Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศ...
 บทคัดย่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึ...
ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรร...
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่...
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย <ul><li>กรอบแนวคิดการวิจัยเขียนเป็นแบบจำลองในรูปสมการถดถอยพหุคูณได้ดังนี้ </li></ul><u...
ขอบเขตการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาองค์ประกอบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ...
2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ <ul><li>ประโยชน์ของการวิจัย </li></...
บรรณานุกรม <ul><li>กาญจนา ศรีกาฬสินทร์ . การบริหารกิจการนักเรียน . กรุงเทพฯ :  ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์...
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น : พหุกรณีศึกษา  นางกุหลาบ ปุริสาร วิทยานิพนธ์ปริญญา...
ส่วนปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุด คือ ครูขาดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตระหนักใน...
กรอบแนวคิดในการวิจัย จากผลการศึกษาวิเคราะห์บทความทางวิชาการและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากทฤษฎีและคุณลัก...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>1. ได้ข้อสนเทศในการจัดการศึกษาตามแนวการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนมัธยม...
กมล สุดประเสริฐ . (2544). รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจกรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ก...
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน :  กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ โดย นายสุเทพ บุญประสพ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตา...
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 2....
ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม และชุมชนโพธิ์คู่ ( นามสมมติ ) สาเหตุที่เลือกโร...
 บรรณานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ . “ ระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ . ศ . 2543.” 23 พฤษภาคม 2543 เฉิดศักดิ์ ช...
ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1   โดย  น...
ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ...
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้...
ขอบข่ายแนวคิดทฤษฎีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School – Based Management : SBM มิติขอบข่ายภารกิจ  - งานบริหารวิชาการ - ...
แผนภาพที่ 1 ขอบข่ายแนวคิดทฤษฎีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้วิจัยได้นำแนวคิดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกร...
ขอบเขตการวิจัย  ประชากร ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเจต 1 จำนวน 142 แห...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  1. ผลจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ...
 บรรณานุกรม ภาษาไทย กมล สุดประเสริฐ . รายงานผลการวิจัย รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจ . กรุงเทพมหานคร ...
วิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุรา...
กรอบแนวความคิด <ul><li>การปฏิรูปการศึกษา มีการใช้ พ . ร . บ . การศึกษา พ . ศ . 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลการวิจัยนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชา...
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของ...
 บรรณานุกรม กรมสามัญศึกษา . 2544 ก รวมบทความเชิงวิชาการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . กรุงเทพมหานคร .( อัดสำเนา ) จุฬา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน+บทคัดย่อ

76,433 views

Published on

Published in: Sports, Technology
 • Be the first to comment

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน+บทคัดย่อ

 1. 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เสาวณี ทิพย์วารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2548
 2. 2. บทคัดย่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีอยุธยา เขต 3 <ul><li>ผู้วิจัย นางเสาวณี ทิพย์วารี </li></ul><ul><li>สาขา การบริหารการศึกษา </li></ul><ul><li>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนจำนวน 262 โรงเรียน </li></ul><ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าและแบบเติมข้อความ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมารตราฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ </li></ul>
 3. 3. ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านคือ การกระจายอำนาจและการบริหารจัดการศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจักการโรงเรียนที่ดี อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน <ul><li>2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้รายวิชาทุกวิชาคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับพอใช้ </li></ul><ul><li>3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 สามารถอธิบายความผันแปรได้ร้อยละ 2.60 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ด้านการกระจายอำนาจและการบริหารจัดการศึกษา </li></ul>
 4. 4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 2. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 3. เพื่อศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 <ul><li>กรอบแนวคิดในการวิจัย </li></ul><ul><li>กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ Wohlstetter (1995) Odden and Wohlstetter (1995) Cheng (1996) อุทัย บุญประเสริฐ (2543) ถวิล มาตรเลี่ยม </li></ul><ul><li>(2544) สาระสำคัญที่นำไปใช้ในการศึกษาการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ </li></ul><ul><li>1) หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>2) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>3) หลักการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ตามหลักการที่ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ </li></ul>
 5. 5. แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย <ul><li>กรอบแนวคิดการวิจัยเขียนเป็นแบบจำลองในรูปสมการถดถอยพหุคูณได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>Y= B o + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + E </li></ul><ul><li>สมมติฐานของการวิจัย </li></ul><ul><li>1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อยู่ในระดับน้อย </li></ul><ul><li>2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อยู่ในระดับพอใช้ </li></ul><ul><li>3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 </li></ul>องค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการการศึกษา หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 6. 6. ขอบเขตการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาองค์ประกอบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ <ul><li>1. ประชากรคือ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2547 จำนวน 262 โรงเรียนผู้วิจัยศึกษาจากประชากรทั้งหมด </li></ul><ul><li>2. ตัวแปรที่ศึกษา </li></ul><ul><li>2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ องค์ประกอบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มี 3 องค์ประกอบ </li></ul><ul><li>2.1.1 การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>2.1.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>2.1.3 การบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี </li></ul><ul><li>2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ใน 4 วิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ </li></ul><ul><li>2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ </li></ul><ul><li>2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย </li></ul>
 7. 7. 2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ <ul><li>ประโยชน์ของการวิจัย </li></ul><ul><li>1. นำผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน </li></ul><ul><li>2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดรับกับวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน </li></ul><ul><li>3. เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน </li></ul>
 8. 8. บรรณานุกรม <ul><li>กาญจนา ศรีกาฬสินทร์ . การบริหารกิจการนักเรียน . กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2535 </li></ul><ul><li>ถวิล มาตรเลี่ยม . การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เสมาธรรม , 2544 </li></ul><ul><li>ทิวาพร กาญจนะ . การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในอำเภอร่อนพิบูลย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ </li></ul><ul><li>วีระพัฒน์ อุทัยรัตน์ . การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . รวมบทความเชิงวิชาการเรื่องการ </li></ul><ul><li>บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา , 2544 </li></ul><ul><li>สงบ ประเสริฐพันธ์ . ร่วมกันสร้างสรรค์คุณภาพโรงเรียน เอกสารอัดสำเนา . 2544 </li></ul><ul><li>สนิท นิลบุตร . สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา </li></ul><ul><li>สัมฤทธิ์ กางเพ็ง 2545. “ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการศึกษา” . วารสารวิชาการ . 4 ( เมษายน 2545) : </li></ul><ul><li>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา . </li></ul><ul><li>กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2536 </li></ul><ul><li>อุทัย บุญประเสริฐ . รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษา </li></ul><ul><li>ในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . สำนักงาน คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ , กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2542 </li></ul>
 9. 9. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น : พหุกรณีศึกษา นางกุหลาบ ปุริสาร วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ . ศ .2547 <ul><li>บทคัดย่อ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ของการวิจัยพหุกรณีศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การเลือกตัวแทนที่ใช้ศึกษาเป็นแบบเจาะจงประกอบด้วย 3 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลำดับ วิธีการวิจัยคือ การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบุคลากรหลักที่ให้ข้อมูลสำคัญในการบริหารในโรงเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ( Triangulation ) </li></ul><ul><li>เพื่อเป็นการยืนยันความเที่ยงและความตรงของข้อมูลจากแหล่งและชนิดของข้อมูลรวมทั้งความถูกต้องที่เชื่อถือได้ </li></ul><ul><li>ผลการวิจัยแสดงให้เห็นปรากฏการณ์สำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนทั้ง 3 แห่งดังนี้ </li></ul><ul><li>1) หลักดุลภาพ </li></ul><ul><li>2) หลักกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>3) หลักการจัดการตนเอง </li></ul><ul><li>4) หลักการริเริ่มสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ทุกโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูเป็นหลัก </li></ul>
 10. 10. ส่วนปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุด คือ ครูขาดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความตระหนักในบทบาทของตนเองการทำงานของทีมงานไม่เป็นไปตามบทบาทที่กำหนด โรงเรียนขนาดเล็กขาดสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น : พหุกรณีศึกษา โดยศึกษา 3 โรงเรียน คือโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในประเด็นที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยข้างต้นดังนี้ </li></ul><ul><li>3.1. เพื่อศึกษาถึงปรากฎการณ์ปัจจุบันของการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา </li></ul><ul><li>3.2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา </li></ul><ul><li>ขอบเขตการวิจัย </li></ul><ul><li>การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>1. สถานที่ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก </li></ul><ul><li>2. ระยะเวลาในการวิจัยจะดำเนินการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม 2546 ถึง เดือนธันวาคม 2546 รวม 12 เดือน </li></ul>
 11. 11. กรอบแนวคิดในการวิจัย จากผลการศึกษาวิเคราะห์บทความทางวิชาการและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากทฤษฎีและคุณลักษณะของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( Y. C. Cheng , 1996) กระบวนการบริหารแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของกรมสามัญศึกษา และความคาดหวังของกรมสามัญ (2543) <ul><li>นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2539) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 5 มาตรา 39,40 และผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถบูรณาการการกำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยของตนเองได้ดังนี้ คือศึกษาทฤษฎีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4 ด้าน คือ ด้านดุลยภาพ ด้านกระจายอำนาจ ด้านบริหารจัดการตนเอง และด้านความคิดสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนั้นจะศึกษาถึง คุณลักษณะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ธรรมชาติกิจกรรมยุทธศาสตร์การบริหาร การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้นำของผู้บริหาร บทบาทผู้บริหาร ครู – อาจารย์และคณะกรรมการและจะศึกษานิติสมรรถนะผลการปฏิบัติของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยศึกษาในด้านสัมพันธภาพที่ดีของผู้บริหาร ครู – อาจารย์วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน </li></ul>
 12. 12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>1. ได้ข้อสนเทศในการจัดการศึกษาตามแนวการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>2. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวการนำนวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้สอดรับกับการบริหารตามแนวทางการกระจายอำนาจ การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา และการบริหารตามแนวทางโรงเรียนนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ </li></ul><ul><li>3. ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรูปแบบและคุณลักษณะการบริหารตามหลักการบริหารและคุณลักษณะของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไป </li></ul>
 13. 13. กมล สุดประเสริฐ . (2544). รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจกรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ การมัธยมศึกษา , กอง , กรมสามัญศึกษา . (2544). แนวทางสู่ SBM การบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของกรรมการสถานศึกษา . ( เอกสารอัดสำเนา ). ชัญญา อภิบาลกุล . (2545). รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงการสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . <ul><li>อุทัย บุญประเสริฐ . (2542) รายงานวิจัย การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ </li></ul><ul><li>Adler , Amold N. (1999). A Study of Teachers Perceptions of School – based management s Impact on Teacher Empowerment. Dissertation Abstracts International. 60 – 11 A: 168. </li></ul><ul><li>Belk , . J.D. (1998). Examining School – based management Practice and school change: A case study of an elementary school. ( CD – Rom ). Abstract From Pro Quest – File: Abstracts Item : AAC 9835254. </li></ul><ul><li>Bukosky , A.E. (1999). Comprehensive high school restructuring: Utilizing school – based management and curricular reforms to increase student achievement comprehensive restructuring California. ZCD – Rom ). Abstract From Pro Quest – File: Dissertation Abstracts Item: AAC 9933792. </li></ul>
 14. 14. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ โดย นายสุเทพ บุญประสพ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีหารศึกษา 2545 <ul><li>สุเทพ บุญประสพ : การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ ( SCHOOL BASED </li></ul><ul><li>MANAGEMENT: A QUALITATIVE CASE STUDY ) อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ : ผศ . ลัดดาสุวรรณกุล , อ . ว่าที่ พ . ต . ดร . นพดล เจนอักษร และอ . ดร . ศริยา สุขพานิช . 152 หน้า . ISBN 974 -653-308-8 </li></ul><ul><li>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) แนว </li></ul><ul><li>ทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนและชุมชนที่ใช้ศึกษาเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และตัวแทนของชุมชนที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาเขตพื้นฐาน ใช้วิธีการศึกษาเป็นรายกรณี เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลกระทำโดย การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป แล้วนำเสนอโดยวิธีพรรณ </li></ul><ul><li>ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการบริหารที่โรงเรียนใช้ในการบริหาร ใช้การบริหารโรงเรียน </li></ul><ul><li>แบบกระจายอำนาจและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการ </li></ul><ul><li>จากชุมชน รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและบริบทของสังคมไทยคือรูปแบบที่ชุมชนเป็นหลักในการบริหาร </li></ul><ul><li>2) แนวทางการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย การสร้างกรอบแนวคิดของโรงเรียนคือ การสร้างศรัทธาและความตระหนัก </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม </li></ul>
 15. 15. วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม <ul><li>กรอบแนวคิดของการวิจัย </li></ul><ul><li>ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อต้องการศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามและชุมชนโพธิ์คู่ โดยศึกษาดังนี้ 1) บริบทสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยมีแนวคิดในเรื่อง สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบริบทที่สำคัญในการใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย นอกจากนั้นยังใช้ข้อมูลด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนและชุมชนเพื่อวางแผนในการวิจัยอีกด้วย 2) งานของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยงานที่สำคัญสี่งานคือ งานวิชาการ งบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไปเป็นงานตามหน้าที่ของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทางผู้วิจัยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 3) รูปแบบการบริหารโรงเรียน แบบอย่างการบริหารโรงเรียนที่ผู้วิจัยใช้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้แก่ รูปแบบที่ผู้บริหารเป็นหลัก รูปแบบที่ครูเป็นหลัก รูปแบบที่ชุมชนเป็นหลัก รูปแบบที่ครูและชุมชนเป็นหลัก รูปแบบต่างๆเหล่านี้เป็นรูปแบบที่โรงเรียนใช้ในการบริหารโรงเรียนมีความสำคัญและเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 4) แนวทางการบริหารโรงเรียน เป็นกลยุทธ์หรือวิธีการในการบริหารโรงเรียน โดยผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดเป็นวัฏจักรการพัฒนาโรงเรียนเพื่อศึกษาว่าขณะนี้โรงเรียนอยู่จุดใด มีสภาพเป็นอย่างไร โรงเรียนจะก้าวไปสู่ที่ใด จะก้าวไปอย่างไร และโรงเรียนจะทำอย่างไรให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการบริหารโรงเรียน แนวทางที่เป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญอีกประหนึ่ง </li></ul>
 16. 16. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม และชุมชนโพธิ์คู่ ( นามสมมติ ) สาเหตุที่เลือกโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม และชุมชนโพธิ์คู่ เพราะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นโรงเรียนพระราชทานโดยมีชุมชนเป็นกำลังสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายแต่อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ความเป็นอยู่คล้ายกับบริบทของสังคมไทยโดยทั่วไป <ul><li>สรุปปัญหาและข้อมูลแนะในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน </li></ul><ul><li>บทสรุปที่ควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคในการนำรูปแบบและแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ </li></ul><ul><li>ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ จากการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามได้พบว่ามีปัญหาที่สำคัญซึ่งเป็นประสบการณ์จากการบริหารไปใช้ สรุปได้หกประการสำคัญดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>1. เวลา </li></ul><ul><li>2. ความคาดหวัง </li></ul><ul><li>3. คณะกรรมการสถานศึกษา </li></ul><ul><li>4. ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการและการปฏิบัติ </li></ul><ul><li>5. ขาดความอิสระในการตัดสินใจ </li></ul>
 17. 17. บรรณานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ . “ ระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ . ศ . 2543.” 23 พฤษภาคม 2543 เฉิดศักดิ์ ชุมนุม . “ การจัดการโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน : ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ .” โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2,16 (2542) : 26. ถวิล มาตรเลี่ยม . “ การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน .” ปฏิรูปการศึกษา 1,8 ( มกราคม 2542) : 12. <ul><li>ประกอบ คุณารักษ์ . โครงการศึกษารูปแบบความร่วมมือขององค์กรชุมชน . กรุงเทพมหานคร : เอช </li></ul><ul><li>เอน การพิมพ์ , 2531. </li></ul><ul><li>เปลี่ยน ศิริรังสรรค์กุล . “ ความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษา ประจำโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก .” </li></ul><ul><li>ภานุวัฒน์ ภักดีวงค์ . “ ร่างรัฐธรรมนูญกับการกระจายอำนาจทางการศึกษา .” วารสารวิชาการ 1,3 ( มีนาคม 2541) : 27-34. </li></ul><ul><li>ภาษาต่างประเทศ </li></ul><ul><li>Assessment of School – Based Management. School – Based Management ( Online ). Accessed </li></ul><ul><li>1996. Available from </li></ul><ul><li>Cheng, Yin Cheong. “ The theory and characteristics of school – based </li></ul><ul><li>Management. “ International Journal of Educational Management . No 7 ( 1993 ) :6-17. </li></ul>
 18. 18. ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดย นายสมศักดิ์ รอบคอบ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <ul><li>ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน </li></ul><ul><li>สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 </li></ul><ul><li>บทคัดย่อ </li></ul><ul><li>การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามขนาดและที่ตั้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน </li></ul><ul><li>สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 108 แห่ง เครื่องที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามละเทคนิคสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าทดสอบที วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และวิเคราะห์สนทนากลุ่ม </li></ul>
 19. 19. ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีขนาดและที่ตั้งของสถานศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกัน <ul><li>3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ควรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบ การวางแผน การสร้างทีมงาน การมอบหมายงาน การระดมทรัพยากรทางการศึกษา การตัดสินใจ การประเมินผล การประกันคุณภาพทางการศึกษา การตรวจสอบภายใน การประชาสัมพันธ์ และให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย การสร้างเครือข่ายการบริหารเพื่อช่วยเหลือในด้านการบริหารงบประมาณ </li></ul>
 20. 20. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จำแนกตามขนาดและที่ตั้งของสถานศึกษา 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 <ul><li>กรอบแนวคิดในการวิจัย </li></ul><ul><li>จากการศึกษาแนวคิดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งเป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยของอุทัย บุญประเสริฐ (2542 : 154 – 156 ) ที่ได้เสนอหลักการสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 ประการ ประกอบด้วย 1) หลักการกระจายอำนาจ 2) หลักการมีส่วนร่วม 3) หลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน 4) หลักการบริหารตนเอง 5) หลักการตรวจสอบถ่วงดุล </li></ul><ul><li>จากหลักการดังกล่าวสามารถแสดงเป็นแผนภาพขอบข่ายแนวคิดทฤษฎีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดังนี้ </li></ul>
 21. 21. ขอบข่ายแนวคิดทฤษฎีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School – Based Management : SBM มิติขอบข่ายภารกิจ - งานบริหารวิชาการ - งานบริหารบุคคล - งานบริหารงบประมาณ - งานบริหารทั่วไป <ul><li>มิติหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน </li></ul><ul><li>- การกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>- การมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>- การบริหารตนเอง </li></ul><ul><li>- การตรวจสอบและถ่วงดุล </li></ul><ul><li>มิติผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>- คณะกรรมการสถานศึกษา </li></ul><ul><li>- ผู้บริหารสถานศึกษา </li></ul><ul><li>- ครูผู้สอน </li></ul>
 22. 22. แผนภาพที่ 1 ขอบข่ายแนวคิดทฤษฎีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้วิจัยได้นำแนวคิดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยกำหนดเป็นตัวแปรตาม และกำหนดให้ขนาดสถานศึกษาและที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นตัวแปรต้น ดังแผนภาพที่ 2 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ขนาดสถานศึกษา - ขนาดใหญ่ - ขนาดกลาง - ขนาดเล็ก ที่ตั้งของสถานศึกษา - เขตเทศบาล - เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน - การกระจายอำนาจ - การมีส่วนร่วม - การคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน - การบริหารตนเอง - การตรวจสอบและถ่วงดุล
 23. 23. ขอบเขตการวิจัย ประชากร ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเจต 1 จำนวน 142 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 32 แห่ง และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 110 แห่ง โดนจำแนกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 25 แห่ง ขนาดกลาง 63 แห่ง และขนาดใหญ่ 54 แห่ง <ul><li>กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ( Unit of Analysis ) ดังนั้น </li></ul><ul><li>กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จึงประกอบด้วย </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 1 เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งได้มาโดยกำหนดขนาดและการสุ่ม ดังนี้ </li></ul><ul><li>1. กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><li>2. สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน </li></ul><ul><li>3. สุ่มอย่างง่าย เพื่อให้ได้รายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 2) </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้ </li></ul><ul><li>โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน </li></ul><ul><li>ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>ตัวแปรต้น คือ 1) ขนาดสถานศึกษาจำแนกเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและ 2) ที่ตั้ง </li></ul><ul><li>ของสถานศึกษา จำแนกเป็นเขตเทศบาล และเขตองค์การบริหารส่วนตำบล </li></ul><ul><li>ตัวประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ </li></ul><ul><li>แปรตาม คือ ประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การกระจายอำนาจ 2) การ </li></ul><ul><li>มีส่วนร่วม 3) การคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน 4) การบริหารตนเอง และ 5) การตรวจสอบและ </li></ul><ul><li>ถ่วงดุล </li></ul>
 24. 24. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 <ul><li>2. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาในการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน </li></ul><ul><li>ให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เหมาะสมและสอด </li></ul><ul><li>คล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาต่อไป </li></ul>
 25. 25. บรรณานุกรม ภาษาไทย กมล สุดประเสริฐ . รายงานผลการวิจัย รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบกระจายอำนาจ . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544. กรมสามัญศึกษา . เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ . ศ . 2539. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2539 <ul><li>จุฑารัตน์ ชำนาญกิจ . พลังอำนาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา จังหวัดพังงา . วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544. </li></ul><ul><li>ประสิทธิ์ เขียวสี . การนำเสนอแบบจำลองการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้ </li></ul><ul><li>โรงเรียนเป็นฐาน . ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ </li></ul><ul><li>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544 </li></ul><ul><li>ดิเรก สายศิริวิทย์ . บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา </li></ul><ul><li>สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545. </li></ul><ul><li>ถวิล มาตรเลี่ยม . การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เสมาธรรม , 2545. </li></ul><ul><li>อุทัย บุญประเสริฐ . รายงานการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหาร </li></ul><ul><li>โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . กรุงเทพมหานคร : สกศ ., 2542. </li></ul>
 26. 26. วิทยานิพนธ์ เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดย นายวิชาญ สิทธิศักดิ์ ความสมบูรณ์แห่งปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารการศึกษา ) พ . ศ . 2547 <ul><li>บทคัดย่อ </li></ul><ul><li>ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่ดำเนินการบริหารงานวิชากรและการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานบุคลากรนั้น โรงเรียนส่วนใหญ่ดำเนินการในระดับมากสำหรับปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลางถึงมาก ส่วนปัญหาการบริหารงานงบประมาณนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในระดับปานกลาง สำหรับการบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่วไปนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในระดับน้อย ปัญหาที่สำคัญสำหรับของการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ 1.) ขาดแคลนงบประมาณ 2) กฎระเบียบและกฎหมายบางข้อยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3) คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรู้เรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและระเบียบการเงินการพัสดุและไม่มีเวลาให้โรงเรียน 4) การระดมทรัพยากรทำได้ยากเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความขัดสน </li></ul>
 27. 27. กรอบแนวความคิด <ul><li>การปฏิรูปการศึกษา มีการใช้ พ . ร . บ . การศึกษา พ . ศ . 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ . ศ . </li></ul><ul><li>2545 มีการมอบอำนาจต่างๆในการตัดสินใจภายใต้กรอบของกฎหมายลงสู่โรงเรียนและคณะกรรมการ </li></ul><ul><li>สถานศึกษา จากผลการศึกษาสถานะภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี </li></ul><ul><li>เขต 3 พบว่า ด้านปัจจัยภายนอกมีโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนา แต่ด้านปัจจัยภายในยังเป็นจุดอ่อนในการ </li></ul><ul><li>พัฒนา ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3, 2546 : 1) ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าสภาพและ </li></ul><ul><li>ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยเฉพาะสถานะภาพด้านปัจจัยภายในซึ่งหมายถึงการบริหาร </li></ul><ul><li>จัดการของโรงเรียนทุกด้านของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ของการวิจัย </li></ul><ul><li>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 </li></ul><ul><li>2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารโยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต </li></ul><ul><li>พื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 </li></ul>
 28. 28. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลการวิจัยนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนที่รับผิดชอบงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดำเนินงานและแก้ปัญหา บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 2. ผลการวิจัยนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้นำไปเป็นแนวทางกำกับติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนที่รับผิดชอบ <ul><li>ขอบเขตของการวิจัย </li></ul><ul><li>1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาใน 4 ด้านตามภาระงานที่ได้ระบุไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534 ก : 18-19 ดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ด้านวิชาการ </li></ul><ul><li>2. ด้านงบประมาณ </li></ul><ul><li>3. ด้านการบริหารงานบุคคล </li></ul><ul><li>4. ด้านบริหารทั่วไป </li></ul><ul><li>2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ทุกโรงเรียนจำนวน 173 คน </li></ul>
 29. 29. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ ( checklist ) ตอนที่ 2 สภาพของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale ) ตอนที่ 3 ปัญหาของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale ) <ul><li>ผลการวิจัย </li></ul><ul><li>1. สถานภาพผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-50 มากที่สุดสำหรับระดับการศึกษา มีวุฒิระดับปริญญาตรีมากที่สุดในด้านตำแหน่งพบว่าเป็นผู้อำนวยการมากที่สุดเมื่อพิจารณาประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งพบว่าผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานในตำแหน่ง 16-20 ปีมากที่สุด </li></ul><ul><li>2. สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสรุปผลวิจัยได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ด้านวิชาการ </li></ul><ul><li>2. ด้านงาบประมาณ </li></ul><ul><li>3. ด้านบุคลากร </li></ul><ul><li>4. ด้านบริหารทั่วไป </li></ul>
 30. 30. บรรณานุกรม กรมสามัญศึกษา . 2544 ก รวมบทความเชิงวิชาการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . กรุงเทพมหานคร .( อัดสำเนา ) จุฬาพร ดีสุคนธ์ . 2537. การศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานของกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ . กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . ดิเรก วรรณเศียร . 2544. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . ม . ป . ท . ( อัดสำเนา ) <ul><li>วันชัย ดนัยตโมนุท และ ไกร เกษทัน . 2543. การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาตามแนว พ . ร . บ . การศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา . </li></ul><ul><li>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3. 2546. แผนกลยุทธ์ 2547-2549. สุราษฎร์ธานี . </li></ul><ul><li>เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ . ม . ม . ป . รายงานการวิจัยการกระจายอำนาจทางการศึกษา . กรุงเทพมหานคร . ( อัดสำเนา ) </li></ul><ul><li>อุทัย บุญประเสริฐ . 2542. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน . กรุงเทพมหานคร : ครุสภาลาดพร้าว . </li></ul>

×