Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation 1 5 14

118 views

Published on

การนำเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation 1 5 14

 1. 1. รีไซเคิล เปลี่ยนโลก
 2. 2. ปัจจุบันนี้ขยะเป็นปัญหาสาคัญในระดับโลกที่หลายประเทศต่างๆประสบปัญหานี้ เนื่องจากมีจานวนขยะเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งขยะจาก การอุสาหกรรม การเกษตร ครัวเรือน สารเคมีอันตราย ซึ่งล้วนแต่เป็นขยะที่ยากต่อการกาจัดนี้หลายประเทศจึงมีการคิด วิธีที่จะแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนี้ขยะเป็นปัญหาสาคัญในระดับโลกที่หลายประเทศต่างๆประสบปัญหานี้ เนื่องจากมีจานวนขยะเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งขยะจาก การอุสาหกรรม การเกษตร ครัวเรือน สารเคมีอันตราย ซึ่งล้วนแต่เป็นขยะที่ยากต่อการกาจัดนี้หลายประเทศจึงมีการคิด วิธีที่จะแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 3. 3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  1. เพื่อศึกษาการนาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์ของคนในชุมชน  2. เพื่อศึกษาการสร้างรายได้ในชุมชนและการกาจัดขยะต่างๆ  3. เพื่อให้สามารถลดปริมาณขยะในชีวิตประจาวัน  4. เพื่อให้มีการกาจัดขยะอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  5. เพื่อให้สามารถนาสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาใช้อีกได้ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่าย
 4. 4.  สมมุติฐาน  1.สามารถลดมลพิษจากการกาจัดขยะ  2.สามารถลดขยะภายในชุมชน  3.สามารถนาการรีไซเคิลไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
 5. 5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  1. ทาให้เกิดการกาจัดขยะโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด  2. ลดขยะและสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  3. เป็นการสร้างรายได้จากการรีไซเคิลขยะ
 6. 6.  ประชากรในเขตหมู่ที่ 8 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จานวนประชากร 1450 คน กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายจานวน 50 คน
 7. 7.  ขอบเขตของการศึกษา  ขอบเขตของเนื้อหา  การศึกษาเกี่ยวกับการนาขยะมารีไซเคิล การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความ คิดเห็นของประชากรต่อการมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะโดยวิธีรีไซเคิลและศึกษา ว่าการรีไซเคิลส่งผลดีต่อชุมชนอย่างไร
 8. 8.  งานวิจัยในประเทศ  พชรวรรณ ศรีวาลัย (2542) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการกาจัดขยะของ ประชาชนในชนบท จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงพฤติกรรม การกาจัดขยะของประชาชนในเขตชนบท จังหวัดนครนายก โดยมุ่งศึกษา พฤติกรรมในลักษณะทั่วไปของครัวเรือนในการกาจัดขยะ และความ รับผิดชอบ การกาจัดขยะของครัวเรือนของประชาชนจังหวัดนครนายกและเปรียบเทียบ พฤติกรรมและ ความรับผิดชอบในการกาจัดขยะของประชาชนในชนบทจังหวัด นครนายก พบว่า พฤติกรรมการกาจัด ขยะของประชาชนในชนบทจังหวัด นครนายก อยู่ในระดับที่ “ควรปรับปรุง
 9. 9. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (เรื่อง ขยะสวยงาม)ซึ่งได้พัฒนา จากผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองซึ่ง แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจเช็ครายการ (Check list) ใช้เก็บข้อมูล เกี่ยวกับตัวแปรอิสระ ( เพศ อายุ ) ตอนที่ 2 เป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีการของ เรนซิสลิเคอร์ท (Rensis Likert) คือ อยู่ในระดับ ใช่ มากที่สุด ใช่มาก ใช่ปานกลาง ใช่น้อย และไม่ใช่เลย ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร ตาม
 10. 10. ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ จากการสารวจและแจกแบบสอบถามให้คนในเขตเทศบาลตาบลท่าวังทอง พบว่าส่วนมากจะมีความคิดเห็นว่าการรีไซเคิลสามารถลดปริมาณขยะของชุมชน และสามารถ เพิ่มมูลค่าโดยการประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ เช่น กระถางต้นไม้จาก ขวดเหลือใช้ เป็นต้น
 11. 11.  จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมในการรีไซเคิลของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล ท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและ นามาอภิปรายผลดังนี้การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลที่จะนามารีไซเคิลของ ประชาชนในเขตเทศบาลท่าวังทอง ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มีระดับรูปการจัดการขยะในภาพรวมอยู่ใน ระดับดี เมื่อพิจารณาใน รายละเอียด สรุปได้ดังนี้รูปแบบการจัดการขยะของ ประชาชนในเขตเขตเทศบาลตาบลดอนศรีชุม
 12. 12. รีไซเคิลในชีวิตประจาวัน (ออนไลน์) (เข้าถึงได้จาก : http://www.vcharkarn.com/varticle/38383) ( 8 กุมภาพันธ์ 2560) ดร.สมไทย วงศ์เจริญ : ขยะคือทอง คู่มือการรีไซเคิลขยะ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วงศ์พาณิชย์กรุป, 2551. การรีไซเคิล ช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ออนไลน์) (เข้าถึงได้จาก : http://oknation.nationtv.tv/blog/nampik/20 08/04/12/entry-1) (12 กุมภาพันธ์ 2560)
 13. 13. 1. ชื่อ-สกุล นาย วงศกร สาราญ เลขที่ 1 2. ชื่อ-สกุล นาย ไกรภพ การดื่ม เลขที่ 5 3. ชื่อ-สกุล นาย ปวริศ จาปาวงษ์ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ครูที่ปรึกษา ครู ศศิอร ศักดิ์กิตติพงศา ครู จิรสุดา กุมาลี

×