Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Predmet Higijena sa medicinskom ekologijom     Doc.dr Aleksandra Stanković                      ...
Zemljište Evrope Mehanička struktura zemljišta  Može biti zrnasta ili  Možkompaktna  U Evropi postojipreko 320 osnovni...
Sta je plodnost zemljista?                     BICENOZA ZEMLJIŠTA                   ...
Degradacija zemljišta     Oštećenje zemljišta       teć   zemljiš (degradacija,destrukcija i potpuno    ...
1. Zagađenja iz vazduha, atmosfere – emisije iz tehnoloških procesa, emisije usled                    ...
Toksikokinetika metala         TEŠKI METALI                                   ...
Ispoljavanje toksičnih efekata teških                                           ...
PESTICIDI                                PESTICIDI  - Hemijska jedinjenja, primenjuju se u...
1. ORGANO FOSFORNI PESTICIDI            Sa zdravstvenog               aspekta          ...
REPELENTI• uz piretroide, aktivni sastojak većine repelenatana tržištu je DEET (dietil-toluamid)             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4. predavanje stankovic

2,111 views

Published on

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4. predavanje stankovic

 1. 1. Predmet Higijena sa medicinskom ekologijom Doc.dr Aleksandra Stanković PEDOLOGIJA – nauka oZagađenje zemljišta zemljištu i uticaj na zdravlje Zemljište – definicija = tanak – površinski sloj zemljine kore (litosfere) koji nastaje kao proizvod geološke podloge uz učešće klimatskih faktora i živih bića Faktori koji utiču na formiranje zemljišta Zemljište je sastavni deo •Ljudske aktivnost (seča šuma i pošumnjavanje,navodonjavanje i isušivanje,izgradnja hidrocentrala i vestačkih jezera) ekosistema i nalazi se •Klima (temperatura utiče na vlažnost i razgradnju organskih smešteno između Zemljine materija) površine i stena. •Vegetacija (raspadanjem biljaka stvara se humus) •Reljef (utiče na formiranje zemljišta karakterom vodenog režima i veličinom insolacije) Podeljeno je na horizontalne slojeve koji se međusobno razlikuju po svojim fizičkim, hemijskim i biološkim karakteristikama i imaju različite funkcije. Proces formiranja zemljišta PEDOGENEZAProces formiranja zemljišta je dugotrajan (oko 500 godina Osnovne karakteristikeje potrebno da se stvori sloj debljine 2,5 cm ), te se zbog zemljištatoga smatra da je zemljište neobnovljiv resurs. Процесиформирања земљишта никада не престају што значи дасе оно стално мења под утицајем физичких, хемијских Mehanička strukturaи биолошких процеса. Proces formiranja zemljištapočinje površinskim raspadanjem – usitnjavanjem masivnematične stene. Hemijski sastav Sadržaj vazduha 1
 2. 2. Zemljište Evrope Mehanička struktura zemljišta Može biti zrnasta ili Možkompaktna U Evropi postojipreko 320 osnovnih tipova zemljišta zemljiš Постоје различити типови земљишта у Hemijski sastav zemljišta односу на величину, облик и повезаност величину, Preko 80 elemenata честица које се налазе у њему. њему. Prisustvo mikroelemenata u zemljištu zemljiš utiče na zdravlje svojim prisustvom ili utič odustvom iz vode ili hrane Na određenom područiju postoje endemski područ deficiti Najvažniji Najvaž J endemska gušavost guš F karijes Fe,Cu i Co anemija Zn oštećenje embriona oš teć Mn usporen rast Sadržaj vazduha u zemljištu Sadrž zemljiš Квалитетно земљиште има око 50% чврстих материја (45% минералних и Utiče na rastresitost zemljišta Utič zemljiš око 5% органских материја) и по 25% материја) Када у земљишту нема довољно O2 воде и ваздуха. ваздуха. разградња органских материја се обавља процесима хумификације, а када уопште хумификације, нема кисеоника долази до труљења 2
 3. 3. Sta je plodnost zemljista? BICENOZA ZEMLJIŠTA Najviše ih ima na dubini od 10 do 40cm (po nekim procenama PLODNOST – osnovna karakteristika u 1 ha zemljišta u sloju dubine 70 cm nalazi se oko 25 tona zemljišta koja ga razlikuje od različitih organizama (bakterije, aktinomicete, gljivice, crvi, matične stene od koje vodi poreklo puževi itd). to je sposobnost zemljista da biljke Uloga snabdeva vodom, mineralnim supstancama i kiseonikom učestvuju u stvaranju humusa razgrađuju organske materije poboljšavaju plodnost vrše prečišćavanje Funkcije zemljišta Његова еколошка функција obezbeђujе заstitу и regulisanje rezima vode, odrzavanje regionalne klime, cistog vazduha i stanista флоре и фауне. Primarna funkcija zemljišta je proizvodnja zemljiš hrane i sirovina. sirovina.Zemljište se koristii i za gradnju naselja, saobraćajnica, Samoprečišćavanje zemljištaindustrijskih pogona, eksploataciju sirovina, као и очувања (filtrira,absorbuje,razlaže,transformiše)историјскоg наслеђa. Ako je zagađenje neprestalno i veliko, zemljište gubi ovu sposobnost i postaje izvor polutanta ! 3
 4. 4. Degradacija zemljišta Oštećenje zemljišta teć zemljiš (degradacija,destrukcija i potpuno Erozija isključenje iz funkcije) isključ Acidifikacija (đubriva i kiselih kisa) kisa) Veliki ekonomski razvoj Nagli rast populacije ŠTA PODRAZUMEVA POJAM “EROZIJA ZEMLJIŠTA” ? Destrukcija zemljišta Fizičko odnošenje površinskih slojeva Eksploatacija mineralnih i energetskih zemljišta (nekada sve do matične izvora stene), pod uticajem vode, vetra, snega, leda ... Erozija zemljišta predstavlja prirodni proces, star koliko i zemljište, ali je zanemarljiva u odnosu na dejstvo čovekaNestanak starih civilizacija dovodi se u vezu sa prekomernim Totalno isključenje zemljišta iz iskorišćavanjem prirodnih resursa i funkcije erozijom zemljišta (=Mesopotamija, Deponije,ski staze,naselja Egipat, Vavilon, Grčka, Rim ... !?) 4
 5. 5. 1. Zagađenja iz vazduha, atmosfere – emisije iz tehnoloških procesa, emisije usled vazduha, tehnološ sagorijevanja fosilnih goriva, stambenih zgrada, emisije uslijed izduvnih gasova Izvori zagađenja zemljišta automobila(spiranjem sa padavinama, a aerosoli i čestice direktno sedimentacijom). 2. Zagađenja iz otpadnih voda - otpadne vode iz tehnoloških procesa, otpadne vode iz tehnološ domaćinstva, vode zagađene uslijed poljoprivredne djelatnosti i td. domać td. 3. Zagađenja čvrstim otpadom iz privrede, domaćinstva i poljoprivrede domać Industrija Poljoprivreda Domaćinstva Domać Uticaj zagađenog zemljišta na TEŠKI METALI zdravlje Teški metali Teš Teški metali se prirodno nalaze u zemljištu, u određenim koncentracijama, i vode poreklo od matične stene, Veštačka đubriva Veš tač u površinskim horizontima zemljišta često se mogu naći i teški metali koji nisu geohemijskog Pesticidi već antropogenog porekla, odnosno, dospeli su u zemljište kao posledica različitih ljudskih aktovnosti (industrija, sagorevanje fosilnih goriva, primena agrohemikalija, atmosferska depozicija...). TEŠKI METALIDeca su većinom više izložena uticaju kontaminanata TEŠKI METALIiz zemljišta od odraslih ljudi(običaj dece da tokom igrestavljaju prljave prste i igračke u usta i na taj način u U jednoj studiji se precizira da deca težinesvoj organizam unose značajno više zemljišta od 10 kg koja borave u vrtiću 8 satiodraslih osoba) dnevno/250 dana godišnje u proseku dnevno unesu u digestivni sistem oko 0.2 g zemljišta na dan, dok je za odrasle ljude prosečan unos zemljišta u organizam procenjen na 0.1g/dan 5
 6. 6. Toksikokinetika metala TEŠKI METALI Hrana Izvor toksičnih toksič metalaPre svega deca imaju GIT Apsorpcija malu telesnu masu što uvećava njihovu relativnu izloženost kontaminatu (koja se izražava po kg jetra krvotok ostali organi Transport i telesne mase), distribucija mnogo veću gastrointestinalnu absorpciju teških žuč bubreg koža kož metala i Biotransformacija njihov nervni sistem nije u potpunosti razvijen feces urin znoj kosa Eliminacija pa su mnogo osetljiiviji na neurotoksične metale kao što su Pb i Hg Sudbina metala u orgnanizmu posle unošenja hranom unoš . Sudbina metala u orgnanizmu posle Akutna toksičnost teških metala toksič teš unošenja hranom unoš Retka izuzev akcidentalnih situacija Deponovanje: Česti simptomi: mučnina, povraćanje, muč povrać oštećenje mukoze GIT, bol, znojenje, teć Olovo - kosti; glavobolja, teško disanje, pogoršane teš pogorš Kadmijum - jetra i bubrezi; kognitivne i motoričke sposobnosti, konvulzije motorič Bakar – bubreg Hronična toksičnost Hronič toksič Gvozde-jetra Gvozde- Simptomi se javljaju nogo kasnije u odnosu na ekspoziciju: pogoršane motoričke, kognitivne i pogorš motorič govorne sposobnosti, teškoće u učenju, nervna teš koć uč i emocionalna nestabilnost, letargija osećaj oseć bolesti; teško ih povezati sa uzrokom teš Tubularna nefroza bubrega Hemosideroza Od čega zavisi toksičnost metala? toksič Mehanizmi toksičnog delovanja metala Mehaniz toksič•Fizičko-hemijske osobine metala: Vezivanje metala za proteine • Hemijski oblik, npr. CH3Hg i Hg2+ • Rastvorljivost, stabilnost Mesta vezivanja • Sposobnost da reaguju sa biološkim ligandima Najvažnije –SH grupe Najvaž (reaktivnost zavidi od pH, redoks uslova, T, vrste medija) Vezivanje Hg2+, Pb2+, Cd2+ • Građenje kompleksa sa proteinima (metalotioneini grade komplekse sa Cd, Zn, Cu i dr.) Zamena kofaktora enzima toksičnim metalom toksič Zamena jona cinka jonom kadmijuma (alkohol-dehidrogenaza, (alkohol- •Elektrohemijske karaktristike (elektropozitivnost povećava karboanhidraza); toksičnost) Promena strukture, funkcije proteina•Stanje organizma Promena aktivnosti enzima • Starosna dob (deca osetljivija – veći % apsorpcije u Uticaj na biohemijske procese, inhibicija respiracije GIT-u, posebno Pb) • Oksidativni stres: • Način života (alkohol, pušenje) arsen, bakar, gvožđe, hrom, kadmijum, kobalt, mangan, nikl, olovo, živa gvožđe, • Stanje imunog sistema • Ishrana Narušavanje strukture i funkcije organela Naruš 6
 7. 7. Ispoljavanje toksičnih efekata teških toksič teš Karcinogenost jedinjenja metala metala u specifičnim organima specifič Metal Bubreg Nervni Jetra GIT Resp. Hemato Kost Endokr. Koža Kož Kardio sistem sistem poeza sistem vaskul As + + + + + + + Cd + + + + + + Cr + + + + + Co + + + + + + Cu + + + + Fe + + + + + + + Pb + + + + + Mn + + Hg + + + + Ni + + +Mehanizmi dejstva: Zn + + + Stvaranje adukata sa DNA i proteinima Generisanje kiseoničnih radikala – oštećenja DNA kiseonič teć Indukcija ekspresije onkogena i inhibicija popravke oštećenja oš teć I esencijalni teški metali ispoljavaju toksični efekat!!! teš toksič Kadmijum(Cd) Bakar(Cu)Do kontaminacije zemljišta kadmijumom dolazi zemljiš ~ veće koncentracije ovog elementa sakupljaju se u većizlivanjem kanalizacionih otpadih voda, upotrebom zemljištu preko fungicida i kanalizacionih otpadnih zemljišnekih fungicida ili fosfornih đubriva. đubriva. voda.Većina biljaka može lako usvojiti ovaj element,Već mož ~ Povećan sadržaj bakra, od normalno prisutnog, Poveć sadržposebno ako je u zemljištu prisutan i Zn. zemljiš toxičan je za mikroorganizme. toxičPovećane koncentracije dovode do zaustavljanja iliPoveć ~ Veći sadržaj izaziva deficit Fe, i pojavu hloroze. Već sadržusporavanja rasta biljaka, a kod ljudi koji koristekontaminirano povrće i žitarice, kadmijum povrćuzrokuje oboljenje krvnih sudova i hipertenziju. VEŠTAČKA ĐUBRIVA VEŠ TAČ Zagađuju podzemne i površinske vode površ AZOTOM I FOSFOROMNajvažniji makroelementi uNajvaž Nitrati i nitriti preko povrća u lanac ishrane (prekursori nitrozamina) povrć nitrozamina)mineralnoj ishrani biljaka su N, P Azotni anjoni nakupljaju se u rastvor zemljišta, podzemnim vodama i zemljiši K. Zato je njihovo prisustvo jestivim delovima biljaka često do količine koje su toxične za ljude i količ toxičneophodno zemljištu u dovoljnoj zemljiš životinje (cijanoze i metahemoglobinemije).količini, i u pristupačnimkolič pristupačformama.Ubiranjem plodova gajenihbiljaka iz zemljišta se iznose ovi zemljišmakroelementi u velikimkoličinama, pa postoji opasnostkoličtrajnog osiromašenja zemljišta osiromaš zemljišneophodnim elementima.Da bi se očuvala plodnost, očzemljištu se dodaju đubriva.zemljiš đubriva. 7
 8. 8. PESTICIDI PESTICIDI - Hemijska jedinjenja, primenjuju se u suzbijanju štetnih bioloških agenasa biološ - u zaštiti domaćih životinja, protiv bolesti zaš domać - - Najveća primena u poljoprivredi, šumarstvu, Najveć ”tripanosomijaze” tripanosomijaze” pri deratizaciji i dezinsekciji - proizvodnja pesticida u svetu i kod nas je veoma - u zaštiti čovekovog zdravlja, protiv bolesti zaš intenzivna “fularijaze”- uništavanjem crva Nematoda i fularijaze” uniš godišnje u svetu u životnu sredinu dospe oko 20 godiš protiv “malarije”- uništavanjem malaričnih malarije” uniš malarič miliona tona različitih organskih hemikalija, od kojih, različ komaraca samo na pesticide otpada oko 1 000 000 t• podela pesticida prema ciljnim organizmima: DESIKANTI NAČINI DOSPEVANJA PESTICIDA NAČ (sredstva za INSEKTICIDI (insekti) isušivanje) U ZEMLJIŠTE ZEMLJIŠ HERBICIDI FUNGICIDI (korovi) (gljivice) DEFOLIJANTI CILJNI - DIREKTNO: u cilju uništavanja korova, gljiva, DIREKTNO: uniš (sredstva za otpadanje lišća) ORGANIZMI insekata ili glodara - INDIREKTNO: usled spiranja atmosferskim INDIREKTNO: AKARICIDI RODENTICIDI (grinje i pauci) (glodari) talozima, sa tretiranih biljaka ili usled zaprašivanja zapraš useva i šuma LIMACIDI (mekušci) REPELENTI (sredstva za odbijanje insekata, ptica i divljači) • kako pesticidi ulaze u organizam? PONAŠANJE PESTICIDA U ZEMLJIŠTU PONAŠ ZEMLJIŠ Velike količine pesticida mogu se PREKO apsorbovati preko kože, zbog lipofilnog KOŽE - PREMESTANJE PESTICIDA - zavisi od njegove karaktera same hemikalije. U tom smislu najopasniji su tekući preparati Unos putem hrane - rastvoljivosti u vodi,interakcije rastvora sa cesticama (npr. lindan). Ti su spojevi naročito najvažniji način unosa! zemljista (sorpcija) opasni ako dođu u dodir sa sluznicom oka Otrov se u usta unosi i prljavim rukama npr. - DISTRIBUCIJA PESTICIDA - najvazniji proces ULAZAK prilikom pušenja; putem Tim putem u organizam vode ili akcidentalno zadrzavanja pesticida u zemljistu ulaze gasoviti pesticidi i PESTICIDA U ORGANIZAM - zavisi od mehanickog sastava,sadrzaja i sastava aerosoli. U tom smislu najopasniji su klasični PREKO humusa fuminganti (metilbromid, respiratornog PREKO digestivnog cijanovodik) te sistema - DEGRADACIJA PESTICIDA - proces smanjenja organofosfati sistema konc.ili potpunog nestajanja sa povrsine ili iz zemljista Opasnost za zdravlje od pesticida posledica je uglavnom njihove duge postojanosti u prirodnim uvjetima (neyavisno o akutnoj toksičnosti)što dovodi do njihovog nakupljanja u okolini i posledično u hrani. Ako se pesticidi prilikom obrade hrane ne razgrađuju dolazi do nakupljanja toksičnog spoja u hrani 8
 9. 9. 1. ORGANO FOSFORNI PESTICIDI Sa zdravstvenog aspekta • u prošlosti su korišteni kao bojni najvažnije skupine pesticida su : R1 O (S) otrovi (SARIN- u prvom svetskom ratu) P • danas se uglavnom koriste kao R2 X insekticidi ali imaju i veliku primenu kao akaracidi i larvacidi • predstavnici: • PARATION – ima najširi spektar djelovanja; HERBICIDI INSEKTICIDI ali se zbog izrazite akutne otrovnosti više ne koristi • MALATION, DIAZINON, TRIKLORFON • osnovne karakteristike OFS-a: hlorofenoksi- spojevi (organo- organohlorni organofosforni • velika akutna toksičnost karbamati piretroidi hlorni ugljo ugljovodonici spojevi • vrlo se dobro apsorbiraju: ingestijom, inhalacijom i -vodonici) preko kože 2. ORGANOHLORNI UGLJOVODONICI• mehanizam delovanja: inhibicija acetilholin esteraze, tako da jetrovanje organofosfatima posledica pojačanog delovanjaacetilholina u organizmu DDT DIELDRIN 2,4,-DIKLORFENOKSI-ZNAKOVI AKUTNOG TROVANJA: OCTENA KISELINA• kontrakcija bronhialnih mišića, pojačana salivacija, znojenje, • nemaju veliku akutnu toksičnost ali su izuzetno perzistentnibronhijaln hipersekrecija, pojačan motilitet i sekrecija • vrlo su lipofilni - nakupljaju se u organizmudigestivnog trakta • ne razgrađuju se pa se vremenom značajno nakupljaju u• kod unosa većih količina: parestezija, nesanica, nepravilne okolini i živim organizmima (voda, zemlja, hrana, masno tkivo)kontrakcije mišića (posebno lica), poremećena koordinacija • upravo zbog velike sposobnosti bioakumulacije mnogi od njihkretanja su zabranjeni i više se ne koriste u razvijenim zemljama svijeta• teška trovanja: koma, arefleksija, cijanoza, edem pluća i smrt • MEHANIZAM DJELOVANJA: inhibiraju enzime središnjegod asfiksije (prestanka disanja) nervnog sistema (CNS-a) PEDIKULOCIDI: • simptomi akutnog trovanja: grčevi, mučnina, povraćanje, proliv, pojačano izlučivanje sline, krvarenje iz nosa, • sredstva protiv vaši parestezije jezika i usana, preosjetljivost na spoljnee nadražaje. Kod unosa velikih doza dolazi do paralize disanja i • kao aktivne sastojke uglavnom smrti sadrže piretroide (permetrin) i piretrin • simptomi hroničnog trovanja- nastaju nakon duže ekspozicije manjim količinama otrova. Karakteristično je • vrlo niska toksičnost u slučaju oštećenje jetre i bubrega izloženosti putem kože • lako prolaze kroz placentu • u slučaju pojave rezistencije koriste se pedikulociti koji sadrže malation • izlučuju se putem majčinog mleka (organofosfat) ili lindan (organoklorirani ugljikovodik) – veća• najvažniji izvor ovih spojeva je hrana (jer se zbog stabilnosti toksičnostakumuliraju u prehrambenom lancu) 9
 10. 10. REPELENTI• uz piretroide, aktivni sastojak većine repelenatana tržištu je DEET (dietil-toluamid) Radioaktivan kontaminacija(radioaktivni kontaminacija(radioaktivni• moguća povezanost primene takvih repelenata ipojave konvulzija i encefalopatije kod djece otpad,nuklearne probe)• u Americi i Kanadi obavezno je označavanjeproizvoda koji sadrže DEET• posebno se ne preporučuje korištenje kombinacijesredstva za sunčanje i repelenta s DEET-om:povećana sistemska toksičnost• pojava preosjetljivosti (kontaktni dermatitis)• ne koristiti kod malih beba (alternativa su prirodnirepelenti s uljem citronele, lavande, bosiljka ieukaliptusa) Određivanje zagađenosti Mere za očuvanje zemljišta zemljišta Hemijska ispitivanja ( PRAVILNIK O DOZVOLJENIM Higijenski način sakupljanja, odvoženja i nač odvož KOLIČINAMA OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU I KOLIČ ZEMLJIŠ dispozicije otpadnih materija METODAMA ZA NJIHOVO ISPITIVANJE Sl. listu RCG br. 18/97) 18/97) Bakteriološka ispitivanja Bakteriološ Ozelenjavanje javnih i slobodnih površina površ Helmintološka ispitivanja Helmintološ Racionalna primena đubriva i pesticida 10

×