Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Truyen cuoi song ngu anh viet (gan 1000 truyen)

16,987 views

Published on

Truyen cuoi song ngu anh viet (gan 1000 truyen)

 1. 1. “ Ch c là có,” ngư i àn ông nói, “nhưng s ángEnglish Funny Stories như th . Tôi mu n cô y th y i u gì x y ra cho m t gã không nh u nh t, c b c ho c chơi gôn.” HOW TO LIVE?CHUY N V CH NG "Darling," said the young man to his new bride.THE BUM … "Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income?"A bum approaches a well dressed gentleman on the "Of course, dearest, no trouble," she answered. "Butstreet. "Hey, Buddy, can you spare two dollars?" what will you live on?"The well-dressed gentleman responds, "You are not LÀM SAO S NG?going to spend in on liquor are you?" "No, sir, I dont drink," retorts the bum. “Em yêu,” m t ngư i àn ông tr nói v i cô dâu "You are not going to throw it away in some m i.”Vì r ng chúng ta cư i nhau, em có nghĩ em scrap game, are you?" asks the gentleman. có th s ng b ng thu nh p khiêm t n c a anh?” "No way, I dont gamble," answers the bum. “Dĩ nhiên, anh yêu, không sao c ,” cô ta tr l i. "You wouldnt waste the money at a golf “Nhưng anh s s ng b ng gì?”course for greens fees, would you?" asks the man. THEY HAD NO PRIVACY "Never," says the bum, "I dont play golf." The man asks the bum if he would like to As a young married couple, a husband and a wifecome home with him for a home cooked meal. The lived in a cheap housing complex near the basebum accepts eagerly. While they are heading for the where he was working. Their chief complaint wasmans house, the bums curiosity gets the better of that the walls were paper-thin and that they had nohim. "Isnt your wife going to be angry when she privacy. This was painfully obvious when onesees a guy like me at your table?" morning the husband was upstairs and the wife was"Probably," says the man, "but it will be worth it. I downstairs on the telephone. She was interrupted bywant her to see what happens to a guy who doesnt the doorbell and went to greet her neighbor.drink, gamble or play golf." "Give this to your husband," he said thrustingK ĂN MÀY … a roll of toilet paper into her hands. "Hes been yelling for it for 15 minutes!"M t gã ăn mày ti n g n m t quý ông ăn m t sang H KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO Ctr ng trên ư ng ph . “Này, ông b n quý, ông có thcho hai ô la ư c không?” Ngư i àn ông ăn m c Khi là m t c p v ch ng tr m i cư i, ngư i ch ngsang tr ng tr l i:” B n s không tiêu ti n vào rư u và ngư i v s ng trong m t khu nhà liên h p rchè, ph i không?” ti n g n cơ s ngư i ch ng làm vi c. i u áng phàn“Không, thưa ngài, tôi không u ng rư u,” gã ăn mày nàn ch y u c a h là các b c tư ng m ng như gi ycãi l i. và h không có ư c s kín áo. i u này l ra hi n“B n s không qu ng nó vào nh ng ván chơi tào lao, nhiên m t cách áng bu n vào m t bu i sáng ngư iph i không?” ngư i àn ông thư ng lưu h i. ch ng t ng trên và ngư i v t ng dư i ang g i“ Không theo l i ó. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày i n tho i.Ngư i v b c t ngang b i ti ng chuôngtr l i. c a và i ra chào ngư i hàng xóm.“ B n s không tiêu hoang ti n vào nh ng kho ng “ ưa cái này cho ch ng cô,” ông ta nói và giúi m tphí hõm c a m t cu c gôn, ph i không?” ngư i àn cu n gi y v sinh vào tay cô ta.”Anh y ã hét òiông h i. nó 15 phút!”“Không bao gi ,” tên ăn mày nói, “tôi không chơi A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMEDgôn.”Ngư i àn ông h i gã ăn mày có mu n v nhà v i "Im ashamed of the way we live," a young wife saysông ta ăn cơm nhà không. Gã ăn mày hăm h ng to her lazy husband who refuses to find a job. "Myý. Trong khi h ang i hư ng v nhà ngư i àn father pays our rent. My mother buys all of our food.ông, gã ăn mày không th ng ư c tính tò mò. “V My sister buys our clothes. My aunt bought us a car.ông s không n i gi n khi bà y th y m t gã như tôi Im just so ashamed."t i bàn ăn c a ông à?” The husband rolls over on the couch. "And you damn well should be," he agrees. "Those two 1 – clairsang@gmail.com
 2. 2. worthless brothers of yours aint never give us a and spotted a high-heel shoe half hidden under thecent!" passenger seat. Not wanting to be conspicuous, heM T NGƯ I CH NG KHÔNG BAO GI waited until his wife was looking out her windowBI T X U H before he scooped up the shoe and tossed it out of the car.“Em x u h v cách s ng c a chúng ta,” m t ngư i With a sigh of relief, he pulled into thev tr nói v i ông ch ng lư i – ngư i t ch i i tìm restaurant parking lot. Thats when he noticed hism t vi c làm.” Ba em tr ti n thuê nhà. Má em mua wife squirming around in her seat. "Honey," shet tc ăn.Ch em mua qu n áo chúng ta. Cô em asked, "have you seen my other shoe?"mua xe hơi cho chúng ta. Em quá x u h .” CHI C GIÀY ÂU R I ?Ngư i ch ng lăn tròn trên i văng. “Và em nên ti pt c ch trích n a,” anh ta ng ý. “Hai ông anh vô M t bu i t i có m t ngư i àn ông lái xe ch cô thưd ng c a em không bao gi cho chúng ta m t xu!” ký v nhà sau khi cô ta u ng hơi nhi u t i b a ti cTHE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU chiêu ãi cơ quan. M c dù ây là m t hành vi vô tư nhưng anh ta quy t nh không nói cho v - ngư iHaving been married ten years and still living in an hay n i ghen d dàng – nghe.apartment, the wife would often complain about T i hôm sau, ngư i àn ông và v ánh xe n m tanything, as she was tired of saving every penny to nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xu ng và nh n rabuy a "dream home". m t chi c giày cao gót n m t n a dư i gh khách. Trying to placate her, the husband found a Không mu n b chú ý, anh ta i t i lúc v nhìn ranew apartment, within their c a s trư c khi anh ta anh ta h t chi c giày lên vàbudget. quăng kh i xe. However, after the first week, she began V i m t hơi th nh nhõm, anh ta lái xe vào bãi ucomplaining again. xe. Chính lúc ó anh ta chú ý th y v loay hoay "Joel," she said, "I dont like this place at all. quanh gh ng i. “Anh yêu,” cô ta h i, “ anh có th yThere are no curtains in the bathroom. The chi c giày kia c a em không?”neighbors can see me every time I take a bath." DUMMY HUSBAND "Dont worry." replied her husband. "If theneighbors do see you, theyll buy curtains." A man asked his wife, "if you could have anythingHÀNG XÓM KHÔNG TH NHÌN TH Y EM in the world for one day, what would you want?" Ư C "Id love to be six again," she replied. On the morning of her birthday, he got her ã cư i nhau mư i năm nhưng v n s ng up bright and early and off they went to a localtrong m t căn h , ngư i v thư ng phàn nàn th theme park. What a day! He put her on every ride invì cô ta m t m i v vi c ti t ki m t ng xu mua the park: the Death Slide, the Screaming Loop, them t “ngôi nhà mơ ư c”. Wall of Fear, everything there was! Wow! Five V i c g ng an i v , ngư i ch ng tìm m t hours later she staggered out of the theme park, hercăn h m i h p túi ti n c a h . Tuy v y, sau tu n l head reeling and her stomach upside down. Off to a u, ngư i v l i b t u phàn nàn. McDonalds they went, where her husband ordered “Joel,” cô ta nói, “em không thích nơi này tí her a Big Mac along with extra fries and a refreshingnào. Không có t m màn nào trong phòng t m. Hàng chocolate shake. Then it was off to a movie: thexóm có th th y em khi em t m.” latestHollywood blockbuster, hot dogs, popcorn, “ ng lo,” ch ng tr l i. N u qu th c hàng Pepsi Cola and M & Ms. What a fabulousxóm th y em, h s mua màn.” adventure!WHERE’S THE SHOE? Finally she wobbled home with her husband and collapsed into bed. He leaned over and lovinglyOne night a fellow drove his secretary home after asked, "Well, dear, what was it like being sixshe had imbibed a little too much at an office again?"reception. Although this was an innocent gesture, he One eye opened. "You dummy, I meant mydecided not to mention it to his wife, who tended to dress size."get jealous easily. NGƯ I CH NG NG NGH CH The next night the man and his wife weredriving to a restaurant. Suddenly he looked down 2 – clairsang@gmail.com
 3. 3. M t ngư i àn ông h i v :”N u em có th "Gee," Bob remarked to his friend, "you ư c m i th trên th gi i trong m t ngày, em s really make a big fuss over your wife."mu n gì?” "I started to appreciate her more about six “Em mu n tr l i như h i sáu,” nàng áp. months ago," Joe said. "It has revived our marriage, Vào bu i sáng sinh nh t nàng, anh ta ánh and we couldnt be happier."th c nàng d y r t s m và h i n m t công viên Inspired by Joes story, Bob hurried home,ch 1 trong vùng. úng là m t ngày vui! Anh ta hugged his wife, told her how much he loved her, t nàng lên m i th trò chơi trong công viên: and said he wanted to hear all about her day. Instead ư ng trư t Ch t ngư i, Vòng nhào l n Kêu thét, she burst into tears.B c tư ng S hãi, m i th ! H t x y! Năm ti ng sau "Darling," Bob said, "whatevers the matter?"nàng l o o i ra kh i công viên, u óc quay "This has been the worst day Ive had for acu ng và b ng như l n xu ng. H i vào m t nhà long time," she replied. "This morning Billy fell offhàng McDonald, ngư i ch ng g i m t cái bánh k p his bike and hurt his ankle, then the washingth t l n thêm v i th t ram và m t ly sôcôla tr ng machine broke down. Now, to top it off, you comekhu y.Sau ó h i t i m t r p chi u phim: b phim home drunk!"thành công nh t, m i nh t Hollywood, hot dog, b p SAYn , Pepsi Cola. Qu là m t cu c chơi tuy t v i! Sau cùng nàng i lo ng cho ng v nhà v i Bob n thăm nhà Joe và kinh ng c trư c l i i xch ng và s p xu ng giư ng. Anh ta ngã ngư i và t t c a b n i v i v .Anh ta nói v i v nm yl nh i m t cách âu y m:” y, em yêu, tr l i như h i là nàng h p d n ra sao, ca t ng tài n u ăn khéo léosáu tu i thì như th nào?” c a nàng và ôm hôn v như mưa. Nàng m m t m t:” Oi anh ng ngh ch, ý “A,” Bob lưu ý b n,”anh quan tr ng hóa vem mu n nói c áo s sáu.” anh lên y.”A NEW MACHINE “Tôi b t u ánh giá nàng cao hơn t kho ng sáu tháng nay,” Joe nói.” i u ó làm s ngThe doctor asked the expectant father to try out a l i hôn nhân c a chúng tôi, và chúng tôi h nh phúcmachine he had invented that transferred labour n không th h nh phúc hơn ư c n a.”pains from the mother to the father. Billy agreed and Lây c m h ng c a b n, Bob v i vã v nhà,the machine was set up. But although it was set to its ôm v , nói cho nàng nghe là anh yêu nàng bi t baohighest setting, Billy felt not nhiêu, và nói anh mu n nghe m t ngày nàng làma twinge. vi c ra sao.Thay vào ó nàng b ng òa khóc. Later that day he went home to pick up a few ”Em yêu,” Bob nói, “Vi c gì x y ra v i em v y?”items his wife wanted and discovered the milkman “ ây là ngày t i t nh t c a em lâu nay,”lying on his door step groaning in pain. nàng áp.” Sáng nay Billy té xe p và b au m tCHI C MÁY M I cá, sau ó máy gi t b hư.Bây gi , thêm vào ó, anh l i say x n v nhà!”M t bác sĩ h i m t ngư i ch ng có v s p sinh r ng HOW TO BUY A PRESENT?có mu n th chi c máy ông ta m i sáng ch chuy ncơn au t ngư i m sang ngư i cha không.Billy A man walked into a department store and told an ng ý và chi c máy ư c cài vào.Nhưng m c dù assistant hed like to buy a present for his wife.chi c máy ã ch y h t công su t Billy cũng không "Certainly, sir," replied the assistant.th y au n gì c . "Perhaps a dress or a blouse?" Sau ó anh ta v nhà l y vài th v yêu "Anything," said the man.c u và th y ngư i ưa s a ang n m trư c c a rên r "And in what colour?" au n. "It doesnt matter."DRUNK "Size?" "Immaterial."Bob visited his friend Joes house and was amazed at Seeing the assistants confusion, the manhow well Joe treated his wife. He told her several explained that whenever he bought his wifetimes how attractive she was, complimented her on something she would always take it back to the shopher culinary skills and showered her with hugs and and exchange it.kisses. "Why dont you get a gift voucher instead?" the assistant asked him. 3 – clairsang@gmail.com
 4. 4. "Oh no," said the man. "That would be too The next morning, his wife whacked himimpersonal." again. "What was that for?" he groaned.LÀM TH NÀO MUA M T MÓN QUÀ? "Your horse called last night," she said. CON NG A ÔNG G I T I QUA M t ngư i àn ông i vào m t gian c a hàngvà nói v i ngư i bán hàng ông ta mu n mua m t M t bà v i n phía sau ch ng và v vào sau umón quà cho v . ông ta trong khi ông ta ang u ng cà phê sáng.”Tôi “ ư c, thưa ông,” ngư i bán hàng áp. “Có tìm th y m t m nh gi y trong qu n ông có cái tênl m t cái áo m hay m t cái áo cánh ư c chăng?” Mary,” bà ta nói m t cách gi n d .”Ông nên gi i “Gì cũng ư c,” ngư i àn ông nói. thích.” “Còn màu?” “Bình tĩnh nào, em yêu,” ông ta gi i thích.” “Không quan tr ng.” Em có nh tu n qua anh xem ua ng a không? ó “C ?” là tên con ng c anh ánh cu c.” “Chuy n nh .” Sáng hôm sau, bà v l i phát m nh ông ta Th y s lúng túng c a ngư i bán hàng, m t cái.”T i sao em làm th ?” ông ta rên r .ngư i àn ông gi i thích r ng m i khi ông ta mua ”Con ng a c a ông g i tôí qua,” bà ta nói.cho v cái gì ó thì bà ta luôn em nó tr l i shop và WE’VE SAVED ENOUGH MONEY i. “T i sao ông không mua m t phi u ã tr After years of scrimping and saving, a husband toldti n thay vào ó?” ngư i bán hàng h i. his wife the good news: "Darling, weve finally “ không,” ngư i àn ông nói. “Như th thì saved enough to buy what we started saving for inquá vô tình.” 1979."RELATIVES ? "You mean a brand new Jaguar?" she asked eagerly.A couple drove several miles down a country road, "No," he replied, "a 1979 Jaguar."not saying a word. CHÚNG TA Ã TI T KI M TI NAn earlier discussion had led to an argument, andneither wanted to concede their position. As they Sau nhi u năm keo ki t và ti t ki m, ch ng báo v ipassed a barnyard of mules and pigs, the wife v m t tin m ng:”Em yêu, cu i cùng chúng ta ãsarcastically asked, "Relatives of yours?" ti t ki m ti n mua cái mà chúng ta b t u"Yep," the husband replied, "In-laws." dành trong năm 1979.”BÀ CON ? “Ý anh mu n nói m t chi c Jaguar m i ph i không ?” ngư i v h n h .M t c p v ch ng lái xe i vài d m xu ng m t con “Không,” ngư i ch ng tr l i, “m t chi c ư ng ng quê, không nói m t l i.M t cu c tranh Jaguar i 1979.”lu n trư c ó ã gây ra m t cu c tranh cãi, và không DEATHBED CONFESSIONngư i nào mu n nh n quan i m c a mìnhthua.Trong khi h i qua sân nuôi la và heo, ngư i Jake was on his deathbed. His wife, Susan, wasv h i m t cách ch nh o: “Bà con c a ông ph i maintaining a vigil by his side. She held his fragilekhông ?” hand, and tears ran down her face. Her praying“ úng,” ngư i ch ng tr l i, “ Bên phía v .” roused him from his slumber. He looked up and hisYOUR HORSE CALLED LAST NIGHT pale lips began to move slightly. "My darling Susan," he whispered.A woman came up behind her husband while he was "Hush, my love," she said. "Rest. Dont talk."enjoying his morning coffee and slapped him on the He was insistent. "Susan," he said in his tiredback of the head. "I found a piece of paper in your voice. "I have something I must confess to you."trouser pocket with the name Marylou written on it," "Theres nothing to confess," replied theshe said, furious. "Youd better have an weeping Susan. "Everythings all right, go to sleep."explanation." "No, no. I must die in peace, Susan. I slept "Calm down, dear," the man replied. with your sister, your best friend, and your mother.""Remember last week when I was at the races? That "I know," she replied. "Thats why I poisonedwas the name of the horse I backed." you." THÚ T I LÚC LÂM CHUNG 4 – clairsang@gmail.com
 5. 5. Jake ang lúc lâm chung. V anh, Susan, ang th c òa khóc. “Nhưng m … v a khi t i con quay v ,gi c bên c nh anh ta.Ch ang c m bàn tay y u t Sam b t u dùng ngôn ng kinh khi p nh t. Anh yc a anh, và nư c m t ch y xu ng m t ch . L i c u ã nói nh ng th con chưa bao gi nghe trư c ây!nguy n c a ch ánh th c anh kh i gi c ng . Anh T tc u là nh ng t b n ch cái1 áng s ! Mnhìn lên và ôi môi nh t nh t c a anh b t u hơi ph i n ón con và ưa con v nhà … “nhúc nhích. “Nào Sarah …” m cô ta tr l i. “Bình tĩnh nào! Nói“Susan yêu quý c a anh,” anh ta thì th m. cho m nghe, cái gì mà quá áng s v y? Nh ng t“Im i, anh yêu,” ch ta nói. “Hãy ngh ngơi. ng b n ch cái nào mà anh ta ã s d ng?”nói.” “ ng b t con k cho m nghe, m .” ngư i conAnh ta v n c ti p t c. “Susan,” anh ta nói v i gi ng gái khóc. “Con ang th t b i r i! Nh ng ch ó quám t m i. “Anh có i u ph i thú nh n v i em.” d s ! M ph i n ón con và ưa con v nhà …“Không có gì ph i thú nh n c ,” Susan khóc lóc tr nghe m !”l i. “M i vi c u n c , hãy ng i.” “Con yêu, con ph i nói cho m nghe cái gì làm con“Không, không.Anh ph i ch t trong thanh th n, quá b i r i như v y … Hãy nói cho m nghe nh ngSusan. Anh ã ng v i em gái em, b n thân em và t b n ch cái kinh khi p này!”m em.” V n còn th n th c, cô dâu tr l i, “ , m … nh ng “Em bi t,” ch ta tr l i. “ i u ó t i sao em t như rác, gi t, i, và n u nư ng!” u c anh.” I HAVE TO SHOW HER …AFTER THE HONEY MOON Everybodys heard of the Air Forces ultra-high-A young couple got married and left on their security,super-secret base in Nevada, known simplyhoneymoon. When they got back, the bride as "Area 51?"immediately called her mother. Late one afternoon, the Air Force folks out at "Well, how was the honeymoon?" asked the Area 51 were very surprised to see a Cessna landingmother. at their "secret" base. They immediately impounded "Oh mamma!" she exclaimed. "The the aircraft and hauled the pilot into an interrogationhoneymoon was wonderful! So romantic!" No room.sooner had she spoken the words then she burst out The pilots story was that he took off fromcrying. "But mamma . . . as soon as we returned, Vegas, got lost, and spotted the Base just as he wasSam started using the most horrible language. Hes about to run out of fuel. The Air Force started a fullbeen saying things Ive never heard before! All these FBI background check on the pilot and held himawful 4-letter words! Youve got to come get me and overnight during the investigation.take me home... " By the next day, they were finally convinced "Now Sarah . . ." her mother answered. "Calm that the pilot really was lost and wasnt a spy. Theydown! Tell me,what could be so awful? What 4- gassed up his air-plane, gave him a terrifying "you-letter words has he been using?" did-not-see-a-base" briefing, complete with threats "Please dont make me tell you, mamma." wept of spending the rest of his life in prison, told himthe daughter. "Im so embarrassed! Theyre just too Vegas was that-a-way on such-and-such a heading,awful! Youve got to come get me and take me and sent him on his way.home... please mamma!" The next day, to the total disbelief of the Air "Darling, you must tell me what has you so Force, the same Cessna showed up again. Onceupset . . . Tell your mother these horrible 4-letter again, the MPs surrounded the plane...only this timewords!" there were two people inside. Still sobbing, the bride replied, "Oh, mamma The same pilot jumped out and said, "Do. . . words like dust, wash, iron, and cook!" anything you want to me, but my wife is in the planeSAU TU N TRĂNG M T and you have to tell her where I was last night!" TÔI PH I CH RA CHO CÔ YM t c p trai gái tr cư i nhau và i hư ng tu ntrăng m t. Khi h quay l i, ngay l p t c cô dâu g i Có ai ã nghe v căn c c c kỳ an ninh, siêu bí m t i n tho i cho m . c a không l c (M ) Nevada, ư c bi t dư i tên“Nào, tu n trăng m t ra sao? “ ngư i m h i. g i ơn gi n “Vùng 51?”“ , m !” cô ta la lên. “Tu n trăng m t thì tuy t! Vào m t bu i chi u mu n, ngư i không l c VùngR t lãng m n!” Ch ng m y ch c sau khi nói ra cô ta 51 r t ng c nhiên th y m t chi c Cessna h cánh t i 5 – clairsang@gmail.com
 6. 6. căn c “bí m t” c a h . H l p t c nh t chi c máy considers me a better housekeeper and cook thanbay và lôi phi công vào phòng th m v n. you, Madam. He has told me himself."Câu chuy n c a viên phi công là anh ta c t cánh t The rich woman just swallowed and saidVegas, b l c và phát hi n ra căn c ngay khi anh ta nothing. "And furthermore," the angry girls p h t nhiên li u. Không l c b t u m t cu c ki m continued, "I am better in bed than you!"tra thông tin c n thi t c a FBI v viên phi công và "And I suppose my husband told you that,gi anh ta qua êm trong su t cu c ph ng v n. too?"Vào ngày hôm sau, cu i cùng h tin r ng viên phi "No, Madam," said he maid. "Not yourcông l c th c s và không ph i là m t gián i p. H husband, the mail man!"cung c p nhiên li u cho chi c máy bay, ưa cho anh NG L N X N V I NGƯ I GIÚP VI Cta m t ch d n áng s “anh ã không th y m t căn NHÀc ”, cùng v i nh ng l i e d a anh ta s tù su tquãng i còn l i, nói v i anh ta Vegas có ư ng M t quý bà Beverly Hills n i gi n cô giúp vi cbay như th , như th , và ti n anh ta lên ư ng. ngư i Pháp. Sau m t b n danh sách dài nh ng nh nNgày hôm sau, trong s b t ng không th tin ư c xét khó ch u v nh ng l i c a cô ta khi n u ăn vàc a không l c, cũng chi c Cessna ó xu t hi n tr qu n gia, bà u i cô giúp vi c.l i. M t l n n a, quân c nh bao quanh chi c máy Ngư i giúp vi c, v i dòng máu Celte, không thbay … nhưng l n này có hai ngư i bên trong. ch p nh n m t s lăng m như v y ra i không cóCũng viên phi công ó nh y ra và nói:”Các ông làm câu tr l i. “Ch ng bà xem tôi là m t ngư i qu n giagì tôi cũng ư c, nhưng v tôi ang trên máy bay và n u ăn t t hơn bà, thưa bà.Chính ông ã nói v ivà các ông ph i nói v i cô y t i qua tôi âu!” tôi.”I JUST HAD A DREAM ABOUT IT … Ngư i àn bà giàu có ch nín nh n và không nói gì. “Và hơn n a,” cô gái gi n d ti p t c, “ trênA young woman was taking an afternoon nap. After gi ng tôi gi i hơn bà !”she woke up, she told her husband, "I just dreamed “Và tôi cho r ng ch ng tôi cũng nói v i cô i uthat you gave me a pearl necklace for Valentines ó?”day. What do “Không, thưa bà,” ngư i giúp vi c nói. “Không ph iyou think it means?" ch ng bà, ông ưa thư !” "Youll know tonight." he said. FRIEND FOR DINNER That evening, the man came home with asmall package and gave it to his wife. Delighted, she "Honey," said this husband to his wife, "I invited aopened it--only to find a book entitled "The meaning friend home for supper."of dreams". "What? Are you crazy? The house is a mess,EM CÓ M T GI C MƠ V I U Ó… I havent been shopping, all the dishes are dirty, and I dont feel like cooking a fancy meal!" M t ph n tr ng trưa. Sau khi cô th c "I know all that."d y, cô nói v i ch ng:”Em ã mơ úng r ng anh "Then why did you invite a friend fort ng em m t chu i h t ng c trai trong ngày supper?"Valentine. Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì? "Because the poor fools thinking about “T i nay em s bi t.” anh ta nói. getting married." Chi u t i hôm ó, ngư i àn ông i v nhà B N ĂN T Iv i m t gói nh và t ng v . Ngư i v vui m ng mnó ra – ch th y m t cu n sách t a “Ý nghĩa c a “Em yêu,” ch ng nói v i v , “Anh ã m inh ng gi c mơ.” m t ngư i b n n nhà ta ăn t i.”DON’T MESS WITH THE MAID “Cái gì?Anh có iên không? Nhà c a thì l n x n, em thì chưa i ch , chén ĩa thì dơ, và emA rich Beverly Hills lady got very angry at her không mu n n u m t b a ăn kỳ khôi !”French maid.After a long list of stinging remarks “Anh bi t h t r i.”about her shortcomings as a cook and housekeeper, “V y t i sao anh m i b n ăn t i?”she dismissed the maid. “Vì th ng ng t i nghi p ang nghĩ n vi c The maid, with her Gaelic ancestry, couldnt cư i v .”allow such abuse to go unanswered. "Your husband THE SECRET 6 – clairsang@gmail.com
 7. 7. Jill complained to Nina, "Rosey told me that you Không ai nói gì v b c tư ng n a, th m chítold her the secret I told you not to tell her." c khuya hôm ó lúc h i ng . Vào kho ng hai gi "Well," replied Nina in a hurt tone, "I told sáng, ngư i ch ng th c d y, i vào nhà b p và quayher not to tell you I told her." l i m t lúc sau v i m t cái bánh sandwich và m t ly "Oh dear!" sighed Jill. "Well, dont tell her I s a. “ ây,” anh ta nói v i “b c tư ng” , “ăn cái gìtold you that she told me." i ch . Tôi ng như m t th ng ng c nhà Smith I U BÍ M T trong 3 ngày và không ai ưa cho tôi ngay n c m t ly nư c. Jill than phi n v i Nina:”Rosey nói v i anh WISDOM TEETHr ng em nói v i cô ta i u bí m t anh ã nói v i em ng nói v i cô ta.” One day a man walks into a dentists office and asks “À,” Nina tr l i v i gi ng t ái:” Em ã nói how much it will cost to extract wisdom teeth.v i cô ta ng nói v i anh em ã nói v i cô ta.” "Eighty dollars," the dentist says. “Ôi tr i!” Jill th dài. “Thôi, ng nói v i cô "Thats a ridiculous amount," the man says.ta anh ã nói v i em r ng cô ta nói v i anh.” "Isnt there a cheaper way?"THE STATUE "Well," the dentist says, "if you dont use an anaesthetic, I can knock it down to $60." A woman was in bed with her lover when "Thats still too expensive," the man says.she heard her husband opening the front door. "Okay," says the dentist. "If I save on "Hurry!" she said. "Stand in the corner." She anesthesia and simply rip the teeth out with a pair ofquickly rubbed baby oil all over him and then she pliers, I could get away with charging $20."dusted him with talcum powder. "Dont move until I "Nope," moans the man, "its still too much."tell you to," she whispered. "Just pretend youre a "Hmm," says the dentist, scratching his head.statue." "If I let one of my students do it for the experience, I "Whats this honey?" the husband inquired as suppose I could charge you just $10."he entered the room. "Marvelous," says the man, "book my wife "Oh, its just a statue," she replied for next Tuesday !"nonchalantly. "The Smiths bought one for their RĂNG KHÔNbedroom. I liked it so much, I got one for us too." No more was said about the statue, not even M t ngày kia, m t ngư i àn ông bư c vào m tlater that night when they went to sleep. Around two phòng nha sĩ và h i giá nh răng khôn là bao nhiêu.in the morning the husband got out of bed, went to “Tám mươi ô la,” nha sĩ nói.the kitchen and returned a while later with a “ ó là m t con s l lùng,” ngư i àn ông nói. “Cósandwich and a glass of milk. "Here," he said to the cách nào r hơn không?”statue, "eat something. I stood like an idiot at the “ ,” nha sĩ nói, “n u ông không dùng thu c tê, tôiSmiths for three days and nobody offered me so có th h giá xu ng còn 60 ô la.”much as a glass of water. “Như v y v n còn quá t,” ngư i àn ông nói.B C TƯ NG “ ư c r i,” nha sĩ nói. “N u tôi ti t ki m thu c tê và ch lôi to t răng ra v i m t cái k m thì tôi có M t ph n ang n m trên giư ng v i ngư i th tính giá 20 ô la.”tình thì cô ta nghe ng ơi ch ng m c a trư c. “Không,” ngư i àn ông rên r , “như v y v n còn “Nhanh lên!” cô ta nói. “ ng trong góc quá nhi u.”nhà.” Cô ta nhanh chóng xoa d u tr em lên kh p “H m,” nha sĩ gãi u nói. N u tôi m t trongngư i anh ta và sau ó r c b t talc lên ngư i anh ta. nh ng sinh viên c a tôi làm thêm kinh nghi m thì“ ng c ng cho n khi nào em b o anh,” cô ta tôi cho là tôi có th tính giá ch 10 ô la.”thì th m. “Hãy tư ng tư ng anh là m t b c tư ng.” “Tuy t,” ngư i àn ông nói, “ t trư c cho v tôi “ ây là cái gì v y em yên?” ngư i ch ng h i vào th Ba t i !”khi bư c vào phòng. HOW DID YOU DIE ? “ , ó ch là m t b c tư ng,” cô ta tr l im t cách th ơ. “Gia ình Smiths mua m t cái t Two men waiting at the pearly gates striketrong phòng ng c a h . Em r t thích, em cũng mua up a conversation. The first man asks the second.m t cái cho nhà ta.” "So, howd you die?" "I froze to death," says the second. 7 – clairsang@gmail.com
 8. 8. "Thats awful," says the first man. "How does WHY MY MOM LEARNT TO PLAYit feel to freeze to death?" CLARINET? "Its very uncomfortable at first", says thesecond man. "You get the shakes, and you get pains My parents recently retired. Mom always wanted toin all your fingers and toes. But eventually, its a learn to play the piano, so dad bought her a piano forvery calm way to go. You get numb and you kind of her birthday.A few weeks later, I asked how she wasdrift off, as if youre sleeping. How about you, how doing with it.did you die?" "Oh, we returned the piano." said My Dad, "I "I had a heart attack," says the first man. persuaded her to switch to a clarinet instead.""You see, I knew my wife was cheating on me, so "How come?" I asked.one day I showed up at home unexpectedly. I ran up "Because," he answered, "with a clarinet, sheto the bedroom, and found her alone, knitting. I ran cant sing."down to the basement, but no one was hiding there, T I SAO M TÔI H C CHƠI CLARINET?either. I ran up to the second floor, but no one washiding there either. I ran as fast as I could to the Ba m tôi g n ây ngh hưu. M tôi luôn mu n h cattic, chơi piano, vì v y ba tôi mua cho bà m t cái trongand just as I got there, I had a massive heart attack ngày sinh nh t. M t vài tu n sau, tôi h i bà chơi ànand died." như th nào. The second man shakes his head. "Thats so “ , ba m tr l i cây àn piano.” Ba nói, “ba thuy tironic," he says. ph c m thay vào ó chuy n sang chơi clarinet.” "What do you mean?" Asks the first man. “Sao v y?” tôi h i. "If you had only stopped to look in the “Vì,” ông tr l i, “v i m t cây clarinet, m khôngfreezer, wed both still be alive." th hát.”ÔNG CH T NHƯ TH NÀO ? PREGNANT Hai ngư i àn ông i c ng ng c b t u Since the wife is eight months into her pregnancy,m t cu c nói chuy n. Ngư i th nh t h i ngư i th the husband has to sleep on the floor to avoid anyhai: “Sao ông ch t v y?” regrettable mistake, which might happen pretty “Tôi b óng băng n ch t,” ngư i th hai easily, for he has been desperate for quite a whilenói. now... “Th t kh ng khi p,” ngư i th nh t nói. Just before lying down on the bed, she“Ông c m th y ra sao khi b óng băng t i ch t?” glances at him and sees the poor guy curls up on the “Trư c h t ông c m th y r t khó ch u”, floor, eyes stare widely into the empty air, filledngư i th hai nói. “Ông b run, và ông c m th y au with hopeless desire... t t c các ngón tay và chân. Nhưng cu i cùng s Feeling sorry for her husband, she opens thec m th y r t êm m ra i. top drawer of the cabinet, takes out a fifty dollar bill,Ông b tê cóng và ông c m th y ki u như trôi i, and gives it to him, "Awww, my honey is sonhư th ông ang ng . Còn ông thì sao, ông ch t depressed... here, take this and go to the woman nextnhư th nào?” door, she will let you sleep with her tonight... and “Tôi b au tim,” ngư i àn ông th nh t nói. remember that this happens only once... ok?... dont“Ông coi, tôi bi t v tôi ang l a d i tôi, vì v y m t think about it again."ngày kia tôi xu t hi n b t ng nhà. Tôi ch y lên The husband rolls his eyes in disbelief, butphòng ng , và th y cô ta m t mình ang an . Tôi afraid that she may change her mind, he grabs thech y xu ng t ng h m nhưng cũng không ai n p money and leaves quickly. A few minutes later, he ó. Tôi ch y lên t ng hai, nhưng cũng không ai núp returns, hands the bill back to the wife and says with ó. Tôi ch y h t s c tôi lên gác mái, nhưng khi tôi much disappointment,v a n ó thì tôi b m t cơn au tim n ng và ch t.” "She said this is not enough, she wants sixty." Ngư i àn ông th hai l c u. “Th t quá The wifes face slowly turns red with anger,m a mai,” ông ta nói. "Damn that bitch... when she was pregnant and her “Ông mu n nói gì?” ngư i àn ông th nh t husband came over here... I only charged himh i. fifty..." “N u ông ch vi c d ng l i nhìn vô máy CÓ B Uư p l nh thì hai ta h n ã còn s ng.” 8 – clairsang@gmail.com
 9. 9. Vì v mang b u tháng th tám nên ngư i ch ng ph i "Your Honor, if I put a dollar in a vendingng trên n n nhà tránh b t c sai sót áng ti c machine and a Pepsi comes out...whose Pepsi isnào v n khá d x y ra, vì anh ta ã t ng li u lĩnh it...the machines or mine?"trong m t lúc cho n lúc y... LOGIC ÀN ÔNGNgay trư c khi n m xu ng giư ng, ngư i v li cnhìn ch ng và th y anh chàng t i nghi p co mình M t ngư i àn ông và v anh ta ang trongtrên sàn nhà, m t m to tr ng tr ng vào kho ng tòa án ly d .không y ham mu n tuy t v ng... V n là ai s giám h a tr .C m th y t i nghi p cho ch ng, v m ngăn kéo Ngư i v nh y lên và nói:”Thưa quý ngài,trên cùng c a t , l y ra m t t gi y b c năm mươi tôi ã ưa a tr vào th gi i này trong c c nh c và ô la và ưa cho anh ta,” Ơ, cưng c a em quá bu n cơn au .Nó úng ra ph i trong s giám h c a... ây, c m cái này và i t i cô k bên nhà, cô ta s tôi.”cho anh ng v i cô ta êm nay ... và nh r ng vi c Quan tòa quay qua ngư i ch ng và nói:”Ôngnày ch x y ra m t l n thôi ... ư c ch ? ... ng ph i nói gì bi n h ?”nghĩ t i i u ó l n n a nhé.” Ngư i àn ông ng i xu ng tr m ngâm m tNgư i ch ng tròn m t trong s hoài nghi, nhưng s h i ... sau ó t t ng d y.r ng v có th thay i ý ki n, anh ta c m ti n và “Thưa quý ngài, n u tôi t m t ô la vàonhanh chóng r i i. M t vài phút sau, anh ta quay máy bán hàng và m t lon Pepsi i ra ... lon Pepsi làl i, ưa t b c l i cho v và nói v i nhi u th t v ng: c a ai ... c a máy hay c a tôi?”“Cô ta nói như v y thì không , cô ta mu n sáu MEDICAL MIRACLEch c.”Khuôn m t ngư i v d n d n b ng vì gi n, “Con An 80 year woman married an 85-year-old man.chó cái áng nguy n r a ... khi nó có b u và ch ng After about six months together, the woman wasntnó i qua ây ... tao ch òi ch ng nó có năm feeling well and she went to her doctor.ch c...” The doctor examined and said,MILLIONAIRE "Congratulations Mrs. Jones, youre going to be a mother." A woman was telling her friend, "It is I who "Get serious doctor, Im 80."made my husband a millionaire." "I know," said the doctor, "This morning, I "And what was he before you married him?" would have said it was impossible, but thisasked the friend. afternoon you are a medical miracle." The woman replied, "A billionaire..." "Ill be darned," she replied and stormed out ofTRI U PHÚ the office. She walked down the hall and around the corner to where the telephones were. In a rage, she M t ph n nói v i b n:”Chính tôi là ngư i dialed her husband.làm ch ng tôi thành m t tri u phú.” "Hello," she heard in his familiar halting “Và ông là gì trư c khi b n cư i ông?” voice.ngư i b n h i. She screamed, "You rotten SOB. You got me Ngư i ph n áp:”M t t phú...” pregnant!"MALE LOGIC There was a pause on the line. Finally, her husband answered, "Whos calling please?" A man and his wife are in court getting a PHÉP L Y H Cdivorce. The problem was who should get custody of M t bà lão 80 tu i cư i m t ông lão 85 tu i. Sau sáuthe child. tháng chung s ng, bà lão c m tháy không kh e và bà The wife jumped up and said, "Your Honor. i bác sĩ.I brought the child into this world with pain and Bác sĩ khám và nói:”Xin chúc m ng, bác Jones, báclabor. She should be in my custody." s là m t bà m .” The judge turns to the husband and says, “Hãy nghiêm túc, bác sĩ, tôi 80 tu i."What do you have to say in your defense?" “Cháu bi t,” bác sĩ nói,”sáng nay, cháu h n s nói The man sat for a while contemplating...then i u này b t kh , nhưng chi u nay bác là m t phépslowly rose. l y h c.” 9 – clairsang@gmail.com
 10. 10. “Tôi s b nguy n r a,” bà lão tr l i và i x c ra V nói:”Th ó không thích h p và anh bi t v y.kh i phòng m ch. Bà i xu ng hành lang và quanh Anh chưa tr ti n phí b o hi m v a r i và công ty ãgóc nhà nơi i n tho i. Trong m t cơn gi n, bà g i anh m t thông báo h y b .”quay s g i ch ng. “M ki p,” gã thét lên. “Bà có ch u câm cái mõm“Hello,” bà nghe gi ng ng p ng ng quen thu c c a chó ch t c a bà m t l n không.”ông. “Thưa bà,” c nh sát nói, “ông này có luôn nói v i bàBà la lên:”Ông CHÓ i b i. Ông ã làm tôi như th này không?”mang thai. “Ch khi ông y ã u ng rư u.”Trên ư ng dây ngưng l i m t tí. Cu i cùng, ch ng ROMANCEbà tr l i:”Xin vui lòng cho bi t ai ang g i?”SPEEDING... An older couple was lying in bed one night. The husband was falling asleep but the wife feltA Guy and his wife are driving a car along a twisty romantic and wanted to talk. She said, "You use toroad with a 55MPH limit. Cop pulls the guy over. hold my hand when we were courting." "Had you going about 70 in 55 back there," Wearily he reached across, held her hand for asays the cop. second, then tried to get back to sleep. "Not me," says the guy, "Could be your radar A few moments later she said, "Then you usedpicked up someone else or something, but my to kiss me." Mildly irritated, he reached across, gavespeedometer was set right on 55." her a peck on the cheek and settled down to sleep. Wife pipes up, "You were to going 70. Ive Thirty seconds later she said, "Then you usedtold you 20 mile back you were going to get stopped to bite my neck." Angrily, he threw back the bedif you didnt slow down." covers and got out of bed. "Shut up would ya!" mumbles the guy. "Where are you going?" she asked. "Can I see your proof of insurance?" asks the "To get my teeth!"cop. LÃNG M N "Sure, my card is right here in my wallet." Wife says, "That cards no good and you know M t t i kia, m t c p v ch ng có tu i angit. You havent paid the last premium and the n m trên giư ng. Ngư i ch ng rơi vào gi c ngcompany sent you a cancellation notice." nhưng ngư i v c m th y tình c m dâng trong lòng "Damn," yells the guy. "Would you shut the và mu n nói chuy n. Bà nói:”Anh thư ng c m tayhell up for once" em khi chúng ta yêu nhau.” "Maam," says the cop, "Does this guy always M t cách m t m i, ông vươn ngang tay, c mtalk to you like this?" tay bà trong m t giây, sau ó c quay l i gi c ng . "Only when hes been drinking." M t lát sau bà nói:”Sau ó anh thư ng hônCH Y QUÁ T C ... em.” Hơi b c d c, ông vươn ngư i qua, hôn v i m t cái trên má và n m xu ng ng .M t gã àn ông và v ang lái m t chi c xe hơi trên Ba mươi giây sau, bà nói:”Sau ó anhcon ư ng trên con ư ng khúc khu u có gi i h n thư ng c n c em.” iên ti t, ông quăng t m tr it c 55 d m/gi . C nh sát l nh cho anh ta d ng giư ng và nh y ra kh i giư ng.vào v ư ng. “Anh i âu?” bà h i.“Ông ã ch y kho ng 70 trong gi i h n 55 phía sau “L y hàm răng!”kia,” c nh sát nói. FORGET IT“Không ph i tôi,” gã nói, “có th radar các ông quétai ó khác ho c v t gì ó, nhưng công tơ mét c a tôi "The thrill is gone from my marriage," Bill told hisch úng 55.” friend Doug.Ngư i v nói to lên:”anh ch y 70. Em ã nói anh "Why not add some intrigue to your life andgi m 20 d m anh s b d ng n u anh không ch y have an affair?" Doug suggested.ch m xu ng.” "But what if my wife finds out?"“Câm m bà l i!” gã l m b m. "Heck, this is a new age we live in, Bill. Go“Tôi có th xem gi y t b o hi m không?” c nh sát ahead and tell her about it!"h i. So Bill went home and said, "Dear, I think“ ư c, th c a tôi ngay trong bóp tôi.” an affair will bring us closer together." 10 – clairsang@gmail.com
 11. 11. "Forget it," said his wife. "Ive tried that - it "Someone who doesnt speed, tailgate, swear,never worked." make obscene gestures and has a better drivingQUÊN I U Ó I record than me." "Its a guy thing."“Hôn nhân c a tôi không còn gì thú v n a,” Bill nói Really means...v i b n Doug. "There is no rational thought pattern“T i sao không thêm s ngo i tình vào cu c i b n connected with it, and you have no chance at all ofvà có thêm m t m i tình?” Doug ngh making it logical."“Nhưng v tôi tìm ra thì sao?” "Uh huh," "Sure, honey," or "Yes, dear."“ qu , chúng ta ang s ng trong m t th i i Really means...m i, Bill . Hãy th và nói v i cô y v i u ó!” Absolutely nothing. Its a conditionedTh là Bill v nhà và nói:”Cưng, anh nghĩ m t m i response like Pavlovs dog drooling.tình s làm cho chúng ta g n nhau hơn.” "My wife doesnt understand me."“Quên i u ó i,” v nói. “Em ã th r i – chưa Really means...bao gi hi u qu .” "Shes heard all my stories before, and is tiredON THE ROAD of them." "It would take too long to explain."After weeks on the road an over the road trucker Really means...pulled into a brothel.The trucker walked up to the "I have no idea how it works."madam, slapped $500.00 on the counter and "Take a break, honey, youre working toodemanded "Give me a bologna sandwich and the hard."ugliest, meanest, most foul tempered woman in the Really means...house." "I cant hear the game over the vacuum The madam looked at the trucker and cleaner."exclaimed, "Sir for this kind of money you can have "Its a really good movie."the best steak with all the trimmings and two of the Really means...prettiest girls in the state." "Its got guns, knives, fast cars, and Heather The trucker slowly looked up and with a tear Locklear."in his eye said, "You dont understand, Im not "Thats womens work."hungry or looking for company, Im homesick!" Really means...TRÊN Ư NG I "Its difficult, dirty, and thankless." "Go ask your mother."Sau hàng tu n trên ư ng i, m t tài x xe t i ch y Really means...vào m t nhà ch a. Ông ta bư c t i bà ch ch a, p "I am incapable of making a decision."500 ô la trên qu y và ra l nh:”Cho tôi m t sanwich "I do help around the house."bologna và m t em x u nh t, hèn h nh t, tính tình Really means...t m nh t trong nhà này.” "I once put a dirty towel in the laundryTú bà nhìn tài x và la lên:”Thưa ông, v i s ti n basket."này ông có th ăn món steak ngon nh t và hai em d "I cant find it."thương nh t bang.” Really means...Tài x t t nhìn lên và v i gi t nư c m t trong m t, "It didnt fall into my outstretched hands, soanh ta nói:”Bà không hi u, tôi không ói và tìm b n Im completely clueless."tình, tôi nh nhà!” I U ÀN ÔNG TH C S NÓIWHAT MEN REALLY MEAN “Tôi s i câu cá.” Nghĩa th c s ..."Im going fishing." “Tôi s i u ng rư u m t mình, và ng bên Really means... dòng nư c v i c n câu trong tay trong khi cá bơi bên "Im going to drink myself , and stand by a c nh an toàn tuy t i.stream with a stick in my hand, while the fish swim “Tài x n .”by in complete safety." Nghĩa th c s ... "Woman driver." Really means... 11 – clairsang@gmail.com
 12. 12. “Ai ó không ch y nhanh, không bám uôi The Mother wrote back the next day, "If youxe khác m t cách nguy hi m, không có nh ng c ch find a solution, please advise. I have the samet c tĩu và có ti n s lái xe t t hơn tôi.” problem with his Father." “ ó là m t v n àn ông.” BÉ JOHNNY Nghĩa th c s ... “Không có m t ki u m u suy nghĩ lý trí nào Giáo viên c a bé Johnny g i m t gi y báo v chok t n i v i nó, và b n không có cơ h i nào làm má nó, vi t:”Johnny có v là m t a bé r t sáng d ,nó có logic.” nhưng dùng quá nhi u thì gi c a nó nghĩ v tình “ há,” “ , cưng,” ho c “Vâng, em yêu.” d c và gái.” Nghĩa th c s ... Ngư i má vi t l i vào hôm sau:”N u cô tìm ra cách Tuy t i ch ng có gì. ó là m t ph n x có gi i quy t, hãy khuyên nh . Tôi cũng có cùng v n i u ki n như chó c a Paplop ch y nư c dãi. ó v i ba nó.” “V tôi không hi u tôi.” SEX WITH GAS Nghĩa th c s ... “Cô y ã nghe t t c các câu chuy n c a tôi There was this gas station in "redneck country"trư c ó, và m t m i vì chúng.” trying to increase its sales, so the owner put up a gi i thích thì quá dài. sign saying, "Free Sex with Fill-up." Soon, a Nghĩa th c s ... customer pulled in, filled his tank, and then asked “Tôi không có ý ki n gì nó x y ra như th for his free sex.nào.” The owner told him to pick a number from 1 “Hãy t m ngh , cưng, em làm vi c quá to 10, and if he guessed correctly, he would get hisn ng.” free sex. Nghĩa th c s ... The buyer then guessed 8 and the proprietor “Tôi không th nghe trò chơi c a máy hút said, "No, but you were close. The number was 7.b i.” Sorry, no free sex this time, but maybe next time." “ ó là m t phim hay th c s .” Some time thereafter, the same man, along Nghĩa th c s ... with his buddy this time, pulled in again for a fill- “Nó có súng, dao, xe phóng nhanh, và up, and again he asked for his free sex. TheHeather Locklear.” proprietor again gave him the same story, and asked “ ó là m t công vi c ph n .” him to guess the correct number. Nghĩa th c s ... The man guessed 2 this time and the “ ó là m t công vi c khó khăn, dơ b n, và proprietor said, "Sorry, it was 3. You were close, butkhông ư c bi t ơn.” no free sex this time." “ i h i má em.” As they were driving away, the driver said to Nghĩa th c s ... his buddy, "I think that game is rigged, and he “Anh b t l c trong vi c ưa ra m t quy t doesnt really give away free sex." nh.” The buddy replied, "No, its not rigged...my “Anh qu có giúp trong vi c nhà.” wife won twice last week."Nghĩa th c s ... SEX V I D U XĂNGAnh ã m t l n t khăn lau m t dơ vào r gi t .”“Anh không th tìm ra nó.” Có m t cây xăng như th “vùng quê l c h u” cNghĩa th c s ... tăng s bán, vì th ông ch t m t t m b ng:”“Nó không rơi vào ôi tay vươn ra c a anh, vì th xăng ư c sex mi n phí.” Ch ng bao lâu, m t kháchanh hoàn toàn không có d u v t.” hàng ghé xe vào, xăng, sau ó h i sex mi n phí. Ông ch nói anh ta ch n m t s t 1 t i 10, và n uLITTLE JOHNNY anh ta oán úng, anh ta s ư c chơi mi n phí. Sau ó ngư i mua oán 8 và ông ch nói:”KhôngLittle Johnnys teacher sent a note home to his úng, nhưng g n úng. S ó là 7. Xin l i, l n nàyMother saying, "Johnny seems to be a very bright không có chơi mi n phí, nhưng l n t i thì có th .”boy, but spends too much of his time thinking about M t kho ng th i gian sau ó, cũng ngư i àn ôngsex and girls." ó, l n này i cùng v i b n, cũng ghé vào xăng, và l i l n n a anh ta h i sex mi n phí. Ông ch l i 12 – clairsang@gmail.com
 13. 13. ưa anh ta cái th như trư c, và nói anh ta oán When he gets home, the man excitedly tells úng con s . his wife about his experience at the Social SecurityNgư i àn ông l n này oán s 2 và ông ch office.nói:”Xin l i, ó là 3. Ông g n úng, nhưng không She said, "You should have dropped yourchơi mi n phí l n này ư c.” pants, you might have qualified for disability, too."Trong khi h lái i, tài x nói v i b n:”Tôi nghĩ r ng N P ƠN AN SINH XÃ H Itrò này là l a o, và ông ta không th c s cho chơimi n phí.” M t quý ông v hưu i vào văn phòng an sinh xã h iNgư i b n áp:”Không, nó không ph i trò l a o ... n p ơn.v tôi ư c hai l n tu n qua.” Sau khi i trong hàng m t lúc lâu, ông ta i t i bànTRAILING MY HUSBAND nh n ơn. Ngư i ph n ng sau bàn h i ông ta b ng lái xe th m tra tu i. Ông ta nhìn vào nh ng"So," Jane asked the detective she had hired. "Did cái túi và nh n ra ông ta ã bóp nhà. Ông ta nóiyou trail my husband?" v i ngư i àn bà r ng ông ta r t l y làm ti c nhưng "Yes maam. I did. I followed him to a bar, to nhưng ông có v như ã bóp nhà. “Tôi s ph ian out-of-the-way restaurant and then to an v nhà và quay l i bây gi không?” ông ta h i.apartment." Ngư i ph n nói:”Hãy c i nút áo sơ mi ông ra.” A big smile crossed Janes face. "Aha! Ive Vì th ông ta c i áo sơ mi ông ta cho th y nhi u s igot him!" she said gloating. "Is there any doubt what lông b c xoăn.he was doing?" Bà ta nói:”S i lông b c tr ng ó trên ng c ông là "No maam." replied the sleuth. "Its pretty b ng ch ng cho tôi,” và bà ta gi i quy t ơn xinclear that he was following you." an sinh xã h i c a ông.THEO DÕI CH NG Khi ngư i àn ông v nhà, ông ta xúc ng k cho v nghe v i u ông tr i qua văn phòng an sinh xã“Như v y,” Jane h i viên thám t cô ã thuê, “anh h i. ã theo d u ch ng tôi ch ?” Bà ta nói:”Ông mà c i qu n ông ra thì ông ã ư c“ úng, thưa bà. Tôi ã theo. Tôi theo anh y t i m t xem là ã b m t kh năng n a.”bar, t i m t nhà hàng xa ư ng và sau ó t i m t TEN DOLLARS IS TEN DOLLARScăn h .”M t n cư i rõ ràng hi n ra trên m t Jane. “Aha! Stumpy Grinder and his wife Martha wereTôi ã b t ư c lão ta!” cô nói m t cách h hê.”Có from Portland,Maine. Every year they went to thegì áng ng lão ta ang làm gì không?” Portland Fair and every year Stumpy said, "Ya“Không, thưa bà,” thám t tr l i. “Tình hình khá rõ know, Martha, Id like to get a ride in that airplane."ràng là anh y ang theo bà.” And every year, Martha would say "I know,APPLYING FOR SOCIAL SECURITY Stumpy, but that airplane ride costs ten dollars .. and ten dollars is ten dollars."A retired gentleman went into the social security So one year Stumpy says, "Martha, Im 71office to apply for Social Security. years old, and if I dont go this time I may never go." After waiting in line a long time he got to the Martha replies, "Stumpy, that there airplane ride iscounter. The woman behind the counter asked him ten dollars ... and ten dollars is ten dollars."for his drivers license to verify his age. He looked in So the pilot overhears then and says, "Folks,his pockets and realized he had left his wallet at Ill make you a deal. Ill take you both up for a ride.home. He told the woman that he was very sorry but If you can stay quiet for the entire ride and not sayhe seemed to have left his wallet at home. "Will I ONE WORD, then I wont charge you. But just ONEhave to go home and come back now?" he asks. WORD and its ten dollars." The woman says, "Unbutton your shirt." They agree and up they go... the pilot does all So he opens his shirt revealing lots of curly kinds of twists and turns, rolls and dives, but not asilver hair. word is heard. He does it one more time, and there is She says, "That silver hair on your chest is still no word... so he lands.proof enough for me," and she processed his Social He turns to Stumpy as they come to a stop andSecurity application. says, "By golly, I did everything I could think of to get you to holler out, but you didnt." 13 – clairsang@gmail.com
 14. 14. And Stumpy replies "Well, I was gonna say V : M i khi có s c , không c n bi t khósomething when Martha fell out ... but ten dollars is gi i quy t như th nào, em nhìn vào hình anh và sten dollars." c bi n m t.MƯ I Ô LA LÀ MƯ I Ô LA Ch ng: Em xem, anh kỳ di u và m nh m như th nào i v i em? Stumpy Grinder và v Martha V : úng, em nhìn hình nh c a anh và t Portland, Maine(Hoa Kỳ). Hàng năm h i t i h i nh :”S c nào khác có th l n hơn s c này?”ch Portland và hàng năm Stumpy nói:”Em bi t ÀN ÔNG VÀ ÀN BÀkhông, Martha, anh mu n c i trên máy bay ó.” Vàm i năm, Martha thư ng nói:”Em bi t, Stumpy, MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLESnhưng c i máy bay ó t n 10 ô la ... và mư i ô lalà mư i ô la.” This is a message for all of you singles. Vì v y m t năm kia, Stumpy nói:”Martha, Is life getting you down?anh ã 71 tu i, và n u anh không i l n này anh có Guys, have you been getting depressedth không bao gi i ư c n a.” Martha tr because there is simply not enoughl i:”Stumpy, c i máy bay ó ch ó là mư i ô la ... women to go around?và mư i ô la là mư i ô la.” And ladies, are you tired of the guys being to n như th , viên phi công khi ó nghe lõm afraid to ask you out?và nói:”Hai bác, cháu s th a thu n v i hai bác. Tôi Well here it is, the answer to everyoness ưa hai bác bà i máy bay. N u hai bác có th im deepest wish! Here is "The Guidel ng trong su t cu c chơi và không nói M T L I to Being Dumped." These are the top 10 dumpingthì cháu s không tính ti n hai bác. Nhưng ch m t lies translated to their true eanings for all of you.l i và như th là 10 ô la.” "Im not ready for that type of commitment" H ng ý và h lên máy bay ... viên phi Translation: I dont want to date you;công làm m i vòng xo n và qu o, l n vòng và b however, you can take me out tonhào, nhưng không có l i nào ư c nghe. Ông ta dinner and a movie every once in a while. Just dontlàm như v y m t l n n a, nhưng không có t nào ... hang around me sovì v y ông ta h cánh. much that you scare away the people I really want to Ông ta quay qua Stumpy khi h d ng l i và date.nói:”Tr i ơi, cháu làm m i th cháu có th nghĩ t i "God doesnt want me to date right now. " làm cho hai bác kêu lên, nhưng hai bác không Translation: I dont know why I said yes inkêu.” the first place. God doesntVà Stumpy tr l i:” , tôi s p kêu lên cái gì ó khi want me to date someone as ugly as you.Martha r t ra ... nhưng mư i ô la là mư i ô la.” "I only date older men/women."WHEN THERE IS A PROBLEM… Translation: I only date older men/women who have more money than you do. "Youre just not my type."Hubby : You always carry my photo in your Translation: When I look at you, and think ofhandbag to the office. Why? kissing you, I get physically sick. Wife : When there is a problem, no matter "Youre too good for me."how impossible, I look at your picture and the Translation: Im too good/much cool for you.problem disappears. "Youre too much like a brother/sister" Hubby : You see, how miraculous and Translation: I like you, but you just dont turnpowerful I am for you? me on. Wife : Yes, I see your picture and say to "Youll always have a special place in mymyself, "What other problem can there be greater heart."than this one ?" Translation: My lawyer will contact you soonM I KHI CÓ S C … about the restraining order. "I think we should date other people." Ch ng: Em luôn em hình anh trong túi Translation: Look, Im late for my date,mang t i cơ quan.Sao v y? he/shes probably waiting in the parking lot. Ive got to go. "I just dont have the time to date anyone." 14 – clairsang@gmail.com
 15. 15. Translation: You DO realize that Ive been D ch: Có l anh/em là ngư i àn ông/ àn bà cu iavoiding you for months now... cùng trên Trái t. "Maybe we can get together real soon." HOW TO PLEASE A WOMAN Translation: Perhaps if you were the lastman/woman on Earth. A group of girlfriends are on vacation when they seeTHÔNG I P CHO T T C CÁC B N – a 5- story hotel with a sign that reads: "For Women NH NG NGƯ I C THÂN Only." Since they are without their boyfriends and husbands, they decide to go in. ây là thông i p cho t t c các b n – nh ng ngư i The bouncer, a very attractive guy, explains c thân. to them how it works. "We have 5 floors. Go upCu c s ng có làm các b n bu n không? floor-by-floor,and once you find what you areCác b n nam, các b n ã chán n n vì ơn gi n là looking for, you can stay there. Its easy to decidekhông có ph n giao du ? since each floor has a sign telling you whats inside."Và các b n n , các b n có nhàm chán v i nh ng b n So they start going up and on the first floortrai ng i m i b n i chơi? the sign reads: "All the men on this floor are short ây r i, câu tr l i cho ư c mong sâu kín nh t c a and plain." The friends laugh and without hesitationm i ngư i! ây là “Hư ng d n cho vi c b t ch i.” move on to the next floor. ây là 10 l i d i gian t ch i ư c d ch ra chân The sign on the second floor reads: "All thenghĩa cho t t c các b n. men here are short and handsome." Still, this isnt“Em không s n lòng cho ki u t n tình ó” good enough, so the friends continue on up.D ch: Tôi không mu n h n hò v i anh; tuy nhiên, They reach the third floor and the sign reads:anh có th th nh tho ng ưa tôi i chơi ăn t i và "All the men here are tall and plain." They still wantxem phim. Ch ng l n qu n quanh tôi quá nhi u to do better, and so, knowing there are still two n n i làm nh ng ngư i khác – nh ng ngư i mà tôi floors left, they continued on up.th c s mu n h n hò – ho ng s . On the fourth floor, the sign is perfect: "All the“Chúa không mu n em/anh làm m t cái h n ngay men here are tall and handsome." The women get allbây gi .” excited and are going in when they realize that thereD ch: Tôi không bi t sao tôi nói “có” nơi u is still one floor left. Wondering what they aretiên.Chúa không mu n tôi h n hò v i m t ngư i x u missing, they head on up to the fifth floor.xí như anh/em. There they find a sign that reads: "There are no“Em ch h n hò v i nh ng ngư i l n tu i hơn.” men here. This floor was built only to prove thatD ch:Tôi ch h n hò v i nh ng ngư i l n tu i hơn, there is no way to please a woman."nh ng ngư i có nhi u ti n hơn anh. LÀM SAO LÀM V A LÒNG M T PH“Em/anh không ph i là tuýp ngư i như tôi” ND ch: Khi tôi nhìn vào em/anh, và nghĩ t i vi c hônem/anh, tôi phát b nh th t s . M t nhóm b n gái ang kỳ ngh thì h th y m t“Anh/em quá t t i v i tôi.” khách s n 5 t ng v i m t t m bi n :”Ch dành choD ch:Tôi hoàn toàn/r t lãnh m i v i anh/em. ph n .” Vì h không có b n trai và ch ng nên h“Anh /em r t gi ng anh trai/em gái em/anh.” quy t nh i vào.D ch: Tôi m n anh/em, nhưng anh/em không làm tôi Tay “b o kê”, m t gã r t h p d n, gi i thích cho hyêu ư c. khách s n ho t ng ra sao. “Chúng tôi có 5 t ng. i“Anh/em luôn có m t v trí c bi t trong tim lên t ng t ng, và khi các b n tìm cái gì các b n angem/anh.” tìm ki m, các b n có th ó.Quy t nh t ng nàoD ch: Lu t sư c a tôi s mau g p anh/cô v l nh thì d vì m i t ng có m t t m bi n cho b n bi t cáingăn gi . gì trong.”“Em/anh nghĩ chúng ta nên h n ngư i khác.” Nghe v y, h b t u i lên và trên t ng th nh t,D ch: Hãy xem, tôi tr h n, anh y/cô y h u như t m bi n :”T t c àn ông t ng này u lùn vàch c ch n ang i bãi u xe. Tôi ph i i. thư ng.” Nhóm b n cư i và không i lên t ng k“Em ch không có th i gi h n v i b t c ai.” ti p không do d .D ch: Anh ph i nh n ra r ng tôi ã tránh m t anh T m bi n t ng th hai :”T t c àn ông âytrong nhi u tháng nay … u lùn và p trai.” Cũng v y, t ng này v n không“Chúng ta có th g n gũi nhau trong th i gian s p hay, vì th nhóm b n l i ti p t c i lên trên.t i th c s .” 15 – clairsang@gmail.com
 16. 16. H t i t ng th ba và t m bi n :” T t c àn ông became very friendly. George brushed her off rather ây u cao và thư ng.” H v n mu n hơn, và như rudely.th , bi t v n còn hai t ng n a, h ti p t c i lên trên. Harriet objected, "George, she was nice, that t ng th tư, t m bi n ghi tuy t h o:”T t c àn young woman, and you were so rude."ông ây u cao và p trai.” Nhóm ph n t t c "Harriet, shes a prostitute." u ph n ch n và i vào thì h nh n ra r ng v n còn "I dont believe you. That sweet youngm t t ng n a.L y làm ng c nhiên mình ang thi u lady?"cái gì, h i lên t ng năm. "Lets go up to our room and Ill prove it." ây h tìm th y t m bi n :”Không có àn ông In their room, George called down to the ây. T ng này ư c xây d ng ch ch ng t r ng desk and asked for Bambi to come to room 1217.không có cách nào làm hài lòng m t ph n .” "Now," he said, "you hide in the bathroom with the door open just enoughUGLY BABY to hear us, okay?" She did. Soon, there was a knock on the door. George opened it and Bambi walked in,A woman gets on a bus holding a baby. swirling her hips provocatively. The bus driver says, "Thats the ugliest baby "So, I see youre interested after all," she said.Ive ever seen." George asked, "How much do you charge?" In a huff, the woman slammed her fare into "$125 basic rate, $100 tips for specialthe fare box and took an aisle seat near the rear of services."the bus. The man seated next to her sensed that she George was taken aback. "$125! I waswas agitated and asked her what was wrong. "The thinking more in the range of $25."bus driver insulted me," she fumed. Bambi laughed derisively. "You must really The man sympathized and said: "Why, hes a be a hick if you think you canpublic servant and shouldnt say things to insult buy sex for that price."passengers." "Well," said George, "I guess we cant do "Youre right" she said. "I think Ill go back business.Goodbye."up there and give him a piece of my mind." After she left, Harriet came out of the "Thats a good idea" the man said. "Here, let bathroom. "I just cant believe it."me hold your monkey." George said, "Lets forget it. Well go have a A BÉ X U XÍ drink, then eat dinner." At the bar, as they sipped their cocktails, M t ph n i lên xe buýt v i m t a bé b trên Bambi came up behind Georgetay. pointed slyly at Harriet, and said, "See what you get Tài x nói:” ó là a bé x u nh t mà tôi t ng for $25?"th y.” ANH CÓ GÌ V I 25 Ô LA? Trong cơn b c t c, ngư i ph n qu ng ti n vé vàoô thu ti n và ng i vào m t chi c gh g n sau xe. George và Harriet cư i nhau ã ư c 25 năm.HNgư i àn ông ng i g n ch ta hi u r ng ch ta ang quy t nh làm l k ni m b ng m t chuy n i chơib kích ng và h i ch ta i u gì ã x y ra. “Tài x Las Vegas.Khi h bư c vào khách s n/sòng bài vàlăng m tôi,” ch ta n i óa. ăng ký, m t ph n tr h p d n m c m t chi c váy Ngư i àn ông thông c m và nói:”Sao, anh ta làm r t ng n tr nên r t thân thi n v i h .George g t côd ch v công c ng và không nên nói nh ng i u ta m t cách hơi khi m nhã.lăng m hành khách.” Harriet ph n i:” George, ngư i ph n tr ó d “Anh úng ó, “ ch ta nói.”Tôi nghĩ tôi s i thương, và anh th t khi m nhã.”ngư c lên trên và nói to c ra v i anh ta.” “Harriet, cô ta là m t gái i m.”“ ó là ý ki n hay” ngư i àn ông nói.”Này, hãy “Em không tin anh.Ngư i ph n tr h p d n ó ư?”tôi b con kh c a ch .” “Chúng ta hãy i lên phòng và anh s ch ng minhWHAT DO YOU GET FOR 25$ ? i u ó.” Trong phòng h , George g i xu ng qu y và g iGeorge and Harriet were married twenty-five years. Bambi n phòng 1217.They decided to celebrate with a trip to Las Vegas. “Bây gi ,” anh ta nói, “em n p trong phòng t m, c aWhen they entered the hotel/casino and registered, a m ra ch nghe anh và cô ta, ư c ch ?” Côsweet young woman dressed in a very short skirt, v làm theo.Ch ng bao lâu, có m t ti ng gõ c a. 16 – clairsang@gmail.com
 17. 17. George m ra và Bambi i vào, ong ưa hông m t “L quá, t i sao b n không cư i cô ta?” b n tôi h i.cách khêu g i. Tôi nhún vai và tr l i:” Cô ta mong ch m t ngư i“Như v y, sau h t, em th y anh ã chú ý,” cô ta nói. àn ông hoàn h o.”George h i:”Cô tính bao nhiêu?” TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE“125 ô giá n n, 100 ô bu c boa ph c v c bi t.” LADYGeorge s ng s t:”125 ô! Tôi ang cân nh c v i c25 ô.” Two bored casino dealers are waiting at a crapsBambi cư i gi u:”Anh h n ph i là m t gã nhà quê table. A very attractive lady comes in and wants toth c s n u anh nghĩ anh có th mua ư c sex v i bet $20,000 on a single roll of the dice.giá ó.” She says, "I hope you dont mind, but I feel“Thôi,” George nói,”tôi cho là chúng ta không th much luckier when Im bottomless."làm vi c ó.T m bi t.” With that, she strips naked from the waistSau khi cô ta i, Harriet i ra kh i phòng t m. “Em down, and rolls the dice while yelling, "Mommakhông th tin ư c.” needs a new pair of pants!"George nói:”Chúng ta hãy quên i u ó i.Chúng ta She then begins jumping up and down ands i u ng, sau ó ăn cơm. hugging and kissing each of the dealers. "YES! IT i qu y, trong khi h ang nh m nháp c ctây, WIN! I WIN!"Bambi i n ng sau George, kín áo ch vào With that, she picks up her money andHarriet và nói:”Xem anh có gì v i 25 ô?” clothes and quickly leaves. The dealers just stare atI’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT each other dumbfounded.GIRL Finally one of them asks, "What did she roll anyway?" A friend asked me the other day why i never The other answers, "I dont know! I thoughtgot married. YOU were watching!" I replied "Well, I guess I just never met the HAI NGƯ I CHIA BÀI VÀ M T PH Nright woman... I guess Ive been looking for the R TH PD Nperfect girl." "Oh, come on now," said my friend. "Surely Hai ngư i chia bài m t m i ang ng i i t iyou have met at least one girl bàn xí ng u. M t ph n r t h p d n bư c vào vàthat you wanted to marry." mu n ánh m t ván 20.000 ô la trong m t cú th xí "Yes, there was one girl... once. I guess she ng u duy nh t.was the one perfect girl -- Nàng nói:”Em hy v ng hai anh không ng i,the only perfect girl I really ever met. She was just nhưng em nghĩ s may m n hơn nhi u khi emthe right everything... I really mean that she was the “không áy”.perfect girl for me." Theo l i nói, nàng c i kh a thân t eo "Well, why didnt you marry her?" asked my xu ng, r i gieo xí ng u v i ti ng reo:”Má c n m tfriend. cái qu n m i!” I shrugged my shoulders and replied, "She Sau ó nàng nh y lên xu ng và ôm và hônwas looking for the perfect man." hai ngư i chia bài.” ÚNG! EM TH NG! EMTÔI à TÌM KI M M T CÔ GÁI HOÀN H O TH NG!” V i l i nói ó, nàng ôm ti n và qu n áo vàM t ngày kia, m t ngư i b n h i tôi t i sao tôi r i i nhanh chóng.Hai ngư i chia bài nhìn nhaukhông cư i v . ch m ch p ch t i ng.Tôi tr l i:”À, tôi oán r ng tôi không bao gi g p Cu i cùng m t trong hai ngư i h i:”Dù saom t ph n mong mu n … Tôi ư c ch ng tôi ã tìm i n a thì cô ta ã gieo s m y?”ki m m t cô gái hoàn h o.” Ngư i kia áp:”Tôi không bi t! Tôi“ , ti p t c i nào,” b n tôi nói. “Ch c ch n anh ã nghĩ ANH ang canh!”g p ít nh t m t cô gái anh mu n cư i.” BEFORE I MARRY SARAH“ úng, có m t cô … m t l n. Tôi ư c ch ng cô ta làm t cô gái hoàn h o – m t cô gái hoàn h o duy nh t Patient: "Doctor, before I marry Sarah nexttôi t ng g p th c s . M i th cô ta u úng … Tôi Saturday, theres something Id like to get off myth c s mu n nói r ng cô ta là cô gái hoàn h o i chest."v i tôi.” Doctor: "Whats that?" 17 – clairsang@gmail.com
 18. 18. Patient: "A tattoo saying I love Alice." worried about what had happened to Sister Logical.TRƯ C KHI TÔI CƯ I SARAH Then Sister Logical arrived, breathless and flushed.B nh nhân: “Bác sĩ, trư c khi tôi cư i Sarah th b y Sister Mathematical: "Sister Logical! Thankt i, tôi mu n l y m t th ra kh i ng c.” God you are here! Tell me what happened!"Bác sĩ: “Cái ó là cái gì?” Sister Logical: The only logical thingB nh nhân:”M t hình xăm có ch “Tôi yêu Alice.”” happened. The man couldnt follow us both, so heDOCTOR IN THE HOUSE followed me. Sister Mathematical: Yes, yes! But whatA strained voice called out through the darkened happened then?theater,"Please, is there a doctor in the house?!" Sister Logical: I started to run as fast as I Several men stood up as the lights came on. could and he started to run as fast as he could. An older lady pulled her daughter to stand Sister Mathematical: And?next to her,"Good, are any of you doctors single and Sister Logical: The only logical thinginterested in a date with a good girl?" happened. He reached me.BÁC SĨ TRONG NHÀ HÁT Sister Mathematical: Oh, dear! What did you do?M t gi ng nói căng th ng v ng ra xuyên qua bóng Sister Logical: The only logical thing to do. It i r p hát:” Xin vui lòng cho bi t có m t bác sĩ lifted my dress up.trong nhà hát không?!” Sister Mathematical: Oh, Sister! What did theM t s àn ông ng lên trong khi èn b t sáng. man do?M t ngư i àn bà có tu i kéo ngư i con gái ng Sister Logical: The only logical thing to do.c nh bà ta:”T t, bác sĩ các anh có ai còn c thân và He pulled down his pants.thích se duyên v i m t cô gái sáng giá không?” Sister Mathematical: Oh, no! What happenedTWO NUNS IN AN ALLEY then? Sister Logical: Isnt it logical, Sister? A nun Two nuns went out of their convent to sell with her dress up can run much faster than a mancookies. One of them was known as Sister with his pants down........Mathematical and the other one was known as Sister HAI MA-XƠ TRÊN Ư NG ILogical. It was getting dark and they were still faraway from the convent. Hai ma-xơ r i tu vi n i bán bánh. M t Sister Logical: Have you noticed that a man ngư i tên là Xơ Toán H c và ngư i kia tên là Xơhas been following us for the past half-hour? Logic. Tr i ang t i d n và h v n còn cách xa tu Sister Mathematical: Yes, I wonder what he vi n.wants. Xơ Logic: Xơ có chú ý th y m t ngư i àn Sister Logical: Its logical. He wants to rape ông ã i theo sau chúng ta trong n a gi quaus. không? Sister Mathematical: Oh, no! At this rate he Xơ Toán h c: , và tôi t h i h n mu n gì.will reach us in 15 minutes at the most. What can we Xơ Logic: Theo logic, h n mu n hi p chúngdo? ta. Sister Logical: The only logical thing to do, Xơ Toán h c: Oi, không! V i à này thì caoof course, is to walk faster. l m 15 phút n a h n s b t k p chúng ta. Chúng ta Sister Mathematical: Its not working. có th làm gì ? Sister Logical: Of course its not working. Xơ Logic: Dĩ nhiên, vi c duy nh t theo logicThe man did the only logical thing. He started to c n làm là i nhanh hơn.walk faster too. Xơ Toán h c: i u ó không hi u qu . Sister Mathematical: So, what shall we do? At Xơ Logic: Dĩ nhiên i u ó không hi u qu .this rate he will reach us in one minute. H n cũng làm theo vi c duy nh t theo logic. H n Sister Logical: The only logical thing we can cũng b t u i nhanh hơn.do is split. You go that way and Ill go this way. He Xơ Toán h c: Th thì chúng ta s làm gì?cannot follow us both. V i à này h n s b t k p chúng ta trong m t phút. So the man decided to follow Sister Logical.Sister Mathematical arrived at the convent and was 18 – clairsang@gmail.com

×