บทที่ 5 pronous and possessives

10,222 views

Published on

บทที่ 5 pronous and possessives

 1. 1. Lesson 5 PRONOUS AND POSSESSIVESคําสรรพนามและรู ปความเป็ นเจ้ าของ นักเรี ยนรู ้จก Pronoun (คําสรรพนาม) รู ปต่างๆ มาบ้างแล้ว สรรพนามทั้งหลาย ัอาจแบ่งออกตามการใช้ได้เป็ นชุดๆ ดังนี้1. Subject รู ปประธาน2. Object รู ปกรรม3. Possessive รู ปสําหรับแสดงความเป็ นเจ้าของ ซึ่งแยกออกเป็ น-Possessive Adjective ใช้นาหน้าคํานาม ํ-Possessive Pronoun ใช้ตามลําพัง subject Object Possessive Adjective Pronoun I Me My Mine We Us Our Ours You You Your Yours He Him His His She Her Her Hers If It Its - They Them Their theirs
 2. 2. Subject and Object Subject รู ปประธาน ใช้นาหน้าคํากริ ยา แสดงผูทากริ ยา (ประธาน) ํ ้ ํ I like the sea. ฉันชอบทะเล You speak English well. คุณพูดภาษาอังกฤษดี He and she are walking in the garden. เขาและเธอกําลังเดินในสวนให้นกเรี ยนทบทวนการใช้กริ ยาต่างๆ กับประธานจากตารางนี้ ัsubject To be To have will, shall To do To come I Am(‘m) Have(‘ve ) Shall(‘II) Do come We Are(‘re) Have(‘ve ) Shell(‘II) Do come You They Are(‘re) Have(‘ve) Will (‘II) Do come The boy He She Is(‘s) Has(‘s) Will(‘II) does comes If The boy
 3. 3. Note(i) รู ปย่อของ is not คือ isn’t are not คือ aren’t Has not คือ hasn’t have not คือ haven’t Does not คือ doesn’t do not คือ don’t Will not คือ won’t shall not คือ shan’tI am not ไม่มีรูปย่อ แต่ใช้ I’m not ได้(ii) กริ ยา do, come, eat, run, ect , ต้องเติม s (หรื อ es ) ใน present Simple เมื่อใช้กับประธาน He, She, If และคํานามเอกพจน์ เช่น He comes here every day. เขามาที่น้ ีทุกวัน A cats eats fish. แมวกินปลาแต่เราใช้ They come here every day. (come ไม่เติม s) Cats eat fish. ( eat ไม่เติม s) ั(iii )must (ต้อง)และ can (สามารถ) ใช้ได้กบประธานทุกตัว โดยไม่เปลี่ยนรู ป ไม่มีการเติม s และรู ปย่อติดกับ not คือ mustn’t และ can’t (รู ปเดิมคือ cannot เขียนติดกัน) I can (can, t) do that. ผมทําสิ่ งนั้นได้ (ไม่ได้) I must (mustn’t) do that. ผมต้อง (ต้องไม่) ทําสิ่ งนั้น
 4. 4. Object รู ปกรรม1. ใช้หลังคํากริ ยา แสดงผูที่ถูกกระทํา (กรรม) ้ I like you. ฉันชอบเธอ They see us. พวกเขาเห็นเรา We know them well. พวกเรารู ้จกพวกเขาดี ั2. ใช้หลังคําบุพบท (Preposition) ต่างๆ เช่น with (กับ), to (ยัง,ถึง) from (จาก), for(สําหรับ,เพื่อ) His brother is coming with him. พี่ของเขากําลังมากับเขา She sends a letter to him every week. เธอส่ งจดหมายมาให้เขาทุกอาทิตย์ I have something for you.นอกจากนี้ ยงมีคากริ ยาจํานวนมากที่ใช้ติดกับคําบุพบทเสมอ เหมือนกับเป็ นคําเดียวกัน ั ํเช่น Think of คิดถึง look at มอง(ที่) Listen to ฟัง belong to เป็ นของ Wait for คอย talk about พูดคุยเกี่ยวกับ
 5. 5. I always think of you. ฉันคิดถึงคุณเสมอPlease listen to me. โปรดฟังฉันI’ll wait for you. ฉันจะคอยคุณThis pen belong to me. ปากกานี้เป็ นของฉัน Noteเราสามารถสลับที่สรรพนามกรรมหลัง to กับกรรมที่เป็ นคํานามได้ 1เช่น She send a letter to him every week. = She send him a letter every week. (to หายไป) I’ll show the ring to her. = I’ll show her the ring. (to หายไป ) Exercise 5Aจงขีดเส้นใต้รูปประธานหรื อรู ปกรรมที่ถูกต้องในวงเล็บ Example : (They, I) are watching (us,she)1. (You, I) am watching (them, we) .2. (He, We) are inviting (she, him ).3. (She, They) have some new for (you, we).4. (It, I ) have breakfast with (him, they ) every day.
 6. 6. 5. (He, I) is writing a letter to (she, her).6 . ( They, I) are giving something to (they, him).7 . (She, You) receives a letter from (us, I) every week.8 . (We, He) plays football with ( them, we) every day.9.(The boy, The girl ) are standing near (they , us ).10.(The man ,The women) have towels with (them, him).11. (We, He ) see(him, I) every morning school.12.(She, They ) speak English with( they, her).13.(My parents, My uncle) love (I, me) very much.14.(I, they) shall buy (she, you) a new book.15.(He, We) shall write (her , I) a letter. Exercise 5Bจงเขียนประโยคใหม่โดยเปลี่ยนประธานเป็ นกรรม และเปลี่ยนกรรมเป็ นประธาน(ต้องใช้กริ ยาตามประธานตัวใหม่) Exmples: They see her often. He’s thing about her. -She sees them often -She’s thinking about him.
 7. 7. 2.They like you.You like them.3.She sees every day.He sees her every day.4.It likes us. We like it.5. We play with them.They play with us.6.You think of me.I think of you.7.He listens to her.She listens to him.8.Our friends think of us.We think of our friends.9.He’s thinking about her.She is thinking about him.10.I’m waitng for him.He is waiting for me.11.You’re looking at us.We are looking at you.12.She sending him a letter.He is sending her a letter.13.We’re bringing them a present.They are briging him a letter.14.He’ll give the book to her.(She’ll…)She’ll give the book to him.15.You’ll send the news them.(They’ll…)They’ll send the news to you.
 8. 8. Possessive Adjectives โดยปกติเราใช้ Possessive Adjectives หน้าคํานาม (หรื อหน้าคุณศัพท์อีกทีหนึ่ง) My father has a lot of books in his room. คุณพ่อของฉันมีหนังสื อจํานวนมากในห้องของเขา Your dog has some black spots on its ears. สุ ขนัขของคุณมีจุดสี ดาบนหูของมัน ํ Her new car is red. รถคันใหม่ของเขา (ผูหญิง) สี แดง ้ ในบางครั้ง เราใช้ own (=ของ…เอง) ตามหลัง Possessive Adjectivesเพื่อเน้นว่าเป็ นของคนนั้นคนนี้ ไม่ใช่ของผูอื่น ้ This is my own house. บ้านนี้เป็ นบ้านของฉันเอง He has own car. เขามีรถของเขาเอง They have their own. พวกเขามีเครื่ องมือของพวกเขาเอง It is your own fault. มันเป็ นความผิดของคุณเอง
 9. 9. Exercise 5C จงเติม Possessive Adjectives ให้สอดคล้องกับประธาน Example: My father has a hat on his head.1.My mother a ribbon in her hair.2.My brother has some money in his hand.3.My parents have some money in their safe.4.Your son has a knife in his bag.5.Our friends have some tools in their hands.6.Our dog has something in its mouth.7.His month has a pair of of glasses on her nose.8.His father has a cigarette in his mouth.9.Her husband is holding something in his hand.10.Her daughter washes her own clother every day.
 10. 10. Exercise 5Dจงเติม Possessive Adjective +own ตามความเหมาะสม Example : I have my own car .1. She has her own bedroom .2. We have our own house.3. He drives his own car.4. They have their own letter box.5. You ride your own bicycle.6. It builds its own nest.7. I have my own problem.8. The teacher has his/her own desk.9. The daughter has her own room.10. The pupils write in their own books.11.The boys clean their own shoes.12. My gardener cooks his own food.13. Does your servant sleep in his/her own room?14. Will those men use their own tools?15. Can my sister bring her own towel?
 11. 11. Possessive Pronouns Possessive Pronoun (mine, yours, hers, etc.)สมารถใช้ลอยๆได้ แต่โดยปกติเราจะใช้กต่อเมื่อมีคานามวางนําหน้าอยูก่อนแล้ว มิฉะนั้นเราจะมาทราบว่า ็ ํ ่Possessive Pronoun นั้นใช้แทนคํานามอะไร The red book is his. หนังสื อสี แดงเป็ นของเขา = The red book is his book. The green book is mine หนังสื อสี เขียวเป็ นของฉัน = The green book is my book. My cat is playing with yours. แมวของฉันกําลังเล่นกับ (แมว)ของคุณ = My cat is playing with your cat Their house is next to ours . ่ ั บ้านของเขาอยูถด (บ้าน)ของเราไป = Their house is next to our house. Possessive Pronoun ใช้เป็ นประธานหรื อกรรมก็ได้ (เหมือนคํานาม) I like your school but I prefer ours. ฉันชอบโรงเรี ยนของพวกคุณ แต่ฉนชอบของพวกเรามากกว่า ั Ours (=our school) เป็ นกรรมของ prefer There are two books. Yours is red. Mine is white
 12. 12. หนังสื อสองเล่ม ของคุณสี แดง ของฉันสี ขาว Yours (=your book) เป็ นประธานของ is (red) Mine (= my book ) เป็ นประธานของ is (white)Possessive Forms of Nouns ่ วิธีทาคํานามที่เป็ นสิ่ งมีชีวิตให้อยูในรู ปแสดงความเป็ นเจ้าของ (ของเด็กชาย , ํของครู ฯลฯ) มีดงนี้ ั1. โดยปกติ s หลังนามเอกพจน์ทุกตัว (แม้นามนั้นจะลงท้ายด้วย s ) เช่น The boy’s book หนังสื อของเด็กชาย My father’s office ที่ทางานของคุณพ่อฉัน ํ The princess’s dress ชุดกระโปรงของเจ้าหญิง Dick’s bicycle รถจักรยานของดิค James’s hat หมวกของเจมส์ (‘s ที่เติมหลัง s ออกเสี ยง “ อิส” เช่น James’s อ่านว่า เจมมิส Theprincess’s เดอะพริ๊ นเซสซิ ส) 2. เราเติมเพียงเครื่ อง (‘) หลังนามพหูพจน์ที่ลงท้ายด้วย s เช่น The boys’ books หนังสื อของพวกเด็กชาย
 13. 13. My parents’ room ห้องของคุณพ่อคุณแม่ของฉัน Those tourists’ bags กระเป๋ าของนักทัศนาจรเหล่านั้น The Smiths’ car รถยนต์ของครอบครัวสมิธ The Joneses’ new maid สาวใช้คนใหม่ของครอบครัว ถ้านามพหูพจน์น้ นไม่ได้ลงท้ายด้วย s ก็คงเติม ‘s ตามปกติ เช่น ั Men’s clothes เสื้ อผ้าของผูชาย ้ The children’s room ห้องของพวกเด็กๆ The people’s rights สิ ทธิของประชาชน 3. เราสามารถใช้รูปแสดง Possessive ของนามตามลําพังโดยไม่มีนามตามหลัง (เหมือน Possessive Pronoun) The red book is Tom’s หนังสื อเล่มสี แดงเป็ นของทอม (= The red book is Tom’s book.) The green book is Jane’s หนังสื อเล่มสี เขียวเป็ นของเจน (= The green book is Jane’s book) และควรสังเกตการใช้กริ ยา belong to ( = เป็ นของ)+กรรม (นามหรื สรรพนาม)ซึ่งแสดงความหมายอย่างเดียวกัน
 14. 14. The red book is Tom’s = The red book belong to Tom. The new bicycle is his. = The new bicycle belong to him. Remember การแสดงความเป็ นเจ้าของสําหรัลสิ่ งไม่มีชีวิต ใช้ of (=ของ) เสมอ เช่น The bank of the river ฝั่งของแม่น้ า ํ The branches of the tree กิ่งของต้นไม้ The depth of the river ความลึกของแม่น้ า ํExercise 5Eจงเขียนประโยคโดยใช้รูป Possessive Pronoun หรื อรู ป Possessive ของ NounExamples : This book belong to me. - This book is mine The white cats belong to Tom. -The white cats are Tom’s.1.This car belong to me. This car is mine .2.That bicycle belong to him. That bicycle is his
 15. 15. 3.These chairs belong to us. These chairs are ours.4.Those English books belong to her. Those English books are hers.5.The white hat belong to you. The white hat is yours.6.The red ties belong to them. The red ties are theirs.7.That beautiful car be long to Charles. That beautiful car is Charles’s8.These children belong to the Smiths. These children are the Smiths.9.Those new dresses belong to Prance. Those new dresses are Pranee’s10.This good land belong to James. This good land is James’s Exercise 5Fจงขีดเส้นใต้รูปของคําที่ถูกต้องในวงเล็บ Examples : This book belong to (me, mine, my). This pencil is (me, mine, my).1. That small house belongs to (me, mine , my).2. These children belong to (them, their, theirs).3. Those cats belong to (you, your, yours).4. That new bicycle is (her, hers, she).5. These roses are (me, mine, my).
 16. 16. 6. That little cat is (he, his, him).7. Does that hat belong to (her, hers, she)?8. Do that hat belong to (us, our, ours)?9. Are those hens (our, ours, us) or not?10. That beautiful house belong to (the Smiths, the smiths, Smiths)11. The flowers belong to ( Pranee , Pranee’s, the Pranee)12. Doesn’t that new car belong to (he, him, his)13. Aren’t those (Mr. Brown , Mr. Brown’s, the Brown) sons?14. That isn’t (Dick, Dick’s, the Dick) dog. It’s Tom’s.15. Those noisy children are ( Smiths, Smith’s, the Smiths)!Exercise 5Gจงเขียนประโยคใหม่ โดยแทนคํานามที่พิมพ์ดวยตัวเอนดําด้วย Possessive Pronoun ้ Examples : I’ll bring my shoes. Please bring your shoes too. -I’ll bring my shoes. Please bring your too. These are our pens. Their pens are on the table. -These are our pens. There are on the table.1. This is his pencil. Where is my pencil?
 17. 17. 2. His family is big. Our family is small.3. I love my friends. I love your friends too.4. He’ll bring his parents. She’ll bring her parents too.5. This is his car. Isn’t that her car?6. My name is John. Please tell me your name.7. I shall bring my book. Will he bring his book?8. Our garden has red roses. Their garden has no roses.9. Their house is next to my house.10. Put your chair behind her chair.11. Don’t put your things with our things.12. Will you go in our car or in their car?13. This is your pen. Where is my pen ?14. Their children are dancing with my children.15. Don’t think of his problem. Think of your problem. 
 18. 18. Key 1. This is his pencil. Where is mine? 9. Their house is next to mine. 2. His family is big. Ours is small. 10. Put your is next to mine. 3. I love my friends. I love your too. 11. Don’t put your things with ours. 4. He’ll bring his parents. She’ll bring hers too. 12. Will you go in our car or in their? 5. This is his car. Isn’t that hers? 13. This is your pen. Where is mine?6. My name is John. Please tell me yours. 14. Their children are dancing with mine.7.I shall bring my book. Will he bring his? 15. Don’t think of his problem. Think of your.8. Our garden has red roses. Theirs has no roses. A friend of mine เพื่อนคนหนึ่งของฉัน ่ โดยปกติ ถ้าคํานามมี a หรื อ some นําหน้าอยูแล้ว เช่น a friend (เพื่อนคนหนึ่ง) , a book (หนังสื อเล่มหนึ่ง) , some children (เด็กๆ กลุ่มหนึ่ง) เราจะใช้ my, your, his, etc. นําหน้าคํานาม นั้นๆ อีกไม่ได้ ถ้าต้องการจะพูดว่า “เพื่อนคนหนึ่งของฉัน” หรื อ “หนังสื อของเขาเล่มหนึ่ง” ต้องใช้ a friend (a book) + of + Possessive Pronoun (mine, his, etc.) ในลักษณะดังนี้ A (an), some + noun + of + Possessive Pronoun a friend mine a books of yours
 19. 19. an uncles his some friends ours some books of yours some uncles theirs A friend of mine lives in this town. ่ เพื่อนของฉันคนหนึ่ งอาศัยอยูในเมืองนี้ We are inviting some friends of ours to dinner เขากําลังเชิญเพื่อนของเราบางคนมารับประทานอาหารเย็นเราสามารถใช้ลกษณะดังกล่าวกับ Possessive ของนามก็ได้ เช่น ั A friend of John’s เพื่อนของจอห์นคนหนึ่ ง An uncle of Tom’s ลุงของทอมคนหนึ่ ง Some friends of the Smiths’ เพื่อนบางคนของครอบครัวสมิธให้นกเรี ยนเปรี ยบเทียบการใช้ท้ งสองแบบ ั ั a friend mine an uncle of yours some books hers a friend John’s an uncle of Tom’s some books the Smiths’
 20. 20. Noteโดยปกติการใช้ Possessive Pronoun ในแบบ a friend of mine นี้ มักจะมีคุณศัพท์ขยายนามตัว ่ ้หน้าอยูดวย และเราอาจใช้ this, that, these, those แทน a, an และ some ได้ดวย เช่น ้ an old friend of mine that old friend of mine those old friends of mine etc. Exercise 5 HA จงเขียนประโยคใหม่โดยใช้ a, an + noun + of + Possessive Pronoun แทน Possessive Adjective + noun ที่พิมพ์ดวยตัวเอนดํา ้Examples : My Friend is coming today. - A friend of mine is coming today. That boy is Tom’s cousin. - That boy is a cousin of Tom’s. 1. My book is missing1. A book of mine is missing . 2. My uncle lives in your town. An uncle of mine lives in your town. 3. Her friend is coming from America. A friend of hers is coming from America.
 21. 21. 4. Our servant is going home in the country2. A servant of ours is going home in the country.5. Their aunt speaks French very well. An aunt of theirs French very well.6. He’s staying with his friend in town. He’s staying with a friend of his in town.7. I met your nephew yesterday. I met a nephew of yours yesterday.8. I’ll invite my cousin to dinner. I’ll invite a cousin of mine to dinner.9. He’ll sell his old horse tomorrow. (=He’ll sell an…) He’ll sell an old horse of his tomorrow.10. That boy isn’t my son. That boy isn’t a son of mine.11. Tom’s old friend is coming to see him. An old friend of Tom’s is coming to see him.12. James’s sister lives in Thailand. A sister of James’s lives in Thailand.13. This is Jane’s great idea1. This is a great idea of Jane’s.14. I’ll see Dick’s brother tomorrow. I’ll see a brother of Dick’s tomorrow.15. That policeman is my father’s cousin. That policeman is a cousin of my father’s. 1 หายไป, ขาดไป 2 ( to, in ) the country = (ไป, ใน) ชนบท, บ้านนอก
 22. 22. B จงเขียนประโยคใหม่โดยใช้ some + noun + of + Possessive Pronoun แทน PossessiveAdjective + noun ที่พิมพ์ดวยตัวเอนดํา ้Examples : My friends are coming today. - Some friends of mine are coming today. Tom’s books are missing. - Some books of Tom’s are missing . 1. My books are in your bag. Some books of mine are in your bag. 2. Our servants are going home in the country. Some servant of ours are going home in the country. 3. His friends have Siamese cats. Some friends of his have Siamese cats. 4. I’ll invite my cousins to dinner. I’ll invite some cousins of mine to dinner. 5. He’ll buy their cows tomorrow. He’ll buy some cows of theirs tomorrow. 6. Those are his great ideas. Those are some great ideas of his. 7. She gives him her roses every day. She gives him some roses of hers every day. 8. These are Henry’s old friends. These are some old friends of Henry’s 9. Those are the Smiths’ children. Those are some children of the Smiths’ 10. I want to but Mr Taylor’s horses. I want to buy some horses of Mr taylor’s.

×