Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 klas urok_5_tema_ss

596 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9 klas urok_5_tema_ss

 1. 1. ХХааррааккттееррииссттииккаа ооссннооввнниихх ввууззлліівв ккооммпп''ююттеерраа ІІссттооррііяя ооббччииссллююввааллььннооїї ттееххннііккии..
 2. 2. Сьогодні ннаа ууррооцціі ввии ддііззннааєєттеессьь:: • Яка історія розвитку комп'ютера? • Чому говорять про покоління ЕОМ? • За допомогою яких пристроїв можна вводити дані до комп'ютера? • Яка будова клавіатури? • Що таке клавіатурний тренажер?
 3. 3. ЯЯкк ууссее ппооччииннааллооссяя?? ЛЛііччббаа ннаа ппааллььццяяхх ВВеессттооннииццььккаа ккііссттккаа іізз ззааррууббккааммии -- близько 30 тис. р. до н.е. ААббаакк ааббоо ССааллоо-- ммііннссььккаа ддоошшккаа –– VI -Vст. до н.е. ЩЩооттии –– на Русі ССууаанн--ппаанн –– у Китаї ССееррооббяянн –– у Японії
 4. 4. ППеерршшіі ммееххааннііччнніі ппррииссттррооїї Вважається, що перший у світі ескізний малюнок ттррииннааддццяяттииррооззрряяддннооггоо ддеессяяттииннннооггоо ссууммууююччооггоо ппррииссттррооюю на базі коліщаток з десятьма зубцями був виконаний ЛЛееооннааррддоо ддаа ВВііннччіі в одному з його щоденників (вчений почав вести цей щоденник ще до відкриття Америки 1492 р.) діючий зразок, відтворений компанією IBM у 1969 р
 5. 5. ППеерршшіі ммееххааннііччнніі ппррииссттррооїї У 1623 р. нiмецький вчений ВВiiллььггееллььмм ШШииккккааррдд запропонував своє рішення тієї ж задачі на базi шестирозрядного десяткового обчислювача, що складався також iз зубчатих коліс, розрахованого на виконання додавання, вiднiмання, а також табличного множення та ділення. Обидва винаходи були виявлені тільки в наш час i обидва залишилися тільки на паперу.
 6. 6. ППеерршшіі ммееххааннііччнніі ппррииссттррооїї Першим реально здiйсненим i ставшим вiдомим механiчним цифровим обчислювальним пристроєм стала ““ППаассккааллiiннаа"" створена у 11664422 рр.. великим французьким вченим ББллееззоомм ППаассккааллеемм - 6- ти (або 8-ми) розрядний пристрій на зубчатих колесах, розрахований на підсумовування та вiднiмання десяткових чисел.
 7. 7. ППеерршшіі ммееххааннііччнніі ппррииссттррооїї У 11667733 рр., через 30 років після паскаліни, ГГооттффрріідд ВВііллььггееллььмм ЛЛееййббннііцц винайшов арифметичний прилад. Це пристрій для виконання арифметичних операцій, зокрема множення та ділення.
 8. 8. ППеерршшіі ааввттооммааттииччнніі ппррииссттррооїї Винахід першої програмованої обчислювальної машини належить видатному англійському математику ЧЧааррллззуу ББееббіідджжуу (1830 р.), яку він назвав «ААннааллііттииччннаа ммаашшииннаа».. Він присвятив майже все своє життя цій праці, але так і не створив діючу модель.
 9. 9. ППеерршшіі ааввттооммааттииччнніі ппррииссттррооїї За проектом Беббіджа, основними блоками машини були ссккллаадд — для зберігання чисел; ммллиинн — для їх оброблення і ккооннттоорраа — для керування процесом обчислень, тобто три класичні елементи комп’ютера, які ми зараз називаємо ппаамм’’яяттттюю, ааррииффммееттииччнниимм ппррииссттррооєємм і ппррииссттррооєємм ккеерруувваанннняя. Крім того, проект передбачав наявність пристрою для друкування результату обчислень і два окремих пристрої для введення даних і програми. Перші програми для аналітичної машини були розроблені леді Адою Лавлейс, дочкою відомого англійського поета Чарльза Байрона. Її вважають першою у світі ппррооггррааммііссттккооюю. Ада Лавлейс є автором першої теоретичної роботи в теорії обчислювальних машин, уведені нею поняття і терміни дотепер застосовуються у програмуванні.
 10. 10. ППеерршшіі ааввттооммааттииччнніі ппррииссттррооїї Чарлз Бебідж вперше висловив ідею використання перфокарт в обчислювальній техніці, але реалізовано цю ідею було тільки 11888877 ррооккуу ГГееррммаанноомм ХХооллееррііттоомм. Його машина, названа ттааббуулляяттоорроомм ХХооллееррііттаа, була призначена для обробки результатів перепису населення США. Також Холеріт уперше застосував для організації процесу обчислення електричну силу.
 11. 11. ППеерршшіі ааввттооммааттииччнніі ппррииссттррооїї "Будiвельниками" логiчних машин у дореволюцiйнiй Росiї стали ППааввллоо ДДммииттррооввиичч ХХрруущщоовв (1849-1909) i ООллееккссааннддрр ММииккооллааййооввиичч ЩЩууккааррєєвв (1884-1936), якi працювали в навчальних закладах України.
 12. 12. ППеерршшіі ЕЕООММ Говард Айкен - Американський вчений, що 1944 р. він створив перший у США релейно- механічний комп'ютер. Джон Вінсент Атанасов - У 1937 р. почав розробляти спеціалізований комп'ютер, у перше в світі застосувавши електронні лампи. Джон фон Нейман – У 1946 р. сформулював загальні принципи будови комп’ютера, щоб він був універсальним та ефективним пристроєм для виконання обчислень і логічних операцій.
 13. 13. ППеерршшіі ЕЕООММ вв УУккррааїїнніі Сергій Олексійович Лебедєв - ННееззааллеежжнноо ввіідд ффоонн ННееййммааннаа ссффооррммууллюювваавв ппррииннццииппии ппооббууддооввии ккооммпп’’ююттеерріівв уу 11994488 рр.. ППіідд ййооггоо ккееррііввннииццттввоомм ппррааццююввааллаа ллааббооррааттооррііяя ррооззррообблляянннняя ееллееккттрроонннноо-- ооббччииссллююввааллььнниихх ммаашшиинн (ЕЕООММ)),, ддее йй ссттввоорреенноо ппеерршшуу уу РРааддяяннссььккооммуу ССооююззіі ЕЕООММ.. ППіідд ннааззввооюю ммааллаа ееллееккттррооннннаа ооббччииссллююввааллььннаа ммаашшииннаа ((ррооссііййссььккооюю —— ММЭЭССММ)).. Віктор Михайлович Глушков - у 1962 р. став директором Інституту кібернетики АН України. Під його керівництвом було розгорнуто дослідження з проблеми штучного інтелекту. Розроблено сімейство машин «Дніпро–1» та «Дніпро–2», що стали основою для математичного машинобудування в Україні.
 14. 14. ООззннааккии ппооккоолліінньь ккооммпп''ююттеерріівв Швидкодія Обсяг пам'яті Пристрої введення та виведення Елементна база (головний створений фізиками елемент, що є конструкційною основою комп'ютера)
 15. 15. ППеерршшее ппооккоолліінннняя ЕЕООММ Роки Елементна база Швидкодія Об'єм ОП ПВВ 1946 Вакуумні 10-20 тис. 1957 електронні лампи оп/сек 2 КБайт Перфострічки, перфокарти
 16. 16. ДДррууггее ппооккоолліінннняя ЕЕООММ Роки Елементна база Швидкодія Об'єм ОП ПВВ 1958 Напівпровідникові 100-1000 2-32 1963 транзистори тис. оп/сек КБайт Магнітна стрічка
 17. 17. ТТррееттєє ппооккоолліінннняя ЕЕООММ Роки Елементна база Швидкодія Об'єм ОП ПВВ 1964 Інтегральні 1-10 млн. 1970 мікросхеми оп/сек 64 КБайт Багатотермі- нальні системи
 18. 18. ЧЧееттввееррттее ппооккоолліінннняя ЕЕООММ Роки Елементна база Швидкодія Об'єм ОП ПВВ 1970 Великі інтегральні 1-100 млн. 1-64 1990 схеми оп/сек МБайт Мережі ПЕОМ
 19. 19. ПП''яяттее ппооккоолліінннняя ЕЕООММ Роки Елементна база Швидкодія Об'єм ОП ПВВ З Надвеликі Більше 100 Більше 64 1990 інтегральні схеми млн. оп/сек МБайт Оптичні і лазерні пристрої
 20. 20. ББууддоовваа ккллааввііааттууррии
 21. 21. Усе знають і все розуміють тільки дурні й шарлатани. Антон Чехов

×