E magazine

1,594 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E magazine

 1. 1. สมาชิก1. นางสาว ฉันทนา ศรีกุล รหัส : 540223050952. นางสาว นัทธมน อินทรา รหัส : 540223050873. นางสาว ศิริรัตน์ ดีมาก รหัส : 540223051034. นางสาว นภาพร ขวัญมี รหัส : 54022305108
 2. 2. ประวัต ิค วามเป็น มา• ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมด้านซอร์ฟแวร์  (Software) ทำาให้มีการประดิษฐ์คดค้นและ ิ พัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนันยังได้มีการพัฒนาแบบต่อยอด ้ กล่าวคือ เป็นการพัฒนาที่ไม่ได้เริ่มต้นจากจุด แรกแต่เป็นการพัฒนาที่นำาเอาผลหรือจากสิ่งที่มี อยู่แล้วมาพัฒนาต่อและเพิ่มมูลค่าให้สงขึ้น ทั้งนี้ ู จะได้ผลเป็นนวัตกรรมชินใหม่ออกมา  เช่น ้ เดียวกันกับการพัฒนาโปรแกรม Word to Flippingbook ซึ่งเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Flippagemakerจำากัด
 3. 3. • e-Books , e-Magazine จึงเป็นสือที่มีบทบาท ่ ในการใช้ชีวิตประจำาวัน  เนื่องจากพฤติกรรม ของผูบริโภคสือได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น  การ ้ ่ เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่ง่ายขึ้น รวมทั้ง ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์มีราคาที่ตำ่าลง และด้วย ความสะดวกในการใช้งานของ e- Magazine ในการเปิดพลิกหน้ากระดาษโดย การใช้ Mouse หรือ Keyboard เป็นตัว ควบคุม มีปมคำาสังให้กดควบคุมเพื่อความ ุ่ ่ สะดวกในการใช้งาน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้าน การพัฒนาโปรแกรมยุคใหม่  เป็นการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเอกสาร หนังสือ
 4. 4. วิว ัฒ นาการ E-Magazine ใน ประเทศไทย• ในประเทศไทยยุคของ e-Magazine เริ่มจาก การปรากฏโฉมของ มินิซีดี PC Magazine 2000 ในนิตยสาร PC Magazine ปี 2543 มาบันทึกไว้ในแผ่นมินิซีดี ที่มีชอว่า "PC Magazine 2000" ซึ่งมีขนาด ื่ เพียง 3" ทำาให้คณสามารถพกพา PC ุ Magazine ทั้ง 12 เล่มไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ว่าการอ่านในช่วงเวลานั้นจะยุ่งยากกว่าสมัย ปัจจุบนบ้าง เพราะตัวนิตยสารอยู่ในรูปแบบของ ั มินิซีดี ภายในบรรจุไฟล์บทความที่เป็น ฟอร์แมต PDF หรือ Acrobat พร้อมผู้ใช้งาน ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ในการอ่าน
 5. 5. • ที่แตกต่างจากในปัจจุบนที่นตยสารออนไลน์ ั ิ หรือ e-Magazine ที่ผู้บริโภคเริ่มเข้าถึง เทคโนโลยีที่มากขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ มือถือ คอมพิวเตอร์ มีราคาที่ถูก ลงในการเป็นเจ้าของ ตลอดจนบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ ในประเทศไทยก็มีการปรับตัวเข้าสูการเป็น ่ นิตยสารออนไลน์กันมากขึ้น เช่น นิตยสา รอสท. Maxim เป็นต้น โดยเมื่อจัดทำาแล้วจัด เก็บในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล และฝากในเว็ป ไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนือหาสาระในนิตยสารนั้นๆ ้ ทำาให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด e – Magazine มาอ่านได้อย่างฟรีและสะดวก เช่น
 6. 6. PC Magazine ฉบับ ที่ 27 เมษายน 2544
 7. 7.        จุด เด่น ของ e – Magazine• ข้อดีของ e –Magazine อีกหลายประการ เช่น ผลิตได้ง่าย สะดวก ปรับปรุงได้ตลอดเวลา มี ต้นทุนการผลิตตำ่า ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ เอกสาร  ทำาสำาเนาเอกสารได้ง่าย  สามารถนำา เสนอผ่านสื่อได้หลายช่องทาง  การส่งผ่านถึง ผูรับโดยตรงทาง e-mail หรือ ผ่าน Social ้ Network การเผยแพร่ออนไลน์บนเว็บ เปิดชม ได้บน iPad, iPhone, iPod Touch, Samsung Galaxy Tab บันทึกลงบน แผ่น CD เพื่อเปิดชมแบบออฟไลน์ สามารถ สร้างรายได้ของนิตยสารจะมาจากการขายหน้า โฆษณาออนไลน์ให้กับสินค้าต่างๆ และความ
 8. 8. ความแตกต่า งระหว่า งนิต ยสารฉบับ กระดาษกับ นิต ยสารออนไลน์• ข้อแตกต่างระหว่างนิตยสารฉบับกระดาษกับ นิตยสารออนไลน์คือ เทคนิคในการนำาเสนอ ซึ่ง นิตยสารออนไลน์จะใช้การออกแบบจาก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีเสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถย่อขยายหน้า ตลอดจนเพิ่มการ สืบค้น การลิงค์หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ต่อเชือมกัน ่ การ Navigate ข้ามบทความ หรือการพลิกอ่าน ข้อความต่างๆที่สอดคล้อง บางฉบับมีครบทุก อย่าง บางฉบับมีแค่ข้อใดข้อหนึ่ง
 9. 9. • ถ้าหากนิตยสารออนไลน์ฉบับนั้นมีครบก็ทำาให้ผู้ เข้าอ่านสะดวกมากขึ้น และเป็นการดึงกลุ่มคน อ่านให้เข้ามาอ่านมากขึ้น แต่เทคนิคในการ พิมพ์หนังสือ ซึ่งก็คอ การเขียนโปรแกรม ก็ต้อง ื สูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในตอนเริ่มต้นของ นิตยสาร โดยส่วนใหญ่จะไม่มีลักษณะดังกล่าว ซึ่งง่ายสำาหรับการเริ่มต้นและการทดสอบการ ยอมรับของผู้อ่าน เมื่อเริ่มต้นออกนิตยสาร ออนไลน์ ประเด็นสำาคัญคือ Content is gold "เนื้อหาสาระคือทอง" ที่จะมัดใจและสร้างความ ภักดีต่อผู้บริโภคได้
 10. 10. แนวโน้ม ของนิต ยสารออนไลน์• ปัจจุบันมีผลวิจัยของวัยรุ่นไทยมากมายต่อไลฟ์ สไตล์ของคนยุคใหม่ในประเทศไทย อันส่งผลถึง การเติบโตของสือออนไลน์ทั้งหลาย รวมถึง ่ นิตยสารออนไลน์หรือ E-Magazine เช่นงาน วิจัยในการใช้เวลาอยู่กบสือต่างๆ ต่อวัน มากกว่า ั ่ ค่าเฉลี่ยของเอเชียแปซิฟิก เวลาที่วัยรุ่นไทยใช้ สือ/ (ชัวโมง) เวลาเฉลี่ยของเอเชียแปซิฟิก ่ ่ (ชัวโมง) ่• โทรทัศน์             5.7• อินเทอร์เน็ต        3.1• วิทยุ                  1.3• นิตยสาร            0.8• หนังสือพิมพ์      0.9 ข้อ มูล จาก : Synovate Young Asian
 11. 11. • ซึ่งพบว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่บริโภคสื่อทาง อินเตอร์เน็ตมากขึ้น และเริ่มมีบทบาทต่อการใช้ ชีวิตประจำาวันที่ต้องมีการแข่งขันกันสูง ทุกสิ่ง ทุกอย่างล้วนเป็นสิงที่เร่งรีบด้วยกันทั้งหมด ่ ตลอดจนอัตราความคลั่งไคล้เทคโนโลยีในการ ถือครองเป็นเจ้าของอุปกรณ์ไฮเทคในประเภท ต่างๆ ของคนไทย พบว่าคนไทยเป็นเจ้าของ โทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงขึ้น รองลงมาเป็น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครื่อง เล่น MP3 อย่าง iPod และมีแนวโน้มที่คนไทย จะเป็นเจ้าของอุปกรณ์ไฮเทคที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากราคาอุปกรณ์
 12. 12. ที่ม าจากนิต ยสาร MBA ฉบับ ที่ 146 มิถ ุน ายน 2554 หน้า 61.
 13. 13. ข้อ ดี1. ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการทำา Magazine รูป แบบเดิม ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และมี ปริมาณขั้นตำ่า2. ประหยัดเวลาในการจัดทำา เพราะ  e-Magazine ใช้เวลาจัดทำาสัน ปกติไม่เกิน 1 ้ สัปดาห์3. สามารถเข้าถึงได้จากทุกมุมโลก ทุกเวลาตลอด 24 ชม.4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขององค์กรของ ท่าน5. สามารถค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาภายในเล่มได้ อย่างรวดเร็ว
 14. 14. 7. สีสนลวดลายต่างๆ เจ้าของคอลัมน์สามารถแต่ง ั แต้มนำาเสนอได้อย่างเต็มที่8. สามารถกำาหนด URL ให้คลิกเพื่อไปเปิด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือประกอบกับแทรกภาพ เคลื่อนไหว ข้อมูลเสียง เพลง วิดีโอ clip ต่างๆ ที่เชือมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตอย่าง YouTube ได้ ่ หรือจะเป็นการแทรกเกมส์ หรือส่วนที่ต้องการ ตอบโต้กับผู้อ่านลงไปในเนื้อหาได้อย่างลงตัว9. ค้นหาตำาแหน่ง หรือหาเส้นทางไปยังสถานที่ซึ่ง ถูกอ้างอิงไว้ในเนือหาได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง ้ คุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมานี้เอง ทำาให้การอ่าน นิตยสารไม่น่าเบืออีกต่อไป ่
 15. 15. ข้อ เสีย1. ต้องอาศัยพลังงานในการอ่านตลอดเวลา ไม่ว่า จะเป็นไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ หากไฟฟ้าดับหรือไม่มีแบตเตอรี่ก็จะไม่สามารถ อ่านได้2. เสียสุขภาพสายตา จากการได้รับแสงจาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์3. ขาดความรู้สึก หรืออรรถรส หรือความคลาสสิค
 16. 16. การจัด ทำา  e-Magazine  แบ่ง เป็น 2 ประเภท1. แบบ scan บริการนี้เหมาะสำาหรับลูกค้าที่มี Catalogue หรือแม็กกาซีน หรือจดหมายข่าวฉบับตีพิมพ์อยู่ แล้ว และต้องการจัดทำาเป็น e-Magazine อย่าง ง่ายๆ ราคาประหยัด โดยการจัดทำา  e-Magazine วิธนี้จะเป็นการนำาภาพ  scan มา ี ปรับแต่งแสงสีสันให้คมชัด แล้วจึงนำามาทำา เป็น e-Magazine  ค่าบริการเริ่มต้น สำาหรับ e-Magazine ไม่เกิน 40 หน้า ราคาเพียง 3,000 บาท/ฉบับ
 17. 17. 2. แบบจัด Layout ใหม่ เพิ่ม ลูก เล่น ด้ว ย ภาพเคลื่อ นไหว หรือ ภาพวีด ีโ อ กรณีที่ลูกค้ามีข้อมูลที่ยังไม่พร้อมจัดทำาเป็น e- Magazine ได้ทันที เช่น ข้อมูลแยกรูปภาพกับ ข้อความ หรือเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมมาจาก เอกสารต่างๆ Numplus จะทำาการจัดวาง layout ใหม่ให้สวยงาม และมีสอดคล้องกันทั้ง ฉบับ โดยลูกค้าอาจเลือกลูกเล่นเพิ่มเติมลงใน หน้าต่างๆ ของ e-Magazine ได้ เช่น ภาพ เคลื่อนไหว หรือพื้นที่แสดงวีดีโอ ค่าบริการในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลและ ลูกเล่นที่จะใส่ลงไป โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ
 18. 18. ตัว อย่า ง e -Magazine
 19. 19. วิธ ีก ารใช้ห รือ อ่า น E – Magazine1. โดยส่วนมากแล้วการที่เราจะเข้าไปใช้บริการ E-Magazine ได้นนต้องมีการสมัครเป็น ั้ สมาชิกก่อน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ บริการซึ่งก็แล้วแต่ข้อตกลงระหว่างผูใช้ ้ บริการกับเจ้าของ E-Magazine แต่ที่เห็นส่วน มากก็จะคิดค่าบริการเป็นรายปักษ์หรือราย เดือน2. แต่ในกรณีที่เป็น E-Magazine แจกฟรี หรือเปิดให้บริการฟรีก็เพียงสมัครเป็นสมาชิก

×