Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wywiad I Jego Rodzaje

9,840 views

Published on

Published in: Travel, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wywiad I Jego Rodzaje

 1. 1. Pros te S tandary z owane Nie s tandary z owane Indy widualne Me tody proje kcy jne Pog łę bione  S tandary z owane  Nie s tandary z owane Indy widualne Grupowe
 2. 2. S wobodny w y w iad pog łę biony je s t le ps z y niż ankie ta z py taniami z amknię ty mi
 3. 3.  Prz yg otowanie mie js ca  Re krutacja ucz e s tników  Prz yg otowanie raportu ko ń cowe g o
 4. 4.  Prakty ki re lig ijne  W iara
 5. 5.  Prz e de ws z ys tkim mas ow y udz iał w prakty kach re lig ijnych  Obraz Polaka-katolika i pols kie g o robotnika- katolika
 6. 6.  Przestrzeganie zasad w życiu codz ie nny m
 7. 7. ?
 8. 8.  Re ijno s o o e życ lig ść p s b m ia  His ryc p rs e to zna e p ktywa
 9. 9.  Głę boko w ie rz ą cy  W ie rz ą cy  W drodz e do w iary  Chce w ie rz y ć ale wciąż ma w ą tpliwo ś ci
 10. 10.  Ins ty tucjonalna ko ś cie lna s ankcja  Proce s z miany rz e cz y w is to ś ci
 11. 11. Cz y je s t pomocny w z badaniu „trudne j” pols kie j re lig ijno ś ci?
 12. 12. Dz iały te matycz ne :  Biog rafia w łas na  Zycie rodz inne
 13. 13. Np.: „Cz y nie uwa ż a Pan/Pani ż e s tanow is ko ko ś cioła katolickie g o w s prawie s tos owania ś rodków anty konce pcy jnych je s t po pros tu nie ż yciowe ? ”
 14. 14. W iara jako z mie nny cz y nnik biog raficz no his torycz ny
 15. 15. Roz mowa „odnow ione g o” z „odnow iony m ”

×