Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ดัชนีคำศัพท์ วริศรา บัวแก้ว

ดัชนีคำศัพท์ วริศรา บัวแก้ว

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ดัชนีคำศัพท์ วริศรา บัวแก้ว

 1. 1. ดัชนีคำศัพท์
 2. 2. 1.โปรโตคอล (Protocol) เป็นมำตรฐำนที่ใช้ในกำรสื่อสำร ถูก กำหนดเพื่อให้เทคโนโลยีในกำรเชื่อมต่อ จำกผู้ผลิตที่แตกต่ำงกันสำมำรถ ทำงำนร่วมกันได้ ส่งผลให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกใช้ เทคโนโลยีที่หลำกหลำยได้มำกยิ่งขึ้น
 3. 3. 2.สถำปัตยกรรมเครือข่ำยแบบ Peer-to-Peer เป็นเครือข่ำยที่มีกำรเก็บไฟล์และและกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่ำงๆ ไว้ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละคน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลำงที่ทำหน้ำที่นี้ เรียกได้ว่ำต่ำงคนต่ำงเก็บ ต่ำงคนต่ำงใช้
 4. 4. 3.สถำปัตยกรรมเครือข่ำยแบบ Client-Server ระบบ Client-Server สำมำรถสนับสนุนให้มีเครื่องลูกข่ำยได้เป็น จำนวน มำก และสำมำรถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลำยแพลตฟอร์ม ระบบนี้จะ ทำงำนโดยมีเครื่อง Server ที่ให้บริกำร เป็นศูนย์กลำงอย่ำงน้อย 1 เครื่อง
 5. 5. 4.แบบอ้ำงอิง OSI (OSI Reference model) OSI (Open Systems Interconnect) Model เป็นแบบ จำลองที่อธิบำยถึงโครงสรำ้ง กำร ทำงำนของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 7 เลเยอร์ ที่มีหน้ำที่ต่ำงๆ กัน โดยได้รับกำรคิดค้น และประกอบไปด้วยเลเยอร์Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link และ Physical
 6. 6. 5.Application-oriented Layers เป็น 4 เลเยอร์ด้ำนบน คือ เลเยอร์ที่ 7, 6, 5 และ 4 (Application, Presentation, Session และ Transport) ทำหน้ำที่เชอื่มต่อรับส่งข้อมูลระหว่ำงผู้ใชกั้บโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้รับส่งข้อมูลกับฮำร์ดแวร์ที่อยู่ชั้นล่ำงได้อย่ำงถูกต้อง
 7. 7. 6.Network-dependent Layers เป็น 3 เลเยอร์ด้ำนล่ำง (Network, Data Link และ Physical) ทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรับสง่ข้อมูลผ่ำนสำยส่ง และควบคมุ กำรรับส่งข้อมูลตรวจสอบข้อผิดพลำด รวมทั้งเลือกเส้นทำงที่ใช้ในกำร รับส่ง
 8. 8. 7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) เป็นองค์กรสำกลที่สร้ำงและพัฒนำมำตรฐำนด้ำนอุตสำหกรรมที เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงกำร สื่อสำรและวิทยำกำรคอมพิวเตอร์มีกำรประกำศมำตรฐำนต่ำงๆ
 9. 9. 8.เทคโนโลยีเครือข่ำยคอมพิวเตอร์แบบ Ethernet LAN เป็นเครือข่ำยแลนแบบมีสำย โดยในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 มำตรฐำน ใหญ่ๆคือ Fast Ethernet LAN และ Gigabit Ethernet LAN เป็นเทคโนโลยี เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ได้รับควำมนิยม เนื่องจำกกำรติดตั้งที่ง่ำยและค่ำใช้จ่ำยไม่ สูงมำกนัก
 10. 10. 9.มำตรฐำน Fast Ethernet LAN เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรพัฒนำให้ สำมำรถเพิ่มควำมเร็วในกำรรับ/ส่งข้อมูลที่ 100 Mbps ซึ่งยังคงเป็นมำตรฐำนหลัก เหมำะ สำหรับกำรติดตั้งเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ภำยในบ้ำน หรือ สำนักงำนขนำดเล็กและขนำดกลำง
 11. 11. 10.มำตรฐำน Gigabit Ethernet ชื่อเรียกเทคโนโลยีเครือข่ำยแลน ตำมควำมเร็วในกำรรับ/ส่งข้อมูลที่ได้ คือ 1 Gbps (Gigabits per Second) หรือ 1,000 Mbps (Megabits per Second) มีกำรเชื่อมต่อในลักษณะโทโปโลยี แบบดำว (Star) และแบบวงแหวน (Ring)
 12. 12. จัด ทำโดย น.ส.วริศรำ บัวแก้ว 563050437-3 สำขำคอมพิวเตอร์ศึกษำ ชั้นปีที่ 2 อำจำรย์ผู้สอน ผศ.ดร. จำรุณีซำมำตย์

×