PDF_1.Formatปก+กิตติกรรมวิจัย2014สมบูรณ์

1,451 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
241
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PDF_1.Formatปก+กิตติกรรมวิจัย2014สมบูรณ์

  1. 1. รายงานการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556 นางกฤตยา ศรีริ ตาแหน่ง ครู วิทยะฐาน ชานาญการพิเศษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ ่
  2. 2. กิตติกรรมประกาศ การวิจัยครังนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณนายกิตติศักดิ์ วิทยเดช ผู้อานวยการโรงเรียน ้ ภัทรบพิตร ทีได้กรุณาสละเวลาให้คาแนะนาปรึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน ่ ของการดาเนินการงานวิจัย ขอขอบพระคุณนายณรงค์ ศรีริ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อาเภอบ้าน ด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรศักดิ์ กาญจนการุน ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ที่ได้กรุณา ตรวจและให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิงต่อความสมบูรณ์ของงานวิจัยนี้ ่ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย อีกทั้งให้ความ ุ เมตตาและให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนภัทรบพิตร อาเภอเมือง จังหวัดบุรรัมย์ ทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือจนทาให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ี ขอกราบขอบพระคุณคุณบิดา มารดาที่ให้ชีวิตและเป็นกาลังใจ ให้คาแนะนา และให้ การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทาให้งานวิจัยครั้งนี้ สมบูรณ์และถึงพร้อมด้วยคุณประโยชน์ กฤตยา ศรีริ

×