Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

22

Share

Download to read offline

Bab1 Konsep Asas Hubungan Etnik

Download to read offline

Bab1 Konsep Asas Hubungan Etnik

Konsep Asas, Hubungan Etnik, malaysia, 1malaysia, melayu, cina, india, RASISME

Bab1 Konsep Asas Hubungan Etnik

 1. 1. KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 2. 2. ETNIK DAN RAS <ul><li>ETNIK </li></ul><ul><li>Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. </li></ul><ul><li>RAS </li></ul><ul><li>Kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal. </li></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 3. 3. ETNISITI, ETNOSENTRISME & RASISME <ul><li>ETNISITI </li></ul><ul><li>Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ETNOSENTRISME </li></ul><ul><li>Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain. </li></ul><ul><li>RASISME </li></ul><ul><li>Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan ciri-ciri fizikal atau ras semata-mata. </li></ul>
 5. 5. PREJUDIS, STEREOTAIP & DISKRIMINASI <ul><li>PREJUDIS </li></ul><ul><li>Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yang lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak diluahkan secara terbuka. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>STEREOTAIP </li></ul><ul><li>Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik atau gambaran berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk sesuatu kumpulan etnik. </li></ul><ul><li>DISKRIMINASI </li></ul><ul><li>Perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. </li></ul>
 7. 7. MASYARAKAT & BANGSA <ul><li>MASYARAKAT </li></ul><ul><li>Kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. </li></ul><ul><li>BANGSA </li></ul><ul><li>Jenis manusia daripada satu asal keturunan atau kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan.” </li></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 8. 8. CIRI-CIRI MASYARAKAT BAB 1- KONSEP ASAS HE
 9. 9. <ul><li>Manusia yang hidup berkelompok </li></ul><ul><ul><li>Mereka yang hidup bersama, saling mengenali dan bergantungan. </li></ul></ul><ul><li>2. Melahirkan kebudayaan </li></ul><ul><ul><li>Tiada masyarakat maka tiadalah budaya dan sebaliknya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan proses penyesuaian. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 10. 10. <ul><li>3. Mengalami perubahan </li></ul><ul><ul><li>Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. </li></ul></ul><ul><li>4. Berinteraksi </li></ul><ul><ul><li>Masyarakat berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 11. 11. <ul><li>5. Terdapat Kepimpinan </li></ul><ul><ul><li>Pemimpin terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepimpinan dalam masyarakat Melayu awal, bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 12. 12. <ul><li>6. Terdapat stratifikasi sosial </li></ul><ul><ul><li>Ia meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau ia merujuk kepada susun lapis masyarakat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terbahagi kepada tiga bahagian iaitu kelas, status dan kasta </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 13. 13. <ul><li>Kelas : Kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan. </li></ul><ul><li>Status : Jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran Dato’, Haji dan Lebai. </li></ul><ul><li>Kasta : Kelas sosial yang keahliannya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. </li></ul>
 14. 14. KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT BAB 1- KONSEP ASAS HE
 15. 15. <ul><li>1. Manusia hidup bermasyarakat </li></ul><ul><ul><li>Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seseorang itu dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 16. 16. <ul><ul><li>2. Memahami cara hidup bermasyarakat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. </li></ul></ul></ul><ul><li>3. Memahami budaya dan masyarakat lain </li></ul><ul><ul><ul><li>Tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud. </li></ul></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 17. 17. <ul><li>4. Memupuk kerjasama di antara masyarakat </li></ul><ul><ul><li>Perhubungan merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dapat mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 18. 18. KONSEP BUDAYA
 19. 19. BUDAYA <ul><li>Cara hidup orang ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa. </li></ul><ul><li>Budaya boleh dibahagikan kepada dua iaitu: </li></ul><ul><ul><li>Budaya kebendaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Budaya bukan kebendaan </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Budaya kebendaan : Peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Budaya bukan kebendaan : Kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang contohnya adat istiadat yang berbeza-beza dalam perkahwinan. </li></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 21. 21. <ul><li>Dalam budaya Melayu, faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. </li></ul><ul><li>Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi. </li></ul><ul><li>Adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidup bermasyarakat dan berbudaya. </li></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 22. 22. Peranan utama pembentukan sesuatu budaya: <ul><li>Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. </li></ul><ul><li>Memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental. </li></ul><ul><li>(Tamadun Melayu Dan Pembinaan Bangsa Melayu, 1992). </li></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 23. 23. CIRI-CIRI BUDAYA BAB 1- KONSEP ASAS HE
 24. 24. <ul><li>1. Dipelajari </li></ul><ul><ul><li>Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari dan ia melibatkan banyak unsur seperti asimilasi dan adaptasi. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 25. 25. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran : <ul><li>Agen-agen sosialisasi seperti keluarga, jiran, sekolah, institusi latihan dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. </li></ul><ul><li>Umur seseorang. </li></ul><ul><li>Tahap pendidikan. </li></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 26. 26. <ul><li>2. Dikongsi </li></ul><ul><ul><li>Ia bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 27. 27. <ul><li>3. Sejagat </li></ul><ul><ul><li>Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Namun ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 28. 28. <ul><li>4. Diwarisi </li></ul><ul><ul><li>Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Budaya yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada budaya terdahulu. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 29. 29. <ul><li>5. Berubah </li></ul><ul><ul><li>Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 30. 30. Faktor perubahan budaya: <ul><li>Pertambahan bilangan anggota masyarakat. </li></ul><ul><li>Pertambahan keperluan dan keinginan manusia. </li></ul><ul><li>Penemuan dan penciptaan teknologi baru. </li></ul><ul><li>Pertembungan budaya. </li></ul><ul><li>Konflik yang berlaku. </li></ul><ul><li>Perubahan alam sekitar. </li></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 31. 31. <ul><li>6. Perlambangan </li></ul><ul><ul><li>Budaya boleh ditunjukkan dalam bentuk perlambangan seperti logo, bendera, ukiran dll. </li></ul></ul><ul><li>7. Pandangan Semesta </li></ul><ul><ul><li>Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitar. </li></ul></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 32. 32. FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN <ul><li>Memenuhi keperluan hidup. </li></ul><ul><li>Panduan kepada anggota masyarakat bertingkahlaku. </li></ul><ul><li>Mengatur hubungan sesama manusia </li></ul><ul><li>Galakan untuk manusia mencipta. </li></ul><ul><li>Alat penyatuan dan pengenalan identiti. </li></ul>BAB 1- KONSEP ASAS HE
 33. 33. TAHAP HUBUNGAN ETNIK BAB 1- KONSEP ASAS HE
 34. 34. SEGREGASI <ul><li>Hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara. </li></ul><ul><li>Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan seperti tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam. </li></ul><ul><li>Ia didasari oleh undang-undang ataupun tidak seperti Dasar Apartheid di Afrika Selatan. </li></ul>
 35. 35. AKOMODASI <ul><li>Satu proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. </li></ul><ul><li>Switzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik-etnik Jerman, Perancis dan Itali saling membuat penyesuaian antara mereka. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 36. 36. AKULTURASI <ul><li>Satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan. </li></ul><ul><li>Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 37. 37. ASIMILASI <ul><li>Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. </li></ul><ul><li>Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 38. 38. Sambungan…. <ul><li>Semua kumpulan lama kelamaan akan mematuhi pola-pola kebudayaan golongan dominan dan melupakan kebudayaan dan identiti masing-masing. </li></ul><ul><li>Ia diwakili oleh formula : A+B+C=A </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 39. 39. Proses asimilasi berlaku apabila terdapatnya: <ul><li>Etnik yang berbeza budaya. </li></ul><ul><li>Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. </li></ul><ul><li>Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 40. 40. Faktor kejayaan asimilasi: <ul><li>Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. </li></ul><ul><li>Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. </li></ul><ul><li>Kelompok minoriti adalah kecil. </li></ul><ul><li>Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 41. 41. Faktor penghalang asimilasi: <ul><li>Kurang pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. </li></ul><ul><li>Timbul perasaan bahawa budaya sesuatu etnik lebih tinggi dari etnik lain. </li></ul><ul><li>Wujud perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat. </li></ul><ul><li>Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 42. 42. AMALGAMASI <ul><li>Ia menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu keseluruhan bersama. </li></ul><ul><li>Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. </li></ul><ul><li>Biasanya terjadi melalui perkahwinan campur antara etnik. </li></ul><ul><li>Diwakili oleh f ormula : A+B+C=D </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 43. 43. PLURALITI BUDAYA <ul><li>Menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri. </li></ul><ul><li>Diwakili oleh formula: A + B + C = A + B + C (A, B dan C merujuk kepada budaya). </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 44. 44. KELEBIHAN PLURALITI BUDAYA <ul><li>Boleh menjadi satu ‘penghubung penstabil’ antara cara hidup lama dengan cara hidup baru. </li></ul><ul><li>Dapat mengelakkan sedikit sebanyak disorganisasi sosial dan peribadi yang mungkin timbul akibat kejutan budaya. </li></ul>
 45. 45. MASYARAKAT PLURALITI BARU
 46. 46. MASYARAKAT PLURALITI BARU <ul><li>Gabungan dua atau lebih masyarakat yang hidup bersama dalam satu unit politik atau dalam satu kerajaan. </li></ul><ul><li>Ia wujud hasil dari pluraliti budaya yang terdapat dalam sesebuah negara. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 47. 47. CIRI-CIRI MASYARAKAT PLURALITI BARU <ul><li>Pemerintah dan yang diperintah ada yang berlainan bangsa dan hidup dalam komuniti yang berasingan. </li></ul><ul><li>Satu set nilai budaya dan politik yang yang dikongsi oleh komuniti yang berbeza melalui persetujuan kebangsaan. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 48. 48. <ul><li>Kecenderungan untuk meramal konflik ekonomi dalam konteks bangsa. </li></ul><ul><li>Bangsa-bangsa yang berbeza tetapi mempunyai keinginan yang sama seperti keamanan dan kesejahteraan. </li></ul><ul><li>5. Sedikit campur tangan pihak luar kadang-kala mungkin diperlukan bagi meleraikan konflik yang mungkin wujud di antara masyarakat pluraliti baru ini. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 49. 49. Masyarakat pluraliti baru dapat dikenali melalui: <ul><li>Kepelbagaian budaya yang terdapat dalam satu kelompok besar manusia. </li></ul><ul><li>Lebih banyak keutamaan bangsa dalam politik. </li></ul><ul><li>Kewujudan unit politik yang dibentuk oleh budaya-budaya masyarakat. </li></ul>SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HE
 50. 50. PLURALITI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM <ul><li>Model masyarakat Islam Madinah. </li></ul><ul><li>Surah al-Hujurat:13 </li></ul>
 • nurhafizah58

  Dec. 6, 2019
 • NurAmanina26

  Sep. 24, 2018
 • HafiziHAsim1

  Jul. 23, 2018
 • PriscillaPeter3

  Jan. 4, 2018
 • AmirahFatinah2

  Mar. 10, 2017
 • MeorShahrulIzwan

  Dec. 29, 2016
 • Husnajayqish

  Oct. 4, 2016
 • FuzzlyAhmad

  Aug. 2, 2016
 • SebastianVeron1

  Mar. 23, 2016
 • AlfonAnthony

  Sep. 16, 2015
 • ShaluBaibeeGurl

  Jul. 2, 2015
 • faizalazmee3

  Mar. 10, 2015
 • Wshanlim

  Dec. 14, 2014
 • aspaazura

  Dec. 28, 2013
 • NURUL4762

  Oct. 5, 2013
 • haniffpotter

  Sep. 25, 2013
 • amiraamir90

  Sep. 21, 2013
 • adisaputra3720

  May. 22, 2013
 • kaswatitukino

  Apr. 12, 2013
 • HauraHamraa

  Sep. 12, 2011

Bab1 Konsep Asas Hubungan Etnik Konsep Asas, Hubungan Etnik, malaysia, 1malaysia, melayu, cina, india, RASISME

Views

Total views

45,974

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

108

Actions

Downloads

1,886

Shares

0

Comments

0

Likes

22

×