Thyagamu - Seva

307 views

Published on

Thyagamu - Seva : Telugu booklet from Vivekananda Mahamandal

Sacrifice - Service

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
103
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thyagamu - Seva

 1. 1. myéT.$.|æ. {Ï.{Ï.&ç. ø£fi≤´D eT+&É|üeTTq+<äT qe+ãs¡T 29 qT+&ç &çôd+ãs¡T 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï VVYM s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À uÛ≤>∑+>± á Á>∑+<∏ëìï |ü⁄q'eTTÁ<äD #˚düTÔHêïeTT. e÷ ‘=*eTTÁ<äD eH˚ á |ü⁄q'eTTÁ<äDqT ≈£L&Ü bÕsƒ¡≈£îT Ä<ä]+#·>∑s¡ì Ä•düTÔHêïeTT. Á>∑+<∏ä eTTÁ<äD≈£î düVü≤ø£]+∫q l >∑TD ≈£îe÷ÁsêE >±]øÏ, #·ø£ÿ>± eTTÁ~+∫ Ç∫Ãq ªªdü‘·´+µµ ãè+<ä+≈£î ø£è‘·»„‘·T. Ç≥T¢ $XÊK|ü≥ï+ j·THé. ø°åàHêsêj·TD qe+ãsY 29, 2013 (Á|üø±X¯≈£îT) eTT+<äTe÷≥ eTVü‰eT+&É* Á|ü#·Ts¡D nqTyê<äeTT˝À uÛ≤>∑eTT>± ª7µe |ü⁄düÔø£eTT>± ‘Renunciation and Service’ nqï eTVü‰eT+&É* ∫s¡T |ü⁄düÔø£eTTqT &çôd+ãs¡T 2002˝À ‘ÓT>∑T˝À Á|ü#·T]+#êeTT. #·ø£ÿ>± nqTe~+∫ Ç∫Ãq &܈ˆ ø£eT mdt.»j·Tsêe⁄, (ôV’≤<äsêu≤<äT) >±]øÏ nH˚ø£ kÕs¡T¢ ø£è‘·»„‘·T #Ó|ü≈£î+≥THêïeTT. Á|ü‘·T≈£î : j·THé. ø°åàHêsêj·TD, n<Ûä´≈£åîT $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTeeTVü‰eT+&É*. (kÕú|æ‘·+ : qe+ãs¡T 6, 1988, ]õwüºsY¶ HÓ+. 913/2008) C/o. l >∑D|ü‹ ùdyê dü$T‹, >∑÷sêÿ˝…’qT, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé <ä>∑Zs¡ $XÊK|ü≥ï+-530 004. Ph : 2564451, 9849811940 e-mail : vvym@yahoo.co.in, Blog : www.vvym.blogspot.com Renunciation and Service (Telugu) ISBN : 978-81-86974-84-1
 2. 2. 1 ‘ê´>∑eTT-ùde eTq <˚XÊìøÏ Ç|ü&ÉT >∑&ÉT¶ s√ET. ndüT eT+∫ s√ETHêïj·÷ nì|æk˛Ô+~. XÊg kÕ+πø‹ø£ s¡+>±T n+~+∫q yê{Ï ø√dü+, n+~+#·uÀj˚T yê{Ïø√dü+ e÷qe⁄&ÉT eTT+<ädüTÔ>±H˚ ‘·q Ä‘·àqT neTTàø=ì eT÷´+ #Ó*¢düTÔHêï&ÉT. ø£qTø£H˚ The Modern Man in Search of a Soul (Ä‘êàH˚«wüD˝À Ä<ÛäTìø£ e÷qe⁄&ÉT), The Age of Unreason (ìπsΩ‘·Tø£ j·TT>∑+) e+{Ï |ü⁄düÔø±T yÓTe&ܶsTT. eTq+ ùV≤‘·Tyê<äTeT˙, eTq≈£î XÊÅd”Ôj·T <äèø£Œ<Ûä+ ñ+<ä˙ #ÛêrT #·s¡#·Tø=ì ô|’ ø£|üT m–]b˛j˚T≥≥T¢ m+‘· ns¡∫Hê ì•‘·+>± >∑eTìùdÔ Çe˙ï bıT¢ ø£ãTπs¢qì ‘˚T‘·T+~. ìC≤ìøÏ me«s¡÷ >∑{Ϻ>± ‘·]ÿ+#·≥+ ˝Ò<äT. düe÷»+˝Àì düuÛÑT´T>± eTq+ #˚düTÔqï |üqT˝À XÊÅd”Ôj·T<Û√s¡DÏ @e÷Á‘·+ ø£q|ü&É<äT. Á|ü|ü+#·+ qTeT÷ qT+&ç ì‘·´+ e#˚à yês¡Ô˝Ò Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+. eTq eT÷s¡â‘·«+ ms¡T>∑ø£j˚T eTq+ á |üqT˙ï #˚düTÔHêï+. $T&ÉT‘·T H˚s¡T>± ì|ü˝À |ü&çq≥T¢ e÷qe⁄&ÉT ‘·q
 3. 3. 2 düs¡«HêX¯HêìøÏ dü«j·T+>± dæ<ä›eTe⁄‘·THêï&ÉT. Ç+‘· ø£+fÒ <Ísꓤ>∑´y˚TeTT+≥T+~. #Ó|üŒ+&ç? eTìwæì $T&ÉT‘·‘√ b˛Ã&É+ |üP]Ô>± dü]ø±<äT. eTìwæ |ü]dæú‹ Ç+ø± ~>∑C≤]+~. Ä~X¯+ø£s¡TT Ç˝≤>∑+{≤s¡T. X¯u≤∆~_Ûí |ü+#·_Ûπse |ü+#· |ü+#·‘·«e÷|ü⁄í dü«>∑TDÒq ã<ë∆: ≈£îs¡+>∑ e÷‘·+>∑ |ü‘·+>∑ MTq uÛÑè+>±qs¡: |ü+#·_Ûs¡+∫‘·í øÏ+ˆˆ uÛ≤e+ : ªX¯ã› düŒs¡Ùs¡÷|ü s¡dü >∑+<ÛëH˚ |ü+#· $wüj·÷˝À @<√ ˇø£ <ëìøÏ eX¯yÓTÆ ˝Ò&ç, @qT>∑T, $T&ÉT‘·, #˚|ü, ‘·TyÓTà<äT eTs¡DÏkÕÔsTT. |ü+#·$wüj·÷≈£L ã<äT∆&Ó’q qs¡Tì >∑‹ @eTì #ÓbÕŒ*! Ä‘·à $HêX¯qeTH˚ ø=]$<äj·T´+#˚ Äø£]¸‘·T&Ó’q e÷qe⁄ì >∑‹ eTØ uÛÑj·÷qø£+. $wüj·TuÛÀ>±T eTqdüT‡˝À ˇø£ eT<ÛäTs¡yÓTÆq ÄkÕ«<äqqT ø£*–+∫, eTìwæì ñÁ<˚ø£|ü]∫, yê{Ï |ü≥¢ eT≈£îÿe ô|+#·T‘êsTT. Ä $<Ûä+>± eTìwæ $y˚ø±ìøÏ <ä÷s¡yÓTÆ
 4. 4. 3 |ü‘·q+ #Ó+<äT‘ê&ÉT. ø£qTø£, XÊÅd”Ôj·T <äèø£Œ<ÛäeTT $y˚ø£eTT >∑ eTìwæ, dü«|ü‘·Hêìï n&ÉT¶ø=Hê+fÒ $wüj·Tyêdüq‘√ ñ‘˚Ôõ‘·eTj˚T´ eTqdüT‡≈£î ø£fiË¢+ y˚j·÷*. $wüj˚T+Á~j·÷T, eTqdüT‡‘√ ‘ê<ë‘·à´+ #Ó+<˚yê&ÉT nTŒ&ÉT. >=|üŒyêfi¯ófl eTqdüT‡qT, Ç+Á~j·÷qT n<äT|ü⁄˝À ô|≥Tºø=q>∑s¡T. Ç˝≤>∑T #˚j·T≥y˚T ‘ê´>∑+ ˝Ò<ë yÓ’sê>∑´+. eTq uÛÑj·÷≈£î, ø£cÕº≈£î eT÷ø±s¡D+ yÓ’sê>∑´+ ˝Òø£b˛e≥y˚T. á $wüj·÷ìï uÛÑs¡ÔèVü≤] m+‘· #·ø£ÿ>± #ÓbÕŒ&√ #·÷&É+&ç. uÛÀπ> s√>∑uÛÑj·T+ ≈£î˝Ò #·T´‹ uÛÑj·T+ $‘˚Ô qèbÕ˝≤<䓤j·T+ e÷H˚ <Ó’q´uÛÑj·T+ ã˝Ò ]|ü⁄uÛÑj·T+ s¡÷ù| »sêj·÷ uÛÑj·T+ XÊÅùdÔ yê<äuÛÑj·T+ >∑TDÒ K uÛÑj·T+ ø±j˚T ø£è‘ê+‘ê<䓤j·T+ düπs«edüTÔ uÛÑj·÷ì«‘·+ uÛÑT$ qèD≤+yÓ’sê>∑´y˚Te nuÛÑj·T+ˆˆ uÛ≤e+ : uÛÀ>∑T≈£î s√>∑uÛÑj·T+, dü<ä«+X¯+˝À |ü⁄{Ϻqyê]øÏ ÁuÛÑwüº‘·«+ #Ó+<˚ uÛÑj·T+, $‘êÔìøÏ sêE eq uÛÑj·T+, n_Ûe÷q+ >∑yê]øÏ <Ó’q´‘·H=+<˚ uÛÑj·T+, ãe+‘·T≈£î X¯Á‘·TuÛÑj·T+, kÂ+<äsê´ìøÏ eTT~$T uÛÑj·T+, XÊÅkÕÔT ‘Ó*dæq yê]øÏ yê<äHê uÛÑj·T+, >∑TDe+‘·T≈£î <äTwüߺ uÛÑj·T+, ø±j·÷ìøÏ eTs¡D;Û‹
 5. 5. 4 ñ+&ÉTqT. á Á|ü|ü+#·+˝À Á|ür~ uÛÑj·÷ì«‘·yÓTÆ ñ+&ÉTqT. ø±ì yÓ’sê>∑´+ ø£yê]øÏ @ uÛÑj·TeTT ñ+&É<äT. H˚{Ï düe÷»+ yÓ’sê>±´ìï, ‘ê´>±ìï Vü≤]¸+#·<äT nee÷ìdüTÔ+~, neùV≤fi¯q #˚düTÔ+~. me«]˝ÀqT ‘ê´>∑ãT~› ˝Òø£b˛ãfÒº düe÷»+ á <äTdæú‹˝À ñqï<äqï~ |ü∫Ãì»+ ø±<ë? eTq+ düùV≤‘·Tø£+>± Ä˝À∫ùdÔ, XÊÅd”Ôj·T <äèø£Œ<Ûä+‘√ $X‚¢wæùdÔ, Ç<˚ ø±s¡D+ nqï ìs¡íj·÷ìøÏ sêø£ ‘·|üŒ<äT ø£<ë? á uÛÀ>∑˝≤kÕj·TT‘·yÓTÆq düe÷C≤ìï $HêX¯q+ qT+&ç ø±bÕ&Ü+fÒ, <ëì˝À dü]Áø=‘·Ô }|æ] }<ë+fÒ, ‘ê´>∑yÓ’sê>±´ Wqï‘ê´ìï >∑T]Ô+#·≥+ e¢H˚ Ç~ »s¡T>∑>∑<äT. sê»ø°j·÷T, $C≤„qXÊg+, Ä]úø£ e´edüú Á|ü|ü+Nø£s¡D+ yÓTT<ä˝…’q$ @M düe÷C≤ìøÏ qeJeHêìï Çe«˝Òe⁄. ‘ê´>∑ãT~∆, ùdyê ìs¡‹ ˝À|æùdÔ Ç≥Te+{Ï Á|üj·T‘êï˙ï |üP]Ô>± $|òüeTe⁄‘êsTT. y˚<ë+‘·+ ‘ê´>±ìï ‘ês¡kÕúsTT˝À ø°]Ô+∫+~. l sêeTø£èwüßí uÀ<ÛëeTè‘·kÕs¡+ ‘ê´>∑y˚Tqì l XÊs¡<ëe÷‘· nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· C≤‹ Ä<äs¡Ù+ ‘ê´>∑eTHêïs¡T kÕ«$T $y˚ø±q+<ä. ‘ê´>±ìøÏ Äj·Tq ùdeqT CÀ&ç+#ês¡T. ª‘ê´>∑eTT,
 6. 6. 5 ùde˝Ò uÛ≤s¡‘· <˚X¯|ü⁄ »+≥ Ä<äsêÙT. MT X¯øÏÔì á ¬s+&ç+{Ï˝À yÓ∫Ã+#·+&ç, $T–*q~ <ëq+‘·≥ n<˚ #˚≈£Ls¡TqT nHêïs¡Tµµ kÕ«MTJ. ñ|üìwü‘·TÔT ˝Ò<ë y˚<ë+‘·+ jÓTTø£ÿ eTÚ*ø£ uÀ<Ûäq ‘ê´>∑eTT, ùde. y˚<ë+‘·+ |ü+&ç‘·T nBÛq+˝ÀH˚ ñ+&çb˛>±, yês¡T ‘·s¡ÿ$#ês¡+ #˚j·T≥+˝ÀH˚ eTTì–b˛j·÷s¡T. y˚<ë+‘·+˝Àì eTÚ*ø£ uÛÀ<ÛäqqT Á|üC≤ùde≈£î m˝≤ ñ|üjÓ÷–+#·>∑eTqï Ä˝À#·H˚ yê]øÏ sê˝Ò<äT. <ëìô|’ @ e÷Á‘·+ ÄdüøÏÔ #·÷|ü˝Ò<äT. uÛÒ<äuÛ≤e+ ñ+&É≈£L&É<ä˙, me] |ü≥¢ <˚«wü+, |ü>∑ ñ+&É≈£L&É<ä˙... Ç˝≤ @$T ñ+&É≈£L&É<√ #Ó|ü‘ês¡T ø±˙, @$T #˚j·÷˝À #Ó|üŒs¡T. |üs¡eT dü‘ê´ìï ùdyês¡÷|ü+˝À Ä#·s¡D˝À ô|≥ºe#·Ãì #Ó|æŒq~ e÷Á‘·+ lsêeTø£èwüßí˝Ò BìH˚ kÕ«$T $y˚ø±q+<ä Ä#·s¡D˝À #·÷|ü⁄‘·÷, Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T. uÛÑ>∑eBZ‘·˝À #Ó|üŒã&çq ª˝Àø£ dü+Á>∑Vü≤+µ nH˚ uÛ≤yêìï ≈£L&Ü |ü+&ç‘·TT qø±sê‘·àø£+>±H˚ »qTT #Ó&ÉT|üqTT #˚j·T≈£î+&Ü ìÁ>∑Væ≤+#·&É+ nH˚ uÛ≤e+˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. ø±˙, e÷qe⁄ì˝À e÷<Ûäe⁄&çì #·÷dü÷Ô, Ä‘·&çøÏ
 7. 7. 6 eTqkÕ yê#ê ø±j·÷ ùde #˚j·÷˙, <ëq+ #˚j·÷ì uÛ≤>∑e‘·+˝À düŒwüº+>± #ÓbÕŒs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ÁbÕD‘ê´>∑+ ôd’‘·+ #˚j·÷ì #ÓbÕŒs¡T. Je⁄&çøÏ •euÛ≤e+‘√ ùde #˚j·TeTqï lsêeTø£èwüßí uÀ<Ûäq ≈£L&Ü Ç<˚ uÛ≤e+ ø£*– ñqï~. Äj·Tq #Ó|æŒq á uÀ<Ûäq H˚&ÉT »>∑~«~‘·+. lsêeTø£èwüßíT, uÛ≤>∑e‘êìï u…+>±© yê] r|æ e+≥ø£+ |ü+‘·Tyê‘√ b˛˝≤Ãs¡T. |ü+‘·Tyê e˝… uÛ≤>∑e‘·+ C≤„qeTH˚ H˚‹˝À y˚sTT+#·ã&ç, uÛÑøÏÔ nH˚ bÕø£+˝À HêqT‘·T+~ nHêïs¡T. uÛ≤>∑e‘·+ y˚<ë+‘·+ ô|’ ÁX‚wü˜yÓTÆq uÛ≤wü´+ nHêïs¡T ø£èwüí #Ó’‘·qT´T. y˚<ë+‘·kÕs¡+ (ñ|üìwü‘·TÔ kÕs¡+) n+‘ê uÛ≤>∑e‘·+˝À ñ+<ä+{≤&ÉT dü÷‘·T&ÉT : düs¡«y˚<ë+‘· kÕs¡+ Væ≤ leT<들>∑e‘· $Twü´‘˚ˆˆ uÛ≤>∑e‘·+˝Àì <Ûë´qXÀ¢ø£+˝À ñ|üìwü‘·TÔqT >√e⁄‘√qT, uÛÑ>∑eBZ‘·qT neTè‘·+‘√qT b˛˝≤Ãs¡T. l ø£èwüßí&ÉT ^‘·˝À Ç˝≤>∑+{≤&ÉT: e÷+#·j·T: ne´_Û#êπsD uÛÑøÏÔjÓ÷π>q ùde‘˚ˆ dü >∑TD≤Hé düeTr‘· @‘êHé ÁãVü≤àuÛÑ÷j·÷eT ø£Œ‘˚ˆˆ
 8. 8. 7 uÛ≤e+ : me&ÉT düs¡«ÁbÕDT˝À ñqï qqTï, Hêsêj·TDTì, n#·+#· uÛÑøÏÔ‘√ ùd$kÕÔ&√, n‘·&ÉT >∑TD≤qT (Á‹>∑TD≤qT) <ë{Ï ÁãVü≤à+‘√ ◊ø£´+ #Ó+<äTqT. y˚<ë+‘·+ uÀ~Û+∫q ‘ê´>∑eTT, ùde nH˚ Ä<äsêÙqT, @ Ä<äsêÙT lsêeTø£èwüí, kÕ«$T $y˚ø±q+<äT J$‘ê˝À düŒwüº+>± >√#·]kÕÔjÓ÷, @ Ä<äsêÙqT yês¡T uÀ~Û+#ês√, yê{Ïì eTq+ Ä#·s¡D˝À ô|{Ϻq|ü&˚, á <äTs¡›X¯b˛sTT eTVü≤s¡›X¯ edüTÔ+~. ˝Òø£b˛‘˚ e÷qyê[ düs¡«HêX¯q+ ø±ø£ ‘·|üŒ<äT. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ‘ê´>∑eTT, ùdeT uÛ≤s¡‘·C≤‹ »+≥ Ä<äsêÙì #Ó|üŒ≥+˝À >=|üŒ ns¡ú+ ñ+~. Äj·Tq @y√ ¬s+&ÉT Ä<äsêÙqT CÀ&ç+#·˝Ò<äT. ‘ê´>∑+ ˝Ò<ë yÓ’sê>∑´+ ˝Òì ùde˝À, ùde s¡÷|üy˚T e÷]b˛e#·TÃ. ì»yÓTÆq ‘ê´>∑ãT~∆ ø£*–q|ü&ÉT ùdyêuÛ≤e+ ‘·|üŒø£ ø£T>∑T‘·T+~. ø£qTø£ á ¬s+&ç+{Ïì ø£*|æ Ä˝À∫+#·≥y˚T eTTK´+. eTqT dü+Væ≤‘·, eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ e+{Ï ø=ìï Á>∑+<∏ë˝À ùdeqT #·Tø£q #˚j·T≥+ »]–+~. m+<äTø£q>±, Ä ùde &ÉãT“qT Ä•+∫ #˚ùd #êøÏØ ø£qTø£. ø±ì ‘ê´>∑ãT~∆‘√ #˚ùd ùde rπs y˚s¡T. Ç+<ëø£ ^‘·˝Àì ˇø£
 9. 9. 8 yêø±´ìï ñ≥+øÏ+#·≥+ »]–+~ ªe÷+µ nH˚ |ü<ëìï düs¡«Je⁄˝À ñ+&˚ Hêsêj·TDTì>± yê´U≤´ì+#ês¡T. nq>±, n+<ä]˝ÀqT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ñHêï&ÉH˚ C≤„q+‘√ n+<ä]ø° ùde #˚j·TeTì l ø£èwüßí&ÉT #Ó|ü‘·THêï&Éqï e÷≥. yÓ’sê>∑´+ ˝Ò<ë ‘ê´>∑+ - nq>± nŒyÓTÆq eTq nVü≤+ø±sêìï M&É≥+ ˝Òø£b˛‘˚ ì»yÓTÆq ùde #˚j·T˝ÒeTT. ‘ê´>∑+, ùde, yÓ’sê>∑´+ e+{Ï |ü<ëT $qï|ü&ÉT zVü≤À >=|üŒ e÷≥T nqTø=+{≤+ ø±ì yê{Ï ì»yÓTÆq nsêúìï düŒwüº+>± ns¡ú+ #˚dæø=q+. ª|ü∫à nVü≤+ø±s¡+µ, ª|ü]|üø£«yÓTÆq nVü≤+ø±s¡+µ nì ¬s+&ÉT |ü<ëT yê&˚ yês¡T lsêeTø£èwüßíT. M{ÏH˚ kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ª∫ìï H˚qTµ, ªì»yÓTÆq H˚qTµ nH˚yês¡T. ª|ü∫à nVü≤+ø±sêìïµ ˝Ò<ë ª∫ìï H˚qTµqT |üø£«yÓTÆq nVü≤+ø±s¡+µ>± ˝Ò<ë ªì»yÓTÆq H˚qTµ>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #˚j·T≥y˚T ‘ê´>∑+. ªªá |ü∫à nVü≤+ø±sêìïµ ‘·´õ+∫ ª|üø£«yÓTÆq nVü≤+ø±sêµìï ñ+#·Tø√+&ç. n|ü&ÉT ªH˚qT uÛÑ>∑e+‘·Tì ùde≈£î&ÉqT, H˚qT uÛÑ≈£îÔ&ÉqT uÛÑ>∑e+‘·T&˚ ø£s¡Ô H˚qT Äj·Tq #˚‹˝Àì |üìeTT≥TºqT e÷Á‘·y˚Tµ nqï uÛ≤e+ ø£T>∑T‘·T+~ nHêïs¡T lsêeTø£èwüßíT.
 10. 10. 9 ªˇø£{Ï kÕ«s¡ú+, ¬s+&Ée~ kÕ«s¡ú sêVæ≤‘·´+ ˇø£{Ï rdüTø=+≥T+~, ¬s+&Ée~ ÇdüTÔ+~µ nHêïs¡T kÕ«$T $y˚ø±q+<ä. ª|ü∫à nVü≤+ø±s¡+µ ˝Ò<ë ª∫ìï H˚qTµ qX¯«s¡yÓTÆq ‘·T#·Ã |ü<ësêú¬ø’ |ü]‘·|ædüTÔ+~. yê{Ï yê´yÓ÷Vü≤+˝À |ü&ÉT‘·T+~. yê{Ïì >∑{Ϻ>± |ü≥Tºø=+≥T+~. ø£qTø£ <ëìøÏ eTVü≤‘·«+ >∑ $wüj·÷T ø±ì, ÁX‚j·Tdüÿs¡yÓTÆq $wüj·÷T ø±ì _Û+#·e⁄. ª|üø£«yÓTÆq nVü≤+ø±s¡+µ, ªì»yÓTÆq H˚qTµ dü+>∑‹ n~ ‘Ó*dæø=qC≤<äT. Ä‘êàq+ $~∆ n+≥T+~ y˚<ë+‘·+ - ìqTï ˙e⁄ ‘ÓTdüTø√. C≤„q+ ø£ e´øÏÔ ‘êqT Ä‘·à ˝Ò<ë ÁãVü≤àeTì ‘ÓTdüTø=+{≤&ÉT. Ä e´øÏÔ ªnVü≤+ ÁãVü‰àdæൠH˚qT ÁãVü‰àìï nì kÕø屑·ÿ]+#·Tø=+{≤&ÉT. Ç+‘·≈£î eTTqT|ü⁄ mqï&ÉT nqTuÛÑ$+#·q{Ϻ Äq+<ä+, nìs¡«#·˙j·TyÓTÆq Äq+<ä+ Ä‘·&ç dü«+‘·eTe⁄‘·T+~. m<äT≥ ñqï e´øÏÔ ≈£L&Ü ÁãVü≤ày˚T - ª‘·‘·Ô«eTdæµ nì ‘Ó*dæø=+{≤&ÉT. Äq+<ä+ Ç‘√~Ûø£eTe⁄‘·T+~. Ä n|üPs¡«yÓTÆq Äq+<ä+‘√ #·T≥÷º ø£j·T#·÷∫ ªdüs¡«+ KT Ç<ä+ ÁãVü≤ൠdüs¡«eTT ÁãVü‰ày˚T nqï uÀ<Ûä ø£T>∑T‘·T+~.
 11. 11. 10 n|ü&ÉT nìï uÛÒ<ëT ‘=–b˛‘êsTT - ñ+&˚~ ˇø£ÿfÒ nqï dæú‹øÏ ekÕÔ&ÉT. ªHê Äràj·TTT ø±ì yês¡T mes¡T ˝Òs¡T, á Á|ü|ü+#·eT+‘ê Hê<˚ nqïuÛ≤e+ ø£T>∑T‘·T+~. ˇπø ˇø£ Ä‘·à ˝Ò<ë ÁãVü≤à+ n+‘·{≤ z‘· Áb˛‘·yÓTÆ ñ+~. ªÁãVü≤àyÓTTø£ÿfÒµ nì kÕø屑·ÿ]+#·Tø=+{≤&ÉT. ñ|üìwü‘·TÔ˙ï (y˚<ë+‘·+ n+‘ê) ÁãVü≤à+ ˝Ò<ë Ä‘·à @ø£‘ê«ìï ìs¡÷|ædüTÔHêïsTT n+{≤s¡T Ä~X¯+ø£s¡TT. <Ó’«‘·uÛ≤e+ düeTdæb˛sTT, ª∫ìï H˚qTµqT ‘·«õ+∫ ªì»yÓTÆq H˚qTµqT kÕø屑·ÿ]+#·Tø=qï|ü&ÉT ÁãVü‰àq+<ä+˝À, nbÕs¡yÓTÆq Äq+<ë+ãT~Û˝À eTTì–b˛‘ê+. lXÊs¡<ë e÷‘· |üT≈£îT m+‘· düs¡fi¯+>± ñ+{≤j·Tì! ªªn+<ä]˙ ˙ yê]ì #˚dæø√. |üs¡TH˚ yê¬se«s¡÷ ˝Òs¡T. á »>∑eT+‘ê ˙<˚µµ nHêïsêyÓT. eTqqT á dæú‹øÏ ‘˚>∑*π>~ y˚<ë+‘·y˚T. ªC≤„qeTq>± H˚H˚ Ä‘·àqT nì kÕø屑·ÿ]+#·Tø=qT≥. ø±ì $C≤„q+ n+‘· ø£+fÒ eTVü≤‘·´+ ø£~. á Á|ü|ü+#·+, düeTdüÔ Jesê• ÁãVü≤ày˚T nì ‘Ó*j·TT≥ $C≤„q+. C≤„q+ eT÷+>± ‘Ó*dæø=qï ÁãVü≤ày˚T á »>∑‘·TÔ, Je⁄T nsTTq<äì $C≤„ì ‘Ó*dæø=+{≤&ÉT. me&Ó’‘˚ ì‘ê´ìï #˚]q |æ<ä|ü, ©˝À ìedæ+#·>∑T>∑T‘ê&√, eTs¡ © qT+&ç ì‘ê´ìøÏ #˚s¡>∑T>∑T‘ê&√ yê&˚ |üPs¡íC≤„ì yêì<˚ |üPs¡íuÛÑøÏÔ. Hês¡<ë~
 12. 12. 11 eTTqTT ÁãVü≤àC≤„q+ bı+~q |æ<ä|üH˚ uÛÑøÏÔì bı+<äT‘ês¡T nHêïs¡T lsêeTø£èwüßíT. ª<äèwæº+ C≤„qeTsT÷+ ø£è‘ê«|üX‚´‘Y ÁãVü≤àeTj·T+ »>∑‘Y,µ - C≤„q<äèw溑√ #·÷∫ á »>∑‘·TÔ ÁãVü≤àeTj·T+ nì ‘Ó*dæø√ nHêïs¡T Ä~X¯+ø£s¡TT. $C≤„H˚q |ü]|üX¯´+‹ - $C≤„q+ eT÷+>± düeTÁ>∑+>± #·÷&É>∑s¡T nqï~ ñ|üìwü<ë«≈£îÿ. ªCÒ„jÓ÷ $C≤„q#·≈£åîcÕµ n+≥T+~ eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ - düeTdüÔeTT $C≤„q #·≈£åîe⁄‘√ ‘Ó*j·Tã&ÉT‘·T+~. eTVü‰uÛ≤s¡‘·+˝À #Ó|æŒq ~>∑Te XÀ¢ø£+ XÊs¡<ëe÷‘· yê≈£îÿ≈£î nqT>∑TD+>± ñ+~: Ä‘êà|æ #· nj·T+ q eTeT düsê« yê |üè~∏M eTeTˆ j·T<∏ë eTeT ‘·<∏ë nH˚´cÕ+ Ç‹ ∫+‘·´ q y˚T e´<Û䈈 ªá Ä‘·à ôd’‘·+ Hê~ø±<äT á »>∑‘·TÔ ≈£L&Ü Hê~ ø±<äT. Ç~ Hê≈£î #Ó+~qfÒ¢ n+<ä]ø° #Ó+<äT‘·T+~. á $<Ûä+>± Ä˝À∫+#·≥+ #˚‘· Hê≈£î @ yÓ‘· ø£T>∑<äTµ. n~ kÕ«s¡∆sêVæ≤‘ê´ìï, yÓ’sê>±´ìï m+‘· #·ø£ÿ>± $e]+∫ #Ó|æŒ+<√ #·÷&É+&ç. ‘ê´>∑eTq>± n+‘ê e<äT ø=q≥+ ø±<äT, düeTkÕÔìï Hê~>± #˚dæø=q≥+, ˙≈£î #Ó+~q nŒedüTÔe⁄qT ‘·«õ+∫ n+‘·ø£+f… >=|üŒ <ëìì, eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq <ëìì bı+<äeTì eTVü‰uÛ≤s¡‘·+˝À ñ<√“¤~Û+#ês¡T.
 13. 13. 12 ‘·´CÒ‘Y @ø£+ ≈£îkÕ´πs∆, Á>±eTkÕ´πsú ≈£î+ ‘·´CÒ‘Yˆ Á>±eT+ »q|ü<äkÕ´πsú Ä‘êàπsú |üè~∏M+ ‘·´CÒ‘Y ˆ ª˙ ≈£î≥T+ã+ ø=s¡≈£î @<Ó’Hê ˇø£ <ëìì e<äTø√, Á>±eT πøåeT+ ø=s¡≈£î ≈£î≥T+u≤ìï ‘·´õ+#·T. <˚X¯ ÁX‚j·TdüT‡¬ø’ Á>±e÷ìï e<äTø√, Ä‘·àkÕø屑êÿsêì¬ø’ á uÛÑT$ô|’ ñqï<Ó¢ ‘·«õ+#·T.µ á Á|ü|ü+#·+ ô|’ >∑ eT≈£îÿeqT ì»+>± e<äTø√>∑*–‘˚ düeTdüÔ Á|ü|ü+#·+ eTq<äe⁄‘·T+~ nqï~ dü‘·´+. ª‘ê´π>HÓ’πø neTè‘·‘·«+ ÄqX¯ó:µ- ‘ê´>∑+ eT÷+>±H˚ neTè‘·‘·«+ dæ~∆+#·TqT, nH˚ ñ|üìwü<ë«ø±´ìï kÕ«$T $y˚ø±q+<ä |ü<˚|ü<˚ e*¢+#˚yês¡T. m|üŒ{Ïø° ª|ü∫à nVü≤+ø±s¡+µ‘√ ª∫ìï H˚qTµ >±H˚ ñ+fÒ, Ä e´øÏÔ˝À @ e÷Á‘·+ m<äT>∑T<ä ˝Ò<äqïe÷≥. yÓTTø£ÿ #Ó≥Tº>± ô|s¡>∑ø£b˛‘˚ n~ e´s¡ú+. ª|üø£«yÓTÆq nVü≤+ø±s¡+µ nq>± Ä‘·à jÓTTø£ÿ neTs¡‘ê«ìï kÕø屑·ÿ]+#·Tø=q≥+. kÕ«s¡ú+, nŒ$wüj·÷ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ ª|ü∫à nVü≤+ø±s¡+µ ø£åD≤T. Ç‘·s¡T¬ø’ kÕ«sêúìï |üP]Ô>± ‘·´õ+#˚ e´øÏÔ Ä<äs¡Ùe÷qe⁄&ÉT. dü«˝≤uÛ≤ìï s¡øÏå+#·Tø=+≥÷, |üs¡T≈£î ùde #˚ùdyê&ÉT kÕe÷qT´&ÉT. Ç‘·s¡TqT kÕ«sêúì¬ø’ |”&ç+#˚yê&ÉT n<ÛäeTT&ÉT.
 14. 14. 13 á $wüj·÷ìï ‘Ó*j·T#Óù|Œ uÛÑs¡ÔèVü≤] XÀ¢ø±ìï kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ñ≥+øÏdü÷Ô, Ç˝≤ nH˚yês¡T: ‘ê´>∑y˚T |üPs¡«+ <Ûäs¡à+>± ñ+&˚~, eTTqTà+<äT ≈£L&Ü ñ+≥T+~. nH˚≈£î Væ≤‘·+ ø=s¡≈£î, ÁX‚j·TdüT‡ ø=s¡≈£î Á|ü|ü+#·+˝Àì ñ‘·ÔeTTT, kÕVü≤düe+‘·TT Ä‘êàs¡ŒD+ #˚j·Tedæ ñ+≥T+~.µ á ¬s+&ÉT Ä<äsêÙqT CÀ&çdü÷Ô, Äj·Tq y˚<ë+‘· >∑s¡®q #˚dü÷Ô ˇø£ dü÷Á‘êìï n+~+#ês¡T - Ä‘·àH√ yÓ÷øå±s¡ú+ »>∑~∆Væ≤‘êj·T#· - ˙ eTTøÏÔ ø=s¡≈£î, Ç‘·s¡T Væ≤‘·+ ø=s¡≈£î (bÕ≥T |ü&ÉT). ìkÕ«s¡ú ‘ê´>∑+ ø±$+∫q|ü&˚ Ç‘·s¡T≈£î düìïVæ≤‘·yÓTÆ, yê]‘√ eTy˚Tø£+ #Ó+~, ªª|üø£«yÓTÆq nVü≤+ø±sêµìï bı+<ä>∑+. ø£qTø£ kÕ«$TJ ªeT‘·+ nq>± Ä‘·àkÕø屑êÿs¡+ C≤„q+, Ç‘·s¡T‘√ ‘ê<ë‘·à´+ #Ó+<äT≥ $C≤„q+. ÄdæÔ bÕdüTÔqT, uÛÀ>∑uÛ≤>±´qT >∑{Ϻ>± |ü≥Tºø=ì ñ+&É≥+ e÷Á‘·y˚T kÕ«s¡ú+ ø±<äT. Ç+ø± Ç+ø± >∑&ç+#êì, ù|s¡T Á|ü‹wüºT bı+<ëì m>∑u≤ø£&É+ ≈£L&Ü kÕ«s¡ú|üs¡yÓTÆq ø√]ø£˝Ò. Ç$ ≈£L&Ü ‘ê´>±ìøÏ n&ɶ+≈£î˝Ò. ‘ê´>∑+ ˝Òì<˚ ì»+>± ùde #˚j·T˝ÒeTT. Ç~ eTq≈£î ì‘ê´qTuÛÑey˚T. ø£qTø£ ùde≈£î yÓTT<ä{Ï yÓT≥Tº ‘ê´>∑+, yÓ’sê>∑´+. ‘ê´>∑+, ùde˝Ò eTq C≤rj·T Ä<äsêÙì ‘Ó*dæø=Hê*.
 15. 15. 14 ‘ê´>∑+ jÓTTø£ÿ ÁbÕeTTK´+ ø=~›>± ‘Ó*dæø=Hêï, ùde <ëì düVü≤»|ü]D≤eT+ nì ne>∑‘·eTe⁄‘·T+~. eTq ª|ü∫Ã<äq+µ nŒ‘·«+ ‘·–Z, eTq+ ª|üø£«+µ bı+~q ø=B eTq Vü≤è<äj·T+ $XÊyÓTÆ Ç‘·s¡T‘√ ‘ê<ë‘·à´+ #Ó+~‘˚ yê] ø£cÕºT, u≤<ÛäT, eTq$>± ‘√#·T‘êsTT. Ç‘·s¡T düTKdü+‘√cÕ˝À bÕT |ü+#·Tø=q≥y˚T>±ø£, yê] u≤<ÛäqT rπsà ñbÕj·÷T ø£qT>=q˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É˝ÒeTT. dü¬s’q uÛ≤eeTT, <äèø£Œ<Ûë‘√, ñ‘ê‡Vü≤+‘√, ñ‘˚Ô»+‘√ Ç‘·s¡T¬ø’ @<Ó’Hê #˚j·T≥y˚T ùde. Çø£ÿ&É ˇø£ eTTK´yÓTÆq $wüj·T+ >∑eTì+#ê*. kÕ«$T $y˚ø±q+<äT e÷≥T >∑Ts¡TÔ #˚dæø=Hê*. Ç‘·s¡T uÛÖ‹ø£ nedüsêqT r]Ã, uÛÖ‹ø£+>± kÕj·T+ #˚j·T≥+ >=|üŒ<˚. ø±˙ @ nedüsêìï nsTTHê r]Ã, n~ Bs¡Èø± |òü*‘êìï Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚ Ä kÕj·T+ Ç+ø± >=|üŒ~. ø£qTø£, Ç‘·s¡T≈£î kÕj·T+ #˚j·÷qï|ü&ÉT uÛÖ‹ø£yÓTÆq kÕj·T+ #êT nqTø√e&É+ bıs¡bÕ≥T. n≥Te+{Ï kÕj·T+ n‘·´Œ+, m+<äTø£q>± n~ Bs¡Èø± dü+‘·è|æÔì ˇdü>∑C≤<äT. kÕ«MTJ Ç˝≤ ≈£L&Ü nHêïs¡T. Ç‘·s¡T≈£î kÕj·T+ #˚j·T≥+ <ë«sê eTq+ eTqπø kÕj·T+ #˚dæø=+≥THêï+, düTe÷! m+<äTø£q>±, Á|ü‹ <ëq+, Á|ü‹
 16. 16. 15 kÕqTuÛÑ÷‹ uÛ≤e+, Á|ü‹ düVü‰j·Tø£ #·s¡´, Á|ü‹ eT+∫ |üì ª∫ìïH˚qTµ ÁbÕeTTK´‘·qT ‘·–ZdüTÔ+~. n+fÒ, n≥Te+{Ï Á|ü‹#·s¡´ eTq m<äT>∑T<ä≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. á $<Ûä+>± |ü]|üø£«‘· bı+<ä≥y˚T Jeq ìsêàD+, o ìsêàD+ ˝Ò<ë ì»yÓTÆq eTqTwüß´T ne≥+. Ç<˚ Ä<Ûë´‹àø£ $ø±dü+. Ç˝≤ e÷s¡{≤ìøÏ Ä‘·à ÁX¯<ä∆ ÄeX¯´ø£+, n~ ô|+bı<ä{≤ìøÏ |ü≥Tº<ä‘√ ø£èwæ #˚j·÷*. eTs=ø£ $wüj·T+ - Ç‘·s¡TT ≈£L&Ü ‘·eT ª∫ìï H˚qTµqT M&ç ì»yÓTÆq eTqTwüß´T>± oe+‘·TT>± e÷s¡{≤ìøÏ eTq+ #˚ùd Á|üj·T‘·ï+ düs√«‘·ÔeTyÓTÆq ùde. uÛÖ‹ø£ nedüsêT rπsà ùdeø£qï Ç~ |òüTq‘·s¡+. ø£qTø£, ‘ê´>∑eTT ùde nH˚ Ä<äsêÙìï Ä#·s¡D˝À ô|≥º{≤ìøÏ, $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É* ªeTqTwüß´yÓTÆ, Ç‘·s¡TT eTqTwüß´T n>∑T≥≈£î ‘√&ÉŒ≥+µ nH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+~. uÛ≤s¡‘· C≤‹ ìsêàDy˚T ø±<äT, düeTdüÔ e÷qyê[ n_Ûeè~∆ #Ó+<ë+fÒ á Ä<äs¡Ùy˚T @¬ø’ø£ ñbÕj·T+. ùde, ‘ê´>∑+ ˇø£<ëì‘√ eTs=ø£{Ï ô|qy˚dæø=ì ñ+&Ü*. $y˚ø±q+<äTT ‘ê´>±ìï y˚H√fi¯¢ bı>∑&˚yês¡T. ª‘ê´>∑y˚T uÛ≤s¡‘· C≤‹ |ü‘êø£+. n~ Á|ü|ü+#·+ m˝…¢&É ¬s|ü¬s|ü˝≤&ÉT‘·÷, Á|ü|ü+#·+˝À n+‘·]+∫b˛‘·Tqï C≤‘·T≈£î, ìj·T+‘·è‘ê«ìøÏ,
 17. 17. 16 <äTsêàsêZìøÏ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ #˚ùd ôV≤#·Ã]ø£qT dü÷∫dü÷Ô m>∑Ts¡T‘·T+~. |üPs¡«ø±+˝À uÛ≤s¡‘·C≤‹ì ‘ê´>∑+ ‘·q |ü≥Tº˝À ñ+#·T≈£î+~ Ç|üŒ{ÏøÏ |ü≥Tº _–+#·edæq nedüs¡+ ñqï~. bÕXÊÑ·T´ $˝≤düe+‘·yÓTÆq J$‘êô|’ yÓTT>∑TZ pù| yês¡T+&Ée#·TÃ. bÕXÊÑ·T´≈£î, düø£ »>∑‘·TÔ≈£î XÊ|ü+>± |ü]D$T+∫q Ç+Á~j·T uÛÀ>±qT y˚qø£ y˚T, ø±ø£b˛‘˚ ø£å˝≤~ »qTT EÁs¡T≈£î+≥÷ ñ+&Ée#·TÃ. nsTTHê á Hê e÷‘·èuÛÑ÷$Tô|’ Ä<Ûë´‹àø£‘·qT, <Ûäsêà˙ï ì»eTì qy˚Tàyês¡T ≈£L&Ü y˚ ø=~ ñHêïs¡T. yês¡T eTT+<äTyÓqTø£T Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü düeTkÕÔìï ‘ê´>∑+ #˚j·T{≤ìøÏ dæ<ä∆+>± ñ+{≤s¡T. eTVü‰eT+&É* |ü‘êø£+ ≈£L&Ü ‘ê´>±H˚ï dü÷∫düTÔ+~. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä qT&ç$q ‘ê´>∑+, ùdeH˚ Ä<äsêÙqT ns¡ú+ #˚dæø=+fÒ dü]b˛<äT. e+<ä dü+e‘·‡sê ÁøÏ‘·+ Äj·Tq ô|ò÷wæ+∫q yê≈£îÿqT n+<äs¡÷ Á>∑Væ≤+#ê*. e÷qe ø£fi≤´D+, eTTK´+>± H˚&ÉT eTq<˚X¯+˝ÀqT, Á|ü|ü+#·eT+‘·{≤ ñqï ‘ê&ç‘·|”&ç‘· Á|ü» ÁX‚j·TdüT‡ ø=~›>±HÓ’Hê ø±+øÏå+#˚ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Á>∑Væ≤+#·edæ ñ+~. Z
 18. 18. $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTe eTVü‰eT+&É* ùdyêø±s¡´Áø£e÷T : düº&ûdü]ÿ˝Ÿ‡ (m.j·TT. Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt, >∑÷sêÿ˝…’Hé, mHé.m.&ç., eTTs¡∞q>∑sY Á|üXÊ+‹ bÕsYÿ, n&É$es¡+ >∑Ts¡T≈£î bÕsƒ¡XÊ, ÄHé˝…’Hé˝À Skype <ë«sê ìs¡«Vü≤D), u≤u≤*ø£≈£î $y˚ø£yêVæ≤ì (u≤$Vü‰sY) ìs¡«Vü≤D, j·TTe»q •ø£åD≤ •_sêT, s¡ø£Ô<ëq •_sêT, esYÿcÕ|ü⁄T, oìsêàD Á>∑+<∏ë Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<äTì bò˛{À m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D yÓTT<ä>∑Tq$. eTVü‰eT+&É* ‘ÓT>∑T Á|ü#·Ts¡DT : • eTVü‰eT+&É* ø£å´eTT eT]j·TT ø±s¡´Áø£eTeTTT •uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· - $y˚ø±q+<äT&ÉT • C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· ` kÕ«$T $y˚ø±q+<ä • $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ #·Tø±ÿì • oìsêàD $<ÛëqeTT • e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘· m+<äT≈£î m˝≤? • ‘ê´>∑eTT `ùde • kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì e÷s¡ZeTT˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ • eTVü‰eT+&É* uÛ≤eeTT eT]j·TT |ü<ä∆‹ • eTq yês¡dü‘·« yês¡<ÛäTT • MTs¡T Hêj·T≈£îT ø±<ä#·T ≈£îHêïsê! • j·TTe‘·s¡+ düeTdü´`<ëì |ü]cÕÿs¡+ $y˚ø£ uÛ≤s¡‹ : nœuÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q $y˚ø£uÛ≤s¡‹ nqT Á‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£ VVYM yê]#˚ Á|ü#·T]+#·ã|ü&ÉT#·Tqï~.
 19. 19. eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<˚›X¯´eTT uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝Àì nq+‘·yÓTÆq J$‘· eT÷´eTTqT, kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ìπsú•+∫q o Á|ü<Ûëq, e÷qe ìsêàD ÄX¯j·TeTT‘√ j·TTe≈£îqT ñ‘˚Ô»|üs¡∫ C≤rj·T ìsêàD ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ìkÕ«s¡ú, ìsê&É+ãs¡ ùdyê X¯øÏÔ‘√, $X¯«e÷qe ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ yês¡T |üì#˚j·TT≥≈£î eT]j·TT düeTÁ>∑ e÷qe düe÷» ø£Œq≈£î yê]ì düT•øÏå‘·T CÒj·TT≥j˚T. á dü+düú ø±s¡´πøåÁ‘·eTT Äùd‘·T Væ≤eTe‘Y |üs¡´+‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT. RENUNCIATION AND SERVICE (TELUGU) First Published Dec, 2002 (2000 Copies) 1st Reprint Nov, 2013 (2000 Copies) Price : Rs. 4.00 Renunciation and Service (Telugu) ISBN : 978-81-86974-84-1 Published by Sri N. Lakshmi Narayana (President, Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal) on behalf of Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mandamandal, Bhuban bhavan, Balaram Dharma Sopan (P.O.), Khardaha, North 24 Parganas, West Bengal - 700 116. Ph: 033-23506898, 23524714. www.abvym.org e-mail: abvymcityoffice@gmail.com Printed at Sathyam Offset Imprints, # 49-28-5, Madhuranagar, Visakhapatnam. Ph. 2735878 Sathyam9849996538

×