แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

3,173 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2554 ---------------------------------------------------- โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นาย กิตติชัย ปิ่นเลิศ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 3 ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
 2. 2. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ เมื่อมนุษย์ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทางาน มนุษย์จะต้องบอกขั้นตอนวิธีการ ให้คอมพิวเตอร์ทราบ การที่บอกสิ่งที่มนุษย์เข้าใจให้คอมพิวเตอร์รับรู้ และทางานได้อย่างถูกต้อง จาเป็นต้องมีสื่อกลาง ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตประจาวันแล้ว เรามีภาษาที่ใช้ในการติดต่อ ซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ต้องการจะถ่ายทอดความต้องการให้คอมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบัติตาม จะต้องมีสื่อกลางสาหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้ เราเรียกสื่อกลางนี้ว่าภาษาคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทางานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า ใช้แทนด้วยตัวเลข 0 และ 1 ได้ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ใช้ตัวเลข 0 และ 1 นี้เป็นรหัสแทนคาสั่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ รหัส แทนข้อมูลและคาสั่งโดยใช้ระบบเลขฐานสองนี้ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เราเรียก เลขฐานสองที่ประกอบกันเป็นชุดคาสั่งและใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ว่าภาษาเครื่องการใช้ ภาษาเครื่องนี้ถึงแม้คอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ทันที แต่มนุษย์ผู้ใช้จะมีข้อยุ่งยากมาก เพราะเข้าใจ และจดจาได้ยาก จึงมีผู้สร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เป็นตัวอักษร เป็นประโยคข้อความ ภาษาในลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ภาษาระดับสูงมีอยู่มากมาย บางภาษามีความเหมาะสมกับการใช้สั่งงานการคานวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บาง ภาษามีความเหมาะสมไว้ใช้สั่งงานทางด้านการจัดการข้อมูล ในการทางานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ดังนั้นจึงมีผู้พัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์สาหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง โปรแกรมที่ใช้ แปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเรียกว่า คอมไพเลอร์ (compiler) หรืออิน เทอร์พรีเตอร์ (interpreter)คอมไพเลอร์จะทาการแปลโปรแกรมที่เขียนเป็นภาษาระดับสูงทั้ง โปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องก่อน แล้วจึงให้คอมพิวเตอร์ทางานตามภาษาเครื่องนั้นส่วนอินเทอร์พรีเตอร์จะทาการแปลทีละคาสั่ง แล้วให้คอมพิวเตอร์ทาตามคาสั่งนั้น เมื่อทาเสร็จแล้วจึงมาทาการแปลคาสั่งลาดับต่อไป ข้อ แตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์กับอินเทอร์พรีเตอร์จึงอยู่ที่การแปลทั้งโปรแกรมหรือแปลทีละ
 3. 3. คาสั่ง ตัวแปลภาษาที่รู้จักกันดี เช่น ตัวแปลภาษาเบสิก ตัวแปลภาษาโคบอลซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนสาคัญที่ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์ให้ดาเนินการตาม แนวความคิดที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว คอมพิวเตอร์ต้องทางานตามโปรแกรมเท่านั้น ไม่ สามารถทางานที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในโปรแกรม ดังนั้น ผู้จัดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์Wordpress มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป
 4. 4. วัตถุประสงค์1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ ภาษาคอมพิวเตอร์3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป หลักการและทฤษฎี1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) บล็อก (blog) เป็นคารวมมาจากคาว่า เว็บล็อก (weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทาให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก"ยังใช้เป็นคากริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อกและนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์"บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่าอาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือจะเรียกว่าไดอารีออนไลน์ซึ่งไดอารีออนไลน์นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทาบล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักับลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
 5. 5. 2.ประเภทของเว็บบล็อกwordpress เราควรมารู้จักก่อนว่า WordPress คือ อะไรWordPress คือ โปรแกรมสาเร็จรูปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สาหรับสร้าง บล็อก หรือ เว็บไซต์ สามารถใช้งานได้ฟรี ถูกจัดอยู่ในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสาเร็จรูปที่มีไว้สาหรับสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์WordPress ได้รับการพัฒนาและเขียนชุดคาสั่งมาจากภาษา PHP (เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งตัวหนึ่ง) ทางานบนฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นโปรแกรมสาหรับจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บเรียกดู แก้ไข เพิ่มและลบข้อมูล การใช้งาน WordPress ร่วมกับ MySQL อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public LicenseWordPress ปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 (2003) เป็นความร่วมมือกันระหว่างMatt Mullenweg และ Mike Littlej มีเว็บไซต์หลักอยู่ที่ http://wordpress.org และยังมีบริการFree Hosting (พื้นที่สาหรับเก็บทุกอย่างของเว็บ/บล็อก) โดยขอใช้บริการได้ที่http://wordpress.comปัจจุบันนี้ WordPress ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านเว็บบล็อกไปแล้ว แซงหน้า CMS ตัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Drupal , Mambo และ Joomla สาเหตุเป็นเพราะ ใช้งานง่าย ไม่จาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง Programing มีรูปแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผู้พัฒนา Theme (รูปแบบการแสดงผล) และ Plugins (โปรแกรมเสริม) ให้เลือกใช้ฟรีอย่างมากมายนอกจากนี้ สาหรับนักพัฒนา WordPress ยังมี Codex เอาไว้ให้เราได้เป็นไกด์ไลน์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน สาหรับพัฒนาต่อยอด หรือ นาไปสร้าง Theme และPlugins ขึ้นมาเองได้อีกด้วย หนาซ้า ยังมีรุ่นพิเศษ คือ WordPress MU สาหรับไว้ให้ผู้นาไปใช้สามารถเปิดให้บริการพื้นที่ทาเว็บบล็อกเป็นของตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นมาสมัครขอร่วมใช้บริการในการสร้างเว็บบล็อก ภายใต้ชื่อโดเมนของเขา หรือที่เรียกว่า Sub-Domain
 6. 6. จากที่ได้เกริ่นนาไปในบทความนี้ คงจะทาให้รู้จัก และได้ทราบประวัติความเป็นมา รวมถึงความหมายกันไปบ้างแล้วว่า WordPress คือ อะไร ในบทความหน้า เราจะได้เริ่มเรียนรู้ถึงรูปแบบ และวิธีการใช้งาน ไปจนถึงการเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ต่อไป3.เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อกรายชื่อผู้ให้บริการเขียน blog ฟรีwww.blogger.com www.exteen.comwww.mapandy.com www.buddythai.comwww.imigg.com www.5iam.comwww.blogprathai.com www.ndesignsblog.comwww.idatablog.com www.inewblog.comwww.onblogme.com www.freeseoblogs.comwww.sumhua.com www.diaryi.netwww.istoreblog.com www.skypream.comwww.thailandspace.com www.sungson.comwww.gujaba.com www.sabuyblog.comwww.ugetblog.com www.jaideespace.comwww.maxsiteth.com www.my2blog.comwww.wordpress.com
 7. 7. ขอบเขตของโครงงาน1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.comwww.hotmail.com www.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่น Adobe Photoshop CS4 และ PhotoScape 2.0
 8. 8. 10. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน ที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน  2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  3 จัดทาโครงร่างเพื่อนาเสนอ  4 ปฏิบัติการจัดทาโครงงาน  นาเสนอรายงานความก้าวหน้า 5  ของโครงงานครั้งที่ 1 นาเสนอรายงานความก้าวหน้า  6 ของโครงงานครั้งที่ 2 7 ปรับปรุง ทดสอบ  6 จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน  8 ประเมินผลงาน  9 นาเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog 
 9. 9. สถานที่ดาเนินงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย ผลที่คาดว่าจะได้รับ1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์
 10. 10. เอกสารอ้างอิงhttp://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/software/index.html http://touchbluelife.exteen.com/20080108/blog-weblog http://wordpress.9supawat.com/10/what-is-wordpress.htmlhttp://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/ ลงชื่อ กิตติชัย (นาย กิตติชัย ปิ่นเลิศ ) ผู้เสนอโครงงาน ลงชื่อ............................................. (นางสมร ตาระพันธ์) ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×