Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar

221 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bhovara (Marathi Bestseller Autofiction) Dr. Shriniwas Kashalikar

 1. 1. YeesJeje meceepee®³ee meJe¥keÀ<e Yeu³eemeeþer ³ee vee l³ee ÒekeÀejs, DeeHeeHeu³ee Hejerves keÀece keÀjCeeN³ee meJe& J³ekeÌleer DeeefCe mebIeìveebveemeeoj meceHe&Ce eflemejer DeeJe= eer - 1 peevesJeejer 2003 meJe& nkeÃke¿ Î [e@. fieerefveJeeme ke¿MeeUerke¿j, efMe#eCe Î Sced. yeer. yeer. Smed., HegCes, Sce. [er., cegbyeF&. Hes¿ueesefMeHme Î SHe¿d. Dee≥e. meer. peer., SHed¿. SHed¿. SHed¿., yeer. Sced. Smed. (Decesefjke¿e) ke¿-4, Hegpeejer veiej cegbyeF& - 400 018. otjOJeveer - 2493 27 32, 2498 25 29 F-ces} - shriniwasjk@rediffmail.com website - www.superliving.net “eke¿eμeke¿ - meew. megneefmeveer yeiex mebÆee}ke¿ - meWÏj He¿e@j ÏesÏ} mÏ^sme ce@vespeceWÏ ceeefnce, cegbyeF& - 400 016. He¿esve. veb. 2445 72 90 cegÍke¿ ef“e≥ee Dee@He¿mesÏ, cegbyeF& De#ej pegUCeer [e@. pe³eÒekeÀeμe peveeo&ve keÀμeeUerkeÀj efJepe≥e mepexjeJe yeiex ímeefoÆÌeì DeHeeÏ&ceWÏ, Heb[erle iegefCeoeme ceeie& efμeleUeosJeer, ceeefnce, cegbyeF& - 400 016. He¿esve. veb. 2445 72 90 cegKeHe=ˇ efJepe≥e mepexjeJe yeiex cetuÓe - ©. 175.00 Dee[sef}leer} [e@. keÀμeeUerkeÀj ne@efmHeì}®es megªJeeleer®³ee keÀeUeleer} íe³eef®e$e
 2. 2. ÒemleeJevee (Heefnuîee DeeJe=Êeer®eer) eEkeÀJee efcem$eer ³eeb®esmeejKeer keÀeceele peerJe DeesleCeejer ceeCemesner Yesìueer. Menjele ³esCeejs meJe& DevegYeJe [e@keÌìj ³ee veel³eeves HeCe me®eesìerves J³eJemee³e [e@. ÞeerefveJeeme keÀMeeUerkeÀj ³eebveer Kes[îeele ne@efmHeìue keÀe{tve les ®eeueefJeC³ee®³ee keÀjleevee [e@keÌìjebvee Deeues. SjJeer jsuJes®³ee HeÀueeìeJej kegÀìgbyeefve³eespeve Mem$eef¬eÀ³ee keÀjeJeer DeeHeu³ee DevegYeJeeJej DeeOeejerle Demes Òemlegle HegmlekeÀ efueefnues Deens. ’JewÐekeÀer³e %eeve Demes meebieCeejs mejkeÀejer DeefOekeÀejer, ne@efmHeìueuee JeeleevegkegÀue ceMeerve (SDej kebÀ[erμevej) DeeefCe meeceeefpekeÀ peeCeerJe ³eeb®³ee DeeOeejs ueeskeÀebHeg{s DeeHeueb peerJeve þsJeueb lej ueeskeÀebvee veener cnCetve ceev³elee osC³ee®es veekeÀejleele. lej ÒeefLele³eMe ceev³eJej meceepemesJekeÀ He$eeb®eer DeÒel³e#eHeCes Lees[blejer ceeie&oMe&ve nesF&ue Demeb ceuee Jeeìueb.’ l³eeb®³ee ³ee Jeeke̳eele GÊejsner HeeþJeerle veenerle. jepekeÀer³e Heg{ejer Je leLeekeÀefLele meceepeeleerue Òeefleefÿle ceeCemes Dee[sueermeejK³ee Kes[îeeleerue ne@efmHeìueceO³es keÀece keÀjC³eeme [e@keÌìj keÀe le³eej Peeues ns HeÀe³eoe GþJeuee lejer ceoleer®ee nele osle veenerle, l³eeyeÎue Keble [e@keÌìjebvee Jeeìles. mHeä nesles. efJeÐeeLeeaoMesHeemetve [e@keÌìjebvee meeceeefpekeÀ peeefCeJesves PeHeeìuesues nesles. Dev³ee³ee®eer HeefjefmLeleer Jeeìles eflelekeÀer meesHeer mejU veener ³ee®eer HeeJeueesHeeJeueer l³eebvee Òe®eerleer ³esle ®eer[, me®eesìer®ee J³eJenej Je þjJeuesu³ee keÀeceele mJeleëuee PeesketÀve ÐeeJe³ee®es ns iegCe Demeles. l³eecegUs®e, nUtnUt JeemleJe HeefjefmLeleer®ee Deboepe ³esle neslee. Deece®³ee meceesj®eb l³eeveer peesHeemeues nesles. cnCetve®e DeeefoJeemeer meceepeele mJeleëuee efJemeªve keÀe³e&jle Demeuesuee DeeJneve efkeÀleer peyejomle nesleb ³ee®eer keÀuHevee ³esle nesleer.’ lejerner [e@keÌìj ceve ueeJetve efce$e l³eeb®ee DeeoMe& yeveuee neslee. HeCe ogmeN³ee yeepetuee mJeleë®eer %eeve ueeuemee l³eebvee keÀece keÀjerle nesles jesi³eebvee efoueemee osle nesles, l³eeb®³eeJej Meke̳e efleleke̳ee keÀceer Ke®ee&le mebMeesOeveele ie{uesu³ee DeeHeu³ee ÒeeO³eeHekeÀebkeÀ[s Kes®eerle nesleer. ns ÜbÜ mees[JeCes keÀþerCe Fueepe keÀªve l³eebvee Deejesi³e efceUJetve osle nesles. Heefnu³ee SkeÀ oesve jesi³eeb®³ee nesles. HeCe lee©C³emegueYe Je=Êeer®ee pe³e Peeuee. ’Mees<eCejefnle meceepe efveefce&leer®³ee“ O³es³eekeÀ[s Deew<eOeesHe®eeje®es JeCe&ve FlekesÀ megboj kesÀues Deens keÀer Òel³eskeÀ [e@keÌìjuee DeelceÒeleerleer ³eeJeer. les Kes®eues iesues “J³eJemee³e, mebHeÊeer, ÒeHeb®e, Iejoej ns meejb keÀener leg®í Jeeìe³e®eb. HeÀkeÌle JewÐekeÀer³e J³eJemee³ee yejesyej®e [e@keÌìj meeceeefpekeÀ peerJeveele jme Iesle nesles. J³eeK³eeves Mees<eCe Je Dev³ee³e ³eeb®³eeyeÎue ®eer[ DeeefCe Mees<eCejefnle ceeveJeer meceepee®eb mJeHve ³ee osTve, uesKe efuentve eEkeÀJee le©Ce ceb[Us keÀe{tve DeeHeu³ee meceepemegOeejCes®es keÀe³e& Heg{s vesle oesve®e YeeJevee efMeuuekeÀ jeefnu³ee nesl³ee.’ Deepe DeMee leNnsves PeHeeìuesu³ee le©Ce- nesles. HeCe [e@keÌìjeb®³ee cevee®eer ®eeueuesueer Dees{eleeCe mebHeueer veJnleer. p³ee meceepeeuee les le©CeeR®eer mebK³ee Jee{le Deens Je l³eecegUs®e YeefJe<³eeyeÎue DeeMee keÀjC³eeme peeiee Deens, megOeejeJe³eeme efveIeeues nesles l³ee®eskeÀ[tve Òeeflemeeo Heeefnpes lemee efceUle veJnlee. Depetve Demes Jeeìles. HeCe ³ee YeeJeveebvee efJe®eeje®eer, efJeJeskeÀe®eer yewþkeÀ osCeejs vesle=lJe efomele veener, DeJeOeer HeCe HeÀej Peeuee veJnlee. HeCe Òeefleÿerle Menjer meneO³ee³eer Kes[îeeleerue J³eJemee³eeyeÎue ner ceesþîee Kesoe®eer ieesä Deens. Jes[îeele keÀe{le nesles, lej ¬eÀebeflekeÀejkeÀ efce$e , ceJeeU, ’megOeejCeeJeeoe“ DeMee efJeMes<eCeebveer efnCeJele nesles. DeJeI³ee leerve Je<ee&le mJeerkeÀejuesu³ee O³es³eeJej oesvner yeepetves DeeIeele nesle ceveeceO³es ÜbÜ nesles, YeeJevee nsueeJeu³ee nesl³ee, l³ee®e JesUer Je[erue YeeJeeves nesles. Meesef<ele Jeiee&leerue ceeCemeeuee megOeeju³eeKesjerpe, l³ee®³eeJejerue ª{erb®eer, Hegjeleve Kes[îeele ne@efmHeìue keÀe{C³ee®eer keÀuHevee Heg{s ceeb[ueer Je [e@keÌìjebveer l³eele G[er Iesleueer. cetu³eeb®eer HekeÀ[ veä kesÀu³eeKesjerpe l³eeb®es Mees<eCe LeebyeCeej veener, ³ee efveCe&³eeÒele [e@keÌìj Kes[îeele peeTve jenC³eele keÀe³e keÀe³e De[®eCeer ³esleele ³ee®es yees®ekeÀ JeCe&ve HegmlekeÀele Hees®ele nesles. HeCe Depetve l³eeb®ee þece efve½e³e Peeuesuee veJnlee. DeeHeu³ee O³es³e ieeþC³ee®³ee HeÀej®e GÊece ÒekeÀejs kesÀues Deens. Menjer ceeCetme owvebefove peerJeveele ueeieCeeN³ee meesF& efkeÀleer ceeiee&yeÎue DeelceefJeéeeme Deeuesuee veJnlee. Deejesi³eeefJe<e³eer efMe#eCe osTve, peeie=leer keÀªve menpeHeCes efceUJet MekeÀlees ³ee®eer peeCeerJe nesles. vewmeefie&keÀ De[®eCeer DeveskeÀ nesl³ee. efJe<eejer Je Flejner ueneve meneve ieesäeRletve ueeskeÀefMe#eCe keÀjCes, cnCepes®e ¬eÀebleer®eer HetJe&le³eejer meeHeebvee meeceesjs peeJes ueeiele nesles. HeCe l³eenerHes#ee Ye³ebkeÀj nesles Deepegyeepet®³ee meceepee®es keÀjCes Demes Jeeìe³euee ueeieues nesles. HeCe l³eeyeÎue Hegjsmee efJeéeeme efvecee&Ce Peeuee veJnlee. De%eeve Je oeefjêîe. Deew<eOeeuee Hewmes veenerle cnCetve cegueer®³ee [eske̳eele efkeÀ[s He[sHe³e¥le ³ee®e ieeWOeUuesu³ee HeefjefmLeleerle ceeCemes mees[tve peeT ueeieueer. ne@efmHeìue GÊece ®eeuele oJeeKeev³eele ve ³esCeejer DeeF&, lej DeeHeues Deepeejer Heesj keÀveJeeUt [e@keÌìj®³ee oJeeKeev³eele Demeleevee ’mepe&ve“ Demeuesu³ee YeeJeeuee kebÀìeUe ³esT ueeieuee Je l³eeb®ee DeeOeej®e legìuee. mees[ve Deew<eOeemeeþer Je Iejer þsJeuesu³ee cegueebvee YeekeÀjer legkeÀ[e osC³eemeeþer HejmHej kegÀCeeueener t ve meebielee jml³ee®³ee keÀeceeJej peeCeejer DeeF& efleLes Yesìle nesleer. efJe<eyeeOee Peeuesu³ee [e@keÌìj cnCeleele, ’ueeskeÀeb®eb De%eeve, l³eeb®³ee DebOeÞe×e, l³eeb®³ee YeesJeleer YeeJeeuee DeceeJem³ee Deens Je Yeìeuee veener efJe®eejues cnCetve oJeeKeev³eele oeKeue ve Demeuesu³ee Mees<eCe ³eb$ee®ee HeeMe Je efJeMes<eleë Deece®³eeleerue $egìer Je SkebÀoj meeceeefpekeÀ keÀjCeeje ceeCetme, lej Heesj cesu³eeveblej l³ee®³ee Òeslee®eer J³eJemLee keÀjC³eeDeeOeer®e HeefjefmLeleer, ceeieemeHeCee ³eecegUs Deecner njuees. Hejbleg ³ee®ee DeLe& Deece®ee O³es³eJeeo njuee kegÀìgbyeefve³eespevee®eer kesÀuesueer Mem$eef¬eÀ³ee Gueìer efHeÀjJelee ³esF&ue keÀe, cnCetve efJe®eejCeeje Demee veJns. ceeCetmekeÀer HejeYetle Peeueer Demee veJns.“ ceuee Jeeìles, ³ee yeeyeleerle njC³ee®ee yeeHe, ner ceeCemes HeCe [e@keÌìjebvee meeceesjer Deeueer. l³ee®eyejesyej cegCeieskeÀj, nscee veeF&keÀ, ÒeMve®e veJnlee. keÀejCe [e@keÌìjeb®es keÀece Jee{le nesles. Deepegyeepet®ee meceepe l³eebvee ceevee³euee
 3. 3. ueeieuee neslee. DeMee JesUer Lees[er keÀU keÀe{C³ee®eer, efpeÎer®eer iejpe nesleer. O³es³eJeeoeves Òeeflemeeo (Heefnuîee DeeJe=Êeer®eer) Heíe[uesu³ee ceeCemeebvee leMee®e Lees[îeeyengle keÀe nesF&vee, HeCe Heíe[uesu³ee ceeCemeeb®eer meeLe ueeieles. efYeVe peerJeve-¢äerkeÀesve Demeuee lej meKKes YeeT meg×e SkeÀceskeÀeuee HeÀej cejeþer meeefnl³eeleueb DeMee leNns®eb ns yengOee Heefnueb®e HegmlekeÀ DemeeJeb. mecem³eebveer keÀeU meeLe osT MekeÀle veenerle. ³ee meJe& Òe³eesiee®ee MesJeì HeÀejmee JeeF&ì eEkeÀJee DeveHesef#ele DeeefCe leeCeleCeeJeebveer ûeemeuesu³ee le©Ce efHe{eruee peerJevee®ee DeeieUe Hewuet, peieC³ee®eer SkeÀ DeveesKeer Peeuee Demes cee$e ceuee Jeeìle veener. keÀejCe ³ee DeHe³eMeeves ’[e@keÌìj“ Ke®eues veenerle leNne ¿ee Jee®eveer³e HegmlekeÀele DevegYeJee³euee efceUsue. kesÀJeU JewÐekeÀer³e®e veJns, lej meJe&®e #es$eeleu³ee efkeÀbJee l³eeb®³eele DeHesef#ele keÀ[JeìHeCee Deeuee veener. Gueì les cnCeleele, ’ceeies JeUtve Jee®ekeÀevee YeeJesue Demeb efveleeble megboj HegmlekeÀ Deens. Heeefnueb lej DeeHeCe meeceeefpekeÀ Je JewÐekeÀer³e ogjeJemLesMeer peer Oe[keÀ efoueer l³eebleerue nslet [e@. peer. yeer. He©UkeÀj mJe®í neslee, ¿ee meceeOeeveeveb ceve Yeªve ³esleb. Heg{®eer Oe[keÀ DeefOekeÀ efJe®eejebleer, efJeJeskeÀeves (Sced.Smed.SHedÀ.S.meer.Smed.SHedÀ.S.Sced.Smed.SHedÀ.S.Smed.meer.) Je meb³eceeves Ðee³euee nJeer, ³ee efJe®eejebveer ceveeuee GYeejer ³esles. ’³ee®ee®e DeLe& “[e@keÌìjeb®³ee DeefOeÿelee ceveeleerue ’HeerU“ keÀe³ece Deens. Hegvne ’Oe[keÀ“ osC³ee®eer l³eeb®eer le³eejer Deens Je l³eemeeþer mesþ iees. megb. JewÐekeÀer³e ceneefJeÐeeue³e Je kesÀ. F&. Sced. ©iCeeue³e - cegbyeF&. efJe®eejeb®eer Je efJeJeskeÀe®eer iejpe Deens ner ieesä l³eebvee Heìuesueer Deens. oeefjêîe, De%eeve Je HeejbHeeefjkeÀ ª{eRceO³es ©letve yemeuesu³ee meceepeeuee megOeejC³eemeeþer, l³eeleerue J³ekeÌleeRvee J³eJemee³eeveb meeefneql³ekeÀ vemeuesu³ee uesKekeÀe®eer ner meeefnl³eke=Àleer Jee®ekeÀeuee SkeÀ Jesieȳee ceeCetme cnCetve peieC³eeme ceole keÀjC³eemeeþer ef®ekeÀeìerves, meelel³eeves Je KebyeerjHeCes DeveskeÀ DevegYeJeefJeéeele vesles, Yeeªve ìekeÀles. GlkeÀì DevegYeJe, De®etkeÀ efvejer#eCe, ÒeeceeefCekeÀ DeeefCe YesokeÀ DeeIee[îeebJej keÀece keÀjC³ee®eer iejpe Demeles ns®e mel³e le©Ce efHe{ermeceesj ceeb[C³eeme efJeMues<eCe DeeefCe Òel³ekeÀejer MeyoebkeÀve ¿eecegUs HegmlekeÀ SkeÀoe neleele Iesleueb keÀer Hegjb kesÀu³eeefMeJee³e “[e@keÌìjeb®es ns uesKeve ceole keÀjerue DeMeer Kee$eer Jeeìles. Keeueer þsJeJele veener. [e@. kegÀcego keÀesunìkeÀj(Sced.[er.[er.Heer.S®ed.) [e@keÌìjeb®eer Mewueer meeefneql³ekeÀe®eer Deens. l³eeleerue Ieìveeb®eer, mLeUeb®eer Je ceeCemeeb®eer ÒeeO³eeefHekeÀe,ÒeefleyebOekeÀ Je meeceeefpekeÀ JewÐekeÀ efJeYeeiekesÀ. F&. Sced. ©iCeeue³e -cegbyeF&. JeCe&ves yeesuekeÀer Deensle. DeveskeÀ efþkeÀeCeer [e@keÌìjebveer mJele뮳ee $egìer ÒeebpeUHeCes Heg{s ceeb[u³ee Deensle. nele®es keÀenerner jeKetve þsJeuesues veener. Kes[îeele JewÐekeÀer³e J³eJemee³e keÀjC³eemeeþer uesKekeÀeves meodmeodefJeJeskeÀyeg×er®ee keÀewue ceevetve Iesleuesu³ee lee©C³emegueYe DevegYeJeeleuee Heg{s ³esCeeN³ee le©Ce ceb[UeRvee ³ee HegmlekeÀecegUs ceeie&oMe&ve lej nesF&ue®e; HeCe meeceeefpekeÀ pees<e, efveOe[sHeCee DeeefCe oCekeÀìHeCee ³ee HegmlekeÀele Deens®e. HeCe efMeJee³e ³egJeecevee®eb nUgJeej DeeefCe ¬eÀebleer ns keÀOeer ve mebHeCeejs, PeìkeÀved ve nesCeejs HeCe efJeJeskeÀeves Je efJe®eejeves neleer IesC³ee®es ÒeeceeefCekeÀ DeekeÀueve FLes Deens.®eesKeboU Jee®ekeÀebveer Jee®eueb®e Heeefnpes Demeb opexoej HegmlekeÀ. keÀe³e& Deens; l³eeKesjerpe ³ee meceepeeuee lejCeesHee³e veener, ner ieesäner ÒekeÀ<ee&ves [esȳeeHeg{s [e@. meew. Me. ce. kesÀogjkeÀj ³esF&ue nsner keÀener keÀceer cenÊJee®es veener. (Sced.yeer.yeer.Smed.Sced.Smed.-meer efHeÀpeerDee@uee@peer) efJeYeeie ÒecegKe Je ÒeeO³eeefHekeÀe Mejerjef¬eÀ³ee Meem$e efJeYeeie mesþ iees. megb. JewÐekeÀer³e ceneefJeÐeeue³e, cegbyeF&. [e@. Fbotceleer HeejerKe [e@. keÀMeeUerkeÀjeb®ee Òe³eesie keÀmee HeÀmeuee ³ee®eer ne keÀce&keÀLee. cenejeä^ele O³es³eJeeoer, le©Ceeb®eer keÀcelejlee veener. Deens leer efleleke̳ee®e O³es³eefveÿ menkeÀeN³eeb®eer. ner DeefmlelJee®eer®e MeeskeÀebeflekeÀe Deens. Òel³eskeÀ O³es³eJeeoer le©Ceeme mejkeÀej, He#e-mebIeìvee, Mesì-meeJekeÀej ³eeHewkeÀer kegÀCeerlejer G®euetve Oejues lej®e l³ee®ee O³es³eJeeo keÀecee®ee! efMeJee³e mejkeÀej, He#e, mebIeìvee cnCepes ®eewkeÀì efMemle, le[pees[ ³ee ieesäer Deeu³ee®e. cnCepes oesvner yeepetveer MesJeì SkeÀ®e - O³es³ee®eer DeLeJee keÀe³ee&®eer MeeskeÀebeflekeÀe. Òel³eskeÀ Oe[He[CeeN³ee le©Ceeves G[er IesC³eeHetJeea Jee®eeJes Demes HegmlekeÀ. [e@. o. Jee. osJeue Sced.[er. ÒeeO³eeefHekeÀe, De@vesmLesefMe³ee@uee@peer mesþ iees. megb. ceneefJeÐeeue³e, cegbyeF&.
 4. 4. YetefcekeÀe ë (Heefnuîee DeeJe=Êeerceeieer}) HegmlekeÀele Dee}s}s Òemebie lemes®e efJe®eej DeeefCe celeb ³eele p³ee keÀener $egìer Demeleer} l³eeyeÎ} DeeefCe pes keÀener cenÊJee®eb Ie[}b nesleb HeCe efJemcejCeecegUs jentve ies}b Demes} Dee[s}er}e Deecner ne@efmHeì} ®ee}t kesÀ}b DeeefCe leerve Je<e& ®ee}Jetve ®eebie}b l³eeyeÎ} ceer mebyebefOeleeb®eer ceeHeÀer ceeielees. ogmejer yeeye Deμeer keÀer J³eeqkeÌleμeë kegÀCee}ener veeJee©Hee}e DeeCetve yebo kesÀ}b. lesJne®es DevegYeJe DeeefCe l³eeJesUer Pee}s}b efμe#eCe kesÀJeU oes<eer þjJeC³ee®ee ceePee nslet veener. Jew³eeqkeÌlekeÀ mJe©Hee®eb veJnleb. meeceeefpekeÀ efnleeμeer l³ee®ee efvekeÀì®ee mebyebOe neslee. l³eecegUs Deecner pes Ie[Je}b DeeefCe pes pes Ie[le ies}b l³ee®ee $e³emLe ¢äerves DeeefCe leìmLe Je=Êeerveb - ÞeerefveJeeme keÀμeeUerkeÀj meekeÀuîeeveb efJe®eej keÀªve DevJe³eeLe& keÀe{Ceb ce}e DeeJeμ³ekeÀ Jeeì}b. Dee[s}er mees[uîeeveblej Hee®e mene Je<ee¥veer Deece®³ee Oe[He[er®ee DevJe³eeLe& pemee pemee keÀe{lee ³esT }eie}e, lemee lees Flejebvee meebieC³eemeeþer ceie }sKeCeer neleele Iesle}er. ³ee HegmlekeÀe®³ee Òel³e#e efveefce&lee®eb Þes³e DeLee&le®e efoJebiele Þeer HeÀefkeÀje iee³ekeÀJee[ ³eeb®es. l³eebveer nmleef}efKele le³eej keÀjC³eeHeemetve JesUesJesUer Òeeslmeenve osC³eeHe³e¥le njÒekeÀejs ceole kesÀ}er. ³ee J³eefleefjkeÌle ³ee HegmlekeÀe®³ee efveefce&leerle}e menYeeie ceeP³ee efvekeÀìJeleea kegÀìgbefye³eeb®ee. keÀejCe ne }sKeve ÒeHeb®e keÀjleevee l³eeb®eer KetHe®e iewjmees³e Pee}s}er Deens. ceePeer Helveer [e@. efJeYee Je ceg}er Gefpe&lee Je cegkeÌlee ³eebveer Deμee leNnsves ³ee HegmlekeÀe®³ee pe[CeIe[Ceer}e DeÒel³e#eHeCes HeCe cenlJee®ee neleYeej }eJe}s}e Deens. HegmlekeÀe®eer keÀuHevee mHegÀjC³eemeeþer Je HegmlekeÀe®³ee ªHeele efJekeÀefmele nesC³eemeeþer ceePes DemebK³e efce$e, efnleeE®elekeÀ, menkeÀejer, veelesJeeF&keÀ DeeefCe ªiCe ns meJe&peCe keÀejCeerYetle Deensle. keÀejCe l³eeb®³eecegUs®e ne peerJeveevegYeJe ce}e efceUe}e DeeefCe keÀU}e. ns meJe& pemeb cenÊJeeb®e, lemeb®e ®eebieuîee leNnsveb HegmlekeÀe®eer íHeeF& Je megboj cegKeHe=ÿ keÀjC³ee®eb Þes³e ’efJepe³e yeiex“ ³eebvee. [e@. Fbogceleer HeejerKe ³eeveer Deelceer³elesveb ÒemleeJevee ef}ntve DeeefCe kesÀ. F. Sced. ne@efmHeì}®es DeefOeÿelee [e@. HeªUkeÀj, lemes®e p³esÿ ÒeeO³eeefHekeÀe [e@. Þeerceleer keÀesunìkeÀj, [e@. Þeerceleer keWÀogjkeÀj, [e@. osJe} ³eebveer ÒeebpeUHeCeeveb DeefYeÒee³e J³ekeÌle keÀªve HegmlekeÀe}e μeesYee DeeCe}er. ³ee meJeeb&®³eeyeÎ} ceeP³ee ceveele ke=Àle%elee Deens keÀejCe ner ’meebiee³e®eer ieesä“ meebieleevee kesÀJeU peveefnle meeOeC³ee®ee®e veJns, lej ceveceeskeÀUsHeCeeveb ne mebJeeo meeOeC³eeleuîee mJeevlemegKee®eener nslet neslee Je lees Heg<keÀU ÒeceeCeele efmeOo Pee}e Deens. 1 2
 5. 5. YetefcekeÀe ë (ogmeN³ee DeeJe=Êeerceeieer}) Deeμe³e Flejebvee keÀUeJee. ³eμeeHe³eμeemekeÀì l³ee®es mJeªHe Flejebvee keÀUeJes. keÀejCe YeesJeN³ee®eer nkeÀerkeÀle - Ie[}s}er... Ie[Ceejer! l³eeletve®e HejmHejebefJe<e³eer meod-YeeJevee, efJeéeeme Je Deelceer³elee efvecee&Ce nesC³ee®eer μeke̳elee keÀener DevegYeJe DeeefCe l³ee DevegYeJeebvee DeeHeCe efo}s}e Òeeflemeeo ns mJeªHee®³ee Demeles. l³eeletve veJeer Deeμee He}ÁJeerle keÀjCeejs ÒekeÀuHe GYes jent μekeÀleele. peeCeerJeskeÀ[s vesleele. les Jew³eeqkeÌlekeÀ Demeleele®e. HeCe l³eebvee J³eeHekeÀ Demes mecesäer®es HeefjceeCener HeCe ³ee GÎsμeeves YeesJeje ef}efnC³eeHetJeea ceer kesÀ}s}e Òe³elve cnCepes ’met³e&μeesOe.“ Demeles. keÀenerJesUe ns DevegYeJe efkeÀleer cees}e®es Deensle ns Heefjef®eleekeÀ[tve DeeHeuîee}e keÀUles. ceer ÒeLece met³e&μeesOe keÀeobyejer ef}ner}er. ³ee keÀeobyejer®eb Deieesoj®eb veeJe nesleb ’Deblejer PesHeeJeleevee.“ eEmeOegogie& efpeu¿eeleuîee Dee[s}er}e Deecner Iesle}s}e ne@efmHeì} megª keÀjC³ee®ee DevegYeJe ’YeesJeje“ ceO³es ceer ceeb[}e, ef®eleej}e, lees DeveskeÀeb®³eeyejesyej ³ee DevegYeJeeyeÎ} Hee@H³eg}j ÒekeÀeμeveeves leer meeYeej Hejle kesÀ}er. HeCe YeìkeÀU ³eeb®ee JekeÌleμeerjHeCee DeesIee-DeesIeele ieHHee Peeuîeeveblej l³eebvee les DevegYeJe cenÊJee®es JeeìuîeecegUs. ce}e DeeJe[}e. meebefiele}suîee cegoleerle nmleef}efKele l³eeveer l³eeb®eer celes mHeä veeWoJetve IejHees®e kesÀ}s. YeesJeN³ee®³ee Òeleer mebHeuîee. HeÀkeÌle SkeÀ Òele Deens. n}Áer®e Þeer. meer. Þeer. GHeeO³es DeeefCe efJeÐeeOej YeeieJele ³eeb®³eeyejesyej ³ee meboYee&le ieHHee Peeuîee DeeefCe l³eebveer meg®eefJe}s l³eeveblej ner keÀeobyejer DeeCeKeer oesve ÒekeÀeμeve mebmLeebkeÀ[s 6-7 ceefnves DeeefCe keÀer YeesJeje HegmlekeÀemeboYee&le}s DevegYeJe ef}ne. ogmejer DeeJe=Êeer keÀe{C³ee®eer GlmegkeÀlee, oer[ oesve Je<ex Deμeer jeefn}er. mHeäJekeÌlesHeCee®ee DeYeeJe, JesUkeÀe{tHeCee DeeefCe l³eeb®eer Glmeen, Gceso ceeP³eeHes#ee l³eeb®³ee ceveele DeefOekeÀ efome}er. μeeble DeeefCe mecebpeme Je=Êeerves, }sKekeÀe®³ee leUceUerefJe<e³eer®eer DeveefYe%elee ³eeb®ee keÌ}sμekeÀejkeÀ DevegYeJener ceer Iesle}e. veskeÀerves DeeefCe ef®ekeÀeìerves, HeCe l³ee®eyejesyej Deefle meenme ìeUtve keÀece keÀjCeeN³ee ³ee HeCe ceePee GÎsμe keÀe³ece jeefn}e. ³ee®e ojc³eeve Þeer. Jee. efJe. Yeì ³eebvee Yesì}es. l³eebveer oesIeebceO³es meeeqlJekeÀlesyeÎ} efkeÀleer DeemLee Deens ns Jej Jej HeenCeeN³ee}e keÀUe³e®es veener. ceePee nslet peeCe}e. YeesJeN³ee®eer keÀuHevee ªpe}er. ef}nt }eie}es. ef}ntve Pee}s}s l³eevee l³eeb®³ee ³ee ’DeesUKeerves“ ceePeer Gceso Jee{}er ³eele μebkeÀe®e veener. oeKeJet }eie}es. l³eeveer JesUesJesUer met®evee kesÀu³ee. JewÐekeÀer³e mebμeesOeve Je DeO³eeHevee®³ee #es$eele JeeJejCeeN³ee ce}e l³eeb®eer ’meeo“ mJele뮳ee Deble³ee&ceer®eb JeeoU He®eefJeleevee ceer SkeÀerkeÀ[s iegocejle neslees lej ceeCegmekeÀer®³ee IejìîeekeÀ[s IesTve Dee}er. }sKeveeletve mebJeeo meeOee³e®³ee Òel³eskeÀ Òebmeieer, ³esCeeN³ee De[Leȳeeves GefÜive nesle neslees. ’met³e&μeesOe“ Depetve otj®e neslee. ’YeesJeN³ee“le cee$e De[keÀ}es. Yeìeb®³ee met®eveebveer Heg<keÀUoe leelkeÀeU ceer neskeÀej efo}e. Demes Jeeìe³e®es keÀer efkeÀleer keÀìkeÀìer®es keÀece Deens ns! peeTos. mees[tve ÐeeJes. YeesJeN³ee®es DevegYeJe ef}ne³e}e Iesle}s..... HeCe les μeebleHeCeeves Òeeslmeenve Ðee³e®es DeeefCe l³ee®eyejesyej efJe®eejeb®eer pe[lee Je ogmeN³ee DeeJe=Êeer®eer veeboer cnCetve.... eqkeÌ}ä ef}KeeCe megyeesOe Je ÒeJeener JneJes nsner HeìJetve Ðee³e®es. Kejb meebiee³e®eb lej ’YeesJeN³ee“®³ee DevegYeJeebJej SkeÀ HegmlekeÀ ef}efnlee ³esF&}. ef}KeeCe DeveskeÀ JesUe Pee}s. ef}efnCeb ³eesi³e nesF&}. Hejbleg FLes DevegYeJeeb®eer SkeÀ Pe}keÀ pejer Dee}er lejer DeeleeHegjles HeÀkeÀerje iee³ekeÀJee[ ³eebveer DeveskeÀoe ’nmleef}efKele“ le³eej keÀjC³ee®ee yengOee meceeOeeve ceevee³e}e njkeÀle veener. efJe¬eÀce®e kesÀ}e DemeeJee! YeesJeje ef}efnC³eeceeie®ee GÎsμe Demee keÀer, Deecner pes keÀCeYej keÀece kesÀ}s l³ee®ee keÀejCe l³eebveer megJee®³e De#ejele nmleef}efKele le³eej kesÀ}s keÀer ceeP³eele}e 3 4
 6. 6. SJnevee meμekeÌle nesle ®ee}}s}e mebHeeokeÀ peeiee Jne³e®ee. Hegvne meejs nmleef}efKele cnCepes Yeìebveer ie@}erped keÀμee leHeemee³e®³ee ns oeKeJe}s. keÀener ÒegHesÀ l³eebveer DeeefCe ceerner ’efie®eefce[“ Jne³e®eer. leHeeme}er. De®egkeÀlesJej Yeìeb®ee Yej Demes. l³eecegU®e “’YeesJeje“ ceO³es cegêCeoes<e peJeUHeeme s veenerle®e. ns l³eeb®es Þece cees}e®es. Heg<keÀUoe Jeeìs keÀer keÀμee}e pegves GkeÀªve keÀe{e³e®es? keÀμee}e ne KeìeìesHe? keÀOeer Jeeìs ³eecegUs mebyebefOele ogKeeJe}s lej peeCeej veenerle vee? keÀμee}e l³eebvee ogKeJee³e®es? ’YeesJeje“ íeHetve Dee}s. keÀOeer efJe®eej ³esF& DeeHeCe DeHe³eμeer Pee}es. ³ee DeHe³eμee®ee ne yeepeej ceeb[}e Deens Demes SkeÀe efJeef®e$e DeeefCe Dele=Hle Deevebo Pee}e. keÀejCe Deelee ³eeHeg{s Òeeflemeeo veener keÀe keÀenerpeCe cnCeCeej? keÀer keÀenerpeCe ’keÀμeer efpej}er“ cnCetve kegÀeqlmele nmeleer}? ³esCeej nesles. keÀoeef®ele megKeo lej keÀoeef®ele JeeoUer HeefjCeece nesCeej nesles. Lees[ke̳eele DeeHeCe pes keÀjlees³e l³ee®ee HeefjCeece keÀe³e nesF&}? eEkeÀyentvee nslet meeO³e nesF&} keÀer veener? ³eeyeÎ} meeμebkeÀlee nesleer. DemJemLelee nesleer. cegKeHe=ÿ le³eej veme}s}er Heeb{N³ee Jesÿveele}er Òele [e@. Fboceleer HeejerKe ³eeb®³eekeÀ[s g Ðee³e®eer met®evee Yeìebveer kesÀ}er. ceer mJeleë [e@. HeejerKe ³eeb®³ee Iejer peeTve l³eevee Òele ³ee keÀeUele Deves k eÀeb v eer - HeCe ef J eμes < eleë HeÀef k eÀje iee³ekeÀJee[, efo}er. Jee. efJe. Yeì ³eeveer Òeeslmeenve efo}s Je nmleef}efKele SkeÀoe®es YeìebkeÀ[s ies}s. l³eeJesU®es Deejesi³eceb$eer kewÀ. YeeF& meeJeble ³eebveener SkeÀ Òele efo}er. SJnevee ceer FlekeÀe kebÀìeU}es neslees keÀer Yeìebvee cnì}s, ’³eele pes keÀener pe[ eEkeÀJee yeespe[ Jeeìs}, kebÀìeUJeeCeb Jeeìs} les Kegμee} keÀeHee. ceePeer keÀener njkeÀle veener.“ [e@keÌìjyeeF&veer ÒemleeJevee JesU®es JesUer efo}er. Deelceer³elesves DeeefCe meodYeeJevesveb efo}er. Yeìeveer HegmlekeÀ íeHee³e}e HeeþJe}s. YeeF&meensyeebkeÀ[tve cee$e DeveskeÀoe efJe®eejCee keÀªvener keÀener GÊej Dee}s veener. Hewmes nJes nesles. HeCe veJnles. μesJeìer þjJe}s keÀer keÀoeef®eled YeeF¥vee JesU nesle vemes}, Flej J³eeHe Demeleer}. nesleer HeÀkeÌle efJePet Ieele}s}er leUceU Deved nleye} nesle ®ee}}s}er efpeÎ. De#ejμeë Jew³eeqkeÌlekeÀ keÀpe& keÀe{}s. DeeHeCe Deelee JesU ve Iee}Jelee ÒekeÀeμevee®³ee ceeies }eieeJes. l³ee keÀpe&oejeHewkeÀer SkeÀ cnCepes [e@. {keÀeve. ceer l³eeb®ee vesnceer®e ke=Àle%e ÒekeÀeμevemeceejbYe kesÀ.F. Sced. ne@efmHeì}®³ee peerJejepe cesnlee meYeeie=nele jenerve.... ®eebieuîee keÀe³ee& efJe<e³eer®³ee l³eeb®³ee ÒeeceeefCekeÀ efveÿsmeeþer. DeeCeKeer osKeer} keÀjC³ee®eer keÀuHeveener Yeìeb®eer. keÀe³e&Jeener ceePeer DeeefCe l³eeb®eer lemes®e Flej efce$eeb®eer. efleIee ®eewbIeekeÀ[tve keÀpe& keÀe{}s. [e@. ³eμeJeble osμecegKe DeeefCe [e@. efμejer<e veebos[keÀj [e@. meew. keWÀogjkeÀj DeeefCe Deece®³ee μejerjef¬eÀ³eeμeem$e efJeYeeiee®es meejspeCe ³eebveer ³eeveerner l³eeJesUer Hewmes efo}s Demes DeeþJeles³e. Flejeb®eer veeJes HeìkeÀve }#eele ³esle veener³ele. SkeÀ DeHetJe& DeeefCe ÛÐe ieesä kesÀ}er. ÒekeÀeμevemeceejbYee}e Dee}suîee meJee¥vee ®eneHeeve- μesJeìer ns Hewmes c³egefveefmeHe} yeBkesÀ®es keÀpe& keÀe{tve HesÀ[}s. DeuHeesHenej neslee. lees Ke®e& Deece®³ee ef[Heeì&ceWì} keÀ}erimeveer kesÀ}e. ¿ee Òescee®es GlejeF& keÀmes Jne³e®es? l³eecegUs ceer keÀe³ece®ee YeejeJetve ies}es SJe{s Kejs. íHeeF&ceO³es vesnceer®³ee DeHes#esHes#ee HeÀej®e Gμeerj Pee}e. ef®ekeÀeìer leeCe}er peele nesleer. meb³ece legìe³e}e Dee}e. oes<e kegÀCee®ee? HeefjefmLeleer®ee®e. [e@. Deevebo meewoeiejveer HegmlekeÀ ce. efJe. jepeeO³e#e, DeeefCe ceOeg cebiesμe keÀefCe&keÀ ³eebvee efo}s. DeHeej keÀewlegkeÀ efceUe}s. DeKesj oer[ Je<e& iesuîeeveblej SkeÀ SkeÀ ie@}er ³esT }eie}er. ÒekeÀeμevemeceejbYe 22 cee®e& 1986 }e þj}e. 5 6
 7. 7. ÒekeÀeμevemeceejbYee}e ceOeg cebiesμe keÀefCe&keÀevee IesTve ³esTve meewoeiejeveer meceejbYee}e ceer kesÀ}s vemeles! l³eeveener OekeÌkeÀe yeme}e Demes}®e. HeCe l³eeveer mecepetve Iesle}s. Deeye DeeCe}e. ÒekeÀeμeve meceejbYeeveblej Heg{er} keÀe³e&¬eÀce cnCepes Je=Êeeble íeHetve DeeCeCes. [e@. peer. yeer. HeªUkeÀjvee ceeP³eeyeÎ} KegHe keÀewlegkeÀ. les l³eeJesUer kesÀ. F&. veJeekeÀeUves YeesJeN³ee}e ’³ee Je<eea®eb cejeþerleer} meJeexlke=Àä HegmlekeÀ“ cnì}s. yengleskeÀ Sced. ne@efmHeì}®es DeefOeÿelee nesles. l³eeb®³ee nmles ’YeesJeje“®es ÒekeÀeμeve Pee}s. meJe& Je=ÊeHe$eebveer YeesJeN³ee®es keÀewlegkeÀ kesÀ}s. ÒecegKe JekeÌles cnCetve cebOeg cebiesμe keÀefCe&keÀeveer YeeJeeslkeÀì Yee<eCe keÀªve JeejbJeej HeCe YeesJeN³eeJej meceer#eCeb ³eeJeer cnCetve DeeefCe Je=Êeeble íeHetve ³eeJee cnCetve ìeȳee efceUJeuîee. lej DeO³e#e cnCetve veJeekeÀeU®es mebHeeokeÀ efveUt YeeT Keeef[}keÀj efJeefJeOe Je=ÊeHe$eeb®³ee keÀe³ee&}³eele Kesìs Iee}leevee ceer eEHepetve ies}es. Òel³eskeÀ JesUer ceveele ³eeveer SkeÀerkeÀ[s HegmlekeÀe®es keÀewlegkeÀ keÀjerle Demeleevee®e ogmejerkeÀ[s ’99 ìkeÌkesÀ efJeªOo ³ee³e®es , mel³e GIe[ keÀjleevee efkeÀleer Deepe&Jes keÀjeJeer }eieleele! 1 ìkeÌkeÀe“®³ee meboYee&le}s ¬eÀebeflemet®ekeÀ efJe®eej ceeb[}s. DeveskeÀpeCeeveer YeesJeN³ee®³ee Òeleer meceer#eCe ef}efnlees cnCetve ceeietve Iesleuîee HeCe KetHe®e Deevebo osCeejer yeeye cnCepes HegmlekeÀ ÒekeÀeμevee}e keÀe@cejs[d peebYeskeÀjebmeejKes keÀener ef}efn}s veener! p³esÿ DeeefCe Þesÿ J³eeqkeÌlecelJe GHeefmLele nesles, lemes®e efJeefJeOe #es$eele}s DeveskeÀ ÒeeceeefCekeÀ [e@. megYee<e YeW[îeebveer cee$e HegmlekeÀeJej Glke=Àÿ Hejer#eCe ef}ntve }eskeÀmeÊesceO³es keÀe³e&keÀlexner GHeefmLele nesles. íeHee³e}e HeeþJe}s HeCe l³eeDeeOeer®e þjuîeevegmeej ceOegJebleer meÒesyeeF¥®es Hejer#eCe íeHe}s meeefneql³ekeÀ efo. Heg. Keeb[skeÀj, [e@. megOeekeÀj osμeHeeb[s, [e@. peUgkeÀj, [e@. meew. ies}s. Òee. [e@. YeW[îeeb®es Þece Jee³ee®e ies}s. SkeÀe Hejerveb. HeCe l³eeb®³eeyeÎ} Deeoj cee$e veeieje}, megOeekeÀj kegÀ}keÀCeea, Òee. μeneveer, [e@. Heìs}, cegkegÀ} Heb[îee, megjsμe veiemexkeÀj Yeªve jebefn}e ceveele Ûo³eele Deelceer³elee jeefn}er. ¿ee Hejerveb l³eeb®³ee Þeceeb®es ®eerpe Pee}s. Deμeer efJeefJeOe #es$eele}er veeceJeble ceb[Uer keÀe³e&¬eÀcee}e DeeJepe&tve Dee}er nesleer. ³ee®e ojc³eeve Òe. Þeer . ves ª jkeÀjeveer keÀew l eg k eÀeves ce}e Heg À }Je}s . meenefpekeÀ®e ceer KetHe®e yeeJe®eU}es neslees. peCeg keÀener YeesJeN³eeletve ieìebieȳee S. pes. ¬eÀesefveveμeer leg}vee kesÀ}er. mee@cejmesì cee@cemeejKee opee& efo}e. KeeleeKeelee®e De}ieod Jej ³esTve nJesle G[t }eie}es neslees! SkeÀeHes#ee SkeÀ DeJJe} Heg. }. osμeHeeb[s ³eeb®es HeesmìkeÀe[& ce}e ³ee®e keÀeUele Dee}s. meeOes He$e Deece®³ee meceer#ekeÀebkeÀ[tve, }sKekeÀebkeÀ[tve Òeμebmee DeeefCe Jeªve DecesefjkesÀ®³ee HesÀ}esefμeHemeeþer Pee}s}er keÀe³ee&®es cees} ceeveCeejs. efveJe[. meeN³ee peieeletve efveJe[ Pee}suîee kesÀJeU onebHewkeÀer ceer SkeÀ neslees! DeeefCe kesÀ. F. Sced. ne@efmHeì}®³ee Feflenemeele Deμeer HesÀ}esefμeHe efceUJe}s}e Heefn}e®e. Yeìebveer les He$e mebûene}³eele íeHe}s. DeuHeesHeneje®³ee JesUer pesJne }eskeÀ Dee@ìesûeeHeÀmeeþer ³ee³e}e }eie}s lesJne lej (mebûene}³eele®e Yeìeveer YeesJejele}s SkeÀ ÒekeÀjCener HetJeea®e íeHe}s}s nesles.) ceer G[e}es®e! ®eskeÀeUtve ies}s}e ceeCetme keÀe³e keÀjs}? meJee&le JesieUs-DeeieUs keÀewlegkeÀ kesÀ}s les pe³eJeble oUJeerveer. HegmlekeÀeJej ®eesKeboU [e@. meew veeieje} cnCepes megefJeÐe DeeojCeer³e DeeefCe Del³eble megmebmke=Àle J³ekeÌleer. meceer#eCe ef}ntve l³eebveer HeeþJe}s®e. keÀewlegkeÀ kesÀ}s®e. HeCe yejesyej ©. 35/- ®ee ®eskeÀ l³eeb®ee ceg}iee ceePee efJeÐeeLeea! HeeþJe}e. les ’ye#eerme“ ceer keÀOeer®e efJemeª μekeÀCeej veener. [e@. meew. veeieje} pesJne DeefYevebove keÀje³e}e Deeuîee lesJne JeemleefJekeÀ nele HeCe Kejer iebcele, jbiele Heg{s®e Deens. keÀejCe Fleke̳ee mejU Heg{s ies}er lej pees[tve®e vecemkeÀej keÀje³e®ee HeCe ceer l³eeb®³eeμeer nmleeboes}ve kesÀ}s... pes SjJeer keÀOeer®e YeesJeN³ee®³ee keÀLes®eer Keeefme³ele leer keÀe³e jeefn}er? 7 8
 8. 8. veJeμekeÌleerceO³es YeesJeN³eeJej Deûe}sKe Dee}e. efo}e... leeye[leesye. l³ee Deûe}sKeeceO³es ceeP³ee ceveeleuîee keÀener μebkeÀe KeN³ee þjuîee. HegmlekeÀe®es efcejpes}e DeCCeeves ( [e@. pe³eÒekeÀeμe keÀμeeUerkeÀj) keÀener Òeleer KeHeJeC³ee®ee keÀewlegkeÀ keÀjleevee®e keÀener nslJeevJes<eer Dee#esHener l³eele nesles! Òe³elve kesÀ}e. l³ee Dee#esHeevee ceer GÊej ef}neJes Demes yeN³ee®e peCeebvee Jeeì}s. ceer DecesefjkesÀ}e ies}es. ceer mHeäerkeÀjCe HeeþJe}s. peeleevee HebOeje-Jeerme Òeleer IesTve ies}es. HegmlekeÀe®ee Ke®e& keÀpe& keÀe{tve keÀmee kesÀ}e ns ef}efn}s. l³ee Òeleer DecesefjkesÀleuîee cejeþer ceb[Uervee Jeeìuîee. keÀewlegkesÀ Pee}er. efJeªve ies}er. yemme. cegbyeF&leuîee Iejele Depetvener ®eej-Hee®eμes Òeleer yebefoJeeve nesTve He[uîee nesl³ee. ceePes les mHeäerkeÀjCe ve DeeJe[uîeeves ÒekeÀeμekeÀebveer meJe& HegmlekeÀ Hejle kesÀ}er. DecesefjkesÀletve Iejer He$e HeeþJe}s. HegmlekesÀ ceeP³eekeÀ[s Dee}er nesleer. keÀHeeìe®es KeCe Yej}s nesles. YeesJeje keÀeW[}e ies}e neslee. ceePee YeesJeje ceveesJew%eeefvekeÀ YeesJeN³eele yeg[e}e neslee! peCeg keÀeUe®³ee efJeJejele YeesJeN³ee}e HebOeje-Jeerme Òeleer cejeþer efmeves-veeìîe efvecee&les-veì ³eevee Ðee ie[He Pee}e neslee. YesìeroeKe}. HeCe keÀjCeej keÀe³e? DeHes#ee? ceer keÀener®e kesÀ}s veener. SkeÀ®e. keÀje³e}e JesUner veJnlee. SJe{b keÀewlegkeÀ Pee}s l³ee HegmlekeÀe®eer }e³ekeÀer Demes} lej l³eeJej SKeeoer otjoμe&ve ceeef}keÀe, ef®e$eHeì eEkeÀJee veeìkeÀ JneJes. DecesejkesÀ}e pee³e®eer leejerKe peJeU ³esle ®ee}}er nesleer. Hejer#eCes GÊece. HegmlekeÀebvee f ceeieCeer peesjoej. HeCe yeepeejele Òeleer®e Hees®euîee veenerle. HeefjefmLeleer®ee YeesJeje peCeg ce}e Ie[}s keÀe³e? efieUle neslee, ’YeesJeje“ ef}efnuîeecegUs. keÀener veener. SkeÀekeÀ[tvener meeOeer Hees®e osKeer} Dee}er veener. veener cnCee³e}e HeCe efce$eebveer meejs kesÀ}s. HeveJes}®es keÀe@. meeves, Jeeμeer®es peieoerμe keÀeye´, }e}yeeie®es s Jesieȳee®e meboYee&le pesJne mebHeke&À Dee}e lesJne mJe. iepeeveve peeieerjoej ³eebveer HegmlekeÀe®eer [e@. veeboesmekeÀj, [e@. Pee, [e@. keÀce}ekeÀj kegÀ}keÀCeea, [e@. efo}erHe osμeHeeb[s, [e@. ie[keÀjer, Òeμebmee kesÀ}er. efJeéeveeLe Hees³eskeÀj Deμee efkeÀleerlejer peCeeveer Hee®e-Hee®e, one-one Òeleer G®e}uîee. KeHeJeuîee! DecesefjkesÀntve Hejle Dee}es. oesve Heeefjleesef<ekesÀ, efJeμes<e iegCeJeÊes®es ÒeμemleerHe$ekeÀ, [e@. yeejeE}iesveer lej Heg{ekeÀej IesTve DeeefCe mebmke=Àleer ceb[Ue®³ee meom³eeb®³ee DecesefjkeÀe-ke@Àve[e®es oμe&ve DeeefCe DevegYeJe ieeþer}e yeebOetve Hejle Dee}es. ÒeeceeefCekeÀ menkeÀe³ee&cegUs Devegoeve efo}s. YeesJeN³ee®³ee ®eejHee®eμes Òeleer nesl³ee®e Jeeì yeIele. JeeUJeer-keÀmej F. veerner keÀe@. peebYeskeÀjeveer lej leerme ®eeUerme HegmlekeÀeb®ee SkeÀ ieÇe®e G®e}}e. ®eskeÀ 9 1 0
 9. 9. YeesJeN³ee}e DemHe=μ³e þjJe}s nesles! peμeeme leμee nesl³ee! peCeg keÀeqlmele nmele nesl³ee. Pee}s veener. HeÀkeÌle Ke®e&. pecee keÀener veener. Jew³ekeÌleerkeÀ HeeleUerJej DeveskeÀeveer efJekeÀle Iesleuîee. DeveskeÀebvee KeHeJeuîee. jefμe³ee®eer leleev³ee DeeefCe pece&veer®es [e@. iegbLej meeªLee³ecej Yesì}s. DeeHeg}keÀerves HegmlekeÀ IesTve ies}s. HeCe Depetve Òeeflemeeo veener. Je<e&Yej Pee}s lejer. SkeÀoe SkeÀeves ogmeN³ee}e DeesUKe keÀªve osleevee cnì}s, ’ceesþs }sKekeÀ Deensle.“ DeLee&led ìHee}eb®ee ieesOebUner Demes}. keÀener ceeefnleer veener. ceer }ies®e cnì}s, ’ceer HegmlekeÀ ef}efnlees DeeefCe mJeleë efJekeÀlees osKeer}!“ iebcele Deμeer Jeeìles keÀer }sKekeÀe}e mJele뮳ee HegmlekeÀemeeþer vesnceer®e SJe{s mel³e yees}e³e}e }epe keÀme}er? ³ee meceepeele efmevescee, veeìkeÀeb®eer, p³eesefle<ee®eer peeefnjele Oe[He[eJes }eieles keÀe? meieUspeCe Demes Oe[He[leele keÀe? }sKekeÀeves Oe[He[Ces ns l³ee}e ®ee}les. veiveles®eerner ®ee}les. HeCe [e@keÌìj eEkeÀJee }sKekeÀe®eer veener. ceer cnCelees, pes mel³e keÀceerHeCee®es veener keÀe? lees DeelcekeWÀêerle Peeuîee®es }#eCe veener keÀe? Deens l³ee®eer peeefnjele keÀe keÀª ve³es? meceepeeves Yeeie®e Hee[}b lej }sKekeÀeves efJe¬esÀlee ³ee meeN³ee ÒeÞveebvee ceePes SkeÀ®e GÊej Deens. keÀe yevet ve³es? ce}e pes efnleeJen Jeeìles Þes³emkeÀj Jeeìles les efJeefJeOe ÒekeÀejs meceepee®³ee keÀesvee- DeveskeÀeveer Deefve®ísves Hewmes osTve HegmlekeÀ efJekeÀle Iesle}s. Hewmes Iesleeveener JeeF&ì keÀesHeN³eeHe³e¥le Hees®eJeC³eemeeþer Òemebieer keÀceerHeCee, DeJens}vee, kegÀ®esäe Jeeìîee}e Dee}er Jeeì}s. lejer ceer Òe³elve keÀjerle jener}es, Je jenCeej. peeCeJe}s DeeHeuîee meceepeele keÀesìîeeJeOeer ©He³es mel³e PeekeÀC³eemeeþer Deensle. Deelee ³ee Ie[er}e met³e&μeesOe, DecesefjkeÀveeb®³ee Deblejbieele, LekeÀJ³eeJej ceele, HeCe les GIe[ keÀje³e}e cee$e SkeÀ Hewmeener veener! veeF}epeeves HegmlekesÀ efJekeÀ}er. ceg<keÀer}erves GvneUer HeeJemeeUer Deepeej, efieefveefHeie, JewÐekeÀer³e J³eJemee³e, ceer keÀesCelesner keÀä ve Ieslee. yeN³ee®eoe kebÀìeUle, Jewleeiele Hewmes Jemet} kesÀ}s. Deμeer HegmlekesÀ Je DeveskeÀ μeesOe efveyebOe ÒekeÀeefμele Pee}s Deensle. HeCe pes ’YeesJeN³eele“ Deens Heg{s Heg{s þjJe}s keÀer efJeÐeeL³ee¥vee, efce$eevee HegmlekeÀ HegÀkeÀì®e ÐeeJes. Jee®ee³e}e. les ³ee keÀμeele veener. meenefpekeÀ®e ³ee HegmlekeÀebmeeþer ceer Oe[He[}es veener. YeesJeN³eemeeþer Hejle Dee}s lejer þerkeÀ, veener Dee}s lejer þerkeÀ. l³eebveer Jee®e}s lejer þerkeÀ, veener Jee®e}s lejer Depetve Oe[He[lees³e. þerkeÀ. megOeebrê kegÀ}keÀCeeaves kesÀ}suîee cees}e®³ee met®evee efJe®eejele IesTve mebHetCe&HeCes Fbûepeer ojc³eeve®³ee keÀeUele Þeer. peleeRê keÀNne[keÀj DeeefCe [e@. pe³eÞeer ie[keÀjer YeesJeN³ee®es (JnuHe&t}) Hegve}xKeve keÀªve mebHeJe}s. les ÒeefmeOo keÀjC³eemeeþer ceer keÀefìyeOo ³eeb®³ee meene³³eeves YeesJeje®es Fbûepeer Yee<eeblej HetCe& kesÀ}s. Deens. DeesefjSbì }eBiecevme, HeWefieve F. keÀ[s efJe®eejCee kesÀ}er. SkeÀoe efoJebiele keÀc³egefvemì vesl³ee ceervee#eeryeeF& meeves ³eeveer He$eeÜejs efJe®eej}s nesles keÀer HegmlekeÀe}e SJe{er ceev³elee efceUe}er Demeleevee ceer DemJemLe keÀe neslees? GÊej? ceer ef}efn}s, YeesJeN³ee®es keÀewlegkeÀ cnCepes megKeo yeeye Deme}er lejer les FeqHmelemeeO³e HegmlekeÀ GÊece HeCe ceekexÀeEìie Hee@ef}meerle yemele veener-HegmlekeÀ ®eebie}s Deens. veJns. YeesJeN³ee®es Òe³eespeve SkeÀ®e Deens. ³ee meceepeele ÒeeceeefCekeÀHeCes peieCeeN³eevee keÀece ®eebie}s Deens HeCe Sef[ìesefj³e} Hee@ef}meerle yemele veener. DeelceeefJe<keÀej keÀjC³eemeeþer mesuHeÀ SkeÌmÒesμevemeeþer μekeÌleer, ³egkeÌleer DeeefCe meeOeves efceUeJeer. keÀener Fbûepeer ìeFHemkeÌjerHìdme DecesefjkesÀ}e HeeþJeuîee. l³eeb®es Depetve keÀener melÒeJe=Êeer}e ³ee meceepeele ceevee®es, DeefOekeÀeje®es mLeeve efceUeJes. 11 12
 10. 10. Dee[s}er}e ne@emHeì} megª keÀjC³eeceeie®eer ÒesjCee ner®e nesleer. YeesJeje ef}efnleevee®eer f ÒesjCeener ner®e. DeeefCe YeesJeN³ee®³ee meboYee&leuîee Oe[He[er®eer ÒesjCeener ner®e. SkeÀe oesIeebveer cnì}s, ’SJe{s keÀe³e Deens HegmlekeÀele.“ ’mJeleë}e keÀe³e ¬eÀebeflekeÀejer cenelcee mecepelees keÀe³e?“ Òeμvee®es GÊej meesHes Deens. mJeleë}e ceneved eEkeÀJee #egê mecepeCes ¿ee oesvnerceO³es ie}Ále Demeles. mJeleë}e keÀener mecepeC³ee®eer eEkeÀJee keÀener oeJee keÀjC³ee®eer keÀener iejpe veener. les ³eesi³e veener. HeÀkeÌle HegmlekeÀele pes Deens les efnlekeÀj Deens Deμeer Kee$eer Demes} lej l³ee HegmlekeÀemeeþer Oe[He[e³e®eer iejpe nesleer Je jener}. DeeleeHe³e¥le DeveskeÀeveskeÀebvee leμeer iejpe Jeeì}er. ³eeHeg{sner Jeeìle jener}. Þeer. GHeeO³es Je YeeieJeleeveer l³eeb®³ee ke=Àleerveb ce}e ³ee®eer Kee$eer efo}er. cnCetve®e YeesJeN³ee®eer DeeJe=Êeer keÀe{e³e®eer Deens. meJe& veJ³ee pegv³ee DevegYeJeeb®es meej peces}e Oeªve... DeeefCe peer keÀener ce@®³egefjìer Dee}er³e leer JeeHeªve YeesJeN³eele Yej Iee}tve. DeKesj meceepeele pej keÀener ®eebie}s Ie[e³e®es Demes} DeeefCe YeesJeN³ee®eer l³eele keÀener YegefcekeÀe Demes} lej les Ie[Ceej®e ! 13 14
 11. 11. YetefcekeÀe ë (eflemeN³ee DeeJe=Êeerceeieer}) YetefcekeÀe ë (eflemeN³ee DeeJe=Êeerceeieer}) Deepe iegªJeej. 14 veesJnsbyej 2002. yee}efove. ef[meWyej 1974 les YeesJeje®eer eflemejer DeeJe=Êeer keÀe{C³ee®ee efJe®eej veJnlee. keÀejCe DeeleeHe³e¥le ef[meWyej 1977 Deμeer leerve Je<e& Dee[s}erle jeefn}es. l³eeJesU®es keÀener menkeÀejer DeeefCe DeveskeÀ HegmlekebÀ ef}nerC³ee®ee, ÒekeÀeμekeÀebkeÀ[tve ÒekeÀeefμele keÀªve IesC³ee®ee, efJekeÀC³ee®ee ceePes DeeF&-Je[er} n³eele veenerle. l³ee leerve Je<ee& ojc³eeve®³ee DevegYeJeebJej YeesJeje ef}n}b. efkebÀJee HegÀkeÀì JeeìC³ee®ee meceepee}e keÀener HeÀe³eoe nesleevee efomele veJnlee. meceepee}e l³ee®³ee Heefnuîee DeeJe=Êeer®eer ner oμee Pee}er. lelmece®e oμee ogmeN³ee DeeJe=Êeer®eer ner Pee}er. nesCeeje HeÀe³eoe Heg<keÀUoe efomele veener ns keÀUle Demetve meg×e YeesJeje®e veJns lej keÀesCele®e GÊece DeefYeÒee³e HeCe ceekexÀeEìie veener. HegmlekeÀ veJ³eeveb ÒekeÀeefμele keÀjC³ee®ee efJe®eej cevee}e ª®ele veJnlee. iesuîee leerve oμekeÀele Deblejelc³ee®ee keÀew} ceeveC³ee®ee DeeìeskeÀeì Òe³elve kesÀ}e. Hejbleg HetCe&HeCes efvejeμes®³ee ielexle Demeleevee osKeer} YeesJeje®³ee Jee®eveeveb ¿ee}e®e ceer Deepe mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer (Total Stres Management) cnCelees.YeesJeje®eer eflemejer DeeJe=Êeer Deelcemevceevee®eer DeeefCe DeelcemeeceL³ee&®eer Òe®eerleer ³esles, Òe®eb[ leCeeJeiemle J³ekeÌleer}e GYeejer keÀe{Ces ne l³ee®ee®e SkeÀ Yeeie! ³ee DeKeb[ Oe[He[erceO³es ceePes YeeT, yeefnCe, F. efce$e ³eeb®e efceUles DeeefCe Demene³e ceeCemee}e DeeOeej efceUlees Demes DevegYeJe DeeuîeecegUs YeesJeje®eer GÊece menkeÀe³e& efceUle ies}b. l³eeb®ee ceer $eÝCeer Deens. Dee[s}er®e ne@efmHeì} lenketÀye Deme}b eflemejer DeeJe=Êeer ÒekeÀeefμele keÀjC³ee®ee efJe®eej Dee}e DeeefCe lees Òel³e#eelener Dee}e. kesÀJeU lejer leCeeJecegkeÌleer (Total Stres Management) leer} YeeJevee DeeefCe efJe®eejebJej DeeOeeefjle Deμeer mebHetCe& YeesJeje®e veJns lej met³e&μeesOe, DecesjerkeÀveeb®³ee Deblejbieele, LekeÀJee Iee}Jee, Òe@keÌìerkeÀ} leCeeJecegkeÌleer keWÀê [e@. ceeOeJejeJe keÀμeeUerkeÀj (meebie}er), [e@. megyeesOeve keÀμeeUerkeÀj mì^me ce@vespeceWì, ceesmeceer Deepeej mekeÌmesme Fve SkeÌPe@ecevesμeve, veecemcejCe, mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer, s f (meeJebleJee[er), Þeerceleer. megveerlee keÀ}IeìkeÀer (yesUieeJe), [e@. Deces³e Hees³eskeÀj (þeCes), efnleiegpe Deμeer one HegmlekesÀ ÒekeÀeefμele nesle Deensle Je HetCe& leCeeJecegkeÌleerkeWÀê keÀe³e&jle [e@. Heg<keÀjKeeves, efμekeÀejKeeves (cegbyeF&) DeYe³e osmeeF& (HegCes), Þeer. pe³eblejeJe Keeb[kesÀ Pee}er Deensle Je nesle Deensle. ns ³eμe kesÀJeU ceeP³eeμeer efkebÀJee mebHetCe& leCeeJecegkeÌleerμeer (KeesHees}er) meew. yeiex (ceeefnce, cegbyeF&) ³eebveer megª kesÀ}er Deensle. Deevebo Deens, le=Hleer efveie[erle Deme}suîee J³ekeÌleer®eb®e veJns lej meeN³ee melÒeJe=Êe J³ekeÌleeR®eb Deens. veme}er lejer! meceeOeeve Deens. meebieles®eer μeebefle veme}er lejer. keÀejCe Deepener yeskeÀejer, l³ee meJee¥vee Oev³eJeeo DeeefCe ceveëHetJe&keÀ μegYes®íe! yee}cepegjer, iejeryeer, De[eCeerHeCee YeerkeÀ ceeieCes, Òeog<eCe Deμee μeskeÀ[es mecem³ee OeieOeiele Deensle®e. HeCe mebHetCe& leCeeJecegkeÌleer ne efJeéeleCeeJee®ee ’peieVeeLee®ee jLe“ Deens, lees Dees{C³eele DeeHe}e menYeeie Deens. nsner vemes Lees[kesÀ! [e@ ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀμeeUerkeÀj [e@ ÞeerefveJeeme peveeo&ve keÀμeeUerkeÀj 15
 12. 12. ~~ SkeÀ ~~ ³eeefμeJee³e, efJeJeskeÀevebo DeeefCe ceekeÌme&®³ee HegmlekeÀeb®ee ceeP³eeJej ÒeYeeJe He[}e. mJeeceer efJeJeskeÀeveboe®es Jewjei³e DeeefCe efve<keÀ}bkeÀ ®eeefj$³e ce}e YeeJe}s,lej ceekeÌme&®³ee μees<eCe cegkeÌleer®es Jeejs DeeefCe peerJevee®eer efoμee HegmlekeÀebcegUs ceeP³ee ÒesceemekeÌle ceveeves meeceeefpekeÀ ¬eÀebleer DeeefCe meeceeefpekeÀ yeebefOe}keÀer efμejesOee³e& ceeve}er. eEkeÀyengvee, DeO³eeeqlcekeÀ ÒeJe=Êeer peesHeemeC³ee®ee GÊece GHee³e cnCepes®e 1969 les 1973 ®ee keÀeU ceeP³ee JewÐekeÀer³e efμe#eCee®ee keÀeU neslee. HeCe ceekeÌme&Jeeo Deμeer Kee$eer Pee}er. Kejb Heeefn}b lej ÒeecegK³eeves peerJeveefJe<e³eer®³ee leÊJe%eevee®eb efμe#eCe®e ceePeb ®ee}t nesleb. kegÀceej efμejeUkeÀj ne ceePee efnjes. μeneoe, vebotjyeej, leUesos Jeiewjs Yeeieele ÞeefcekeÀ mebIeìvee ³eeefμeJee³e ®ecelkeÀej, ieg{μekeÌleer, F&éej JeiewjW®³ee yeeyelener ceeP³ee ceveele mLeeHeve keÀjCeeje DeeefCe lesLeer} keÀäkeÀN³eebceO³es HeefjJele&ve Ie[Jetve DeeCeC³eemeeþer Oe[He[Ceeje leke&ÀefJeleke&À ®ee}le. F&éej Deens Demes kegÀCeer cnCee}e lej F&éej vemeuîee®eer yeepet ceeb[e³e®eer kegÀceej. l³ee®³eeyeÎ} ce}e efveleeble Deeoj. DeeefCe keÀesCeer veener cnCee}e lej lees keÀoeef®ele Demet μekesÀ} Deμeerner yeepet ceeb[e³e®eer Demes ®ee}t nesles. Hejbleg keÀOeerkeÀOeer ne Jeeo®e efvejLe&keÀ Deens Demebner Jeeìe³e®eb. SkebÀojerle ³ee kegÀceej ÒeceeCes®e Hejbleg HetCe&HeCes ogmeN³ee #es$eele keÀece keÀjCeejer DeeCeKeer SkeÀ yeeyeleerle yejs®e mebμe³e efHeÀì}s veJnles SJe{b efveef½ele. ceePee efce$e pejerJee}e ³ee®³ee yejesyej J³ekeÌleerner ce}e Deeoμe&Jele Jeeìe³e®eer. ner ogmejer J³ekeÌleer cnCepes [e@. Sced. pes. vejeEmenve ³ekeÀerveμee, cesnyetye, HewÀ³eepe Jeiewjs leLeekeÀefLele mee#eelkeÀejer J³ekeÌleerbvee ceer Yesìe³e®ees. (p³egefveDej). Deece®es ÒeeO³eeHekeÀ. l³ee®eÒeceeCes oi³ee&lener pee³e®ees. F}Áce-Fyeeoo keÀje³e®ees. ne meeje DeebleefjkeÀ kegÀletn}e®ee kegÀceej DeeefCe vejeEmenve ner leμeer oesve ìeskesÀ nesleer. kegÀceej ne DeefYe³eebef$ekeÀerleer} Yeeie neslee. HeoJeerOej, lej vejeEmenve JewÐekeÀer³e HeoJeerOej. kegÀceej}e ceer ’Dejs-legjs’ keÀjer lej [e@. peerJevee®³ee leÊJe%eevee®eb efμe#eCe ®ee}t nesleb Demeb cnì}b les Deμeemeeþer keÀer vejeEmenve Deece®es mej DeLee&le l³eeb®³eeμeer vesnceer DeeojeLeea yeele®eerle nesF&. kesÀJeU JewÐekeÀer³e %eeve ceePeer yeewef×keÀ eEkeÀJee YeeJeefvekeÀ YetkeÀ YeeieJet μekeÀle veJnles. mel³ee®eer kegÀceejves Oegȳeeleuîee DeeefoJeemeeRmeeþer meJe&mJe PeesketÀve efo}s}s nesles, lej DevegYetleer mJeleë}e PeesketÀve efouîeeefμeJee³e keÀμeer ³esCeej? HeCe PeesketÀve Ðee³e®eb lejer kegÀþs? vejeEmenveveer μejerjef¬eÀ³eeμeem$e ³ee JewÐekeÀer³e efJe<e³eele mebμeesOeve ®ee}Je}s nesles. DemKeef}le meenefpekeÀ®e Jee®eve, ®e®ee& Fyeeoo YeeqkeÌle pes keÀener meceesj ³esF&} l³eeletve mel³e μeesOeC³ee®eer Fbûepeer yees}Ceejs DeeefCe Jeiee&le efμekeÀJee³e}e ³esleevee ìe³e yeebOeCeejs vejeEmenve DeeefCe l³ee®eer Òe®eerleer IesC³ee®eer keÀUle vekeÀUle Deμeer Oe[He[ ®ee}}er nesleer. vee l³eele megKe DeeefoJeemeeR®³eele jentve ’keÌ}eme}sme“ Pee}s}e, DeeefoJeemeeR®³ee jenCeerμeer mecejme Pee}s}e nesleb vee ogëKe. HeÀkeÌle leeªC³emeg}Ye DeeJesie neslee. Oegboer nesleer. HeCe meejb keÀmeb Demme}. kegÀceej ³eeb®³eele SjJeer oesve Oe´gJeebSJe{s Deblej. HeCe SkeÀe yeeyeleerle cee$e oesIesner Deieoer Jewjei³ee®ee ÒeYeeJe neslee. l³eecegUs ceer yesefHeÀkeÀerj Je yesojkeÀej neslees.³ee ojc³eeve meejKes ....ceeCegmekeÀer! SkeÀoe pejerJee}eveb cnì}b, ’Deceke̳ee Deceke̳ee HeÀkeÀerjeveb meebefiele}b lej DeeHeCe keÀe@}spe oesIesner Del³eble ÒeeceeefCekeÀ, l³eeb®³ee efveÿe DeJ³eefYe®eejer. μebkeÀe I³ee³e}e lemetYejner mees[e³e®eb.“ peeiee veener. ceer cnì}b, ’ceer le³eej Deens“ Pee}b. HegC³eele Sced. yeer.yeer. Smed. keÀjerle Demeleevee ³ee oesIeeb®eer ceeP³eeJej íeHe He[}er. jml³eeJej®³ee l³ee HeÀefkeÀje}e Deecner efJe®eej}b. meenefpekeÀ®e Sced.yeer.yeer.Smed. Heeme Pee}es lesJne ceeP³ee ceveele oesve efJe®eej IeesUle. DeeHeCe kegÀceejÒeceeCes Kes[îeele lejer keÀece keÀjeJes eEkeÀJee [e@. vejeEmenveÒeceeCes mebμeesOeve #es$eele l³eebveb, ’keÀe@}spe mees[e“ cnì}b. peeJes. kegÀceejÒeceeCes keÀece keÀjC³ee®eer ce}e DeebleefjkeÀ leUceU nesleer. eEkeÀyengvee leer ceeP³ee ceer lej meJe& mees[e³e}e le³eej®e neslees. Deblece&vee®eer YetkeÀ nesleer, lej [e@. vejeEmenve®es #es$e yegOoer}e DeekeÀef<e&le keÀjer. 1 7 18
 13. 13. HeCe pejerJee}e}e keÀe³e Jeeì}b. keÀesCe peeCes. l³eeveb mJeleë®eb ’ÒeHeespe}“ ceeies Deceeveg<e YeeweflekeÀ HeefjefmLeleer®³ee efJejesOeele meJe& HeeleȳeebJej mebIe<e& keÀjC³eemeeþer Iesle}b. }eskeÀeb®eer, efce$eeb®eer, DeeefCe Iejeleuîeeb®eerner ceveb JeUefJeC³ee®ee ceer O³eeme Iesle}e. Deepe meejKeb peeCeJele³e keÀer efJeÐeeL³ee&bvee kesÀJeU ceemlejeb®eer veJns, KeN³ee Jesieȳee JeeleeJejCeele iegª®eer, KeN³ee vesl³ee®eer, KeN³ee ceeie&oμe&keÀe®eer leerJe´ iejpe Demeles. peevesJeejer 1974 ceO³es Fbìve&efμeHemeeþer ceer efcejpes}e Dee}es. HegC³ee®³ee ceeveeves Sced. yeer. yeer. Smed. ®³ee μesJe쮳ee Hejer#es}e lejerner Heeme Pee}es. p³ee HeoJeer®eer efcejpe cnCepes Kes[b. Oe[ jmles veenerle. HegÀìHeeLe veenerle. Oe[ meeb[HeeC³ee®ee efve®eje veener. Deefpeyeele eEkeÀcele Jeeìsveeμeer Pee}er nesleer leer Heojele He[}er®e. kesÀJeU HeoJeer®e veJns, lej jml³eeJej Ke·s He[}s}s. Òe®eb[ OegjUe. pegveeì ie}Áer yeesU. }eskeÀner ûeeceerCe Yeeieeletve Flejner megKes ce}e keÀJe[ercees} Jeeìe³e®eer. ne ceePee efvejeμeeJeeo neslee keÀe? keÀer ner yeepeejemeeþer Dee}s}s. efcejpes}e DeeuîeeDeeuîee®e ne yeo} peeCeJe}e. efvejer®ílee nesleer? Goemeervelee nesleer? keÀer KeN³ee peerJevemebIe<ee&Heemetve HeUtve peeCeb nesleb? HeCe efpeLes ceer keÀece keÀje³e}e Dee}es les Jee@ve}sme ne@efmHeì} cee$e HetCe& JesieUb. Deceeveg<e mHeOex®ee ce}e Jeerì lej Dee}e veJnlee? J³eJemee³e, mebHeÊeer, ÒeHeb®e, Iejoej ns meejb DecesefjkeÀveeb®³ee mebmke=Àleer®ee ÒeYeeJe HeoesHeoer peeCeJeeJee FlekebÀ. ne@efmHeì}ceO³es HeeT} keÀener ce}e leg®í Jeeìe³e®eb. Deμee HeefjefmLeleerle keÀeUpeemekeÀì meJe&mJeeceO³es efYevetve jeefn}er þsJelee®e ns peeCeJe}b. DecesefjkeÀve efceμeve®eb ns ne@efmHeì} cnCepes [e@keÌìj DeeefCe ©iCe leer ceekeÌme&®eer GlkeÀì DeeJneveb- l³ee DeeJneveebceeie®eer keÀUkeÀU. HeÀkeÌle μees<eCe Je Dev³ee³e ³eeb®³eeleer} meebmke=ÀeflekeÀ ojer®eb GÊece GoenjCe. FLe}e Dee®eej, efJe®eej, yees}Ceb, ®ee}Ceb, ³eeb®³eeyeÎ} ®eer[ DeeefCe μees<eCejefnle ceeveJeer meceepee®eb mJeHve. ³ee oesve YeeJevee ceveele GHe®eej meJe& keÀener Hee½eel³e. DeeefCe FLes GHe®eej I³ee³e}e ³esCeejs yengleskeÀ ©iCe cee$e efμe}ÁkeÀ jeefnuîee. Deefμeef#ele DeeefCe ûeeceerCe HeewJee&l³e! efve³eefceleHeCeeveb HeewefäkeÀ pesJeCe pesJeCeejs, J³ee³eece keÀjCeejs, ìsefveme-ye@[eEceìve efcejpes®eb Jewefμeäîe cnCepes cegme}ceeve DeeefCe ef¸emleer Oeceea³eeb®ee ÒeYeeJe. keÀener KesUCeejs, SKeeob JeeÐe JeepeJeCeejs DeeefCe lejerner efve³eefcele DeY³eeme keÀªve GÊece ÞesCeer efHe{îeebHetJeea eEnot Deme}s}s, eEnot veeJes Je Dee[veeJes Depetve Deme}s}s }eskeÀ yeeì}s}s efceUJeCeejs yejs®epeCe ceeP³eeyejesyej nesles. ce}e lemeb neslee Dee}b veener. lemeb JneJemeb Dee{Uleele. Heg<keÀUoe Òeμve He[lees, veeJeb yeo}tve eEkeÀJee GHeemeves®eer HeOole yeo}tve Jeeì}b veener. J³ekeÌleer®es Deblejbie yeo}t μekeÀleele keÀe? keÀer meeceeefpekeÀ meboYe& yeo}leele Je l³eecegUs kegÀceej efμejeUkeÀj, Deveble HeÀ[kesÀ, ceeOeJe jneUkeÀj, Heg©<eesÊece Heevemes, [e@. Oecee¥leefjleeb®ee HeÀe³eoe neslees? keÀenerner Demees efcejpesceO³ess SkebÀojerle JesieJesieȳee ceμeeUkeÀj, megOeerj HeìJeOe&ve, efpeleWê μene, ieewjerμebkeÀj iebiee JeiewjW®³eeyeÎ} keÀcee}er®eer jerleerefjJeepeeb®ee DeeefCe ª{eR®ee Heie[e Deens. Deelceer³elee ceeP³ee DebleëkeÀjCeele oeìtve jeefn}er. l³ee®eb keÀejCe l³eeb®ee ceePee lesJne®ee Jee@ve}sme ne@efmHeì}ceO³es keÀece keÀjerle Demeleeveener ceeP³ee ceveele melele SkeÀ®e Heefj®e³e. l³ee keÀeUele p³eeb®³eeyejesyej μees<eCecegkeÌle meceepee®eer mJeHveb Heeefn}er l³eeb®³eeμeer efJe®eej IeesUle Demes-μees<eCecegkeÌle meceepee®eer efveefce&leer. ceeCegmekeÀer®es yebOe DebleëkeÀjCeele ¢{ Pee}s. Jee@ve}sme ne@efmHeì}ceO³es efμemleer®eb JeeleeJejCe nesleb. [e@. Lee@ceme, [e@. meesìg&j, meenefpekeÀ®e veneEmenveÒeceeCes mebμeesOeve keÀjC³ee®ee efJe®eej ieewCe þj}e, DeeefCe [e@. keÀewef[bC³e, [e@. HeÌ}s®ej yengleskeÀ [e@keÌìj efμemleer®es YeeskeÌles nesles. ©iCeebvee leHeemeCes, ceeP³ee ceveele μees<eCecegkeÌle meceepe efveefce&leermeeþer mJeleë}e PeesketÀve Ðee³e®eb®e O³es³e efμe}ÁkeÀ GHe®eej keÀjCes, ef[me®eepe& osCes Jeiewjs keÀeces les JekeÌleμeerjHeCes keÀjerle. Hejbleg l³ee yengleskeÀeb®e jeefn}b. efJeée lesJe{îeeHegjle®eb ce³ee&eole Deens Demeb ce}e Jeeìe³e®eb. keÀejCe ceeP³ee celeevegmeej ªiCeeb®eer f osJeOece&, ®ecelkeÀej, DeO³eelce, μeem$e, keÀ}e meJe& keÀener ³ee SkeÀcesJe O³es³eele peer cet}Yetle mecem³ee oeefjÐe´, l³ee oeefjÐe´eefJe<e³eer®eer peUpeUerle peeCeerJe eEkeÀJee Keble yeg[tve ies}b. l³eeb®³eeceO³es DeYeeJeeves®e Dee{Ue³e®eer. ³ee®ee DeLe& les ce}e JeeF&ì Jeeìle nesles Demeb 19 20
 14. 14. cegUer®e veJns. HeCe Demeb cele Jne³e®eb keÀer oeefjÐe´ ne peerJevee®ee DeefJeYeep³e IeìkeÀ Deens ³eeJej neleJeejs keÀ©ve les Dee#esHe IesT }eie}s. les keÀener SskesÀveemes Pee}s. lesJne Demeb®e l³eebvee Jeeìle nesleb. [e@keÌìjebvee®e veJns, lej ©iCeebvee osKeer} mJele뮳ee oeefjÐe´eyeÎ} DeKesj ceer®e cnì}b, ’Dee³e [eWì Jeebì ìt ìe@keÀ FHeÀ o Dee@ef[³evme efjHe̳egpesme ìg De{erDej HeÀejmeb keÀener Jeeìleb vemes. l³eebveerner oeefjÐe´ peerJevee®ee DeefJeYeep³e IeìkeÀ cnCetve mJeerkeÀej}b ìg mee³eefvìefHeÀkeÀ eELekeÀeRkeÀ“DeeefCe le[keÀ Kees}erJej efveIetve ies}es. nesleb. ceePeb les JeeieCeb cnCepes DeHeefjHekeÌJeles®e eEkeÀJee nleye}les®eb }#eCe nes³e. eEkeÀyengvee FLeuîee ÒecegKe [e@keÌìjebHewkeÀer SkeÀ cnCepes [e@. meeJeF&keÀj. ns m$eerjesie ef®eefkeÀlmee ®eeleg³e& Je Kegyeer®ee DeYeeJe Demeuîeevesner ceer lemee Jeeie}es Demesve. HeCe [e@. meeJeF&keÀjebyeÎ} efJeYeeiee®es ÒecegKe nesles. ceePee meeceeefpekeÀ keÀ} O³eeveer IesTve SkeÀoe l³eebveer ce}e m$eer-jesie Deveeoj eEkeÀJee leg®ílee ce}e keÀOeerner Jeeì}er veener. JeeìCeej veener. μeem$ee®³ee meeceeefpekeÀ DebieeyeÎ} mìeHeÀcesbyeme&meeþer ceer SkeÀ J³eeK³eeve ÐeeJeb Demeb meg®eJe}b. Þeesl³eeb®³eeceO³es m$eerjesie efJeYeeiee®³ee SkeÀ pesÿ lep%e Þeerceleer [e@. veiejJee}e ceer keÀyet} Pee}es. Deved le³eejer}e }eie}es. GHeefmLele nesl³ee. l³eebveer cee$e ceeieentve ceePeb ceveesceve keÀewlegkeÀ kesÀ}b Demeb ce}e keÀU}b. cetU keÀejCeeb®ee μeesOe IesCeb DeHeefjne³e& veener keÀe³e? efveëHe#eHeeleer $e³emLeeves DeeHeuîee yees}C³ee®eer keÀoj kesÀ}er ³ee®eb ce}e l³eeleuîeel³eele meceeOeeve DeeHeuîee}e J³eeK³eeve Ðee³e}e meebeiele}b®e pej Deens lej ©iCeeb®eer Kejer mecem³ee f Jeeì}b. Deepe peeCeJele³e keÀer Deepener yengmebK³e }eskeÀ oeefjêîe Je mece=×er ne veefμeyee®ee peer oeefjÐe´ efle®³eeJej Yej Ðee³e®eb ceer þjJe}b. DeLee&le ns meJee¥vee Heìs}, ª®es} keÀer }eskeÀ KesU ceeveleele Je oeefjê³e Demeuîeeme les peerJevee®ee vewmeefie&keÀ IeìkeÀ cnCetve mJeerkeÀejleele. ef®e[leer}? Deμeer μebkeÀe ceveele nesleer®e. HeCe ceer þjJetve®e ìekeÀ}b keÀer ³eeJesUer mebOeer l³eecegUs®e Deepe osKeer} keÀesCel³eener JewÐekeÀer³e J³eemeHeerþeJej ’oeefjêîe“³ee efJe<e³eeJej mees[e³e®eer veener. ceeP³eekeÀ[s keÀener ®eebie}s meboYe& ûebLener nessles. Dee³el³eeJesUer Þeesl³eebveer efJe®eej kesÀ}e peele veener ! ’mec³ekeÀ Deejesi³e“ Je ’mec³ekeÀ JewÐekeÀ“ ³eeb®eer peeCeerJe Je Òeμve efJe®eej}s lej De[®eCe nesT ve³es cnCetve ceer meJe& meboYe&-ûebLe yejesyej v³ee³e®eb þjJe}b. ¢äer vemeuîeecegUs Demeb nesleb! þjuîeeÒeceeCes J³eeK³eevee}e JesUsJej megªJeele Pee}er. m$eer-jesie efJe<e³ekeÀ legce®ee ceg}iee yesHeÊee Deens. mecem³eeb®eer DeekeÀ[sJeejer osTve ceer meebefiele}b keÀer ¿ee meJee&ceeies Kejb keÀejCe μees<eCe Deens. efcejpesle Demeleevee μees<eCecegkeÌleer®³ee O³eemeeveb ceer FlekeÀe PeHeeì}es neslees keÀer peesHe³e¥le μees<eCe Deens leesHe³e¥le oeefjÐe´ jenCeej. oeefjÐe´ jeefn}b lej De%eeve, DebOeÞeOoe je$ebefoJeme ceeP³ee Kees}erle ³ee efJe<e³ee®eer ®e®ee& ®ee}s. ³ee O³eemeeceO³es Fbìve&efμeHeceO³es jenCeej. jesie jenCeej. cnCetve DeeHeCe μees<eCecegkeÌle meceepe j®eves®ee efJe®eej keÀje³e}e keÀjeJe³ee®eer keÀeceb keÀener JesUe yeepet}e jenle. JesieJesieUs HeÀe@cme& YejCeb ns SkeÀ cenÊJee®eb nJee. ’js[er jsHeÀjvme“ cnCetve one-yeeje HegmlekebÀ ceer yejesyej þsJe}er nesleer®e. jpeveerHeece keÀece! ceeP³ee menkeÀejer Fbìve&medJej l³eecegUs yeespee He[e³e®ee DeeefCe meenefpekeÀ®e les veejepe oÊe ³eeb®³ee ’Fbef[³ee ìg[s“- ³ee HegmlekeÀeleer} SkeÀ Heefj®íso ceeP³ee cnCeC³ee®³ee meceLe&veeLe& nesle. Heg<keÀUebvee ceePeb DeeJesμeHetCe& yees}Ceb cnCepes ieefJe&ÿHeCee Jeeìs. l³eeb®ee DenbkeÀej Jee®etve oeKeJeerle Demeleevee®e [e@. meeJeF&keÀjebveer ceO³es®e GYes jentve ce}e LeebyeefJe}s. cnCee}s, ogKeeJe}e peeF&. keÀenerpeCeebvee ceePeb cnCeCeb Heì}b lejer ce}e ceesþsHeCee efceUlees cnCetve ’JegF& [esvì Jeebì Hee@ef}efìkeÌme, JegF& Jeebì De }skeÌ®ej Dee@ve Dee@ymìs^efìkeÌme- (Deecne}e celmej Jeeìs. ceesþsHeCee Deμee ÒekeÀej®ee keÀer p³eeb®³eemeceesj pee³e}e keÀefveÿ [e@keÌìjebvee jepekeÀejCeeJej veJns m$eerjesieeJej }skeÌ®ej nJe³eb)“ ieebieje³e}e nesF& dDeμee p³esÿ [e@keÌìjebyejesyej ceer yesOe[keÀ DeeefCe keÀesCel³eener o[HeCeeefμeJee³e ceer cnì}b, ’De@pe [e@keÌìme& JegF& cemì keÀeqvme[ o@ì ces[esefmeve Fpe yeesLe mee³evme yees}le Demes. lesner ceeP³eeμeer efce$elJeeves yees}le. efμeJee³e Flejner yeejerkeÀmeejerkeÀ keÀejCeebcegUs DeB[ Deeì&. DeB[ Fve mee³evme JegF& Deej meHeesPed[ ìg iees ìt o ªì keÀe@pesme ([e@keÌìme& cnCetve Heg<keÀUeb®³ee ceveele ceeP³eeefJe<e³eer ogjeJee le³eej Pee}e DemeeJee. JewÐekeÀer³e %eeveekeÀ[s Heenleevee les μeem$ener Deens DeeefCe keÀ}ener Deens, ns }#eele þsJe}s ceePeer DeHeefjHekeÌJe JeeieCetkeÀ DeeefCe Flejeb®eer leeªC³emeg}Ye Òeefleef¬eÀ³ee ner oesve®e Heeefnpes. DeeefCe μeem$ee®ee DeY³eeme keÀjleevee DeeHeCe cetU keÀejCe μeesOeCeb ns DeHeefjne³e& keÀejCeb ³eeceeies DemeeJeerle Demeb ³ee Ie[er}e Jeeìle³e. veener keÀe³e?)“ 21 22
 15. 15. SkeÀoe ceer HegC³ee}e-pe³eÒekeÀeμe}e-ceer l³ee}e DeCCee cnCelees- Yesìe³e}e ies}es ’keÀe³e?“ ceer jeieeveb }e} Pee}es! ’keÀe³e cepeketÀj neslee?“ neslees. DeCCee-ceePee Leesj}e YeeT. lees l³eeJesUer Sced.Smed. keÀjerle neslee. SkeÀ oesve efoJeme ’ce}e veener ceenerle“ HegC³ee}e jentve }ies®e ceer efcejpes}e Hejle}es. GÐee®e Yesìlees keÀewef[C³eebvee. Dees. kesÀ. ieg[ veeF&ì,“ efJe®eej keÀjle lemee®e ne@mìs}Jej Hees®euîeeJej [e@. veevee DeeieeμeW®³ee Kees}erJej ies}es. efleLes l³eeb®eer ceeP³ee Kees}erJej ies}es. Helveer [e@. μeesYee Deeieeμes cnCee}er, ogmeN³ee efoJeμeer mekeÀeUer keÀewef[C³eebvee Yesìtve ceer meejb efJe®eeªve Iesle}b. l³eebvee ’legP³eeyeÎ} megHeeEjìW[WìkeÀ[s le¬eÀej ies}er³e. megHejìW[Wìveer leg}e Deeuîeeyejesyej meJe& mecepeeJetve meebefiele}b DeeefCe l³eebvee leej HeeþJeuîeeyeÎ} ceePeer leerJe´ veejepeerner J³ekeÌle }ies®e Yesìe³e}e yees}eJe}b³e!“ kesÀ}er. Fleke̳eele l³eeb®³ee H³etveves yeensªve SkeÀ eqJnefpeeEìie keÀe[& DeeCetve efo}b. ceer efJe®eej}b,! ’le¬eÀej keÀμeeyeÎ}?“ ’³egDej ye´oj?“ ce}e keÀe[& oeKeJele l³eebveer efJe®eej}b. ceer neskeÀejeLeea ceeve ’keÀener }eskeÀebveer - legPeb [eskebÀ efHeÀj}b³e - Demeb l³eebvee meebefiele}b. l³eeletve let ne}efJe}er. efcejpesle veener³esme Demeb l³eebvee keÀU}b. kegÀþs ies}e³eme les HeCe l³eebvee keÀU}b veener.“ ’Deele HeeþJe!“ les H³etve}e cnCee}s DeeefCe veblej ceeP³eekeÀ[s JeUtve l³eebveer ’ceie keÀe³e Pee}b?“ efJe®eej}b, ’Jneì DeyeeTì ³egDej Jeke&À SefHeÀefμeDevmeer“³egDej jsi³eg}@efjìer? Dee³e n@Je ’ce}e keÀU}b lesJne ceer l³eebvee Yesì}s. l³eebveer legP³eeyeÎ} yej®e efJe®eej}b, ceer efjefmeJn[ mece keÀcH}Wìmed ÖeÀe@ce ³egJej vesyeme& De@pe Jes}.“ meebefiele}b keÀer, l³ee}e ceer ®eebie}e DeesUKeles. lees Jes[eefye[e lej veener®e HeCe Deefleμe³e ’ceer lee[keÀve yees}Ceej Fleke̳eele leel³ee DeeefCe yeeHet Deele Dee}s. ce}e Heentve ngμeej Deens. ner Fpe De ceeeqkeÌme&mì. lees ceekeÌme&Jeeoer Deens.“ l³eeb®³ee ®esnN³eeJej SkeÀoce Dee½e³e& Je Deevebo oeì}e. ’Heg{s...?“ ce}e #eCeYej keÀU}b®e veener keÀer les Demes keÀeb yeeJe®eU}s cnCetve. ’l³eebveer meebefiele}b keÀer, l³eeb®³eekeÀ[s legP³eeyeÎ} kebÀH}Wìmed Deeuîee keÀer, je$eYej oesIeebveer keÀewef[C³ee®eer leej ìsye}eJej þsJe}er. les keÀener yees}Ceej Fleke̳eele let SkeÀìe®e ye[ye[le Demeleesme cnCetve.’ ceer Gþtve leejs®ee cepeketÀj yeefIele}e. ’legce®ee ceg}iee yesHeÊee Deens-“ ceer ieHHe yeme}s}e Heentve efleveb efJe®eej}b, ’Deej ³et nì&? H}erpe ìskeÀ Fì FPeer. ce}e KetHe Jewleeie Pee}e Keje. HeCe efve<Ceele μeu³eefJeμeejo [e@. keÀewef[C³ee®³ee os Deej HetÀumed“ yejesyej keÀe³e ngppele Iee}e³e®eer! l³eeveer®e cnì}b, ’peeC³eeHetJeea keÀUJe}b keÀe veenerme?“ ’SkeÀ keÀHe keÀe@HeÀer keÀj vee.“ceer cnì}b. ceer cnì}b, ’ceer efvejesHe þsJe}e neslee. l³eeletve ceer keÀener μeeUkeÀjer ceg}iee ’nes“ cnCetve Dee³e. S®ed. Deej. ceOeuîee efle®³ee íesìîee Kees}erle efleveb keÀe@HeÀer veener. Iej®³eebvee keÀμee}e SJe{e $eeme efo}ele?“ keÀener JesU pegie} yeboer Peeuîeeveblej yeveefJe}er. ceePeer veejepeer Òeieì keÀªve ceer Gþ}es DeeefCe leel³ee -yeeHetkeÀ[s JeU}es. n}kesÀ®e cnì}b,’®e}e,³eeb®³eeyejesyej yees}C³eele DeLe& veener.“ Deecner efleIes yeensj Dee}es. keÀe@HeÀer®es IegìkesÀ Iesle ceer cnì}b, ’DeeCeKeer keÀe³e keÀe³e Pee}b?“ [e@. keÀewef[C³eeb®ee keÀener oes<e veJnlee. l³eebveer DeeHe}b keÀle&J³e Heej Hee[}b nesle. ‘neb, let efcejpesle veJnleeme vee cnCetve l³eebveer legP³ee Iejer leej kesÀ}er.“ oes<e neslee ceePee. l³ee J³eJemLesle ceer®e ’efcemeefHeÀì“neslees. ce}e Jes[b þjJeuîeeveb ceer vekeÌkeÀer®e 23 24
 16. 16. neoj}es. HeCe F}epe veJnlee. mJeleë}e ceer meeJej}b. Jeepe}s}s. HeìkeÀve Gþtve ÒeeleefJe&Oeer DeeJej}s DeeefCe lejeleje ®ee}le ie[ye[erveb jeTb[}e Dee³e ke@Àvee@ì Jeke&À ceesDej npej Pee}es. Deelee meesìt&jmeensye keÀe³e cnCeleele ³eekeÀ[s meieȳeeb®eb }#e }eie}b nesleb, ceeP³ee ceveelener Lees[erμeer Oeemleer nesleer. [e@. meesìt&j ³eeb®³ee ³egefveì}e Demeleevee mekeÀeUer mee[smeele}e jeTb[}e peeJes }eies. cegUele keÀece ®egkeÀJeeJeb Deμeer ceePeerner F®íe veJnleer. l³eecegUs ceer jespe mee[smeele}e Hesμebì leHeemetve PeeuîeeJej [e@. meesì&tjeb®e ceeP³eekeÀ[s }#e ies}b. peele Demes. ’JnsDej JesDej ³et? Jne@ì ìeF&ce Deej ³et meHeesped[ ìt keÀce ìt Jee[&?“ SkeÀoce [e@. meesìt&j ³eeb®ee }ewefkeÀkeÀ ®eebie}e neslee. l³eeb®eb Jee®evener ®eebie}b nesleb. HeCe l³eebveer Òeμve kesÀ}e. l³eeb®eer keÀ[keÀ efμemle cnCepes ce}e HeesjkeÀìHeCee Jeeìs. meceepee®³ee cet}Yetle mecem³esJej DeeefCe De®eevekeÀ ceePeer Oeemleer mebHe}er. ceveele Dee}b. ne ceeCetmener KeekeÀer Òenej keÀjC³eeceO³es keÀener cenÊJee®eer YetefcekeÀe Deme}er efμemle yepeeJes} Demeb ce}e cegUer®e Deens. nmelecegKeeveb ceer cnì}b, ’Dee³e Jee@pe Fve ªce DeB[ Dee³e De@ce meHeesped[ ìt keÀce Jeeìle vemes. l³eecegUs Flej Fbì&vemevee p³eeÒeceeCes l³eeb®³ee efμemleer yeÎ} DeHeÀeì Deeoj De@ì mesJnve Leìea Fve cee@efve¥ie“ Jeeìle Demes, lemee ceeP³ee ceveele HeÀejmee veJnlee. l³eeb®³ee %eeveeyeÎ} cee$e keÀoj DeeefCe DeeHeuîee Òeμvee}e FlekeÀb yesefHeÀkeÀerj GÊej efceUs} Demeb l³eebvee Jeeì}b veJnleb. Deeoj oesvner nesles Je Deensle. FlejpeCener ®ecekeÀ}s. keÀe³e ne GOoìHeCee Deμee DeeefJeYee&Jeele l³eebveer ceeP³eekeÀ[s yeefIele}b. SkeÀoe cee$e ’³egOoe®ee Òemebie“ Dee}e®e. l³ee efoJeμeer ceer Heneìs Hee®e He³e¥le ’[esvì ³et HeÀer} Deμesced[?’ mJeleë}e meeJejerle l³eebveer efJe®eej}b. keÀece keÀjerle neslees. keÀece Peeuîeeveblej ceeP³ee }#eele Dee}b keÀer HeÀej Gμeerj Pee}e³e. ’vees mej, Dee³e m}sHì De@ì HeÀeF&Jn Leìea cee@efve¥ie. Dee³e JeeBìs[ ìt keÀerHe DeJeskeÀ, ceer veme&}e cnì}, ’ceer GÐee Gμeerje ³esF&ve.“ yeì Dee³e HesÀ} Dem}erHe. Dee³e Jee@pe SkeÌPee@mìs[. DeB[ mej, Fì Jee@pe vees ¬eÀeF&ce ìt yeer veme& cnCee}er, ’FkeÀ[s lej vesnceer®e keÀece Demeleb. mekeÀeUer JesUsJej Dee}e Deμesced[ Dee@HeÀ. Fve He@ÀkeÌì cee³e efmeeqvmejìer ye´e@ì ceer efnDej. DeojJeeFpe Fì Jee@pe vee@ì veenerle lej mej ef®e[leer}.“ FPeer.“ ceer cnì}b, ’HeCe ceer ceeCetme Deens. ceeP³eeJej meJe& ³egefveì®eer peyeeyeoejerner ’yeì....!“ veener. ceer meJee&le keÀefveÿ [e@keÌìj Deens. ceie lejerner ce}e mee[smeele}e ³esC³ee®eb keÀe³e ’vees mej, Oeerme Fpe ef}efceì. Dee³e ke@Àvee@ì Jeke&À ceesDej.“ keÀejCe? efμeJee³e mJeleë®eer keÀefjDej keÀjCeejs neTmeceve, jefpemì^ej ceeP³eeHes#ee peemle pesÿ Deensle. l³eeb®³eeJej peemle peyeeyeoejer Deens. l³eebveer ³eeJeb nJeb . lej...“ mej efveªÊej Pee}s. jeieeJe}s. HeCe keÀe³e keÀjCeej? veme& cnCee}er,’les meieUb ce}e veener ceenerle. HeCe mej vekeÌkeÀer ef®e[Ceej.“ ceeP³eekeÀ[s leg®ílesves Henele Heg{®³ee Hesμebì}e leHeemee³e}e megªJeele kesÀ}er. SkeÀ SkeÀ keÀjle yeekeÀer®es Hesμebìner leHeemetve Pee}s. μesJeìHe³e¥le keÀener ve yees}lee yeekeÀer®eb ’Dees. kesÀ. Dee³e μee} meer Jneì ìt [t“ cnCetve ceer efveIee}es. ceer Kees}erle Dee}es jeTb[ Pee}b. ceeP³ee ceveele SkeÀ®e efJe®eej neslee keÀer, ¿ee ngμeej ceeCemeeveb Fleke̳ee #eg}ÁkeÀ lesJne ogmeN³ee efoJeμeer®³ee jeTb[}e pee³e}e kesÀJeU meJJee-oesve leeme yeekeÀer nesles. yeeyeermeeþer mJeleë®ee lees} ieceJee³e}e vekeÀes neslee. Fleke̳ee ceesþîee kegÀJeleer®³ee meppeve Gieer®e keÀìkeÀì vekeÀes, ³ee efJe®eejeves DebieeJej®³ee keÀHe[îeeefveμeer ceer keÀe@ìJej He[}es. ceeCemeebveer Lees[b DeefOekeÀ meewpev³e yeeUie}b lej DeeHe}e meceepe efkeÀleer Heg{s peeF&}! Lees[îeeJesUeves Gþtve DeebIeesU keÀªve ÖesÀμe nesTve Jee@[e&le pee³e®eb ceveele nesleb. HeCe vekeÀUle kesÀJne PeesHe }eie}er keÀU}b®e veener. [esUs GIe[tve yeIelees lej mekeÀeU®es mee[s one HeCe Deepe Jeeìleb, ceeCemeb meejKeer keÀμeer Demeleer}? l³eebveer meejKeb DemeeJeb 25 26
 17. 17. lejer keÀμeemeeþer? [e@. meesìt&jeb®eb ³eesieoeve keÀe³e keÀceer Deens? l³eebveer l³eeb®³ee #es$eele pes keÀenerveer meebefiele}er keÀer efμeefyej DeeefCe cees®ee&}e Hee®e ceeCemesner peceCeej veenerle. kesÀ}b³e les l³eeb®³ee®e iegCeeJej vee? ceie le¬eÀej keÀμee}e? ns DeHesef#ele®e nesleb. l³eekeÀ[s og}&#e keÀ©ve cees®ee& DeeefCe efμeefyej I³ee³e®ee efveCe&³e íesìîee íesìîee yeeyeeR®ee ienpeye ve keÀjCeb, ogmeN³ee®eb JesieUsHeCe ceev³e keÀjCeb HekeÌkeÀe keÀªve Deecner efcejpes}e Hejle}es. DeeefCe mJeleë®es cegÎs efveYe&³eHeCes HeCe meewpev³eμeer}lesves ceeb[le jenCeb ³eele®e μeneCeHeCe veener efμeefyeje}e DeeþJe[eYej yeekeÀer neslee. ne@efmHeì}ceOetve megÆer keÀμeer keÀe{e³e®eer keÀe? Deveeûener YetefcekesÀceO³es meeeqlJekeÀ meeceL³e& Demeleb. Demee ceeP³ee [eske̳eele efJe®eej ®ee}t neslee. Deecner oesIes-efleIes efce$e efHeÀje³e}e ies}es neslees. ¬e@ÀkeÀ Dee@ve mke@ÀHeÀe@F[ ieeJeeyeensj μesleele Deecner yees}le yeme}es neslees. nUgnUg DebOeej He[e³e}e }eie}e Demeleevee [e@. Kewj, [e@. μeesYee Deeieeμes, GÊece Yeesme}s ne efJeÐeeLeea, efμeJeevebo ne cesme one-yeeje HegÀìeJej kegÀCeerlejer ne}®ee} kesÀuîee®eer ®eent} }eie}er. yee@³e, efJepe³e keÀebyeUs, efJeÇ} kegÀ}keÀCeea , De©Ce peesμeer Jee}®ebo DeefYe³eebef$ekeÀer ceer Gþtve GYee jenlees ve jenlees lees®e DebOeejele DemHeä efomeCeeN³ee SkeÀe oeb[i³eeves ceneefJeÐee}³ee®es ÒeeO³eeHekeÀ [e@. Deefcele þekeÀj, Deefpele Heeìer} Demes Deecner meceefJe®eejer SkeÀ ceesþe oie[ G®e}tve peesjeveb ceeP³eeJej HesÀkeÀ}e. le©Ce SkeÀceskeÀeb®³ee vepeerkeÀ Pee}es. ceer PeìkeÀve oesvner neleeb®eer {e} kesÀ}er DeeefCe oie[, ceeP³ee veekeÀeJej eEkeÀJee efJe®eejeb®es Jeejs peesjeves Jeent }eie}s. Deecner þesme keÀe³e&¬eÀce IesTve keÀenerlejer keÀHeeUeJej yemeC³eeSsJepeer [eJ³ee ceveieìeJej yeme}e. keÀece keÀje³e®eb þjJe}b. }ies®e ceer l³ee ceejskeÀN³ee®³ee DebieeJej OeeJetve ies}es. Fleke̳eele ceeieentve efce$e efcejpesHeemetve 30-40 cew}eJej Deme}suîee Yeejle®³ee ([e@. Yeejle HeeìCekeÀj) cnCee}e, ’Dejs lees Jes[e efomelees³e. peeT os.“ keÀemesieeJe}e keÀece meg© keÀjC³ee®eb Deecner þjJe}b. μees<eCeefJe©Oo pevecele peeie=le keÀjC³eemeeþer, [e@keÌìj cnCetve ûeeceerCe }eskeÀeb®³ee JewÐekeÀer³e iejpee YeeieJele l³eeb®³ee vepeerkeÀ #eCeYej ceePeb }#e efJe®eef}le Pee}b. lees®e l³ee OeeEìieCe ’Jes[îeeveb“, mJeleë}e pee³e®eb Deecner þjJe}b. mees[Jetve Iesle}b DeeefCe OeeJele peeTve DeeCeKeer SkeÀ oie[ G®e}tve ceej}e. ³eeJesUer cee$e l³ee®ee vesce yejesyej meeOe}e. ceeP³ee veekeÀeJej lees oie[ yeme}s}e Heentve®e l³eeves Heesyeeje μees<eCee®eb ÒeceeCe efveef½ele keÀjC³eemeeþer keÀemesieeJe®eer meeceeefpekeÀ DeeefLe&keÀ HeenCeer kesÀ}e. keÀjCeb DeeJeμ³ekeÀ Jeeìuîeeves efJeÇ} keÀemesieeJeele Yeejle®³ee Iejer jent }eie}e. HeCe megowJeeves les {sketÀU nesleb. ceer l³ee®³ee ceeies OeeJe}es. HeCe leesHe³e¥le vepeerkeÀ®³ee DeeþJe[îeeletve eEkeÀJee HebOejJe[îeeletve lejer SkeÀoe keÀemesieeJe}e Deecner peele jml³ee®³ee Heef}keÀ[s DebOeejeceO³es Pee[erle lees efomesveemee Pee}e. FlekesÀ nesF&He³e&ble efce$e Demet. Deecner keÀemesieeJe}e Lees[erHeÀej JewÐekeÀer³e ceole Hees®eJe}er. Hejbleg cegK³elJes ûeecemLeeb®³ee ceeietve Dee}s. yewþkeÀe IesC³ee®ee meHeeìe Deecner }eJe}e neslee. ceeP³ee [eJ³ee ceveieìeletve keÀUe ³esle nesl³ee. veekeÀ Kej®eì}b nesleb. ®esnN³eeJej®eer Deece®es efJe®eej le©Ceebvee DeeJe[le. l³eeb®³eele DeceeHe Glmeen meb®eejle Demes. ceeleer ©cee}eves meeHeÀ keÀ©ve efce$eebmen ceer ne@mìs}Jej Hejle}es. DeejbYeer Öe@ÀkeÌ®ej Jeiewjs Deμee®e SkeÀe yewþkeÀerle }eskeÀeb®eer iejpe Je Glmeen O³eeveer IesTve Deecner SkeÀ ÞeefcekeÀ vemes} Demeb Jeeì}b HeCe meeJeOeefiejer cnCetve ceveieìe®ee SkeÌme-js keÀe{tve Iesle}e. [eJ³ee efμe#eCe efμeefyej Je cees®ee& keÀe{e³e®eb þjJe}b. ieeJeele yeeleceer Hemej}er. leμeer ieeJeeleuîee ceveieìeleer} ’mke@ÀHeÀe@F[“ ³ee ne[e}e le[e ies}e neslee. [e@. S[veveer H}@mìj Ieele}b. keÀener J³eeHeeN³eebveer mLeeefvekeÀ jepekeÀer³e Heg{eN³eeb®ee nJee}e osTve ce}e ’Òescee®ee“ me}Áe efo}e keÀer Deecner Demeuîee Yeeveie[erle He[t ve³es. ne[ cees[uîee®ee SkeÀe Hejerveb KetHe Deevebo Pee}e! keÀejCe megÆer®eer mees³e Pee}er nesleer! ogmeN³ee efoJeμeer H}@mìjceOe}e nele meebYeeUle ceer keÀemesieeJe}e ³esTve Le[keÀ}es. 27 28
 18. 18. efJe<ee®eer Hejer#ee Heent ve³es μeyoμeë Heeþeblej. ef c ejpes H eemet v e meg c eejs leer m e-Hemleer m e cew } eJej keÀemes i eeb J e Deens . lejerner ce}e ogmejb ye#eerme efceUe}b. DeKK³ee efJeÐeeHeerþele! [e@. Yeejle HeeìCekeÀj®es Je[er} yeeyetpeer ³eeb®³ee veeJeeveb keÀemesieeJe DeesUKe}b peele Demes. keÀejCe? mHeOex}e HeÀkeÌle oesve®e mHeOe&keÀ nesles! Yeejle cegUele DeCCee®ee efce$e. ce}e oesve Je<ex efmeefveDej. efcejpesceOetve Sced. yeer. yeer. Smed. Pee}e. efceUl³eepegUl³ee efJe®eejebcegUs Deecner peemle®e peJeU Dee}es. lej ³ee Heeée&YetceerJej Demme} DeeefCe KeN³eeKegN³ee keÀewlegkeÀe®eb efkeÀleer DeÒegHe Jeeì}b Demes}? keÀemesieeJe}e Deeuîee efoJemeeHeemetve Deecner ÞeefcekeÀ efμe#eCe efμeefyeje®³ee Òe®eeje®eer Oecee} G[Je}er. keÀemesieeJe®³ee Deepegyeepet®³ee keÀceerle keÀceer Jeerme-Heb®eJeerme ieeJeeletve DeveskeÀ ÞeefcekeÀ efμe#eCe efμeefyeje®eer meebielee cees®ee&veb Jne³e®eer nesleer.cees®ee&}e þjuîeeÒeceeCes íesìîee íesìîee yewþkeÀe IesTve }eskeÀebvee ³ee efμeefyeje®eb cenÊJe HeìJe}b. cees®ee&®eer iejpener meg©Jeele Pee}er. ieeJee®³ee Feflenemeele ÒeLece®e FlekesÀ }eskeÀ SkeÀe cees®ee&le meeceer} Pee}s}s HeìJe}er. Heeefnuîee®eb Je³eesJe=Oo ûeecemLeebveer meebefiele}b. Deieoer efμemleerveb DeeefCe μeeblelesveb cees®ee& ®ee}}e neslee. ’Heg{s®e Deelee Heg{s®e Hee³e, GþeJe PeW[e yeb[e®ee“ Jeiewjs ieeCeer DeeefCe μees<eCecegkeÌleer®³ee ÞeefcekeÀ efμe#eCe efμeefyej leerve efoJeme ®ee}}b. leervener efoJeme ÞeefcekeÀeb®eer Òe®eb[ Iees<eCee osle cees®ee& ieeJeeleer} jsμeve ogkeÀeveeJej Dee}e. ieoea Pee}er. efμeefyej keÀcee}er®eb ³eμemJeer Pee}b. jsμeve ogkeÀeveeJejer} keÀejkegÀveeb®es Oeeyes oCeeCe}s. l³eebveer ce}e Deele yees}eJe}b. ³ee efμeefyejele Yeeie IesC³eemeeþer efcejpe, meebie}erntve [e@. efcemeeU, Deefcele þekeÀj, ceer Deele ies } es . l³eeb v ee mecepeeJeCeer ® ³ee meg j ele cnCee}es , [e@. μebkeÀj ceeves Jeiewjs osKeer} peeleerves npej nesles. μeesYee Deeieeμes, [e@. keÀ[t, [e@. Kewj, ’jsμeve keÀe[e&®eer eEkeÀcele ®eej DeeCes Demetve legcner Deeþ DeeCes keÀe Ieslee, lesJn{b HeÀkeÌle GÊece Yeesme}sner nesles. efμeefyejele kesÀ}suîee ceeP³ee Yee<eCee®eer ieeJeele keÀcee}er®eer Òeμebmee }eskeÀebvee meebiee.“ Pee}er. DeeHeCe }eskeÀebμeer mebJeeo meeOet μekeÀlees ³ee®ee ce}e Del³eble Deevebo Pee}e. keÀejCe lesJneHe³e¥le JekeÌle=lJe DeeefCe ceePee íÊeermee®ee DeekeÀ[e. les ie³eeJe³ee keÀª }eie}s. Òeer ÒeesHesÀμeve}}e Demeleevee Fbûepeer JekeÌle=lJemHeOes&le Yeeie Iesle}e neslee. efJe<e³e ceer cnì}b, ’}eskeÀ ef®e[C³eeHes#ee DeeOeer®e Kejb meebieCes Þes³emkeÀj. efJe<ee®eer neslee He@Àμevme. Hejer#ee Heent ve³es.“ peemleerle peemle ÒeYeeJe He[eJee cnCetve ceer meceepeμeem$ee®³ee HegmlekeÀeleer} ceeefnleer DeKesj keÀejketÀve peceeJeemeceesj Dee}s. peceeJeemeceesj Deecnerner l³eeb®³eekeÀ[tve ieesUe kesÀ}er nesleer. Heeþeblej peyejomle kesÀ}b nesleb. JeoJetve Iesle}b keÀer peeoe ®eej DeeCes DeefOekeÀeN³eebvee keÀeWye[er ®eeje³e}e Je oeª HeepeC³eemeeþer Iesle}s peele. ³eeHeg{s Heeìîee& osCeb DeeefCe ®eej DeeCes peeoe IesCeb oesvner yebo nesF&} ³ee®eer Yee<eCe megª Pee}b. Kee$eerner keÀ©ve Iesle}er. De®eevekeÀ SskeÀCeejs KeoeKeoe nmet }eie}s.ce}e keÀUsvee keÀer De®eevekeÀ efJeveeso veblej ceesþîee Glmeeneves cees®ee&®eb ©Heeblej meYesle Pee}s. meYee mebHeuîeeJej meJe&peCe keÀesCelee Pee}e. Deeveboeves DeeHeeHeuîee Iejer ies}s. ceie }#eele Dee}b keÀer oeo ceeP³ee ’Heeþebleje}e®e“nesleer. μees<eCee®ee keÀ@vmej DeesIeele ceer cnì}b nesleb, ’HeÀe@j He@Àμevme HeÀe@}esFbie Deej o efjPevme“ De#ejμeë 29 30

×