Vidhyarthi

400 views

Published on

Vidhyarthi: Telugu booklet from Vivekananda Mahamandal

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vidhyarthi

 1. 1. myéT.$.|æ. {Ï.{Ï.&ç. ø£fi≤´D eT+&É|üeTTq+<äT qe+ãs¡T 29 qT+&ç &çôd+ãs¡T 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï VVYM s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À uÛ≤>∑+>± á Á>∑+<∏ëìï |ü⁄q'eTTÁ<äD #˚düTÔHêïeTT. Á>∑+<∏ä eTTÁ<äD≈£î düVü≤ø£]+∫q l ã<Ó› Á|üMDY≈£îe÷sY >±]øÏ, #·ø£ÿ>± eTTÁ~+∫ Ç∫Ãq ªªdü‘·´+µµ ãè+<ä+≈£î ø£è‘·»„‘·T. Ç≥T¢ $XÊK|ü≥ï+ j·THé. ø°åàHêsêj·TD qe+ãsY 29, 2013 (Á|üø±X¯≈£îT) eTT+<äTe÷≥ kÕ«$T Vü≤sê¸q+<äJ (n<Ûä´≈£åîT, l sêeTø£èwüíeTsƒ¡+, u…+>∑Tfi¯Ss¡T) >±]#˚ s¡∫+#·ã&ç $X‚wüÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q ‘Student Power Its Use and abuse’ qT+&ç eTTK´yÓTÆq @&ÉT n<Ûë´j·TeTTqT j·T<∏ë‘·<ÛäeTT>± rdæø=ì ‘What every Student Ought to Know’ ù|s¡Tq eTVü‰eT+&É* ãVüQø±+>± Á|ü#·T]dü÷Ô edüTÔqï~. Bì ‘ÓT>∑T nqTyê<ä+ &çôd+ãs¡T 1995˝À Á|ü#·T]+#êeTT. ‘ÓT>∑T nqTyê<ä+ #˚dæq l ‘·Ts¡¢bÕ{Ï ø°åàHêsêj·TDsêe⁄ >±]øÏ (HÓ÷¢s¡T) ø£è‘·»„‘·T ‘Ó*j·TCÒdüT≈£î+≥THêï+. Á|ü‘·T≈£î : j·THé. ø°åàHêsêj·TD, n<Ûä´≈£åîT $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTeeTVü‰eT+&É*. (kÕú|æ‘·+ : qe+ãs¡T 6, 1988, ]õwüºsY¶ HÓ+. 913/2008) C/o. l >∑D|ü‹ ùdyê dü$T‹, >∑÷sêÿ˝…’qT, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé <ä>∑Zs¡ $XÊK|ü≥ï+ - 530 004. Ph : 2564451, 9849811940 e-mail : vvym@yahoo.co.in, Blog : www.vvym.blogspot.com What Every Student Ought to Know (Telugu) ISBN 978-81-86974-80-3
 2. 2. 1 $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ#·Tø±ÿì 1. Á|ür $<ë´Øú ‘ÓTdüTø√<ä–q~ Á|ü|ü+#·+˝Àì |üT ÁbÕ+‘êT H˚&ÉT rÁeyÓTÆq X¯øÏÔ ø=s¡‘·qT m<äTs=ÿ+≥THêïsTT. ‘·‘·Œ¤*‘·+>± Ç‘√~Ûø£yÓTÆq X¯øÏÔ ñ‘êŒ<äq≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ô|]–+~. eT∞fl Ä X¯øÏÔì nDTX¯øÏÔ, » $<äT´#·Ã¤øÏÔ, &ûõT ‘Ó’X¯øÏÔ, Ä$]X¯øÏÔ ˝Ò<ë eTs√ #·+Á<ä•˝≤ X¯øÏÔ e+{Ï $$<Ûä $<Ûë˝…’q X¯øÏÔì ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ. á $<Ûä+>± n~ø±~Ûø£+>± X¯øÏÔøÏ –sêøÏ ô|]π> ø=~› Áø=‘·Ô Áø=‘·Ô X¯≈£îÔT ≈£L&Ü ne‘·]düTÔHêïsTT. ˇø£|ü&ÉT edüyê<ä X¯øÏÔ, ô|≥Tºã&ç<ë] X¯øÏÔ, kÕeT´yê<ä X¯øÏÔ, Ä]úø£ X¯øÏÔ, ôd’ìø£ X¯øÏÔ, sê»ø°j·T X¯øÏÔ, #·]Œ X¯øÏÔ ñ+&˚$. Ç|ü&ÉT á C≤_‘ê≈£î eT+<äT ø£©Ô X¯øÏÔ, <ë] eT[fl+|ü⁄ X¯øÏÔ ≈£L&Ü #˚]HêsTT. M{Ï˝À ` $<ë´s¡TúT>±, ñbÕ<Ûë´j·TTT>±, ‘·*¢<ä+Á&ÉTT>± ˝Ò<ë dü+|òüT+˝À bÂs¡TT>± ` eTq+ Á|ü‘˚´ø£+>± $<ë´]ú X¯øÏÔì >∑T]+∫ jÓ÷∫<ë›+. $<ë´]ú X¯øÏÔ nH˚~ kÕeT´yê<ä X¯øÏÔ˝≤ ˇø£ dü+|òüT{Ï‘· X¯øÏÔ>± ñqï<ë n+fÒ #Ó|üŒ&É+ ø£wü˜+.
 3. 3. 2 ãVüQXÊ ˝Ò<˚yÓ÷!. nsTT‘˚ $<ë´s¡Tú˝À >∑D˙j·TyÓTÆq X¯øÏÔ ñqï<äH˚~ e÷Á‘·+ ì»+. n~ ‘·s¡#·÷ rÁe+>± Á|üjÓ÷–+#·ã&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. @ |ü≥ºD+˝ÀHÓ’Hê kÕ<Ûës¡D+>± »]π> á ÁøÏ+~ dü+|òüT≥q n+<äT≈£î ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D. ˇø£ ô|<ä› ø£fi≤XÊ˝À $<ë´]ú dü+|òü÷ìøÏ eTTeTàs¡+>± mìïø£T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Á|ü‘·´s¡Tú eT<ä∆‘·T<ës¡T¢ eT<Ûä´ dü+|òüTs¡¸D #Óπs–+~. <ëìï |ü]wüÿ]+#·˝Òø£ ø£fi≤XÊ yês¡T düeTjÓ÷∫‘·+>± b˛©düT≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔs¡T. b˛©düTT sêe&ÉeT÷, $<ë´s¡TúqT ìsêúøÏåD´+>± #êe u≤<ä&ÉeTT ˇπøkÕ] »]–b˛‘êsTT. ø=+<ä]øÏ rÁeyÓTÆq >±j·÷T ‘·>∑TT‘êsTT. n+<äT˝À ˇø£]<ä›s¡T n<Ûë´|ü≈£îT ≈£L&Ü ñ+{≤s¡T. yêfi¯ófl ìdü‡Vü‰j·T+>± á ø√{≤¢≥qT #·÷düTÔ+&ç ñ+{≤s¡T. ‘·eT ª≈£î≥T+ã ø£Vü≤+µ˝À ‘· <ä÷]Ãq b˛©düT n‘ê´#êsêìøÏ ¬s∫Ãb˛sTTq $<ë´s¡TúT yê]ø=ø£ eT+∫ >∑TDbÕsƒ¡+ H˚sêŒqTø=+{≤s¡T. b˛©düTqT, ø£fi≤XÊ yê]ì #˚‹øÏ @~ n+~‘˚ <ëì‘√ m<äTs=ÿ+{≤s¡T. ø£fi≤XÊ ø±sê´j·T+ ÷{°, Á|üjÓ÷>∑XÊT <Ûä´+dü+, Á>∑+<Ûëj·T+ <ä>∑∆+, $<ë´]ú dü+|òü÷ìøÏ
 4. 4. 3 ≈£L&Ü qwüº+ ‘·|üŒ<äT. á ˝À>± <ä>∑Zs¡˝Àì dæìe÷Vü‰T qT+&ç e∫à #˚]q >∑÷+&ÜT, $»è+_+∫q $<ë´s¡Tú ñeTà&ç ‘êøÏ&çøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ ns¡“¤ø£|ü⁄ b˛©düTT eT[fl eT]+‘· ã>∑+‘√ ‹]– sêyêH˚ |ü<Ûäø£+‘√ bÕ]b˛‘ês¡T. á e´eVü‰s¡+ @$T ‘Ó*j·Tì ˇø£ Á|üuÛÑT‘·« s¡yêD≤ dü+düú ãdüT‡ á ªj·TT<ä∆Ms¡Tµ düMT|ü+>± edüTÔ+~. <ëìøÏ eT÷&ç+<äqï e÷≥! <äT+&É>∑T düeT÷Vü≤+ Hê´j·T+>± n≥T eTfi¯ófl‘·T+~. ãdüT‡T, ø±s¡¢ô|’ sêfi¯¢ es¡¸+. ˇø£{Ï ¬s+&ÉT yêVü≤HêT |üs¡düTsêeTÁ|”‹. ne÷j·T≈£î˝…’q Á|üj·÷DÏ≈£îT, á s¡Ds¡+>∑+ qT+∫ ø£+>±s¡T>± ‘·|üø√uÀsTT <ë]qb˛j˚T <ëqj·T´T, eTTdü*u≤eTà, ìdü‡Vü‰j·TT&Ó’q |üdæ|æ¢yê&ÉT yÓTT<ä˝…’q yês¡+‘ê rÁe+>± >±j·T|ü&É‘ês¡T. ø=ìï <äTø±D≤T ø=¢>=≥ºã&ÉT‘êsTT. <ä>∑Zs¡˝Àì b˛dtº Ä|ò”düT eT+≥≈£î ÄVüQ‹ ne⁄‘·T+~. (á eT+≥˝À düTu≤“sêe⁄ Äø£] ‘˚Bq b˛düTº #˚dæq ñ<√´>∑|ü⁄ <äs¡ø±düTÔ ‘·>∑ã&É≥+ ˝…ø£ÿ ˝Àì~ ø±<äqTø√+&ç! n˝≤π> ˇø£ eTTdü* ‘·+Á&ç ÁbÕD≤bÕj·T dæú‹˝À düVü‰j·T+ ø√dü+ ˇø£ÿ>±H=ø£ÿ ø=&ÉTøÏÿ Ç∫Ãq f…*Á>±yéT á Ä+<√fi¯Hê uÛÑdüà+˝À ø£dæq ø±s¡D≤q düeTj·÷ìøÏ
 5. 5. 4 düVü‰j·T+ n+<äø£ Äj·Tq ªVü≤ص e÷q&É+ ≈£L&Ü n+‘· Ä˝À∫+#·edæq $wüj·T+ ø±<äqTø√+&ç!) n|ü&ÉT n~Ûø±s¡TT s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑T‘ês¡T. eT]+‘· b˛©düT ã>∑+ ˇø£ πø+Á<ä ]»s¡T« b˛©düT ø£+ô|˙‘√ düVü‰ VüQ{≤VüQ{Ïq ekÕÔs¡T. ªÄ‘·às¡ø£åD≤s¡ú+µ ø±TŒT »s¡|ü≥+ ‘·|üŒìdü] ne⁄‘·T+~. ns¡&É»qTeT+~ j·TTe≈£îT X¯yêT>± e÷s¡T‘ês¡T. yê] MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñqï ø=ìï ≈£î≥T+u≤ uÛÑ$wü´‘·TÔ düs¡« HêX¯qeTÚ‘·T+~. á $<Ûä+>± ªXÊ+‹µ |ü⁄qs¡T<ä∆]+|üã&ÉT‘·T+~. ªuÛÑÁ<ä‘·µ |ü]s¡øÏå+#·ã&ÉT‘·T+~. n|üŒ{Ïπø, e÷eT÷T>±, á ø£˝À¢+ jÓTTø£ÿ Á|ü‹<Ûä«qT‘√ sêÅwüº XÊdüqdüuÛÑ <ä<ä∆]T¢‘·T+~. Á|ü‹|üø£å+ yês¡T Á|üuÛÑT‘·«+ jÓTTø£ÿ ìs¡¢ø£å´eTT, ndüeTs¡ú‘·˝Ò sTT+<äT≈£î ø±s¡DeTì <äTj·T´ã≥Tº‘ês¡T. n+<äT≈£î n~Ûø±s¡ |üø£å+yês¡T Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‹wüºqT ~>±»πsÃ+<äTπø Á|ü‹|üøå±˝Ò á $<Ûä«+düø±+&ÉqT düèwæº+#êj·Tì Á‹|æŒø=&É‘ês¡T. rÁeyÓTÆq yê>∑T´<ä∆+ #Óπs>∑T‘·T+~. düuÛÑ eTsê´<ä≈£î uÛÑ+>∑ø£s¡yÓTÆq uÛ≤wü <Ûësêfi¯+>±
 6. 6. 5 ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. >ös¡e˙j·TT&Ó’q düuÛ≤<Ûä´≈£åî&ÉT n˝≤+{Ï yêK´ qìï{Ï˙ ]ø±s¡T¶qT+&ç ‘=–kÕÔ&ÉT. ∫≥º∫es¡≈£î eT+Á‹es¡T´T ÁbÕDqwüº+, ÄdæÔ qwüº+ >∑÷]à Á|üø£{ÏkÕÔs¡T. eTè‘·TT ‘=$Tà~eT+~ (Ç<ä›s¡T s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À, ˇø£s¡T Á‘=øÏÿdü˝≤≥˝À Äs¡T>∑Ts¡T b˛©düT ø±TŒ˝À), >±j·T|ü&ɶ yês¡T @uÛ…’ eT+~. ø£fi≤XÊ≈£î yê{Ï*¢q qwüº+ KØ<Ó’q |ü]ø£sêT, kÕeTÁ–‘√ düVü‰ j·÷uÛ…’ ø£å s¡÷bÕj·TT. Ä $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À #·<äTe⁄ uÛÑ>∑ï+. Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î #Ó+~q Á|üC≤<Ûäq+ πøe+ ˇø£ ø√{Ï s¡÷bÕj·TT qwüº+. <ëì MT<ä≥ Ä]∆ø£ eT+Á‹>±s¡T ã&˚®≥Tº˝À≥TqT uÛÑØÔ #˚j·T{≤ìøÏ>±qT ª$~Û ˝Òø£µ Áø=‘·Ô |üqTïT $~ÛkÕÔs¡T. á $<Ûä+>± ø£<∏ä ‘·s¡#·÷ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. ìC≤ìøÏ ìX¯Ãj·T+>± sTT~ ª$<ë´]ú X¯øÏÔµ. n~ á $<Ûä+>± ‘·q ñìøÏì ˇø£ #·Ts¡ø£‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, Á|ü»≈£î ‘Ó*j·T|üs¡TdüTÔ+~. ø£<∏ä n+‘ê sTT+‘˚ ø±<äT. yêdüÔyêìøÏ BìøÏ eTs√ yÓ’|ü⁄ ≈£L&Ü ñ+~. n~ dü+‘√wüø£s¡yÓTÆq $wüj·T+. $<ë´s¡TúT Á>±e÷˝À s¡Vü≤<ës¡TT ìsêàD≤ìøÏ, bÕsƒ¡XÊ uÛÑeq
 7. 7. 6 ìsêàD≤ìøÏ ‘√&ÉŒ&É≥+, sêÁ‹ bÕsƒ¡XÊT ìs¡«Væ≤+#·≥+ <ë«sê ejÓ÷»qT˝À $<ë´yê´|æÔøÏ ø£èwæ #˚j·T≥+, nE„≈£î |ü]X¯ó ÁuÛÑ‘· qes¡#·≥+, C≤rj·T n‘·´edüs¡ düeTj·÷˝À dü«#·Ã¤+<ä ùde≈£îT>± b˛©düT≈£î, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düVü‰j·T|ü&É≥+ ` Ç$ $<ë´s¡TúT e´øÏÔ>∑‘·+>±q÷, dü$Twæº>±qT ìs¡«Væ≤+#˚ ãVüQeTTKyÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷˝À ø=ìï e÷Á‘·y˚T. Ç~ ≈£L&Ü yêdüÔeyÓTÆq <äèwæº˝À $<ë´]ú X¯πøÔ. $<ë´]ú X¯øÏÔ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éedæq $<Ûä+>± ø±ø£ ‘·q≈£î ‘√∫q≥T¢>± |üì#˚düTÔqï<ä+fÒ n+<äT≈£î |üP]Ô>± <ëìï ‘·|üã≥º |üì˝Ò<äT. e´‹πsø±‘·àø£eTT, Ä‘·às¡Væ≤‘·eTT nsTTq $<ä´qT $<ë´s¡Tú HÓ‹Ôq s¡T~›, <ëìï nìï $uÛ≤>±˝Àq÷ eTT]øÏ sê»ø°j·÷H˚ n+≥Tyê~Ûì yê´|æ+|üCÒdæ, ˇø£ ì»yÓTÆq ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT, ‘·+Á&ç, Á|üC≤ Hêj·T≈£î&ÉT ˝Ò<ë bÂs¡T&ÉT m˝≤ q&ÉT#·ø√yê* nH˚~ eTs¡∫b˛sTT, &ÉãT“ ‘·~‘·s¡ uÛÖ‹ø£ $wüj·÷≈£î $T‹MT]q ÁbÕ<Ûëq´$T∫Ã, $<˚o dü+düÿè‘·TqT, düe÷C≤qT nqTø£]+∫, yê] ˙‹e÷*q nyê≥¢qT ~>∑TeT‹ #˚düTø=ì ` ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ+fÒ ‘·q C≤rj·T øå±´qT $düà]+∫, yê{Ïø° ‘·s¡ŒD+ $&ç∫ ` Ç+ø± uÛ≤s¡rj·T düe÷»+ $<ë´]ú X¯øÏÔì n<äT|ü⁄
 8. 8. 7 #˚j·÷˙ ø£T >∑+≥T+fÒ n~ πøe+ m+&Ée÷e⁄˝À ˙{Ï‘√ <ëVü≤+ rs¡TÃø√yêì Ä•+#·≥y˚T. ˇø£kÕ] kÕ«$T $y˚ø±q+<ä nyÓT]ø± ÁXÀ‘·qT<˚∆•+∫ Á|üdü+–dü÷Ô ªMTs¡T Ŭø’düÔe⁄T ø±s¡T, ˇø£ C≤‹>± MTs¡T Ŭø’düÔe⁄T ø±H˚ø±s¡T. ‹]– Áø°düTÔì ÄÁX¯sTT+#·+&çµ nì eT+<ä*+#ês¡T. á eT+<ä*+|ü⁄qT Á|üdüTÔ‘· <˚X¯ |ü]dæú‹øÏ nqT>∑TD+>± nq«sTT+#·Tø=ì, ªMTs¡T uÛ≤s¡rj·TTT ø±s¡T. ˇø£ C≤‹>± MTs¡T uÛ≤s¡rj·TTT ø±H˚ø±s¡T. uÛ≤s¡rj·÷‘·àqT. ÁbÕNq eTVü≤s¡T¸ uÛÀ<äqqT ‹]– ÄÁX¯sTT+#·+&ç!µ nì C≤‹ì ñ<√“¤~+#·≥+ ø£s¡Ôe´+. $•wüºyÓTÆq e´øÏÔ‘·«+‘√ eTq+ ˇø£ C≤‹>± eTq>∑>±+fÒ eTq ‘ê‘· eTT‘êÔ‘·˝…’q eTVü≤s¡T¸ yÓ’|ü⁄, eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq y˚<ëyÓ’|ü⁄ eTfi≤fl*, eTq ÁbÕNq Hê>∑]ø£‘ê dü+düÿè‘·T |ü⁄Hê<äTô|’ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq bÂs¡TwüeTj·TyÓTÆq qMqC≤‹ ìsêàDy˚T H˚&ÉT ‘·ø£åD+ #˚|ü≥ºedæq ø±s¡´+. n+‘·e÷Á‘·+ #˚‘· nedüs¡yÓTÆq|ü&ÉT Ç‘·s¡T qT+&ç eT+∫ì Á>∑Væ≤+#·≥+ eTs¡∫b˛≈£L&É<äT. $<ë´]ú ˝Àø±ìï |ü{Ϻ |”&çdüTÔqï s¡T>∑à‘·TqT |ü]o*+∫ yê{Ïø° dü]jÓÆTq |ü]cÕÿsêT
 9. 9. 8 ø£qTø√ÿyê*. yê]øÏ #·ø£ÿì •ø£åD >∑i|æ yê]˝Àì ìÁ<ëDyÓTÆq X¯≈£îÔqT Ä$wüÿ]+|üCÒj·÷*. Ç~ ô|’ eTVü≤‘êÿs¡´+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. 2. $<ë´s¡TúT ` Á|üdüTÔ‘· $<ë´$<Ûëq+ yÓTT<ä≥ Á|üdüTÔ‘· $<ë´$<ÛëHêìï |ü]o*+∫ <ëì˝Àì >∑TD<√cÕqT, ‘·<ë«sê ˝≤uÛÑ qcÕºqT n+#·Hêy˚<ë›+. kÕ«‘·+Á‘ê´q+‘·s¡+ $<ä´, |ü]e÷D+˝À ÁãVü‰à+&É+>± n_Ûeè~∆ #Ó+~+<äH˚ yêdüÔyêìï ø±<äq˝ÒeTT. bÕsƒ¡XÊT, ø£fi≤XÊ˝Ò>±ø£ $X¯«$<ë´j·÷T ôd’‘·+ ô|]>±sTT. ô|≈£îÿ Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡Vü‰ $<ë´dü+düúT ≈£L&Ü yÓ*kÕsTT. M{Ï‘√ $<ë´uÛ≤´kÕìøÏ @{≤ Á|üy˚X¯+ ø√πs $<ë´s¡Tú dü+K´ Á|ür dü+e‘·‡s¡+ ˝…ø£ÿ≈£î $TøÏÿ*>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï~. ñqï‘· $<ä´≈£î, •ø£åD≈£î bÕXÊÑ·´<˚XÊ≈£î yÓfi‚fl $<ë´s¡Tú dü+K´ ≈£L&Ü y˚>∑+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï~. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï $<ë´ dü+düúqT $düÔ]+#·{≤ìøÏ, Áø=‘·Ô$ ÁbÕs¡+_Û+#·{≤ìøÏ uÛ≤] m‘·TÔq uÛÑeHêT ì]àdüTÔHêïs¡T. eTs√ e÷≥˝À #ÓbÕŒ+fÒ Á|ür Ç+{Ïø° á ˝ÖøÏø£ $<ë´qT n+~+#êH˚ Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. n+‘·es¡≈£î eT+∫<˚, nsTT‘˚ sTT˝≤ $düÔ]+|ü
 10. 10. 9 CÒj·T≥+˝À >∑‘·+˝À Á|üuÛÑT‘ê«T, es¡Ôe÷q Á|üuÛÑT‘·«eT÷ ¬s+&ÉT $wüj·÷T $düà]+#ÛêsTT. ˝ÖøÏø£ $<ë´$<ÛëHêìï $düÔ]+#˚eTT+<äT <ëìì Je |ü<ës¡ú+‘√ ì+|ü&É+ eTs¡∫b˛j·÷s¡T. sê• ô|]π> ø=B› n<˚ nqTbÕ‘·+˝À yêdæ ‘·>∑TZ‘·T+<äH˚ dü‘ê´ìï $düà]+#Ûês¡T. $<ë´Á|üe÷D≤T ô|+#·&ÜìøÏ, ˝Ò<ë ø£˙dü+ ø±bÕ&É{≤ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ eVæ≤+#ê*. n~ »s¡T>∑˝Ò<äT. ‘·‘·Œ¤*‘·+|òü÷ eTq _&ɶT≈£î, eTqTeT≈£î m˝≤ J$+#ê*? m˝≤ Ä˝À∫+#ê* ? nH˚ ¬s+&ÉT s¡ø±˝…’q ÁbÕ<Ûä$Tø£ |ü]C≤„q+ ˝À|ædüTÔqï~. yês¡T πøe+ ñ<˚«>∑+‘√ ≈£L&çq nqTø£s¡D j·T+Á‘êT˝≤ ‘·j·÷´s¡e⁄‘·THêïs¡T. Ä+π>¢j·TT#˚ s¡÷bı+~+#·ã&çq uÛ≤s¡‘· $<ë´$<Ûëq+ Á|ü<Ûëq+>± ˝≤sY¶ yÓTø±˝Ò düèwæº. Äj·Tq 1836˝À á $<Ûä+>± ÁyêkÕs¡T. ªªÄ+>∑¢ $<ë´e+‘·T&Ó’q @ Væ≤+<äTeP ‘·q eT‘êìï n+{Ïô|≥Tºø=ì dæús¡+|òü÷ ìTe&ÉT. eTq $<ë´Á|üD≤*ø£T ø=qkÕ–+∫qf…Æ¢‘˚ eTTô|’Œ dü+e‘·‡sê ‘·sê«‘· u…+>±˝Ÿ˝Àì ñqï‘·esêZ˝À ˇø£ÿ $Á>∑Vü‰sê<Ûä≈£î&ÉT ≈£L&Ü $T>∑&Éì Hê <äè&ÛÉ $XÊ«düeTT, eT‘· e÷]Œ&çøÏ @ Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ #˚j·T≈£î+&Ü, yê] eT‘· kÕ«‘·+Á‘·´+˝À @e÷Á‘· CÀ´ø£´+ #˚düTø√≈£î+&Ü,
 11. 11. 10 πøyê+ düVü≤»yÓTÆq |ü<䛋˝À C≤„Hêìï <ëì Á|üuÛ≤yêìï $<ë´ <ë«sê Á|üjÓ÷–+∫ |òü*‘·+ kÕ~Û+#·ã&ÉT‘·T+~.µµ á |ü<Ûäø£+ yÓqTø£>∑ @¬ø’ø£ ñ<˚∆X¯´+ uÛ≤s¡rj·TTqT nuÛ≤s¡rj·TTT>± #˚dæ ‘Ó¢ Ŭø’düÔe <=s¡ Á|üjÓ÷»Hê≈£î bÕe⁄T>± eT#·Tø√e≥y˚T. Hê{Ï Á_{°wüß Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»qT $C≤„qe+‘·TT>± #˚j·T&Üìø£+fÒ |ü]bÕHê j·T+Á‘ê+>±ìøÏ ‘Ó¢<äTdüTÔ u≤ìdüqT düeT≈£Ls¡TÃø√e≥+ |ü≥¢ m≈£îÿe ÁX¯<ä∆ #·÷|æ+~. dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·Á|üuÛÑT‘·«+ á yêdüÔyêìï $düà]düTÔq≥T¢ ø£ì|ædüTÔqï~. n<˚ $<ë´$<ÛëHêìï á Á|üuÛÑT‘·«eTT ≈£L&Ü Á>∑T&ç¶>± $düÔ]+|üCÒdæ+~. ‘·<ë«s¡ $<˚oj·TyÓTÆq uÛ≤yê≈£î, kÕ+|òæTø£ Á|ües¡Ôq≈£î, dü+düÿè‹øÏ u≤ìdü˝…’q $<ë´e+‘·T ‘·j·÷Ø ìsê|òü÷≥+>± ø=qkÕ–b˛‘·Tqï~. $<ë´$<ÛëHêìï |üP]Ô>± C≤rj·÷<äsêÙ≈£î nqT>∑TD+>± |ü⁄qs¡«´d”Ôø£]+#·{≤ìøÏ @ |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝Àq÷ >∑{Ϻ Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑˝Ò<äT. nHê˝À∫‘·eTT, n+<ÛäeTT nsTTq n<˚ |ü+<Ûë˝À nìï Á|üD≤[ø£˝À neTT |üs¡#·ã&ç+~. sê<Ûëø£èwüí ø£MTwüHé, l Á|üø±X¯ ø£MTwüHé, ø=sƒê] ø£MTwüHé #˚ #˚j·Tã&çq HÓ’‹ø£, Ä<Ûë´‹àø£ •ø£åD jÓTTø£ÿ ÄeX¯´ø£‘·qT >∑÷]Ãq dæbòÕs¡TdüT˝Ò >±ø£ ôV≤#·Ã]ø£T ôd’‘·+ ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T¬s’HêsTT.
 12. 12. 11 nB>±ø£, ndüT á $düÔs¡D $<Ûëq+ m+‘· ø=qkÕ–‘˚ n+‘· eT+∫<ë, n~ dü+<˚Vü‰düŒ<äy˚T. $<ë´j·÷˝À #˚s¡TÃø=H˚ $<ë´s¡Tú dü+K´‘√ b˛*ùdÔ yê]øÏ düeT≈£Lπsà dü<äTbÕj·÷T #êe⁄. kÕeTs¡∆´+˝À Ä<Ûë´‹àø£ dæã“+~øÏ <äj·T˙j·TyÓTÆq ø=i‘·. Á|üjÓ÷>∑XÊ˝À kÕeTÁ– ndüeTÁ>∑+. $H√<ä kÂø£sê´ $wüj·T+ n≥T+∫, ndüT ø£˙dü bÕ]X¯ó<ä∆´ kÂø£sê´T ≈£L&Ü ‘·i#·T eTè>∑´+. Ç˝≤+{Ï ndüeTÁ>∑yÓTÆq $<ë´$<Ûëq+˝À ‘·j·÷¬s’qyês¡T Ä<äs¡ÙbÂs¡TT ø±ø£b˛sTTHê ø£˙dü+ Á|üjÓ÷»≈£îT>±HÓ’Hê s¡÷bı+<äT‘ês¡ì Ä•+#·&É+ m˝≤ ? Á|üdüTÔ‘· $<ë´$<ÛëHêìï düeT÷+>± e÷]Ã, C≤rj·T Ä<äsêÙ ÁbÕ‹|ü~ø£>± ‹]– s¡÷bı+~+#·{≤ìøÏ dü]jÓÆTq e÷sêZ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ MT<ä ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêedæq uÛ≤<ä´‘· $y˚ø£e+‘·T˝…’q ñbÕ<Ûë´j·TTT, ‘·*¢<ä+Á&ÉTT, Ä˝À#·Hê|üs¡T˝…’q $<ë´s¡TúT yÓTT<ä˝…’q yês¡+<ä] MT<ä ñqï~. á $wüj·÷ìï >∑÷]à $|ü⁄+>± #·]Ã+#˚ eTT+<äT Ç|ü&ÉTqï |ü]dæú‘·T˝À $<ë´s¡Tú ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+ @$T{Ï nH˚~ ‘·<äT|ü] dü+∫ø£˝À |ü]o*<ë›+.
 13. 13. 12 3. $<ë´s¡TúT ` $<ë´]ú J$‘·eTT Á|üdüTÔ‘· $<ë´$<Ûëq+ m+‘· ndüeTÁ>∑yÓTÆq<Ó’Hê H˚{Ï $<ë´s¡TúT X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü Ç+<äT˝À ø£èwæ #˚j·T&É+ ø£+fÒ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äT. Á>∑T&ç¶ ø£+f… yÓT¢ y˚TT ø£<ë! ìC≤sTTr‘√ ÁX¯$T+∫qf…Æ¢‘˚ á $<ÛëqyÓTÆHê ÄVü‰s¡ dü+bÕ<äq≈£î, düe÷»+˝À >ös¡e+>± J$+#·{≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. Á|ü‹ $<ë´]ú, nìï ÁbÕDT˝≤¢π>, dü+‘√wü<ëj·Tø£+>± J$+#êì Á|ü>±&ÛÉ+>± ø√s¡Tø=+{≤&ÉT. ÄVü‰s¡+, <äTdüTÔT, ãdü, eT]ø=ìï düuÛÑ´düe÷»|ü⁄ $H√<ë˝Ò kÂK´kÕ<Ûäq≈£î eT÷yÓTÆq n+XÊT. M{Ï dü+bÕ<äq˝À $<ä´, •ø£åD jÓTTø£ÿ bÕÁ‘· Á|üeTTKyÓTÆq$. ø±ã{Ϻ $<ä´ düeTTbÕs¡®q˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚dæqf…Æ¢‘˚, ‘·q÷ ˇø£ düuÛÑT´&Ó’q düe÷»+˝À n+‘·sêqT m<äTs=ÿq&Éy˚T >±ø£ ‘·q dü«+‘· uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ≈£L&Ü Vü‰ì ≈£îT>∑T‘·T+~. $C≤„q düeTTbÕs¡®q˝À, uÛÖ‹ø£ düTKkÕ<Ûäq˝À $<ä´≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Ò<äH˚ $wüj·T+˝À $<ë´]∆øÏ @e÷Á‘·+ ÁuÛ≤+‹ ñ+&É≈£L&É<äT. C≤„q düeTTbÕs¡®q≈£î <ä>∑Zs¡ <ës¡TT ñ+&Ée⁄. $»j·÷ìøÏ, dü+|ü<ä≈£î, n~Ûø±sêìøÏ, ∫es¡≈£î
 14. 14. 13 $X¯«$<ë´j·÷ &çÁ^≈£î ôd’‘·+ n&ɶ<äTs¡TT+&Ée#·Tà >±ì $C≤„HêìøÏ e÷Á‘·+ ˝Òe⁄. Á|üXÊï|üÁ‘êT y˚{≤&ç, düe÷<ÛëHêT #·÷dæ Áyêdæ, n&ɶ<ës¡T>∑T+&Ü &çÁ^ dü+bÕ~+∫q &Üø£ºs¡T >±ì, Ç+»˙s¡T >±ì ì» J$‘·+˝À ÁbÕD≤bÕj·T+˝Àì s√–ì ˝Òø£ ìsêàD <äX¯˝Àì ø£≥º&ÜH√ï #˚|ü{Ϻq|ü&ÉT yê] <äTs¡edüú }Væ≤+#·Tø=qedæq<˚. n‘·qT |üP]Ô>± ndüeTs¡T∆&ÉT ˝Òø£ ìdü‡Vü‰j·TT&Ée⁄‘ê&ÉT. n˝≤>±ø£ <äTkÕ‡Vü≤dü+ ùdkÕ&√ s√¬>’‘˚ #êe⁄ ‘·<Ûä´+, ø£≥º&Üì¬ø’‘˚ dü‘·«s¡ $<Ûä«+dü+. n+<äT#˚, n‘·T´‘·ÔeT $<ÛëqeTì Á|üdæ~∆ >±+∫q ìC≤sTTrøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Ò<äT. |ü≥Tº<ä‘√ ÁX¯$T+∫ C≤„q düeTTbÕs¡®q #˚dæqf…Æ¢‘˚ J$‘·+˝À $$<Ûä düeTdü´qT m<äTs√ÿe&ÜìøÏ n‘·T´‘·ÔeT+>± ñ|üø£]düTÔ+~. á X¯‘êã∆+˝À e÷qe⁄&ÉT kÕ~Û+∫q $»j·÷˝À #·+Á<äT&çô|’ ø±TyÓ÷|ü&É+ ˇø£{Ï. á $»j·÷ìï $<ë´]ú ˝Àø£+ #ê˝≤ Á|üX¯+dæ+∫+~. nsTT‘˚ á $»j·÷ìï >∑T]+∫ Á|ü#·T]+∫q |üÁ‹ø£˝ÀH˚ yÓTe&çq eTs=ø£ ∫qï yêsêÔ+X¯+ $<ë´s¡Tú <äèwæºøÏ e∫à ñ+&Éø£b˛e#·TÃ. #·+Á<äT&çô|’ ‘=* e÷qe⁄&ÉT ~>∑&É+ ø√dü+ |ü~y˚ eT+~ XÊÅdüÔy˚‘·ÔT |ü~
 15. 15. 14 dü+e‘·‡sêT nVü≤√sêÁ‘êT ÁX¯$T+#ês¡T. Bì eq yê] n~«rj·T ‘ê´>∑eTT, n≈£î+]ƒ‘· ø±s¡´Bø£å yÓ¢&Ée⁄‘·Tqï~. ˇø£ C≤‹ Wqï‘ê´ìï ìs¡÷|æ+#˚ n+X¯$T~. $C≤„q düeTTbÕs¡®q ø√dü+ eTq $<ë´s¡TúT ‘·eT #·<äTe⁄ô|’ eTqdüT‡ ì*Œ n˝≤+{Ï ‘ê´>±ìï, ø±s¡´Bø£åqT Á|ü<ä]Ù#·>∑sê? n|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T eTqeTT Ç‘·s¡ C≤‘·T m<äT≥ ìã“s¡+‘√ ì{≤s¡T>± ìTe>∑eTT. 4. $<ë´s¡TúT ` sê»ø°j·÷T eTq $<ë´dü+düú˝À Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D≤ìï Vü≤]düTÔqï~ eTVü‰e÷] sê»ø°j·÷T. sê»ø°j·T |üøå±yê] ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À $<ë´s¡TúT, ñbÕ<Ûë´j·TTT ‘·i#·T #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. yês¡T sê»ø°j·T dü+düú˝À düuÛÑT´T>± ≈£L&Ü s¡Vü≤dü´+>± qyÓ÷<äe⁄‘·THêïs¡T. j·TTe‘·s¡+ eTqdüT‡ô|’ #Ós¡>∑ì eTTÁ<äy˚ùd ì$T‘·Ô+ sê»ø°j·T bÕغ#˚ ìj·T$T+|üã&çq ≈£L© ø±s¡´ø£s¡ÔT $<ë´j·÷˝À $<ë´s¡TúT>± Á|üy˚•+∫ ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤bÕqT ø=qkÕ–düTÔqï <äX¯≈£î |ü]dæú‘·TT ~>∑C≤sêsTT. sê»ø°j·T |üøå±T Á|ü‘·´ø£å+>±H√, |üs√ø£åD>±H√ ≈£î+{ÏkÕ≈£î‘√ ìs¡«Væ≤+#˚ düyÓTàT, Ä+<√fi¯q‘√ $<ë´$wüj·Tø£ yê‘êes¡D+ |üP]Ô>± <Óã“‹+≥Tqï~.
 16. 16. 15 kÕ«‘·+Á‘·´b˛sê≥ düeTj·T+˝À eTq eTH√Hêj·T≈£îT ‘·b˛Œ, ˇb˛Œ >±ì, j·TTe‘·sêìï #·<äTe⁄T Á|üø£ÿq u…{Ϻ e∫à ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§ZqeTì |æT|ü⁄ ì#êÃs¡T. Ç~ ˇø£ C≤rj·T dü+Á|ü<ëj·÷ìï düèwæº+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ $<ë´s¡TúT bÕ˝§ZH˚ sê»ø°j·÷≈£î sTT~ ˇø£ ÄqyêsTTr>± |ü]D$T+∫+~. Á|ü‹ düeTkÕ´ |ü]cÕÿsêìøÏ Ä+<√fi¯q düs¡«kÕ<Ûës¡DyÓTÆ+~. Ä+<√fi¯q ìs¡«Vü≤D eTq ~q#·s¡´˝À uÛ≤>∑yÓTÆ+~. nsTT‘˚ Ä+<√fi¯q yÓqTø£ kÕ«‘·+Á‘√´<ä´eT ø±+˝À ñqï ñqï‘· ø£å´+ sTT|ü&ÉT ˝Ò<äT. C≤‹ yÓTT‘·Ô+ MT<ä sê»ø°j·÷|ü≥¢ yê´yÓ÷Vü≤+ $|üØ‘·+>± ô|]–q+<äTq πøe+ $<ë´s¡TúqT, ñbÕ<Ûë´j·TTqT ì+~+∫ Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT. nsTTHê, sTT<˚$T dü+‘√wæ+#·<ä–q n_Ûeè~∆ ø±<äT. Á|ü>∑‹˝≤ ø£qT|æ+#˚ Á|üe÷<ä+. ≈£î{Ï sê»ø°j·÷≈£î ã<äTT sê»˙‹ô|’ Ä<Ûë|ü&çq Á|üC≤Hêj·Tø£‘·«+ Ä<äs¡Ù+ ø±yê*. ø±ì nedüsês¡ú+ m|üŒ{Ïø±e÷≥˝≤&˚ ‘·‘·Ô«+ sê»ø°j·÷≈£î ÁbÕ‹|ü~ø£ nsTT+~. ∫es¡≈£î á |ü]dæú‹øÏ ~>∑C≤sêsTT eTq sê»ø°j·÷T.
 17. 17. 16 n˝≤+≥|ü&ÉT, á sê»ø°j·T |æXÊ∫ ø£ã+<äVü≤kÕÔ qT+∫ eTq $<ë´dü+düúqT ø±bÕ&ÉTø√e&ÉyÓT˝≤? $<ë´yê´dü+>∑+˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñqï+‘·es¡≈£î sê»ø°j·÷≈£î <ä÷s¡+>± ñ+{≤eTì ñuÛÑj·TT÷ ` $<ë´s¡TúT, ñbÕ<Ûë´j·TTT ` Á|ü‹»„ |üPHê*. n|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T $<ë´j·÷˝À $<ë´ yê´dü+>∑|ü⁄ |ü$Á‘·‘·qT |ü]s¡øÏå+∫ $<ë´s¡Tú≈£î J$‘√|ü jÓ÷>∑ø£s¡yÓTÆq •ø£åD >∑&É|üe#·TÃ. n˝≤ ø±ì |üø£å+˝À $<ë´dü+düúT ìÅwüŒjÓ÷»qeTe⁄‘êsTT, ‘·‘·Œ¤*‘·+>± <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ, n+<Ûäø±s¡ã+<Ûäs¡eTe⁄‘·T+~. Á|üuÛÑT‘·«+yês¡T á $wüj·T+˝À #·≥ºã<ä∆yÓTÆq, sêC≤´+>∑|üs¡yÓTÆq #·s¡´T ¬>’ø=qe#·TÃ. ø±ì, $<ë´s¡TúT, n<Ûë´|ü≈£îT $<ë´J$‘·+˝À ñqï+‘·es¡≈£î sê»ø°j·÷≈£î ‹˝À<äø±*kÕÔeTì ‘·eT+‘·≥ ‘êy˚T rsêàì+#·Tø√e&É+ n‘·T´‘·ÔeT |ü]cÕÿs¡+. n+‘·e÷Á‘·+ #˚‘· $<ë´s¡TúT, n<Ûë´|ü≈£îT $$<Ûä sê»ø°j·T dæ<ë∆+‘êqT, sê»ø°j·T dü+düúT yê{Ï Hêj·T≈£î #·]Á‘·qT n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T&ÜìøÏ>±ì, <˚X¯ sê»ø°j·T e´eVü‰sê˝À n_s¡T∫ ô|+bı+~+#·Tø√e&ÜìøÏ >±ì sTT~
 18. 18. 17 nes√<Ûä+ ø±sê<äT. á s¡ø£yÓTÆq |ü]C≤„q+ J$‘êìøÏ ÄeX¯´ø£yÓTÆq •ø£åD˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. yÓTT‘·Ô+ MT<ä #Ó|æŒe#˚Ã<˚eT+fÒ sê»ø°j·÷˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Zq&É+ ÁX¯<ë∆j·TT‘·yÓTÆq $<ë´yê´dü+>±ìøÏ Vü‰ìø£s¡+. n+<äT#˚‘· yês¡T ‘·eT düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ Ä+<√fi¯Hêj·TT‘·yÓTÆq e÷sêZìï $&ÉHê&ç sêC≤´+>∑ $Væ≤‘·yÓTÆq $<ÛëHê <ë«sê ø£èwæ#˚j·÷*. 5. $<ë´s¡TúT ` düe÷»eTT düe÷C≤ìø°, n+<äT˝À ˇø£ uÛ≤>∑eTsTTq $<ë´s¡T∆≈£î >∑ dü+ã+<Ûëìï |ü]o*<ë›+. ø=ìï dü+e‘·‡sê ÁøÏ‘·+ ˇø£ Á>±eT+ düMT|ü+˝À ˇø£ ªmHé.dæ.dæ.µ •_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤+#·ã&çq~. n+<äT˝À ø=+<äs¡T Áø£eT•ø£åD≤s¡Væ≤‘·T˝…’q ø±´&Ó≥T¢ Á>±eT+˝ÀøÏ #=s¡ã&ܶs¡T, ‘√≥qT H˚eT≥º+ #˚kÕs¡T. ˇø£ ne÷àsTTì y˚~Û+#ês¡T. n|ü&ÉT yê]øÏ Ä Á>±eTdüTÔT u≤>± ãT~∆ #ÓbÕŒs¡T. <ëì‘√ dü+|òüTs¡¸D #Óπs–+~. eTq j·TTe≈£îT dü+|òüT+˝À ‘·s¡T#·T>± m˝≤ Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡q&ÜìøÏ Ç<=ø£ ñ<ëVü≤s¡D. n˝≤π> eTq j·TTe≈£îT ¬s’˝À¢ì ‘√{Ï Á|üj·÷DÏ≈£î≈£î
 19. 19. 18 s√‘· |ü⁄{Ϻ+∫q dü+<äsꓤT, Á|üXÊ+‘·+>± »]π> düe÷y˚XÊqT, kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷qT uÛÑ>∑ï+ #˚dæq dü+|òüT≥qT ˝…ø£ÿ≈£î $TøÏÿ*. eTs√ e÷≥˝À #ÓbÕŒ+fÒ ùd«#·Ã¤ nH˚~ ‘·s¡#·T>± sö&ûsTTC≤ìøÏ ˝…’ôdqT‡>± $ìjÓ÷–+#·ã&ÉT‘·T+~. eTq j·TTe≈£îT n˝≤ <˚ìøÏ Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡T? düŒwüº+>± ø£ì|æ+#˚ ø±s¡Dy˚TeT+fÒ yêfi¯fl≈£î _Û+#˚ $<ä´, •ø£åD |üP]Ô>± ˝À|üuÛÑ÷sTTwü˜yÓTÆq$. nsTTq|üŒ{Ïø°, yês¡T J$‘êìï ne>±Vü≤q #˚düTø√>∑ y˚T<ÛädüT‡, ej·TdüT‡ ø£*–qyês¡T ø±ã{Ϻ ø±düÔ Á|üXÊ+‘·+>± Ä˝À∫+∫qf…Æ¢‘˚ á $<ÛäyÓTÆq Á|ües¡ÔqqT ìyê]+#·e#·TÃ. dü+|òüT+ ˇø£ ø£≥º&É+ ˝≤+{Ï~. ø£≥º&ÜìøÏ Ç≥Tø£T m˝≤H√ eTqeTT dü+|òü÷ìøÏ n+‘˚. dü+|òüT+ jÓTTø£ÿ kÂwüºeeTT á Ç≥Tø£ |ü≥T‘·«+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. H˚{Ï j·TTe‘·s¡+ u≤<Ûä´‘ês¡Væ≤‘·+>± Áe]Ô+∫ düe÷» uÛÑ$wü´‘·TÔqT, ‘·<ë«sê ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔqT #˚CÒ‘·T˝≤ HêX¯q+ #˚düTø=+≥THêïs¡T. X¯øÏÔj·TT≈£îÔT bı+–bıπs¢ j·Te«q+ m|ü&É÷ ñ+&É<äT. H˚{Ï j·TTe≈£î˝Ò πs|ü{Ï eè<äT∆T. n˝≤+≥|ü&ÉT yêfi¯ófl ÄHê{Ï j·TTe≈£î#˚ y˚~Û+|üã&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT m˝≤+{Ï eTH√ e´<Ûä≈£î
 20. 20. 19 >∑Ts¡e⁄‘ês¡T? n+<äT#˚‘· yêfi¯ófl ‘·eT X¯≈£îÔqT Ç‘·s¡T MT<ä Á|üjÓ÷–+#˚ eTT+<äT ˇø£ÿkÕ] ne‘·* e´øÏÔ yÓ’|ü⁄ qT+&ç Ä˝À∫+#ê*. ¬s+&Ée~ yêfi¯ófl Áø£eT•ø£åD‘√ yÓT>∑ø£b˛‘˚ <˚X¯+ @˝≤ |ü⁄s√>∑$TdüTÔ+~? <˚X¯+ |ü⁄s√_Ûeè~∆ #Ó+<äø£b˛‘˚ ‘êeTT dü+‘√wü+>± J$+#·>∑eTì m˝≤ Ä•kÕÔs¡T? 6. $<ë´s¡TúT ` dü+|üqï düe÷C≤ nqTø£s¡DeTT ˇø£ e´øÏÔ rÁeyÓTÆq ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT, yÓ’<ä´+ ø√dü+ z Á|üdæ<ä∆ yÓ’<äT´&ç e<ä›≈£î yÓfi≤fl&ÉT. Ä &Üø£ºs¡T u≤>± |üØøÏå+∫ eT+~#êÃ&ÉT. n~ n<äT“¤‘·+>± |üìCÒdæ n‘·ì düTdæÔ |üP]Ô>± qj·TeTsTT+~. Bì‘√ n‘·ìøÏ Ä yÓ’<äT´ìj·T+<äT |üP]Ô>± qeTàø£eTT ≈£î~]+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ø=ìï s√E≈£î n‘·ì #˚‹ >∑&çj·÷s¡+ #Ó&çb˛sTT+~. Ä &Üø£ºs¡T MT<ä |üP]Ô qeTàø£eTT ≈£î~]+~ ø±ã{Ϻ ‘·–q yÓ’<ä´+ ø√dü+ Ä >∑+&çj·÷sêìï ≈£L&Ü Äj·Tq e<ä›πø rdüTø=ì yÓfi≤fl&ÉT. m+‘· |ü]Vü‰dübÕÁ‘·eTT. nsTT‘˚ es¡Ôe÷q uÛ≤s¡‘· düe÷»+˝À dü]>±Z Ç<˚ »s¡T>∑T‘·Tqï~. bÕXÊÑ·´ dü+|üqï<˚XÊT yÓ’C≤„ìø£, kÕ+πø‹ø£
 21. 21. 20 s¡+>±˝À ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq Á|ü>∑‹ kÕ~Û+∫ ◊X¯«s¡´ n~Ûø±sê‘√ ‘·T‘·÷>∑T‘·THêïsTT. n+<äT#˚‘· eTq+ yêfi¯flMT<ä |üP]Ô $XÊ«dü+‘√ yêfi¯flqT dü+|üPs¡í+>± nqTø£]+#· Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTT. ∫es¡≈£î y˚wüuÛ≤wü˝À, ÄVü‰s¡ e´eVü‰sê˝À ôd’‘·+ yê]H˚ nqTdü]düTÔHêïeTT. Ä<˚XÊqT nqTø£]+#˚ <Û√s¡DÏ eTTK´+>± $<ë´s¡Tú˝À $T‹MTs¡T‘·Tqï~. Ç‘·s¡TqT nqTø£]+#·≥+ e÷qeHÓ’»+˝Àì uÛ≤>∑y˚T. eTq+ Çwüº|ü&˚yê]ì, Á|üX¯+dæ+#˚yê]ì nqTø£]kÕÔeTT. nsTT‘˚ Á>∑T&ç¶>± nqTø£]+#·≥+ Äs√>∑´ø£s¡+ ø±<äT. eTq e´øÏÔ‘ê«ìï ø±bÕ&ÉTø=+≥÷ Ç‘·s¡T˝Àì n‘·T´‘·ÔeT n+XÊ*ï $y˚ø£e+‘·+>± Á>∑Væ≤+#·≥+ nes¡#·Tø√yê*. ªª˙e⁄ ˙e⁄>± J$+#·Tµµ nH˚~ #·ø£ÿì J$‘ê<äs¡Ù+. ◊X¯«s¡´+ bÕXÊÑ·´<˚XÊ˝À uÛÖ‹ø£ düTU≤‘√ bÕ≥T ø=ìï #Ó|üŒsêì ø£cÕºqT ≈£L&Ü ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. uÛÖ‹ø£ düTU≤≈£î ˇø£ >∑]wüº|ü]$T‹ ñ+≥T+~. n~ <ë{Ï‘˚ Ä Äq+<ä+ yÓ>∑≥T>±qT, Á|üe÷<äø£s¡+>±qT |ü]D$TdüTÔ+~. ˇø£ ø£sêà>±s¡+˝Àì ñ‘·Œ‹Ô düeT‘·÷ø£|ü⁄ ............. kÕúsTTì $T+∫+<ä+fÒ qwüº<ëj·Tø£+>± e÷s¡T‘·T+<äH˚~ Ä]úø£XÊÅdüÔ+˝À
 22. 22. 21 Á|üdæ<ä∆yÓTÆq dæ<ë∆+‘·+. n<˚ dü÷Á‘·+ uÛÖ‹ø£ düTU≤qTuÛÑ÷‹ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü e]ÔdüTÔ+~. uÛÖ‹ø£edüsêT r], düTU≤T ≈£L&Ü uÛÑ´yÓTÆq ‘·sê«‘· ‘·q X¯≈£îÔ qìï{Ï˙ $ìjÓ÷–+#˚+<äT≈£î m<äT≥ ñqï‘· ø£å´y˚TB ˝Òqf…Æ¢‘˚ e÷qe⁄ìøÏ ‘êqT @$T #˚j·÷˝À ‘√#·<äT. dü+|üqï düe÷C≤˝À á s¡ø£yÓTÆq |ü]dæú‹ düVü≤»+>± e÷qdæø£ yê´<ÛäTT, qsê s¡T>∑à‘·T≈£î <ë] rdüTÔqï~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ˇø£ÿ nyÓT]ø±˝ÀH˚ Á|ür dü+e‘·‡s¡+ eT÷&ÉT ø£å Çs¡yÓ’ y˚ eT+~ (1995 Hê{ÏøÏ) ñHêà<ä yÓ’<ä´XÊ˝À #˚s¡Ãã&ÉT‘·THêïs¡T. Çs¡yÓ’ ø£å eT+~øÏô|’>± Åô|’y˚≥T e÷qdæø£ yÓ’<äT´T e<ä› ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. ◊X¯«s¡´+‘√bÕ≥T eTVü≤e÷eT]˝≤ yê´|ædüTÔqï yÓ’|ü]‘ê´‘√ |üP]Ô>± HÓ’sêX¯´+ #Ó+~q ô|≈£îÿeT+~ bÕXÊÑ·´y˚T<Ûëe⁄T eT‘·+ yÓ’|ü⁄ ` nB eTTK´+>± düHê‘·q eT‘·+, uÛ≤s¡rj·T jÓ÷>∑ XÊÅdüÔ+ yÓ’|ü⁄ eTfi¯ófl‘·THêïs¡T. áHê&ÉT ÁbÕ+rj·T‘·‘·«+, uÛ≤cÕ‘·‘·«+, kÕúìø£ <äTs¡_Ûe÷q+, kÕeT´yê<ä+ ‘·~‘·s¡ ‘·‘ê«˙ï n+≥Tyê´~˝≤
 23. 23. 22 <˚X¯eT+‘·{≤ Á|üãT‘·THêïj·T+fÒ n+<äT≈£î ø±s¡D+ $X¯ó<ä∆yÓTÆq C≤rj·TuÛ≤eq ˝À|æ+#·≥y˚T. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ bÂs¡T≈£î C≤rj·T Ä<äsêÙ≈£î nqT>∑TDyÓTÆq $<ä´, •ø£åD _Û+#·ø£b˛e&Éy˚T. á X¯‘êã›|ü⁄ ‘=* uÛ≤>∑+˝À eTq C≤rj·T Hêj·T≈£îqT ñ‘˚Ô»|üs¡∫q eTVü≤]¸, Ä<ÛäTìø£ #·Áø£e]Ô jÓTTø£ÿ Á|üuÀ<Ûëìï >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+<ëeTT. ªª‘ê´>∑ìs¡‹, ùdyêuÛ≤e+, nH˚$ uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ »+≥ <Û˚´j·÷T, <˚XÊìï á Ä<äsêÙ ˇs¡e&ç˝À r]Ã~~›‘˚ ‘·øÏÿqe˙ï yê≥+‘·≥ ny˚ düeT≈£Ls¡T‘êsTTµµ nì kÕ«$T $y˚ø±q+<ä C≤rj·÷<äsêÙqT >∑÷]à Á|üe∫+#ês¡T. eTq <˚X¯ #·]Á‘·qT ìcÕŒøÏåø£+>± n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq|ü&ÉT á $wüj·T+ eTq≈£î s¡÷&Ûç ne⁄‘·T+~. ø±ã{Ϻ ‘ê´>∑ìs¡‹, ùdyêuÛ≤e+ n+fÒ kÕ«s¡ú|üs¡‘·qT M&ç ì+&ÉT Vü≤è<äj·T+‘√ Ç‘·s¡TqT ùd$+#·&É+ ` nH˚~ eTq C≤rj·÷<äs¡Ù+. uÛ≤s¡rj·T eT‘· dü+düÿè‘·T eTÚ*ø£ dæ<ë∆+‘êT ≈£L&Ü Çy˚.
 24. 24. 23 eTq j·TTe‘·sêìøÏ, u≤u≤*ø£≈£î á C≤rj·÷ <äsêÙ≈£î nqT>∑TD+>± •ø£åD ìyê«ì Á|ü‘˚´ø£+>± #Ó|üŒqø£ÿs¡˝Ò<äT. ‘ê´>∑uÛ≤e+ eTq C≤‹øÏ Vü‰ì #˚j·T˝Ò<ë ? kÕ+|òæTø£ dü+πøåe÷ìï $düà]+|üCÒdæq eT‘·+ eT÷+>± eTq≈£î y˚TTø£+fÒ ø°&˚ ø£<ë m≈£îÿe »]>∑+~ ? nì ø=+<äs¡T düeTjÓ÷∫‘·+>± Á|ü•ï+#·e#·TÃ. ì»y˚T, #·]Á‘·qT dü÷ú+>± #·÷dæq|ü&ÉT n˝≤H˚ nì|ædüTÔ+~. ø±ì dü$es¡+>± |ü]o*+∫q|ü&ÉT á yê<äq ì»+ ø±<äì ‘ÓTdüTÔ+~. n+‘˚>±ø£ á Ä<äs¡Ù+ C≤‹ì nuÛÑT´<äj·T •Ksê≈£î q&ç|æ+∫. #·Áø£es¡TÔ˝…’q nXÀ≈£î&ÉT, l Vü≤s¡T¸ kÕÁe÷C≤´T, $»j·Tq>∑s¡+ yÓ’uÛÑe+, #Û·Á‘·|ü‹ •yêõ ÁbÕuÛ≤e+ Ç+<äT≈£î #·ø£ÿì ñ|üe÷HêT. e÷qe⁄&ÉT dü+|ü<äqT Ä]®+∫ nqTuÛÑ$+#·&ÜìøÏ, ÁbÕ|ü+∫ø£yÓTÆq Ç‘·s¡ dü~«wüj·÷≈£î eTq eT‘·+ mqï&É÷ nes√<Ûä+ ø±<äT. nsTT‘˚ n˝≤ dü+bÕ~+∫ nqTuÛÑ$+#·&É+˝À <Ûäsêàìï (˙‹ì) bÕ{Ï+#·eT+≥T+~. <ëìï ‘√{Ïyê]‘√bÕ≥T |ü+#·Tø√eTì ≈£L&Ü Á|üuÛÀ~ÛdüTÔ+~. ◊Væ≤ø£ düTKdü+|ü<ä≈£î J$‘·+˝À ˇø£ ì]∆wüºyÓTÆq kÕúq+ ñqï~. n+‘˚>±ì ny˚ J$‘· düs¡«dü«+ ø±≈£L&É<äT. ˇø£y˚fi¯ eTTKeT+‘ê
 25. 25. 24 eTT≈£îÿ ÄÁø£$T+∫q<äqTø√+&ç, m˝≤ ñ+≥T+~ ? ÇB n+‘˚. 7. Ä<äs¡ÙÁbÕj·TyÓTÆq $<ä´ Ç+‘·≈£îeTT+<˚ dü÷∫+∫q≥T¢ u≤u≤*ø£T, j·TTe‘·sêìøÏ n+~+#·edæq $<ä´ eTq dü+düÿè‹˝ÀqT, eT‘ê˝ÀqT n+‘·]ïVæ≤‘·yÓTÆ ñqï HÓ’‹ø£, <Ûë]àø£ Ä<äsêÙô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+&Ü*. e÷qe⁄&É+fÒ πøe+ X¯Øs¡+>±ì ˝Òø£ eTqX¯ÙØsê dü+jÓ÷>∑+ >±ì ø±<äT. e´øÏÔ n+fÒ uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡+‘√ neTs¡Ãã&çq Ä‘·àX¯øÏÔ. $y˚ø±q+<äkÕ«$T Á|üe∫+∫q≥T¢ |ü]|üPs¡í‘·«eTH˚~ dü«‘·dæ‡<ä∆+>± n‘·ì˝ÀH˚ ñqï~. á |ü]|üPsêí‘·àqT Á|ü‹ ‘·|ü⁄˝À, |üT≈£î˝À, |üì˝À Ä$wüÿ]+|ü CÒj·T&Éy˚T $<ä´jÓTTø£ÿ |üs¡e÷e~Û. ø±ã{Ϻ, eTqX¯‡Ø˝≤qT düÁø£eT+>± dü+|üPs¡í+>± $ø£dæ+|üCÒdæ ˝À|ü* Ä‘·à≈£î nqT>∑TD+>± X¯è‹ #˚j·T&É+ $<ë´$<Ûëq|ü⁄ eTVü≤‘ê´ø±+ø£å ø±yê*. eTs√ e÷≥˝À #ÓbÕŒ+fÒ düs¡« düeTÁ>∑yÓTÆq o ìsêàD≤ìøÏ n~ ‘√&ÉŒ&Ü*. Á|üuÛÑT‘·« $<ë´$<ÛëHê˝À X¯Øs¡+, ãT~∆ düeT‘·÷ø£+>±
 26. 26. 25 n_Ûeè~∆ #Ó+<ä{≤ìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#·ã&çq|üŒ{Ïø°, HÓ’‹ø£, <Ûë]àø£ Ä<Ûë´‹àø£•ø£åD ` ˝Ò<ë, o ìsêàD düeTs¡úyÓTÆq $<ä´ ` >∑i|ü{≤ìøÏ sTT+‘·es¡≈£L m≥Te+{Ï Á|üj·T‘·ïeT÷ »s¡T>∑˝Ò<äT. sê<Ûëø£èwüí ø£MTwüHé yê] $X¯«$<ë´j·T|ü⁄ $<ä´qT >∑÷]Ãq ìy˚~ø£˝À <Ûë]àø£$<ä´ MT<ä ˇø£ n<Ûë´j·T+ bı+<äT|üs¡T#·ã&ç+~. l Á|üø±X¯ ø£$T{° HÓ’‹ø£, <Ûë]àø£ $<ë´uÀ<äqqT dæbòÕs¡düT #˚dæ+~. Ç{°e* ø√sƒê] $<ë´ dü+|òüT+ ôd’‘·+ HÓ’‹ø£ Ä<Ûë´‹àø£ uÀ<Ûäq jÓTTø£ÿ ÄeX¯´ø£‘·qT eTs√ø£kÕ] H=øÏÿ eø±ÿDÏ+∫+~. ø±ì, Çy˚M neTT|üs¡T#·ã&É˝Ò<äT. ô|≈£îÿ bÕXÊÑ·´<˚XÊ˝À eT‘·$<ä´ ìs¡“¤j·T+>± uÀ~Û+|üã&ÉT‘·Tqï~. kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫à 25 dü+e‘·‡sê˝…’q eTq <˚X¯+˝À m+<äT≈£î uÀ~Û+#·s√ ns¡ú+ ø±<äT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Ç~ neTT |üs¡#·&É+ ø=+‘· øÏ¢wüºyÓTÆq|üŒ{Ïø°, düTkÕ<Ûä´y˚T. ô|’q ù|s=ÿqï ø£MTwüHéT eTq≈£î Ä#·s¡D≤‘·àø£yÓTÆq düVü‰qT düŒwüº+>± n+~+#êsTT. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ‘·s¡>∑‘·T˝À ø£<∏äT, J$‘·#·]Á‘· <ë«sê HÓ’‹ø£, Ä<Ûë´‹àø£uÀ<Ûäq, ñqï‘·$<ä´˝À Á|ü<ÛëqeT‘êqT >∑÷]Ãq dü$es¡yÓTÆq n<Ûä´j·TqeTT, $$<Ûä Á|ü|ü+#· eT‘· dæ<ë∆+‘ê |ü]oqT, kÕeT÷Væ≤ø£ ÁbÕs¡úqT, eTÚq+‘√ >∑÷&çq <Ûë´qeTT
 27. 27. 26 ` ÇB yês¡T dæbòÕs¡düT #˚dæq $<Ûëq+. á $<Ûëq+˝À eTs=ø£ n+X¯+ #˚s¡Ã≥+ n_ÛwüD°j·T+. n~ ÁbÕNqyÓTÆq ÁãVü≤à#·sê´<äs¡ÙeTT. n+fÒ $X¯ó<ä∆yÓTÆ e´øÏÔ>∑‘· JeqeTT. $<ë´s¡®q|ü≥¢ ÁX¯<ä∆. BìøÏ ÁbÕ<Ûëq´$Te«ã&ç rsê*. dü+|òüTùdyê •_ÛsêT, N.C.C. •_ÛsêT @ $<Ûä+>± ìs¡«Væ≤+|üã&ÉT‘·THêïjÓ÷, n˝≤π> ‘·≈£îÿe e´e~Û‘√ (z ¬s+&ÉT yêsêT) eTTeTàs¡yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ kÕ<Ûäq ø±s¡´Áø£eT+ (Spiri- tual Retreat) ≈£L&Ü ‘·ô|≥ºe#·TÃ. <ëì yê]¸ø£+>± ÄqyêsTTr >±$+#ê*. Ç+<äTø√dü+ dü÷•øÏå‘·T˝…’ ñbÕ<Ûë´j·TTT nedüs¡eTe⁄‘ês¡T. n|ü&ÉT ñbÕ<Ûë´j·TT ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± •ø£åD dü+düúqT ÁbÕs¡+_Û+#˚ $wüj·T+ jÓ÷∫+#·edæ ñ+≥T+~. u≤*ø£T, j·TTe‘·T $<ä´qT >∑÷]à ˇø£e÷≥, eT>∑ yê]øÏ, eT>∑Te≈£î <˚Vü≤<Ûäs¡à+˝ÀH˚>±ø£, eTqdüÔ‘·Ô«+˝Àq÷, dü«uÛ≤e+˝Àq÷ #ê˝≤ e´‘ê´dü+ ñ+≥T+~. n+<äT#˚‘·, ˇπø s¡ø£yÓTÆq $<ä´qT yêfi¯fl MT<ä ≈£L&É $~Û+#·&É+ yêfi¯fl≈£î ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£+>± Vü‰ì #˚j·T&Éy˚T. yêfi¯fl $<ë´$<Ûëq+ jÓTTø£ÿ ø£å´eTT eTq C≤rj·T eTVæ≤fi≤<äsêÙìøÏ Á|ürø£˝…’q d”‘·, kÕ$Á‹,
 28. 28. 27 <äeTj·T+‹ e+{Ï eTVü≤√qï‘·e´≈£îÔT>± $<ë´]úqTqT r]Ã~<ä›≥yÓTÆ ñ+&Ü*. düeTs¡Tú˝…’q $<ë´y˚‘·ÔT, ‘·~‘·s¡TT ø£*dæ sTT+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esêqT s¡÷bı+~+#·T ø√yê*. H˚{Ï $<ë´$<Ûëq|ü⁄ rs¡T ‘ÓqTïT, <ëì nqTã+<Ûä n+XÊT Á|üdüTÔ‘·+ m˝≤ ñHêïjÓ÷, m˝≤ ñ+&Ü˝À bÕsƒ¡≈£î≈£î, eTTK´+>± qeuÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ˝Àø±ìøÏ dü÷ú+>± n+~+#·&ÜìøÏ Ç+<äT˝À Á|üj·T‹ï+#êeTT. C≤rj·T kÕ+düÿè‹ø£ Ä<äsêÙ‘√ ì+&çq s¡ø£Ô+ eTq j·TTer j·TTe≈£î˝À Á|üeVæ≤düTÔqï~. yê]˝À eTq≈£î dü+|üPs¡í $XÊ«dü+ ñqï~. á yê´dü+˝À #˚dæq kÂÁuÛ≤‘·è‘·«|ü⁄ $C≤„|üq≈£î nqT>∑TD+>± yês¡T ñqï‘·yÓTÆq Jeq+ >∑&ÉT|ü⁄ <˚XÊìøÏ ùde #˚kÕÔs¡ì $X¯«dæ<ë∆+. ‘·<∏ëdüTÔ. düe÷|üÔ+ Z
 29. 29. 28 me] q&Ée&çø£qT #·÷∫qqT, n~ n‘·ì dü+kÕÿs¡eTT sêdæ, n~ n‘·ì nìï n_Ûs¡T#·T düeT÷Vü≤eTT. o ìsêàDeTT˝À, düTK<äTíKeTTT ¬s+&ÉTqT düe÷q uÛ≤>∑eTTT. oeTT jÓTTø£ÿ s¡÷|ü ø£Œq˝À, eT+∫ #Ó&ɶ≈£î düe÷q uÛ≤>∑eTTqï~. ø=ìï dü+<äs¡“¤eTT˝À, düTKeTT ø£+f… <äTíKy˚T >=|üŒ n<Ûë´|ü≈£î&ÉT. Á|ü|ü+#·eTT˝À, ñ<䓤$+∫q, >=|üŒ oe+‘·TqT >∑÷]à n<Ûä´j·TqeTT #˚dæq#√, düTKeTT ø£+f… <äTíKy˚T dü+|ü<äø£+f… <ë]Á<ä´y˚T m≈£îÿe uÀ~Û+∫q<äì, ø°]Ô ø£+f… Ä|ü<ä˝Ò yê]˝Àe⁄qï n+‘·íX¯øÏÔì ãVæ≤s¡Z‘·eTT #˚dæq<äì H˚qT <∏Ó’s¡´eTT>± #Ó|üŒ>∑qT. - kÕ«$T $y˚ø±q+<ä e÷qe⁄øÏ, »+‘·Te⁄øÏ >∑ eTTK´uÛÒ<ä+ - yê] eT<Ûä´q >∑ @ø±Á>∑‘êX¯øÏÔ˝À >∑ uÛÒ<ä+˝ÀH˚ ñ+~. @ |üì˝ÀHÓ’Hê $»j·÷ìøÏ eT÷dü÷Á‘·$T<˚! á @ø±Á>∑‘êX¯øÏÔ˝À >∑ ‘ês¡‘·eT´y˚T e÷qe⁄ìøÏ, e÷qe⁄ìø° >∑ uÛÒ<ëøÏ >∑÷&Ü ø±s¡DeTe⁄‘·T+~. n‹V”≤qyÓTÆq e÷qe⁄ì‘√ n‘·T´qï‘·yÓTÆq e÷qe⁄ì b˛Ã+&ç. yê] eT<Ûä´>∑ ‘ês¡‘·eT´+ @ø±Á>∑‘ê kÕúsTT˝À >∑ ‘ês¡‘·eT´y˚T! - kÕ«$T $y˚ø±q+<ä
 30. 30. 29 $XÊK|ü≥ï+ $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É* ÄX¯j·T+ • ˇø£ <˚X¯eTT˝Àì eTqTwüß´T eT+∫yês¡sTT >=|üŒyê¬s’‘˚H˚ Ä <˚X¯eTT eT+∫~ >=|üŒ~ ø±>∑<äT. n+‘˚>±ì bÕs¡¢yÓT+≥T #˚ùd #·≥ºeTT eq ø±<äT. •• eTqTwüß´T, eTqTwüß´T Mπs nedüs¡eTsTT ñHêïs¡T. $T–*q<ä+‘·j·TT dæ<ä∆eTT>± düeT≈£Ls¡ ø£<äT. ø±ì ãeTsTTq, ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…’q, X¯øÏÔe+‘·T˝…’q, JeX¯øÏÔ‘√ ñ{Ϻ|ü&ÉT#·T+&Ó&ç, $XÊ«dü|üs¡T˝…’q j·TTe≈£îT, n‘·´+‘· ìC≤sTTr|üs¡T˝…’q yês¡T ø±edæ j·TTHêïs¡T. n{Ϻyês¡T ˇø£ÿ e+<ä eT+~ _Û+∫q #êTqT. á j·÷eÁ‘·Œ|ü+#·eTTqT >=|üŒ e÷s¡TŒ #Ó+<ä>∑<äT. •• ì»yÓTÆq eTqTwüß´˝Ò >∑qTø£ ñqï#√ á <˚X¯eTT qT+∫ ø£s¡Te⁄ ø±≥ø£eTTqT bÕs¡Á<√T≥≈£î m+‘·ø±eTT |ü≥TºqT? • eTqTwüß´&ÉT ìj·TeTeTTqT ‘·j·÷s¡T #˚j·TTHê? ˝Òø£ ìj·TeTeTT˝Ò eTqTwüß´qT ‘·j·÷s¡T #˚j·TTHê? yÓTT<ä{ eTqTwüß´ì>± e÷s¡TeTT. nìï $wüj·TeTTT <ëìì nqTdü]+#·TqT. •• Á|üuÛÑT‘·«eTT eTq≈£î ø±edæq$ nìïj·TT Ç∫Ãq<˚ nqTø=+<äeTT, Ä Ç∫Ãq yê{Ïì düÁø£eTeTT>± $ìjÓ÷–+#˚ eTqTwüß´˝Ò]? ø±e⁄q eTT+<äT eTqTwüß´qT ‘·j·÷s¡T#˚j·TTeTT. •• eTq ÄX¯ìïj·TT me]MT<Ó’‘˚ ñqïy√ n˝≤+{Ï j·TTe≈£î eT<Ûä´ |üì#˚j·TT≥ ñ‘·ÔeTeTT.
 31. 31. 30 •• ◊. #˚sTT (nq>± eTìwæ$ ø£eTTà. eTqTwüß´qT ‘·j·÷s¡T #˚j·TTeTT) Ç<˚ eTq ìHê<äeT>∑T >±ø£. • Ç$ eT]j·TT Ç˝≤+{Ï kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì uÛ≤eeTT‘√ eTVü‰eT+&É* qe+ãs¡T 6, 1988 qT+∫ $XÊK|ü≥ïeTT˝À ªªnœuÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*µµ (ø√ø£‘ê) n&ÉT>∑TC≤&É˝À q&ÉT|üã&ÉT#·Tqï~. ø£å´eTTT eT]j·TT ñ<˚›X¯´eTTT •• @ø£ ø±eTT˝À eTìwæ>± e÷s¡T‘·÷ eTqTwüß´qT ‘·j·÷s¡T#˚dü÷Ô ñ+&ÉT≥. • j·TTe≈£î˝À Ä‘·à•ø£åD, kÕe÷õø£ $<Û˚j·T‘·, ø£dæø£≥Tº>± |üì#˚j·TT≥, eT]j·TT nìï+{ÏøÏ $T+∫ ÁX¯<ä∆qT (nq>± Ä‘·à $XÊ«düeTT - ‘·q MT<ä ‘·q≈£î qeTàø£eTT) ø£*Z+#·T≥. •• uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝Àì nq+‘·yÓTÆq J$‘· eT÷´eTTqT, kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ìπs∆•+∫q o Á|ü<Ûëq, e÷qe ìsêàD ÄX¯j·TeTT‘√ j·TTe≈£îqT ñ‘˚Ô»|üs¡∫, C≤rj·T ìsêàD ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ìkÕ«s¡∆, ìsê&É+ãs¡ ùdyêX¯øÏÔ‘√, $X¯«e÷qe ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ yês¡T |üì #˚j·TT≥¬ø’ eT]j·TT düeTÁ>∑ e÷qe düe÷» ø£Œq≈£î yê]ì düT•≈£åî‘·TqT CÒj·TT≥j˚T. •• Je‘·eT+fÒ dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q eT]j·TT J$‘· ø£å´eTTqT @s¡Œs¡∫ Ä‘êà_Ûeè~∆øÏ nedüs¡yÓTÆq Ä#·s¡D $<ÛëHêqT n+~+#·T≥.
 32. 32. 31 ø±s¡´Áø£eTeTTT 1) $y˚ø±q+<ä düº&û dü]ÿ˝Ÿ‡ : j·TTe≈£î≈£î $y˚ø±q+<äTì >∑÷]à n<Ûä´j·Tq ‘·s¡>∑‘·TT 2) $y˚ø£ yêVæ≤ì : u≤≈£î o ìsêàD eT]j·TT e´øÏÔ‘·« $ø±dü ‘·s¡>∑‘·TT 3) $y˚ø±q+<ä ãTø˘kÕº˝Ÿ : l sêeTø£èwüí $y˚ø±q+<ä y˚<ë+‘· kÕs¡dü«‘·eTT $Áø£sTT+#·T≥. 4)kÕ«$T$y˚ø±q+<ädæŒ]{ŸÄ|òtdü¬ø‡dt: ù|<ä$<ë´s¡Tú≈£îñ∫‘·•ø£åD≤‘·s¡>∑‘·TTìs¡«Væ≤+#·T≥. 5) $y˚ø±q+<ä Á>∑+<∏ëj·T+ : $y˚ø±q+<ä kÕVæ≤‘·´+, u≤ kÕVæ≤‘·´+, e´øÏÔ‘·« $ø±dü Á>∑+<∏äeTTT _Û+#·TqT. Ç‘·s¡ ø±s¡´Áø£eTeTTT : s¡ø£Ô<ëq, yÓ’<ä´ •_s¡eTTT ìs¡«Væ≤+#·T≥, C≤rj·T j·TTe»q ~H√‘·‡e (kÕ«$T $y˚ø±q+<ä »j·T+‹, »qe] 12) ìs¡«Vü≤D, eTVü‰eT+&É* ‘ÓT>∑T Á>∑+<∏äeTT Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<ä m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D. j·TTe»q •ø£åD≤ •_s¡eTT ìs¡«Vü≤D. j·TTe‘·≈£î $qï|üeTT me]ø£sTT‘˚ kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì Hêj·Tø£‘·«eTTô|’ qeTàø£eTTqï<√, e÷qe C≤‹øÏ n‘·ì∫Ãq n»sêeTs¡ dü+<˚X¯eTTô|’ qeTàø£eTTqï<√ n˝≤+{Ï Ä˝À∫+#·>∑ j·TTe‘· eTVü‰eT+&É*˝À #˚] e÷qe ìsêàD, o ìsêàD ñ<ä´eTeTT <ë«sê q÷‘·q J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+|üedæq~>± $qï$+#·Tø=+≥THêï+. (ø=+‘·eT+~ j·TTe≈£îT ø±s¡´s¡+>∑eTT˝ÀìøÏ ~– Ä‘êàs¡ŒD >±$+#·T≈£îHêïs¡T. yês¡T #ê˝≤ ‘·≈£îÿeeT+~. eTq≈£î n˝≤+{Ï yês¡T y˚ ø=~ nedüs¡eTT. yês¡T ‘·|üŒ≈£î+&Ü ekÕÔs¡T-kÕ«$T $y˚ø±q+<ä)
 33. 33. 32 $XÊK|ü≥ï+ $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É* uÛÑeqìsêàDì~Û $XÊK|ü≥ï+ q+<äT eTVü‰eT+&É* ø±s¡´Áø£e÷qT $düÔ]+∫ nH˚ø£eT+~øÏ #˚s¡T≥≈£î ªeTVü‰eT+&É* uÛÑeqìsêàD+µ nH˚ ãèVü≤‘·Ôs¡ Á|üD≤[ø£ Ä˝À∫düTÔHêï+. ñ<ës¡Vü≤è<äj·TTT, $TÁ‘·TT, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüßT, lsêeTø£èwüí uÛÑ≈£îÔT $]$>± $sêfi¯eTTì∫à ‘√&ÉŒ&É>∑s¡T. eTVü‰sê»b˛wü≈£îT s¡÷.10,116/` ˝Òø£ Äô|’q sê»b˛wü≈£îT s¡÷.5,116/`, b˛wü≈£îT s¡÷.2,516/` <ë‘·T s¡÷.1,116/` á $<Ûä+>± $sêfi¯eTTT Ç∫Ãq <ë‘· ù|s¡¢qT ªeTVü‰eT+&É* uÛÑeq+µ ˝À Á>±HÓ’{Ÿ sê‹ô|’ ÁyêsTT+#·ã&ÉTqT. #Ó≈£îÿT, Á&Ü|ü⁄ºT"Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal Building Fund" (SBI Account No.30769194180) ù|s¡Tq rdæ ø±s¡´<ä]Ù, $XÊK|ü≥ï+ $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*, l >∑D|ü‹ ùdyêdü$T‹, >∑Tsêÿ ˝…’qT, $XÊK|ü≥ï+`4 nÁ&Édt≈£î |ü+|ü>∑s¡T. ôd˝Ÿ :98498 11940
 34. 34. $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTe eTVü‰eT+&É* ùdyêø±s¡´Áø£e÷T : düº&ûdü]ÿ˝Ÿ‡ (m.j·TT. Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt, >∑÷sêÿ˝…’Hé, mHé.m.&ç., eTTs¡∞q>∑sY Á|üXÊ+‹ bÕsYÿ, n&É$es¡+ >∑Ts¡T≈£î bÕsƒ¡XÊ, ÄHé˝…’Hé˝À Skype <ë«sê ìs¡«Vü≤D), u≤u≤*ø£≈£î $y˚ø£yêVæ≤ì (u≤$Vü‰sY) ìs¡«Vü≤D, j·TTe»q •ø£åD≤ •_sêT, s¡ø£Ô<ëq •_sêT, esYÿcÕ|ü⁄T, oìsêàD Á>∑+<∏ë Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<äTì bò˛{À m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D yÓTT<ä>∑Tq$. eTVü‰eT+&É* ‘ÓT>∑T Á|ü#·Ts¡DT : • eTVü‰eT+&É* ø£å´eTT eT]j·TT ø±s¡´Áø£eTeTTT •uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· - $y˚ø±q+<äT&ÉT • C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· ` kÕ«$T $y˚ø±q+<ä • $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ #·Tø±ÿì • oìsêàD $<ÛëqeTT • e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘· m+<äT≈£î m˝≤? • ‘ê´>∑eTT `ùde • kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì e÷s¡ZeTT˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ • eTVü‰eT+&É* uÛ≤eeTT eT]j·TT |ü<ä∆‹ • eTq yês¡dü‘·« yês¡<ÛäTT • MTs¡T Hêj·T≈£îT ø±<ä#·T ≈£îHêïsê! • j·TTe‘·s¡+ düeTdü´`<ëì |ü]cÕÿs¡+ $y˚ø£ uÛ≤s¡‹ : nœuÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q $y˚ø£uÛ≤s¡‹ nqT Á‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£ VVYM yê]#˚ Á|ü#·T]+#·ã|ü&ÉT#·Tqï~.
 35. 35. eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<˚›X¯´eTT uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝Àì nq+‘·yÓTÆq J$‘· eT÷´eTTqT, kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ìπsú•+∫q o Á|ü<Ûëq, e÷qe ìsêàD ÄX¯j·TeTT‘√ j·TTe≈£îqT ñ‘˚Ô»|üs¡∫ C≤rj·T ìsêàD ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ìkÕ«s¡ú, ìsê&É+ãs¡ ùdyê X¯øÏÔ‘√, $X¯«e÷qe ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ yês¡T |üì#˚j·TT≥≈£î eT]j·TT düeTÁ>∑ e÷qe düe÷» ø£Œq≈£î yê]ì düT•øÏå‘·T CÒj·TT≥j˚T. á dü+düú ø±s¡´πøåÁ‘·eTT Äùd‘·T Væ≤eTe‘Y |üs¡´+‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT. What Every Student Ought to Know (Telugu) First Published Dec, 1995 (2000 Copies) 1st Reprint Nov, 2013 (2000 Copies) Price : Rs. 5.00 What Every Student Ought to Know (Telugu) ISBN 978-81-86974-80-3 Published by Sri N. Lakshmi Narayana (President, Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal) on behalf of Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mandamandal, Bhuban bhavan, Balaram Dharma Sopan (P.O.), Khardaha, North 24 Parganas, West Bengal - 700 116. Ph: 033-23506898, 23524714. www.abvym.org e-mail: abvymcityoffice@gmail.com Printed at Sathyam Offset Imprints, # 49-28-5, Madhuranagar, Visakhapatnam. Ph. 2735878 Sathyam9849996538

×