PDF_2.Formatบทคัอย่อปู2014_14ก.พ57.pdf

645 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
240
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PDF_2.Formatบทคัอย่อปู2014_14ก.พ57.pdf

  1. 1. ก เรื่อง ผู้วิจัย ปี รายงานการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ภาพการ์ตูนเพือพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ่ ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 นางกฤตยา ศรีริ 2556 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ หาประสิท ธิภาพสื่อนวัตกรรมการเรียนการ สอนภาษาอัง กฤษบนเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านโดยใช้ภาพการ์ตูน ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรมการสอนบนเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้ น 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ ภ าพการ์ ตู น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความเข้ า ใจในการอ่ า น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สร้าง ขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการศึกษา เป็นผู้เรียนที่มีปัญหาด้านทักษะการอ่านกลุ่มเป้าหมาย ประจาปีการศึกษา 2556 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1- 5/6 ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่ม แบบง่าย จานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วย นวัตกรรมการสอน บนเว็บ ไซต์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่าน เรื่องการ์ตูน (Cartoon) และ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ภาพการ์ตูนเพือพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ่ ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรรัมย์ ี ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.50 / 84.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
  2. 2. ข 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ภาพการ์ตูนเพือพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรมย์ พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.53 ั 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษา อังกฤษบนเว็บไซต์โ ดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 อยู่ใน ระดับมากที่สุด
  3. 3. ค กิตติกรรมประกาศ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช ผู้อานวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คาแนะนาปรึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ในทุกขั้นตอนของการ ดาเนินงานการวิจัย ขอขอบพระคุณ นายณรงค์ ศรีริ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อาเภอบ้าน ด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรศักดิ์ การญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ที่ได้กรุณา ตรวจและให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิงต่อความสมบูรณ์ของงานวิจัยนี้ ่ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย อีกทั้งให้ความ ุ เมตตาและให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรรัมย์ ทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือจนทาให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ี ขอกราบขอบพระคุณคุณบิดา-มารดา ที่เป็นกาลังใจ ให้คาแนะนา และให้การ สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในการทาวิจัยครังนี้ให้ ้ ถึงพร้อมด้วยคุณประโยชน์ กฤตยา ศรีริ

×