Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
29                     บทท 5            สรปผลการดาเนนงาน และขอเสนอแนะ    การจดทาโครงงาน...
305.2 สรปผลการดาเนนงานโครงงาน    การพฒนาเวบบลอก (Weblog) ด#วย Word press เร)องภาษาคอมพวเตอร น./ ผA#จดทาได#เร*ม    ...
315.3 ขอเสนอแนะ     5.3.1 ขอเสนอแนะทวไป        5.3.1.1 เวบไซตท.*ให#บรการเวบบลอก ค)อ Wordpress เปUนเวบบลอกสาเรจ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ

63,328 views

Published on

 • Be the first to comment

บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 1. 1. 29 บทท 5 สรปผลการดาเนนงาน และขอเสนอแนะ การจดทาโครงงานคอมพวเตอรการพฒนาเวบบลอก (Weblog) ด#วย Wordpressเร)องซอฟตแวรน./ สามารถสร2ปผลการดาเนนโครงงาน และข#อเสนอแนะ ดงน./ *5.1 การดาเนนงานจดทาโครงงาน 5.1.1 วตถประสงค$ของโครงงาน 5.1.1.1 เพ)*อศ;กษาและพฒนาเวบบลอก (Weblog) ด#วย Wordpress ร)*องซอฟตแวร 5.1.1.2 เพ)*อศ;กษาค#นคว#าเร)*องท.*สนใจเก.*ยวกบ ร)*องซอฟตแวร 5.1.1.3 เพ)*อให#ผเA# ร.ยนสามารถพฒนารAปแบบของเวบบลอกจาก Wordpress ได#ดวย #ตนเองและนามาประย2กตใช#ให#เข#ากบการเร.ยนรAของตนเองมากย*งข;/น # 5.1.1.4 เพ)*อให#สามารถตดตEอส)*อสารกนได#ระหวEางครA เพ)*อนและผA#สนใจท*วไป 5.2.2 วสด อปกรณ$ เครองมอหรอโปรแกรมหรอทใชในการพฒนา 5.2.1.1 เคร)*องคอมพวเตอร พร#อมเช)*อมตEอระบบเคร)อขEายอนเทอรเนต 5.2.1.2 เวบไซตท.*ให#บรการเวบบลอก ค)อ www.wordpress.com 5.2.1.3 เวบไซตท.*ใช#ในการตดตEอส)*อสาร เชEน www.facebook.comwww.hotmail.com www.google.com 5.2.2.4 โปรแกรมตดตEอและตกแตEงรAปภาพ เชEน Adobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.0
 2. 2. 305.2 สรปผลการดาเนนงานโครงงาน การพฒนาเวบบลอก (Weblog) ด#วย Word press เร)องภาษาคอมพวเตอร น./ ผA#จดทาได#เร*ม *ดาเนนงานตามข/นตอนการดาเนนงานท.*เสนอในบทท.* 3 แล#ว แล#วได#สมครเปUนสมาชกเวบบลอกท.*ช)*อ http://www.wordpress.com จากน/นได#นาเสนอเผยแพรEผลงานผEานเคร)อขEายอนเทอรเนตท.*สามารถเข#าถ;งได#ท2กท.*ท2กเวลา โดยได#นาเผยแพรEท.*เวบบลอกช)*อ http://sudawan.wordpress.comซ;*งสามารถเช)*อมตEอกบส)*อสงคมในรAปแบบของ Social Media ประเภทเวบไซต facebook ของผA#จดทาท.*ช)*อ http://facebook.com/ammkiee ท/งน./เวบบลอกดงกลEาว สามารถจดการและเช)*อมตEอกบเวบไซตอ)*นๆ ได#เปUนอยEางด. โดยท/งครAท.*ปร;กษา เพ)*อนๆในห#องเร.ยนได#เข#าไปม.สEวนรEวมในการจดการเร.ยนรA# โดยแสดงความเหนในเน)อหาและรAปแบบของการนาเสนออยEางหลากหลาย ซ;*งทาให#เกดการ /เร.ยนรA#และเปUนแหลEงเร.ยนรAในโลกออนไลนอยEางหลากหลายและรวดเรว #
 3. 3. 315.3 ขอเสนอแนะ 5.3.1 ขอเสนอแนะทวไป 5.3.1.1 เวบไซตท.*ให#บรการเวบบลอก ค)อ Wordpress เปUนเวบบลอกสาเรจรAปท.*ใช#ทาเวบไซตได#งEาย และรวดเรวแตEถ#าเราใช#ประโยชนในทางท.*ไมEถAกต#องและไมEเหมาะสมกจะสEงผลตEอการละเมดลขสทธ]และได#รบความรA#ท.*ไมEถAกต#องเพราะฉะน/นผA#จดทาควรเผยแพรEส*งท.*ด. ๆ ให#บ2คคลท.*เข#ามาเย.*ยมหร)อศ;กษาได#ความรAและส*งด. ๆ นาไปเผยแพรEตEอให#ผA#อ)*นมาศ;กษาความรA# #ท.*เปUนประโยชนตEอไป 5.3.1.2 ควรม.การจดทาเน)อหาของโครงงานให#หลากหลายให#ครบท2กกล2Eมสาระ /การเร.ยนรA# 5.3.1.3 ควรม.การจดทาแบบทดสอบกEอนเร.ยนและหลงเร.ยนเพ*มเตม 5.3.2 ป0ญหา อปสรรค และแนวทางในการพฒนา 5.3.2.1 เคร)*องคอมพวเตอรไมEเพ.ยงพอกบการทาโครงงาน และบางคร/งอนเทอรเนตม.ป_ญหา เข#าพร#อมกนกจะทาให#ช#า จ;งทาให#การพฒนาเวบบลอกเกดความลEาช#าตามไปด#วย 5.3.2.2 เพ)*อนนกเร.ยนบางคนเร.ยนรA#การพฒนาเวบบลอกคEอนข#างช#า ทาให#ต#องเส.ยเวลาในการเร.ยนรA# เพราะครAผสอนไมEสามารถสอนเน)/อหาเพ*มเตมได# A#

×