Misc products

203 views

Published on

สินค้าทุกอย่างลด 10% (Promotion นี้มีจนถึงวันที่ 30 มิ ถุนายน) และฟรีค่าขนส่งทั้งหมด

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Misc products

  1. 1. รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด วิธีใช ราคาCertain Dri Regular Roll-On 1.2fl.ozใหการปองกันเหงื่อที่ยาวนานมากกวา 72 ชั่วโมง เหมาะสําหรับคนที่มีปญหาจากเหงื่อออกมากกวาปกติ (รวมถึงผูที่ปวยจากฮอรโมน) ในทุก สถานการณทั้งกลางวันและกลางคืน สวนผสมใน Certain Dri Roll-On นี้มีคลอไรดอลูมิเนียมเปนสวนผสม ที่กําหนดโดยแพทยใหแกผูปวยที่มีเหงื่อออกมากเกินไป หรือ hyperhidrosis สวนผสมนี้ไดรับการพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพมากขึ้น และยั่งยืนนานกวาสวนผสมตอตาน เหงื่ออื่น ๆทาใตวงแขนหลังอาบน้ํากอนนอน แตสามารถทาหลังอาบน้ําตอนเขาไดพิเศษ 490จาก 590Certain Dri AntiperspirantSolid 1.7 ozคุณสมบัติเหมือนกันกับ Certain Dri Regular Roll-Onแตมีการพัฒนาจาก Roll-On ใหเปนของแข็ง เหมาะกับคนที่ผิวหนัง sensitiveทาใตวงแขนหลังอาบน้ํากอนนอน แตสามารถทาหลังอาบน้ําตอนเขาไดพิเศษ 490จาก 590Certain Dri AM Roll-On2.5fl.ozถูกพัฒนามาเพื่อใชระงับเหงื่อในแตละวัน ใชรวมกันกับสินคาสองตัวแรก มีกลิ่นหอมออนๆเพื่อชวยใหรูสึกสดชื่นทาใตวงแขนตอนเชาหรือกลางคืน หลังอาบน้ําเห็นผลไดชัดเมื่อใชรวมกันกับผลิตภณฑสองอันแรกพิเศษ 490จาก 590Certain Dri AM Stick 2.6ozdescriptionปกปองความชื้นแฉะใตวงแข็ง 24 ชั่วโมง เพิ่มความมั่นใจใหกับผูใช โดยควรใชรวมกันกับสินคาสองตัวแรกมีกลิ่นหอมทําใหรูสึกเย็นสบายทาใตวงแขนตอนเชาหรือกลางคืนหลัง อาบน้ําเห็นผลไดชัดเมื่อใชรวมกันกับผลิตภณฑสองอันแรกพิเศษ 490จาก 590L-Glutathione 500 mgcapsules 30 CapsulesGlutathione เปน Amino Acid ที่รางกายสามารถสรางขึ้นไดเองในรางกาย แตมีปริมาณนอยอาจไมเพียงพอในการนําไปสรางเปน Enzyme GlutathionePeroxidase ซึ่งเปนสาร Antioxidantsปองกันการเกิดของ Free Radicals และ ปองกันการเสื่อมของเซลลตางๆในรางกายโดยเฉพาะ เซลลตับนอกจากนี้ยังมีสวนสําคัญในการขับลางสารพิษในกระแส เลือดใหกลายเปนสารที่ไมอันตรายและขับออกจากรางกายทางตับ (Detoxifocation) อยางไรก็ตามเราสามารถเพิ่มระดับของกลูตาไทโอน ในรางกายไดงายๆ โดยการรับประทาน L-Glutathione เขาไปโดยตรงหรือ รับประทานสารอาหารที่รางกาย นําไปใชในการสรางกลูตาไทโอน เชน Alpha Lipoic Acid และ N-Acetylcysteine ใหมากขึ้น หรือการรับประทานantioxidants อื่น เชน Vitamin C เพื่อกระตุนใหรางกายเก็บกลูตาไทโอนที่ตับใหมากขึ้นเหมาะสําหรับผูใหญใหทานวันละเม็ด(ทานพรอมอาหารจะใหประสิทธิภาพสูงสุด)พิเศษ 1100จาก 1300Super Collagen +Ctablets, 120 Tabletsคอลลาเจนเปบไทด ไทป 1&3 แบบเม็ดที่มีความจําเพาะตอผิวหนังมนุษย โดยผานขบวนการHydrolysate เปนกรรมวิธีขั้นสูงสกัดดวยเอนไซมมีความบริสุทธิ์สูง รางกายสามารถดูดซึมไดเกือบ 100เปอรเซ็นต มีมวลโมเลกุลของกรดอะมิโนต่ํา ขนาดเล็กที่สุด จึงทําใหการออกฤทธิ์และการสงเสริมประสิทธิภาพสูงสุด ไมมีกลิ่นคาว ไมมีรสชาติ สามารถรับประทานรวมกับน้ําผลไมหรือน้ําเปลา โดยปกติเราจะไดรับประโยชนจากการรับประทานคอลลาเจนนี้ ในการเพิ่มความยืดหยุนความกระชับ และความแข็งแรงของผิวหนัง ผม เล็บกลามเนื้อ เอ็นและกระดูกโดยคอลลาเจนที่มีโครงสรางของกรดอะมิโนที่ซับซอนนี้จะนําไปเสริมโครงสรางของรางกายโดยทั่วไปทาน 3 เม็ดตอวัน พิเศษ 790จาก 950Collagen HydrolyzedTablets, 180 Tabletsชวยใหผิวพรรณเกิดความชุมชื้น, เสริมความเรียบตึงใหกับผิวหนังเนียน กระชับและสรางเสริมความแข็งแรงของผิวหนังและเสริมใหกระดูกแข็งแรง นอกจากนี้ ยังเปนแหลงที่ดีของวิตามินซี สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญทาน 3 เม็ดตอวัน(พรอมอาหารจะไดประสิทธิภาพมากที่สุด)พิเศษ 1150จาก 1400Skin, Hair and NailsFormula, 120 Capletsมีสารไบโอติน ที่ชวยปรับสภาพผม, ผิวหนัง และเล็บใหแข็งแรงยิ่งขึ้น มีสวนผสมของวิตามินซี ที่ชวยผลิตโคโลเจนที่เปนพื้นฐานของการปรับสภาพผิว ใหมีชีวิตชีวา รวมสารตานอนุมูลอิสระที่ชวยทําใหรางกายตอสูกับริ้วรอยทาน 3 เม็ดตอวัน(พรอมอาหารจะไดประสิทธิภาพมากที่สุด)พิเศษ 1090จาก 1300
  2. 2. * สินคาทุกอยางลด 10% (Promotion นี้มีจนถึงวันที่ 30 มิ​​ถุนายน) และฟรีคาขนสงทั้งหมด(แบบลงทะเบียน) ถาเปนแบบ EMS ตองจายเพิ่ม 30 บาทตอชิ้นคะ* สินคาทุกอยางรับเปน Preorder จายเงิน 50% เมื่อสั่งของ และอีก 50% กอนสงของคะ* สินคา Preorder ปดรับทุกวันที่ 4 และ 18 ของทุกเดือนนะคะ* ไดรับสินคาภายในไมเกิน 2-3 อาทิตย หลังจากวันปดรับออรเดอรคะ* กรณีตองการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอมาที่ โบว 09-06180-2517, Line ID: bow44naka,email: bow44naka@gmail.com คะ* บัญชีธนาคารที่ทานสามารถโอนเขามาได ไดแกธนาคารไทยพาณิชย เลขบัญชี 404-154053-8 ชื่อบัญชี Pradtana Amornchatธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 679-211785-4 ชื่อบัญชี Pradtana Amornchatขอบคุณที่ใชบริการคะ J J JPropolis (500 gm)300 CapsulesPropolis มีคุณสมบัติตางๆ ประกอบดวยตอตานแบคทีเรีย, ตอตานเชื้อราและถูกนํามาใชในสมัยโบราณ เพราะเปนยาปฏิชีวนะธรรมชาติ, ตอตานไวรัส,ตอตานอนุมูลอิสระ, ตอตานสารกอมะเร็ง, ปองกันโรคเสนเลือดตีบ และเพิ่มกลไกระบบภูมิคุมกันของรางกายทานวันละ 1-2 เม็ด(พรอมอาหารจะเห็นประสิทธิภาพมากที่สุด)พิเศษ 2290จาก 2500GrapeSeed 25,000 gm120 Capsulesชวยเพิ่มประสิทธิภาพสารตานอนุมูลอสิระ สารสกัดจากเมล็ดองุนไมเพียงแคมีประสิทธิในการดูแลผิวพรรณของคุณเทานั้นแตยังมี คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะชวยดูแลสุขภาพรางกายของคุณดวย เชน ชวยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และเพิ่มความแข็งแรงใหกับหลอดเลือดจึงชวยปองกันโรคหัวใจ บรรเทาอาการมือและเทาชา รักษาเสนเลือดขอด ชะลอความเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อมและโรคตอกระจกทานวันละ 1 เม็ด พิเศษ 1590จาก 1800100% Pure ColostrumPowder 100 gm.ผงนม Colostrum บริสุทธิ์ พรีเมี่ยมที่มาจากทุงหญาเลี้ยงโคนม เปนแหลงที่มาของปจจัยที่มีคุณคาทาง โภชนาการโดยเฉพาะอยางยิ่งแอนติบอดีชนิด IgG ที่ใหการสนับสนุนของระบบภูมิคุมกันตามธรรมชาติ เหมาะสําหรับทั้งเด็กและผูใหญที่จะสนับสนุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน และสงเสริมสุขภาพทางเดินอาหารผสมทานกับอาหารหรือเครื่องดื่มผูใหญ ทานครั้งละ 1ชอนชา 1-2 ครั้งตอวันเด็กทานครั้งละ ½ ชอนชา1-2 ครั้งตอวันพิเศษ 1090จาก 1300Colostrum 500mg (90capsules)Colostrum ที่มาจากทุงหญาเลี้ยง โคนม เปนแหลงที่มาของปจจัยที่มีคุณคาทาง โภชนาการโดยเฉพาะอยางยิ่งแอนติบอดีชนิด IgG ที่ใหการสนับ สนุนของระบบ ภูมิคุมกันตามธรรมชาติ เหมาะสําหรับทั้ง เด็กและผูใหญที่จะสนับสนุนการทํางานของระบบภูมิคุม กัน และสงเสริมสุขภาพทางเดินอาหารทานกับน้ําตอนทองวางจะใหประสิทธภาพมากที่สุดผูใหญทานวันละ 2-4 แคป1-2 ครั้งตอวันเด็กทานวันละ 1-2 แคป 1-2ครั้งตอวันพิเศษ 1090จาก 1300Royal Jelly 1000 gm (365Capsules)เปนแหลงที่อุดมไปดวยสารอาหารที่มีความเขมขนสูงรวมทั้งวิตามินบีโปรตีนที่สมบูรณไขมันและคารโบไฮเดรตสนับสนุนสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและการทํางานของระบบภูมิคุมกัน สนับสนุนสุขภาพผิวและความมีชีวิตชีวาทานวันละ 1 เม็ด ทุกวัน พิเศษ 2890จาก 3000Placenta 15000 mg 60Capสารสกัดจากรกแกะ เปนแหลงที่อุดมไปดวยสารอาหารที่จะชวยคืนความสดชื่นใหผิวและการสงเสริมสุขภาพทั่วไปและชวยใหผิวเปลงปลั่งและเรียบเนียนรองรับการฟนฟูผิวอุดมไปดวยสารอาหารทานวันละ 1 เม็ด ทุกวัน พิเศษ 1590จาก 1800Placenta Serum (JC NZ)30 mlสารสกัจากรกแกะที่อุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระรวมกับคอลลาเจนและกรดไฮยาลูโร สององคประกอบสําคัญของผิว ชวยลดกระบวนการเกิดริ้วรอย ทั้งยังมีสวนผสมของวิตามิน A และ E ที่ชวยสรางความแข็งแกรงและใหเซลลผิวมีสุขภาพดี มีวิตามิน B5 Pro ที่ชวยตอสูกับอาการริ้วรอยและทําใหผิวนุมทาเชาเย็นหลังอาบน้ํา พิเศษ 1190จาก 1400Bee Venom Eye Serum(20ml)เซรั่มธรรมชาติที่ใชตอตานริ้วรอยที่ตา ใชสวนผสมธรรมชาติ ชวยกระชับผิวสวนผสมออกแบบมาสําหรับผิวที่บอบบางรอบดวงตาใชทาหลังอาบน้ํา พิเศษ 1090จาก 1300

×