Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
คุณสมบัตตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ สาหรับครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ิ
องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ ...
- 38 -

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ระดั...
- 39 -

1.3 นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชยจากหน่วยงาน/องค์กร
ระดับเขต/ระดับจังหวัด ตารางแสดงจานวน...
- 40 -

ชื่อ-สกุล
1. น.ส.สุวรรณา กึดรัมย์
2. นายอดิศร ผ่องแผ้ว
3. น.ส.พรนภา อยู่รัมย์
ปีการศึกษา 2555
กลุ่ม Asaenthai.in.t...
- 41 -

ชื่อ-สกุล

ผลงาน

ได้รับรางวัล
อันดับที่

ชื่อหน่วยงาน
ผู้ให้รางวัล

ระดับ
รางวัล

ปีการศึกษา 2556
1. น.ส.อรทัย สร...
- 42 -

ระดับประเทศ –– การประกวด Thailand Blog Awards 2013 ติดลาดับ 1 – 10 รับรางวัล 30
ตุลาคม 2556 ณ เซนทรัลพลาซ่าพระราม ...
- 43 -

การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะในระดับเขต/จังหวัด
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

3.3 นักเร...
- 44 -

ตัวชี้วัดที่ 4 การได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู
4.1 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่...
- 45 -

ผลงานของผู้เรียนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework/?p=15043
เป็นผลงาน Project based Learning .ยึดแ...
- 46 -

1.3 น้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ทีได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชู...
- 47 -

ปี
พ.ศ.

จานวนครั้ง/
ชั่วโมง
20 – 22
พ.ค. 2556
18 ช.ม.

หัวเรื่อง/หัวข้อ

หน่วยพัฒนา

การนาผลไปใช้

การพัฒนาเว็บ:เ...
- 48 -

1.1 นาไปใช้บูรณาการกับหน่วย/ เรื่องอื่นๆได้
- ตัวอย่างการเรียนรู้แบบบูรณาการกับหน่วยหรือเรื่องอื่น ๆ ได้จัดกิจกรรม...
- 49 -

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านโดยใช้ภาพการ์ตูน (Cartoon) และแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิว...
- 50 -

2.3 การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นวัตกรรมนี้ได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทุกระดับ เรียนซ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sure format5.สมบัติ (ร่วม) (37 50 )ยุติแล้ว

2,210 views

Published on

เอกสารประกอบเพื่อเสนอขอรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards 2556(2013) ณ เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - นางกฤตยา ศรีริ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sure format5.สมบัติ (ร่วม) (37 50 )ยุติแล้ว

 1. 1. คุณสมบัตตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ สาหรับครูผู้สอนยอดเยี่ยม ิ องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ สาหรับครูผู้สอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชีวัด ดังนี้ ้ ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3 การเผยแพร่ผลงานนักเรียน ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ข้อ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ พึ่งตนเองได้มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย เสียสละเพื่อประโยชน์ ส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของ สถานศึกษาได้ครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละ 100 หลักสูตรโรงเรียนภัทรบพิตรนอกจากจะมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความสามารถมีทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์และด้านอาชีพแล้วยังมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนจึงกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่มุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม ล้าเลิศภูมิปัญญา ดังนี้ 1.2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง การจัดการ และมีวิสัยทัศน์ 1.2.2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร 1.2.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 1.2.4 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 1.2.5 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 1.2.6 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 1.2.7 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 1.2.8 ผู้เรียนมีความเป็นไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ไทย และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. 2. - 38 - ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้าหนัก (คะแนน) คะแนน ที่ได้ ระดับ คุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี ่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๙.๖๖ ๙.๓๔ ๙.๕๓ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๗๙ ดี ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๒๕ พอใช้ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๑ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริม ้ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๔๘ ดี (มัธยมศึกษา) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คะแนนรวม การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม ้  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 3. 3. - 39 - 1.3 นักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชยจากหน่วยงาน/องค์กร ระดับเขต/ระดับจังหวัด ตารางแสดงจานวนนักเรียน ที่ทาชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ในปีการศึกษา 2554-2556 และนักเรียนได้รับรางวัล/การยกย่องเชิดชูเกียรติ/ประกาศชมเชย จากหน่วยงาน/องค์กร ระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีนางกฤตยา ศรีริ เป็นครูที่ปรึกษา คือ กลุ่มนักเรียนในกิจกรรมชุมนุม 2 กิจกรรม ได้แก่ ชุมนุมหนังสั้น และ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2554 ชื่อ-สกุล 1. น.ส.สุวรรณา กึดรัมย์ 2. นางสาวปาณิตา กันอริ 3. นายพงษ์สิทธิ์ จันทลุน ผลงาน ได้รับรางวัล อันดับที่ หนังสั้นเรื่อง รางวัลขวัญใจ “ มองต่าทาสูง” มหาชน 1.น.ส.สุวรรณา กึดรัมย์ 2. นายอดิศร ผ่องแผ้ว 3. นายมิติกานต์ อุตสาห์รัมย์ หนังสั้นเรื่อง “นิพพาน” รางวัลดีมาก 1. นายพงษ์สิทธิ์ จันทลุน 2. น.ส.สุภาลัย จีรัมย์ 3. น.ส.ประกายดาว กรึมรัมย์ 4. เพ็ญศิริ ธรรมปัญญาสาน หนังสั้นเรื่อง “9 ต้น” รางวัลดีมาก ชื่อหน่วยงานผู้ให้ รางวัล ระดับ รางวัล สทร. สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ประเทศ สทร. สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ประเทศ สทร. สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ประเทศ
 4. 4. - 40 - ชื่อ-สกุล 1. น.ส.สุวรรณา กึดรัมย์ 2. นายอดิศร ผ่องแผ้ว 3. น.ส.พรนภา อยู่รัมย์ ปีการศึกษา 2555 กลุ่ม Asaenthai.in.th 1.น.ส.รัตนาภรณ์ ทับทิมไทย 2. นายหัตถพันธ์ นิ้วเพชร 3.นายปฐมภพ ไวยากรรณ์ กลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี 1. น.ส.กานต์ชนา เรือนมงคล 2. น.ส.คณัสนันท์ เพชรกอง 3. น.ส.ศิริลักษณ์ หงษ์ทอง ผลงาน หนังสั้นเรื่อง “ทากาชิ” ได้รับรางวัล อันดับที่ รางวัลดีมาก โครงการ Thai 1 – 10 Youth Initiative ระดับประเทศ against ปีที1 (1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 55) โครงการ Thai 1–5 Youth Initiative ระดับประเทศ against ปีที1 (1 มิ.ย. – 30 ก.ย 2555) ทีม Asaenthai.in.th โครงการ เข้าร่วม ทีม รักบ้านเกิด ประกวด รอบชิง ทีมคนรักษ์อีสานใต้ หนังสั้น หัวข้อ ชนะเลิศ ทีมกลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี 1 “ตามรอยมรดก ทีมกลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี 2 ศิลป์ ถิ่นอีสาน. ใต้” 1.นายอเนก การเพียร การแข่งขัน รางวัล 2. นายอริยเวทย์ ทัศนาวิวัฒน์ ละครสั้น เหรียญทอง 3. น.ส.ศนิภา รอบแคว้น ภาษาอังกฤษ 4.น.ส.รัตนาภรณ์ ทับทิมไทย 5.น.ส.อัจราภรณ์ ทับทิมไทย ชื่อหน่วยงาน ผู้ให้รางวัล สนก. สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ระดับ รางวัล ระดับ ประเทศ สานักงานคณะ กรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการ ต่างประเทศ สานักงานคณะ กรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการ ต่างประเทศ สานักศิลปากรที่12 นครราชสีมา ระดับ ประเทศ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 32 ระดับ จังหวัด ระดับ ประเทศ ระดับ ภาค
 5. 5. - 41 - ชื่อ-สกุล ผลงาน ได้รับรางวัล อันดับที่ ชื่อหน่วยงาน ผู้ให้รางวัล ระดับ รางวัล ปีการศึกษา 2556 1. น.ส.อรทัย สร้อยจิต 2. น.ส. จริยา ชัยชาญ 3.น.ส.รัตติยาภรณ์ สมศรี 4.น.ส.สวรรยา กล้วยเนียม 5.น.ส องค์ชนิตา แย้มประโคน การประกวดหนังสั้นการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ วันที่ 8 ต.ค. 2556 เรื่อง “ ไม่มีเวลา...เผาทาไม 1. นางสาวอริสา ทองกระจาย 2.น.ส.ชยาภาร์ กะรัมย์ 3.น.สบุษยมาส สวนเพชร น.ส.อรทัย สร้อยจิต http://hellomyway.wordpr ess.com 1.นายทัศนการณ์ เกรียงรัมย์ 2.น.ส ณัฐริกา เจริญรัมย์ รางวัล เหรียญทอง ระดับที่ 2 Fashion and Shopping Blog http://kitokita52013.wordpr ผลงานติด ess.com/ ระดับที่ 3 Health and Sport Blog http://wowbetter.wordpres ผลงานติด s.com/ ระดับที่ 10 Travel & Photo Blog สานักงานเขตพื้นที่ ระดับ การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด บุรีรัมย์ เขต 32 บล็อก แห่งประเทศไทย ระดับ ประเทศ บล็อก แห่งประเทศไทย ระดับ ประเทศ บล็อก แห่งประเทศไทย ระดับ ประเทศ
 6. 6. - 42 - ระดับประเทศ –– การประกวด Thailand Blog Awards 2013 ติดลาดับ 1 – 10 รับรางวัล 30 ตุลาคม 2556 ณ เซนทรัลพลาซ่าพระราม 9 ผลงานติดอันดับที่ 2 - Fashion and Shopping Blog ผลงานติดอันดับที่ 3 - Health and Sport Blog ผลงานติดอันดับที่ 10 - Travel & Photo Blog ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน 2.1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ครู กาหนด โดยนักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในรูปแบบของการทาโครงงานพัฒนาทักษะทางภาษา (Project Based Learning) โรงเรียนก่อนคัดเลือกให้นาเสนอในระดับ เขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศได้ 2.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ในระดับดีมาก ดังรายงานผลการวิจัยที่แนบ 2.3 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานเกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียน ตาม หลักสูตรอย่างแท้จริง และได้รับการรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 2.3.1 นักเรียนกิจกรรมชุมนุมหนังสั้น ได้ส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกจากสานักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) และ สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)นาเสนอ ใน โครงการ “ประกวดสื่อคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการส่งผลงาน จานวน 4 ผลงาน และได้รับพิจารณาผ่านเข้ารอบ จานวน 4 ผลงาน ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ผลงานเรื่อง “มองต่าทาสูง” เรื่อง “นิพาน” “๙ ต้น”และ ”ทากาชิ” นอกจากนี้ผลงานที่เกี่ยวกับ การถ่ายโอนความรู้และสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อโยใช้ เทคโนโลยีมีการนาเสนอผ่านเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework/?cat=295 ตั้งแต่ 2555 – 2556 เป็นช่องทางและพื้นที่เสรีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความภาคภูมิใจของสมาชิก ที่ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก 3.2 นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผล
 7. 7. - 43 - การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะในระดับเขต/จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 3.3 นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการ ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะในระดับภาค การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ (Skit) ปี พ.ศ. 2555 – และ การประกวดหนังสั้น ปี พ.ศ. 2556 3.4 นักเรียนได้นาเสนอ/จัดแสดง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสต่อสาธารณะในระดับชาติ/นานาชาติ
 8. 8. - 44 - ตัวชี้วัดที่ 4 การได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู 4.1 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิด ชูในระดับเขต/จังหวัด ภาระงานนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค ปี 2555 -2556 4.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิด ชูใน ระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นในโครงงานคุณธรรมเฉลิม พระเกียรติ ปี 2555 และการประกวดสื่อ 2556 4.3 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิด ชูในระดับชาติ/นานาชาติ รางวัลที่น่าภาคภูมิใจจากกาประกวดบล็อกแห่งประเทศไทย 2013 4.4 ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน ได้รับรางวัล/ยกย่องเชิดชู และมี ผู้นาไปประยุกต์ใช้/เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงานของนักเรียน/ครูนอกสถานศึกษา
 9. 9. - 45 - ผลงานของผู้เรียนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework/?p=15043 เป็นผลงาน Project based Learning .ยึดแนวคิดการเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไปตามความสนใจ ของนักเรียน การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ทักษะ การคิดขั้นสูง (Thomas, 1998) ผลที่เกิดกับตัวผู้เรียนที่ได้คือคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1.เป็นนักคิดวิเคราะห์ 2.เป็นนักแก้ปัญหา 3.เป็นนักสร้างสรรค์ 4.เป็นนักประสานความร่วมมือ 5.รู้จักใช้ข้อมูลข่าวสาร 6.เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 7. เป็นนักสื่อสาร ไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้แต่ ต้องสื่อสาร – เขียนได้ใช้เป็น 8.ตระหนักรับรู้สภาวะโลก 9.เป็นพลเมืองทรงคุณค่า ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ สาหรับครูผู้สอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ สาหรับครูผู้สอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 2 ผลการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัวชีวัด ดังนี้ ตัวชีวัดที่ 1 เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ ้ ้ ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ 1 การได้รับการพัฒนา ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัดที่ 1 เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ 1.1 การพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ประพฤติตนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตาม หลักศาสนา ฝึกสมาธิ และน้อมนาหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าในการดาเนินชีวิตไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น 1.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในหน้าที่ราชการ และส่วนตน - ดารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. 10. - 46 - 1.3 น้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน ทีได้รับการยอมรับหรือการยกย่องเชิดชูจากหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน ระดับเขต/ ่ จังหวัด - จัดทาผลงานทางวิชาการตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สื่อการสอน เอกสาร ประกอบการสอน ตลอดจนผลงานวิจัยต่าง ๆ ได้รวบรวมเอกสารจากการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานและการจัดสัมมนากับผู้ร่วมงานมาปรับปรุงงานในหน้าที่ ได้เผยแพร่ต่อครู – อาจารย์ นักเรียน และชุมชน เนื้อหาเสริมการเรียนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าแนวเศรษฐกิจพอเพียง แนวการจัดการเรียนการสอนยึดมั่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บน พืนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ้ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วดที่ 2 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (การได้รับการพัฒนา/พัฒนาตนเองในรอบ 2 ปี) ั ได้รายงานเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การได้รับการพัฒนา ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง ส่วนที่ 1 การได้รับการพัฒนา ปี จานวนครั้ง/ หัวเรื่อง/หัวข้อ พ.ศ. ชั่วโมง 8 ช.ม. 2555 2556 20 -21 ต.ค. 2555 12 ช.ม. 23 - 27 ก.พ. 2556 30 ช.ม. อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สาหรับ ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม PowerPoint Dynamic Presentation และโปรแกรม Kodu Game Lab โครงการประกวดสื่อการเรียน รู้...สู่แท็บเล็ต หน่วยพัฒนา ระบบ Online บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด กรุงเทพ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม การนาผลไปใช้ เข้าใจเกณฑ์การ ประเมินแบบใหม่ นามาขยายผลต่อ เพื่อนร่วมงาน มีความกล้ามากขึ้น เข้าใจบาทบาทและ นาไปใช้ได้ มีภาวะ ผู้นามากยิ่งขึ้น
 11. 11. - 47 - ปี พ.ศ. จานวนครั้ง/ ชั่วโมง 20 – 22 พ.ค. 2556 18 ช.ม. หัวเรื่อง/หัวข้อ หน่วยพัฒนา การนาผลไปใช้ การพัฒนาเว็บ:เจาะลึก HTMl5 สถาบันเทคโนโลยีพระ พัฒนาทักษะการ จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร บวนการนาความรู้ ลาดกระบัง มาถ่ายทอดให้กับ นักเรียน 30 ช.ม. จัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณา วัดบ้านหนองค่าย ปฏิบัติธรรม การ เพื่อพัฒนาเครือข่าย (โครงการของส.พ.ฐ) 5 ห้องพัฒนานิสัย 2556 6 ช.ม. ศีกษาดูงานการจัดการเรียนการ Heiu Giang Junior ศึกษาเปรียบเทียบ 20/12/2013 สอนประเทศเวียดนาม High School การสอน ภาษาอังกฤษ 4 เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนา สพม.32 แลกประสบการณ์ ครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/ วิชาเอก 4 เป็นวิทยากรอบรมการสร้าง สพม.32 แนะนาเสนอสื่อ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ ครูให้ และยกระดับผลสัมฤทธิทาง ์ ความสนใจดี ภาษาต่างประเทศ แลกประสบการณ์ ดี ๆ และนาไปใช้ 8 การจัดทาสมุดบันทึกผลการพัฒนา โรงเรียน การใช้เทคโนโลยี คุณภาพผู้เรียนด้วยโปรแกรม เข้าสู่ Book Mark Version III มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ สาหรับครูผู้สอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงาน/ผลงานที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ สาหรับครูผู้สอนยอดเยี่ยม องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงานผลงานที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัวชีวัด ดังนี้ ตัวชีวัดที่ 1 การนาองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือ ้ ้ การพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ ตัวชีวัดที่ 2 การแก้ปัญหา/การพัฒนาผู้เรียน ้ ตัวชี้วัดที่ 1 การนาองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ 1. นาไปพัฒนาแบบองค์รวมได้ ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ - ตัวอย่างการเรียนรู้แบบองค์รวม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ในบนเว็บไซต์และสื่อทีคิดค้น เช่น ่ เมนู ASEAN ZONE , เมนู LESSON , เมนู SELF STUDY, เมนู HOMEWORK CLINIC , เมนู TEEN CLASSROM เป็น
 12. 12. - 48 - 1.1 นาไปใช้บูรณาการกับหน่วย/ เรื่องอื่นๆได้ - ตัวอย่างการเรียนรู้แบบบูรณาการกับหน่วยหรือเรื่องอื่น ๆ ได้จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ไว้ในบนเว็บไซต์ เช่น http://www.krupu.com/homework/?cat=289 1.2 นาไปใช้บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆได้ - ตัวอย่าง การเรียนรู้แบบบูรณาการกับกับรายวิชาอื่นๆ ได้ ได้จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ไว้บนเว็บไซต์ที่เป็นนวัตกรรม มีขั้นตอนจัดทา Cartoon Story Marker ที่มีคุณภาพมากมายที่ ช่วยให้นักเรียนนาไป บูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ แหล่งอ้างอิง http://www.krupu.com/homework/?p=14904 1.3 นาไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ - ตัวอย่างการนาไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้ ได้จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ไว้ในเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework/?cat=76 เชื่อมโยง/นาไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้ - ตัวอย่างการรู้จักเชื่อมโยงและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ได้จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ไว้ใน http://www.krupu.com/homework/?page_id=12613 และ หลักของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดยทั้ง 2 หน่วยนี้จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน รอบรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ 1 http://www.krupu.com/homework/?page_id=1487 รอบรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ 2 http://www.krupu.com/homework/?page_id=14880 ทรัพย์ในปัญญา เรียกอย่างเป็นทางการว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” คือทรัพย์สินอันไม่อาจ ประเมินคุณค่าได้แห่งมวลมนุษยชาติ จัดอยู่ในรูปของพลังความคิด จับต้องไม่ได้แต่มีมูลค่า นักสร้างสรรค์ทางปัญญาเหล่านี้ ได้ประดิษฐ์ ได้พัฒนาทรัพย์แห่งปัญญาของตนให้เป็นประโยชน์แก่ สังคมและประเทศชาติได้ นั่นหมายถึงการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และต้องใช้อย่างระมัดระวัง เห็นคุณค่าไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม สามารถดารงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดที่ 2 การแก้ปัญหา/การพัฒนาผู้เรียน 2.1 การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย สามารถหรือแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย นาไปประยุกต์ใช้บูรณาการได้ ทุกกลุ่มสาระ โดย ใช้การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพ การ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2556 ได้นาไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่อานวยความสะดวกให้กับนักเรียน ซึ่งใช้ได้ทุกครั้งเมื่อ ต้องการศึกษา เนื่องจากเป็นคลังสมองที่รองรับความต้องการของผู้เรียนได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะยากดี มีจนก็ใช้ได้ รวดเร็ว สะดวกง่ายโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่ มตัว อย่ างที่ใ ช้ในการศึกษา เป็นผู้ เ รียนที่มี ปัญหาด้ านทักษะการอ่า นกลุ่ มเป้าหมาย ประจาปีการศึกษา 2556 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/6 ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มแบบ ง่าย จานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วย นวัตกรรมการสอนบนเว็บไซต์
 13. 13. - 49 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านโดยใช้ภาพการ์ตูน (Cartoon) และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลงานวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.50 / 84.72 สูงกว่าเกณฑ์ที่ กาหนด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้ ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่ าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 2.2 การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมทางการเรียนการสอน หลังจากที่ได้ใช้นวัตกรรมชิ้นนี้ สรุปได้ว่าสื่อนวัตกรรมที่ผลิตขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และใช้ประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระ ทาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคิดค้นผลงานที่แปลกใหม่ เพื่อนาไปพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และประเทศชาติต่อไป ได้สารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนพึงพอใจ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงสร้างนวัตกรรมให้มีความแปลกใหม่ เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ เช่น ผลงาน Project Based Learning เช่น ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการใช้นวัตกรรมจนผู้เรียนสามารถ สร้างองค์ความรู้ทางานร่วมกับเพื่อน ๆ สร้างผลงาน โดยใช้ โปรแกรมCartoon Story Markerดังเช่น http://www.krupu.com/homework/?p=13319 ผลงานผู้เรียนที่ใช้ภาพการ์ตูนแต่งประโยคโดยใช้ If Clause – 4 http://www.krupu.com/homework/?cat=295&paged=2 เป็นต้น ได้มีการสะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่ มีผู้ให้ความสนใจมากมาย ลงทุนน้อย ใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสารเข้าสู่โลก AEC โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ได้จริงในชีวิตประจาวัน โดยสอดคล้องตามสาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
 14. 14. - 50 - 2.3 การแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นวัตกรรมนี้ได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทุกระดับ เรียนซ้าเพิ่มเติมทบทวนในชั้นเรียน เรียนรู้เพิ่มเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าการเรียนในชั้นตามปกติ เรียนทบทวน สาหรับนักเรียนที่เรียนรู้ ได้ช้าและนักเรียนการศึกษาทางเลือก บนพื้นฐานที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เท่ากัน ในเวลาที่ต่างกันและไม่มีคาว่าแก่เกินเรียน จึงเป็นการลดภาระงานของนักเรียนและครูตรงที่เวลาไม่ ตรงกัน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้โดยเพิ่มจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก ขั้นตอนการจัดการเรียนการ สอนที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ คือ ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู้จากเรื่องที่ อ่านของผู้เรียน (Applying Information Personally) โดยหลังจากเรียนจบบทเรียนแต่ละบท ผู้สอน จะสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับความเข้าใจในกลวิธีการอ่านและการเขียนสรุปที่ได้เรียน ประโยชน์และการ ประยุกต์ความรู้จากบทเรียนบนเว็บไซต์ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บลิงค์ที่ กาหนดให้ และเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหา (Search Engine) หรือศึกษาข้อมูลประกอบ เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายทางอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ ได้รับจากบทเรียนบนเว็บไซต์ไปประยุกต์ใช้ได้กับตนเอง ผู้เรียนสามารถหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ บทเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนบนเว็บไซต์ที่กาหนดไว้ ผู้เรียนสามารถหา ภาพประกอบบทเรียนที่น่าสนใจและดึงดูดใจ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ประเมินตนเองในการทา แบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนสามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกทั้งแสดงทรรศนะของ ตนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและความรู้ที่ตนได้รับไว้บนกระดานเสวนาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอื่น ๆ อ่าน เกี่ยวกับทัศนคติของตน การจัดการเรียนการสอนโดยการสอนบนเว็บไซต์ของนวัตกรรมนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้ ทุกเวลา ที่ผู้เรียนต้องการไม่มีข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลา จึงเป็น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียน อีกทั้งผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนล่วงหน้าเตรียม ความพร้อมก่อนเรียนจากบทเรียนบนเว็บไซต์ ส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนแก่ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวและประกาศต่าง ๆ ทราบกาหนดการและปฏิทินวิชาการ เช่น วันกาหนดสอบ วันส่งงาน จากผู้สอน บนกระดานเสวนาที่ออกแบบไว้ เมื่อผู้เรียนทาแบบฝึกหัดผู้เรียนสามารถ ตรวจสอบภาระงานของกลุ่ม ทบทวนเนื้อหาผู้เรียนสามารถตรวจเช็ค ประเมิน คะแนน และ ความก้าวหน้าของตนเอง และสามารถทราบผลคะแนนย้อนกลับ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนการสอน

×