การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

1,576 views

Published on

การศึกษาข้อจำกัดและโอกาสในเรื่องสภาพแวดล้อมและปัจจัยการผลิตในกระบวน การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

  1. 1. โครงการ การศึกษาข้อจำกัดและโอกาสในเรื่องสภาพแวดล้อมและปัจจัยการผลิตในกระบวน การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ดร . จรัส กิจบำรุง
  2. 2. วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรดำเนินการอยู่ในประเทศไทยทั้งด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยการผลิต ตลอดจนที่เป็นข้อจำกัดหรือเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ของประเทศในอนาคต </li></ul>
  3. 3. ขอบเขตการศึกษา <ul><li>1. ศึกษาพืชอินทรีย์ทีมีการปลูกมากในประเทศไทย </li></ul><ul><li>2. กำหนดจังหวัดคัดเลือกในภาคเหนือ ( เชียงราย , พะเยา , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , สุโขทัย ) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( นครราชสีมา , สุรินทร์ , ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี , ร้อยเอ็ด , บุรีรัมย์ , มหาสารคาม ) </li></ul><ul><li>3. รวบรวมและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ สภาพการผลิตและตลาดพืชเกษตรอินทรีย์ที่จะทำการศึกษา </li></ul>
  4. 4. ขอบเขตการศึกษา <ul><li>4. วางแผนและดำเนินการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านเอื้อประโยชน์และข้อจำกัด </li></ul><ul><li>5. เปรียบเทียบการปฎิบัติการผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรกับมาตรฐานการผลิตเกษตร </li></ul><ul><li>อินทรีย์ของประเทศไทยและศักยภาพการพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากล </li></ul><ul><li>6. วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็นข้อสนเทศ เสนอแนะแนวทาง การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการตรวจรับรองของ CB </li></ul>
  5. 5. แผนการปฏิบัติงาน <ul><li>1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพแวดล้อม ปัจจัยการผลิต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย </li></ul><ul><li>2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ ด้านมาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของชุมชนต่างๆ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของประเทศ </li></ul><ul><li>3 . จัดทำรายงานความก้าวหน้า ผลการศึกษาและผลการสำรวจภาคสนามจากแบบสอบถามจริง </li></ul>
  6. 6. แผนการปฏิบัติงาน <ul><li>4. จัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้าย ของระบบเกษตรอินทรีย์ที่ดำเนินการอยู่ในในพื้นที่ศึกษา พร้อมรายละเอียดด้านสภาพแวดล้อมที่ทำการผลิต ปัจจัยการผลิต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อจำกัดหรืออุปสรรค โอกาสที่เอ้อต่อระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์อันจะมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรและระดับประเทศ </li></ul><ul><li>5. จัดทำรายงานภาษาไทยฉบับสุดท้าย รายงานสำหรับผู้บริหารฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ </li></ul>
  7. 7. แผนการปฏิบัติงาน <ul><li>ระยะเวลา 360 วัน </li></ul><ul><li>ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อมูลการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ในพืชต่างๆ ของเกษตรกร ในพื้นที่ศึกษาของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งด้าน สภาพแวดล้อมและปัจจัยการผลิตในสภาพต่าง ๆ ที่เป็นข้อจำกัดและโอกาสที่จะใช้เป็นศักยภาพใน การพัฒนาขบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ของ เกษตรกรและระดับประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป </li></ul>

×