Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Course Introduction - IMC

Course Introduction - IMC, Aj.Watjana Poopanee, Mahasarakham Business School, Mahasarakham University

 • Be the first to comment

Course Introduction - IMC

 1. 1. Marketing Management Overview ภาพรวมการจัดการการตลาด Watjana Poopanee Mahasarakham Business School Mahasarakham University E-mail : watjana.p@acc.msu.ac.th 1
 2. 2. Marketing ?Market Market Marketing Marketing Management 2
 3. 3. Market (ตลาด) ตลาด (Market) หมายถึง บุคคลหรื อองค์กรที่มีความจาเป็ นหรื อความต้ องการผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีศกยภาพหรื อความสามารถที่จะซื ้อ และมีความ ัเต็มใจที่จะซื ้อผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการ และสร้ างความพึงพอใจสาหรับตนConsumer (ผู้บริโภค) VS Customer (ลูกค้ า) 3
 4. 4. 6W1HWhat Product , Service, BrandWho Segmentation, TargetingWhere Place, Channel DistributionWhen Timing, Seasonal, LifecycleWhy Positioning, DifferentiationWho else (Whom) Influencer, Family, FriendsHow Consumer’s Decision Making, Buying Decision Process 4
 5. 5. Marketing ?Market Marketing Marketing Marketing Management 5
 6. 6. Marketing (การตลาด) การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการในการวางแผน (Planning)และการบริ หารแนวความคิด (Concept) การตังราคา (Pricing) การส่งเสริ ม ้การตลาด (Promotion) และการจัดจาหน่าย (Distribution) สินค้ า บริ การ และไอเดีย (Goods, Service and Ideas) เพื่อก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนที่สามารถบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รและตอบสนองความพึ ง พอใจของผู้ ซื อ และผู้ ใช้ ้(Buyer and Users) - “The American Marketing Association (AMA)”Marketing Mix = 6
 7. 7. Marketing Mix (ส่ วนประสมการตลาด) Business Perspective (4Ps) Customer Perspective (4Cs) • Product • Customer Need ผลิตภัณฑ์ ความจาเป็ นของลูกค้ า • Price • Cost ราคา ต้ นทุนของลูกค้ า • Place • Convenience ช่องทางการจัดจาหน่าย ความสะดวกสบายในการเข้ าถึงสินค้ าและบริการ • Promotion • Communication การส่งเสริมการตลาด การสื่อสารไปยังลูกค้ า 7
 8. 8. Marketing Mix (ส่ วนประสมการตลาด) Marketing MixPRODUCT PLACE- Product variety - Channels- Quality - Coverage- Design - Assortments- Features - Locations- Brand Name - Inventory- Packaging PRICE PROMOTION - Transport- Sizes - List price - Sales Promotion- Services - Discounts - Advertising- Warranties - Allowances - Sales force- Returns - Public relations - Payment period - Credit terms - Direct marketing 8
 9. 9. Marketing ?Market Marketing Marketing Marketing Management Management 9
 10. 10. Marketing Management (การจัดการการตลาด) การจั ดการการตลาด (Marketing Management) หมายถึงกระบวนการทางการตลาด (Marketing Process) ที่เริ่ มต้ นจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Marketing Situation Analysis) ทาการพัฒนาแผนการตลาด (Marketing Plan Development) ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และตลาดเปาหมาย (Target Market) จากนันจึงปฏิบติตามแผนการตลาด (Implementation) ้ ้ ัและทาการควบคุมทางการตลาด (Control) เพื่อให้ บรรลุวตถุประสงค์ขององค์กร ั(Organization Objectives) และสร้ างความพึงพอใจแก่ลกค้ า (Customer Satisfaction) ู “The American Marketing Association (AMA)” 10
 11. 11. 11
 12. 12. Holistic Marketing (การตลาดองค์ รวม) การตลาดองค์ รวม (Holistic Marketing) ) แสดงให้ เห็นปฏิสมพันธ์ ระหว่าง ัลูกค้ า, บริ ษัท, ผู้ร่วมงาน และกิจกรรมทางด้ านคุณค่า การสารวจ การสร้ าง การส่งมอบคุณค่า และชี ้ให้ เห็นถึงการกาหนดโครงสร้ างองค์กรธุรกิจในปั จจุบน ั ตลาดมีการเคลื่อนไหวและแข่งขันตลอดเวลาการพัฒนากลยุทธ์ ที่เชื่ อมโยงและปฏิสมพันธ์เพื่อกาหนดขอบเขตการรับรู้ในใจลูกค้ า ขอบเขตความสามารถของ ับริ ษั ท ขอบเขตทรั พ ยากรของผู้ร่ ว มงานเป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ น เศรษฐกิ จ ใหม่ ห รื อเศรษฐกิจดิจิตอล คือ ตัวปรับขอบเขตของอุตสาหกรรมและให้ อานาจแก่ผ้ บริ โภค ูบริ ษัทจะต้ องเคลื่อนย้ ายกรอบความคิดธุรกิจและ การตลาด ถ้ าต้ องการประสบความสาเร็จในเศรษฐกิจดิจิตอล 12
 13. 13. Senior Products & Management Service Marketing Other Communication Channels department departments Internal Integrated Marketing Marketing Holistic Marketing Performance Relationship Marketing MarketingSales revenue Investors Community Brand & Customer Partnerscustomer equity Ethics Legal Supplier Environment 13
 14. 14. Marketing Roles in Business (บทบาทการตลาดในการดาเนินธุรกิจ) ห่ วงโซ่ คุณค่ า (Value Chain) คือ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ซึงแสดงให้ ่เห็นถึงคุณค่าที่องค์กรส่งมอบให้ แก่ลกค้ า โดยแต่ละกิจกรรมใน Value Chain มี ูส่วนช่วยก่อให้ เกิดคุณค่าทัวทังองค์กร ซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็ นพื ้นฐานในการสร้ าง ่ ้คุณค่าขององค์กรให้ กบลูกค้ า ด้ วยการเริ่มต้ นแยกแยะองค์ประกอบของทรัพยากร ัต่าง ๆ Michael E. Porter (1985) 14
 15. 15. Profit 15
 16. 16. MarketingCommunication Processกระบวนการสื่อสาร การตลาด 16
 17. 17. Marketing Communication Process กระบวนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Process)คื อ กระบวนการของกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้ เพื่ อ วางแผน (Planning) พั ฒ นา(Development) ใช้ งาน (Implementation) และประเมินผล (Evaluation) โปรแกรมการสื่อสารตราสินค้ า (Brand) ที่มีการทางานสอดประสานกัน วัดผลได้ และมีความจู ง ใจในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ๆ กับ ผู้ บริ โ ภค ลูก ค้ า ลูก ค้ า คาดหวัง พนั ก งาน โดยเปาหมายคือการสร้ างผลตอบแทนกลับมาในรู ปของเม็ดเงินและสร้ างตราสินค้ า ้และมูลค่าให้ แก่ผ้ ถือหุ้นในระยะยาว ู “Don E. Schultz” 17
 18. 18. Marketing and Promotion Process Model Marketing Target Marketing Marketing PlanningStrategy and and Positioning Target Market Program Development Analysis Process Promotion to Identifying final buyerOpportunity market Product Promotional analysis decision decision • Advertising Market • Direct Segmentation marketing Ultimate Internet/ consumer • Interactive InteractiveCompetitive Pricing decision marketing analysis • Sales • Consumer Selecting a promotion • Business target market • Publicity and public Promotion to Consumer Channel-of- relations trade analysis distribution • Personal (Target decision selling Positioning Resellers marketing) Purchase 18
 19. 19. 19
 20. 20. เรื่องที่เกี่ยวข้ องและควรศึกษาเพิ่มเติม CRM Branding IMC CSR CEM 20
 21. 21. Marketing Career Path (เส้ นทางอาชีพการตลาด) Executive President/CEO/CMO Management Manager/Supervisor Operation Official/ Staff 21
 22. 22. Marketing Career Path (เส้ นทางอาชีพการตลาด)• Marketing administration / Marketing Analysis Officer/ Marketer• Business Development officer• Brand officer/ New Product officer/ Product line officer• Product Distribution officer• Sales man/ Telesales/ Sales support/ Sales Coordinators• Account executive (AE)/ Event special officer/ Creative• Public Relations/ Corporate Communication officer• Trade Marketing officer• Marketing Modern Trade officer• Marketing Sales Promotion officer• Marketing Researcher etc. 22
 23. 23. SUMMARY &QUESTION 23

×