Nazioarteko sindikalismoa lab

2,847 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nazioarteko sindikalismoa lab

 1. 1. Nazioarteko sindikalismoa eta LABen parte-hartzea
 2. 2. lagundu du prestakuntza sindikalerakotxosten hau finantziatzen. 2010
 3. 3. AurkibideaAurkezpena ...........................................................................................................................51. Mundu mailako nazioarteko erakunde sindikalak: NKS eta MFS.............6 1.1. Nazioarteko Konfederazio Sindikala (NKS [CSI]) ..............................................................7 1.2. Munduko Federazio Sindikala (MFS [FSM]) ........................................................................7 1.2.1. MFSren historiaren sintesia ...................................................................................................8 1.2.2. Helburu programatikoak.................................................................................10 1.2.3. Lan egiteko metodoak ....................................................................................10 1.2.4. Antolakuntza-egitura.........................................................................................112. Lanaren munduko nazioarteko erakundeak eta antolakuntzasindikalaren nazioarteko egiturak.............................................................................13 2.1. Lanaren Nazioarteko Erakundea (LANE [OIT]) ................................................................13 2.1.1. LANEren organoak....................................................................................................................13 2.1.2. LANEren funtzionamendua .................................................................................................14 2.2. Europako Sindikatuen Konfederazioa (ESK [CES])............................................15 2.3. Nazioarteko Esparru-Akordioak (NEA) ..............................................................16 2.4. Kontinenteko eta munduko Enpresa Batzordeak...............................................163. Estaturik Gabeko Nazioetako Sindikatuen Plataforma ...............................174. Portuetako Langileen Nazioarteko Kontseilua (IDC)....................................185. Ondorioak .......................................................................................................................20
 4. 4. Koaderno sindikalakAbarrekoak 4A
 5. 5. 5AurkezpenaLan honek bi helburu ditu: alde batetik, nazioarteko panorama sindikala etabere egitura eta erakunde nagusiak hurbildu nahi dizkiegu LABeko militante-ei; bestetik, azaldu nahi diegu nazioarteko zein erakundetan parte har tzenduen gure sindikatuak.Helburu horri begira, lana lau bloke nagusitan eta zenbait eranskinetan1 dagoegituratuta.Lehenengo atalean hauxe azaltzen da: Munduko Federazio Sindikalaren(MFS) eta Nazioarteko Konfederazaio Sindikalaren (NKS) jatorria, historia,ildo ideologikoa eta erakunde horiek nazioarteko panorama sindikalean gauregun jokatzen duten rola.Azalpen hori beharrezkoa da ulertzeko lanaren munduko nazioarteko era-kundeetan eta antolakuntza sindikalaren nazioarteko egituretan gaur egungertatzen den pultsua –erakunde eta egitura horien funtzionamendua biga-rren atalean azaltzen dira-. Pultsu horretan bi alderdi daude: LANEk (OIT) etabeste nazioarteko erakunde batzuk gaur egun jokatzen duten rola kuestio-natzen dugun sindikatuak eta haien rola zilegiztatzen duten sindikatuak.Pultsu horren adierazle esanguratsuenetako bat da europar eraikuntzarenoraingo eredua kuestionatzen dugun sindikatuok Europako SindikatuenKonfederaziotik kanpo geratu garela, eredu hori Estatuen eta kapital transna-zionalaren interesen mende dagoela pentsatzeagatik.Hirugarren eta laugarren ataletan, LABen parte-hartze aktiboa duten binazioarteko erakundeen funtzionamendua eta helburua azaltzen dira:Estaturik Gabeko Nazioetako Erakundeen Plataforma (EGNEP [PSNSE]) etaIDC deritzana. LAB lehenengo erakunde horren sortzaileetako bat izan zen,eta bere asmoa da gure etorkizunaz erabakitzeko ahalmena ukatuta dugunherriok pairatzen dugun zapalketa nazional eta sozialaren errealitate bikoi-tzari aurre egiten saiatzea. IDCri dagokionez, erakunde sektoriala da, por-tuetako zamaketariak -edo estibatzaileak- biltzen dituena; esan behar da,dena dela, eragin-ahalmen handia duela mundu osoan, hainbesteraino nonEuropar Batasunaren zuzentarau batzuk geldiaraztera iritsi den.Bukatzeko, bosgarren atalean, hausnarketa batzuk bildu ditugu, ondoriomoduan.Globalizazioaren garai honetan, langile-klaseak ikasi behar du borroka bate-ratuak aktibatzen, kapitalistek eta gobernuek herrialde guztietan modu ber-dinean aplikatzen dituzten politika neoliberalei aurre egiteko. 1 Hauek guztiak helbide honetan ikus daitezke: http://www.labsindikatua.org/formakuntza/argitalpen/kua/abarrekoak. Lehendabiziko eranskinak (I Mapa de las principales organizaciones sindicales del mundo) herrialde batzuetako zentral sindikal nagusien ausazko argazki bat era- kusten du. Aukeratu beharreko herrialde eta sindikatuak zein izango ziren erabakitzerakoan, lehentasuna eman diegu gurekin lotura kultural edo linguistikoa duten herrialdeei, bai Europakoei eta bai beste kontinenteren batekoei. Zentral sindikalak aukeratzerakoan, berriz, irizpide hauek hartu ditugu kontuan: tamaina, garrantzia, gurearen moduko herri zapalduetakoak izatea, edo haiekin ditugun laguntasun-harremanak. Gainera, eranskin gisa, MFS (II Afiliación de la FSM por continentes), NKS (III Organizaciones afiliadas a la FSI) eta IDCko (IV Organizaciones afiliadas al IDC) partaide diren sindikatuen zerrendak gehitu ditugu. Nazioarteko erakundeen eta sindikatuen afiliazioari buruzko datuak eurek emandakoak dira eta aldaketak izaten dituzte etengabe. Horrenbestez, gutxi gorabeherako datutzat hartu behar dira.
 6. 6. 6 1. Mundu mailako nazioarteko erakunde sindikalak: NKS eta MFS Langileak klase berberaren partaide izatearen kontzientzia hartzen hasi ziren unetik –langile-klasearen partaide-, nazioarteko mailan antolatzea eta koordinatzea ezinbes- teko faktore bilakatu zen haientzat. Horren testigantza grafikoena, agian, Marx eta Engelsen 1848ko “Manifestu komunistaren” azken esaldia da: “Munduko proletariook, bat egin ezazue!” Horrenbestez, erratzeko beldurrik izan gabe, esan dezakegu nazioarteko sentimen- dua eta nazioarteko elkartasuna berezko osagaiak izan direla beti klaseko sindikalis- mo borrokalariarentzat. Ezagutzen den lehenengo nazioarteko langile-erakundea Langileen Nazioarteko Elkartea da, 1864an sortua. 1920an, berriz, Sindikatu Kristauen Nazioarteko Konfederazioa (SKNK [CICS]) eratu zen Hagan; geroago, 1968an, izenez aldatu eta Lanaren Munduko Konfederazioa (LMK [CMT]) deitzera pasatu zen. Erakunde horre- tako sindikatu kristauek langileak eta “patroiak” (hala deitzen zitzaien garai hartan) bilduko zituen aliantza defendatzen zuten, klase-borrokaren existentzia ukatzeaz bate- ra. LMKn aritzen ziren sindikatuen eragileak eta bultzatzaileak eskumako alderdi poli- tikoak izan ziren sarritan. Dena dela, funtzionamendu eta izaera erreala duen lehenengo nazioarteko era- kunde sindikala –klaseko erakunde sindikala- Munduko Federazio Sindikala da (MFS), 1945eko urriaren 3an Parisen sortua. Sorrerako ekitaldian, 55 herritako 56A erakunde sindikalen eta 20 nazioarteko erakunderen ordezkariek parte hartu zuten. Une hartan, MFS zen nazioarteko erakunde sindikal bakarra, eta munduko sindikatu nagusiak biltzen zituen. Gerra Hotza heldu zenean batasun sindikala hankaz gora geratu zen, eta, hortaz, ahul- duta ere bai. MFSren barruan, desadostasun nabariak gertatu ziren garrantzi handiko gai batzuen inguruan, hala nola Marshall Plana, nazioarteko idazkaritza profesionalak, eta abar. Horren atzean zegoena zen Mendebaldeko Europako herrien eta Estatu Batuen arteko pultsu politiko bat, zeren arrisku handia antzematen baitzuten klase-sin- dikalismoaren mundu mailako batasunean; izan ere, euren ustez, une historiko hartanKoaderno sindikalakAbarrekoak lagungarria izango bide zen ideologia komunista zabaltzeko. Horren eraginez, Britainia Handiko TUC sindikatuak gidatuta, erakunde batzuek MFS utzi zuten eta Erakunde Sindikal Libreen Nazioarteko Konfederazioa eratu zuten (ESLNK [CIOSL]). Horrenbestez, XX. mendeari dagokionez, esan dezakegu langileen ideologia asko nazioarteko mailan antolatu zirela munduko federazio orokorren bitartez, beren baitan eskualdeko federazioak eta federazio sektorialak –jardueren arabera- bilduz. Mundu mailako hiru erakunde sindikal nagusiak hauexek ziren: ESLNK, MFS eta LMK. ESLNK erakunde gehiengoduna zen eta jatorri sozialdemokrata zuen; MFSk, berriz, jatorri komunista eta sozialistako sindikatuak biltzen zituen; eta LMKk ideologia kristau- demokrata zuen, eta, hortaz, kontserbadorea. 2006ko azaroaren 1ean, ESLNKk eta LMKk bat egin zuten eta Nazioarteko Konfederazio Sindikala (NKS) eratu zuten.
 7. 7. 71.1. Nazioarteko Konfederazio Sindikala (NKS)2Aipatu dugun bezala, NKS Vienan eratu zen, 2006ko azaroaren 1ean, ESLNKk(sozialdemokrata) eta LMKk (demokrata-kristaua) bat egitearen ondorioz.ESLNK3 1949ko abenduaren 7an eratu zen, Europako Mendebaldeko herrie-tako eta Estatu Batuetako gobernuek MFSean bultzatutako zatiketa batenbitartez. Bat-egitearen aurretik, ESLNK mundu mailako erakunde sindikal han-diena zen. 157 milioi langile ordezkatzen zituen4, 148 estatutako 225 erakun-de sindikaletakoak. Bere egoitza Bruselan zegoen –Belgika-, eta bere azkenidazkari nagusia Guy Ryder izan zen. CCOO, UGT, ELA eta CGT frantziarraESLNKko kideak ziren.Beste alde batetik, LMK5 Hagan eratu zen, 1920an, Sindikatu KristauenNazioarteko Konfederazioa izenarekin (SKNK), eta 1968an izena aldatu etaLanaren Munduko Konfederazioa deitzera pasatu zen. Bere datuen arabera,erakundeak 116 herrialdetako 144 erakunde sindikal ordezkatzen zituen.Bere egoitza Bruselan zegoen (Belgika). ELA6 eta USO bere partaideak ziren.Bere azken Idazkari Nagusia Willy Thys izan zen.NKSk aurretik ESLNKn eta LMKn afiliatuta egondako erakunde sindikal guz-tiak biltzen ditu; bere datuen arabera, 166 milioi langile ordezkatzen ditu, 156herrialdetako 309 erakundetakoak. Egoitza Bruselan du (Belgika), bereIdazkari Nagusia Guy Rider da, eta bere Presidentea Sharan Burrow. CCOO,UGT, ELA, CGT frantziarra eta USO NKSko partaideak dira.NKSren sorrerak ESLNKko eta LMKko erakunde sindikal askoren kritikak jasozituen; beren esanetan, siglen batuketa hutsa zen, eta ez proiektu sindikalenbatuketa, proiektuak desberdinak baitziren. Beste alde batetik, NKSk ez dusistema kapitalistaren kritika erradikalik egiten, eta ez du sistema horigainditzeko asmorik; aitzitik, bere helburua da “aurpegi samurragokokapitalismoa” bilatzea. Horregatik, MFSk eta NKSk defendatzen dituztenproiektuak oso desberdinak dira.Aipatu behar da, halaber, NKSk eta bere kide diren erakunde sindikaleklehentasunezko tratua jasotzen dutela nazioarteko lan-erakundeen aldetik,beren ildo ideologikoagatik; hala, Lanaren Nazioarteko Erakundeak (LANE)eta Europako Sindikatuen Konfederazioak (ESK) lehenetsi egiten duteMFS eta beste erakunde batzuen aldean.MFSk behin eta berriz eskatu badu ere, NKSk uko egiten dio bi erakundeenarteko ekintza-batasunari ekiteari, kasu orotan, eta hori, jakina, ez da baterelagungarria langile-mugimendua mundu mailan indartzeko.1.2. Munduko Federazio Sindikala (MFS)7Munduko Federazio Sindikala (MFS) 1945ko urriaren 3an eratu zen, Parisen.LAB erakunde honen partaidea da. 2 NKSren web orrialdea: www.ituc-csi.org 3 ESLNKren web orrialdea: www.icftu.org 4 ESLNK, LMK eta NKS erakundeen ordezkaritza mailari buruzko datuak erakunde horien iturriek emandakoak dira beti. 5 LMKren web orrialdea: www.cmt-wcl.org. 6 ELAk afiliazio bikoitza zuen: ESLNKren eta LMKren partaidea zen. 7 MFSren web orrialdea: www.wftucentral.org
 8. 8. 8 Hasieran, joera sozialdemokrata eta komunistako sindikatu guztiak bildu zituen bere baitan, baina Gerra Hotzaren tentsioen eta herrialde kapitalistek bultzatutako zatiketa- ren eraginez, sindikatu sozialdemokratek federazioa utzi eta ESLNK eratu zuten. Horrenbestez, une horretatik aurrera, MFSk ideologia sozialista eta komunistako sin- dikatuak bildu zituen gehienbat, bost kontinenteetakoak. Azken urteotan, estaturik gabeko nazio batzuen zenbait sindikatu ere atxiki zaizkio, hala nola Intersindical Canaria, Kanarietako FSOC sindikatua, Galiziako CUT eta Intersindical Catalana-CSC, gure sindikatuaz gain. Gaur egun, Federazioaren Egoitza Nagusia Atenasen dago, eta bere Idazkari Nagusia George Mavrikos greziarra da. 1.2.1. MFSren historiaren sintesia. Munduko Federazio Sindikalaren Lehenengo Batzarrean (Paris, 1945ko urriaren 3tik 8ra), MFSren sorreraren alde bozkatu zen; bertan, 55 herrialdetako 56 erakunde sin- dikaletako eta 20 nazioarteko erakundetako kide ziren 67 milioi langileren ordezka- riek parte hartu zuten. MFSren Parisko Batzarrak sindikatuetan antolatuta dauden eta gerrarik eta bidegabe- keria sozialik gabeko mundua nahi duten langileen izenean hitz egin zuen. MFSren sorrera aro berriaren iragarletzat hartu zen, alegia, faxismoak estatuen alian- tza antifaxistaren eskuetan jasandako porrotarekin hasiko zen aro berriaren iragarle- tzat. Langileek eta indar demokratikoek munduarentzako etorkizun berria ikusi zuten garaipenean, hots, inperialismotik eta kolonialismotik askatutako etorkizun libre bat, non askatasunak, bakeak, demokraziak eta ongizateak aurrera egingo baitzuten, giza- teria osoaren onerako.A Pentsatu zen gobernuak Nazio Batuen Erakundearen bitartez batzea ez zela aski. Beharrezkoa zen masa-erakunde berriak eratzea, bereziki langile-klasearenak. Hortik dator batasun sindikala mundu mailan bultzatzeko deia. Federazioa sortzeko Batzarraren asmo eta helburu nagusiak hauexek izan ziren, bes- teak beste: - Sindikatuetan antolatzeko askatasuna guztientzat. - Arraza, sinesmen, kolore edo sexuan oinarritutako diskriminazio mota guztien abolizioa.Koaderno sindikalakAbarrekoak - Lan egiteko eta ordaindutako oporrak izateko eskubidea. - Soldata egokiak eta bizimodu hobea (etxebizitza, janaria, eta abar). - Gizarte Segurantza, langabezia, gaixotasun, istripu eta zahartzarorako bermeekin. - Herrien autodeterminazio eskubidearen aitortza, eta, hortaz, haien independen- tzia nazionalerako eskubidearen aitortza. - Benetako soberania ekonomikoa Herrientzat, haien erabateko soberania berma- tzeko. MFSren lehenengo lau urteek (1945-1949) mundu mailako mugimendu sindikalaren potentzial handia erakutsi zuten. Burokrata jakin batzuen hasierako oposizioa gorabe- hera, MFSri aholkularitza-estatusa eman zitzaion Nazio Batzuen Erakundeko Ekonomia eta Gizarte Kontseiluan. MFSk iniziatiba hartu zuen LANEko zenbait kon- bentzio hartzeko: elkartzeko eskubideari buruzko konbentzioa eta negoziazio kolek- tiborako eskubideari buruzkoa, hain zuzen ere. Sostengu handia eman zitzaien langi- leek beren eskubide eta errebindikazioen alde abiatzen zituzten borrokei.
 9. 9. 9MFSk eta bere afiliatuek laguntza aktiboa eman zieten askapen nazionalekomugimenduei eta diktadura militar eta faxisten kontrako borrokei. Kideenkopuruaren hazkundea eta mundu osoko mugimendu sindikalen eraginagarai horretako gertaera oso esanguratsuak izan ziren. Nazioarteko mugi-mendu sindikalak modu aktiboan lagundu zion independentzia eskuratuberria zuten herrialdeen antolaketa-prozesuari.Nazioarteko egoerak okerrera egin zuen nabarmenki gerra hotzarekin, 40kohamarkadaren amaieran, horrek berrarmatzea, armamentu-karrera eta kon-frontazio-politikak ekarri baitzituen berekin. Gerra hotzaren aldekoek zentralsindikal nazionalen batasuna hautsi zuten, eta batasun sindikala oso ahuldutageratu zen.Estatuen aliantza antifaxista banandu egin zen; horren ordez, berehala, bibloke militar ahaltsuenen arteko konfrontazio armatua nagusitu zen. NazioBatuen Erakundeak eta nazioarteko erakunde gehienek kalte larriak jasanzituzten konfrontazio-politiken eraginez.MFSren baitan, zenbait zentral sindikal nazionalek hartutako jarreren ostean,desadostasun nabariak gertatu ziren funtsezko gai batzuetan. Adibidez:Nazioarteko Idazkaritza Profesionalen rola, Marshall Planari buruzko jarrera,eta abar.TUC britainiarrak gidatuta, erakunde sindikal batzuek MFStik alde egin zuten.Zatiketa formalizatu egin zen. 1949ko abenduan, MFStik ateratako erakunde-ak Londresen bildu ziren eta Erakunde Sindikal Libreen NazioartekoKonfederazioa eratu zuten (ESLNK).MFSk hamabost Mundu Batzar antolatu ditu bere historian. Batzar horiek osoordezkatze maila handia izan dute eta Milanen hartutako erabakia zuzena izanzela berretsi dute, alegia, MFSren jarduerarekin jarraitu behar zela, ParisgoEraketa Batzarrean adierazitako asmoak eta helburuak lortzeko, adostasun-puntuak bilatzeko, batasuna eta ekintza bateratua sustatzeko munduko mugi-mendu sindikalean.Aipatutako batzarrak plataforma zabalak izan dira munduko mugimendu sin-dikalarentzat, bertan aukera izan baita ikuspuntuak trukatzeko eta estrategiaketa politikak erabakitzeko, mundu osoko langileek beren eskubideen aldedaramatzaten borroketan aurrera egitea xedetzat hartuta. MFSk erabaki zuenbatzar horiei foro irekien forma ematea, eta hori oso lagungarria izan da mun-duko elkarlan sindikala garatzeko.12. Batzarretik 14.era doan garaian (bi batzar horiek barne sartuta), MFSk kri-sialdi bati aurre egin behar izan zion, SESBen deuseztapenak eta EuropakoEkialdeko herrialde askotan gertatu ziren eraldaketa politiko eta ekonomiko-ek eraginda; izan ere, gorabehera horiek arazo ugari sortu zituzten klase-orientazioa duen mugimendu sindikalarentzat. Hala, sindikatu askok MFS utzizuten garai horretan, eta azkenean alde egin zuten sindikatu batzuk federa-zioa desegiten saiatu ziren.Zorionez, MFS krisialdi hori gainditzen hasi zen bere 15. Batzarrean, 2004.urtean Habanan. Batzar horretan, LAB eta beste erakunde sindikal batzuknazioarteko erakunde sindikal horri atxiki zitzaizkion. Gaur egun, MFS sen-dotze-garai batean dago nazioarteko mailan, afiliatutako erakundeen kopuruaetengabe hazten ari baita; hala, une honetan 60 miloi langile baino gehiagoordezkatzen ditu, bost kontinenteetako 90 herrialdetako 180 sindikatutakoak.
 10. 10. 10 Orohar, borroka sindikala kalera eta lantokietara eramatearen aldeko apustua egiten da, 2009ko apirilaren 1ean mundu mailan antolatutako jardunaldiak erakusten duen bezala. 1.2.2. Helburu programatikoak. FSMk adierazten du bere helburu nagusia langileen emantzipazioari laguntzea dela, esplotazio forma guztien aurka borrokatzearen bidez; halaber, bizitzeko eta lan egite- ko baldintza duinak lortu eta bermatu nahi ditu langile guztientzat. Kolonialismo, inperialismo, menderakuntza eta espantsionismo mota guztien aurka azaltzen da, alor ekonomiko, sozial, politiko eta kulturalean; horrekin batera, arrazake- ria eta azpigarapena ezabatzearen alde agertzen da; nazioen burujabetza, askatasuna eta segurtasuna bermatzearen alde dago, haien barneko gaietan inor sartu gabe, nazioen independentzia politiko, ekonomiko eta soziala errespetatuz. Gainera, nazioar- teko ordena berri eta bidezkoa ezartzea defendatzen du. MFSk funtsezko eskubide- tzat hartzen du Autodeterminazio Eskubidea. Aliantza eta bloke militar guztiak deuseztatzearen alde dago, eta erasoen eta gerraren aurka; nazioarteko distentsioa sustatzen du, bake zuzen eta iraunkorra ezartzearen alde azaltzen da, eta baita elkarbizitza baketsua ezartzearen alde ere, eta Herri guz- tientzat onuragarria den lankidetza bultzatzen du. Hona hemen MFSren apustuaren beste puntu batzuk: - Osoko enplegua izateko eta bermatzeko eskubidea. - Gizarte Segurantzari buruzko legedi oso eta egokia, langileak eta haien senideak babesten dituena gaixotasun eta zahartzaro kasuetan, eta gizarte laguntza eta segurtasunaren gainerako forma guztiak. - Langile guztien prestakuntza, heziketa eta kultura, ardura eta kargu guztietara iris-A teko bidea irekiz, norbere gaitasunen arabera. - Laneko ingurumenaren babesa, arau ekologikoak eta garapen iraunkorra gorde- tzeko eta sustatzeko neurri eraginkorrak hartuz. - Demokrazia sozial, ekonomiko eta politikoa lortzea, langileen eta sindikatuen esku- bide eta askatasunak defendatzea eta garatzea, giza eskubideak errespetatzea eta Eskubide Sindikalen Adierazpen Unibertsala aplikatzea. - Gerra nuklearraren prebentzioa eta aliantza eta bloke militar guztien deuseztape- na; erasoen eta gerraren aurka; nazioarteko distentsioa sustatzen du, bake zuzen eta iraunkorra ezartzearen alde azaltzen da, eta baita elkarbizitza baketsua ezar - tzearen alde ere; eta herri eta estatu guztientzat onuragarria den lankidetza bul- tzatzen du; armamentu-karrera gelditzea, batez ere nuklearra, eta arma nuklearrakKoaderno sindikalakAbarrekoak erabat debekatzea eta ezabatzea; eta armamentua arian-arian murriztea, erabate- ko desarme orokorrera iritsi arte. 1.2.3. Lan egiteko metodoak. Aipatutako helburuak lortzeari begira, MFSk printzipio eta lan egiteko metodo hauek aplikatzen ditu: - MFSk lan unitarioko formak erabiltzen ditu etengabe, lankidetzan arituz nazio mai- lako, sektoreko edo sektore arteko erakunde guztiekin –afiliatuak eta afiliatu gabe- koak-, helburu komunen alde borrokatuz eta langileen arteko nazioarteko elkarta- sunaren senari eutsiz. - Erakundearen funtzionamendu demokratikoaren forma bat hauxe da: MFSko, eskualdeetako eta sektoreetako batzar estatutarioek eta zuzendaritza-organoek hartzen dituzten erabakiak eta haien erregulartasuna onartzea, eta baita organo estatutarioek erabakitako lan-batzordeak eratzea ere. - Beren programak eta ekintzak prestatzeko eskubidea aitortzen zaie MFSko kide
 11. 11. 11 diren erakundeei, haien orientazioa baldintzatu gabe, herrialde bakoitze- ko langileen interesen arabera eta beren jardunaren baldintza espezifiko- ak eta inguruabar nazional espezifikoak kontuan hartuta. - MFSren eta bere kide diren erakundeen arteko harremanen oinarriak elkarrenganako begirunea, eskubideen osoko berdintasuna, elkarren- gandiko independentzia eta besteen barneko gaietan ez sartzea dira; oinarri horiek erakundeen arteko harremanetan ere aplikatzen dira, MFSren barnean.Azpimarratu behar da erakunde bat MFSri atxikitzeak ez duela inola ere gu-txitzen bere independentzia edo autonomia.Orobat, MFSk bere kide ez diren erakundeekin dituen harremanak anaiarte-ko eta borondatezko lankidetza harremanak dira, helburu komunak bilatzeraeta ekintza komunak prestatzera zuzenduta. Sen horrekin, kontaktuak bilatzenditu eta lankidetza loturak ezartzen ditu nazioarteko beste erakunde sindikalbatzuekin, eta baita eskualdeko edo kontinenteko erakundeekin ere.1.2.4. Antolakuntza-egitura.MFSren aginte gorena Sindikatuen Mundu Batzarra da, 4 urterik behin biltzendena. Kontseilu Nagusia aukeratzen du, eta berau urtero biltzen da, batzarrenartean. Kontseilu Nagusitik Idazkaritza Nagusia aukeratzen da (IdazkariNagusia eta bost Idazkari, eta MFSren Presidentzia Kontseilua).MFSren idazkari nagusiak hauexek izan dira: Louis Saillant (Frantzia, 1945-1969), Pierre Gensous (Frantzia, 1969-1978), Enrique Pastorino (Uruguai,1978-1980), Ibrahim Zakaria (Sudan, 1980-1990), Alexander Zarikov (Errusia,1990-2005) eta 2005etik aurrera George Mavrikos (Grezia). Bulego NagusiakAtenasen daude.MFS Eskualdeko Bulegoen bidez antolatzen da, lurralde mailan, etaSindikatuen Nazioarteko Batasunen bidez (SNB), sektore mailan. - Eskualdeko Bulegoak hauexek dira: · Europako Bulegoa8. · Ameriketako Bulegoa. · Asiako eta Ozeano Bareko Bulegoa. · Afrikako Bulegoa. · Erdialdeko Ekialdeko Bulegoa. - Sindikatuen Nazioarteko Batasunak (SNB) hauexek dira: · Meatzaritza, metalurgia eta metalgintza. · Nekazaritza, elikadura, merkataritza eta ehungintza. · Zerbitzu publikoak. · Energia, kimika eta erregaiak. · Garraioko langileak. · Eraikuntza, basogintza eta eraikuntzako materialak. · Hezkuntza. · Halaber, turismoaren eta finantza-sektorearen SNBak eraikitzeko bide- an daude gaur egun. 8 Europako Bulegoaren web orrialdea (Eurof): www.eurof-wftu.org.cy.
 12. 12. 12 Lehen aipatu dugun bezala LAB, MFSko kidea da 2004an Habanan (Kuba) egindako XIV. Batzarretik aurrera; 2008az geroztik, Meatzaritza, metalurgia eta metalgintzako SNBaren Idazkaritza Nagusiaz arduratzen da. Horrez gain, LABek Europako Bulegoaren Idazkaritzan parte hartzen du, Europako beste hiru sindikaturekin batera. Gisa berean, modu aktiboan parte hartzen du MFSko egituretan, eta koordinazio etengabea du Sindikatuen Nazioarteko Batasun guztiekin (SNB).AKoaderno sindikalakAbarrekoak
 13. 13. 132. Lanaren munduko nazioarteko erakundeak etaantolakuntza sindikalaren nazioarteko egiturak2.1. Lanaren Nazioarteko Erakundea9Lanaren Nazioarteko Erakundea (LANE) Nazio Batuen erakunde espeziali-zatutako bat da, lanarekin eta lan-harremanekin zerikusia duten gaiak jorra-tzen dituena. 1919ko apirilaren 11an eratu zen, Versaillesko Itunaren negozia-zioen baitan.LANEk hiruko gobernu bat du, gobernuen, sindikatuen eta enplegatzaileenordezkariez osatua. Bere organo gorena Nazioarteko Konferentzia da, urte guz-tietan ekainean biltzen dena. Bere administrazio-organoa AdministrazioKontseilua da. Bost urterik behin, Administrazio Kontseiluak Zuzendari Nagusiaaukeratzen du, Lanaren Nazioarteko Bulegoa zuzentzeaz ardura dadin.Egoitza nagusia Genevan dago, Suitzan. 180 estatu nazionalez osatuta dago(2007).2.1.1. LANEren organoak.· Nazioarteko Konferentzia.LANEren organo gorena da. Urtero biltzen da, ekainean, Genevan. LANEkokide den herrialde bakoitzak lau ordezkari ditu; horietako bi gobernuakaukeratzen ditu, eta beste biak langileen eta enplegatzaileen erakundeek pro-posatzen dituzte, bat bakoitzak. Era horretan, Konferentziaren partaideenerdiak gobernuen ordezkariak dira, laurden batek langileen blokea biltzen dueta beste laurdenak enplegatzaileen blokea.Nazioarteko Konferentziaren zeregina lanari buruzko nazioarteko arauakonartzea da, batez ere hitzarmenak eta gomendioak.Halaber, arauen aplikazioak herrialde bakoitzean duen egoerari buruzherrialdeek aurkeztu behar dituzten oroitidazkiak aztertu behar ditu, etagabeziarik egonez gero gomendioak onartu, hala dagokionean.Gainera, LANEren Laneko Printzipio eta Funtsezko Eskubideei buruzko Adie-razpenak agintzen duenaren inguruko Txosten Orokorra aztertu behar du,Bulegoak prestatu ondoren; txostena aztertu eta gero, puntu hauen egoerarenberri eman behar du urtero –txandaka-: - Askatasun sindikala eta elkarteak eratzeko askatasuna; eta negoziazio kolektiborako eskubidearen aitortza erreala. - Nahitaezko edo derrigorrezko lan mota guztien ezabapena. - Haur-lanaren benetako abolizioa. - Diskriminazioaren ezabapena, bai enpleguan eta bai okupazioan.· Adituen Batzordea.Hitzarmen eta Gomendioen Aplikaziorako Adituen Batzordea (HGAAB)Nazioarteko Konferentziaren aholkularitza-organo iraunkor bat da, lanarennazioarteko zuzenbidean espezializatutako legelariz osatua. 9 LANEren web orrialdea: www.ilo.org
 14. 14. 14 Adituen Batzordearen zeregina da aztertzea herrialde guztiek urtero aurkeztu behar dituzten txostenak, nazioarteko hitzarmenek herrialde bakoitzean duten aplikazioaren egoera zehaztuz. Urtez urte, Batzorde honek bere txostena aurkeztu behar dio Konferentziari, egoera bakoitzaren inguruan duen iritzia azalduz eta kasu bakoitzerako proposatzen dituen gomendioak jakinaraziz. Sarritan, Batzordearen lana kritikatu izan da, bere lana Mendebaldeko potentzien kon- trolpean dagoelako; izan ere, horren eraginez, haren txostenak arrazoi politikoen ondo- rio izaten dira askotan, laneko arrazoi zorrotzen ondorio baino gehiago. Hala, herrialde jakin batzuk kondenatzen saiatzen da, beste Estatu batzuetan gertatzen diren eskubide urraketak ahaztuz –laneko eskubideen eta eskubide sindikalen alorrean-. · Administrazio Kontseilua. Administrazio Kontseilua 56 pertsonak osatuta dago. Gobernuei dagozkien 28 partai- deen artean, 10 partaide zuzenean izendatzen dituzte garrantzi industrial handiena duten hamar herrialdeek (Alemania, Brasil, Txina, Estatu Batuak, Frantzia, India, Italia, Japonia, Erresuma Batua eta Errusia); gainerakoak, berriz, gobernuek Konferentzian dituzten ordezkariek izendatzen dituzte. Beste 28 kideak langileei eta enplegatzaileei dagozkie, kopuru berdinean, eta Konferentziako bloke bakoitzak izendatzen ditu. Kideak hiru urterik behin aldatzen dira. · Askatasun Sindikaleko Batzordea. Bere eginkizuna da askatasun sindikalarekin zerikusia duten kexen kasuan esku har- tzea, hots, 87. eta 98. Nazioarteko Hitzarmenak edo haien hitzarmen osagarriak haus- teagatik sor daitezkeen kexen kasuan. Bere lana oso kuestionatuta dago, Administrazio Kontseiluaren lanarekin gertatzen den bezala.A · Lanaren Nazioarteko Bulegoa eta Zuzendari Nagusia. Lanaren Nazioarteko Bulegoaren burua Zuzendari Nagusia da. Nazioarteko Konferentziak bost urterako aukeratzen du, eta gero berak kontratatzen du bere per - tsonala, lehiaketa-arau zorrotzen bitartez. Bere zeregina da Nazioarteko Konferentziari eta Administrazio Kontseiluari modu iraunkorrean laguntzea. · Eskualde-bulegoak. Lanaren Nazioarteko Bulegoak egitura deszentralizatua du, bost eskualdetan egitura-Koaderno sindikalakAbarrekoak tua: Afrika, Latinoamerika eta Karibe, arabiar estatuak, Asia eta Ozeano Barea, Europa eta Erdialdeko Asia. 2.1.2. LANEren funtzionamendua. LANEk nazioarteko hitzarmenak eta gomendioak onartzen ditu. Bi kasuetan, bi here- nen gehiengoa behar da Nazioarteko Konferentziak onar ditzan. Nazioarteko hitzar- menak derrigorrezko nazioarteko itunak dira LANEko kideentzat, berresten dituzte- nean; gomendioak, berriz, ez dira derrigorrezkoak, baizik eta herrialdeentzako gomendioak, lan harremanen alorrean hobetuz joan daitezen. Oro har, onartzen den hitzarmen bakoitzari gomendio bat eransten zaio, araudi aurreratuago batez. Zortzi dira funtsezkotzat jotzen diren nazioarteko hitzarmenak: - 29. hitzarmena, derrigorrezko lanari buruzkoa, 1930. - 87. hitzarmena, askatasun sindikalari eta sindikatzeko eskubidearen babesari buruzkoa, 1948. - 98. hitzarmena, sindikatzeko eskubideari eta negoziazio kolektiborako eskubide- ari buruzkoa, 1949.
 15. 15. 15 - 100. hitzarmena, ordainsarien berdintasunari buruzkoa, 1951. - 105. hitzarmena, derrigorrezko lanaren abolizioari buruzkoa, 1957. - 111. hitzarmena, diskriminazioari buruzkoa (enplegua eta okupazioa), 1958. - 138. hitzarmena, gutxieneko adinari buruzkoa, 1973. - 182. hitzarmena, haur-lanaren forma txarrenei buruzkoa, 1999.Beste alde batetik, 1989an Herri Indigena eta Tribalei buruzko Hitzarmenaonartu zen -169. hitzarmena-. Nazio Batuen Erakundeak Herri IndigenenEskubideen Adierazpena onartu arte, horixe izan zen indigenen eskubidekolektiboak aitortzen zituen nazioarteko tresna bakarra.Osasuna, laneko segurtasuna eta gizarte segurantza dira hitzarmen batzukarautzen dituzten lehentasunezko gaiak. Orobat, garrantzi handia du lanekofuntsezko eskubideei eta haien jarraipenari buruz LANEk 1998an onartu zuenadierazpenak, globalizazioak laneko eskubideen alorrean sortutako arazolarriak ikusita.Adierazpenak erabaki zuen arreta berezia jartzea langileen funtsezko esku-bideen aplikazio errealean, alegia: - Elkarteak eratzeko askatasuna eta askatasun sindikala; eta negoziazio kolektiborako eskubidearen aitortza erreala. - Nahitaezko edo derrigorrezko lan mota guztien ezabapena. - Haur-lanaren benetako abolizioa. - Diskriminazioaren ezabapena, bai enpleguan eta bai okupazioan.Adierazpenak zehazten duenez, lanaren funtsezko eskubideak unibertsalakdira eta herrialde guztietako pertsona guztiei errespetatu behar zaizkie,herrialde bakoitzaren garapen ekonomikoaren maila zeinahi delarik ere.Nolanahi ere, azpimarratu behar da LANEren rola oso kritikatuta dagoela; izanere, sektore aurrerakoien iritziz, bere sorreratik izan duen eginkizun nagusiaizan da munduan nagusi den ordena ekonomiko kapitalista legitimatzea.Izatez, LANEk ez du inoiz ere kuestionatu sistema politiko eta ekonomikokapitalista, eta mendebaldeko potentziek modu zorrotzean presionatzen etakontrolatzen dute. Azken baten, bere helburua ez da kapitalismoa ezabatzea,baizik eta “itxura atseginagoa” ematea.2.2. Europako Sindikatuen Konfederazioa (ESK)101973an eratu zen. Bere fundazio-estatutuen arabera, hasierako helburua zenEuropako herrialdeetako langileak modu unitarioan ordezkatzea Europa mai-lan.Hasierako garaian, Konfederazioa Mendebaldeko Europako herrialdeetantxertatu zen; Ekialdeko Europako erregimenak erori ondoren, baina,Europako 36 herrialdetara hedatu zen. Bere datuen arabera, gaur egun 81konfederazio sindikal ditu eta 60 milioi langile afiliatu ordezkatzen ditu. BereIdazkari Nagusia John Monks da, Britainia Handiko TUCekoa. ESKk ez duaginpiderik bere partaide diren konfederazio sindikalei jarraibiderik ezartze-ko. CCOO, UGT, ELA eta USO ESKko partaideak dira. 10 ESKren web orrialdea: www.etuc.org
 16. 16. 16 Europar Batasuna eraikitzeko prozesua abiatu zenez geroztik, ESKren rolak gero eta garrantzi handiagoa hartu du EBren oraingo eredua legitimatzeko. Hala, ESKk europar instantzia guztiekin lan egiten du (Parlamentua, Batzordea, Kontseilua eta Presidentzia), eta Batasunaren Itunak europar langileen interesak ordezkatzen dituen erakundetzat hartzen du. Parte-hartze sindikala koordinatzen du aholkularitza-organo batzuetan, hala nola EBko Ekonomia eta Gizarte Lantaldean eta Lanbide Heziketarako eta Laneko Osasun eta Segurtasunerako Agentzietan, besteak beste (azken agentzia horren egoitza Bilbon dago). ESKk sostengu aktiboa eman dio Lisboako Itunari, eta baita aurretik egindako Itun pro- posamen guztiei ere. Azken batean, Europar Batasunaren oraingo eredua defendatzen du, hots, Estatuen eta Kapitalaren Europan oinarritutako eredua. Bere diskurtsoari nolabaiteko ñabardura soziala ematen badio ere, funtsean ez du kuestionatzen inda- rrean dagoen europar eraikuntzarako prozesua. Horren ondorioz, Europako sektore arteko erakunde sindikalen artean, ESK da Europar Batasunaren, Europar Kontseiluaren eta Merkataritza Librearen Europar Elkartearen aitortza duen bakarra. Gaur egun, ESK Nazioarteko Konfederazio Sindikalaren (NKS) mende dago erabat, ESKn parte hartzen duten sindikatu guztiak NKSko kideak ez badira ere. ESKk kritika gogorrak jasan ditu bere izaera sozialdemokratagatik, MFSko sindikatuen parte-har - tzeari betoa jartzeagatik, eta erakunde horrekin harreman normalizatuak izateari uko egiteagatik. 2.3. Nazioarteko Esparru-Akordioak (NEA) Aldebiko konpromisoak dira, enpresa multinazional batzuek azken urteotan sinatuA dituztenak, nazioarteko federazio sindikal batzuen eskariz. Haien bitartez, lan-estan- dar batzuk mundu osoan betetzeko konpromisoa hartzen dute, adibidez, askatasun sindikalari buruzkoak, haurrak lanean ez esplotatzeari buruzkoa, eta abar. 2.4. Kontinenteko eta munduko enpresa batzordeak Enpresa transnazional jakin batzuen enpresa batzordeak dira, teorikoki multinazional bereko langileak kontinente mailan edo mundu osoan ordezkatzen dituztenak (adibi- dez, Europako Enpresa Batzordeak).Koaderno sindikalakAbarrekoak Kontinenteko Enpresa Batzordeek Europan dute presentzia handiena. Haien sorrera europar zuzentarau batzuen bitartez finkatu zen11. Hala, zuzentarau horiek behartzen dute europar enpresa batzordeak sortzera 1.000 langile baino gehiagoko enpresetan, sindikatuekin adostu ondoren. Beste alde batetik, 20 multinazional inguruk badituzte beren munduko enpresa batzordeak (besteak beste, Volkswagen, General Motors eta Nestlé). Dena dela, horrelako organoek kritikak jasotzen dituzte sarritan, sindikatu jakin batzuk baztertzen dituztelako, haien erabilgarritasun bakarra informazioa trukatzea delako, modu oso mugatuan, eta haien funtzionamendua oso burokratikoa delako. 11 94/45/CE zuzentaraua eta 97/74/CE zuzentaraua, batez ere.
 17. 17. 173. Estaturik Gabeko Nazioetako SindikatuenPlataforma12Estaturik Gabeko Nazioetako Sindikatuen Plataforma (EGNSP) 2004an eratuzen, Euskal Herrian. Gaur egun, espainiar, frantziar eta italiar Estatuetan berenaskapen nazional eta sozialaren alde borrokatzen diren hamabi herri biltzenditu13. Plataforma hedatze-prozesuan dago gaur egun, eta beste sindikatu ba-tzuk atxikitzearen zain; izan ere, bere izenak adierazten duen moduan,Plataformako kideak estaturik gabeko herri edo nazioen erakunde sindikalakizan daitezke.Plataforma sortzearen bidez, estaturik gabeko nazioetako sindikatuok aspal-ditik bilatzen genuen helburu bat lortzen da; koordinazio egonkorra eratzeazapalketa bikoitzari aurre egin behar diogun sindikatuen artean, hots, zapal-keta nazionalari eta klase-zapalketari aurre egin behar diegun sindikatuenartean.Plataforma koordinaziorako eremu bat da, topagune ireki eta plurala, nolabaitosatzen dituena erakunde bakoitzaren aldebiko harremanak edo nazioartekoerakunde sindikalekiko atxikimenduak. Kontua ez da ezer ordeztea, baizik etabeste erakunde batzuk osatzen dituen erakunde eraginkor bat eratzea, esta-turik gabeko nazioen problematikak presentzia izan dezan nazioarteko joka-leku sindikalean.Plataformaren helburuak: - Koordinazio egonkorra finkatzea beren soberaniaren alde borrokatzen diren herri guztietako sindikatuen artean. - Soberania politiko, ekonomiko eta sozialaren moduko errebindikazioek duten izaera demokratiko eta aurrerakoia azpimarratzea. - Herri horietako langileen klase-errebindikazioak bultza ditzaketen borro- ka-dinamika sektorialak garatzea. - Herri bakoitzak garatzen dituen borroka sindikal, sozial eta politikoen hedapena bultzatzea gainerako nazioetan. - Mobilizazio-dinamikak antolatzea eta gauzatzea, bai problematika komu- nen inguruan eta bai Plataforman ordezkatutako herriren batean garatzen diren borroka konkretuei elkartasuna adierazteko.Orain arte, zenbait topaketa egin dira Euskal Herrian eta Korsikan, web orrial-de bat sortu berri da, modu bateratuan parte hartu da Munduko GizarteForoan, eta elkartasun-dinamikak gauzatu dira Plataforman ordezkatutakoherrietako borroka jakin batzuetan (Martinika, Guadalupe edo Hego EuskalHerriko grebak, USTKEko kideen espetxeratzearen salaketa, eta abar). 12 Plataformaren web orrialdea: www.psnse.com 13 EGNSPko kide diren sindikatuak: LAB (Euskal Herria), Intersindical Canaria (Kanariak), Intersindical – CSC (Katalunia), CUT (Galizia), STC (Korsika), UGTM (Martinika), UGTG (Guadalupe), UTG (“Frantziar” Guyana), USTKE (Kanakia), SLB (Britainia), SOE (Okzitania), CSS (Sardinia), SAVT (Aosta Harana).
 18. 18. 18 4. Portuetako Langileen Nazioarteko Kontseilua (IDC)14 IDC (International Dockworkers Council – Portuetako Langileen Nazioarteko Kontseilua) mundu osoko portuetako langileen erakundez osatutako elkarte bat da, 2000ko ekainaren 27an sortua. LAB bere kidea izan da 2003az geroztik. Bere funtsezko printzipioen arabera, langile-klasearen erakunde bat da, unitario, inde- pendente eta demokratikoa, ordezkarien eta batzarren bidez funtzionatzen duena. Gaur egun 50.000 afiliatu baino gehiago ditu, gutxi gorabehera 70 erakunde sindika- letakoak. Ekonomiaren globalizazioak, gaur egun funtzionatzen duen moduan, merkatuen eta lan-eskuaren erabateko malgutasuna planteatzen du. Horren ondorioa da portuetako araudiak desarautzen direla eta langileen lorpenak nabarmenki murrizten direla; izan ere, helburu bakarra da mozkin handiagoa lortzea merkataritza-operazioetan. Hala, beste sektore batzuetan bezala, portuek eta portuetako langileek arazo komun multzo bat dute aurrez aurre: lanpostuen galera, zerbitzuaren kalitatearen jaitsiera, istripu-arriskuaren igoera, laneko ezegonkortasuna… Egoera horri eman beharreko erantzun sindikalak IDC sortzera eraman zuen. Bere historian izandako lorpen nagusietako bat izan da 2003ko eta 2006ko europar zuzen- tarauak geldiaraztea. Zuzentarau horiek portu-trafikoa liberalizatu eta pribatizatu nahi zuten erabat, sektoreko langileen lan eskubideak murriztuz. Zuzentarau horiek gel-A diaraztea lortu zuten mobilizazioak irmoak izan ziren; izan ere, Europako portu nagu- siak gelditzea lortu zuen eta 15.000 europar langile atera zituen kalera Estrasburgon. · Helburu nagusiak: - Portuetako langileen interesak defendatzea eta sustatzea nazioartean, horretarako beharrezkoak diren mobilizazio guztiak antolatuz. - Afiliatutako erakunde guztiekin kolaboratzea beren langileen eskubideen aldeKoaderno sindikalakAbarrekoak abiatutako jarduera guztietan. - Laneko osasun eta segurtasunaren alde jardutea, zeregin prebentiboei garrantzi berezia emanez. - Afiliatutako erakundeetara zuzendutako azterlanak, prestakuntza eta jardueren sustapena koordinatzea, informazio-truke etengabea ahalbidetuz. - Portuetako langileen erakundeen eta gainerako langileen arteko elkartasuna sus- tatzea. - Langile-demokraziaren benetako praxia bultzatzea, hau da, asmoa da langileek beren helburu propioez erabakitzea, beren arazoak eta konponbideak determi- natzeaz batera. 14 IDCren web orrialdea: www.idcdockworkers.org
 19. 19. 19· Antolakuntza-egitura:IDCren organoak hauexek dira: - Batzar Nagusia: afiliatutako erakundeen ordezkarien Batzar Nagusia. IDCren organo gorena da. Bi urtetik behin biltzen da, erakundearen jarraibide nagusiez erabakitzeko eta ordezkariak aukeratzeko. Afiliatutako erakunde bakoitzak boto bat du, ordezkatutako portu-langi- leen kopurua zeinahi delarik ere. Nolanahi ere, erabaki bat hartu behar denean, ordezkari bakoitzak duen boto kopurua ordezkari horrek ordezkatzen duen langile kopuruari dagokiona izango da (gehienez 6.000). Horren asmoa da hegemonia eta gutxiegizko ordezkapena sai- hestea. - Zonako Batzarra: IDC geografikoki antolatzen da, eta orain arte zona hauek eratu dira: Iparramerikako eta Kanadako Ekialdeko Kostaldea, AEBetako Mendebaldeko Kostaldea eta Ozeano Barea, Afrika, Latinoamerika eta Europa. Zona bakoitzean, IDC osatzen duten erakundeek aukeratutako batzarrak egiten dira. Beren portuetako eta beren langileen egoera aztertzen dute, eta geroago organo gorenetara –Batzar Nagusia edo Batzorde Iraunkorra- pasatzen diren dokumentuak prestatzeaz eta eztabaidatzeaz arduratzen dira. Zonako Koordinatzaileak aukeratzen dituzte, gero Batzar Nagusietan berresteko. - Zonako Koordinatzaileak: beren zeregina da eskualdeetako gatazkak koordinatzea, eta baita IDCk hor gauzatzen duen esku-hartzea ere koor- dinatzea. Europako koordinatzailea Peter Shaw suediarra da. - Koordinatzaile Nagusia: IDCren ordezkaria da, eta Batzar Nagusiak ezartzen dituen jarraibide eta orientabideen arabera gidatu behar du; izatez, Batzar Nagusia da koordinatzaile hori aukeratzen duena. Gaur egun, koordinatzaile nagusia Antolín Goya kanariarra da. - Batzorde Iraunkorra: Batzorde Iraunkorra 6 hiletik behin biltzen da, IDCren ekintza orokorra koordinatzeko. Zonako koordinatzaileek osatzen dute, Koordinatzaile Nagusiarekin batera. Koordinatzaile Nagusiaren eta afiliatutako erakundeen artean diharduen bitarteko organoa da. Edozein kargudun kargurik gabe gera daiteke edozein unetan, aukeratu duen organoak hala erabakiz gero.
 20. 20. 20 5. Ondorioak Nazioarteko panorama sindikala itxuraz dirudiena baino konplexuagoa da. Ez da osotasun monolitiko bat, haren ñabardurak ugariak baitira. Bukatzeko, ondorio bezala honako ideia hauek azpimarratzea: Mundu mailan bi nazioarteko erakunde sindikal garrantzitsu daude, MFS eta NKS, neurri handian antagonikoak diren proiektu eta ildo ideologikoekin. NKSk ez du kuestionatzen ordena kapitalista, zeren bilatzen duena “itxura samurragoa” ematea baita. MFSk, aldiz, kapitalismoa eta inperialismoa mundutik ezabatzea du azkeneko helburut- zat, haren ordez sistema sozialista jartzeko. Azpimarratu behar da, dena dela, nazioarteko erakunde sindikal berbereko zentral sindikalen ildo ideologikoak aski desberdinak izaten direla maiz. Hala, adibidez, zentral sindikal borrokalari batzuk (ez asko, hori egia da) NKSko kideak dira, eta kontrabotereko sindikatu jakin batzuk ez daude ez MFSn ez NKSn, hau da, bi nazioarteko erakunde sindikal nagusietatik kanpo daude. Azken bi hamarkadotan, kontzertazioaren aldeko apustua egiten duten eta klase-borroka desagertu dela dioten sin- dikatuak -zoritxarrez, gehiengo dira Europan eta gehienak NKSko afiliatuak- berebiziko ahaleginak egin dituzte beren irizpideak ezar tzeko, eskura zituzten baliabide guztiak erabiliz. Hala, Europako Sindikatuen Konfederazioa (ESK) kontrolatzen dute, eta betoa jartzen diote sistema politiko eta ekonomikoa errotik aldatzearen alde dihardu- gun sindikatuok bertan sartzeari. Gisa berean, mesedezko tratua dute LANEn; izan ere, I. Mundu Gerran eratutako erakunde horren asmoa ordena kapitalista kuestionatzen duen sindikalismo borrokalariaren hedapena eragoztea da. LANEk baztertu egiten ditu bai MFS bai NKSko kide ez diren sindikatu independenteak. Hala eta guztiz ere, azken urteotan MFS indarra hartzen ari da, klase-sindikatu ugari afiliatzen ari baitzaizkio. LABek,A ideologia sozialista duenez eta ordena kapitalista modu erradikalean kritikatzen duenez, MFSri atxikitzea erabaki zuen, eta egunez egun bere ekarpenak egiten ditu erakunde horren egituretan. Dena dela, klaseko sindikatu sozialista garen aldetik, MFSn egiten dugun ekarpena ez litzateke nahikoa izango Estaturik Gabeko Herrietako Sindikatuen Plataforman (EGHNSP) egiten dugun ekarpena egin gabe. Plataforma horretan, burujabetza aitor-tzen ez zaien herrien antolakuntza-sarearen partaide garen sindikatu batzuk gaude. Gure kasuan, borroka sindikal eta sozialari beste borroka mota batzuk gehitzen zaizkio, hala nola borroka politikoa edo gure nazioetako eskubide linguistiko eta kulturalen aldeko borroka. LABen moduko sindikatu batentzat, nazioarteko esparruan dauden erronkak ugariak dira, eta zailtasunak are han- diagoak. Gure herriaren askapenaren alde borrokatzen gara, jarrera ezkertiar garbi batetik, eta koherentziaz jokat-Koaderno sindikalakAbarrekoak zen dugu, Euskal Herriak bere emantzipazio nazional eta sozialaren alde daraman borrokaren parametroak azal- duz hainbat foro eta esparrutan –parte hartzen dugun foro eta esparruetan-; horren eraginez, sarritan aurre egin behar izaten diegu espainiar eta frantziar estatuek jartzen dizkiguten oztopoei, gure zeregina Euskal Herritik kanpo gauzatzen saiatzen garenean. Gainera, espainiar eta frantziar sindikatu batzuen lan zikinari aurre egin behar izaten diogu; izan ere, ahaleginak egiten dituzte zenbait erakundek ez dezaten izan harremanik gurekin, eta horretarako gezurra edo/eta xantaia erabiltzen dituzte hirugarren herrietako erakundeekin. Hala eta guztiz ere, nazioarteko klase-sindikalismoak eta LABek -konkretuki- aurrez aurre dituzten arazo horiek gorabehera, badugu erronka handi bat aurre egin behar dioguna: beharrezkoa da langile-klasearen erantzun bate- ratuak egituratzea, mundu osoan, pairatzen dugun eredu kapitalistaren krisia areago sakontzeko. Horrekin batera, bada langile-klaseari erakutsi behar diogun zerbait, hots, herrien autodeterminazioaren aldeko borroka eskubide ukaezina dela, eta hori oraingo statu quoari eutsi nahi dioten gobernu atzerakoientzat soilik dela kaltegarria. Helburu horiekin, LABek bere ekarpenekin jarraitu behar du nazioarteko esparruan, gero eta aitortza maila han- diago lortuz, bai lanaren munduko nazioarteko erakundeetan eta bai beste sindikatu batzuekiko aldebiko harre- manetan. Horretan egon gara, eta horretan jarraituko dugu MFSn, EGNSPn eta gure nazioarteko jardunean.
 21. 21. ANEXO I.MAPA DE LAS PRINCIPALESORGANIZACIONES SINDICALESDEL MUNDO.A la hora de abordar este tema, es necesario precisar que a nivel organizativo hay dos formas de organizar lossindicatos que difieren bastante la una de la otra:En la mayoría de países del mundo llaman “sindicatos” a lo que nosotros y nosotras llamamos federaciones derama (p.ej.: Sindicato de las y los profesores, sindicato de servicios públicos, sindicato de transportes, etc.).Estos sindicatos se agrupan en las “centrales sindicales”, que normalmente reúnen a decenas de ellos. Estaforma de organizarse hace que los sindicatos de rama o federación tengan un gran grado de autonomía y sean,en la práctica, totalmente independientes, y la “central sindical” o confederación sea más un órgano decoordinación.En otros países, como en el nuestro o en los Estados español y francés, entre otros, la confederación pasa allamarse sindicato, y las federaciones se hallan supeditadas a las políticas de la confederación, teniendo menorgrado de autonomía en los temas que no son estrictamente sectoriales.Las organizaciones que aparecen citadas en el presente documento, salvo contadas excepciones, son lascentrales sindicales o las confederaciones de cada país, no los sindicatos de rama o federación.Asimismo, señalar que este mapa es totalmente aleatorio y tiene carácter meramente orientativo. En él aparecenreseñadas las que a nuestro juicio son algunas de las principales organizaciones sindicales del mundo,atendiendo a su número de personas afiliadas y al país al que pertenecen. Una vez más hay que subrayar queno están todas las que son, ni aparecen todos los países.Por otra parte, hemos intentado que aparezcan reflejadas también aquéllas organizaciones sindicales con lasque LAB tiene una relación de especial colaboración.
 22. 22. 1. AFRICA.Sudáfrica:- COSATU (www.cosatu.org.za): es la central sindical mayoritaria con 1’8 millones de personas afiliadas. Fue fundada en 1985 y engloba a 33 sindicatos de rama. COSATU forma parte de una alianza con el Partido Comunista de Sudáfrica y con el ANC, partido que ostenta el Gobierno en el país. Se trata de una central militante y fuertemente combativa. Es miembro de la CSI. Sudán:- SWUFT (www.swtuf.org): creada en 1992, cuenta con 1’5 millones de personas afiliadas y pertenece a la FSM.Egipto:- ETUF (www.etufegypt.com): fundada en 1957, tiene 2’5 millones de personas afiliadas. Es la única central sindical existente en Egipto.Marruecos:- UGTM: es la principal central sindical de Marruecos con más de 750.000 miembros. Fundada en 1960, pertenece a la CSI. Es una central poco reivindicativa, que apuesta decididamente por la concertación.- UMT: creada en 1955, es la segunda central sindical con 320.000 personas afiliadas y la más antigua del país. Miembro también de la CSI, la UGTM surgió de una escisión de la UMT. Además en Marruecos existen la CDT (61.000 miembros) y la CFDT de carácter socialdemócrata.Congo:- CSC: fundada en 1964 es la principal central sindical del Congo, de ideología socialista y afiliada a la FSM.Canarias:- INTERSINDICAL CANARIA (www.intersindicalcanaria.com): central sindical de clase y nacionalista canaria, se crea en 1993 mediante la confluencia del Sindicato Obrero Canario y militantes de diversas organizaciones sociales y populares de Canarias. En la actualidad cuenta con 18.000 afiliados y afiliadas y 1300 delegados y delegadas. Es miembro de la PSNSE y de la FSM.- FSOC (www.sindicatoobrerocanario.org): sindicato independentista y de clase canario. Surge como una escisión de la Intersindical Canaria. En la actualidad cuenta con 4.000 personas afiliadas y 500 delegadas. Son miembros de la Federación Sindical Mundial.
 23. 23. 2. AMÉRICA. 2.1. AMÉRICA DEL SURArgentina:- CTA (www.cta.org.ar): Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) es una central obrera, nacida a partir de la separación de un grupo de sindicatos de la CGT en 1991, disconformes con la posición adoptada frente al gobierno de Menem. Es conducida por una mayoría socialdemócrata, con una importante minoría trotskista y comunista. Es autónoma de los partidos políticos. Hoy día cuenta con cerca de 1,1 millones de personas afiliadas y más de 8.000 delegadas sindicales.- CGT (www.cgtra.org.ar): es la central sindical histórica de Argentina. Tiene 30.000 delegados sindicales y 2’5 millones de personas afiliadas; es por lo tanto, la central sindical mayoritaria de Argentina. Fundada en 1930 como consecuencia de un acuerdo entre socialistas, sindicalistas e independientes para generar una central sindical unitaria y plural, tuvo mayoría socialista hasta 1945 y peronista desde entonces. Afiliada a la CSI, se ha caracterizado por su política de apoyo hacia los distintos gobiernos que en Argentina ha sido, lo cual le ha acarreado fuertes críticas y supuso también una escisión, que tomó cuerpo en la creación de la CTA.Chile:- CUT (www.cutchile.cl): es la central sindical mayoritaria de Chile con 670.000 de personas afiliadas. Fue fundada en 1988 y es una central sindical de concertación. Forma parte de la CSI. Otras centrales sindicales chilenas son la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT, www.catchile.cl), creada en 1995 y con 160.000 personas afiliadas.Colombia:- CUT (www.cut.org.co): creada en 1986 es la principal central sindical de Colombia. Reúne a más de 600 sindicatos. Ha sufrido desde su fundación el asesinato de 4 mil personas afiliadas, entre ellas destacados líderes. La CUT adelanta luchas y manifestaciones frecuentemente en pro de los derechos laborales de las y los trabajadores en Colombia y contra el neoliberalismo y crítica frecuentemente el sometimiento del país al Fondo Monetario Internacional, la deuda externa y la dependencia que Colombia tiene de los Estados Unidos y se opone al Tratado de Libre Comercio con ese país.Bolivia:- COB: es la central histórica y mayoritaria de Bolivia, fundada en 1952 y afiliada a la FSM, con gente de diferentes ideologías en su militancia y dirección. Tiene 1’2 millones de personas afiliadas.Brasil:- CUT (www.cut.org.br): es la principal central sindical de Brasil, de centro-izquierda y ligada al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Tiene 7 millones de personas afiliadas. Pertenece a la CSI. Fundada en 1983, ha sufrido diferentes escisiones por su excesiva alineación con el actual Gobierno de Brasil. Así, durante estos últimos años se han creado la Nueva Central Sindical (NCST), la CTB (próxima al Partido Comunista do Brasil), con más de 2 millones de miembros y también está la CGTB con 450.000 (www.cgtb.org.br).Venezuela:- UNT: central sindical mayoritaria en Venezuela, apoya la Revolución Bolivariana. Es una central sindical de clase y combativa y fue fundada en 2003 por gente proveniente de la CTV, pero disconforme con la línea antirevolucionaria seguida por ésta, y por gente independiente que apoyaba el proceso bolivariano. Otra central más pequeña, pero que también apoya el proceso bolivariano es la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), ligada al Partido Comunista de Venezuela.- CTV: es la central histórica de Venezuela, fundada en 1936 y perteneciente a la CSI. No obstante, hoy día es uno de los máximos opositores a la revolución bolivariana y lidera la oposición a la misma, con claras posturas reaccionarias e involucionistas. Estuvo tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez.Perú:- CGTP (www.cgtp.org.pe): es la principal central sindical de Perú, afiliada a la FSM y fundada en 1968. Tiene 1’5 millones de personas afiliadas y es próxima al Partido Comunista de Perú.Ecuador:- CTE (www.cte-ecuador.org): fundada en 1944 y ligada al Partido Comunista de Ecuador es la principal central sindical del país con 200.000 personas afiliadas. Hoy día, apoya al Gobierno de Rafael Correa, al igual que el resto de sindicatos del país. Forma parte del Frente Unitario de Trabajadores, del que también forman parte la CEOSL y la CEDOCUT. Es miembro de la FSM.Uruguay:- PIT-CNT (www.pitcnt.org.uy): El PIT-CNT es la única central sindical de Uruguay. Las siglas corresponden a Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores. La razón de ser del nombre es que la dictadura militar (1973-1985), en 1973 declaró ilegal a la Convención Nacional de los Trabajadores (CNT), la central sindical que agrupaba entonces a los sindicatos uruguayos. En 1982 el movimiento obrero comenzó a reorganizarse mediante la creación de un Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que en 1984 finalizó con la conformación de una central sindical formal que adoptó también el nombre histórico de la central ilegalizada en 1973, resultando en PIT-CNT. Hoy día cuenta con un total de 200.000 afiliados y afiliadas y no pertenece a ninguna internacional sindical.
 24. 24. 2.2. CENTROAMÉRICA Y CARIBECuba:- CTC: con 3,5 millones de personas afiliadas, tiene 70 años de existencia porque se creó en 1939. Pertenece a la FSM y está ligada al Partido Comunista de Cuba.México:- SME (www.sme.org.mx): fundado en 1914 y con 60.000 personas afiliadas, en la actualidad es probablemente el sindicato más combativo y militante existente en México en la actualidad. Están afiliados y afiliadas a él electricistas y trabajadores de la energía. Pertenece a la FSM.- CUTM: nace en 2005 y está afiliada a la FSM. Cuenta con 25.000 afiliados y afiliadas.Martinica:- UGTM (www.m-apal.com): UGTM fue creado en 1981 y lucha por la liberación nacional y social de Martinica. Pertenece a la PSNSE. Es el tercer sindicato de Martinica, con aproximadamente el 30% de los votos.Guadalupe:- UGTG (www.ugtg.org): UGTG fue creado en 1973 y lucha por la liberación nacional y social de Martinica. Pertenece a la PSNSE. Es el sindicato mayoritario de Guadalupe con el 51% de los votos.Guyana “francesa”:- UTG (www.utg-guyane.com): lucha por la liberación nacional y social de la Guyana mal llamada “francesa”. Pertenece a la PSNSE. 2.3. AMÉRICA DEL NORTECanadá:- CLC-CTC (www.clc-ctc.ca): es la mayor central sindical de Canadá, fundada en 1956, afiliada a la CSI y con 3 millones de personas afiliadas. Muchos de sus dirigentes tienen estrecha relación con la izquierda socialdemócrata.Quebec:- FTQ (www.ftq.qc.ca): la Federación de Trabajadores de Quebec es la mayor federación sindical de Quebec, con más de 500.000 personas afiliadas. Fundado en 1957. Representa al 44% de las y los trabajadores sindicalizados en Quebec. Está ligado al Partido Quebecois. Es un sindicato que tiende a la conciliación.- CSN (www.csn.qc.ca): la Confederación de Sindicatos Nacionales, es la segunda central sindical de Quebec con 300.000 personas afiliadas. Fue fundada en 1921. Se caracteriza por su funcionamiento descentralizado y por defender la soberanía de Quebec. Está afiliada a la CSI.- CDS (www.csd.qc.ca): es una central sindical nacional en Quebec formado el 8 de junio de 1972 en respuesta a una división dentro de la Confederación Nacional de Sindicatos (CSN). Hoy en día, la CDS tiene aproximadamente 70.000 miembros.- CSQ (www.csq.qc.net): creado en 1946, es el tercer sindicato más importante de Quebec con 175.000 personas afiliadas. Originariamente era un sindicato de enseñanza, pero hoy día tiene afiliación también en otros sectores, fundamentalmente en el sector público.Estados Unidos:- AFL-CIO (www.aflcio.org): es la mayor federación de sindicatos de EEUU, fundada en 1955, tras fundarse AFL y CIO, y cuenta con 65 sindicatos nacionales e internacionales (incluidos algunos de Canadá) que representan a 10 millones de trabajadores y trabajadoras. El mayor sindicato de la AFL-CIO es la Federación de Estado, Condado y Municipales (AFSCME), con más de un millón de miembros. La mayoría de sus miembros apoyan activamente al Partido Demócrata.- CTW (www.changetowin.org): la “Federación Cambio para Ganar”, fue fundada en 2005 como consecuencia de una escisión de la AFL-CIO por la izquierda. Representa a 6 millones de empleados y empleadas, fundamentalmente del sector servicios, así como inmigrantes y gente de color. Criticaban el exceso de burocracia y el reformismo de AFL-CIO. La mayoría de sus miembros apoyan también al Partido Demócrata y a otros partidos de la izquierda estadounidense.
 25. 25. 3. ASIA.China:- FNS (www.acftu.org.cn): la Federación Nacional de Sindicatos de China es la única asociación nacional de sindicatos en la República Popular China y la organización sindical más grande del mundo. A finales de 2006 contaba con un total de 134 millones de miembros repartidos en 1.713.000 de sindicatos afiliados a la FNS.India:- AITUC: principal sindicato de la India, con más de 4,6 millones de afiliados y estrechamente ligado al Partido Comunista de la India. Fue fundado en 1920 y está afiliado a la FSM. Tanto el sindicato como el partido eran pro-soviéticos en la época en que existía la URSS.- CITU (www.citucentre.org): fundado en 1970, es el sindicato del Partido Comunista de la India (Marxista), de tendencia maoista, y cuenta con 3,2 millones de personas afiliadas. El PCI (M) surgió como una escisión del PCI, creando después su sindicato CITU. CITU no es formalmente miembro de la FSM, a pesar de que algunas de sus federaciones de rama participan activamente en las UIS de la FSM.Laos:- LFTU: miembro de la FSM, cuenta con 77.000 afiliados y afiliadas.Líbano:- CGTL: fundada en 1958, cuenta con 200.000 personas afiliadas.- FENASOL: cuenta con 20.000 personas afiliadas y está ligada al Partido Comunista del Líbano. Pertenece a la FSM.Siria:- GFTU: fundado en 1948 y estrechamente ligado al partido panárabe Baas, cuenta con 1.000.000 de miembros. Forma parte de la FSM.Vietnam:- VGCL (www.congdoanvn.org.vn): es la única central sindical nacional en Vietnam. Fue fundada 29 de julio de 1929 como la Red de Trabajadores de la Unión General en el norte de Vietnam, y se extendió en todo el país tras la reunificación de Vietnam. Es uno de los movimientos de masas del Frente Patriótico Vietnamita. Cuenta con 4,3 millones de personas afiliadas y pertenece a la FSM.República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte):- GFTUK: fundado en 1945, cuenta con 1.600.000 personas afiliadas y es miembro de la FSM. Estrechamente ligado al Partido Comunista de Corea del Norte.Corea del Sur:- FKTU (www.fktu.or.kr): se formó en 1961 tras un golpe militar, tras la disolución de la Federación General de Sindicatos Coreanos. Durante la dictadura estuvo bajo la orientación de las autoridades militares. La FKTU era el único centro sindical legal en Corea del Sur hasta que la Confederación de Sindicatos de Corea fue finalmente reconocida en noviembre de 1999. La FKTU está afiliada a la Confederación Sindical Internacional y tiene 870.000 miembros.- KCTU: creado en 1995, es también miembro de la CSI y tiene 812.000 personas afiliadas. Lo consideran el más militante y progresista de los dos principales sindicatos de Corea del Sur.Japón:- RENGO: la Confederación de Sindicatos de Japón, fundada en 1989, cuenta con 6,6 millones de personas afiliadas y es la mayor central sindical de Japón. Pertenece a la CSI.Pakistán:- APTUFU (www.labourunity.org): cuenta con más de 400.000 afiliados y afiliadas y pertenece también a la FSM. Fue fundada en 1992. Es próxima al Partido Comunista de Pakistán.Palestina:- PGFTU (www.pgftu.org): es el mayor sindicato de palestina, creado en 1965 y miembro de la CSI. Cuanta con más de 300.000 miembros y está muy vinculado a la política de Al Fatah, aunque en su interior milita también gente de la izquierda palestina.- IWCF: la Federación de Comités de Trabajadores Independientes cuenta con 50.000 personas afiliadas y fue creada en 2007 con gente proveniente de la PGFTU, pero muy crítica con la falta de autonomía de ésta respecto a la Autoridad Nacional Palestina y con la supuesta corrupción que reinaba en la PGFTU. Se sitúa a la izquierda de la PGFTU.
 26. 26. 4. EUROPA.Dinamarca:- LO (www.lo.dk): creado en 1898 es el mayor sindicato de Dinamarca, con 1,3 millones de afiliados y afiliadas. Pertenece a la CSI y al CES. El mercado laboral danés tiene un porcentaje de sindicalización del 75%, muy superior al del resto de Europa Occidental.Groenlandia:- SIK (www.sik.gl): es el sindicato de Groenlandia. Apoya la liberación nacional y social de las y los trabajadores groenlandeses.Suecia:- LO (www.lo.se): organización hermana de la anterior, del mismo nombre y creada el mismo año, cuenta con una afiliación de 1,4 millones de personas. Está muy ligada al Partido socialdemócrata sueco, a diferencia del LO noruego que conserva una mayor independencia sindical. También pertenece al CSI y la CES.Finlandia:- SAK (www.sak.fi): Creada en 1907, tiene más de un millón de personas afiliadas y es la principal central sindical de Finlandia, ligada al partido socialdemócrata. Miembro de la CSI. Otras dos centrales sindicales de Finlandia son la STTK (empleados públicos, 650.000 miembros) y AKAVA (profesores, académicos y empleados altamente cualificados, con 448.000 miembros).Islandia:- ASI (www.asi.is): fundada en 1916 es la central sindical más grande de Islandia con 96.000 afiliados y está afiliada a la CSI y la CES.Gran Bretaña:- TUC (www.tuc.org.uk): creado en 1868, afiliado a la CES y a la CSI, cuenta con 6’5 millones de afiliados y afiliadas. También está la GFTU, que es una central sindical de especialistas que engloba a 214.000 miembros.Escocia:- STUC (www.stuc.org.uk): creado en 1897, tiene 39 sindicatos de rama afiliados y cuenta con 630.000 afiliados y afiliadas. Es totalmente independiente del TUC británico; es decir, son dos centrales totalmente diferentes.Irlanda:- ICTU (www.ictu.ie): reúne 600.000 personas afiliadas de toda Irlanda, tanto del Norte como del Sur. Fue fundado en 1959 y pertenece a la CSI y al CES.Holanda:- FNV (www.fnv.nl): fue fundada en 1976, como consecuencia de la fusión de las centrales sindicales católica (NKV) y la socialdemócrata (NVV). Cuenta con 1’2 millones de personas afiliadas, el 60% de las y los trabajadores holandeses afiliados. A pesar de que la FNV comenzó como una unión neutra, tiene una fuerte orientación social-demócrata. Es crítico tanto con el gobierno como con los empleadores. En comparación con el otro gran sindicato, la CNV, FNV es más de izquierda y ha utilizado más a menudo las huelgas, aunque el uso de estas acciones es rara en comparación con otros sindicatos europeos.- CNV (www.cnv.nl): segunda central sindical más grande de Holanda, de carácter cristiano. Creada en 1909. Se opone a la idea de lucha de clases. Miembro de la CSI y la CES.Bélgica:- ACV-CSC (www.acv-csc.be): fundada en 1904, tiene 1,5 millones de personas afiliadas. Central sindical de carácter cristiano, similar a la CNV holandesa y otras por el estilo en Europa. Miembro de la CSI y del CES.- FGTB-ABW (www.abw.be): fundada en 1898, es una central sindical socialdemócrata y cuenta con más de 1.300.000 de personas afiliadas. Es miembro de la CSI y la CES.- CGSLB-ACLVB (www.aclvb.be): sindicato liberal fundado en el s. XIX, es la tercera central sindical belga con 265.000 miembros. Forma parte de la CSI y la CES.Alemania:- DGB (www.dgb.de): la Confederación Alemana de Sindicatos cuenta con 7 millones de miembros y fue creada en 1949. Es miembro de la CSI y la CES. La IG Metall, con 2,5 millones de personas afiliadas es la federación más grande asociada a esta central.Austria:- OGB (www.oegb.at): creado en 1945, es una central sindical de carácter socialdemócrata con más de 1,1 millones de afiliados y afiliadas. Miembro de la CSI y la CES. Es la única central sindical de Austria.Suiza:- SGB-USS (www.uss.ch): es la central sindical más grande de Suiza con 390.000 afiliados y afiliadas. Creada en 1880, hoy día su sindicato más importante es UNIA, que es el sindicato del sector privado y cuenta con 200.000 personas afiliadas. Está muy ligado al partido socialdemócrata y pertenece a la CSI y a la CES.
 27. 27. Italia:- CGIL (www.cgil.it): fundada en 1944 es el principal sindicato de Italia con 5,5 millones de miembros. Estrechamente ligada en sus orígenes al Partido Comunista Italiano, terminó abrazando al igual que éste, el llamado “eurocomunismo”. Pertenece a la CSI y CES.- CISL (www.cisl.it): democrata-cristiano, creado en 1950, cuenta con más de 4,5 millones de miembros. Miembro de la CSI y CES.- UIL (www.uil.it): se creó también en 1950, como una división socialista de la CGIL y cuenta con 1,9 millones de personas afiliadas.- COBAS (www.cobas.it): las Comisiones de base italianas reúnen hoy día a unas 100.000 personas afiliadas. Se crearon a mediados de los 80 por parte de militantes del movimiento sindical críticos con las centrales sindicales mayoritarias. Hoy día representan, junto con la CUB, el otro sindicato de base italiano, el sindicalismo de clase más genuino de Italia.Cerdeña:- CSS (www.confederazionesindazalesarda.it): el CSS es un sindicato que lucha por la liberación nacional y social de Cerdeña. Fue creado en 1985 y es miembro de la Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado (PSNSE).Valle de Aosta:- SAVT (www.savt.org): sindicato autonomista del Valle de Aosta, creado en 1952. Con 10.000 miembros, es el principal sindicato de esta zona del Estado italiano. Mantiene una fuerte lucha en defensa de la lengua y la cultura del Valle de Aosta. Forma parte de la PSNSE.Grecia:- PAME (www.pamehellas.gr): fue creado en 1999 y está estrechamente ligado al Partido Comunista de Grecia (PCG). Cuenta con 5´5 millones de personas afiliadas y representa lo más genuino del sindicalismo de clase griego. Afiliado a la FSM, el actual Secretario General de la FSM, es afiliado a PAME.- GSEE (www.gsee.gr): fundada en 1918, pertenece a la CSI y a la CES y cuenta con 300.000 personas afiliadas. En Grecia también está el sindicato de funcionarios ADEDY con 280.000 miembros.Chipre:- PEO (www.peo.org.cy): fundado en 1941, es el sindicato más importante de Chipre con 80.000 personas afiliadas. Está estrechamente ligado a AKEL, el partido comunista de Chipre, actualmente en el Gobierno de la isla. Cuando el gobierno colonial británico ilegalizó AKEL, PEO se mantuvo como la única organización legal de la izquierda independentista y revolucionaria de Chipre. PEO está afiliada a la FSM y ostenta en la actualidad la Secretaría General de la Oficina Europea de la FSM.Bielorrusia:- FTUB (www.fpb.by): La Federación de Sindicatos de Bielorrusia es la central sindical más importante del país. De ideología socialista cuenta con más de 4 millones de afiliados y afiliadas y es miembro de la FSM. Mantiene un convenio de colaboración con LAB. Fue creada en 1904.Rusia:- FNPR (www.fnpr.ru): fundada en 1990, es la central sindical sucesora del sindicato de la era soviética. Hoy día está en la CSI y cuenta con cerca de 28 millones de personas afiliadas. Hoy día no cuestiona el sistema capitalista. Los otros dos sindicatos principales rusos son la VKT (1,3 millones de miembros) y la KTR con 1,2 millones. No hay diferencias sustanciales entre estos tres sindicatos en el plano ideológico.Portugal:- CGTP (www.cgtp.pt): es la mayor central sindical de Portugal, fundada en 1971 y con 800.000 miembros. De ideología socialdemócrata, aunque cuenta con un gran número de militantes comunistas. Es miembro de la CES.- UGT (www.ugt.pt): estrechamente ligada al Partido Socialista portugués, cuenta con 260.000 personas afiliadas y es miembro de la CSI y la CES. Fue creada en 1978.Estado francés:- CGT (www.cgt.fr): La Confederación General del Trabajo una de las cinco grandes centrales sindicales estatalistas francesas. Es la más grande en cuanto a votos (32,1% en las elecciones de 2002, y 34 % en las elecciones de 2008), y la segunda más grande en términos de número de miembros, con más de 700.000 personas afiliadas. Ligada en sus orígenes estrechamente al Partido Comunista Francés (PCF), hoy posee una mayor autonomía. Fundada en 1895, en la actualidad pertenece a la CSI.- CFDT (www.cfdt.fr): creado en 1964, como una escisión de la CFTC, es una central sindical socialdemócrata. La primera del Estado francés en número de afiliados, con más de 800.000 y la segunda central en número de votos. Miembro de la CSI y de la CES.- CFTC (www.cftc.fr): fundada en 1919, es una central sindical democratacristiana y cuenta con alrededor de 140.000 personas afiliadas en la actualidad. Miembro de la CSI y la CES. La mayoría de sus miembros abandonaron la central en 1964 y crearon la CFDT. En la actualidad la CFTC cuenta con 140.000 personas afiliadas.
 28. 28. - FO (www.force-ouvriere.fr): fundado en 1948, como una escisión de la CGT. Denunciaba el excesivo control de la CGT por el PCF. Hubo quien afirmó que su creación fue instigada por la CIA para dividir al potente movimiento obrero francés de izquierdas. Hoy día es el tercer sindicato más grande del Estado francés y tiene 300.000 personas afiliadas. Miembro de la CSI y de la CES.- SUD (www.solidaires.org): fue creado en 1981 por sindicatos autónomos y en su interior milita gente comunista, autónoma, anarquista, ecologista. Algunos son militantes del Nuevo Partido Anticapitalista o de la LCR y otros son independientes. Es el sindicato francés, más de izquierdas, combativo y militante en la actualidad. Tiene gran peso en la salud, la educación y el transporte, así como en determinadas empresas del sector industrial.- UNSA (www.unsa.fr): fundado en 1993, reúne sindicatos gremiales de lo que se ha dado en llamar “cuello blanco”. Tiene más de 300.000 personas afiliadas y es una central que apuesta por el diálogo y el pacto social.Córcega:- STC: creado el 1-5-1984 es el principal sindicato de Córcega, con más del 50% de los votos en las últimas elecciones y más de 5.000 de personas afiliadas. Es un sindicato de clase y nacionalista corso. Es también miembro de la Plataforma de Sindicatos de naciones sin Estado (PSNSE).Bretaña:- SLB (http://yaouankizbreizh.free.fr): sindicato bretón que lucha por la liberación social y nacional de su tierra. Miembro de la PSNSE.Estado español:- CCOO (www.ccoo.es): constituida en 1976 como sindicato, Comisiones Obreras es en la actualidad el mayor sindicato del Estado español con 1,2 millones de personas afiliadas y más de 128.000 delegados y delegadas. En sus orígenes estaba ligada al Partido Comunista, pero ha ido orientando su política y su sindicalismo hacia postulados socialdemócratas, llegando en ocasiones a posturas más conservadoras que la UGT. Es miembro de la CSI y de la CES.- UGT (www.ugt.es): fundada en 1888, ligada al PSOE desde sus orígenes y, en consecuencia, de ideología socialdemócrata. Apuesta, al igual que CCOO, por un sindicalismo pactista y de concertación con las patronales y las diferentes administraciones. Cuenta con más de 800.000 afiliados y afiliadas y más de 115.000 delegados y delegadas. Miembro de la CSI y de la CES.- USO (www.uso.es): fundada en 1961, en los núcleos cristianos obreros, en la actualidad cuenta con 110.000 personas afiliadas y 10.000 delegadas. Es la tercera central sindical española, pero no ostenta la cualidad de sindicato más representativo. Tiene fuerte implantación en sectores como la seguridad privada o la enseñanza privada concertada. Miembro de la CSI y la CES.- CGT (www.cgt.es): fundada en 1979 con el nombre de CNT-Congreso de Valencia, adopta en 1989 el nombre de CGT. Surge de una escisión de CNT. La CGT cuenta en la actualidad con 60.000 afiliados y afiliadas y 5.000 delegados y delegadas. Sus miembros profesan ideología anarquista y trotskista en su mayoría. Tiene cierto peso en sectores como banca, sanidad y enseñanza, administración pública y en determinadas empresas del sector industrial. Es miembro de Solidaridad Internacional Libertaria y de la Federación Europea de Sindicalismo Alternativo, internacionales de tendencia anarquista y autónoma.- CNT (www.cnt.es): la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) es una unión confederal de sindicatos autónomos de ideología anarcosindicalista del Estado español que está adherida a una organización de carácter transnacional, llamada Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). Sindicatos de otros Estados que pertenecen a la AIT, también utilizan las siglas CNT (por ejemplo, en el Estado francés). Se la conoce por este motivo también con el nombre de CNT-AIT. Es una organización que ha jugado un papel muy significativo dentro de los movimientos sociales relacionados con el anarquismo. Rechaza la participación en las elecciones sindicales y la figura del delegado sindical. Esto hizo que en el Estado español tuviese una escisión en 1979, fruto de la cual se creo la CGT. A pesar del gran papel jugado a lo largo de la historia del movimiento obrero su presencia en los centros de trabajo hoy día es muy escasa.Asturias:- CSI (www.csi-asturies.org): Corriente Sindical de Izquierda-Corriente Sindical dIzquierda (CSI) es un sindicato fundado en 1982 en Gijón por dirigentes y sindicalistas provenientes fundamentalmente de Comisiones Obreras y sectores nacionalistas de Asturies. Se define como sindicato de clase asturiano y cuenta con especial representatividad en los sectores naval y metalúrgico. A lo largo de su trayectoria ha logrado creciente representación en los comités de empresa del funcionariado asturiano, medios de comunicación, y la enseñanza, entre otros sectores. Hoy día, tiene alrededor de 3.500 personas afiliadas y 120 delegados y delegadas.Paisos Catalans:- INTERSINDICAL CATALANA-CSC (www.intersindical-csc.cat): es una central sindical que lucha por la liberación nacional y social de los Paisos Catalans. En 1985 la Confederació Sindical de Treballadors de Catalunya (CSTC) se unió a dos organizaciones menores naciendo así la Confederació Sindical Catalana (CSC). CSTC entró en crisis en 1986 y un año más tarde, CSTC fue formalmente disuelta pero una parte de su militancia fundó la Coordinadora Obrera Sindical (COS). En 1990 se rebautizó con el nombre de Intersindical-CSC. Hoy día cuenta con aproximadamente 5000 personas afiliadas y 450 delegados y delegadas. Es miembro de la Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado y de la FSM.- COS (www.sindicat-cos.org): surge en 1987 como una escisión de la CSTC. Tiene el apoyo de sectores del independentismo ubicados a la izquierda de ERC. Lucha también por la liberación nacional y social de los Paisos Catalans y, hoy día, tiene implantación en algunas zonas de Valencia y determinadas comarcas de Cataluña.
 29. 29. Andalucía:- SAT (www.sindicatoandaluz.org): es un sindicato andaluz creado en 2007 del resultado de la unión de diferentes sindicatos rurales, Autonomía Obrera de Cádiz, Foro Sindical Andaluz y el histórico Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Se declara un sindicato de clase, anticapitalista, asambleario, internacionalista, confederal y nacionalista andaluz de izquierdas.Galiza:- CIG (www.galizacig.com): la Confederación Intersindical Galega (CIG) es un sindicato nacionalista y de clase de Galicia, fundado en 1994 mediante la fusión de la CXTG e INTG, si bien estas organizaciones se presentaban a las elecciones sindicales en coalición ya desde 1990, con el nombre de Converxencia Intersindical Galega. Es uno de los sindicatos más representativos del Estado español, junto a LAB, ELA, CCOO y UGT. Ostenta más de un 28% de representatividad y cuenta con cerca de 68.000 afiliados y afiliadas.- CUT (www.cutgalicia.org): la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, CUT, es un sindicato gallego creado en 1998. El Congreso fundacional se celebró en Vigo en 1999. Es un sindicato de clase e independentista, que tiene como objetivo la defensa de los intereses de clase de todos los trabajadores y trabajadoras de Galicia. En la actualidad tiene 4.000 personas afiliadas. Forma parte de la Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado (PSNSE) y de la FSM.Aragón:- INTERSINDICAL DE ARAGÓN: sindicato de clase y nacional de ámbito aragonés, con 1.000 personas afiliadas y que agrupa a 6 centrales.Castilla:- TRABAJADORES UNIDOS (www.trabajadoresunidos.net): sindicato de clase de ámbito de Castilla, creado en 1998.
 30. 30. 5. OCEANÍAAustralia:- ACTU (www.actu.asn.au): es la mayor central sindical de Australia, con 46 sindicatos de rama afiliados. Fue fundada en 1927 y representa a 1,8 millones de personas afiliadas. Mantiene una estrecha relación con el socialdemócrata Partido Laborista Australiano, y pertenece a la CSI.Nueva Zelanda:- NZCTU (www.union.org.nz): es la mayor central sindical de Nueva Zelanda, muy ligada también al Partido Laborista. Se formó en 1987 y cuenta con 350.000 miembros afiliados. Su sede principal está en Wellington y es miembro de la CSI.Nueva Caledonia:- USTKE (www.ustke.org): fundado en 1981, lucha por la liberación social y nacional del Pueblo kanako. Es el segundo sindicato de Nueva Caledonia en representación. Es miembro de la Plataforma de Sindicatos de Naciones sin Estado.

×