Successfully reported this slideshow.

Pdf format แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน2013

3,456 views

Published on

PDF format แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน2013
ในวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน นางกฤตยา ศรีริ

Published in: Education
  • Be the first to comment

Pdf format แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน2013

  1. 1. แบบประเมินพฤติกรรม(รายบุคคล) ชื่อ ..................................................... ชั้น................................. เลขที่………………………. ชื่อชิ้นงาน................................................................................ คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ในตารางทางขาวมือที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด โดยกาหนดเกณฑ์ การให้คะแนนแต่ละประเด็นดังนี้ คะแนน 3 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง คะแนน 2 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง คะแนน 1 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมนานๆครั้ง พฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออก ระดับคะแนน 3 2 1 1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย 2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 3. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 4. มีความอดทนอดกลั้นในการทางาน 5. ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทางาน 6. ยอมรับบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นาผู้ตามที่ดี รวม เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 16-18 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ผ่านการประเมิน คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง ผู้ประเมิน ( ) ครูผู้สอน ( ) เพือน ่ ( ) ตัวเอง รวม บันทึกเพิ่มเติม 18 ของผู้ประเมิน
  2. 2. แบบประเมินพฤติกรรม(รายบุคคล) ชื่อ/ชื่อกลุ่ม .................................................... ชั้น................................. เลขที่………………. ชื่อชิ้นงาน................................................................................ คาชี้แจง 1. แบบประเมินฉบับนี้ใช้สาหรับการปฏิบัติงานและผลงานของนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือ กลุ่มโดยกาหนดประเด็นการประเมิน 3 ด้านคือ กระบวนการทางาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และผลงาน 2. โปรดทาเครื่องหมาย / ในตารางด้านขวามือที่ตรงกับการปฏิบัติจริง 3. ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 3.1 ด้านกระบวนการทางาน คะแนน 3 คะแนน หมายถึง การทางานในระดับดี คะแนน 2 คะแนน หมายถึง การทางานในระดับพอใช้ คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุงการทางาน 3.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 3 คะแนน หมายถึง การทางานในระดับดี คะแนน 2 คะแนน หมายถึง การทางานในระดับพอใช้ คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุงการทางาน 3.3 ด้านผลงาน คะแนน 3 หมายถึง ทาได้ครบทุกรายการในระดับดี คะแนน 2 คะแนน หมายถึง การทางานในระดับพอใช้ คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ทาไม่ได้ควรปรับปรุงการทางาน ที่ ข้อประเมิน 1 กระบวนการทางาน 1.1 มีการวางแผนในการทางาน 1.2 ปฏิบัติงานตามขั้นตอน 1.3 ปรับปรุงงานได้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 1.4 มีความพยายามในการแก้ปัญหา 1.5 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 1.6 เก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบ รวม ระดับคะแนน
  3. 3. ที่ ข้อประเมิน 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.1 มีความรับผิดชอบ 2.2 ขยันอดทนรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 2.3 ตรงต่อเวลา 2.4 ความสะอาดเรียบร้อย รวม 3. ผลงาน 3.1 ผลงานมีความถูกต้องตามลักษณะและทันสมัย 3.2 แสดงความคิดริเริ่มในการออกแบบและตกแต่ง 3.3 ความประณีต 3.4 มีความสวยงาม 3.5 มีประโยชน์และนาไปใช้ได้คุ้มค่า รวม ระดับคะแนน คะแนนเต็ม 45 คะแนน คะแนนที่ได้ .....................................คะแนน เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 36 -45 คะแนนหมายถึง ดีเยี่ยม ผู้ประเมิน คะแนน 31 -35 คะแนนหมายถึง ดี ( ) ครูผู้สอน คะแนน 23 -30 คะแนนหมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( ) เพื่อน คะแนน 0 -22 คะแนนหมายถึง ปรับปรุง ( ) ตนเอง

×