itu mempengaruhi pencapaian Matematik pelajar?4. Bagaimanakah cara seorang guru dapat lakukan agar pencapaian Matematik pelajar sama ada di sekolah bandar ataupun luar bandar meningkat?5. Perlukah guru mengadakan kelas tambahan secara percuma kepada pelajar yang lemah dalam Matematik pada hujung minggu di sekolah luar bandar? 2
 3. 3. Tajuk: Perbezaan Pencapaian Matematik antara Lelaki dan PerempuanKumpulan: 2Hari: IsninTarikh: 24/1/2011Masa: 8.00 – 11.00 a.mISI-ISI PENTING1. Pelajar perempuan memperoleh keputusan Matematik yang lebih baik berbanding pelajar lelaki dalam peperiksaan awam iaitu UPSR, PMR dan SPM bagi tahun 1996-2000.2. Perbezaan pencapaian antara jantina mula diberi perhatian pada 1970-an apabila pencapaian rendah pelajar perempuan diketengahkan manakala sejak pertengahan 1990-an pencapaian rendah pelajar lelaki mula diperkatakan.3. Guru boleh mengubahsuai suasana di dalam bilik darjah seperti mobiliti, bunyi dan persekitaran bilik darjah tersebut memenuhi profil gaya pembelajaran yang lebih digemari pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Guru juga perlu mengambil kira keadaan serta ruang belajar di dalam bilik darjah yang lebih kondusif serta selesa dengan keperluan pembelajaran pelbagai pelajar mereka.4. Keyakinan dan minat merupakan dua elemen yang saling berkait dengan sikap seseorang. Oleh itu, faktor ini juga mempengaruhi pencapaian Matematik antara lelaki dan perempuan.5. Pada tahun 2004, pencapaian Matematik bagi tiga buah sekolah menengah di Terengganu menunjukkan peratus kelulusan pelajar lelaki lebih tinggi berbanding pelajar perempuan. Walaubagaimanapun, peratus cemerlang pelajar perempuan lebih tinggi. Daripada kenyataan ini, dapat dirumuskan bahawa kemahiran Matematik bagi pelajar lelaki adalah dalam lingkungan sederhana. 3
 4. 4. SOALAN1. Mengapa ibu bapa lebih mengharapkan agar anak perempuan lebih berjaya? Tidakkah semua ibu bapa mengharapkan semua anak-anak mereka berjaya tidak kira sama ada lelaki atau perempuan?2. Adakah pencapaian Matematik seseorang hanya dilihat pada keputusan peperiksaan? Bagaimana pula dari aspek sosial dan emosi pelajar tersebut?3. Adakah cara belajar yang berbeza antara lelaki dan perempuan mempengaruhi pencapaian Matematik seseorang pelajar tersebut?4. Adakah perbezaan pencapaian Matematik antara pelajar lelaki dan perempuan melibatkan semua bangsa Melayu, Cina dan India?5. Adakah bahasa merupakan salah satu faktor penyumbang kepada kelemahan pelajar sama ada lelaki atau perempuan dalam mata pelajaran Matematik? Ini adalah kerana menurut Daud (2000), antara sebab yang diberikan oleh pelajar apabila ditanya mengapa tidak dapat menyelesaikan masalah Matematik ialah mereka tidak dapat memahami soalan yang diberi terutama sekali soalan-soalan yang berbentuk ayat. 4
 5. 5. Tajuk: Perbezaan Pencapaian Matematik antara SK dan SJKCKumpulan: 3Hari: IsninTarikh: 7/2/2011Masa: 8.00 – 11.00 a.mISI-ISI PENTING1. Daripada hujah-hujah yang dikemukakan, dapat dirumuskan bahawa pencapaian Matematik di SJKC adalah lebih baik berbanding di SK. Ini adalah berdasarkan laporan KPM mengenai Prestasi Kebangsaan UPSR bagi tahun 1990 dan 2000 iaitu peratusan lulus bagi mata pelajaran Matematik di SJKC adalah lebih tinggi.2. Faktor utama yang menyumbang kepada wujudnya perbezaan dalam pencapaian Matematik antara SK dan SJKC ialah ibu bapa. Ibu bapa bagi pelajar yang berbangsa Cina lebih mengutamakan pencapaian akademik anak-anak mereka. Ini adalah kerana mereka ingin anak-anak mereka menerajui dalam bidang perniagaan.3. Waktu pembelajaran Matematik di SJKC lebih lama berbanding SK iaitu 360 minit berbanding 120 minit di SK. Selain itu, mata pelajaran Matematik di SJKC diajar dalam dua bahasa iaitu bahasa Mandrin dan bahasa Inggeris.4. Perbezaan pencapaian Matematik ini bukanlah berfokuskan kepada bangsa semata-mata. Akan tetapi, prinsip pembelajaran yang mesti ditekankan ialah gunakan sebanyak mungkin deria yang kita ada.5. Waktu pulang pelajar SJKC dari sekolah adalah lebih kurang jam 3 petang kerana waktu pembelajaran mereka lebih lama. 5
 6. 6. SOALAN1. Apakah yang menyebabkan perbezaan waktu pembelajaran untuk mata pelajaran Matematik di SK dan SJKC? Sedangkan kedua-dua jenis sekolah ini di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia.2. Adakah SJKC tiada sesi petang memandangkan waktu pembelajarannya lebih panjang sehingga jam 3 petang?3. Adakah pencapaian Matematik di SJKC lebih baik disebabkan guru-guru di SJKC memberi latihan Matematik yang lebih banyak berbanding SK? Jadi, adakah ini bermakna guru-guru di SK kurang memberi latihan?4. Adakah buku teks yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tidak bagus sehinggakan kebanyakan SJKC mempunyai buku teks dan buku kerja alternatif sendiri? Oleh itu, adakah tidak ada SK yang menggunakan buku kerja alternatif?5. Adakah dengan membuat latih tubi yang banyak pada setiap hari pelajar akan dapat menguasai subjek Matematik? 6
 7. 7. Tajuk: Kaedah Pembelajaran dan Pengajaran Matematik: Konstruktivisme vs Latih TubiKumpulan: 4Hari: IsninTarikh: 21/2/2011Masa: 8.00 – 11.00 a.mISI-ISI PENTING1. Perubahan tingkah laku dari segi pembelajaran ialah sesuatu yang murid tidak dapat buat sebelum ini dan selepas sesuatu pembelajaran murid dapat buat.2. Kaedah pembelajaran dan pengajaran Matematik yang lebih berkesan ialah konstruktivisme.3. Antara ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme ialah menggalakkan murid bertanya dan berdailog dengan guru dan memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebenar.4. Kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme ialah murid lebih faham, lebih ingat, lebih berfikir, lebih yakin, lebih seronok dan lebih berkemahiran sosial.5. Latih tubi biasanya lebih sesuai untuk mengukuhkan lagi kemahiran murid dalam sesuatu topik. Selain itu, latih tubi menghadkan kebebasan pelajar untuk berfikir, membosankan, tidak menarik dan lebih sesuai untuk soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. 7
 8. 8. SOALAN1. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan tingkah laku?2. Bagaimana hendak mengajar dalam kelas bagi murid yang senyap?3. Adakah peranan guru sebagai fasilitator akan menyebabkan berlakunya kemungkinan guru tidak mengajar?4. Adakah pendekatan konstruktivisme berkesan bagi kelas yang bilangan muridnya ramai? Jika bilangan murid ramai bagi sesebuah kelas itu, adakah guru dapat mengendalikan kelas dengan baik dan berkesan?5. Adakah pendekatan konstruktivisme ini hanya boleh dijalankan oleh guru yang berpengalaman sahaja? Bagaimana pula dengan guru yang kurang berpengalaman? Adakah perlu diberikan kursus kepada mereka untuk mengendalikan kelas dengan menggunakan pendekatan komstruktivisme? 8
 9. 9. Tajuk: Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)Kumpulan: 5Hari: IsninTarikh: 28/2/2011Masa: 8.00 – 11.00 a.mISI-ISI PENTING1. KSSR merupakan transformasi kurikulum yang terdiri daripada Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif.2. KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Salah satu sebab istilah standard digunakan adalah untuk memastikan semua murid melepasi standard yang ditetapkan.3. Pendidikan seks telah diterapkan dalam subjek pendidikan kesihatan iaitu terdiri daripada perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan & kekeluargaan, kemahiran kendiri dan kesihatan & tingkah laku seksual.4. KSSR menekankan 4M iaitu membaca, mengira, menulis dan menaakul. Jika dibandingkan KBSR hanya menekankan 3M iaitu membaca, mengira dan menulis.5. Penaakulan ialah mengembangkan fikiran, membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal yang logik. 9
 10. 10. SOALAN1. Apakah kelebihan KSSR dan apakah kelemahan KBSR sehinggakan perlu dilakukan perubahan kurikulum?2. Bagaimanakah guru hendak pastikan bahawa KSSR yang dijalankan berjaya dilaksanakan? Adakah dengan melihat prestasi murid dalam ujian?3. Adakah kelemahan yang ada pada KBSR sudah diatasi sepenuhnya sebelum melaksanakan KSSR?4. Apakah jaminan KSSR akan berjaya dilaksanakan jika kelemahan KBSR pun tidak berjaya diatasi?5. Adakah dengan penerapan pendidikan seks dalam subjek pendidikan kesihatan dapat mengurangkan masalah sosial dalam kalangan murid terutama masalah pembuangan bayi yang semakin berleluasa sekarang? 10
 11. 11. Tajuk: Penggunaan ICT dalam Mengajar Matematik: Pengajaran Matematik Menggunakan Komputer atau Pengajaran Matematik Tanpa Menggunakan KomputerKumpulan: 6Hari: IsninTarikh: 7/3/2011Masa: 8.00 – 11.00 a.mISI-ISI PENTING1. Penggunaan ICT dalam P&P Matematik ialah menggunakan ICT secara berfitrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran Matematik. Berfitrah bermaksud proses pembelajaran yang menggalakkan pelajar berfikir secara optimum atau mendalam.2. Contoh pengajaran Matematik menggunakan perisian komputer ialah The Geometer’s Sketchpad (GSP) iaitu bagi tajuk Penjelmaan Tingkatan 2.3. Tidak dinafikan pembelajaran menggunakan komputer menarik. Akan tetapi tidak semua topik Matematik sesuai menggunakan komputer kerana bagi topik yang melibatkan pengiraan, murid akan lebih memahami apabila guru menunjukkan jalan kira di papan hitam.4. Antara kelebihan komputer ialah hubungan interaktif iaitu dapat mengesan jawapan yang salah, pengulangan dan maklum balas & peneguhan.5. Penggunaan komputer dalam P&P Matematik bergantung kepada prasarana ICT di sekolah. Ini adalah kerana tidak semua sekolah menyediakan makmal Matematik seperti makmal Sains. 11
 12. 12. SOALAN1. Apakah kelemahan ICT dalam pengajaran Matematik jika prasarana cukup?2. Adakah tugas guru untuk mengajar akan berkurang jika pengajaran menggunakan komputer sepenuhnya?3. Adakah penggunaan ICT sesuai untuk pengajaran Matematik?4. Mengapa penggunaan ICT tidak sesuai untuk pelajar yang lemah? Jika guru ingin menggunakan juga ICT dalam pengajaran pelajar yang lemah, bagaimanakah cara yang sesuai boleh guru lakukan?5. Perlukah kerajaan bekalkan komputer bagi setiap kelas di sekolah? Dengan penggunaan komputer dalam pengajaran Matematik, adakah pencapaian pelajar akan lebih meningkat? 12
 13. 13. Tajuk: Penggunaan Kalkulator dalam MatematikKumpulan: 7Hari: IsninTarikh: 14/3/2011Masa: 8.00 – 11.00 a.mISI-ISI PENTING1. Penggunaan kalkulator akan membantu pelajar meningkatkan pembelajaran dalam Matematik kerana masa untuk membuat pengiraan yang panjang akan dikurangkan. Oleh itu, pelajar dapat menggunakan masa yang lebih untuk fokus pada penyelesaian masalah, konsep dan aplikasi Matematik.2. Selain itu, penggunaan kalkulator juga tidak menjejaskan kemahiran Matematik pelajar kerana kalkulator hanya alat bantu untuk memudahkan pengiraan dan penyelesaian masalah.3. Dengan penggunaan kalkulator, ia dapat merangsangkan kemahiran berfikir pelajar. Ini adalah kerana kalkulator hanya memberi jawapan dan tidak memberikan penjelasan. Jadi, pelajar sendiri perlu memikirkan sebabnya dengan menggunakan pengetahuan sedia ada.4. Akan tetapi, pelajar yang menggunakan kalkulator akan menjadi malas untuk berfikir. Kadang-kadang soalan penambahan asas yang senang pun pelajar akan menekan kalkulator. Ini menunjukkan pelajar tidak berfikir.5. Oleh itu, kalkulator tidak boleh menggantikan kemahiran berfikir manusia yang kompleks. Penggunaan kalkulator akan menjadi lebih berkesan jika kita memanfaatkannya dengan betul. 13
 14. 14. SOALAN1. Adakah sesuai jika penggunaan kalkulator turut diberikan kebenaran kepada murid sekolah rendah?2. Adakah wajar jika masa untuk menjawab soalan Matematik ditambah dengan syarat penggunaan kalkulator tidak dibenarkan?3. Adakah wajar jika penggunaan kalkulator hanya dibenarkan semasa proses P&P dan apabila waktu peperiksaan tidak dibenarkan?4. Adakah perlu diseragamkan jenis kalkulator yang boleh digunakan disemua sekolah memandangkan terdapat pelbagai jenama sekarang?5. Adakah perlu diadakan bengkel penggunaan kalkulator kepada guru supaya guru mahir dalam semua aspek pengiraan yang melibatkan kalkulator dan boleh diajar kepada pelajar mereka? 14
 15. 15. Tajuk: Pensijilan Guru Matematik: Pengetahuan Matematik yang Mendalam vs Pengetahuan Matematik + Kursus PerguruanKumpulan: 8Hari: IsninTarikh: 28/3/2011Masa: 8.00 – 11.00 a.mISI-ISI PENTING1. Walaupun pekerjaan sebagai guru dipanggil sebagai profesion keguruan akan tetapi tiada badan khusus yang dapat memberi lesen kepada seseorang itu boleh mempraktikkan latihan yang telah dipelajari untuk menjadi seorang guru. Badan ini juga amat berkuasa dan boleh pecat pekerja jika melanggar etika-etika yang telah ditetapkan. Sebagai contoh doktor merupakan satu pekerjaan yang profesion kerana mereka ada satu badan yang diiktiraf.2. Pekerjaan yang profesional biasanya sentiasa mengutamakan pelanggannya. Oleh itu, sebagai guru kita hendaklah sentiasa mengutamakan pelajar. Selain itu, profesion hendaklah ada kod etika yang perlu dipatuhi. Pekerjaan yang profesional juga perlu belajar untuk seumur hidup.3. Biasanya guru daripada IPG adalah lebih baik berbanding guru daripada IPTA kerana latihan yang diberikan kepada guru di IPG adalah berdasarkan suasana dan situasi sekolah yang sebenar. Latihan praktikal bagi guru di IPG adalah lebih daripada dua kali.4. Pekerjaan yang profesion biasanya akan bekerja di hadapan khalayak ramai dan di tempat terbuka supaya dapat menarik pelanggan. Sebagai contoh peguam akan bekerja di makahmah di mana ramai orang akan melihat cara mereka mengendalikan kes.5. Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) dan Latihan Mengajar merupakan satu pendedahan pengajaran dan pembelajaran yang diadakan untuk guru-guru pelatih. 15
 16. 16. SOALAN1. Apakah perbezaan antara guru dengan profesion keguruan? Apakah ciri-ciri profesion yang membolehkan sesuatu pekerjaan tersebut dipanggil profesion? Adakah guru merupakan satu pekerjaan yang profesional?2. Patutkan DPLI dan KPLI diwujudkan? Adakah dengan adanya DPLI dan KPLI maka sesiapa sahaja dapat menjadi guru? Adakah ini bermakna guru adalah pilihan yang terakhir?3. Apakah bukti yang mengatakan bahawa guru yang terlatih adalah lebih baik daripada guru yang tak terlatih?4. Adakah dengan mempelajari khusus profesional pendidikan sudah cukup untuk seseorang menjadi guru yang dapat mengajar dengan baik?5. Kenapa sistem pengajaran dan pembelajaran di IPG tidak sama dengan IPTA? Bolehkah kalau sistem di IPG dan IPTA disamakan? 16

×