Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Showoff 2016 Zigns

677 views

Published on

Show Off
Et lille udpluk af de tig jeg har arbejdet med de seneste år. Grafisk design og kommunikation (PR, artikler med videre)

Published in: Career
 • Be the first to comment

Showoff 2016 Zigns

 1. 1. Kim Marthedal Hansen Show Off
 2. 2. 2 IBC Kurser Undervisningshæfte: Social Media Managers --- Grafik & tekst
 3. 3. 3 IBC Innovationsfabrikken Roughlayout Navngivning Interviews og artikler
 4. 4. 4 Exodraft Grafik: redesign ved navneskift Logo, paperline, brochuremateriale, skilte, hjem- meside, skabeloner Kommunikation: E-news, PR, vejledninger
 5. 5. 5 Ung Sund & Ung Sund & Godt begyndt er halvt fuldendt Der er damp under kedlerne i Ung & Sund-projekterne. Bemandingen er ved at være på plads, og projekterne er enten godt i gang eller lige på tærsklen til at søsætte aktiviteter. ‘Godt begyndt er halvt fuldendt’, siges det. I det omfang, at det ord- sprog rummer en sandhed, er de 13 satspuljeprojekter kommet godt fra start. COWI har som projektfacilitator i løbet af sommeren og efteråret sam- men med Sundhedsstyrelsen været på besøg hos samtlige projekter, hvor der har været stor travlhed med bl.a. at ansætte projektmedarbej- dere, planlægge projektet, afdække risici, tage nøgleinteressenter i ed, rekruttere de unge og få sat de første aktiviteter på skinner. Metodeafprøvning, evaluering og formidling For mange af projekterne er udfordringen nu at udvikle og drifte aktivi- teter samtidig med, at effekter og virkninger af metoderne skal doku- menteres. Metodeafprøvning og egen-evaluering har da også været drøftet på flere projektbesøg. Kommunikation om projektet til viften af de interessenter, som projek- terne hver især har identificeret, er ligeledes en udfordring. På mange projektbesøg er formidlingskanaler og budskaber blevet kortlagt med henblik på at få udarbejdet egentlige kommunikationsplaner. Nyhedsbrev fra Ung & Sund Nr.1•Årgang2009 Nyttige redskaber Flere projekter arbejder lø- bende med deres evaluerings- planer. Det er muligt at læse mere om evaluering af fore- byggelsesindsatser i værktøjs- kassen på Ung Sunds hjemmeside www.sst.dk/ungogsund. Her findes ligeledes projektledel- sesværktøjer og en guide til planlægning af projekts for- midlingsindsats. Chris MacDonald mødte 2.000 unge i Sønderborg med gode sundhedsråd uden løftet pegefinger. Sundhedsråd uden løf- tet pegefinger Den amerikansk-danske sundhedsguru Chris MacDonald fangede opmærk- somheden hos 2.000 unge, da han be- søgte Sønderborg med sine budskaber om at gøre ‘alt med måde’ og huske at sige ‘pyt’. ‘Elevinvolvering’ er et nøgleord for Ung Sund-projektet i Sønderborg. Derfor var sundhedskonsulent Annette From på jagt efter en oplægsholder, som de unge gad lytte til og lade sig inspirere af i forhold til at ændre vaner. “Vi havde besluttet, at vi ville have fat i de yngste elever på ungdomsud- dannelserne i Sønderborg med bud- skaber om en sundere livsstil. Vi ville lade de unge møde en oplægsholder, som kunne tale om sundhed og give dem handlingsanvisninger uden at løfte pegefingeren. Det gjorde Chris MacDonald på en måde, så selv store knægte, som ellers ikke er så lette at imponere, gik op til ham bagefter for at sige tak,” forklarer Annette From, der fyldte koncertsalen i Sønderborg med 1.000 elever til hvert af MacDonalds to foredrag. Fortsættes Ung Sund Du bestemmer i nedlagt klubhus i Herlev Rekruttering af unge til Du-bestemmer-forløb er en af de store udfor- dringer for Ung Sund i Herlev. Derfor går projektet nye, opsøgende veje, som blandt andet har ført forbi en gruppe unge, der hang ud og røg hash ved et nedlagt klubhus. Haven bag et nedlagt klubhus i Herlev var blevet et yndet sted for en gruppe unge, der samledes om at ryge sig skæve i hash og hænge ud. En af byens SSP-medarbejdere, der havde gennemført et kursus i Du- bestemmer-metoden, spottede gruppen og ringede til projektleder for Herlevs Ung Sund-projekt Tasha Pia Primo.„SSP-medarbjederen kendte en af de unge. Hun fik en aftale i stand med dem, og så opsøgte hun dem sammen med en misbrugsbehandler fra byens misbrugscenter. De tog ganske enkelt derud og tilbød dem et forløb i selve klubhuset, som blev genåbnet til lejligheden. De tilbød også at lave mad sammen med de unge i forbindelse med forløbet, så der var en ekstra gulerod,“ forklarer Tasha Pia Primo. „De unge var glade for forløbet og dukkede også op. De har fået drøftet deres motivation til at holde op med at ryge hash, og de har fået et ansigt på en af kommunens misbrugskonsulenter, så de ved, hvem de skal henvende sig til, hvis de beslutter at gå i behandling.” Mød de unge hvor de erNetop den personlige kontakt til de unge har vist sig som afgørende – også i forhold til at rekruttere de unge til Du-bestemmer-forløb. Rekrut- tering er den store udfordring for projektet i Herlev, og Tasha har været nødt til at lægge en helt ny rekrutteringsstrategi for at få de unge i tale: Nyhedsbrev fra Ung Sund Nr.2•Årgang2009 Den personlige kontakt til de unge er helt afgørende, hvis de skal rekrutteres til et Du-bestemmer-forløb. Sundhedsstyrelsen – Ung Sund Logo og design af nyhedsbrev
 6. 6. 6 Europakommisionen – European Green Capital Grafik: objekter, bannere og kort Web: HTML-programmering og vedligehold
 7. 7. 7 Vejdirektoratet – Digitalt Vejnet Grafik: Design og splash-screen Web: Færdigt design til HTML
 8. 8. 8 Jeppe Sikker Jensen, jij@cowi.dk Nr. 15 – Oktober 2010 Indhold Oversvømmelsesscree-ning skal sikre DONGselforsyning Kortlægning fra bil MapInfo Stratus giverbrugervenlig adgang tildigitale kort på web Synergi mellem Stratus ogODEUM for digitalekommuneplaner DDOland®2010 er nufærdig og leveret til deførste kunder Tjek for lyn, vind og vand idit nærområde påforsikringsvejret.dk COWI valgt som eks-propriationsrådgiver forKøbenhavn-Ringsted-strækningen COWI har udarbejdet etdigitalt værktøj, der skalhjælpe DONG Energy medat placere fremtidige el-forsyningsanlæg uden foroversvømmelsestruedeområder i Hovedstads-regionen. Rød, gul, grøn Det er farverne på en slags‘lysregulering’ i den GIS-appli-kation, COWI har udarbejdetfor DONG Energy, og somskal hjælpe elforsyningssel-skabet med at placere nyeanlæg i København og Nord-sjælland, så de ikke er i farefor at blive oversvømmet.Seniorspecialist i COWIJeppe Sikker Jensen sigerom det digitale redskab:“På grundlag af COWIs høj-demodel har vi udarbejdet etværktøj, som bl.a. ved hjælpaf et såkaldt lyskrydstema vi-ser risikoen for oversvøm-melse, sådan at et rødt om-råde er udtryk for en stor ri-siko, et gult område viser, at der måske er en risiko, mensen grøn markering umiddel-bart frikender området.” Guide og analyseværktøj“Værktøjet er vedlagt en ma-nual, der er opdelt i en ‘quickguide’ og en analysedel, hvorquick guiden er beregnet forden almindelige projektleder iDONG, der skal placere etnyt anlæg, mens specialistermed analysedelen kan gåmere i detaljer og for eksem-pel se, om et gult område re-elt er i fare for at blive over-svømmet. For der er mangefaktorer, som afgør, om etområde bliver oversvømmet.”Dong Energy er ifølgeJeppe Sikker Jensen det før-ste private elforsyningssel-skab, der har fået et sådantværktøj. DONG vil også sikre nuvæ-rende anlæg GIS-teamleder i Dong EnergyThor Gerner Nielsen er glad for det nye it-værktøj, somstadig er meget nyt i huset:“Set i lyset af de vold-somme oversvømmelser i ho-vedstadsområdet i augustkan man sige, at timingen forleverancen er perfekt! Doggår der mindst en måned, førde relevante medarbejderehar lært værktøjet at kendeog kan bruge det.” DONG Energy vil ogsåbruge værktøjet til at sikre nu-værende anlæg, der omfatterflere tusinde hovedstationer,transformerstationer og el-skabe: “Inden for det næste halveår vil vi kortlægge, hvilke afvores nuværende anlæg, derer i fare for at blive oversvøm-met, og se på hvad vi evt.skal gøre ved det.” ØversvømmelseafLyngbyvej14.08.2010©COWI Oversvømmelsesscreening skal sikre DONGs elforsyningsanlæg Studietur til Norge – afdeling 1521 MapInfo Stratus– webGIS til forsyningsvirksomheder 023-1401-MapInfoStratus-til-forsyningsvirksomheder fortsættes COWI lancerer nu en ny webGIS-løsning til forsy- ningsvirksomheder på det danske marked. Løsnin- gen bygger på velkendt teknologi fra Pitney Bowes MapInfo, men henvender sig til alle kunder, uanset hvilket GIS- eller ledningsregistreringssystem, der anvendes i forsyningen. Formålet er at publicere virksomhedens kort- og ledningsinformationer ef- fektivt på internettet eller intranettet og dermed dele data på tværs af afdelinger mellem medarbejdere på kontoret og driftsfolk i marken. Oplysningerne kan også stilles til rådighed for forbrugere, samarbejds- partnere og andre interessenter. Systemet kan an- vendes på tværs af alle forsyningsarter. Og så findes der et tillægsmodul til automatisk besvarelse af LER-henvendelser. MapInfo Stratus binder desktop-GIS og webGIS sammen til én enhed, og det betyder, at der ikke nødvendigvis skal investeres i eget software. COWI drifter løsningen og tilby- der årlige driftsaftaler. MapInfo Stratus består af: • En administrationsside på webGIS-systemet til at sætte detaljer op før kort- og ledningsopsætningen udgives på web. • En til flere brugergrænseflader på webGIS, hvor bru- gerne får adgang til at se, søge og printe GIS-data.• Hos MapInfo-brugere, kommer der en værktøjslinie i programmet til at overføre kortopsætninger til webGIS.MapInfo Stratus – LER-tillægsmodul: • LER-tillægsmodulet til Mapinfo Stratus giver mulighed for at besvare graveforespørgsler automatisk ud fra til- gængelige ledningsdata og eventuelle grundkort i syste- met. Design til skærmen – opbygning, design, kommunikation og SEO Hjemme- sideWCAG (WAI) Funktioner Design UI (standard- principper) ASP CGI HTML andet Layout (designmanual) Wireframes Hierakisk oversigt Ekstern formidling (sociale medier, nyhedsbreve m.m.) Layout (CSS-styringl) Segmen- tering Proces Tekst (netvenlig) Billeder (lav opløsning) SEO Skrifttype (læsevenlig) SEO tekst SEO HTML/CMS SEO Billeder 89 procent af alle danskere mel- lem 16 og 74 år, har adgang til internettet i hjemmet. 78 procent af danskerne er på nettet hver dag. Vi bruger ’the world wide web’ til alt fra informationssøgning, pleje af faglige og sociale kontak- ter til afspilning af musik, online- spil og serverbaserede programmer. I dag konkurrerer de enkelte hjem- mesider om at levere den bedste information, hurtigst muligt. Det betyder, at måden hjemmesiden bliver vist på, er af stor betydning. Gør indtryk på ét sekund En bruger, der søger specifik infor- mation på internettet, vil typisk bruge 1-4 sekunder på at skabe sig overblik over den side, søgemaskinen har foreslået. Hvis siden ikke hurtigt og præcist viser dét, som brugeren leder efter, vil han eller hun ’surfe’ videre. Derfor er der mange forhold, der skal tages i betragtning, når en hjemme- side bliver designet. Planlægningsfasen Inden hjemmesiden bliver designet, skal der skabes overblik over sidens opbygning. Segmentet bliver sat i fokus, da det er afgørende for mange forhold i de efterfølgende processer for eksempel tekst, farver og applikationer. Regler for hierarkisk opbygning og strukturprocesser og strukturpro- cesser skal følges, for at opnå det bedste resultat. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 97 22 11 www.cowi.dk Invitation til 25 års jubilæum Lars Flemming Visual and GIS-suitable 3D city models – for Sustainable Planning and Spatial Data Infrastructures Various applications of 3D city models • Geographic Information Systems • Solar potential analysis • Urban planning and architecture • Web-based 3D visualisation • Car navigation • Real estate and facility management • Simulation and entertainment 3D city modelling COWI has extensive know-how, experience and capacity to perform large-area 3D city model projects for the use in Geographic Information Systems (GIS) and visualisation. We apply in-house developed 3D production and quality-check tools which allows us to make customer-specific software developments. Therefore we meet individual and complex requirements from a broad range of clients and markets. Suitability for GIS COWI’s 3D city models are highly sophisticated, flexible and designed for the use in 3D GIS-systems. Typically the detailed roof shapes are derived semi-automatically from stereo aerial images (photogrammetry) and combined with existing cadastral 2D footprints to generate a consistent 3D dataset with roof overhangs and individual buildings. Geometric attributes like volume, roof inclination, area etc. are calculated for each building which allows standard 3D GIS queries. The 3D city models are delivered in the OGC standard format CityGML or Geodatabase and can be stored in a relational database. Photo-realistic 3D models COWI applies automatic texturing tools to provide photo-realistic 3D city models for visualisation and simulation purposes. We operate our own oblique camera system and offer oblique photos from four directions as well as vertical images with a resolution down to 8 cm. Furthermore we offer highly accurate and visual appealing 3D landmarks of buildings, bridges, monuments etc. Mobile mapping COWI’s advanced mobile mapping system performs a 3D scanning of roadside and city features and captures 360º spherical images. This data is used for adding facade-details to 3D city models, for road management systems and asset management. 3D visualisation For convincing 3D visualisations, we prepare and optimise the 3D city models together with a photo-realistic terrain as well as animated objects to a virtual 3D scenery for smooth fly-throughs and high-quality video generation. Visit our presentation Wednesday 20. October 1:00 – 2:30 pm Session 2.4: Geodata Metadata Issues By Kilian Ulm, COWI kulm@cowi.com www.cowi.com/mapping Doha 3D, Qatar Geneva 3D, Switzerland Zurich 3D, Switzerland Monaco 3D Neuss 3D, Germany Munich 3D, Germany République et canton de Genève – hepia HESSO Selected references: Indhold Snart kommer gassen fra Tyskland Med 200 km/t mellem de store danske byer Dybt under Abelones Plads Hvem siger, det skal være kedeligt at gå i skole? Yes we can! Er din virksomhed COWIs nye nabo? (Annonce) Mød os på FoodPharmaTech 4 3 2 Vil du ændre din adresse, tilmelde eller framelde dig nyhedsbrevet kan du klikke ind på: www.cowi.dk/fagligenyhedsbreve Beholdningen af naturgas i den danske del af Nord- søen klinger hastigt af og øger i samme takt behovet for at hente gas fra andre kilder. Det skal en ny gasledning fra Frøslev ved den tyske grænse til Egtved i Jylland råde bod på. Den 95 kilometer lange ledning tredobler kapaciteten i forhold til den nuværende led- ning og markerer et skifte for Danmark fra at være ekspor- tør til nu at blive storimportør af gas fra Tyskland. COWI vandt opgaven for Energinet.dk i konkurrence med to andre rådgivere i august 2010. Som hovedråd- giver på projektet skal COWI bidrage med en lang række ydelser fra design af gasled- ningen over arealforvaltning til udbud og byggeledelse. Største gasledningsopgave siden 1980'erne På sin rute kommer gasled- ningen til at krydse landbrugs- jord, skov, naturområder, en jernbane, en motorvej og hele seks hovedveje. De mange fagdiscipliner, der skal spille sammen og projektets stør- relse, gør, at mange i COWI ser forventningsfuldt frem til opgaven: „Omfanget og kompleksi- teten i opgaven er med til at gøre det ekstra spæn- dende. Der har ikke været en gasledningsopgave af denne størrelse siden starten af 1980‘erne. Og så er der også en udfordring i den stramme tidsplan, som gør, at vi virkelig skal rubbe neglene. Men det betyder ikke kompromis med kvaliteten. For eksempel læg- ger Energinet.dk vægt på, at alle 300 lodsejere skal have et personligt besøg og sættes grundigt ind i, hvordan arbej- det vil berøre dem og deres ejendom“, fortæller seniorspe- cialist i COWI, Mads Sanddal Jeppesen. Når toget kommer Anlægsarbejdet kommer til at foregå i form af et langt tog, der bevæger sig frem med en fart på op til 600 meter om dagen. De for- skellige dele af toget løser hver en del af opgaven fra gravearbejde til ilægning af rør og tildækning af jorden igen. Gasledningen skal være funktionsdygtig i 2013 og vil, udover forsyningssikkerhed for ca. 300.000 gaskun- der, også være et vigtigt supplement til vindenergi, da man forventer, at naturgas- drevne kraftværker vil levere grundlasten i fremtidens energiforsyningsnetværk. Mads S Jeppesen, msje@cowi.dk Snart kommer gassen – fra Tyskland Nr. 27 – Oktober 2010 Kort er krydderiet – en kort illustreret kogebog 1 Fra specialistens værktøj til sagsbehandlerens overblik COWI Grafik: Nyhedsbreve, brochurer, bøger, plakater, invitationer, guides Kommunikation: Korrektur og nyhedsbreve
 9. 9. 9 OBH-Gruppens farver OBH-Gruppen har to primærfarver, og ni sekundærfarver. De primære farver er vores logofarver, sekundærfarverne bruges blandt andet til at frem- hæve f.eks. fagområder. I øvrigt må farverne bruges frit i diagrammer og lignende. Se eksempler på anvendelse af farverne i kapitlet Skabeloner Emne CMYK RGB Web Pantone Logo 0, 12, 35, 25 200, 177, 139 c8 b1 8b 7503 Logo og Rådgivende ingeniører 100, 49, 0, 70 0, 43, 84 00 2b 54 539 Anlæg 80, 55, 25, 5 67, 107, 145 436b91 646 Brandteknik 41, 11 , 0, 0 143, 195, 234 8fc3ea 283 Arbejds- miljø 63, 31, 82, 30 83, 11, 66 Energi 63, 0, 99, 9 95, 174, 65 Indeklima 41, 0, 83, 0 161, 206, 92 a1ce5c 367 Tilstands- rapport 0, 35, 85, 0 251, 176, 64 fb b0 40 143 Forsikring 0, 61, 97, 0 245, 128, 37 f5 80 25 716 Tætheds- prøve 11, 100, 70, 1 212, 30, 71 d5 1e 47 1935 Termografe- ring 26, 100 78, 24 152, 26, 50 98 1a 32 201 Spørg Marketing, hvis du er i tvivl OBH-Gruppen A/S • Designmanual • side 4 Sort logo Bruges kun ved kopiering, fax og evt. avisartikler og annoncer. Negativt logo Anvendes på mørke baggrunde, på fotoflader og lignende. Bør dog kun anvendes, såfremt det originale logo ikke er velegnet. Tilladte baggrundsfarver:Mørk blå (OBH-Gruppens blå) Sort Alle nuancer af grå, hvor det hvide logo kan fremtræde tydeligt. Kontakt marketing hvis du er i tvivl. Powerpoint-skabelonSlideno/no ... lidt bedre ingeniørrådgivning Side 1/12 Brug denne manual og disse skabeloner med omtanke. PowerPoint er skabt til visning på skærm (eller projektor) og ikke til tryksager. Dette betyder, at du i de fleste tilfælde kan bru- ge grafik i lav opløsning, hvilket man ikke kan til tryksager. Men powerpoint-præsentationen er også tit led- sager til andet materiale. Især til fremvisning hos kunder og samarbejdspartnere. Vær derfor nøjeregnende med hvad du lægger i præsentationen. Enkelhed er ofte både pænere og mere interes- sant end et overfyldt layout. Og det, der ikke bliver fortalt i præsentationen, kan du jo fortælle om! OBH-Gruppens powerpoint-skabeloner OBH-Gruppen Grafik: Ny designmanual, papirprogram, Power- pointskabeloner, emballage Kommunikation: Korrektur, SEO-optimeret tekst.
 10. 10. 10 804 mm (2,64 ft) 794 mm (2,6 ft) 1323mm (4,34ft) 1404 mm (4,6 ft) 2004 mm (6,6 ft) SKAKO LIFT Tolderlundsvej 106DK • 5000 Odense CTel.:+45 66 13 11 00 www.skako.com Small basket Weight 21 kg (46,3 lb) Medium basket Weight 30 kg (66 lb) Big basket Weight 44 kg (97 lb) The above measurementsare for all types FALCON Basket Technical Specifications 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 13 M 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A Technical Specifications Outrigger cross section Max. working height 12,3 m stAndArd model dK12 mKii stAndArd equipment Rotating aluminium basket • 1200 mm Battery operation • On/off control 2-speed • Hydraulic outriggers • Hydraulic wheel drive • HFI relay 30 mA • Hour counter • Charging key • eXtrA Accessories Rotating fibreglass basket 1200 mm* • Petrol generator* • Yellow rotating light • Special colours • Yellow flashing light on outriggers • Biological, degradable and hydraulic oil • *Increase in weight Capacity Max. Working height (A) 12,3 m Maximum reach 8,0 m Max. load in basket 200 kg Slew movement cont. 360° Transport dimensions Length (L1) 6950 mm Length (L2) 3900 mm Height (H) 2050 mm Width (B) 1750 mm Distance (F) 890 mm Net weight standard 1800 kg 3800 mm l1 b h f l2 SKAKO LIFT Tolderlundsvej 106 DK-5000 Odense C Tlf.: +45 66 13 11 00 www.skako.com A highly competitive lift in terms of price And quAlityThis type of lift has enjoyed great success on all markets, and has been widely used for rental owing to its ease of operation and low maintenance costs. Its price is highly competitive, without the slightest compromise on quality.The DK12 MkII lift combines the best feature of the telescopic and folding boom principle respectively. Double levers ensure that the lift boom is extremely stable and rigid, making it easy to control. Another advantage is the fact that the basket can be loaded with up to 200 kg anywhere within the working area of the lift. The maximum working height is 12,3 metres.All Denka Lifts meet the most stringent safety standards. The electrical and hydraulic system features double safety devices, the cylinders have hose break valves, and all the movements of the lift have a pressure control valve safety system. The telescopic boom is made of steel sections, and these sections along with the 2-speed system provide the operator in the basket with a stable, safe and highly functional workplace.The DK12 MkII range comprises versatile lifts which can be supplied for battery operation. Typical application areas are work on facades, roofs and dormer windows, window cleaning, painting, pruning and indoor maintenance. All Denka lifts are being produced by SKAKO LIFT A/S. Hydraulic support legs ensure speedof erection and safety even on slopingsurfaces. The basket is available in 2 designs:An angular boom with a basket that can be rotated so it is parallel withthe facade. An angular boom with a fibreglass basket which can be rotated. Ideal for electrical work. Straightforward operation of allfunctions from the control panel in the basket. Hydraulic drive wheels for ease of movement. The 4-section system lifts the basket vertically into position beside thefacade. denKA DK12 MkII FS290/FS320 FALCON Model: FS290 FS320 Arbejdshøjde: 29 m 32 m Max udlæg: 14-15 m 14-15 m Linkarm (2 x 3 m): 6 m 6 m Dobbelt linkarm: 200° 200° Kurvlast: 200 kg 200 kg Aluminiumskurv: (0,8 x 1,4 m) (0,8 x 1,4 m) Rotation, kurv (ekstraudstyr): 2 x 90° 2 x 90° Rotation, tårn: 375° 375° Dimensioner (sammenpakket) Total højde: 1,98 m 1,98 m Total længde: 6,30 m 7,20 m Total bredde: 0,79 m* 0,79 m* Max stigning (standard): 5° / 10% 5° / 10% Egenvægt ca.: 3,750 kg* 4,150 kg* *Afhængigt af udstyr Worldlift bliver nu fuldgyldigt medlem af SKAKO-familien. Worldlift Industries benyttede BAUMA 2010 messen i München i april til at introducere nyt firmanavn: – Vi går nu ind i næste fase af firmaets udvikling, som startede med sammenlægningen af Denka Lift og FALCK SCHMIDT i 2005. Vi vil bruge det nye navn til at fremstå som en global virksomhed med en samlet identitet for alle SKAKOs virksomheder kendt i hele verden. Vi glæder os meget over at kunne præsentere vores nye navn SKAKO LIFT, siger direktør Kenneth Loberg. Vores brands vil være de samme som hidtil, så du vil stadig kunne finde DENKA og FALCON SPIDER i vores produktsortiment. Samtidig har vi indgået et strategisk samarbejde med italienske HINOWA-lifte på det danske marked samt en række asiatiske lande. – Vi repræsenterer allerede HINOWA- lifte på det amerikanske marked, og aftalen med HINOWA gør nu, at vi får et komplet produktprogram. Vi får en kompakt lift, som supplerer vores egne mærker DENKA og FALCON rigtig godt, og vi dækker nu i højderne otte meter og helt op til verdens højeste lift på 52 meter, udtaler SKAKOLIFTs salgschef Brian Falck Schmidt. Worldlift Industries bliver til SKAKO LIFTNyhedsbrev maj 2010 SKAKO LIFT – growth through innovation For yderligere oplysninger kontakt: Salgschef Brian Falck Schmidt Tlf.: 4031 0432 Sælger Mike Jessen Tlf.: 2154 5211 SKAKO LIFT Tolderlundsvej 106 5000 Odense C Tlf.: +45 66 13 11 00 Fax.: +45 66 13 03 19 www.skako.com ‘Tallest among the smallest’ The FALCON SPIDER is available on wheels and crawlers in heights from 29 to 52 metres. The tallest SPIDER in the world 16 m 11 m 200 kg! Growth through innovation The FALCON SPIDER is avail- able on wheels and crawlers in heights from 29 to 52 metres. www.skako.com SKAKO Grafik: Redesign af datablade, brochurer, skilte, annoncer, tekniske specifikationer
 11. 11. 11 Side 2 Vi forsikrer ikke mod indbrud, så husk derfor at tjekke, at din egen forsikring dækker eventuelle tab. Inventar på standeneDer er ikke borde, stole og andet udstyr på standene. Dette skal du selv medbringe. Hvis du ikke har hvad du skal bruge, har du eventuelt mulighed for at leje. Kontakt Susanne på: 62 28 14 00Stærke hænder og kloge hoveder Da messen i år spreder sig over er ret stort areal, har vi brug for nogle frivillige hjælpere. Har du eller dine ansatte mulighed for at give en hånd med et par timer til et af nedenstående opgaver, er vi meget taknemmelige. Jo flere vi er til at hjælpe hinanden, jo kortere tid skal der arbejdes.Vi har brug for hjælp til:Opstilling fredag mellem kl. 15.00 og 21.00. Billetsalg lørdag og søndag mellem 10.00 og 16.00 Oprydning (ikke standnedtagning) søndag mellem kl. 16.00 og 18.00 Reklame Igen i år vil vi gøre alt hvad vi kan for at sprede det gode budskab. Følgende er planlagt: Midtfyns AvisEt 8-siders tillæg kommer ud i uge 36. yderligere en 1/4 sider kommer med i uge 37. Her vil der være mulighed for at købe annonceplads til små penge. Det er her du kan reklamere og fortælle om din stand, hvis du har konkurrencer, gode tilbud m.v. Tag godt imod Susanne når hun ringer til dig. Du kan også kontakte hende på telefon 62 28 14 00 og bestille din annonce nu. Avisannoncerne skal være inde senest i uge 35.Midtfynsposten1/4 side i uge 37, omhandlende MessenMarkedsdag den 28. august Her vil Stig og Susanne være at finde. De uddeler flyers og gør iøvrigt reklame for flere af aktiviteterne på messen. IndkøbsvogneSom sidst arbejder vi på at der bliver sat strips på indkøbsvogne i byen. Plakater og flyersDer deles plakater i A3 og A4 samt flyers ud til alle standholdere i ugerne 35 og 36. Og så det sjove ...Foredrag I forbindelse med skorekordforsøget lørdag, kommer Bent Bjerring og læser en historie for børn og voksne, om sko.Om eftermiddagen har vi en foredragsholder i støbesken, men det skal vi lige have helt på plads. Søndag kommer Jørgen Nonnegaard og fortæller om irisanalyser og senere på dagen kommer Eddie fra Midtfyns Bryghus og fortæller om øl. Fortsættes  18. – 19. sept. 2010 Åbningstider: Lørdag kl. 11.00 – 17.00 Søndag kl. 11.00 – 16.00 Billetten gælder i én dag Billetpris: 30 Kr. Børn u. 12 år if. med voksen: Gratis Du kan: • besøge udendørs- og in- dendørsstande • finde spændende messe- tilbud hos de handlende • møde foreninger • flyve i helikopter og se din by fra oven og meget mere. Adgangsbillet til Aarslev Messen Vind præmier på indgangsbilletten, få udleveret et konkurrenceskema ved indgangen. Adgangsbillet til Aarslev Messen Værdi 30.- Denne billet er udstedt af: Nyhedsbrev nr. 3 • August 2010 Kære nyhedsbrevmodtager Så er der kun godt 4 uger til messen, og vi er glade for at kunne præsentere mere end 40 erhverv og foreninger. Der er en del praktiske oplysninger, så det er vigtigt, at du læser hele nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet omhandler: • Strøm på standen • Billetter til halv pris • A-skilte, reklamér for messen • Reklamehjørne • Vagt og forsikring • Inventar på standene • Stærke hænder og kloge hoveder • Reklame • Børnerekordforsøg – skoslange • Helikopter Strøm på standen Indendørs Hvis du ønsker strøm på standen, send en e-mail til: info@aarslev-erhverv.dk Prisen for strøm indendørs er: 125 kr. Udendørs Der er ikke strøm på de udendørs stande. Men har du brug for strøm ude, så kontakt Susanne på: 62 28 14 00 Billetter til halv pris Ønsker du billetter til halv pris, som du kan give til dine kunder, så send venligst en e-mail til: info@aarslev-erhverv.dk Hvis alle inviterer kunder eller samarbejdspartnere, er der nye kunder for os alle. Brug overskriften: Billetter halv pris, og skriv hvor mange du ønsker. Billetprisen er 15 kr. Vi gør opmærksom på at billetterne IKKE må uddeles på selve messedagene. A-skilte, reklamér for messen Hvis der er nogle, der har et par tomme A-skilte de kan stille ved forretningen, leverer vi en plakat, der gør opmærksom på messen. Send en e-mail om, hvor mange plakater du ønsker. Reklamehjørne Vi vil i år lave et reklamehjørne i hallen for dem, der er ikke repræsenteret på standene, men som ønsker at reklamere og derfor betaler et sponsorat. Vagt og forsikring Vi har været så heldige at få vagtselskabet WM-vagt til at gå 6 runder ved hallerne både natten til lørdag og natten til søndag. Dette betyder dog ikke at dine ting dermed automatisk er sikret. Fortsættes  g Messe i Årslev 18. og 19. september 2010 Lørdag kl. 11.00 – 17.00 Søndag kl. 11.00 – 16.00 Kom og mød Årslevs erhvervsdrivende! Kom til Aarslev Messen og oplev: • foreningsliv • spændende foredrag • helikopterflyvning • børnenes rekord i skoslange • gode messetilbud • konkurrencer på standene • en masse andet fra dit lokalsamfund Billetpris: Voksne: 30 Kr. Børn under 12 år ifølge med voksen: Gratis Vind præmier på indgangsbilletten! Se alle de deltagende på bagsiden  Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på: www.aarslev-messen.dk Sdr. Nærå Friskoles hal • Torpegårdsvej 15-19 • 5792 Årslev Totalkoncept – Aarslev Messen 2008 2010 Logo, skilte, annoncer, billetter, flyers, plakater, webdesign
 12. 12. 12 Peter Nyord og Ole Ravn LæsningerKanonforfattere i samtid og eftertid ne får nd fra avere rende sigter. ag til, Bogen indeholder læsninger af: Anonym: Germand Gladensvend Ludvig Holberg: af Peder Paars Adam Oehlenschläger: Guldhornene N. F. S. Grundtvig: Langt høiere Bjerge Steen Steensen Blicher: Hosekræmmeren H. C. Andersen: Prindsessen paa Ærten Herman Bang: ”Frøkenen” Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Martin Andersen Nexø: Lønningsdag (En Idyl) Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 Karen Blixen: Livets veje Martin A. Hansen: Soldaten og pigen Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset Peter Seeberg: Patienten PeterNyordogOleRavnLæsninger–KanonforfattereisamtidogeftertidDetnyforlag Kate Marvig Ravn og Ole Ravn Det ny forlag DANSK I GRUNDFORLØBET Dansk i grundforløbet er en introduktion til faget dansk Bogens 19 kapitler præsenterer de begreber og metoder, der forudsættes bekendt, når eleverne har afsluttet grundforløbet i stx. Bogen er skrevet, så den henvender sig direkte til eleverne og på en enkel og overskuelig måde forklarer relevante begreber og analysemetoder. xxx Tekst mangler xxx Det ny forlag ©2010 www.detnyforlag.dk ISBN 978-87-92374-01-1 Bogens forfattere: Kate Marvig Ravn cand. mag. i tysk og dansk, underviser på Middelfart Gymnasium Ole Ravn mag.art. i nordisk litteratur, underviser i dansk og mediefag på Rosborg Gymnasium. DANSKIGRUNDFORLØBETKateMarvigRavn OleRavn Dansk i gymnasiet Hvordan forbereder man sig til en dansktime Kommunikation og tekst Tekst og genrer Oplevelse, analyse og fortolkning Sprog og sprogbrug Sproglig karakteristik Faktatekster Lyriske tekster Episke tekster Dramatiske tekster Mundtlige tekster Billedtekster Levende billeder Skriftlig tekstproduktion Mundtlig tekstproduktion Mediernes historie i Danmark Det danske sprogs historie Den danske litteraturs historie – manualen vi ikke fik med 1 Tjekkoslovakisk Ulvehund – manualen vi ikke fik med Skrevet med kærlighed og realisme af Bethina Hansen og Kim Hansen ark. dam n indre an n til at med ind i den og ave Kim Marthedal vandt med sin usædvanlige vampyrnovelle ’Bidemærker’adgang til novel- lesamlingen ”Ti fortællinger fra fantasiens univers”i 2011. Marthedal skriver for bloggen: homolitteratur.wordpress.com og udgav i 2012 novellesamlin- gen ”Adam Evan – historier fra Paradis”. ”Lig og laurbær”er en homoero- tisk kriminalroman. Morsom, realistisk og vedkom- mende – og genren er helt ny i dansk litteratur. mellemgaard Ligoglaurbær•KimMarthedalmellemgaardLIGOGLAURBÆRKimMarthedal mellemgaard Der var morgensol på køk- kenbordet, og fløjtende satte jeg kaffe over. Jeg ville hente avisen i postkassen og åbnede døren ud til trappen. Indkøbsposen stod på måt- ten, og min hjerne forsøgte at kontakte mig, at advare mig og sige, at jeg skulle lade posen være, men det var for sent. Jeg bukkede mig og kiggede ned i den. Det var ikke nødvendigt at undersøge den gennemsigtige pose med det blodige indhold for at vide, hvad indholdet var. Jeg væltede baglæns og ramte døren, så den fløj op og knaldede ind i køkkenbordet med et brag. Så løb jeg ud på toilettet med hænderne for munden, og i sidste sekund nåede jeg at lægge mig på knæ foran kummen og tømme min mave for indhold. Uddrag af bogen Adam Evan Novellerne: Adam og Evan [tilbage til begyndelsen] Sukker! [det fylder ad helvede til, når man taber to kilo på gulvet i Brugsen] Dagbog fra Gereshk [ikke helt så støvet som det lyder] Roser til Nikita [du begærer dét, du ser hver dag] Den nye bank [om at udvide sin horisont] Glasdjævel [det endelige farvel] In transit [man er aldrig fodboldspiller OG bøsse] Starstruck [ikke alt, der glitrer, er guld] – Har du hørt, Seth Cemb vandt konkurrencen? Sara var ved at tørre disken af. Hun holdt fast i kluden, som om den kunne stikke af, hvad øjeblik, det skulle være. – Seth hvem? – Seth Cemb, ham arkitekten. – Æh? – Alan, kom nu. Seth, ham det unge geni, der vandt prisen sidste år for dygtigste nye talent. Han er vist bøsse. – Jeg synes, du sagde, at han var arkitekt? – Ha ha. Hun himlede med øjnene. – Ved du ikke, hvem han er? Jeg funderede lidt over det og erindrede et billede i lokalsprøjten for et par måne- der siden. En ung fyr med kort hår og briller, sort-hvid. – Okay, hvad har han vundet? – Det er ham, der har tegnet banken. – Nåh. Hvad skulle jeg sige? Der skulle bygges en bank på grunden over for Caféen. Jeg håbede på flere kunder og var ret ligelad med hvem, der havde tegnet den. – historier fra paradis Tjekkoslovakisk-ulvehund.dk info@tjekkoslovakisk-ulvehund.dk Tjekkoslovakisk-ulvehund.dk info@tjekkoslovakisk-ulvehund.dk Tjekkoslovakisk-ulvehund.dk info@tjekkoslovakisk-ulvehund.dk Tjekkoslovakisk-ulvehund.dk info@tjekkoslovakisk-ulvehund.dk Diverse Design af bogomslag Tilrettelæggelse Korrekturlæsning Forfatter
 13. 13. 13 Artikler Pressemeddelelser i: Midtfyns Avis, Midtfynsposten, Fyns Stiftstidende m. fl.
 14. 14. Showoff Kim Hansen Møllevej 4 5792 Årslev Tlf.: 28 43 37 38 info@zigns.dk

×