Tu tri tue

3,392 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,958
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tu tri tue

 1. 1. 1 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC
 2. 2. SAÙCH CUÛA TAÙC GIAÛ ALICE A. BAILEY (* laø baûn dòch tieáng Vieät; caùc quyeån khaùc coøn baûn tieáng Anh) Ñieåm Ñaïo trong Nhaân loaïi vaø Thaùi Döông Heä Thö veà Tham Thieàn Huyeàn Moân Taâm Thöùc cuûa Haït Nguyeân Töû Luaän veà Löûa Vuõ Truï AÙnh Saùng cuûa Linh Hoàn Linh Hoàn vaø Caùc Theå Töø Trí Tueä ñeán Tröïc Giaùc * Luaän veà Chaùnh Thuaät Töø Bethlehem ñeán Calvary Ñöôøng Ñaïo trong Kyû Nguyeân Môùi – Taäp I Ñöôøng Ñaïo trong Kyû Nguyeân Môùi – Taäp II Nhöõng Vaán Ñeà Khoù Khaên cuûa Nhaân Loaïi Söï Taùi Laâm cuûa Ñöùc Chöôûng Giaùo Vaän Meänh cuûa Caùc Quoác Gia AÛo Caûm: Moät Vaán Ñeà Khoù Khaên cuûa Theá Giôùi Thaàn Giao Caùch Caûm vaø Theå Dó Thaùi Töï Truyeän Chöa Hoaøn Taát * Neàn Giaùo Duïc trong Kyû Nguyeân Môùi Söï Hieån Loä cuûa Ñaïi Ñoaøn Chöôûng Giaùo Luaän veà Baûy Cung: Taäp I – Taâm Lyù Hoïc Noäi Moân Taäp II – Taâm Lyù Hoïc Noäi Moân Taäp III – Chieâm Tinh Hoïc Noäi Moân Taäp IV – Khoa Trò Lieäu Noäi Moân Taäp V – Caùc Cung vaø Caùc Cuoäc Ñieåm Ñaïo
 3. 3. Baûn dòch Tieáng Vieät 2009 BAÛN QUYEÀN NAÊM 1988 © CUÛA LUCIS TRUST In laàn thöù nhaát, 2009 Baûn tieáng Anh cuûa saùch naøy ñöôïc xuaát baûn vôùi söï taøi trôï töø Quyõ Xuaát baûn Saùch cuûa Chaân sö Taây Taïng, laø ngaân quyõ ñöôïc laäp ra ñeå tieáp tuïc caùc giaùo huaán cuûa Chaân sö Taây Taïng vaø Baø Alice A. Bailey. Ngaân quyõ naøy ñöôïc ñieàu haønh bôûi Lucis Trust, moät coâng ty thuoäc veà giaùo duïc, toân giaùo, ñöôïc mieãn thueá. Coâng ty Xuaát baûn Lucis laø moät toå chöùc phi lôïi nhuaän do Lucis Trust sôû höõu. Baûn tieáng Vieät do ngöôøi dòch ñaøi thoï vaø cuõng ñöôïc xuaát baûn trong tinh thaàn phi lôïi nhuaän. Khoâng phaûi traû taùc quyeàn cho saùch naøy. Saùch naøy cuõng coù aán baûn bìa vaûi, tieáng Anh. Saùch ñaõ ñöôïc dòch sang tieáng Haø Lan, Phaùp, Ñöùc, Hy Laïp, YÙ, Boà Ñaøo Nha, vaø tieáng Vieät. Ñang tieán haønh dòch sang caùc ngoân ngöõ khaùc.
 4. 4. MUÏC LUÏC Chöông I. DAÃN NHAÄP ...................................................... Tình traïng khuûng hoaûng trong thôøi gian hieän nay. Vieäc reøn luyeän trí tueä ôû Ñoâng vaø Taây phöông. Hai nhoùm nhaø tö töôûng, khoa hoïc vaø thaàn bí. Söï toång hôïp hai nhoùm naøy. 9 Chöông II. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC ............................... Söï beá taéc trong giaùo duïc. Giaùo duïc ñaøo taïo cho ñaïi chuùng vaø phaùt trieån caù nhaân. Coâng taùc giaùo duïc. Söï hieån loä con ngöôøi thaät. Moãi ngöôøi ñeàu coù nguyeân khí tröïc giaùc. 27 Chöông III. BAÛN TÍNH CUÛA LINH HOÀN ............................... Theá naøo laø Linh hoàn? Tính chaát cuûa cô caáu con ngöôøi. Söï lieân heä cuûa cô caáu naøy vôùi “Nguoàn Soáng thaâm saâu hôn.” 55 Chöông IV. MUÏC TIEÂU TRONG THAM THIEÀN ....................... Ñoái chieáu tham thieàn vaø caàu nguyeän. Trí tueä cuûa con ngöôøi laø moät khaû naêng. Coâng duïng cuûa khaû naêng naøy trong quan heä vôùi tröïc giaùc. Baûn naêng, trí tueä, tröïc giaùc, vaø khai ngoä. 71 Chöông V. CAÙC GIAI ÑOAÏN TRONG THAM THIEÀN ................. Ñieàu chænh trí tueä vaø tình caûm. Naêm giai ñoaïn töø trí tueä ñeán tröïc giaùc: Taäp trung, Tham thieàn, Nhaäp ñònh, Khai ngoä vaø Linh caûm. Coâng duïng cuûa caùc bieåu töôïng vaø hình töôïng. 97
 5. 5. Chöông VI. CAÙC GIAI ÑOAÏN TRONG THAM THIEÀN (t.t.) ........ 123 Khai môû nhaän thöùc tænh thöùc. YÙ thöùc thuï ñoäng vaø chuû ñoäng. Hai hoaït ñoäng cuûa trí tueä. Caùc giaùc quan vaø thöïc taïi. Chöông VII. TRÖÏC GIAÙC VAØ KHAI NGOÄ .............................. 151 Trí tueä khai ngoä, nhaän thöùc tröïc giaùc, vaø cuoäc soáng coù nguoàn caûm höùng tinh thaàn. YÙ thöùc trí tueä veà “Nguoàn Soáng thaâm saâu.” Ñònh nghóa tröïc giaùc. Phoái hôïp Linh hoàn, trí tueä vaø naõo boä. Nhaän thöùc veà giôùi thöù naêm trong thieân nhieân. Chöông VIII. TÍNH PHOÅ BIEÁN CUÛA THAM THIEÀN ................. 179 Baèng chöùng qua caùc thôøi ñaïi. Caùc nhaø Thaàn bí vaø caùc Thöùc giaû. Thoáng nhaát hay “Hôïp nhaát” vôùi “Nguoàn Soáng thaâm saâu.” Kyõ thuaät ñoàng nhaát. Caùc phöông phaùp cuûa Taây Taïng, Trung Hoa, AÁn giaùo, giaùo phaùi Sufi vaø Thieân Chuùa giaùo. Chöông IX. THÖÏC HAØNH THAM THIEÀN ............................... 201 Vaên minh Taây phöông vaø tham thieàn. Caùc giaùc quan, caùc tuyeán noäi tieát, naõo boä vaø trí tueä. Moät soá qui luaät khi haønh thieàn. Vaøi hình thöùc tham thieàn. Chöông X. CAÀN THAÄN TROÏNG KHI HAØNH THIEÀN .................. 237 Theá giôùi yù töôûng. Moái nguy do aûo caûm trong tham thieàn, söï kích thích quaù ñoä, vieäc ghi nhaän hieän töôïng moät caùch sai laàm. Theá giôùi aûo töôûng. Söï cheá ngöï ñuùng cuûa “Nguoàn Soáng thaâm saâu,” giao tieáp ñöôïc qua tröïc giaùc. KEÁT LUAÄN ....................................................................... 261
 6. 6. ÑAÏI THÆNH NGUYEÄN Töø nguoàn AÙnh saùng trong Trí Thöôïng Ñeá Caàu xin AÙnh saùng tuoân raûi vaøo trí con ngöôøi. Caàu xin AÙnh saùng giaùng xuoáng Traàn gian. Töø nguoàn Tình thöông trong Taâm Thöôïng Ñeá Caàu xin Tình thöông tuoân raûi vaøo taâm con ngöôøi. Caàu mong Ñöùc Chöôûng Giaùo trôû laïi Traàn gian. Töø trung taâm bieát ñöôïc YÙ chí Thöôïng Ñeá Caàu xin Thieân yù höôùng daãn yù chí nhoû beù cuûa con ngöôøi — Thieân yù maø caùc Chaân sö ñeàu bieát vaø phuïng söï. Töø trung taâm chuùng ta goïi laø nhaân loaïi Caàu xin Thieân cô Tình thöông vaø AÙnh saùng thöïc thi Vaø caàu mong Thieân cô ñoùng kín cöûa vaøo neûo aùc. Caàu xin AÙnh saùng vaø Tình thöông vaø Quyeàn naêng phuïc hoài Thieân cô treân Traàn gian. “Lôøi Thænh nguyeän hay Caàu nguyeän treân ñaây khoâng thuoäc veà baát cöù ngöôøi naøo hay ñoaøn nhoùm naøo, maø thuoäc veà toaøn nhaân loaïi. Veû ñeïp vaø söùc maïnh cuûa Ñaïi Thænh nguyeän naèm trong tính ñôn giaûn, vaø do noù phaùt bieåu moät soá chaân lyù troïng taâm maø taát caû moïi ngöôøi bình thöôøng ñeàu chaáp nhaän moät caùch hoàn nhieân: - Chaân lyù noùi raèng voán coù moät Ñöùc Thoâng tueä neàn taûng maø chuùng ta goïi vôùi danh xöng mô hoà laø Thöôïng Ñeá; - Chaân lyù noùi raèng aån trong toaøn cuoäc bieåu hieän coù quyeàn naêng phaùt ñoäng vuõ truï, laø Tình thöông; - Chaân lyù noùi raèng coù moät Ñaáng Cao caû ñaõ ñeán theá gian, maø ngöôøi Thieân Chuùa giaùo goïi laø Ñöùc Christ, Ngaøi ñaõ theå hieän tình thöông ñoù ñeå chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc; - Chaân lyù noùi raèng caû Tình thöông vaø Thoâng tueä ñeàu laø nhöõng hieäu quaû cuûa YÙ chí Thöôïng Ñeá; vaø cuoái cuøng laø - Chaân lyù hieån nhieân raèng chæ thoâng qua chính nhaân loaïi Thieân cô môùi coù theå thöïc thi.” ALICE A. BAILEY
 7. 7. THE GREAT INVOCATION From the point of Light within the Mind of God Let light stream forth into the minds of men. Let Light descend on Earth. From the point of Love within the Heart of God Let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to Earth. From the centre where the Will of God is known Let purpose guide the little wills of men — The purpose which the Masters know and serve. From the centre which we call the race of men Let the Plan of Love and Light work out And may it seal the door where evil dwells. Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.
 8. 8. CHÖÔNG MOÄT DAÃN NHAÄP “Vì theá, ngoaøi quan ñieåm heïp hoøi baát khaû tri vaø thöïc duïng, chính phöông phaùp cuûa khoa hoïc cuõng chöa hoaøn chænh vaø khoâng ñaày ñuû: ñeå giao tieáp vôùi thöïc taïi, caàn boå sung theâm moät soá yeáu toá sieâu hình hoaëc nhöõng yeáu toá khaùc.” JOSEPH MAREÙCHAL, S.J.
 9. 9. CHÖÔNG MOÄT DAÃN NHAÄP 3 HIEÄN nay, söï quan taâm saâu roäng veà chuû ñeà Tham thieàn laø baèng chöùng cuûa moät nhu caàu theá giôùi caàn ñöôïc moïi ngöôøi hieåu roõ. Khi nhaän thaáy coù xu theá phoå bieán theo moät chieàu höôùng naøo ñoù, vôùi tính caùch lieân tuïc nhaém ñeán muïc ñích roõ reät, thì chuùng ta coù theå ñuùng khi suy ñònh raèng töø trong xu theá ñoù seõ phaùt sinh nhöõng gì maø nhaân loaïi ñang caàn treân con ñöôøng tieán hoùa. Quaû thöïc coù nhöõng ngöôøi hieåu ñaïi khaùi vaø cho raèng tham thieàn chæ laø moät “phöông thöùc caàu nguyeän.” Theá nhöng, coù theå chöùng toû raèng khi hieåu ñuùng tieán trình tham thieàn vaø laøm cho tham thieàn thích öùng vôùi nhu caàu cuûa neàn vaên minh hieän ñaïi, chuùng ta coù theå tìm thaáy giaûi phaùp cho nhöõng beá taéc trong coâng taùc giaùo duïc hieän nay, vaø coù ñöôïc phöông phaùp ñeå xaùc ñònh söï kieän thöïc teá veà linh hoàn – laø thöïc theå haèng soáng maø chuùng ta goïi laø “Linh hoàn” vì chöa tìm ñöôïc thuaät ngöõ naøo thích hôïp hôn. Muïc ñích cuûa saùch naøy laø baøn veà tính chaát vaø thöïc nghóa cuûa tham thieàn, cuõng nhö coâng duïng cuûa tham thieàn treân qui moâ roäng lôùn ôû phöông Taây. Saùch cuõng gôïi yù raèng roát cuoäc tham thieàn coù theå thay theá cho nhöõng phöông phaùp reøn trí nhôù hieän nay, vaø coù theå toû ra laø moät nhaân toá hieäu quaû trong qui trình giaùo duïc hieän ñaïi. Töø bao nhieâu ngaøn naêm qua, tham thieàn ñaõ vaø ñang laø chuû ñeà cuoán huùt söï quan taâm cuûa caùc nhaø
 10. 10. 12 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC 4 tö töôûng ôû caû Ñoâng vaø Taây, vaø ñieàu quan troïng chính laø söï ñoàng nhaát trong moái quan taâm naøy. Chaéc haún raèng nhöõng böôùc phaùt trieån keá tieáp ñöa nhaân loaïi tieán leân treân ñöôøng khai môû taâm thöùc, phaûi ñi theo chieàu höôùng toång hôïp naøy. Vieäc phaùt trieån kieán thöùc cuûa nhaân loaïi phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng caùch phoái hôïp caùc kyõ thuaät reøn luyeän trí tueä cuûa Ñoâng phöông vaø Taây phöông. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc tieán haønh nhanh choùng vaø caùc nhaø tö töôûng ôû caû hai baùn caàu ñeàu nhaän thaáy raèng söï phoái hôïp vöøa keå ñang daãn ñeán moät söï nhaän thöùc raát coù yù nghóa. Edward Carpenter noùi : “Döôøng nhö chuùng ta ñang ñi ñeán moät thôøi ñieåm maø, chung quanh nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà ñòa caàu, moät söï toång hôïp roäng lôùn toaøn boä tö töôûng cuûa nhaân loaïi . . . ñang xaûy ra moät caùch hoaøn toaøn töï nhieân vaø taát yeáu . . . Töø ñieåm gaëp gôõ cuûa caùc yeáu toá tö töôûng naøy, ngöôøi ta ñaõ vaø ñang thaáy nhöõng neùt khaùi quaùt cuûa moät trieát lyù chaéc chaén seõ chi phoái tö töôûng nhaân loaïi trong thôøi gian daøi.”1 Ñaây laø nguoàn vinh quang vaø hy voïng cuûa nhaân loaïi vaø laø thaønh töïu xuaát saéc cuûa khoa hoïc. Nay chuùng ta laø nhaân loaïi duy nhaát. Di saûn cuûa baát cöù gioáng daân naøo cuõng ñeàu môû ra cho gioáng daân khaùc thöøa höôûng ; nhöõng tö töôûng toát ñeïp nhaát qua nhieàu theá kyû nay ñöôïc daønh saün cho moïi ngöôøi söû duïng ; vaø nhöõng kyõ thuaät coå xöa cuøng caùc phöông phaùp hieän ñaïi phaûi ñaït ñeán nhöõng ñieåm chung vaø trao ñoåi, boå tuùc cho nhau. Moãi kyõ thuaät seõ phaûi ñöôïc söûa ñoåi caùch trình baøy, vaø moãi phöông phaùp seõ phaûi coá gaéng hieåu ñöôïc caùi tinh thaàn tieàm aån ñaõ taïo neân caùc keát caáu ngoân töø vaø nhöõng hình töôïng ñaëc thuø cuûa phöông phaùp khaùc. Tuy nhieân, khi coù ñöôïc nhöõng söï nhaân nhöôïng naøy, chuùng ta seõ thaáy moät caáu truùc chaân lyù theå hieän 1 Carpenter, Edward, Ngheä thuaät Saùng taïo, tr. 7.
 11. 11. DAÃN NHAÄP 13 tinh thaàn cuûa Thôøi ñaïi Môùi. Caùc nhaø tö töôûng thôøi nay ñeàu nhaän thöùc ñöôïc ñieàu naøy, vaø Ts. Overstreet ñaõ neâu : 5 “Ngöôøi ta cho raèng trieát hoïc Ñoâng phöông ít coù aûnh höôûng ñeán tö töôûng phöông Taây, chính yeáu laø do caùch trình baøy cuûa noù. Theá nhöng, coù ñuû lyù do ñeå tin raèng khi aûnh höôûng cuûa tö duy Taây phöông – ñaëc bieät laø tính thöïc teá, thöïc nghieäm cuûa leà loái tö duy naøy – ñöôïc caûm nhaän ôû Ñoâng phöông, thì moät phong caùch trieát lyù môùi seõ ñöôïc ñoùn nhaän, vaø tính tinh thaàn saâu saéc cuûa tö töôûng Ñoâng phöông seõ ñöôïc phaùt bieåu theo nhöõng phöông caùch deã chaáp nhaän hôn ñoái vôùi trí tueä Taây phöông.”2 Töø tröôùc ñeán nay, caû hai tröôøng phaùi ñeàu coù khuynh höôùng choáng ñoái laãn nhau, tuy nhieân, cuoäc tìm kieám chaân lyù ñaõ vaãn laø moät. Moái quan taâm ñeán nhöõng gì ñang hieän höõu, vaø nhöõng gì coù theå xaûy ra, voán khoâng phaûi laø cuûa rieâng nhoùm naøo, vaø moãi nhoùm ñeàu ñaõ phaûi duøng cuøng nhöõng yeáu toá nhö nhau ñeå laøm vieäc. Duø trí tueä cuûa nhaø tö töôûng Ñoâng phöông coù theå höôùng ñeán nhöõng hình töôïng saùng taïo trong khi caùc trí giaû ôû Taây phöông laïi höôùng veà thaønh töïu khoa hoïc saùng taïo, ñieàu kyø laï laø hoï vaãn ñi vaøo cuøng moät theá giôùi. Khí cuï tö töôûng hoï cuøng söû duïng ñöôïc goïi laø “trí tueä” ôû phöông Taây, vaø goïi laø “trí tueä chaát” (chitta) ôû phöông Ñoâng. Caû hai ñeàu söû duïng ngoân ngöõ cuûa khoa bieåu töôïng ñeå phaùt bieåu caùc keát luaän cuûa mình, vaø caû hai ñeàu ñaït ñeán möùc maø baáy giôø khoâng coøn coù theå duøng ngoân töø ñeå theå hieän nhöõng khaû naêng hoï caûm nhaän ñöôïc qua tröïc giaùc. Ts. Jung, moät trong nhöõng ngöôøi tìm caùch ñöa caùc yeáu toá voán baát hoøa noùi treân ñeán choã gaëp gôõ nhau, ñaõ ñeà caäp ñeán ñieàu naøy trong ñoaïn sau ñaây trích töø thieân Luaän giaûi cuûa oâng veà moät taùc phaåm Trung Hoa coå ñaïi. OÂng noùi : 2 Overstreet, H. A., Cuoäc Tìm kieám Laâu daøi, tr. 271.
 12. 12. 14 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC “YÙ thöùc cuûa Taây phöông khoâng phaûi laø yù thöùc chung cuûa moïi ngöôøi, maø ñuùng ra laø moät nhaân toá bò lòch söû qui ñònh vaø chòu söï giôùi haïn cuûa caùc ñieàu kieän ñòa lyù, tieâu bieåu cho chæ moät phaàn cuûa nhaân loaïi. Khoâng neân môû mang yù thöùc cuûa chính 6 mình maø laïi gaây phöông haïi cho nhöõng loaïi yù thöùc khaùc. Caàn thöïc hieän söï môû mang naøy qua vieäc phaùt trieån nhöõng yeáu toá trong taâm hoàn chuùng ta töông ñoàng vôùi nhöõng yeáu toá coù trong taâm hoàn ngöôøi khaùc, cuõng nhö ngöôøi Ñoâng phöông khoâng theå thieáu kyõ thuaät, khoa hoïc vaø neàn coâng nghieäp cuûa chuùng ta. Vieäc ngöôøi Chaâu AÂu xaâm laêng caùc nöôùc AÙ Ñoâng ñaõ laø moät haønh ñoäng taøn baïo treân qui moâ lôùn, vaø do vaäy maø löông taâm baét buoäc chuùng ta phaûi thaáu hieåu caùch suy nghó cuûa ngöôøi Ñoâng phöông. Coù leõ ñaây laø ñieàu coøn caàn thieát hôn möùc hieän nay chuùng ta nhaän thöùc ñöôïc.”3 Ts. Hocking ôû Ñaïi hoïc Harvard cuõng neâu leân cuøng yù töôûng naøy khi oâng noùi : “Döôøng nhö chuùng ta coù ñuû lyù do ñeå hy voïng coù ñöôïc töông lai toát ñeïp hôn veà maët theå chaát cho nhaân loaïi baèng caùch thöïc hieän vieäc thanh loïc ñuùng ñaén veà phöông dieän trí tueä. Ñaõ qua roài thôøi kyø cuûa nhöõng keû baát taøi, löøa bòp ; tuy nhieân ñeán möùc naøo ñoù hoï cuõng cho thaáy caùi khaû naêng moãi ngöôøi coù theå ngaøy caøng töï chuû nhieàu hôn, khi yù nghóa tinh thaàn cuûa giôùi luaät nhö khoa Yoga ñöôïc keát hôïp vôùi nhöõng yeáu toá chuaån möïc cuûa khoa taâm lyù Taây phöông vaø moät heä thoáng ñaïo ñöùc toát ñeïp. Khoâng caùi naøo trong soá naøy coù ñaày ñuû giaù trò neáu khoâng coù nhöõng caùi kia.”4 Nhöõng ai ñaõ nghieân cöùu trong caû hai tröôøng phaùi naøy ñeàu cho chuùng ta bieát raèng caùc hình töôïng thaàn bí cuûa Ñoâng 3 4 Wilhelm, Richard, & Jung Dr. C. G., Bí maät cuûa Ñoùa hoa Vaøng, tr. 136. Hocking, Wm. E., Caùi Toâi, Cô theå vaø söï Töï do cuûa Toâi, tr. 75.
 13. 13. DAÃN NHAÄP 15 phöông (cuõng nhö cuûa nhöõng nhaø huyeàn hoïc tieâu bieåu ôû Taây phöông) voán chæ laø böùc maøn che maø nhöõng ngöôøi coù nhaän thöùc tröïc giaùc ñeàu luoân luoân coù theå thaáu hieåu. Khoa hoïc cuûa phöông Taây, duø chuù troïng veà baûn chaát cuûa hình theå, cuõng ñaõ ñöa chuùng ta vaøo lónh vöïc tröïc giaùc, vaø chöøng nhö hai phöông caùch naøy coù theå phoái hôïp vaø – sau khi loaïi boû nhöõng ñieàu khoâng chính yeáu – moãi phöông caùch coù theå ñaït ñeán moät cô sôû ñeå hieåu bieát laãn nhau. Baèng caùch naøy caû hai cuøng ñöa ra moät 7 khaûo höôùng môùi veà söï bí nhieäm trong taâm hoàn con ngöôøi döïa treân nhöõng chaân lyù coå xöa ñaõ ñöôïc chöùng minh. Ts. Jung baøn theâm veà vaán ñeà naøy nhö sau : “Khoa hoïc laø coâng cuï toát nhaát cuûa caùc trí giaû phöông Taây, vaø duøng coâng cuï naøy chuùng ta coù theå môû ñöôïc nhieàu caùnh cöûa hôn laø khi khoâng duøng noù. Theá neân, khoa hoïc laø moät thaønh phaàn vaø moät ngaên chöùa söï thoâng hieåu cuûa chuùng ta vaø noù chæ che aùn söï nhaän thöùc cuûa chuùng ta khi khaêng khaêng cho raèng noù laø ñoäc nhaát vaø laø phöông caùch duy nhaát ñeå hieåu bieát. Theá nhöng chính Ñoâng phöông ñaõ daïy chuùng ta moät caùch thaáu hieåu khaùc, roäng lôùn hôn, thaâm saâu hôn, vaø cao sieâu hôn, ñoù laø söï thoâng hieåu xuyeân qua cuoäc soáng. Chuùng ta chæ bieát ñeán ñöôøng höôùng naøy moät caùch mô hoà, chæ nhö moät loaïi xuùc caûm lôø môø ñöôïc goùp nhaët töø caùc thuaät ngöõ toân giaùo, vaø vì theá maø chuùng ta vui veû ñaët töø ‘minh trieát’ Ñoâng phöông trong hai daáu nhaùy, vaø ñaåy noù vaøo lónh vöïc môø mòt cuûa tín ngöôõng vaø meâ tín dò ñoan. Baèng caùch naøy, ‘nhaän thöùc veà thöïc taïi’ cuûa Ñoâng phöông cuõng hoaøn toaøn bò hieåu laàm. Noù khoâng bao goàm nhöõng tröïc thöùc mang tính xuùc caûm, quaù ñoãi thaàn bí ñeán möùc beänh hoaïn vaø phaùt xuaát töø nhöõng keû thích soáng aån daät, laäp dò vaø caâu neä. Neàn minh trieát phöông Ñoâng voán ñaët caên baûn treân kieán thöùc thöïc haønh . . . maø chuùng ta khoâng coù chuùt lyù do gì ñeå ñaùnh giaù thaáp.”5 5 Wilhelm, Richard, & Jung Dr. C. G., Bí maät cuûa Ñoùa hoa Vaøng, tr. 78.
 14. 14. 16 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC Chính vieäc reøn luyeän trí tueä laø ñieàu coát loõi cuûa vaán ñeà. Roõ raøng trí tueä cuûa con ngöôøi laø moät khí cuï maø chuùng ta coù theå söû duïng theo hai chieàu höôùng. Moät laø höôùng ngoaïi. Trong phöông thöùc hoaït ñoäng naøy, trí tueä ghi nhaän caùc giao tieáp cuûa chuùng ta vôùi caùc theá giôùi vaät chaát vaø theá giôùi tö töôûng maø chuùng ta ñang soáng trong ñoù, vaø nhaän thöùc ñöôïc nhöõng tình traïng cuûa xuùc caûm vaø giaùc quan. Trí tueä ghi nhaän vaø lieân keát caùc caûm giaùc, caùc phaûn öùng cuûa chuùng ta, vaø taát caû nhöõng gì ñöôïc chuyeån ñeán noù qua naêm giaùc quan vaø boä naõo. Ñaây laø lónh 8 vöïc kieán thöùc ñaõ ñöôïc nghieân cöùu roäng raõi, vaø caùc nhaø taâm lyù hoïc ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu tieán boä trong coá gaéng thaáu hieåu caùc quaù trình taâm lyù. Ts. Jung cho chuùng ta bieát raèng “Tö duy laø moät trong boán chöùc naêng taâm lyù cô baûn. Khi theo ñuùng caùc ñònh luaät cuûa chính noù, chính chöùc naêng taâm lyù naøy giuùp vieäc keát noái caùc khaùi nieäm trong nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc trình baøy. Ñaây laø coá gaéng lyù giaûi theo kinh nghieäm – caû chuû ñoäng vaø thuï ñoäng. Tö duy chuû ñoäng laø moät taùc ñoäng cuûa yù chí ; tö duy thuï ñoäng phuï thuoäc vaøo moät söï vieäc xaûy ra.”6 Nhö chuùng ta seõ thaáy ôû phaàn sau, chính caùi khí cuï tö töôûng naøy ñöôïc söû duïng trong Tham thieàn vaø noù phaûi ñöôïc reøn luyeän ñeå boå sung cho chöùc naêng thöù nhaát keå treân cuûa trí tueä caùi khaû naêng chuyeån vaøo moät chieàu höôùng khaùc, ñeå cuõng ghi nhaän ñöôïc theá giôùi noäi taïi hay theá giôùi voâ hình moät caùch deã daøng. Khaû naêng töï chuyeån höôùng naøy seõ giuùp trí tueä coù theå ghi nhaän ñöôïc caùc thöïc taïi ôû noäi giôùi, nhaän thöùc tröïc giaùc vaø nhöõng yù töôûng tröøu töôïng. Ñaây laø di saûn cao caû cuûa nhaø huyeàn hoïc, nhöng döôøng nhö ngöôøi ôû trình ñoä trung bình vaãn chöa thaáu hieåu ñöôïc. Vaán ñeà maø gia ñình nhaân loaïi ngaøy nay ñang phaûi giaûi quyeát trong nhöõng lónh vöïc cuûa caû khoa hoïc vaø toân giaùo laø do 6 Dibblee, George Binney, Baûn naêng vaø Tröïc giaùc, tr. 85.
 15. 15. DAÃN NHAÄP 17 keát quaû cuûa söï kieän thöïc teá raèng ngöôøi ñi theo caû hai tröôøng phaùi naøy ñeàu thaáy mình ñang ñöùng tröôùc caùnh cöûa cuûa theá giôùi sieâu hình. Moät chu kyø phaùt trieån ñaõ keát thuùc. Con ngöôøi, vôùi tính caùch moät thöïc theå coù tö duy vaø xuùc caûm, chöøng nhö nay ñaõ ñeán möùc hieåu bieát khaù roõ veà caùi khí cuï maø hoï phaûi duøng ñeå laøm 9 vieäc. Hoï töï hoûi : Hoï phaûi laøm gì vôùi khí cuï ñoù ? Trí tueä, laø caùi maø hoï daàn daàn hoïc caùch cheá ngöï, seõ ñöa hoï veà ñaâu ? Töông lai seõ daønh cho con ngöôøi nhöõng gì ? Chuùng ta caûm thaáy raèng ñoù seõ laø ñieàu toát ñeïp vaø chaéc chaén hôn raát nhieàu so vôùi nhöõng gì chuùng ta ñaõ bieát töø tröôùc ñeán nay. Coù leõ ñoù seõ laø vieäc moïi ngöôøi cuøng ñaït ñeán nhöõng söï hieåu bieát maø caù nhaân nhaø huyeàn hoïc (nhaø thaàn bí) ñaõ coù. Duø söï oàn aøo naùo nhieät cuûa neàn vaên minh taân thôøi khieán cho tai trôû neân ñieác, ñoâi khi chuùng ta cuõng ñoùn nhaän ñöôïc nhöõng aâm ñieäu cao sieâu laø baèng chöùng cuûa moät theá giôùi khoâng thuoäc veà vaät chaát. Khoùi buïi môø mòt cuûa quang caûnh chung quanh khieán cho maét trôû neân muø, theá nhöng vaãn coù nhöõng tia chôùp giuùp taàm nhìn toû roõ vaø heù loä moät traïng thaùi tinh teá hôn cuûa ñôøi soáng, xua tan u aùm, nhöôøng choã cho söï löu nhaäp cuûa “nguoàn vinh quang chöa heà coù treân theá gian.” Ts. Bennett, Ñaïi hoïc Yale, phaùt bieåu caùc yù töôûng naøy baèng nhöõng lôøi thaät toát ñeïp : “Lôùp maøn che rôi xuoáng vaø maét ta nhìn thaáy theá giôùi trong aùnh saùng môùi. Caùc söï vaät khoâng coøn taàm thöôøng nhö tröôùc. Baáy giôø chuùng ta bieát chaéc chaén raèng ñaây chính laø theá giôùi thöïc maø baáy laâu nay thöïc tính cuûa noù ñaõ bò söï muø loøa cuûa con ngöôøi che aùn. Khoâng phaûi caùc heä thoáng vuõ truï ñang luaân chuyeån bò toái taêm Maø do quan nieäm cöùng nhaéc chuùng ta thöôøng coù ; Laøm sao nghe ñöôïc tieáng chuyeån ñoäng nheï nhaøng , Khi bao lôùp cöûa cuûa chính mình bò ñaát buøn bòt kín .
 16. 16. 18 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC Caùc thieân thaàn vaãn chôø saün töï ngaøn xöa ; Chuyeån khoái ñaù thaønh kieán vaø caát caùnh roài ta seõ thaáy! Chính baïn, chính söï thôø ô cuûa baïn Ñaõ boû lôõ bieát bao ñieàu toát ñeïp huy hoaøng. “Luùc ñaàu, kinh nghieäm naøy coù tính caùch treâu choïc vaø caùm doã. Ngöôøi ta baûo nhau raèng coù moät theá giôùi môùi, vaø tinh thaàn con ngöôøi haùo höùc leân ñöôøng tìm ñeán nhöõng beán bôø xa laï. Hoï thaáy phaûi boû laïi sau löng caùi theá giôùi maø chuùng ta ñaõ quen thuoäc. Theá laø cuoäc phieâu löu troïng ñaïi cuûa toân giaùo baét ñaàu... “Haún phaûi coù moät ñieåm xaùc tín ôû ñaâu ñoù. Moät vuõ truï ñang 10 taêng tröôûng coù theå daãn ñeán töông lai roäng môû, theá nhöng baát cöù ai tuyeân boá raèng vuõ truï ñang taêng tröôûng cuõng ñeàu khaúng ñònh moät söï kieän thöïc teá khoâng heà thay ñoåi veà cô caáu vuõ truï. Bao giôø söï kieän naøy cuõng laø baûo ñaûm cho khaû naêng thí nghieäm vaø giaù trò cuûa thí nghieäm. . . . “Con ngöôøi laø chieác caàu noái. Ngay caû baäc sieâu nhaân cuõng laø caàu noái, khi chuùng ta nhaän thöùc ñöôïc raèng vò naøy chæ laø bieåu töôïng cuûa lyù töôûng tích cöïc. Ñieàu duy nhaát chuùng ta coù theå bieát chaéc laø nhöõng caùnh cöûa böôùc vaøo töông lai luoân luoân roäng môû.”7 Coù leõ vaán ñeà cuûa chuùng ta laø : nhöõng caùnh cöûa böôùc vaøo töông lai döôøng nhö môû ra cho moät theá giôùi khoâng thuoäc veà vaät chaát, moät lónh vöïc voâ hình, sieâu hình, vaø cao hôn phaïm vi cuûa giaùc quan. Chuùng ta haàu nhö ñaõ vaét caïn caùc nguoàn löïc trong theá giôùi vaät chaát, theá nhöng chuùng ta vaãn chöa hoïc ñöôïc caùch hoaït ñoäng trong theá giôùi phi vaät chaát. Thaäm chí coù khi chuùng ta coøn phuû nhaän söï toàn taïi cuûa theá giôùi ñoù laø ñaèng khaùc. Chuùng ta phaûi ñoái dieän vôùi caùi kinh nghieäm khoâng theå traùnh khoûi, maø chuùng ta goïi laø söï cheát, theá maø Bernnett, Charles A., Vieäc Nghieân cöùu Trieát lyù cuûa Nhaø Huyeàn hoïc, tr. 23, 117, 130. 7
 17. 17. DAÃN NHAÄP 19 chuùng ta khoâng heà coù nhöõng böôùc naøo hôïp lyù ñeå xaùc ñònh xem thöïc söï coù ñôøi soáng beân kia cöûa töû hay khoâng. Dieãn trình tieán hoùa ñaõ taïo neân moät nhaân loaïi tuyeät vôøi, ñöôïc trang bò khí cuï öùng ñaùp nhaïy beùn vaø trí tueä bieát suy luaän. Chuùng ta ñang coù ñöôïc nhöõng möùc phaùt trieån phoâi thai cuûa quan naêng maø chuùng ta goïi laø tröïc giaùc vaø, vôùi trang bò naøy, chuùng ta ñöùng tröôùc nhöõng caùnh cöûa böôùc vaøo töông lai vaø ñaët caâu hoûi : “Chuùng ta seõ duøng caùi cô caáu ña hôïp, phöùc hôïp naøy, goïi laø con ngöôøi, cho muïc ñích gì?” Chuùng ta ñaõ ñaït möùc phaùt trieån hoaøn maõn chöa? Phaûi chaêng coù nhöõng taàm möùc yù nghóa cuûa cuoäc soáng maø töø tröôùc ñeán nay chuùng ta chöa heà quan taâm ñeán, vaø phaûi chaêng chuùng coøn ôû ngoaøi taàm chuù yù cuûa chuùng ta vì chuùng ta coù nhöõng naêng löïc vaø 11 khaû naêng aån taøng maø cho ñeán nay vaãn chöa ñöôïc khai môû? Coù theå ñuùng hay chaêng raèng hieän chuùng ta chöa theå thaáy ñöôïc moät theá giôùi roäng lôùn cuûa söï soáng vaø myõ leä, vôùi caùc ñònh luaät vaø nhöõng hieän töôïng thích hôïp cuûa chính theá giôùi ñoù? Nhöõng nhaø huyeàn hoïc (thaàn bí), nhöõng nhaø coù nhaõn thoâng, vaø nhöõng nhaø tö töôûng qua caùc thôøi ñaïi ôû caû hai baùn caàu ñeàu ñaõ noùi raèng theá giôùi ñoù ñang hieän höõu. Vôùi trang bò naøy, coù theå goïi laø phaøm nhaân, con ngöôøi ñang ñöùng vôùi quaù khöù ôû sau löng, trong moät hieän taïi ñaày xaùo troän, vaø tröôùc moät töông lai chöa theå nhìn thaáy. Hoï khoâng theå döøng böôùc. Hoï phaûi tieán tôùi, vaø caùc toå chöùc roäng lôùn trong lónh vöïc giaùo duïc, khoa hoïc, trieát hoïc vaø toân giaùo ñeàu ñang coá gaéng heát söùc ñeå cho hoï bieát neân ñi theo con ñöôøng naøo, vaø ñöa ra giaûi phaùp cho vaán ñeà khoù khaên cuûa hoï. Nhöõng gì tónh taïi vaø ñoâng cöùng roát cuoäc ñeàu phaûi tan vôõ, vaø khi söï taêng tröôûng bò ñình hoaõn thì nhöõng ñieàu baát bình thöôøng seõ xaûy ra vaø coù söï thoaùi hoùa. Coù ngöôøi baûo raèng moái nguy maø chuùng ta phaûi traùnh laø tình traïng cuûa “nhaân caùch ñang tan raõ.” Neáu nhaân loaïi khoâng coù tieàm naêng, vaø neáu con ngöôøi ñaõ ñaït
 18. 18. 20 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC ñeán möùc phaùt trieån cöïc ñieåm vaø khoâng theå tieán xa hôn nöõa, thì baáy giôø hoï neân coâng nhaän söï kieän thöïc teá naøy vaø ñeå cho söï suy taøn vaø baêng hoaïi cuûa mình xaûy ra caøng deã daøng vaø caøng toát ñeïp caøng hay. Thaät laø ñieàu ñaùng khích leä khi chuùng ta ghi nhaän ñöôïc baèng caùch naøo maø vaøo naêm 1850 ngöôøi ta ñaõ thoaùng thaáy ñöôïc nhöõng phaùc thaûo sô khôûi cuûa caùnh cöûa böôùc vaøo Kyû nguyeân Môùi, vaø baáy giôø caùc nhaø tö töôûng ñaõ thieát tha mong moûi raèng nhaân loaïi caàn hoïc thuoäc baøi hoïc cuûa mình vaø tieán böôùc. Baïn haõy ñoïc nhöõng lôøi döôùi ñaây cuûa Carlyle vaø xeùt xem chuùng thích hôïp ñeán ñaâu vôùi thôøi gian hieän nay. “Trong nhöõng ngaøy thaùng maø chuùng ta ñang traûi qua, ngay ñeán nhöõng ngöôøi taàm thöôøng nhaát cuõng bò buoäc phaûi baên khoaên, thaéc maéc veà yù nghóa cuûa thôøi gian naøy. Ít coù theá heä naøo maø con ngöôøi ñaõ thaáy nhöõng ngaøy thaùng aán töôïng hôn 12 hieän nay. Nhöõng ngaøy thaùng ñaày tai bieán, baïo loaïn, truïc traëc, xaùo troän teä haïi khieán moïi ngöôøi hoang mang boái roái. . . . Chuùng ta ít coù hy voïng naøo, vì roõ raøng laø söï baêng hoaïi ñang xaûy ra . . . ôû khaép nôi. Neáu theá giôùi naøy muoán tieáp tuïc ñöôïc toàn taïi thì phaûi ñoåi môùi. Hieän nay, khoâng coù lyù do gì ñeå ngöôøi daân Chaâu AÂu coù theå quay veà vôùi nhöõng loái moøn cuõ kyõ ñaùng tieác vaø tieáp tuïc ñi tôùi trong tình traïng ñoù. Nhöõng thaùng ngaøy maø söï cheát gieo raéc ôû khaép nôi phaûi laø nhöõng ngaøy thaùng phuïc sinh cuûa toaøn theá giôùi, neáu chuùng ta khoâng muoán söï baêng hoaïi naøy laø hoaøn toaøn vaø chung cuoäc. Ñaây laø thôøi gian maø ngay caû ngöôøi keùm coûi nhaát cuõng töï hoûi mình töø ñaâu ñeán vaø seõ ñi veà ñaâu.”8 Nhìn laïi thôøi gian baûy möôi naêm hoaëc thôøi gian daøi hôn ñaõ troâi qua töø khi Carlyle vieát nhöõng ñieàu treân, chuùng ta thaáy raèng nhaân loaïi ñaõ khoâng boû lôõ cô hoäi tieán boä. Thôøi ñaïi 8 Jacks, L. P., Nhöõng Ñieàu Baên khoaên, Thaéc maéc trong Toân giaùo, tr. 46.
 19. 19. DAÃN NHAÄP 21 ñieän naêng ñaõ môû maøn, vaø taát caû chuùng ta ñeàu bieát ñeán nhöõng ñieàu kyø dieäu trong caùc thaønh töïu khoa hoïc vaøo thôøi gian hieän nay. Theá neân, ñeán thôøi ñieåm phaûi ñoái phoù vôùi cuoäc khuûng hoaûng môùi, chuùng ta coù theå tieán böôùc vôùi loøng can ñaûm thöïc söï, vì nay chuùng ta thaáy ñöôïc nhöõng caùnh cöûa ñi vaøo Kyû nguyeân Môùi roõ raøng hôn tröôùc raát nhieàu. Coù leõ cuõng ñuùng raèng chæ ñeán nay con ngöôøi môùi ñaït ñieàu kieän ñaïi ña soá vaø saép tìm thaáy di saûn cuûa mình cuõng nhö khaùm phaù nôi chính mình nhöõng quyeàn naêng vaø naêng löïc, nhöõng khaû naêng vaø khuynh höôùng, laø ñaûm baûo cho nhaân tính maïnh meõ, höõu ích, vaø toàn taïi vónh cöûu. Chuùng ta ñang hoaøn taát giai ñoaïn maø trong ñoù ñaõ coù chuù troïng vaøo cô caáu, vaøo toång theå caùc teá baøo hôïp thaønh thaân xaùc vaø naõo boä cuøng caùc phaûn öùng töï ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi nieàm vui, noãi buoàn vaø tö töôûng. Chuùng ta ñaõ hieåu bieát nhieàu veà Con ngöôøi, vôùi tính caùch moät boä maùy. Chuùng ta mang ôn raát nhieàu ñoái vôùi caùc nhaø 13 taâm lyù hoïc thuoäc tröôøng phaùi cô giôùi, do nhöõng khaùm phaù cuûa hoï veà boä maùy maø moãi ngöôøi duøng ñeå giao tieáp vôùi moâi tröôøng chung quanh mình. Theáù nhöng, trong chuùng ta coù nhöõng con ngöôøi, nhöõng ngöôøi khoâng chæ laø nhöõng boä maùy. Chuùng ta coù quyeàn ño löôøng caùc naêng löïc toái haäu vaø tieàm naêng vó ñaïi cuûa mình baèng caùc thaønh töïu cuûa nhöõng nhaân vaät loãi laïc nhaát trong chuùng ta. Caùc vó nhaân naøy khoâng phaûi laø saûn phaåm “kyø laï” do ngaãu höùng thaát thöôøng cuûa caùc ñaáng thieâng lieâng, hay laø do söï thoâi thuùc muø quaùng cuûa löïc tieán hoùa, maø chính hoï laø baûo ñaûm cho söï thaønh ñaït toái haäu cuûa toaøn nhaân loaïi. Irving Babbitt nhaän xeùt raèng coù moät ñieàu gì ñoù trong baûn tính cuûa con ngöôøi “taùch hoï ñôn thuaàn nhö laø con ngöôøi rieâng bieät vôùi caùc loaøi ñoäng vaät khaùc, vaø ñieàu ñoù ñöôïc Cicero ñònh nghóa laø ‘yù thöùc traät töï, lòch thieäp, chuaån möïc trong lôøi noùi vaø haønh ñoäng’.”9 Babbitt coøn noùi (vaø ñaây laø ñieåm caàn löu yù) raèng
 20. 20. 22 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC “theá giôùi chaéc haún ñaõ toát ñeïp hôn neáu coù theâm nhieàu ngöôøi coá gaéng soáng xöùng ñaùng laø con ngöôøi tröôùc khi muoán trôû thaønh moät baäc sieâu nhaân.”10 Coù leõ coù moät giai ñoaïn trung gian maø trong ñoù chuùng ta hoaït ñoäng vôùi tính caùch laø con ngöôøi, duy trì caùc quan heä vôùi nhöõng ngöôøi khaùc, laøm troøn caùc nghóa vuï ñuùng ñaén cuûa mình, ñeå baèng caùch naøy hoaøn thaønh vaän meänh cuûa mình taïm thôøi trong giai ñoaïn ñoù. Caâu hoûi ñaët ra ôû ñaây laø phaûi chaêng thaäm chí cho ñeán nay giai ñoaïn noùi treân vaãn coù theå aùp duïng chung cho nhieàu ngöôøi khi chuùng ta nhôù raèng ñang coù muoân trieäu ngöôøi doát naùt treân haønh tinh chuùng ta vaøo thôøi gian hieän taïi ! Theá nhöng, cuøng vôùi khuynh höôùng noùi treân nhaém ñeán vieäc thöïc hieän thuaàn nhaân tính, vaø söï troâi daït, xa lìa caùc chuaån möïc cuûa moãi caù nhaân, coù moät nhoùm ngöôøi ñang xuaát hieän maø chuùng ta goïi laø caùc nhaø thaàn bí. Hoï laøm chöùng cho moät theá giôùi khaùc cuûa caùc kinh nghieäm vaø giao tieáp. Hoï mang 14 baèng chöùng veà söï nhaän thöùc caù nhaân, veà söï bieåu loä caùc hieän töôïng vaø söï haøi maõn maø ngöôøi bình thöôøng khoâng heà bieát. Nhö lôøi cuûa Ts. Bennett “Chính caùc nhaø thaàn bí ñaõ moâ taû möùc thaønh ñaït cuûa hoï laø thaáy ñöôïc thaâm nghóa cuûa vuõ truï, thaáy ñöôïc baèng caùch naøo maø muoân loaøi vaïn vaät thuoäc veà nhau. Hoï ñaõ tìm ra manh moái cuûa vaán ñeà.”11 Qua nhieàu thôøi ñaïi hoï ñaõ tieán tôùi vaø cuøng nhau noùi leân moät ñieàu : coù moät giôùi khaùc trong thieân nhieân. Giôùi naøy coù nhöõng ñònh luaät rieâng, nhöõng hieän töôïng rieâng, vaø nhöõng moái lieân giao rieâng raát maät thieát. Ñoù chính laø coõi giôùi tinh thaàn. Chuùng toâi ñaõ tìm thaáy coõi giôùi ñoù, vaø baïn cuõng coù theå xaùc ñònh ñöôïc tính chaát cuûa coõi giôùi ñoù. Caùc chöùng nhaân naøy goàm coù hai nhoùm. Nhoùm ngöôøi tìm kieám coù tính caùch thuaàn xuùc caûm vaø thaàn bí, hoï thaáy ñöôïc caùc Babbitt, Irving, Khoa Nhaân vaên : Tieåu luaän Ñònh nghóa. Nhö treân. 11 Bennett, Charles A., Nghieân cöùu Trieát lyù cuûa Huyeàn hoïc, tr. 81. 9 10
 21. 21. DAÃN NHAÄP 23 linh aûnh vaø rôi vaøo nieàm vui söôùng ñöôïc khai ngoä tröôùc söï myõ leä maø hoï ñaõ caûm nhaän ñöôïc. Nhoùm thöù nhì laø nhöõng thöùc giaû, hoï ñaõ theâm vaøo nieàm vui söôùng xuùc caûm naøy moät möùc thaønh töïu cuûa trí tueä (söï ñònh höôùng cuûa trí tueä) giuùp hoï coù theå laøm ñöôïc nhieàu ñieàu hôn laø chæ caûm nhaän vaø vui höôûng. Hoï hieåu, hoï bieát, vaø ñaõ trôû neân ñoàng nhaát vôùi theá giôùi môùi haèng soáng maø nhaø thaàn bí thuaàn tuùy tìm caùch ñaït ñeán. Coù ñöôøng ranh giôùi raát tinh teá giöõa nhöõng ngöôøi bieát ñöôïc caùc söï vaät thieâng lieâng noùi treân vaø nhöõng ngöôøi chæ caûm nhaän linh aûnh. Tuy nhieân, coù moät khoaûng chuyeån tieáp quan troïng giöõa hai nhoùm, moät giai ñoaïn ngöng tuï kinh nghieäm vaø phaùt trieån, bieán ñoåi nhaø thaàn bí vieãn töôûng thaønh moät thöùc giaû thöïc haønh. Coù moät tieán trình vaø kyõ thuaät maø nhaø thaàn bí coù theå töï aùp duïng ñeå ñieàu hôïp vaø phaùt trieån nôi chính mình moät khí cuï tinh vi vaø 15 môùi meû, nhôø ñoù y khoâng coøn thaáy linh aûnh veà thöïc taïi thieâng lieâng maø bieát mình chính laø thöïc taïi ñoù. Kyõ thuaät tham thieàn coù lieân quan ñeán tieán trình chuyeån tieáp vaø vieäc giaùo huaán nhaø thaàn bí noùi treân. Ñaây laø vaán ñeà ñöôïc baøn ñeán trong saùch naøy. Vaán ñeà giuùp cho moãi ngöôøi thöøa höôûng ñöôïc di saûn cuûa chính mình, laø chöùc naêng cuûa caùc nhaø giaùo duïc vaø caùc nhaø taâm lyù hoïc. Hoï phaûi giuùp moãi ngöôøi ñi ñeán cöûa theá giôùi thaàn bí. Duø nghe ra coù veû nghòch lyù, nhöng vieäc giuùp moãi ngöôøi thöøa höôûng ñöôïc di saûn cuûa mình laø coâng taùc cuûa toân giaùo vaø cuûa khoa hoïc. Ts. Pupin cho chuùng ta bieát raèng “Khoa hoïc vaø toân giaùo boå sung laãn nhau. Ñaây laø hai truï coät cuûa chieác cöûa maø qua ñoù linh hoàn con ngöôøi böôùc vaøo theá giôùi nôi thieân tính ñang an ngöï.”12 Chuùng ta caàn cho töø “tinh thaàn” moät yù nghóa roäng raõi ! ÔÛ ñaây toâi khoâng noùi veà caùc chaân lyù trong toân giaùo. Nhöõng ñieàu luaän giaûi cuûa caùc nhaø thaàn hoïc vaø caùc chöùc saéc giaùo hoäi trong caùc toå chöùc toân giaùo lôùn treân theá giôùi, caû ôû Ñoâng phöông vaø Taây 12 Pupin, Michael, Cuoäc Caûi caùch Môùi meû, tr. 217.
 22. 22. 24 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC phöông, ñeàu coù theå ñuùng hoaëc khoâng ñuùng. Chuùng ta haõy duøng töø “tinh thaàn” ñeå chæ theá giôùi cuûa aùnh saùng vaø myõ leä, cuûa traät töï vaø chuû ñích ñuùng ñaén, maø caùc Thaùnh kinh treân theá giôùi ñeàu noùi ñeán, voán laø muïc tieâu nghieân cöùu chuyeân chuù cuûa caùc nhaø khoa hoïc, vaø nhöõng ngöôøi tieàn phong cuûa gia ñình nhaân loaïi ñaõ böôùc vaøo theá giôùi ñoù, vaø quay trôû laïi noùi cho chuùng ta bieát nhöõng kinh nghieäm cuûa hoï. Chuùng ta haõy xem toaøn boä nhöõng bieåu hieän cuûa cuoäc soáng laø coù tính tinh thaàn, ñeå cho töø ngöõ naøy yù nghóa roäng raõi hôn bình thöôøng, chæ veà caùc naêng löôïng vaø 16 nhöõng maõnh löïc aån trong moïi hình theå trong thieân nhieân, khieán moãi hình theå coù caùc ñaëc tröng vaø nhöõng phaåm tính chính yeáu rieâng bieät. Qua bao nhieâu ngaøn naêm treân khaép haønh tinh naøy, caùc nhaø thaàn bí vaø caùc thöùc giaû ñaõ mang laïi baèng chöùng veà nhöõng kinh nghieäm trong caùc caûnh giôùi tinh vi nôi ñoù hoï ñaõ giao tieáp ñöôïc vôùi nhöõng maõnh löïc vaø hieän töôïng khoâng thuoäc veà coõi ñôøi vaät chaát naøy. Hoï noùi veà vieäc gaëp gôõ haøng nguõ caùc thieân thaàn, vaø ñeà caäp ñeán voâ soá chöùng cöù. Hoï dieän kieán caùc baäc huynh tröôûng cuûa nhaân loaïi ñang laøm vieäc trong nhöõng beà ño khoâng gian khaùc vaø caùc Ngaøi bieåu döông nhöõng quyeàn naêng maø ngöôøi bình thöôøng khoâng heà bieát. Hoï noùi veà aùnh saùng vaø nguoàn vinh quang, veà vieäc hieåu bieát chaân lyù moät caùch tröïc tieáp, vaø veà theá giôùi cuûa caùc hieän töôïng voán ñoàng nhaát ñoái vôùi taát caû caùc nhaø thaàn bí trong moïi chuûng toäc. Coù theå ñuùng raèng phaàn lôùn caùc baèng chöùng noùi treân khaû dó bò loaïi boû vì bò xem chæ laø aûo giaùc. Cuõng coù theå ñuùng raèng nhieàu vò thaùnh cuûa thôøi xöa ñaõ maéc phaûi nhöõng chöùng beänh taâm thaàn vaø beänh thaàn kinh. Theá nhöng, vaãn coøn laïi nhöõng baèng chöùng vaø coù ñuû con soá nhöõng chöùng nhaân coù uy tín, hoï chöùng minh caùc chöùng cöù naøy khieán chuùng ta phaûi tin vaøo thöïc tính trong ñoù. Caùc chöùng nhaân naøy cuûa theá giôùi voâ hình ñaõ noùi leân nhöõng lôøi maïnh meõ vaø ñöa ra nhöõng böùc thoâng ñieäp naén ñuùc tö töôûng cuûa bieát bao ngöôøi, vaø dìu daét cuoäc ñôøi cuûa muoân trieäu ngöôøi khaùc. Hoï tuyeân boá raèng
 23. 23. DAÃN NHAÄP 25 coù moät khoa hoïc veà tri thöùc tinh thaàn vaø moät kyõ thuaät phaùt trieån ñeå con ngöôøi coù theå ñaït ñeán kinh nghieäm thaàn bí vaø nhôø ñoù hoï coù theå bieát ñöôïc Thöôïng Ñeá. Ñaây chính laø khoa hoïc maø chuùng ta seõ nghieân cöùu trong 17 quyeån saùch naøy, vaø chuùng ta seõ tìm caùch trieån khai kyõ thuaät vöøa keå. Kyõ thuaät naøy giuùp chuùng ta söû duïng ñuùng trí tueä cuûa mình, ñeå theá giôùi cuûa linh hoàn töï hieån loä vaø chuùng ta tìm thaáy vaø môû ñöôïc caùnh cöûa bí maät, ñöa chuùng ta töø boùng toái böôùc vaøo aùnh saùng, töø söï cheát ñeán söï baát töû, vaø töø ñieàu giaû ñeán söï Chaân thaät. Giaûi phaùp toái haäu cho vaán ñeà khoù khaên cuûa theá giôùi naèm ôû choã chuùng ta ñaït ñeán söï hieåu bieát naøy – moät söï hieåu bieát khoâng thuoäc veà Ñoâng phöông cuõng khoâng thuoäc veà Taây phöông, nhöng caû hai beân ñeàu bieát. Khi chuùng ta ñaõ baét tay vôùi Ñoâng phöông vaø khi chuùng ta ñaõ keát hôïp nhöõng tö töôûng toát ñeïp nhaát cuûa Ñoâng phöông vôùi nhöõng tö töôûng toát ñeïp nhaát cuûa Taây phöông, baáy giôø chuùng ta seõ coù ñöôïc moät giaùo huaán toång hôïp vaø caân ñoái, seõ khai phoùng caùc theá heä tôùi. Ñieàu ñoù phaûi baét ñaàu trong lónh vöïc giaùo duïc vaø vôùi giôùi treû. ÔÛ Taây phöông, ngöôøi ta ñaõ chuù yù ñeán nhöõng phöông dieän vaät chaát cuûa ñôøi soáng, vaø toaøn boä naêng löïc trí tueä cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc taäp trung vaøo vieäc cheá ngöï vaø söû duïng nhöõng thöù vaät chaát, hoaøn thieän caùc tieän nghi vaät chaát, vaø tích luõy nhöõng vaät sôû höõu. ÔÛ Ñoâng phöông, nôi maø caùc thöïc taïi tinh thaàn ñöôïc hieåu moät caùch nhaát quaùn hôn, ngöôøi ta duøng naêng löïc trí tueä ñeå taäp trung vaø tham thieàn, vaø ñeå khaûo cöùu saâu xa veà nhöõng vaán ñeà trieát lyù, sieâu hình. Theá nhöng, ñaïi khoái quaàn chuùng thì khoâng theå tham gia caùc hoaït ñoäng ñoù, vaø veà phöông dieän ñôøi soáng vaät chaát hoï ñaõ bò boû maëc trong nhöõng tình traïng kinh khuûng laï thöôøng ñeán möùc baùo ñoäng. Qua vieäc phoái hôïp caùc thaønh töïu cuûa hai neàn vaên minh (hieän ñöôïc tieán haønh ngaøy caøng nhanh choùng hôn) moät ñieåm thaêng baèng ñang ñöôïc
 24. 24. 26 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC 18 ñaït ñeán, nhôø ñoù toaøn nhaân loaïi coù theå bieåu döông ñaày ñuû söùc maïnh cuûa mình. Caû Ñoâng vaø Taây ñeàu ñang daàn daàn bieát caùch hoïc hoûi laãn nhau ñeå cuøng ñöôïc lôïi ích, vaø coâng taùc trong lónh vöïc naøy laø moät trong nhöõng ñieàu caàn yeáu vaø cô baûn cuûa chu kyø hieän taïi.
 25. 25. CHÖÔNG HAI MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC “. . . neàn giaùo duïc ñang traûi qua nhöõng thay ñoåi quan troïng. Töø moät quaù trình töông ñoái hôøi hôït ôû beân ngoaøi nhaèm nhoài nheùt caùc söï kieän, giaùo duïc ngaøy caøng trôû thaønh moät tieán trình khôi daäy nhöõng khaû naêng saâu xa hôn, coù naêng löïc phaùt trieån, vaø ñang tieàm aån trong moãi caù nhaân.” H. A. OVERSTREET
 26. 26. CHÖÔNG HAI MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 21 MOÄT trong nhieàu yeáu toá ñaõ ñöa loaøi ngöôøi ñeán trình ñoä phaùt trieån hieän nay ñaõ laø söï taêng tieán vaø hoaøn thieän caùc phöông phaùp vaø heä thoáng giaùo duïc cuûa nhaân loaïi. Luùc ñaàu, vieäc naøy naèm trong tay cuûa caùc toân giaùo coù toå chöùc, nhöng nay thì thöïc teá laø giaùo duïc khoâng coøn chòu söï kieåm soaùt cuûa caùc ñoaøn theå toân giaùo maø thuoäc quyeàn quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc. Thôøi tröôùc, giaùo duïc phaàn lôùn bò nhuoäm maøu thaàn hoïc, vaø caùc phöông phaùp giaùo duïc hoaøn toaøn do söï ñònh ñaët cuûa caùc chöùc saéc giaùo hoäi vaø giôùi taêng löõ. Nay thì con soá ñoâng ñaûo caùc giaùo vieân ñeàu ñöôïc nhaø nöôùc ñaøo taïo. Ngöôøi ta khoâng coøn baän taâm ñeán baát cöù thaønh kieán toân giaùo naøo theo nhöõng ñoaøn theå toân giaùo ñaõ phaân hoùa, vaø khuynh höôùng giaùo huaán haàu nhö hoaøn toaøn thuoäc veà khoa hoïc vaø coù tính xu phuïng vaät chaát. Trong quaù khöù, ôû caû Ñoâng vaø Taây ñeàu coù neàn giaùo duïc daønh cho caùc thaønh phaàn tieán hoùa cao trong gia ñình nhaân loaïi. Chæ ñeán ngaøy nay chuùng ta môùi coù neàn giaùo duïc daønh cho ñaïi chuùng. Khi khaûo cöùu, tìm hieåu veà neàn giaùo duïc töông lai ñöôïc cho laø cao caáp hôn, chuùng ta caàn löu yù hai söï kieän thöïc teá noùi treân bôûi vì khi toång hôïp ñöôïc hai phöông phaùp naøy – giaùo duïc caù nhaân vaø giaùo duïc ñaïi chuùng – toân giaùo vaø khoa hoïc – chuùng ta seõ tìm thaáy giaûi phaùp cho vaán ñeà. Gioáng nhö moïi ñieàu khaùc trong thôøi kyø chuyeån tieáp naøy, caùc heä thoáng giaùo duïc cuûa chuùng ta cuõng ñang trong tình
 27. 27. 30 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC 22 traïng ñoåi thay lieân tuïc. Ñaâu ñaâu cuõng coù caùi caûm nhaän chung raèng ngöôøi ta ñaõ coá gaéng nhieàu trong vieäc naâng cao trình ñoä trí tueä cuûa nhaân loaïi, trong khi ñoù laïi coù söï baát maõn ngaám ngaàm veà caùc keát quaû giaùo duïc. Thaäm chí ngöôøi ta coøn nghi vaán raèng lieäu caùc heä thoáng giaùo duïc hieän nay coù ñang thöïc hieän ñöôïc nhöõng ñieàu toát ñeïp roäng khaép hay khoâng. Chuùng ta ñaùnh giaù cao söï tieán boä vöôït baäc ñaõ ñaït trong hai traêm naêm qua, nhöng vaãn töï hoûi raèng xeùt cho cuøng lieäu chuùng ta coù ñang thu ñöôïc töø cuoäc soáng nhieàu ñeán möùc coù theå ñaït ñöôïc cho moïi ngöôøi vôùi heä thoáng giaùo duïc, ñaøo taïo hoaøn bò hay khoâng. Chuùng ta ñang haøi loøng töï maõn veà söï gia taêng kieán thöùc vaø tích luõy thoâng tin cuûa mình, vaø vieäc chuùng ta kieåm soaùt ñöôïc caùc söùc maïnh trong thieân nhieân, theá maø chuùng ta vaãn tieáp tuïc tranh caõi vôùi nhau veà vieäc phaûi chaêng chuùng ta ñang coù moät neàn vaên hoùa ñích thöïc. Chuùng ta daïy treû con ghi nhôù moät löôïng söï kieän khoång loà, vaø tieâu hoùa voâ soá nhöõng chi tieát heát söùc ña daïng, theá nhöng ñoâi khi chuùng ta vaãn baên khoaên töï hoûi lieäu chuùng ta coù daïy ñöôïc caùc em soáng cuoäc ñôøi ñuùng ñaén, toát ñeïp hôn khoâng. Chuùng ta duøng bao nhieâu tæ ñoâla ñeå xaây döïng vaø ñaàu tö vaøo caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø cao ñaúng, theá maø haàu heát nhöõng nhaø giaùo duïc nhìn xa thaáy roäng nhaát ñeàu heát söùc quan ngaïi vaø cho raèng lieäu neàn giaùo duïc ñaõ ñi vaøo neà neáp naøy coù thöïc söï ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu cuûa ngöôøi coâng daân bình thöôøng hay khoâng. Chaéc haún neàn giaùo duïc hieän nay coù veû khoâng laøm troøn ñöôïc nhieäm vuï cuûa mình ñoái vôùi ñöùa treû coù khaû naêng phi thöôøng, vaø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi nam hoaëc nöõ coù nhieàu naêng khieáu. Chaéc chaén laø phöông thöùc reøn luyeän giôùi treû cuûa chuùng ta ñang ñöùng tröôùc söï phaùn xeùt. Chæ coù töông lai môùi coù theå xaùc ñònh ñöôïc lieäu coù phaûi tìm moät phöông caùch, giaûi phaùp naøo khaùc hay khoâng ñeå coù theå thöïc hieän vieäc trau luyeän caù nhaân song haønh vôùi coâng taùc vaên minh hoùa ñaïi chuùng qua giaùo duïc.
 28. 28. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 31 Trong thôøi ñaïi vôùi nhöõng thaønh töïu khoa hoïc vaø toång hôïp 23 tö töôûng trong moïi lónh vöïc kieán thöùc cuûa nhaân loaïi, moät nhaø giaùo duïc laø Ts. Rufus M. Jones coù noùi : “Theá nhöng, ñieàu ñaùng tieác laø khoâng thaønh töïu naøo trong soá naøy khieán cho chuùng ta trôû thaønh nhöõng con ngöôøi toát hôn. Khoâng coù söï caân xöùng giöõa caùc taøi khoaûn ngaân haøng vaø söï laønh thieän cuûa taâm hoàn. Kieán thöùc cuõng khoâng heà ñoàng nghóa vôùi minh trieát hay laø söï cao thöôïng cuûa tinh thaàn. . . . Tröôùc ñaây theá giôùi chöa bao giôø thaáy moät ñoäi quaân caùc nhaø giaùo duïc ñoâng ñaûo ñeán theá ñang laøm vieäc vôùi lôùp treû treân ñaát nöôùc, vaø trong lòch söû theá giôùi cuõng chöa heà coù vieäc chi tieâu tieàn baïc moät caùch roäng raõi ñeán theá cho giaùo duïc, caû ôû caáp thaáp vaø caáp cao. Tuy nhieân, toaøn boä keát quaû laïi gaây thaát voïng, vaø khoâng ñaït ñöôïc ñieàu coát loõi, troïng taâm. Quaû laø caùc cô sôû giaùo duïc cuûa chuùng ta ñaõ taïo ra ñöôïc moät soá hoïc giaû taøi naêng, vaø mang khoái löôïng kieán thöùc khoa hoïc ñeán cho raát nhieàu ngöôøi. Theá nhöng, coù moät söï thaát baïi thaûm thöông trong nhieäm vuï chính yeáu cuûa giaùo duïc, ñoù laø, hay caàn phaûi laø vieäc hình thaønh nhaân caùch, vieäc trau doài tinh thaàn, vaø vieäc kieán taïo taâm hoàn.”1 Maõi ñeán theá kyû thöù möôøi taùm, caùc cöïu luïc ñòa laø Chaâu AÙ vaø Chaâu AÂu ñaõ chæ lo vieäc ñaøo taïo vaø trau doài cho caù nhaân. Caùc taàng lôùp goïi laø thöôïng löu ñöôïc giaùo duïc ñaøo taïo chuyeân saâu, vaø nhöõng ngöôøi toû ra coù naêng khieáu ñaëc bieät ñeàu ñöôïc trau luyeän veà maët tinh thaàn. Theo heä thoáng Baø-la-moân ôû Ñoâng phöông, vaø trong caùc tu vieän ôû Taây phöông, moät neàn vaên hoùa chuyeân bieät ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït cho nhöõng ngöôøi naøo coù theå ích duïng ñöôïc noù. Vì theá, hoï ñaøo taïo ñöôïc nhöõng nhaân vaät hieám coù maø cho ñeán nay ñaõ ñeå laïi daáu aán trong tö töôûng cuûa nhaân loaïi. Theá giôùi Jones, Rufus M., Caàn coù Yeáu toá Tinh thaàn trong Giaùo duïc, Taïp chí Hôïp nhaát Theá giôùi, Thaùng Möôøi, 1928. 1
 29. 29. 32 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC Taây phöông hieän taïi ñaõ thay theá ñieàu naøy baèng neàn giaùo duïc ñaïi chuùng. Laàn ñaàu tieân trong lòch söû, muoân ngaøn ngöôøi ñöôïc daïy caùch söû duïng trí tueä cuûa mình. Hoï ñang baét ñaàu theå hieän 24 caù tính cuûa chính mình vaø phaùt bieåu nhöõng yù töôûng cuûa rieâng mình. Söï töï do cuûa tö töôûng con ngöôøi, vaø coá gaéng vöôït thoaùt ra khoûi söï khoáng cheá cuûa caùc khoa thaàn hoïc (duø laø thuoäc veà toân giaùo hay khoa hoïc) laø nhöõng ñoøi hoûi, tranh ñaáu trong hieän taïi, vaø qua ñoù ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu ñieàu toát ñeïp. Ñaïi khoái quaàn chuùng ñang baét ñaàu thöïc hieän nhöõng ñieàu chính hoï suy nghó. Theá nhöng, phaàn lôùn ñoù chæ laø nhöõng suy nghó coù tính caùch ñaïi chuùng, vaø nay thì dö luaän coâng chuùng xaûy ra ngaãu nhieân tình côø ñang nhoài naén tö töôûng moïi ngöôøi chaúng khaùc gì caùc khoa thaàn hoïc tröôùc ñaây ñaõ laøm. Gioáng nhö ngaøy xöa, nhöõng ngöôøi tieàn phong thôøi nay cuõng gaëp nhieàu khoù khaên khi muoán trình baøy vaán ñeà cuûa mình trong theá giôùi hieän taïi voán ñang coù saün bieát bao tö töôûng vaø nhöõng noã löïc khaùc nhau. Coù leõ nhôø chieác baùnh xe vó ñaïi cuûa cuoäc soáng vaàn xoay, nay ñaõ ñeán luùc chuùng ta laïi quay veà vôùi phöông phaùp cuûa thôøi xöa daønh vieäc huaán luyeän chuyeân saâu cho nhöõng caù nhaân ñaëc bieät – moät söï quay veà nhöng khoâng loaïi boû neàn giaùo duïc daønh cho ñaïi chuùng. Baèng caùch naøy, roát cuoäc chuùng ta coù theå keát hôïp ñöôïc caùc phöông phaùp cuûa thôøi xöa vaø cuûa Ñoâng phöông vôùi caùc phöông phaùp cuûa thôøi nay vaø cuûa Taây phöông. Tröôùc khi xem xeùt hai phöông phaùp naøy, chuùng ta haõy thöû ñònh nghóa xem theá naøo laø giaùo duïc, neâu leân muïc ñích cuûa giaùo duïc ñeå laøm saùng toû nhöõng muïc tieâu maø toaøn boä coá gaéng cuûa chuùng ta nhaém tôùi. Ñaây khoâng phaûi laø ñieàu deã laøm. Nhìn töø phöông dieän ít thuù vò nhaát, coù theå ñònh nghóa vaén taét giaùo duïc laø vieäc truyeàn thuï kieán thöùc cho hoïc sinh, maø thöôøng laø ñöùa treû khoâng coù yù muoán hoïc ; em nhaän moät khoái löôïng lôùn caùc thoâng tin maø em khoâng heà quan taâm. Em caûm thaáy baøi hoïc khoâ khan vaø voâ vò.
 30. 30. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 33 Ñònh nghóa naøy chính yeáu laø noùi veà vieäc reøn trí nhôù, vieäc truyeàn ñaït nhöõng ñieàu goïi laø söï kieän thöïc teá, vaø daïy cho hoïc 25 sinh moät ít kieán thöùc veà voâ soá vaán ñeà khoâng lieân quan vôùi nhau. Tuy nhieân, thöïc nghóa cuûa töø giaùo duïc laø “daãn daét ra khoûi moät tình traïng naøo ñoù,” hoaëc “khai phoùng” vaø ñaây laø ñieàu heát söùc coù yù nghóa. Haøm yù laø chuùng ta caàn phaûi khai phoùng nhöõng baûn naêng vaø nhöõng tieàm naêng coá höõu nôi ñöùa treû ñeå höôùng daãn em ra khoûi moät traïng thaùi taâm thöùc, vaø böôùc vaøo moät traïng thaùi taâm thöùc khaùc roäng lôùn hôn. Theo caùch naøy, chuùng ta daãn daét treû em, ví duï nhö nhöõng em chæ coù yù thöùc laø mình ñang soáng, vaøo traïng thaùi töï yù thöùc. Caùc em trôû neân yù thöùc ñöôïc chính mình vaø nhöõng moái quan heä trong taäp theå chung quanh mình. Caùc em ñöôïc daïy phaùt trieån khaû naêng vaø naêng löïc, nhaát laø qua vieäc ñaøo taïo ngheà nghieäp, ñeå caùc em coù theå töï laäp veà kinh teá, vaø do theá trôû neân nhöõng thaønh vieân trong xaõ hoäi coù theå töï nuoâi soáng baûn thaân. Chuùng ta khai thaùc baûn naêng töï baûo toàn cuûa treû ñeå giuùp chuùng tieán leân treân ñöôøng thu hoaïch kieán thöùc. Coù theå noùi ñuùng hay chaêng laø chuùng ta baét ñaàu baèng caùch söû duïng yeáu toá baûn naêng cuûa treû em ñeå giuùp chuùng tieán leân vaø phaùt trieån trí naêng ? Coù leõ ñieàu naøy laø ñuùng, theá nhöng khi ñaõ giuùp caùc em tieán leân ñeán möùc ñoù lieäu chuùng ta coù tieáp tuïc hay chaêng coâng taùc toát ñeïp naøy vaø daïy cho caùc em bieát thöïc nghóa cuûa quaù trình trí tueä laø reøn luyeän ñeå khai môû tröïc giaùc. Chuùng ta daïy caùc em söû duïng baûn naêng vaø trí naêng nhö moät phaàn cuûa phöông tieän töï baûo toàn trong caùc hoaït ñoäng cuûa nhaân loaïi ôû ngoaïi giôùi. Tuy nhieân, vieäc söû duïng thuaàn lyù trí vaø laøm cho tröïc giaùc roát cuoäc kieåm soaùt ñöôïc trí tueä trong coá gaéng töï baûo toàn, vaø ñaït söï lieân tuïc taâm thöùc trong caùc caûnh giôùi noäi taïi vaø thöïc taïi, thì cho ñeán nay vaãn laø kieán thöùc daønh rieâng cho chæ moät soá ngöôøi tieàn phong. Neáu ñònh nghóa veà tröïc giaùc cuûa Giaùo sö H. Wildon Carr 26
 31. 31. 34 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC laø ñuùng, thì caùc phöông phaùp giaùo duïc cuûa chuùng ta hieän nay khoâng nhaém ñeán vieäc phaùt trieån tröïc giaùc. OÂng ñònh nghóa tröïc giaùc laø “vieäc trí tueä tröïc tieáp thaáu hieåu thöïc taïi ñuùng nhö thöïc, chöù khoâng döôùi daïng nhaän thöùc hay khaùi nieäm, hoaëc nhö moät yù töôûng hay ñoái töôïng cuûa suy luaän, bôûi vì traùi vôùi tröïc giaùc taát caû nhöõng ñieàu ñoù chæ laø caùi hieåu cuûa trí naêng.”2 Chuùng ta xem khoa hoïc trí tueä hoaëc nhöõng bieán ñoåi cuûa nguyeân khí tö duy (theo loái noùi cuûa ngöôøi AÁn giaùo) laø rieâng cuûa nhaân loaïi, vaø xeáp caùc phaûn öùng theo baûn naêng cuûa con ngöôøi vaøo nhöõng ñaëc tính maø con ngöôøi coù chung vôùi loaøi vaät. Coù theå hay chaêng moät ngaøy naøo ñoù ngöôøi ta thaáy ñöôïc giaù trò cao sieâu cuûa khoa hoïc tröïc giaùc, laø ngheä thuaät tri kieán moät caùch toång hôïp vaø saùng toû, so vôùi trí tueä cuõng gioáng nhö giaù trò cuûa trí tueä so vôùi ñaëc tính baûn naêng vaäy. Ts. Dibblee, Ñaïi hoïc Oxford, coù nhöõng nhaän xeùt thuù vò sau ñaây veà baûn naêng vaø tröïc giaùc, lieân quan ñeán yeâu caàu trong saùch naøy nhaèm nhaän thöùc ñöôïc moät kyõ thuaät giaùo duïc daãn ñeán söï phaùt trieån khaû naêng yù thöùc cao sieâu. OÂng noùi : “. . . noùi theo loái hình töôïng thì caû baûn naêng vaø tröïc giaùc ñeàu thuoäc nhöõng phaïm vi ôû ngoaøi yù thöùc cuûa chuùng ta, vaø ñeàu cuøng xuaát loä moät caùch baát ngôø vaøo aùnh saùng cuûa taâm thöùc trong cuoäc soáng haèng ngaøy. . . . Nhöõng thoâi thuùc cuûa baûn naêng vaø nhöõng lôøi nhaéc nhôû cuûa tröïc giaùc ñeàu phaùt ra moät caùch hoaøn toaøn bí maät. Moät khi xuaát loä, chuùng haàu nhö troïn veïn vaø ñi vaøo taâm thöùc cuûa chuùng ta moät caùch baát ngôø.”3 27 Ngoaøi ra, oâng coøn noùi theâm raèng tröïc giaùc vaø baûn naêng ôû hai beân ñoái nhau cuûa lyù trí. Vì theá, chuùng ta coù boä ba ñaùng löu yù laø baûn naêng, trí tueä vaø tröïc giaùc. Trong ñoù, coù theå noùi raèng 2 3 Carr, H. Wildon, Trieát lyù cuûa söï Thay ñoåi, tr. 21. Dibblee George Binney, Trí tueä vaø Tröïc giaùc, tr. 128.
 32. 32. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 35 baûn naêng ôû döôùi ngöôõng cuûa taâm thöùc, trí tueä thuoäc veà nhaân tính, chieám vò trí haøng ñaàu trong nhaän thöùc cuûa con ngöôøi, vaø tröïc giaùc thì cao hôn caû hai yeáu toá naøy, chæ ñoâi khi xuaát loä trong nhöõng phuùt giaây khai ngoä baát ngôø vaø thaáu hieåu chaân lyù, voán laø naêng khieáu cuûa nhöõng nhaø tö töôûng loãi laïc nhaát cuûa chuùng ta. Chaéc haún trong tieán trình giaùo duïc phaûi coù moät ñieàu gì ñoù coøn hôn caû coá gaéng chæ giuùp cho moãi ngöôøi thích öùng vaø baét kòp vôùi nhöõng söï vieäc ôû beân ngoaøi vaø vôùi moâi tröôøng soáng thöôøng xuyeân thay ñoåi cuûa hoï ? Nhaân loaïi phaûi ñöôïc höôùng daãn ñeå vöôït ra ngoaøi giôùi haïn ñoù vaø ñi vaøo töông lai roäng lôùn hôn vôùi nhaän thöùc saâu saéc hôn. Nhaân loaïi phaûi ñöôïc trang bò ñeå coù theå ñaùp öùng vaø xöû lyù baát cöù ñieàu gì khaû dó xaûy ra, nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû cao nhaát vaø toát nhaát. Caàn khai môû naêng löïc cuûa con ngöôøi vôùi nhöõng bieåu loä coù tính caùch xaây döïng vaø vieân maõn nhaát. Khoâng neân ñöa ra möùc giôùi haïn thaønh ñaït naøo ñaõ chuaån hoùa. Söï thaønh ñaït nhö theá seõ khieán cho ngöôøi ta caûm thaáy haøi loøng, töï maõn vaø vì theá maø trôû neân tónh taïi. Luoân luoân moãi ngöôøi phaûi tieán töø möùc nhaän thöùc thaáp leân möùc nhaän thöùc cao hôn, vaø khaû naêng yù thöùc phaûi ñöôïc môû roäng lieân tuïc. Môû mang vaø taêng tröôûng laø ñònh luaät cuûa ñôøi soáng, vaø trong khi ñaïi chuùng phaûi ñöôïc naâng cao nhôø heä thoáng giaùo duïc, giuùp hoï thích öùng vôùi vieäc mang laïi lôïi ích lôùn nhaát cho tuyeät ñaïi ña soá, thì moãi caù nhaân phaûi ñöôïc thöøa höôûng ñaày ñuû nhöõng di saûn cuûa mình, vaø ñöôïc trau doài, reøn luyeän ñaëc bieät thích hôïp. Ñieàu naøy seõ boài döôõng vaø taêng cöôøng nhöõng gì tinh teá nhaát vaø toát ñeïp nhaát trong chuùng ta, 28 vôùi trieån voïng seõ ñaït ñöôïc trong Thôøi ñaïi Môùi. Nhöõng ngöôøi thaáp keùm vaø treã böôùc cuõng phaûi ñöôïc ñaøo taïo, taäp reøn ñaëc bieät thích hôïp ñeå hoï coù theå tieán leân ñeán tieâu chuaån cao maø caùc nhaø giaùo duïc ñaõ ñeà ra. Theá nhöng, ñieàu thaäm chí coøn quan troïng hôn nöõa laø khoâng ngöôøi naøo vôùi naêng khieáu vaø khaû
 33. 33. 36 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC naêng ñaëc bieät seõ bò giöõ daäm chaân moät choã ôû möùc bình thöôøng cuûa caáp giaùo duïc ñaïi chuùng. Taát nhieân laø thaät khoù maø ñònh nghóa giaùo duïc, vaø ngöôøi ta ñang thaéc maéc theá naøo laø chuû ñích vaø muïc tieâu thöïc söï cuûa giaùo duïc. Vì nhaän thöùc ñöôïc ñieàu ñoù neân trong baøi vieát cuûa oâng Ts. Randall ñaõ noùi : “Toâi ñeà nghò ñònh nghóa giaùo duïc laø moät cuoäc reøn luyeän coù theå ñöa ra ñeå moãi caù nhaân töï suy ngaãm. Moãi ngöôøi caàn töï hoûi ‘giaùo duïc’ coù yù nghóa theá naøo ñoái vôùi chính mình, vaø neáu ngaãm nghó caâu hoûi naøy moät caùch saâu xa hoï seõ khaùm phaù ra raèng muoán giaûi ñaùp ñöôïc noù hoï phaûi thaáu hieåu ñöôïc yù nghóa saâu kín nhaát cuûa chính cuoäc soáng. Khi suy tö moät caùch nghieâm chænh veà yù nghóa cuûa giaùo duïc, nhaát thieát chuùng ta phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng caâu hoûi cô baûn veà cuoäc soáng maø töø tröôùc ñeán nay chuùng ta chöa heà nghi vaán. . . . Coù phaûi muïc ñích cuûa giaùo duïc laø thu ñaït kieán thöùc ? Chaéc chaén laø coù, nhöng thu ñaït kieán thöùc ñeå laøm gì ? Coù phaûi muïc tieâu cuûa noù laø quyeàn löïc ? Vaãn ñuùng, theá nhöng quyeàn löïc nhaém ñeán muïc ñích gì ? Coù phaûi muïc tieâu cuûa noù laø chænh ñoán xaõ hoäi ? Ngöôøi cuûa thôøi ñaïi hieän nay traû lôøi moät caùch quaû quyeát raèng coù, theá nhöng seõ chænh ñoán nhö theá naøo vaø vôùi nhöõng lyù töôûng nhö theá naøo ? Noùi raèng giaùo duïc khoâng chæ nhaém ñeán vieäc thu ñaït kieán thöùc hoaëc thu ñaït moät loaïi quyeàn löïc naøo ñoù, maø nhaém ñeán kieán thöùc vaø quyeàn löïc vôùi nhöõng coâng duïng ñuùng ñaén, laø ñieàu roõ raøng ñang ñöôïc söï thöøa nhaän cuûa nhöõng ngöôøi coù tö töôûng giaùo duïc tieán boä nhaát, duø chöa ñöôïc söï thöøa nhaän chung cuûa moïi ngöôøi. . . . “Theá neân, neàn giaùo duïc môùi coù muïc ñích cao caû laø reøn luyeän vaø phaùt trieån moãi caù nhaân ñeå giuùp ích cho caùc muïc tieâu xaõ hoäi, coù nghóa laø ñeå phuïng söï toát ñeïp nhaát cho con ngöôøi. . . . “Chuùng ta thöôøng phaân loaïi giaùo duïc theo ba caáp – tieåu hoïc, trung hoïc vaø ñaïi hoïc. Toâi thaáy caàn theâm vaøo ba caáp naøy
 34. 34. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 37 29 moät caáp thöù tö, laø caáp cao nhaát. Caáp giaùo duïc cao nhaát laø toân giaùo, theá nhöng toân giaùo ñoù cuõng chính laø giaùo duïc.”4 Ñieàu thuù vò laø chính nhöõng yù töôûng naøy cuõng ñöôïc Bhagavaøn Daøs phaùt bieåu taïi Hoäi nghò Giaùo duïc Toaøn Chaâu AÙ Laàn Thöù nhaát. OÂng noùi : “Nhöõng qui luaät cuûa Toân giaùo, töùc laø cuûa Khoa hoïc saâu roäng hôn, giuùp chuùng ta coù theå . . . traû saïch nhöõng moùn nôï naøy vaø laøm troøn caùc nhieäm vuï naëng neà hôn. Ngöôøi ta ñaõ moâ taû toân giaùo laø meänh leänh cuûa Thöôïng Ñeá hay Thieân khaûi. Noùi caùch khaùc, ñieàu naøy chæ coù nghóa laø caùc ñònh luaät Thieân nhieân cuûa Thöôïng Ñeá, ñöôïc hieån loä qua nhöõng noã löïc khoù nhoïc veà maët trí tueä, tröïc giaùc, vôùi nhöõng höùng khôûi tinh thaàn cuûa caùc nhaø thoâng nhaõn vaø caùc nhaø khoa hoïc trong taát caû caùc toân giaùo vaø taát caû caùc quoác gia. . . . Chuùng ta ñaõ nghe noùi nhieàu veà ba ñieàu treân. Ñieàu thöù tö naøy, laø Toân giaùo ñích thöïc, voán coù taàm quan troïng hôn heát. . . . Theá nhöng, tröôùc heát chuùng ta phaûi thaän troïng khaùm phaù vaø suy ngaãm kyõ veà toân giaùo. Coâng vieäc naøy caàn söï trôï giuùp cuûa caùc nhaø giaùo duïc thaønh taâm thieän chí baèng caùch aùp duïng phöông phaùp khoa hoïc laø xaùc ñònh nhöõng ñieåm töông ñoàng trong nhöõng ñieàu khaùc bieät.”5 Döôøng nhö caû Ñoâng vaø Taây ñeàu caûm thaáy raèng moät heä thoáng giaùo duïc roát cuoäc khoâng ñöa moãi ngöôøi vöôït ra ngoaøi theá giôùi cuûa caùc hoaït ñoäng nhaân loaïi ñeå ñi vaøo taâm thöùc roäng lôùn hôn veà nhöõng vaán ñeà tinh thaàn, laø ñaõ khoâng laøm troøn nhieäm vuï vaø khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu böùc thieát cuûa linh Randall, John Herman, Giaùo duïc vaø Toân giaùo, Taïp chí Hôïp nhaát Theá giôùi, Thaùng Möôøi 1928. 5 Daøs, Bhagavaøn, Söï Hôïp nhaát Tö töôûng cuûa Taát caû caùc Toân giaùo ôû AÙ chaâu, tr. 12. 4
 35. 35. 38 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC hoàn con ngöôøi. Moät söï reøn luyeän seõ thieáu soùt raát nhieàu neáu döøng laïi ôû möùc trí tueä, maø boû qua khaû naêng tröïc nhaän chaân lyù voán coù nôi nhöõng trí giaû uyeân thaâm. Neáu söï reøn luyeän ñoù khieán cho hoïc vieân coù trí tueä ñoùng kín vaø tónh taïi, töùc laø laøm cho hoï thieáu caùc trang bò ñeå chaïm ñeán “boán phaàn naêm cuûa ñôøi soáng,” nhöõng gì voâ hình vaø tinh teá nhaát maø Ts. Wiggam cho 30 chuùng ta bieát laø hoaøn toaøn ôû ngoaøi lónh vöïc ñaøo taïo cuûa khoa hoïc.6 Caùnh cöûa phaûi môû ra cho nhöõng ai coù theå ñi xa hôn söï reøn luyeän trí tueä veà maët hoïc thuaät lieân quan ñeán ñôøi soáng treân caûnh giôùi hoàng traàn. Söï thaønh coâng cuûa nhaân loaïi trong töông lai seõ gaén boù vôùi thaønh coâng cuûa nhöõng caù nhaân coù khaû naêng ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu lôùn lao hôn, vì coù tính tinh thaàn hôn. Chuùng ta phaûi khaùm phaù ra nhöõng phaàn töû naøy trong gia ñình nhaân loaïi vaø khuyeán khích hoï tieán tôùi ñeå ñi vaøo lónh vöïc voâ hình. Hoï phaûi ñöôïc trau luyeän vaø thuï höôûng moät neàn giaùo duïc vôùi nhöõng ñieàu chænh sao cho thích hôïp vôùi nhöõng gì cao ñeïp nhaát trong hoï. Moät neàn giaùo duïc nhö theá caàn coù söï nhaän thöùc thích ñaùng veà möùc phaùt trieån vaø tình traïng cuûa moãi caù nhaân, vaø hieåu ñuùng ñöôïc ñaâu laø böôùc keá tieáp caàn coù cho tröôøng hôïp ñoù. Veà phaàn ngöôøi thaày caàn coù söï hieåu bieát saâu saéc, söï caûm thoâng vaø trí thoâng tueä. Caùc nhaø giaùo duïc ngaøy caøng nhaän thöùc ñöôïc nhu caàu naâng leân nhöõng quaù trình giaùo duïc tieân tieán hôn, nhaèm giuùp cho nhöõng ngöôøi ñöôïc reøn luyeän trong ñoù vöôït ra ngoaøi lónh vöïc trí tueä coù tính thuaàn phaân tích vaø pheâ phaùn, ñeå ñi vaøo lónh vöïc thuaàn lyù vaø nhaän thöùc tröïc giaùc. Bertrand Russell noùi raèng “Giaùo duïc khoâng neân chæ nhaém ñeán caùi bieát thuï ñoäng veà nhöõng söï kieän cöùng nhaéc, maø phaûi coù hoaït ñoäng höôùng veà theá giôùi trong ñoù chuùng ta coù nhöõng noã löïc saùng taïo.” Theá nhöng, caàn löu yù raèng coâng taùc saùng taïo ñoøi hoûi ngöôøi saùng taïo phaûi 6 Wiggam, Albert Edward, Möôøi Ñieàu raên Môùi cuûa Khoa hoïc.
 36. 36. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 39 naêng ñoäng vaø tích cöïc, haønh ñoäng coù chuû ñích vaø vaän duïng trí töôûng töôïng saùng taïo cuûa mình. Phaûi chaêng ñoù laø keát quaû cuûa caùc heä thoáng giaùo duïc hieän ñaïi cuûa chuùng ta ? Coù ñuùng hay khoâng khi noùi raèng trí tueä bò chuaån hoùa vaø ñeø naëng bôûi heä 31 thoáng coàng keành vaø phöông phaùp nhoài nheùt vaøo trí nhôù nhöõng söï kieän chæ ñöôïc tieâu hoùa dôû dang ? Neáu Herbart ñuùng khi cho raèng “coâng vieäc chính yeáu cuûa giaùo duïc laø laøm hieån loä phöông dieän ñaïo lyù cuûa vuõ truï” thì coù leõ Ts. Moran cuõng ñuùng khi oâng neâu ra raèng “moät trong nhöõng nguyeân nhaân tieàm aån, coù leõ laø nguyeân nhaân lôùn nhaát, ñaõ taïo neân thôøi ñaïi xu phuïng vaät chaát hieän nay laø vì neàn giaùo duïc chính qui cuûa chuùng ta thieáu vaéng yeáu toá tinh thaàn.” Moät soá ngöôøi trong chuùng ta cuõng caûm thaáy raèng voán coù moät muïc tieâu thaäm chí coøn lôùn hôn laø laøm hieån loä phöông dieän ñaïo lyù. Hoï caûm thaáy raèng coù theå nhaân loaïi ñang naém giöõ moät nguoàn vinh quang vaø huy hoaøng chæ ñöôïc nhaän thöùc ñaày ñuû khi ñaïi khoái quaàn chuùng ñaït ñeán moät phaàn trình ñoä giaùc ngoä cao caû cuûa nhöõng Nhaân vaät loãi laïc treân theá giôùi ngaøy xöa. Khi noùi raèng muïc tieâu ñích thöïc cuûa giaùo duïc laø ñöa loaøi ngöôøi ra khoûi giôùi thöù tö hay giôùi nhaân loaïi ñeå ñi vaøo lónh vöïc tinh thaàn nôi maø nhöõng ngöôøi tieàn phong goïi laø caùc Nhaø thaàn bí, vaø nhöõng Nhaân vaät ñaët tieâu chuaån cao cho nhaân loaïi ñang soáng vaø hoaït ñoäng, thì phaûi chaêng ñieàu ñoù khoâng ñuùng theo chieàu höôùng phaùt trieån treân con ñöôøng tieán hoùa ? Theá neân, nhaân loaïi seõ ñöôïc giuùp cho vöôït ra khoûi ngoaïi giôùi cuûa ñôøi soáng vaät chaát ñeå ñi vaøo lónh vöïc tinh thaàn, nôi coù nhöõng giaù trò chaân thöïc, vaø ôû ñoù moãi ngöôøi coù theå tìm thaáy Chaân ngaõ cao caû nôi chính mình maø ñôøi soáng phaøm nhaân cuûa hoï chæ ñeå laøm hieån loä ra. Keyserling gôïi yù veà ñieàu naøy nhö sau : “Chuùng ta bieát nhöõng giôùi haïn cuûa lyù trí con ngöôøi; chuùng ta hieåu noã löïc phaán ñaáu cuûa mình coù yù nghóa gì; chuùng ta laø
 37. 37. 40 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC chuû cuûa thieân nhieân. Chuùng ta coù theå ñoàng thôøi quan saùt ñöôïc caû noäi giôùi vaø ngoaïi giôùi. Vì chuùng ta coù theå xaùc ñònh veà maët khoa hoïc ñaâu laø nhöõng chuû ñích chaân thöïc cuûa mình, neân nhaát thieát chuùng ta khoâng coøn ñeå cho laâm vaøo tình traïng laøm 32 moài cho söï löøa gaït cuûa chính mình. . . . Töø nay trôû ñi, khaû naêng naøy phaûi trôû thaønh ñoäng cô höõu thöùc cuûa ñôøi soáng. Töø tröôùc ñeán giôø, noù chöa coù theå taùc ñoäng ñöôïc. Theá nhöng thöïc söï ñoäng cô naøy raát quan troïng vì trung taâm cuûa yù thöùc chính laø khôûi ñieåm cuûa moãi ngöôøi. Khi ngöôøi naøy chuyeån troïng taâm chuù yù cuûa mình ñeán ñaâu thì yù thöùc cuûa y thöïc söï truï ôû ñoù; vaø toaøn boä cuoäc soáng cuûa y ñöôïc taùi toå chöùc theo ñieåm truï naøy . . . Theá neân, caàn coù moät neàn giaùo duïc toång hôïp caû tri vaø haønh ñeå moãi ngöôøi coù ñöôïc nhaän thöùc saâu xa hôn trong cuoäc soáng. “Toaøn boä neàn giaùo duïc ôû Ñoâng phöông ñeàu hoaøn toaøn höôùng veà söï thaáu hieåu Nguyeân nghóa cuûa vaïn vaät, . . . voán laø phöông caùch duy nhaát chöùng toû coù theå naâng cao tinh hoa cuûa söï Soáng . . . . Ñieàu coát yeáu khoâng phaûi laø thoâng tin hay kieán thöùc maø laø söï thoâng hieåu, vaø chæ coù theå ñaït ñöôïc söï thoâng hieåu baèng caùch öùng duïng saùng taïo cuûa moãi caù nhaân. . . . Luoân luoân vieäc nhaän thöùc ñöôïc Nguyeân nghóa töùc laø tìm thaáy yù nghóa cuûa moãi söï vaät. Beà ño cuûa YÙ nghóa theo chieàu höôùng töø trong ra ngoaøi. Theá neân, kieán thöùc (töùc laø thoâng tin) vaø söï thoâng hieåu thöïc teá laø coù cuøng moái quan heä vôùi nhau nhö thieân nhieân ôû beân ngoaøi vaø Tinh thaàn beân trong. Thoâng tin ñöôïc thu thaäp töø ngoaøi vaøo trong; vaø thoâng hieåu laø tieán trình saùng taïo theo chieàu höôùng ngöôïc laïi. Trong nhöõng tröôøng hôïp naøy, khoâng coù con ñöôøng naøo tröïc tieáp töø muïc tieâu naøy ñöa ñeán muïc tieâu kia. Ngöôøi ta coù theå bieát moïi thöù theá maø vaãn khoâng thöïc hieåu ñöôïc ñieàu naøo caû. Vaø ñaây roõ raøng laø tình traïng maø neàn giaùo duïc cuûa chuùng ta, voán nhaém ñeán vieäc nhoài nheùt kieán thöùc, ñaõ ñöa phaàn ñoâng moïi ngöôøi ñeán ñoù.”7 7 Keyserling, Count Hermann, Söï Thoâng hieåu Saùng taïo, tr. 257, 216, 217.
 38. 38. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 41 Saùch naøy baøn veà phöông phaùp ñöôïc duøng ñeå phaùt trieån khaû naêng hoaït ñoäng trong phaïm vi taâm thöùc roäng lôùn hôn, vaø ñeå moãi ngöôøi coù theå taùi toå chöùc cuoäc Soáng cuûa mình höôùng veà nhöõng vaán ñeà cao roäng hôn. Ñaây chính laø kyõ thuaät maø moïi caù nhaân coù theå duøng ñeå aùp duïng söï reøn luyeän chuyeân 33 bieät vaø töï phaùt trieån khi hoï muoán tieán ñeán muïc tieâu cao ñeïp naøy. Neáu yù muoán ñoù coù theå hình thaønh moät caùch saùng toû vaø hôïp lyù trong trí moãi ngöôøi vaø ñöôïc hoï ñaùnh giaù laø muïc tieâu hoaøn toaøn chính ñaùng, coù theå thaønh ñaït, thì hoï seõ heát loøng theo ñuoåi. Neáu xaõ hoäi taïo phöông tieän vaø cô hoäi cho böôùc tieán vöøa keå, thì nhieàu ngöôøi seõ haân hoan tìm ñöôøng ñi tôùi. Phöông phaùp ñöôïc ñeà nghò laø kyõ thuaät caù nhaân giuùp cho ngöôøi hoïc vieân, sau khi ñaõ höôûng ñöôïc lôïi ích cuûa neàn giaùo duïc hoïc thuaät thoâng thöôøng vaø caùc kinh nghieäm soáng, coù theå môû roäng taâm thöùc cho ñeán khi daàn daàn vöôït leân nhöõng giôùi haïn hieän taïi, vaø chuyeån höôùng trí tueä vaøo nhöõng nhaän thöùc roäng lôùn hôn. Hoï seõ khaùm phaù ra linh hoàn laø Thöïc taïi troïng ñaïi, vaø nhôø theá maø coù kinh nghieäm tröïc tieáp veà nhöõng söï vaät tinh thaàn. Everett Dean Martin ñònh nghóa giaùo duïc laø “vieäc ñaùnh giaù laïi cuoäc soáng nhaân loaïi veà maët tinh thaàn. Nhieäm vuï cuûa giaùo duïc laø taùi ñònh höôùng moãi caù nhaân ñeå giuùp hoï coù theå nhìn thaáy nhöõng gì coù yù nghóa saâu xa hôn vaø phong phuù hôn trong caùc kinh nghieäm cuûa mình, vaø giuùp hoï vöôït cao hôn chöù khoâng bò giam nhoát trong heä thoáng goàm nhöõng nieàm tin vaø lyù töôûng cuûa chính mình.”8 Taát nhieân ñònh nghóa naøy seõ daãn ñeán nhieàu tranh caõi, vì moãi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu soáng trong moät moâi tröôøng khaùc nhau; moãi ngöôøi ñeàu coù nhöõng vaán ñeà khoù khaên vaø nhöõng ñaëc ñieåm rieâng, do di truyeàn, do ñieàu kieän theå chaát vaø nhieàu yeáu toá khaùc. Do ñoù caùc tieâu chuaån giaù trò seõ phaûi ñöôïc söûa ñoåi cho moãi caù nhaân, cho moãi theá heä, 8 Martin, Everett Dean, YÙ nghóa cuûa Neàn Giaùo duïc Töï do, tr. viii, Lôøi noùi ñaàu.
 39. 39. 42 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC quoác gia vaø chuûng toäc. Coù theå ñuùng khi noùi raèng giaùo duïc laø nhaèm ñeå chuaån bò cho chuùng ta coù ñöôïc “cuoäc soáng hoaøn maõn” 34 (nhö Herbert Spencer ñaõ noùi), theá nhöng moãi ngöôøi coù phaïm vi vaø khaû naêng khaùc nhau. Möùc thaønh ñaït thaáp nhaát vaø cao nhaát cuûa moïi ngöôøi thaät voâ cuøng khaùc nhau vaø, hôn theá nöõa, moät ngöôøi ñöôïc trang bò ñeå hoaït ñoäng trong moät lónh vöïc naøo ñoù laïi coù theå toû ra thieáu khaû naêng ñeán möùc gaây ngaïc nhieân trong moät lónh vöïc khaùc. Vì theá maø caàn phaûi ñöa ra moät tieâu chuaån naøo ñoù veà “cuoäc soáng hoaøn maõn” ñeå ñònh nghóa naøy trôû neân höõu ích. Muoán theá, chuùng ta phaûi xaùc ñònh theá naøo laø ngöôøi phaùt trieån vieân maõn vaø hoaøn thieän, vaø toaøn boä phaïm vi giao tieáp cuûa ngöôøi ñoù roäng ñeán ñaâu. Döôøng nhö chuùng ta chöa coù theå khaûo xeùt ñeán möùc roát raùo veà caùc khaû naêng cuûa boä maùy öùng ñaùp cuûa con ngöôøi, hoaëc moâi tröôøng maø trong ñoù noù coù theå giuùp hoï giao tieáp ñöôïc. Ñaâu laø nhöõng giôùi haïn maø trong ñoù con ngöôøi coù theå hoaït ñoäng ? Neáu coù nhöõng traïng thaùi yù thöùc khaùc nhau töø möùc cuûa ngöôøi thaáp keùm nhaát cho ñeán trình ñoä cuûa giôùi trí thöùc, caùc baäc thieân taøi vaø nhöõng ngöôøi loãi laïc nhaát trong moïi ngaønh hoaït ñoäng cuûa nhaân loaïi, thì nhöõng gì ñaõ taïo neân söï khaùc bieät giöõa hoï nhö theá ? Taïi sao nhöõng lónh vöïc nhaän thöùc cuûa hoï laïi quaù ñoãi khaùc nhau ? Ngöôøi thì cho raèng ñoù laø do söï phaùt trieån cuûa chuûng toäc; ngöôøi khaùc thì neâu lyù do laø söï oån ñònh hoaëc khoâng oån ñònh cuûa caùc haïch tuyeán; vaø nhöõng nhoùm nhaø tö töôûng khaùc thì ñöa ra nguyeân nhaân laø coù nhöõng ñieàu kieän giaùo duïc thuaän lôïi hay khoâng, ñaày ñuû hay thieáu thoán, hoaëc do nhöõng dò bieät trong moâi tröôøng soáng vaø ñaëc tính di truyeàn. Tuy nhieân, töø trong caùc yù kieán khaùc bieät naøy laïi noåi roõ söï kieän thöïc teá veà nhöõng traïng thaùi yù thöùc raát dò bieät giöõa moïi ngöôøi, söï thaùn phuïc trong nhaän thöùc raèng nhaân loaïi ñaõ taïo neân bieát bao ñieàu kyø dieäu vôùi khaû naêng thoâng hieåu toaøn dieän, vôùi söï thanh khieát trong caùch phaùt bieåu vaø aûnh höôûng saâu roäng treân
 40. 40. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 43 35 khaép theá giôùi maø chöùng nhaân laø Ñöùc Christ, Ñöùc Phaät, Plato vaø nhieàu vò khaùc, tö töôûng vaø giaùo huaán cuûa caùc Ngaøi ñaõ ñeå laïi daáu aán trong trí tueä con ngöôøi bao nhieâu ngaøn naêm qua. Ñieàu gì ñaõ giuùp caùc Ngaøi ñaït ñeán trình ñoä ñoù ? Coù phaûi chaêng caùc Ngaøi laø nhöõng pheùp laï, xuaát loä töø trong taâm cuûa Nguoàn Soáng Voâ cuøng, vaø vì theá maø khoâng ai saùnh kòp ? Coù phaûi chaêng caùc Ngaøi laø saûn phaåm cuûa dieãn trình tieán hoùa vaø do theá ñaõ trôû neân maïnh meõ qua kinh nghieäm roäng lôùn vaø söï khai môû thaâm saâu ? Hoaëc coù phaûi caùc Ngaøi laø tinh hoa cuûa nhaân loaïi, ñaõ ñöôïc nhaân loaïi boå sung moät söï trau doài chuyeân bieät vaøo trang bò vaø vieäc reøn luyeän, ñeå caùc Ngaøi coù theå ñi vaøo theá giôùi tinh thaàn vaãn coøn ñoùng kín vôùi ñaïi ña soá nhaân loaïi, vaø hoaït ñoäng trong moät beà ño cuûa khoâng gian maø ngay caû nhöõng nhaø tö töôûng tieân tieán nhaát cuõng coøn chöa bieát ñöôïc ? Coù phaûi chaêng caùc heä thoáng giaùo duïc hieän nay cuûa chuùng ta ñaõ ñöa toaøn nhaân loaïi ñeán trình ñoä maø nhieàu ngaøn ngöôøi ñang saün saøng thöïc hieän söï trau doài chuyeân bieät naøy, vaø vì theá chuùng ta ñang ñöùng tröôùc moät khuùc quanh quan troïng trong ngaønh giaùo duïc, voán baét nguoàn töø moät söï thaønh coâng maø neáu cöù tieáp tuïc tieán haønh theo nhöõng ñöôøng höôùng nhö tröôùc thì seõ trôû neân ñieàu baát lôïi thay vì giuùp ích, – bôûi vì con ngöôøi ñang saün saøng cho moät ñieàu gì ñoù môùi meû hôn ? Moät soá ngöôøi trong chuùng ta tin raèng ñieàu naøy coù theå xaûy ra, vaø tin raèng ñaõ ñeán luùc caùc nhaø giaùo duïc caàn baét ñaàu chuaån bò moïi ngöôøi cho kinh nghieäm môùi meû vaø thieâng lieâng, vaø cho cuoäc thöïc nghieäm tuyeät vôøi giuùp moïi ngöôøi ôû moïi nôi sôû höõu ñöôïc ñieàu maø töø tröôùc ñeán nay chæ laø ñaëc quyeàn choïn löïa cuûa caùc nhaø thaàn bí vaø caùc thöùc giaû cuûa nhaân loaïi. Caùc thöùc giaû naøy ñaõ laøm chöùng cho moät theá giôùi roäng lôùn hôn theá giôùi maø chuùng ta ñaõ bieát qua heä thaàn kinh, vaø qua vieäc khaûo cöùu cuûa nhaø hoùa hoïc, nhaø vaät lyù, nhaø sinh vaät hoïc, vaø nhaø nhaân chuûng hoïc. Hoï ñaõ noùi vôùi nhöõng töø ngöõ khoâng chuùt gì mô hoà veà moät lónh vöïc giao tieáp 36 vaø yù thöùc maø trong ñoù caùc giaùc quan bình thöôøng trôû neân voâ
 41. 41. 44 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC duïng. Hoï khaúng ñònh laø ñaõ soáng vaø hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc tinh vi teá nhò naøy, vaø söï kieân trì nhaãn naïi cuûa caùc nhaø thaàn bí trong vieäc tìm kieám thöïc taïi cuøng söï töông ñoàng trong caùc chöùng cöù cuûa hoï qua caùc thôøi ñaïi khieán ngöôøi ta tin raèng khaû dó coù theá giôùi voâ hình noùi treân vaø moãi ngöôøi coù moät boä maùy öùng ñaùp ñeå coù theå giao tieáp vôùi theá giôùi ñoù. Haøng nguõ cuûa nhöõng nhaø thaàn bí goïi laø “bò nhaàm laãn” vaø nhöõng nhaø tö töôûng coù khaû naêng tröïc giaùc naøy leân ñeán haøng muoân ngaøn ngöôøi goàm nhöõng ngöôøi coù trí tueä cao trong nhaân loaïi. Hoï noùi vôùi chuùng ta qua lôøi cuûa Walt Whitman : “Toâi vaø nhöõng ngöôøi nhö toâi khoâng thuyeát phuïc baèng lyù leõ, maø thuyeát phuïc baèng söï hieän dieän cuûa chuùng toâi.”9 Cuõng coù ñònh nghóa giaùo duïc laø “vieäc maïo hieåm tìm kieám yù nghóa cuûa cuoäc soáng, goàm caû khaû naêng suy xeùt thaáu ñaùo caùc söï vaät.” Toâi khoâng nhôù laø ai ñaõ noùi caâu naøy, nhöng ñoái vôùi toâi noù coù veû laø caùch moâ taû hay nhaát veà con ñöôøng cuûa nhaø thaàn bí vaø kyõ thuaät tham thieàn ñeå nhôø ñoù maø nhaø thaàn bí trôû thaønh moät thöùc giaû hoaøn toaøn hieåu bieát. Duø coù ai tìm caùch giaûi thích leäch laïc nhö theá naøo, söï thöïc laø con ngöôøi vaãn tieáp tuïc tìm kieám qua caùc thôøi ñaïi, vaø noã löïc tìm kieám naøy giuùp hoï vaøo saâu hôn nhöõng bieåu hieän cuï theå ôû beà ngoaøi cuûa theá giôùi maø hoï ñang soáng. Ts. Overstreet khieán chuùng ta chuù yù ñeán ñieàu naøy baèng nhöõng lôøi nhaén gôûi thöïc söï thaàn bí, nhö sau : “Chính yeáu chuùng ta laø nhöõng sinh vaät coù theå thaáy ñöôïc ‘caùc söï vaät’. Chuùng ta thaáy caùi tröôùc maét vaø thöôøng khoâng nhìn xa hôn nhöõng gì chuùng ta ñang thaáy. Theå nghieäm theá giôùi nhö chæ laø theá giôùi cuûa caùc söï vaät thì roõ raøng laø ñaõ ñaùnh maát moät ñieàu gì ñoù coù yù nghóa. Kinh nghieäm veà caùc söï vaät 37 chaéc chaén laø toát ôû taàm möùc ñoù. Noù giuùp chuùng ta coù theå hoaït ñoäng trong ñôøi, vaø vaän duïng caùc yeáu toá trong ñôøi soáng vôùi moät 9 Whitman, Walt, Nhöõng Laù Coû.
 42. 42. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 45 möùc ñoä thaønh coâng ít hoaëc nhieàu. . . . Tuy nhieân, chuùng ta coù theå coù ‘caûm nhaän’ khaùc veà theá giôùi naøy, neáu phaùt trieån ñöôïc moät thoùi quen khaùc cuûa trí tueä. Noùi vaén goïn ñoù laø thoùi quen nhìn thaáy caùi voâ hình voâ aûnh trong thöïc taïi höõu hình; ñoù laø thoùi quen nhìn xuyeân qua caùi beà ngoaøi, laø nhìn xuyeân suoát caùc söï vaät ñeå thaáu ñeán nguoàn phaùt khôûi ra chuùng.”10 Hieän nay, coù leõ moïi ngöôøi saün saøng ñi saâu hôn nhöõng gì hoï thaáy ôû beà ngoaøi vaø tìm kieám beân trong caùi ngoaïi daïng cuûa thieân nhieân ñeå thaáu ñeán nguyeân nhaân cuûa noù. Coù leõ chuùng ta thöôøng nhaàm laãn tinh thaàn toân giaùo vôùi cuoäc tìm kieám thaàn bí. Taát caû nhöõng tö duy saùng toû veà cuoäc soáng vaø veà caùc ñaïi luaät cuûa thieân nhieân, neáu ñöôïc tieán haønh moät caùch kieân trì vaø lieân tuïc, roát cuoäc seõ daãn ñeán theá giôùi thaàn bí, vaø nhöõng nhaø khoa hoïc tieân tieán nhaát ngaøy nay ñang baét ñaàu nhaän thöùc ñöôïc theá giôùi naøy. Toân giaùo baét ñaàu baèng vieäc chaáp nhaän giaû thuyeát veà nhöõng ñieàu chöa thaáy ñöôïc vaø coù tính thaàn bí. Trong khi ñoù khoa hoïc cuõng ñaït ñeán möùc naøy baèng caùch laøm vieäc töø caùi höõu hình ñeán nhöõng ñieàu voâ hình vaø töø khaùch theå ñeán chuû theå. Vì theá, nhö ñaõ neâu treân, qua quaù trình khaûo cöùu vaø ñi saâu vaøo noäi taâm töø hình theå naøy ñeán hình theå khaùc, roát cuoäc nhaø thaàn bí ñaït ñeán nguoàn vinh quang cuûa Chaân ngaõ hieån loä. Döôøng nhö hoaøn toaøn ñuùng raèng moïi con ñöôøng ñeàu veà vôùi Thöôïng Ñeá – neáu ta xem Thöôïng Ñeá laø muïc tieâu toái haäu, laø bieåu töôïng cho cuoäc tìm kieám Thöïc taïi cuûa con ngöôøi. Seõ khoâng coøn laø daáu hieäu meâ tín khi ta tin raèng coù moät beà ño cao hôn vaø tin raèng coù moät theá giôùi khaùc vaãn ñang hieän höõu. Ngay ñeán töø “sieâu nhieân” cuõng coù yù nghóa saâu xa vaø ñaùng traân troïng, vaø döôøng nhö khaû dó moät ngaøy naøo 38 ñoù caùc heä thoáng giaùo duïc cuûa chuùng ta coù theå xem vieäc moãi caù nhaân chuaån bò ñeå vöôït cao hôn caùc giôùi haïn töï nhieân cuûa hoï, laø moät phaàn hoaøn toaøn ñuùng ñaén trong caùc hoaït ñoäng giaùo duïc. 10 Overstreet, H. A., Cuoäc Tìm kieám Laâu daøi, tr. 114.
 43. 43. 46 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC Veà töø “sieâu nhieân”, trong caùc baøi dieãn thuyeát cuûa oâng taïi Gifford naêm 1923, Ts. C. Lloyd Morgan ñaõ noùi moät caùch thuù vò nhö sau: “Moät ñieàu deã hieåu coù theå neâu ra ôû ñaây laø trong caùc giai ñoaïn tieán boä theo nhöõng ñaúng caáp töø thaáp leân cao, ñöôïc xem nhö nhöõng bieåu hieän cuûa Chuû ñích Thieâng lieâng, laàn löôït moãi giai ñoaïn cao hôn ñeàu laø sieâu nhieân ñoái vôùi giai ñoaïn tröôùc ñoù. Theo yù nghóa naøy, söï soáng laø sieâu nhieân ñoái vôùi caáp voâ cô ; söï thaáu hieåu quaùn xeùt trong tö töôûng laø sieâu nhieân so vôùi nhaän thöùc chaát phaùc thieáu quaùn xeùt ; vaø thaùi ñoä toân giaùo thöøa nhaän Chuû ñích Thieâng lieâng laø sieâu nhieân so vôùi thaùi ñoä ñaïo ñöùc trong hoaït ñoäng xaõ hoäi. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi cho raèng hoï ñaõ ñaït ñeán giai ñoaïn cao nhaát naøy thì thaùi ñoä toân giaùo laø maãu möïc toái cao cuûa caùi sieâu nhieân. Ñoù laø ñaëc ñieåm cuûa con ngöôøi tinh thaàn.”11 Lieân quan ñeán vaán ñeà chuùng ta ñang baøn, oâng noùi theâm thaät hay vaø thaät thích ñaùng raèng “Chuùng ta caàn chuù troïng vaøo thaùi ñoä môùi, vì toâi nghó raèng chính thaùi ñoä naøy laø ñieàu ñang xuaát loä. Theá neân chuùng ta coù theå noùi ñeán moät ‘taàm nhìn’ môùi, vaø ‘taâm hoàn’ môùi, coù theå ñoùn nhaän nieàm vui cao ñeïp hôn vaø phong phuù hôn.”12 Trong quyeån saùch noåi tieáng cuûa oâng “Baûn tính cuûa Con ngöôøi vaø vieäc Chuyeån hoùa Nhaân tính”, Ts. Hocking noùi raèng giaùo duïc coù hai chöùc naêng. Tröôùc heát giaùo duïc phaûi ñöa ra caùi kieåu maãu, roàiù taïo ñieàu kieän ñeå taêng tröôûng vöôït cao hôn kieåu maãu ñoù. Giaùo duïc coù chuû ñích giuùp con ngöôøi thaønh ngöôøi thöïc söï ; giaùo duïc phaûi giuùp cho nhaân tính naûy nôû troøn ñaày vaø 39 hoaøn haûo, ñeå laøm hieån loä vaø khaû dó thöïc hieän ñöôïc nhöõng tieàm naêng aån taøng maø toaøn nhaân loaïi ñang coá gaéng phaùt trieån. Tieáp theo quaù trình phaùt trieån töï nhieân, phaûi coù vieäc 11 12 Morgan, C. Lloyd, Söï Soáng, Trí tueä vaø Tinh thaàn, tr. X, Lôøi noùi ñaàu. Nhö treân.
 44. 44. MUÏC ÑÍCH CUÛA GIAÙO DUÏC 47 khôi daäy yù-chí-hieåu-bieát, vaø sau ñoù laø yù-chí-thöïc-hieän-baûntính-tinh-thaàn. Ñaây chính laø phöông dieän maø tham thieàn ñöôïc xem laø moät phaàn cuûa kyõ thuaät giaùo duïc ñaïi hoïc seõ phaùt trieån trong Thôøi ñaïi Môùi. Ngöôøi ta seõ thaáy tham thieàn laø phöông tieän ñeå moãi ngöôøi, khi ñaõ ñeán möùc phaùt trieån ñaày ñuû, coù theå tieán cao hôn nöõa vaø ñi vaøo moät coõi giôùi môùi trong thieân nhieân. Chính yeáu tham thieàn laø moät tieán trình giaùo duïc maø moãi caù nhaân töï phaùt khôûi, khôi daäy toaøn boä naêng löïc yù chí cuûa mình. Tieán trình naøy döïa vaøo chính nhöõng trang bò hieän taïi cuûa haønh giaû, nhöng cuoái cuøng taïo ra moät maãu ngöôøi môùi, theo kieåu maãu cuûa linh hoàn, vôùi cô cheá noäi taïi saün coù, vaø trong chính noù coù saün haït gioáng cho cuoäc khai môû coøn roäng lôùn hôn nöõa. Töø vò theá laø nhöõng gì aùp ñaët töø beân ngoaøi, tieán trình giaùo duïc môùi taïo söï taêng tröôûng vieân maõn töø beân trong, vaø trôû thaønh kyû luaät trí tueä maø moãi caù nhaân töï aùp duïng, ñöôïc moâ taû baèng nhöõng töø bò nhieàu hieåu laàm – laø taäp trung, tham thieàn, vaø nhaäp ñònh. Töø choã laø moät quaù trình reøn trí nhôù, phaùt trieån khaû naêng xöû lyù nhanh cuûa boä maùy öùng ñaùp ñeå giao tieáp vôùi ngoaïi giôùi, kyõ thuaät giaùo duïc trôû thaønh moät heä thoáng vaän haønh trí tueä, roát cuoäc mang laïi yù thöùc noäi taïi veà moät traïng thaùi môùi cuûa ñôøi soáng. Roát cuoäc, kyõ thuaät naøy taïo ñöôïc söï phaûn öùng vaø ñaùp öùng mau leï vôùi moät theá giôùi voâ hình vaø khoâng theå thaáy baèng maét thöôøng, vaø moät loaït caùc nhaän thöùc môùi coù tính baûn naêng baét nguoàn töø moät boä maùy öùng ñaùp tinh teá hôn. Baáy giôø, kieåu maãu cuûa linh hoàn cheá ngöï nhaân tính, 40 cuõng nhö nhaân tính ñaõ cheá ngöï thuù tính vaäy. Gioáng nhö nhaân tính laø saûn phaåm cuûa baûn naêng vaø neàn giaùo duïc ñaïi chuùng, vaø ñaõ ñöôïc khai môû ñeán möùc cao qua caùc heä thoáng giaùo duïc hieän ñaïi, kieåu maãu linh hoàn cuõng laø saûn phaåm cuûa moät phöông phaùp môùi trong vieäc reøn luyeän trí tueä, do linh hoàn cuûa moãi ngöôøi aùp duïng cho chính hoï, ñöôïc khôi daäy qua noã löïc tìm
 45. 45. 48 TÖØ TRÍ TUEÄ ÑEÁN TRÖÏC GIAÙC kieám khaån thieát vaø taùc ñoäng yù chí cuûa haønh giaû. Linh hoàn luoân luoân aån taøng trong hình haøi con ngöôøi, nhöng ñöôïc ñöa vaøo hoaït ñoäng vaø bieåu loä qua thöïc haønh tham thieàn. Hai phöông phaùp keå treân goàm vieäc giuùp moãi ngöôøi phaùt trieån ñaày ñuû cuõng nhö naâng hoï leân ñeán tieâu chuaån chung, vaø vieäc laøm xuaát loä kieåu maãu môùi hay linh hoàn, laø neùt khaùc bieät chính yeáu giöõa caùc phöông phaùp giaùo duïc cuûa Taây phöông vaø Ñoâng phöông. Khi ñoái chieáu hai ñöôøng loái phaùt trieån naøy, chuùng ta seõ thaáy ñöôïc nhieàu ñieàu. ÔÛ Ñoâng phöông coù vieäc trau doài caù nhaân moät caùch chu ñaùo, nhöng ñaïi chuùng bò boû beâ ñeán möùc thöïc teá laø khoâng ñöôïc giaùo duïc. Traùi laïi, ôû Taây phöông coù neàn giaùo duïc ñaïi chuùng, nhöng caù nhaân bò boû queân, vaø noùi chung laø khoâng coù söï trau doài ñaëc bieät naøo caû. Hai heä thoáng lôùn vaø khaùc bieät naøy moãi heä thoáng ñaõ taïo neân moät neàn vaên minh, vôùi nhöõng tính chaát vaø caùch bieåu hieän ñaëc thuø, nhöng cuõng coù nhöõng khieám khuyeát roõ reät. Nhöõng tieàn ñeà cô baûn cuûa caùc heä thoáng naøy raát khaùc bieät nhau, nhöng raát ñaùng cho chuùng ta xem xeùt, vì khi thaáu hieåu chuùng vaø roát cuoäc keát hôïp ñöôïc caû hai chuùng ta seõ coù theå tìm thaáy loái thoaùt cho nhaân loaïi môùi trong Thôøi ñaïi Môùi. Thöù nhaát : Trong heä thoáng cuûa Ñoâng phöông, ngöôøi ta cho 41 raèng beân trong moãi hình haøi con ngöôøi coù aån ngöï moät thöïc theå, moät sinh linh, goïi laø caùi ngaõ hay laø linh hoàn. Thöù hai : Caùi ngaõ naøy söû duïng hình haøi con ngöôøi laøm khí cuï hay laø phöông tieän ñeå phaùt bieåu, vaø roát cuoäc töï bieåu hieän qua caùc traïng thaùi trí tueä vaø tình caûm, söû duïng thaân xaùc laøm boä maùy hoaït ñoäng ôû coõi traàn. Cuoái cuøng, caùi ngaõ cheá ngöï ñöôïc caùc phöông tieän phaùt bieåu naøy theo Luaät Taùi sinh hay Luaân hoài. Nhôø dieãn trình tieán hoùa (qua nhieàu kieáp soáng trong theå xaùc) caùi ngaõ daàn daàn kieán taïo ñöôïc khí cuï thích hôïp duøng ñeå bieåu hieän, vaø hoïc caùch laøm chuû khí cuï ñoù. Baèng caùch naøy caùi ngaõ

×