SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
1
2
3
“We don’t have a choice on
whether we do social media,
the question is how well we do it.”
-- Erik Qualman / Author, Keynote Speaker
4
5
6
7
Digital Identity ~ ตัวตนดิจิทัล
● Digital citizen ~ พลเมืองดิจิทัล
ใชเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลไดอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ ในทางที่เหมาะสม
● Digital co-creator ~ ผูสรางสรรคงานดิจิทัล
เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศดิจิทัล รวมสรางเนื้อหาใหม ๆ เปลี่ยนความคิด
สรางสรรคใหเปนจริงไดดวยสื่อและเทคโนโลยีใหม
● Digital entrepreneur ~ ผูประกอบการดิจิทัล
ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเอาชนะปญหาความทาทาย เปลี่ยนวิถีชีวิต สราง
โอกาสใหมในการเปนผูประกอบการ
8
9
10
Digital Use ~ การใชงานอยางเหมาะสม
ความสามารถในการใชอุปกรณและสื่อดิจิทัลในทางที่เหมาะสม ทักษะในการ
ควบคุมตนเองและรักษาสมดุลในการใชชีวิตบนโลกดิจิทัลและโลกจริง
● Screen time ~ เวลาที่ใชกับหนาจอ
● Digital health ~ สุขภาวะดิจิทัล
● Community participation ~ การมีสวนรวมในชุมชน
11
● ไมควรทำงานหลายอยางพรอมกัน
● งานที่ตองใชการวิเคราะห จำเปนตองมีสมาธิ ตอเนื่อง เพียงพอ
● จัดลำดับงานตามความสำคัญ ผลกระทบของงาน
● ใชเครื่องมือชวย
● Kanban (看板)
● Lean
● Pomodoro
12
Digital Safety ~ จัดการกับภัยอันตรายที่มาจากโลกดิจิทัล
การจัดการกับความเสี่ยง ภัยอันตราย ที่เกิดบนโลกดิจิทัล (เชน การกลั่น
แกลง การลอลวง การพัฒนาความคิดสุดโตง/หัวรุนแรง) และเนื้อหาที่กอให
เกิดปญหา (เชน ความรุนแรง อนาจาร) รูวิธีหลีกเลี่ยงและจำกัดความเสี่ยง
● ความเสี่ยงจากพฤติกรรม
● ความเสี่ยงจากเนื้อหา
● ความเสี่ยงจากคนรูจัก
13
พรบ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ๒๔๖๐
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระ
ทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
...
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระ
ทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
...
14
15
“Our friends, our families
and our colleagues can break our security
even when we do the right things.”
-- “Everyday Cybercrime” in TED Conference
James Lyne / Cybersecurity Specialist
Digital Security ~ ปกปองตัวเองจากภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล
ความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคาม (เชน การเจาะระบบ การหลอกลวง
ซอฟตแวรไมพึงประสงค) เขาใจแนวปฏิบัติที่ดีและใชเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การปกปองขอมูล
● รหัสผาน
● อินเทอรเน็ต
● โทรศัพทมือถือ แทบเล็ต
16
17
1. 123456
2. 123456789
3. qwerty
4. 12345678
5. 111111
6. 1234567890
7. 1234567
8. password
9. 123123
10. 987654321
11. qwertyuiop
12. mynoob
13. 123321
14. 666666
15. 18atcskd2w
16. 7777777
17. 1q2w3e4r
18. 654321
19. 555555
20. 3rjs1la7qe
http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/01/16/worlds-common-passwords-revealed-using/
18
thisisabook
ThisIsABook
ThisIsABo0k
Th!s1sAbo0k
Th!s1sAbo0k
<Th!s1sAbo0k?>
19
● ขอมูล - สารสนเทศ - ตัวตน
● กอนกรอกรหัสผานบนเว็บ
https:// = ปลอดภัย
https:// = (อาจจะ) ไมปลอดภัย
https:// = ไมปลอดภัย
● รหัสผาน เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ขอมูล
● ซอฟตแวร Antivirus, Internet Security
● อัปเดตซอฟตแวร สม่ำเสมอ
Digital Emotional Intelligence ~ EQ ดิจิทัล
ทักษะการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดี บนโลกออนไลน
● ความตระหนักตอภาวะทางสังคมและอารมณ
● การควบคุมอารมณ
● ความเห็นใจ
20
Digital Literacy ~ ความรูความเขาใจเทคโนโลยีดิจิทัล
ความรูความสามารถในการสืบคน ประเมิน ใชงาน สราง และแบงปนขอมูล
● การคิดเชิงคำนวณอยางเปนระบบ (Computational thinking)
● การสรางสรรคเนื้อหา (Content creation)
● ความคิดเชิงวิพากษ / มีวิจารณญาณ (Critical thinking)
● แยกแยะจริง/เท็จ
● มีเหตุมีผล
● ไมลำเอียง
21
22https://www.facebook.com/DramaAdd/photos/a.411063588290.186101.141108613290/10155774676503291
Digital Communication ~ การสื่อสารและทำงานรวมกัน
ทักษะในการสื่อสาร การทำงานรวมกับผูอื่น โดยใชเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล
● การทำงานรวมกันผานระบบออนไลน
● การสื่อสารผานระบบออนไลน
● Digital footprints
23
24
“What happens here, stay here”
The Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA)
25http://www.amarintv.com/news-update/%E0%B8%B7news-21/67966/
Digital Rights ~ สิทธิ หนาที่
เขาใจและรูจักปกปองสิทธิสวนบุคคล การรักษาสิทธิของผูอื่น
● เสรีภาพในการแสดงออก
● ความเปนสวนตัว
● ทรัพยสินทางปญญา
26
27
“Privacy means people
know what they’re
signing up for
in plain English
and repeatedly.”
- - Steve Jobs / CEO Apple
An interview / D8 Conference
เทคโนโลยีปจจุบันกับการใชงานใน มข. 28
29
เทคโนโลยีปจจุบันกับการใชงานใน มข. 30
● ใครขอขอมูลเราไป ?
● จำเปนตองใชจริงๆ ไหม ?
● จะเอาไปทำอะไร สมเหตุสมผลไหม ?
● ผลกระทบที่ตามมาคืออะไร ?
พรบ. ลิขสิทธิ์ ๒๔๓๗
มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแกงานสรางสรรค
ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดัง
กลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด
31
มาตรา ๗ สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ขาวประจำวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใช
งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นจัดทำขึ้น
32
มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอม
มีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุม
ของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร
33
มาตรา ๓๒ การกระทำแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
หากไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของ
ลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของ
ลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ...
34
35
36
References
1. https://www.weforum.org/agenda/2016/09/8-digital-life-skills-all-children-need-and-a-pl
an-for-teaching-them/
2. https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/
3. https://www.dqinstitute.org/
4. https://dqworld.net/
5. https://wearesocial.com/
6. https://creativecommons.org
7. พรบ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
8. พรบ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
9. พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
37

More Related Content

Similar to Social Media, Digital Intelligence

พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่
พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่
พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่Thanachart Numnonda
 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กรSoftware Park Thailand
 
3G กับอนาคต ธุรกิจแอพพลิเคชันในเมืองไทย
3G กับอนาคต ธุรกิจแอพพลิเคชันในเมืองไทย3G กับอนาคต ธุรกิจแอพพลิเคชันในเมืองไทย
3G กับอนาคต ธุรกิจแอพพลิเคชันในเมืองไทยThanachart Numnonda
 
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากลการเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากลธนเดช วิไลรัตนากูล
 
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัลการวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัลRachabodin Suwannakanthi
 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 Maykin Likitboonyalit
 
BIT 3106 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล.pdf
BIT 3106 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล.pdfBIT 3106 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล.pdf
BIT 3106 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล.pdfssuser8dd76b
 
วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2
วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2
วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2ETDAofficialRegist
 
(ใบงานที่2)
(ใบงานที่2)(ใบงานที่2)
(ใบงานที่2)NIng Bussara
 
พัฒนาการคิดให้เลิศล้ำ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา ตอนที่ ๒ (Innovation)
พัฒนาการคิดให้เลิศล้ำ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา ตอนที่ ๒ (Innovation)พัฒนาการคิดให้เลิศล้ำ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา ตอนที่ ๒ (Innovation)
พัฒนาการคิดให้เลิศล้ำ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา ตอนที่ ๒ (Innovation)Panita Wannapiroon Kmutnb
 
Skill and Competency for Information Professional
Skill and Competency for Information ProfessionalSkill and Competency for Information Professional
Skill and Competency for Information ProfessionalMaykin Likitboonyalit
 
Smart city กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Smart city กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจSmart city กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Smart city กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจSarit Tiyawongsuwan
 
เมืองอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เมืองอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เมืองอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจSarit Tiyawongsuwan
 
E-Commerce Trends 2013
E-Commerce Trends 2013E-Commerce Trends 2013
E-Commerce Trends 2013IMC Institute
 
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdf
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdfInterocc 101012234712-phpapp0221.pdf
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdfkruklairoong
 
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdf
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdfInterocc 101012234712-phpapp0221.pdf
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdfkruklairoong
 

Similar to Social Media, Digital Intelligence (20)

พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่
พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่
พิชิตคู่แข่ง แซงหน้าด้วยไอที ยุคใหม่
 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร
 
3G กับอนาคต ธุรกิจแอพพลิเคชันในเมืองไทย
3G กับอนาคต ธุรกิจแอพพลิเคชันในเมืองไทย3G กับอนาคต ธุรกิจแอพพลิเคชันในเมืองไทย
3G กับอนาคต ธุรกิจแอพพลิเคชันในเมืองไทย
 
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีการเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี
 
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากลการเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล
การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
Digital e book
Digital e bookDigital e book
Digital e book
 
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัลการวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
การวางแผน การดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในงานสารสนเทศดิจิทัล
 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
 
BIT 3106 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล.pdf
BIT 3106 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล.pdfBIT 3106 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล.pdf
BIT 3106 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล.pdf
 
วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2
วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2
วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2
 
Digital design
Digital designDigital design
Digital design
 
(ใบงานที่2)
(ใบงานที่2)(ใบงานที่2)
(ใบงานที่2)
 
พัฒนาการคิดให้เลิศล้ำ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา ตอนที่ ๒ (Innovation)
พัฒนาการคิดให้เลิศล้ำ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา ตอนที่ ๒ (Innovation)พัฒนาการคิดให้เลิศล้ำ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา ตอนที่ ๒ (Innovation)
พัฒนาการคิดให้เลิศล้ำ ด้วยนวัตกรรมการศึกษา ตอนที่ ๒ (Innovation)
 
2
22
2
 
Skill and Competency for Information Professional
Skill and Competency for Information ProfessionalSkill and Competency for Information Professional
Skill and Competency for Information Professional
 
Smart city กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Smart city กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจSmart city กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
Smart city กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 
เมืองอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เมืองอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เมืองอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 
E-Commerce Trends 2013
E-Commerce Trends 2013E-Commerce Trends 2013
E-Commerce Trends 2013
 
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdf
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdfInterocc 101012234712-phpapp0221.pdf
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdf
 
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdf
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdfInterocc 101012234712-phpapp0221.pdf
Interocc 101012234712-phpapp0221.pdf
 

More from Kitt Tientanopajai

เทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานใน มข.
เทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานใน มข.เทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานใน มข.
เทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานใน มข.Kitt Tientanopajai
 
นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่Kitt Tientanopajai
 
Learning Tools and Media for 21st Century Students
Learning Tools and Media for 21st Century StudentsLearning Tools and Media for 21st Century Students
Learning Tools and Media for 21st Century StudentsKitt Tientanopajai
 

More from Kitt Tientanopajai (9)

เทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานใน มข.
เทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานใน มข.เทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานใน มข.
เทคโนโลยีปัจจุบันกับการใช้งานใน มข.
 
Education in Digital Age
Education in Digital AgeEducation in Digital Age
Education in Digital Age
 
Security, privacy, ethics
Security, privacy, ethicsSecurity, privacy, ethics
Security, privacy, ethics
 
Social Media in Learning
Social Media in LearningSocial Media in Learning
Social Media in Learning
 
ICT Ethics
ICT EthicsICT Ethics
ICT Ethics
 
Digital Natives
Digital NativesDigital Natives
Digital Natives
 
นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
 
KKU ICT
KKU ICTKKU ICT
KKU ICT
 
Learning Tools and Media for 21st Century Students
Learning Tools and Media for 21st Century StudentsLearning Tools and Media for 21st Century Students
Learning Tools and Media for 21st Century Students
 

Social Media, Digital Intelligence

 • 1. 1
 • 2. 2
 • 3. 3 “We don’t have a choice on whether we do social media, the question is how well we do it.” -- Erik Qualman / Author, Keynote Speaker
 • 4. 4
 • 5. 5
 • 6. 6
 • 7. 7
 • 8. Digital Identity ~ ตัวตนดิจิทัล ● Digital citizen ~ พลเมืองดิจิทัล ใชเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลไดอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ ในทางที่เหมาะสม ● Digital co-creator ~ ผูสรางสรรคงานดิจิทัล เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศดิจิทัล รวมสรางเนื้อหาใหม ๆ เปลี่ยนความคิด สรางสรรคใหเปนจริงไดดวยสื่อและเทคโนโลยีใหม ● Digital entrepreneur ~ ผูประกอบการดิจิทัล ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเอาชนะปญหาความทาทาย เปลี่ยนวิถีชีวิต สราง โอกาสใหมในการเปนผูประกอบการ 8
 • 9. 9
 • 10. 10
 • 11. Digital Use ~ การใชงานอยางเหมาะสม ความสามารถในการใชอุปกรณและสื่อดิจิทัลในทางที่เหมาะสม ทักษะในการ ควบคุมตนเองและรักษาสมดุลในการใชชีวิตบนโลกดิจิทัลและโลกจริง ● Screen time ~ เวลาที่ใชกับหนาจอ ● Digital health ~ สุขภาวะดิจิทัล ● Community participation ~ การมีสวนรวมในชุมชน 11
 • 12. ● ไมควรทำงานหลายอยางพรอมกัน ● งานที่ตองใชการวิเคราะห จำเปนตองมีสมาธิ ตอเนื่อง เพียงพอ ● จัดลำดับงานตามความสำคัญ ผลกระทบของงาน ● ใชเครื่องมือชวย ● Kanban (看板) ● Lean ● Pomodoro 12
 • 13. Digital Safety ~ จัดการกับภัยอันตรายที่มาจากโลกดิจิทัล การจัดการกับความเสี่ยง ภัยอันตราย ที่เกิดบนโลกดิจิทัล (เชน การกลั่น แกลง การลอลวง การพัฒนาความคิดสุดโตง/หัวรุนแรง) และเนื้อหาที่กอให เกิดปญหา (เชน ความรุนแรง อนาจาร) รูวิธีหลีกเลี่ยงและจำกัดความเสี่ยง ● ความเสี่ยงจากพฤติกรรม ● ความเสี่ยงจากเนื้อหา ● ความเสี่ยงจากคนรูจัก 13
 • 14. พรบ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ๒๔๖๐ มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระ ทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน ... มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระ ทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน ... 14
 • 15. 15 “Our friends, our families and our colleagues can break our security even when we do the right things.” -- “Everyday Cybercrime” in TED Conference James Lyne / Cybersecurity Specialist
 • 16. Digital Security ~ ปกปองตัวเองจากภัยคุกคามบนโลกดิจิทัล ความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคาม (เชน การเจาะระบบ การหลอกลวง ซอฟตแวรไมพึงประสงค) เขาใจแนวปฏิบัติที่ดีและใชเครื่องมือที่เหมาะสมใน การปกปองขอมูล ● รหัสผาน ● อินเทอรเน็ต ● โทรศัพทมือถือ แทบเล็ต 16
 • 17. 17 1. 123456 2. 123456789 3. qwerty 4. 12345678 5. 111111 6. 1234567890 7. 1234567 8. password 9. 123123 10. 987654321 11. qwertyuiop 12. mynoob 13. 123321 14. 666666 15. 18atcskd2w 16. 7777777 17. 1q2w3e4r 18. 654321 19. 555555 20. 3rjs1la7qe http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/01/16/worlds-common-passwords-revealed-using/
 • 19. 19 ● ขอมูล - สารสนเทศ - ตัวตน ● กอนกรอกรหัสผานบนเว็บ https:// = ปลอดภัย https:// = (อาจจะ) ไมปลอดภัย https:// = ไมปลอดภัย ● รหัสผาน เครื่องคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ขอมูล ● ซอฟตแวร Antivirus, Internet Security ● อัปเดตซอฟตแวร สม่ำเสมอ
 • 20. Digital Emotional Intelligence ~ EQ ดิจิทัล ทักษะการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดี บนโลกออนไลน ● ความตระหนักตอภาวะทางสังคมและอารมณ ● การควบคุมอารมณ ● ความเห็นใจ 20
 • 21. Digital Literacy ~ ความรูความเขาใจเทคโนโลยีดิจิทัล ความรูความสามารถในการสืบคน ประเมิน ใชงาน สราง และแบงปนขอมูล ● การคิดเชิงคำนวณอยางเปนระบบ (Computational thinking) ● การสรางสรรคเนื้อหา (Content creation) ● ความคิดเชิงวิพากษ / มีวิจารณญาณ (Critical thinking) ● แยกแยะจริง/เท็จ ● มีเหตุมีผล ● ไมลำเอียง 21
 • 23. Digital Communication ~ การสื่อสารและทำงานรวมกัน ทักษะในการสื่อสาร การทำงานรวมกับผูอื่น โดยใชเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ● การทำงานรวมกันผานระบบออนไลน ● การสื่อสารผานระบบออนไลน ● Digital footprints 23
 • 24. 24 “What happens here, stay here” The Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA)
 • 26. Digital Rights ~ สิทธิ หนาที่ เขาใจและรูจักปกปองสิทธิสวนบุคคล การรักษาสิทธิของผูอื่น ● เสรีภาพในการแสดงออก ● ความเปนสวนตัว ● ทรัพยสินทางปญญา 26
 • 27. 27 “Privacy means people know what they’re signing up for in plain English and repeatedly.” - - Steve Jobs / CEO Apple An interview / D8 Conference
 • 29. 29
 • 30. เทคโนโลยีปจจุบันกับการใชงานใน มข. 30 ● ใครขอขอมูลเราไป ? ● จำเปนตองใชจริงๆ ไหม ? ● จะเอาไปทำอะไร สมเหตุสมผลไหม ? ● ผลกระทบที่ตามมาคืออะไร ?
 • 31. พรบ. ลิขสิทธิ์ ๒๔๓๗ มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแกงานสรางสรรค ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนก วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดัง กลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด 31
 • 32. มาตรา ๗ สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ (๑) ขาวประจำวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใช งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย (๓) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นจัดทำขึ้น 32
 • 33. มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอม มีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุม ของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร 33
 • 35. 35
 • 36. 36
 • 37. References 1. https://www.weforum.org/agenda/2016/09/8-digital-life-skills-all-children-need-and-a-pl an-for-teaching-them/ 2. https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/ 3. https://www.dqinstitute.org/ 4. https://dqworld.net/ 5. https://wearesocial.com/ 6. https://creativecommons.org 7. พรบ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 8. พรบ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 9. พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 37