แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

76,997 views

Published on

31 Comments
50 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
76,997
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
279
Actions
Shares
0
Downloads
2,801
Comments
31
Likes
50
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์สาระสาคัญ ศึกษาประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 เรียนรู้จากการจับประเด็นสาคัญต่างๆจากบทความ การวิเคราะห์ สรุปผล และตีความเพื่อความเข้าใจ ตลอดจนค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอข้อมูล โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมาะสมมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟัง และการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและนาความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณมาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะสาระการเรียนรู้เรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN - ใบความรู้ที่ 1 What is ASEAN? - ใบความรู้ที่ 2 ASEAN Nations - ใบความรู้ที่ 3 English and ASEANกระบวนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1-2 - ครูนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการเปิดวิดีโอแนะนาประวัติของอาเซียนจากเว็บไซต์ www.aseanthai.in.th - ครูตั้งคาถาม จากวิดีโอดังกล่าว 2-3 คาถาม และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิด และตอบ คาถามโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายในการตอบคาถาม - ครูผู้สอน แจกเอกสารนาทางการเรียนรู้ (Learning Key) ให้กับผู้เรียน และอธิบายวิธีการใช้งาน เว็บไซต์ www.aseanthai.in.th และการบันทึกผลการเรียนรู้ลงในเอกสารนาทางการเรียนรู้
 2. 2. - ครูและผู้เรียน ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 1 What is ASEAN? และร่วมกันอภิปราย หลัง การศึกษาใบความรู้ โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน จัดทา Mind Map มานาเสนอหน้าห้อง กลุ่ม ละ 3-5 นาที - ครูมอบหมายงานให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.aseanthai.in.th เพื่อฝึกทาแบบทดสอบหลังเรียน ตามใบความรู้ที่ได้เรียนไปในแต่ละคาบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนบนเว็บไซต์ - ผู้เรียนบันทึกผลการเรียนรู้ (Learning Log) ลงในเอกสารนาทางการเรียนรู้ (Learning Key) และนามาส่งครูผู้สอนในคาบถัดไปชั่วโมงที่ 3-4 - ครูผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการเปิดวิดีโอแนะนาประเทศสมาชิกอาเซียนจากเว็บไซต์ www.aseanthai.in.th - ครูแจกเอกสาร ใบความรู้ที่ 2 ASEAN Nations ให้ผู้เรียนศึกษา และร่วมกันอภิปรายผลที่ได้จาก การศึกษาใบความรู้ - ครูจัดกิจกรรมย่อยในห้องเรียน ถามตอบ ชื่อเมืองหลวง และชื่อประเทศใน ASEAN โดยให้ นักเรียนที่ตอบคาถามถูกได้สิทธิ์ในการ ถามคาถามเพื่อนคนถัดไป - ครูสอนประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาในชีวิตประจาวัน และทาแบบฝึกหัดฝึก ประสบการณ์ - ครูมอบหมายงานให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ www.aseanthai.in.th เพื่อฝึกทาแบบทดสอบหลังเรียน ตามใบความรู้ที่ได้เรียนไปในแต่ละคาบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนบนเว็บไซต์ - ผู้เรียนบันทึกผลการเรียนรู้ (Learning Log) ลงในเอกสารนาทางการเรียนรู้ (Learning Key) และนามาส่งครูผู้สอนในคาบถัดไปชั่วโมงที่ 5-6 - ครูผู้สอน เปิดประเด็นการเรียนรู้วันนี้ด้วยการเปิดพาดหัวข่าว จากเว็บไซต์ www.aseanthai.in.th ว่าด้วยการเปิดประชาคมอาเซียน กับภาษาอังกฤษของเด็กไทย - นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสาคัญของการเตรียมตัวภาษาอังกฤษของเด็กไทย เพื่อเตรียม ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - ครูมอบหมายให้ผู้เรียนนา ผลการอภิปรายในห้องเรียนในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสาคัญอย่างไรกับ เด็กไทย” ไปเขียนแสดงความคิดเห็นลงบนเว็บไซต์ www.aseanthai.in.th โดยแสดงความ คิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ - ครูผู้สอน ตรวจสอบรูปแบบการเขียนแสดงความคิดเห็น และแนะนาวิธีการใช้คาศัพท์ และรูป ประโยคที่ถูกต้อง
 3. 3. - ผู้เรียนบันทึกผลการเรียนรู้ (Learning Log) ลงในเอกสารนาทางการเรียนรู้ (Learning Key) และนามาส่งครูผู้สอนในคาบถัดไป - ผู้เรียนใช้เวลาศึกษาเนื้อหาทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้ว และทาแบบทดสอบหลังเรียนของใบ ความรู้ในวันนี้บนเว็บไซต์ www.aseanthai.in.th และทาแบบทดสอบก่อนเรียน ของหน่วยการ เรียนรู้ถัดไปสือ/แหล่งการเรียนรู้ ่ 1. เว็บไซต์ www.aseanthai.in.th 2. ใบความรู้ 3. แบบฝึกหัดฝึกประสบการณ์ 4. วิดีโอประกอบการสอนจากเว็บไซต์ YouTube บนเว็บไซต์ www.aseanthai.in.th 5. ห้องสมุด/สื่อมัลติมีเดียความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระอื่น - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 4. 4. ใบความรู้ที่ 1 What is ASEAN?แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์Establishment The Association of South-East Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967 in Bangkok. The Member countries are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam.1 The ASEAN region has a population of about 500 million, a total area of 4.5 million square kilometers, a combined gross domestic product of US$ 737 billion, and a total trade of US$ 720 billion.2ASEAN Motto The motto of ASEAN is “One Vision, One Identity, and One Community”.Objectives The objectives of ASEAN are: i) the acceleration of economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian nations, and ii) the promotion of regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law among countries in the region, and adherence to the principles of the United Nations Charter.Fundamental The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia3 established theprinciples fundamental principles that guide the Members in their relations with one another. One of the principles is the settlement of differences or disputes in a peaceful manner.4For more detail please visit website www.aseanthai.in.th1 The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), Thailand, 8 August 1967.http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/blokit/aseandec.htm.2 http://www.aseansec.org/64.htm.3 The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Indonesia, 24 February 1976.http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/blokit/aseantre.htm.4 Article 2 (d).
 5. 5. เอกสารนาทางการเรียนรู้ (Learning Key)แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์STEP 1: What did you learn in the classroom?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………STEP 2: Go onlineFind out more at http://www.aseanthai.in.th - Go to main menu then select Lesson -> Sheet 1 (for review) - Select menu Lesson -> Sheet 1 -> Post-test (for take a quiz) - Select menu Activity -> Sheet 1 -> Learning TaskSTEP 3: Learning Log………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………STEP 4: FeedbackYour feedback……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Your comment on website www.aseanthai.in.th……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. 6. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน (ใบความรู้ที่ 1 What is ASEAN?)แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์1. What is the correct motto of ASEAN?A. One Vision, One Community, One IdentityB. One Vision, One Identity, One CommunityC. One Community, One Vision, One IdentityD. One Identity, One Vision, One Community2. The Association of South East Asian Nations (ASEAN) was formed by:A. 8 August 1957 by Indonesia B. 8 August 1957 by PhilippinesC. 8 August 1967 by Indonesia D. 8 August 1967 by Philippines3. Which of the following countries does Thailand share borders with?A. Laos, Cambodia & Burma B. Malaysia & BurmaC. Laos & Cambodia D. Malaysia, Laos, Cambodia & Burma4. What is the largest country in ASEAN?A. Philippines B. Malaysia C. Indonesia D. Thailand5. Where is the location of ASEAN Secretariat?A. Hanoi B. Kuala Lumpur C. Jakarta D. Singapore6. The smallest country in ASEAN is....A. Singapore B. Timor Leste C. Malaysia D. Brunei Darussalam7. Which one of these following ASEAN countries that doesnt have sea area?A. Myanmar B. Laos C. Vietnam D. Cambodia8. Whats name the name of sport competition held annually by ASEAN every 2 years?A. SEA Games B. SEAP Games C. ASEAN Games D. ASEAN Olympics9. ASEAN is short for …A. Association of South-East Asian Nations B. Association of South Asian NationsC. Academy of South-East Asian Nations D. Agency of South-East Asian Nations10. What’s country of these following is not joining in ASEAN?A. China B. Thailand C. Africa D. Japan
 7. 7. เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน (ใบความรู้ที่ 1 What is ASEAN?)แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์1. What is the correct motto of ASEAN?A. One Vision, One Community, One IdentityB. One Vision, One Identity, One CommunityC. One Community, One Vision, One IdentityD. One Identity, One Vision, One Community2. The Association of South East Asian Nations (ASEAN) was formed by:A. 8 August 1957 by Indonesia B. 8 August 1957 by PhilippinesC. 8 August 1967 by Indonesia D. 8 August 1967 by Philippines3. Which of the following countries does Thailand share borders with?A. Laos, Cambodia & Burma B. Malaysia & BurmaC. Laos & Cambodia D. Malaysia, Laos, Cambodia & Burma4. What is the largest country in ASEAN?A. Philippines B. Malaysia C. Indonesia D. Thailand5. Where is the location of ASEAN Secretariat?A. Hanoi B. Kuala Lumpur C. Jakarta D. Singapore6. The smallest country in ASEAN is....A. Singapore B. Timor Leste C. Malaysia D. Brunei Darussalam7. Which one of these following ASEAN countries that doesnt have sea area?A. Myanmar B. Laos C. Vietnam D. Cambodia8. Whats name the name of sport competition held annually by ASEAN every 2 years?A. SEA Games B. SEAP Games C. ASEAN Games D. ASEAN Olympics9. ASEAN is short for …A. Association of South-East Asian Nations B. Association of South Asian NationsC. Academy of South-East Asian Nations D. Agency of South-East Asian Nations10. What’s country of these following is not joining in ASEAN?A. Philippines B. Thailand C. Africa D. Burma
 8. 8. ใบความรู้ที่ 2 ASEAN Nationsแผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ Brunei Darussalam Head of State : His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Capital : Bandar Seri Begawan Language(s) : Malay, English Brunei Darussalam1 Currency : B$ (Brunei Dollar) Ministry of Foreign Affairs & Trade of Brunei Darussalam Website: www.mfa.gov.bn Cambodia Head of State : His Majesty King Norodom Sihamoni Head of Government : Prime Minister Hun Sen Capital : Phnom Penh Language : Khmer Cambodia2 Currency : Riel Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation of Cambodia Website: www.mfaic.gov.kh Indonesia Head of State : President Susilo Bambang Yudhoyono Capital : Jakarta Language : Indonesian Currency : Rupiah Indonesia3 Department of Foreign Affairs of Indonesia Website: www.deplu.go.id
 9. 9. Lao PDR Head of State : President Choummaly Sayasone Head of Government : Prime Minister Thongsing Thammavong Capital : VientianeLao PDR4 Language : Lao Currency : Kip Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR Website: www.mofa.gov.la Malaysia Head of Government : The Honourable Dato Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak Capital : Kuala Lumpur Language(s) : Malay, English, Chinese, TamilMalaysia5 Currency : Ringgit Ministry of Foreign Affairs of Malaysia Website: www.kln.gov.my ASEAN-Malaysia National Secretariat Website: www.kln.gov.my/myasean Myanmar Head of State : President Thein Sein Capital : Nay Pyi Taw Language : Myanmar Currency : KyatMyanmar6 Ministry of Foreign Affairs of Myanmar Website: www.mofa.gov.mm
 10. 10. Philippines Head of State : President Benigno S. Aquino III Capital : Manila Language(s) : Filipino, English, Spanish Currency : PesoPhilippines7 Department of Foreign Affairs of the Philippines Website: www.dfa.gov.ph Thailand Head of State : His Majesty King Bhumibol Adulyadej Head of Government : Prime Minister Yingluck Shinawatra Capital : Bangkok Language : Thai Currency : Baht Thailand9 Ministry of Foreign Affairs of Thailand Website: www.mfa.go.th Singapore Head of State : President Tony Tan Keng Yam Head of Government : Prime Minister Lee Hsien Loong Capital : Singapore Language(s) : English, Malay, Mandarin, TamilSingapore8 Currency : S$ (Singapore Dollar) Ministry of Foreign Affairs of Singapore Website: www.mfa.gov.sg Viet Nam Head of State : President Nguyen Minh Triet Head of Government : Prime Minister Nguyen Tan Dung Capital : Ha Noi Language : Vietnamese Currency : DongViet Nam10 Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam Website: www.mofa.gov.vn
 11. 11. ReferenceAll sources: http://www.aseansec.org/18619.htmImages:1 http://openclipart.org/people/Anonymous/Anonymous_flag_of_Brunei_Darussalam.svg2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Flag_of_Cambodia.svg/256px-Flag_of_Cambodia.svg.png3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Flag_of_Indonesia.svg/256px-Flag_of_Indonesia.svg.png4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Flag_of_Laos.svg5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Flag_of_Malaysia.svg/256px-Flag_of_Malaysia.svg.png6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Flag_of_Myanmar.svg/256px-Flag_of_Myanmar.svg.png7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Flag_of_the_Philippines.svg/256px-Flag_of_the_Philippines.svg.png8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_Thailand.svg/256px-Flag_of_Thailand.svg.png9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Flag_of_Singapore.svg/256px-Flag_of_Singapore.svg.png10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Vietnam.svg/256px-Flag_of_Vietnam.svg.png
 12. 12. เอกสารนาทางการเรียนรู้ (Learning Key)แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์STEP 1: What did you learn in the classroom?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………STEP 2: Go onlineFind out more at http://www.aseanthai.in.th - Go to main menu then select Lesson -> Sheet 2 (for review) - Select menu Lesson -> Sheet 2 -> Post-test (for take a quiz) - Select menu Activity -> Sheet 2 -> Learning TaskSTEP 3: Learning Log………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………STEP 4: FeedbackYour feedback……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Your comment on website www.aseanthai.in.th……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 13. 13. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน (ใบความรู้ที่ 2 ASEAN Nations)แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์1. What is the capital city of Malaysia?A. Kuala Lumpur B. Johor Bahru C. Kuching D. Subang Jaya2. What is the capital city of Thailand?A. Phuket B. Surin C. Bangkok D. Chonburi3. What is the capital city of Indonesia?A. Surabaya B. Yogyakarta C. Jakarta D. Bukit Tinggi4. What is the capital city of Philippines?A. Bandar Seri Begawan B. Hanoi C. Jakarta D. Manila5. What is the capital city of Vietnam?A. Hanoi B. Vientiane C. Jakarta D. Bangkok6. What is the color of a five-pointed star on the flag of Myanmar?A. Green B. White C. Blue D. Red7. What is the currency of Brunei Darussalam?A. Rupiah B. Kip C. Dollar D. Peso8. What is the currency of Cambodia?A. Rupiah B. Kip C. Dollar D. Peso9. What is the name of the northest province in Thailand?A. Chiang Rai B. Chiang Mai C. Buriram D. Narathiwat10. How many provinces in Thailand?A. 75 B. 76 C. 77 D. 7811. The Wat Phra Kaew in Bangkok is considered as ...A. Palace B. Temple C. Church D. Museum12. Which one of these following countries that isnt neighboring with Thailand?A. Vietnam B. Cambodia C. Myanmar D. China13. Which one of these following countries that is neighboring with Thailand?A. Japan B. China C. Laos D. Korea
 14. 14. เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน (ใบความรู้ที่ 2 ASEAN Nations)แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์1. What is the capital city of Malaysia?A. Kuala Lumpur B. Johor Bahru C. Kuching D. Subang Jaya2. What is the capital city of Thailand?A. Phuket B. Surin C. Bangkok D. Chonburi3. What is the capital city of Indonesia?A. Surabaya B. Yogyakarta C. Jakarta D. Bukit Tinggi4. What is the capital city of Philippines?A. Bandar Seri Begawan B. Hanoi C. Jakarta D. Manila5. What is the capital city of Vietnam?A. Hanoi B. Vientiane C. Jakarta D. Bangkok6. What is the color of a star on the flag of Vietnam?A. Green B. White C. Yellow D. Red7. What is the currency of Brunei Darussalam?A. Rupiah B. Kip C. Dollar D. Peso8. What is the currency of Cambodia?A. Rupiah B. Riel C. Dollar D. Peso9. What is the name of the northest province in Thailand?A. Chiang Rai B. Chiang Mai C. Buriram D. Narathiwat10. How many provinces in Thailand?A. 75 B. 76 C. 77 D. 7811. The Wat Phra Kaew in Bangkok is considered as...A. Palace B. Temple C. Church D. Museum12. Which one of these following countries that isnt neighboring with Thailand?A. Vietnam B. Cambodia C. Myanmar D. China13. Which one of these following countries that is neighboring with Thailand?A. Japan B. China C. Laos D. Korea
 15. 15. แบบฝึกหัดฝึกประสบการณ์ (ใบความรู้ที่ 2 ASEAN Nations)แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์Please write country’s name under the flag._________________________ _________________________ __________________________________________________ _________________________ __________________________________________________ _________________________ _________________________
 16. 16. เฉลยแบบฝึกหัดฝึกประสบการณ์ (ใบความรู้ที่ 2 ASEAN Nations)แผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์Please write country’s name under the flag. Laos Singapore Myanmar Brunei Darussalam Philippines Cambodia Indonesia Vietnam Malaysia
 17. 17. ใบความรู้ที่ 3 English and ASEANแผนการเรียนรู้ย่อย: รอบรู้อาเซียน (ASEAN Learning) จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 6 ชั่วโมงเรื่องที่ 1 Introduce to ASEAN โดยนางกฤตยา ศรีริกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์

×